навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 38 ОТ 16 НОЕМВРИ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПИСЪКА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ЗА ЧИЕТО ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗАПЛАЩА ЛЕКАРСТВА, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 102 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)

В сила от 01.01.2005 г.
Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.106 от 3 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.111 от 21 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.6 от 18 Януари 2005г., изм. ДВ. бр.63 от 2 Август 2005г., изм. ДВ. бр.102 от 20 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.60 от 25 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.13 от 11 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.97 от 9 Декември 2011г., доп. ДВ. бр.15 от 21 Февруари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.100 от 15 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.29 от 22 Март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.10 от 4 Февруари 2014г., доп. ДВ. бр.108 от 30 Декември 2014г., изм. ДВ. бр.32 от 5 Май 2015г., отм. ДВ. бр.43 от 13 Май 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменена с параграф единствен от Наредба за отменяне на Наредба № 38 от 2004 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично - ДВ, бр. 43 от 13 май 2020 г., в сила от 17.05.2020 г.

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишен текст на член единствен - ДВ, бр. 100 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.) Списъкът на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично, се определя съгласно приложението.

Чл. 2. (Нов - ДВ, бр. 100 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) (1) Включването на нови заболявания в списъка по ал. 1 се извършва след преценка на министъра на здравеопазването въз основа на:
1. положително становище от националния консултант по съответната медицинска специалност, съдържащо информация за:
а) наличие на възможности за провеждане на лечение в домашни условия;
б) очакван брой пациенти, подлежащи на домашно лечение по реда на наредбата;
в) лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни, приложими за домашно лечение при заболяването;
г) протокол/и за лечение (терапевтични схеми) и проследяване на терапевтичния ефект от лечението, с посочени обем и честота на необходимите прегледи за медицинско наблюдение при провеждането на домашно лечение;
д) ефикасността и ефективността от провеждането на домашно лечение при заболяването, в това число оценка на терапевтичната полза от провеждането на домашно лечение, очаквани удължаване на продължителността на живота, подобряване качеството на живота и намаляване на усложненията от заболяването, допълнителни терапевтични ползи и удобство за пациента;
е) сравнителен анализ на възможностите за лечение в домашни и болнични условия (ако е приложимо);
2. (изм. - ДВ, бр. 108 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) становище от НЗОК за финансовата възможност за включване на заболяването в списъка, с анализ на бюджетното въздействие от това;
3. становище от съответните специализирани дирекции в Министерството на здравеопазването относно регистрационния статус на предложените от националния консултант лекарствени продукти за домашно лечение и очакваната средна стойност на лечението за един пациент за година.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) В случаите на редки болести се взема становище и от Комисията по редки заболявания по чл. 2, ал. 2 от Наредба № 16 от 2014 г. за условията и реда за регистриране на редките заболявания и за експертните центрове и референтните мрежи за редки заболявания (ДВ, бр. 67 от 2014 г.).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) При необходимост НЗОК взема становище от Българския лекарски съюз и/или от Българския зъболекарски съюз, преди да представи становището си по ал. 1, т. 2.


Чл. 3. (Нов - ДВ, бр. 100 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) (1) Предложения за включване на заболявания в списъка по наредбата могат да се отправят до министъра на здравеопазването до края на месец май на всяка календарна година.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) Когато предложението е отправено от национален консултант и се отнася за заболяване от медицинската специалност, която е от неговата компетентност, към него следва да бъде приложено и становище по чл. 2, ал. 1, т. 1.
(3) Министърът на здравеопазването изпраща всяко постъпило предложение по ал. 1 за становище на:
а) съответния национален консултант, с изключение на случаите по ал. 2;
б) на НЗОК;
в) (изм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) на дирекциите по чл. 2, ал. 1, т. 3.
(4) Становищата по ал. 3 се представят на министъра най-късно до края на месец август на съответната календарна година. Становището на НЗОК трябва да бъде съобразено с проекта за бюджетни разходи на касата за следващата година.


Чл. 4. (Нов - ДВ, бр. 100 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Промените в списъка се прилагат от началото на следващата календарна година.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 45, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване и отменя Наредба № 25 от 2003 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарствата напълно или частично (обн., ДВ, бр. 96 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2004 г.).


§ 2. Наредбата влиза в сила от 1.I.2005 г.


§ 3. (Нов - ДВ, бр. 100 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) (1) Предложенията по чл. 3, ал. 1 за включване на заболявания в списъка за 2013 г. се отправят до 15 януари 2013 г.
(2) Становищата по чл. 3, ал. 3 се представят на министъра на здравеопазването до 31 януари 2013 г.
(3) До 15 февруари 2013 г. министърът на здравеопазването публикува на официалната електронна страница на Министерството на здравеопазването проекта на наредба за изменение на списъка за 2013 г.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 38 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПИСЪКА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ЗА ЧИЕТО ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗАПЛАЩА ЛЕКАРСТВАТА НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО


(ОБН. - ДВ, БР. 63 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2005 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от 1.IX.2005 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 38 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПИСЪКА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ЗА ЧИЕТО ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗАПЛАЩА ЛЕКАРСТВАТА НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО


(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2006 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 38 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПИСЪКА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ЗА ЧИЕТО ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗАПЛАЩА ЛЕКАРСТВА, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ, НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО


(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 25.07.2006 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 38 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПИСЪКА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ЗА ЧИЕТО ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗАПЛАЩА ЛЕКАРСТВА, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО


(ОБН. - ДВ, БР. 100 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2011 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2011 г., с изключение на § 2, т. 2, 3 и 4, които влизат в сила от деня на обнародването в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 38 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПИСЪКА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ЗА ЧИЕТО ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗАПЛАЩА ЛЕКАРСТВА, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО


(ОБН. - ДВ, БР. 13 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.02.2011 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила на 1 февруари 2011 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК


(ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2012 Г.)

§ 14. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2012 г.

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 38 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПИСЪКА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ЗА ЧИЕТО ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗАПЛАЩА ЛЕКАРСТВА, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО


(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 21.02.2012 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК


(ОБН. - ДВ, БР. 100 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2013 Г.)

§ 18. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2013 г.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 38 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПИСЪКА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ЗА ЧИЕТО ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗАПЛАЩА ЛЕКАРСТВА, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО


(ОБН. - ДВ, БР. 10 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2014 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 38 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПИСЪКА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ЗА ЧИЕТО ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗАПЛАЩА ЛЕКАРСТВА, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО


(ОБН. - ДВ, БР. 108 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2015 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2015 г.


Приложение към чл. 1

Списък на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично (Загл. изм. - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)

(Доп. - ДВ, бр. 111 от 2004 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 111 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2005 г., в сила от 01.09.2005 г., доп. - ДВ, бр. 60 от 2006 г., в сила от 25.07.2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г., предишно Приложение към член единствен - ДВ, бр. 100 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 108 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2015 г.)


Списък на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично
 
Рубрика по МКБ Код по МКБ10 Заболяване
1 2 3
Скарлатина A38 Скарлатина
Хроничен вирусен хепатит B18.0 Хроничен вирусен хепатит В с делта-агент
  B18.1 Хроничен вирусен хепатит В без делта-агент
  B18.2 Хроничен вирусен хепатит С
Ехинококоза B67.0 Инвазия на черния дроб, предизвикана от Еchinococcus granulosus
  B67.1 Инвазия на белия дроб, предизвикана от Echinococcus granulosus
  B67.3 Инвазия с друга локализация и множествена ехинококоза, предизвикана от Echinococcus granulosus
  B67.5 Инвазия на черния дроб, предизвикана от Echinococcus multilocularis
  B67.6 Инвазия с друга локализация и множествена ехинококоза, предизвикана от Echinococcus multilocularis
Злокачествени новообразувания С00 - С97 Злокачествени новообразувания
Новообразувания in situ D00 - D09 Новообразувания in situ
Доброкачествени новообразувания D10 - D36 Доброкачествени новообразувания
Новообразувания с неопределен или неизвестен характер D37 - D48 Новообразувания с неопределен или неизвестен характер
Желязонедоимъчна анемия D50.0 Желязонедоимъчна анемия, вторична, причинена от загуба на кръв (хронична)
Таласемия D56.1 Бета-таласемия
Хемолитични анемии D58.9 Наследствена хемолитична анемия, неуточнена
Придобита хемолитична анемия D59.1 Други автоимунни хемолитични анемии
  D59.5 Пароксизмална нощна хемоглобинурия
Други апластични анемии D61.0 Конституционна апластична анемия
  D61.3 Идиопатична апластична анемия
Други анемии D64.0 Наследствена сидеробластна анемия
  D64.4 Конгенитална дизеритропоетична анемия
Вроден дефицит на фактор VIII D66 Вроден дефицит на фактор VIII
Вроден дефицит на фактор IX D67 Вроден дефицит на фактор IX
Други нарушения на кръвосъсирването D68.0 Болест на Von Villebrand
  D68.2 Вроден дефицит на други фактори на кръвосъсирването
Пурпура и други хеморагични състояния D69.3 Идиопатична тромбоцитопенична пурпура
Имунодефицит с преобладаващ недостиг на антитела D80.0 Наследствена хипогамаглобулинемия
  D80.1 Нефамилна хипогамаглобулинемия
  D80.2 Селективен дефицит на имуноглобулин A [IgA]
  D80.3 Селективен дефицит на подкласове на имуноглобулин G [IgG]
  D80.4 Селективен дефицит на имуноглобулин M [IgM]
  D80.5 Имунодефицит с повишен имуноглобулин M [IgM]
  D80.6 Дефицит на антитела с близки до нормата имуноглобулини или с хиперимуноглобулинемия
  D80.7 Преходна хипогамаглобулинемия при деца
  D80.8 Други имунодефицитни състояния с преобладаващ дефект на антитела
  D80.9 Имунодефицит с преобладаващ дефект на антитела, неуточнен
Комбинирани имунодефицитни състояния D81.0 Тежък комбиниран имунодефицит с ретикулна дисгенеза
  D81.1 Тежък комбиниран имунодефицит с ниско съдържание на T- и B-клетки
  D81.2 Тежък комбиниран имунодефицит с ниско или нормално съдържание на B-клетки
  D81.3 Дефицит на аденозиндезаминаза [ADA]
  D81.4 Синдром на Nezelof
  D81.5 Дефицит на пурин-нуклеозид-фосфорилаза [PNP]
  D81.6 Дефицит на главния хистокомпатибилен комплекс клас I
  D81.7 Дефицит на главния хистокомпатибилен комплекс клас II
  D81.8 Други комбинирани имунодефицити
  D81.9 Комбиниран имунодефицит, неуточнен
Имунодефицит, свързан с други значителни дефекти D82.0 Синдром на Wiskott-Aldrich
  D82.1 Синдром на Di George
  D82.2 Имунодефицит с къси крайници
  D82.3 Имунодефицит като резултат от наследствен дефект, предизвикан от вируса на Epstein-Barr
  D82.4 Синдром на хиперимуноглобулин E [IgE]
  D82.8 Имунодефицит, свързан с други уточнени значителни дефекти
  D82.9 Имунодефицит, свързан със значителни дефекти, неуточнен
Обикновен променлив имунодефицит D83.0 Обикновен променлив имунодефицит с преобладаващи отклонения в броя и функцията на B-клетките
  D83.1 Обикновен променлив имунодефицит с преобладаващи нарушения в имунорегулаторните T-клетки
  D83.2 Обикновен променлив имунодефицит с автоантитела към B- или T-клетки
  D83.8 Други обикновени променливи имунодефицитни състояния
  D83.9 Обикновен променлив имунодефицит, неуточнен
Други имунодефицити D84.0 Дефект на функционалния антиген-1 [LFA-1] на лимфоцитите
  D84.1 Дефекти в системата на комплемента
  D84.8 Други уточнени имунодефицити
  D84.9 Имунодефицит, неуточнен
Други видове хипотиреоидизъм E03.0 Вроден хипотиреоидизъм с дифузна гуша
  E03.1 Вроден хипотиреоидизъм без гуша
  E03.2 Хипотиреоидизъм, дължащ се на лекарства и други екзогенни вещества
  E03.3 Постинфекциозен хипотиреоидизъм
  E03.4 Атрофия на щитовидната жлеза (придобита)
  E03.8 Други уточнени видове хипотиреоидизъм
Други видове нетоксична гуша E04.0 Нетоксична дифузна гуша
Тиреотоксикоза E05.0 Тиреотоксикоза с дифузна гуша
  E05.1 Тиреотоксикоза с токсичен единичен тиреоиден възел
  E05.2 Тиреотоксикоза с токсична полинодозна гуша
  E05.3 Тиреотоксикоза от ектопична тиреоидна тъкан
  E05.4 Тиреотоксикоза, изкуствено предизвикана (factitia)
Тиреоидит E06.1 Подостър тиреоидит
  E06.2 Хроничен тиреоидит с преходна тиреотоксикоза
  E06.3 Автоимунен тиреоидит
  E06.4 Медикаментозен тиреоидит
  E06.5 Други хронични тиреоидити
Инсулинозависим захарен диабет E10.2 Инсулинозависим захарен диабет, с бъбречни усложнения
  E10.3 Инсулинозависим захарен диабет, с очни усложнения
  E10.4 Инсулинозависим захарен диабет, с неврологични усложнения
  E10.5 Инсулинозависим захарен диабет, с периферни съдови усложнения
  E10.9 Инсулинозависим захарен диабет, без усложнения
Неинсулинозависим захарен диабет E11.2 Неинсулинозависим захарен диабет, с бъбречни усложнения
  E11.3 Неинсулинозависим захарен диабет, с очни усложнения
  E11.4 Неинсулинозависим захарен диабет, с неврологични усложнения
  E11.5 Неинсулинозависим захарен диабет, с периферни съдови усложнения
  E11.9 Неинсулинозависим захаране диабет, без усложнения
Хипопаратиреоидизъм Е20.0 Идиопатичен хипопаратиреоидизъм
Хиперфункция на хипофизата E22.0 Акромегалия и хипофизарен гигантизъм
  E22.1 Хиперпролактенемия
  E22.8 Други хиперфункции на хипофизата
Хипофункция и други разстройства на хипофизата Е23.0 Хипопитуитаризъм
  E23.2 Безвкусен диабет
Синдром на Кушинг E24.0 Синдром на Cushing с хипофизарен произход
  E24.3 Ектопичен АСТН синдром
Други разстройства на надбъбречните жлези Е27.1 Първична недостатъчност
Недоимък на витамин D E55.0 Рахит, активен
Разстройства на обмяната на ароматните аминокиселини E70.0 Класическа фенилкетонурия
Други разстройства на обмяната на аминокиселините E72.2 Разстройства в метаболитния цикъл на уреята
Други разстройства на обмяната на въглехидратите Е74.0 Болест на натрупването на гликоген - Болест на Помпе
Разстройства на обмяната на сфинголипидите и други нарушения на натрупване на липидите Е75.2 Други сфинголипидози - Болест на Гоше, Болест на Фабри, Болест на Ниеман - Пик тип С
Разстройства на обмяната на глюкозаминогликаните E76.1 Мукополизахаридоза, тип II
  E76.2 Други мукополизахаридози
Разстройства на минералната обмяна Е83.0 Разстройства на обмяната на медта - Болест на Уилсон - Коновалов
  E83.3 Разстройства на обмяната на фосфора
Кистозна фиброза E84.0 Кистозна фиброза с белодробни прояви
  E84.1 Кистозна фиброза с чревни прояви
  E84.8 Кистозна фиброза с други прояви
Амилоидоза Е85.1 Наследствена фамилна амилоидоза с невропатия
Ендокринни и метаболитни разстройства, възникнали след медицински процедури, некласифицирани другаде E89.2 Следпроцедурен хипопаратиреоидизъм
  E89.4 Следпроцедурно разстройство на функциите на яйчниците
Шизофрения F20.0 Параноидна шизофрения
  F20.1 Хебефренна шизофрения
  F20.5 Резидуална шизофрения
  F20.6 Обикновена шизофрения
Маниен епизод F30.0 Хипомания
  F30.1 Мания без психотични симптоми
Биполярно афективно разстройство F31.0 Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - хипоманиен
  F31.1 Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - маниен без психотични симптоми
  F31.2 Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - маниен с психотични симптоми
  F31.3 Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - умерена или лека депресия
  F31.4 Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - тежка депресия без психотични симптоми
  F31.5 Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - тежка депресия с психотични симптоми
  F31.6 Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - смесен
  F31.7 Биполярно афективно разстройство, сега в ремисия
Рецидивиращо депресивно разстройство F33.0 Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод - лек
  F33.1 Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод - умерено тежък
  F33.2 Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод - тежък без психотични симптоми
  F33.3 Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод - тежък с психотични симптоми
  F33.4 Рецидивиращо депресивно разстройство, сега в ремисия
Болест на Паркинсон G20 Болест на Паркинсон
Болест на Алцхаймер G30.0 Ранна болест на Алцхаймер
  G30.1 Късна болест на Алцхаймер
  G30.8 Други форми на болестта на Алцхаймер
Множествена склероза G35 Множествена склероза
Епилепсия G40.6 Grand mal припадъци (с малки припадъци [petit mal] или без тях), неуточнени
  G40.7 Малки припадъци [petit mal], без припадъци grand mal, неуточнени
Увреждания на нервните коренчета и плексуси G54.0 Увреждания на брахиалния плексус
  G54.1 Увреждания на лумбо-сакралния плексус
  G54.2 Увреждания на шийните коренчета, некласифицирани другаде
  G54.3 Увреждания на гръдните коренчета, некласифицирани другаде
  G54.4 Увреждания на лумбо-сакралните коренчета, некласифицирани другаде
  G54.5 Невралгична амиотрофия
  G54.6 Фантомен синдром на крайник с болка
Полиневропатии при болести, класифицирани другаде G63.2 Диабетна полиневропатия (Е10 - Е14† с общ четвърти знак .4)
Мyasthenia gravis и други увреждания на нервно-мускулния синапс G70.0 Myasthenia gravis
Първични мускулни увреждания G71.0 Мускулна дистрофия
  G71.1 Миотонични увреждания
  G71.2 Вродени миопатии
  G71.9 Първично мускулно увреждане, неуточнено
Детска церебрална парализа G80.0 Спастична церебрална парализа
  G80.1 Спастична диплегия
  G80.2 Детска хемиплегия
  G80.3 Дискинетична церебрална парализа
  G80.4 Атактична церебрална парализа
  G80.8 Друга детска церебрална парализа
Други болести на гръбначния мозък G95.0 Сирингомиелия и сирингобулбия
Кератит H16.0 Язва на роговицата
  H16.1 Други повърхностни кератити без конюнктивит
  H16.2 Кератоконюнктивит
  H16.3 Интерстициален и дълбок кератит
  H16.4 Неоваскуларизация на роговицата
Иридоциклит H20.0 Остър и подостър иридоциклит
Увреждания на ретината при болести, класифицирани другаде H36.0 Диабетна ретинопатия (Е10 - Е14† с общ четвърти знак .3)
Глаукома H40.0 Суспектна глаукома
  Н40.1 Първична глаукома с отворен ъгъл
  Н40.2 Първична глаукома със затворен ъгъл
  Н40.5 Вторична глаукома, дължаща се на други болести на окото
  Н40.6 Вторична глаукома, предизвикана от лекарствени средства
Гнойно и неуточнено възпаление на средното ухо H66.0 Остро гнойно възпаление на средното ухо
Есенциална (първична) хипертония I10 Есенциална (първична) хипертония
Хипертонична болест на сърцето I11.0 Хипертонично сърце със (застойна) сърдечна недостатъчност
  I11.9 Хипертонично сърце без (застойна) сърдечна недостатъчност
Хипертоничен бъбрек [хипертонична бъбречна болест] I12.0 Хипертоничен бъбрек с бъбречна недостатъчност
  I12.9 Хипертоничен бъбрек без бъбречна недостатъчност
Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек I13.0 Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек и със (застойна) сърдечна недостатъчност
  I13.1 Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек и с бъбречна недостатъчност
  I13.2 Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек с наличие както на (застойна) сърдечна недостатъчност, така и на бъбречна недостатъчност
Стенокардия I20.0 Нестабилна стенокардия
  I20.1 Стенокардия с документиран спазъм
  I20.8 Други видове стенокардия
  I20.9 Стенокардия, неуточнена
Хронична исхемична болест на сърцето I25.5 Исхемична кардиомиопатия
Белодробен емболизъм I26.0 Белодробна емболия със споменаване на остро белодробно сърце
Други форми на белодробно сърце I27.0 Първична белодробна хипертония
Атриовентрикуларен блок и ляв бедрен блок I44.2 Атриовентрикуларен блок, пълен
Други проводни нарушения I45.6 Синдром на преждевременно възбуждане
Пароксизмална тахикардия I47.1 Надкамерна тахикардия
Предсърдно мъждене I48 Предсърдно мъждене и трептене
Други сърдечни аритмии I49.5 Синдром на болния синусов възел
Сърдечна недостатъчност I50.0 Застойна сърдечна недостатъчност
  I50.1 Лявокамерна недостатъчност
Последици от мозъчносъдова болест I69.0 Последици от субарахноидален кръвоизлив
  I69.1 Последици от вътремозъчен кръвоизлив
  I69.2 Последици от друг нетравматичен вътречерепен кръвоизлив
  I69.3 Последици от мозъчен инфаркт
  I69.4 Последици от инсулт, неуточнен като кръвоизлив или инфаркт на мозъка
  I69.8 Последици от други и неуточнени мозъчносъдови болести
Други болести на периферните съдове I73.1 Облитериращ тромбангиит [болест на Buerger]
Флебит и тромбофлебит I80.0 Флебит и тромбофлебит на повърхностни съдове на долните крайници
  I80.1 Флебит и тромбофлебит на феморална вена
  I80.2 Флебит и тромбофлебит на други дълбоки съдове на долните крайници
Остър тонзилит (ангина) J03.0 Стрептококов тонзилит
  J03.8 Остър тонзилит, предизвикан от други уточнени причинители
  J03.9 Остър тонзилит, неуточнен
Вирусна пневмония, некласифицирана другаде J12.0 Аденовирусна пневмония
  J12.1 Пневмония, причинена от респираторно синцитиален вирус
  J12.2 Пневмония, причинена от вируса на парагрипа
  J12.8 Друга вирусна пневмония
Бактериална пневмония, некласифицирана другаде J15.0 Пневмония, причинена от Klebsiella pneumoniae
  J15.1 Пневмония, причинена от Pseudomonas
  J15.2 Пневмония, причинена от стафилокок
  J15.3 Пневмония, причинена от стрептокок група В
  J15.4 Пневмония, причинена от други стрептококи
  J15.5 Пневмония, причинена от Escherichia coli
  J15.6 Пневмония, причинена от други аеробни грам-отрицателни бактерии
  J15.7 Пневмония, причинена от Mycoplasma pneumoniae
  J15.8 Други бактериални пневмонии
Пневмония, причинена от други инфекциозни агенти, некласифицирана другаде J16.0 Пневмония, причинена от хламидии
  J16.8 Пневмония, причинена от други уточнени инфекциозни агенти
Бронхит, неуточнен като остър или хроничен J40 Бронхит, неуточнен като остър или хроничен
Хроничен бронхит, неуточнен J42 Хроничен бронхит, неуточнен
Друга хронична обструктивна белодробна болест J44.8 Друга уточнена хронична обструктивна белодробна болест
Астма J45.0 Астма с преобладаващ алергичен компонент
  J45.1 Неалергична астма
Стоматит и сродни увреждания K12.0 Рецидивиращи афти в устната кухина
  K12.1 Други форми на стоматит
Езофагит K20 Езофагит
Язва на стомаха K25.7 Язва на стомаха, хронична, без кръвоизлив или перфорация
Язва на дванадесетопръстника K26.7 Язва на дванадесетопръстника, хронична, без кръвоизлив или перфорация
Болест на Crohn [регионален ентерит] K50.0 Болест на Crohn на тънкото черво
  K50.1 Болест на Crohn на дебелото черво
Улцерозен колит К51.0 Улцерозен ентероколит
  К51.1 Улцерозен илеоколит
  K51.2 Улцерозен (хроничен) проктит
  К51.3 Улцерозен ректосигмоидит
  К51.4 Псевдополипоза на колона
  К51.5 Мукозен проктоколит
  К51.8 Други улцерозни колити
  К51.9 Улцерозен колит, неуточнен
Други неинфекциозни гастроентерити и колити К52.2 Алергичен и алиментарен гастроентерит и колит
Фиброза и цироза на черния дроб K74.0 Фиброза на черния дроб
  K74.3 Първична билиарна цироза
  K74.4 Вторична билиарна цироза
  K74.5 Билиарна цироза, неуточнена
  K74.6 Друга и неуточнена цироза на черния дроб
Нарушена резорбция в червата K90.0 Цьолиакия
Пемфигус L10.0 Пемфигус вулгарис
  L10.1 Пемфигус вегетанс
  L10.2 Пемфигус фолиацеус
  L10.3 Пемфигус бразилиензис (fogo selvagem)
  L10.4 Пемфигус еритематозус
  L10.5 Пемфигус, предизвикан от лекарствени средства
  L10.8 Други видове пемфигус
Псориазис L40.0 Псориазис вулгарис
  L40.1 Генерализиран пустулозен псориазис
Серопозитивен ревматоиден артрит M05.0 Синдром на Felty
  M05.1 Ревматоидна болест със засягане на белия дроб (J99.0*)
  M05.2 Ревматоиден васкулит
  M05.3 Ревматоиден артрит със засягане на други органи и системи
  M05.8 Други серопозитивни ревматоидни артрити
Псориатични и ентеропатични артропатии M07.1 Инвалидизиращ артрит (L40.5†)
  М07.2 Псориатичен спондилит (L40.5†)
  М07.3 Други псориатични артропатии (L40.5†)
Юношески (ювенилен) артрит M08.0 Юношески ревматоиден артрит
  M08.1 Юношески анкилозиращ спондилит
  M08.2 Юношески артрит със системно начало
  M08.3 Юношески полиартрит (серонегативен)
  M08.4 Юношески пауциартикуларен артрит
  M08.8 Други юношески артрити
Възлест полиартериит и наследствени състояния М30.0 Възлест полиартериит
Други некротизиращи васкулопатии М31.3 Грануломатоза на Wegener
Дисеминиран лупус еритематодес M32.0 Дисеминиран лекарствен lupus erythematodes
  M32.1 Дисеминиран lupus erythematodes с увреждане на други органи или системи
  M32.8 Други форми на дисеминиран lupus erythematodes
Дерматополимиозит M33.0 Ювенилен дерматомиозит
  M33.1 Други дерматомиозити
  M33.2 Полимиозит
Системна склероза M34.0 Прогресивна системна склероза
  M34.1 Синдром CR(E)ST
  M34.2 Системна склероза, предизвикана от лекарствени средства и химични продукти
  M34.8 Други форми на системна склероза
Анкилозиращ спондилит M45.0 Анкилозиращ спондилит, множествено засягане на гръбначния стълб
  M45.1 Анкилозиращ спондилит, окципито-атланто-аксисен отдел
  M45.2 Анкилозиращ спондилит, шийна област
  M45.3 Анкилозиращ спондилит, шийно-гръден отдел
  M45.4 Анкилозиращ спондилит, гръден отдел
  M45.5 Анкилозиращ спондилит, гръднопоясен отдел
  M45.6 Анкилозиращ спондилит, поясен отдел
  M45.7 Анкилозиращ спондилит, пояснокръстен отдел
  M45.8 Анкилозиращ спондилит, кръстен и кръстноопашен отдел
Остеопороза с патологична фрактура M80.0 Остеопороза с патологична фрактура след менопауза
  M80.1 Остеопороза с патологична фрактура след овариектомия
  M80.2 Инактивитетна остеопороза с патологична фрактура
  M80.3 Остеопороза с патологична фрактура, дължаща се на следхирургично намаляване на чревната резорбция
  M80.4 Медикаментозна остеопороза с патологична фрактура
  M80.5 Идиопатична остеопороза с патологична фрактура
  M80.8 Друга остеопороза с патологична фрактура
Остеопороза без патологична фрактура M81.0 Остеопороза след менопауза
  M81.1 Остеопороза след овариектомия
  M81.2 Инактивитетна остеопороза
  M81.3 Остеопороза, дължаща се на следхирургично намаляване на чревната резорбция
  M81.4 Медикаментозна остеопороза
  M81.5 Идиопатична остеопороза
  M81.6 Локализирана остеопороза [Lequesne]
  M81.8 Други остеопорози
Остър тубулоинтерстициален нефрит N10 Остър тубулоинтерстициален нефрит
Хроничен тубулоинтерстициален нефрит N11.0 Необструктивен хроничен пиелонефрит, свързан с рефлукс
  N11.1 Хроничен обструктивен пиелонефрит
  N11.8 Други хронични тубулоинтерстициални нефрити
Хронична бъбречна недостатъчност N18.0 Терминален стадий на бъбречна болест
  N18.8 Други прояви на хронична бъбречна недостатъчност
Невромускулна дисфункция на пикочния мехур, некласифицирана другаде N31.0 Незатормозен неврогенен пикочен мехур, некласифициран другаде
  N31.1 Рефлекторен неврогенен пикочен мехур, некласифициран другаде
  N31.2 Неврогенна слабост на пикочния мехур, некласифицирана другаде
  N31.8 Други невромускулни дисфункции на пикочния мехур
Хиперплазия на простатата N40 Хиперплазия на простатата
Ендометриоза N80.0 Ендометриоза на матката
  N80.1 Ендометриоза на яйчника
  N80.2 Ендометриоза на маточната тръба
  N80.3 Ендометриоза на тазовия перитонеум
  N80.4 Ендометриоза на ректовагиналния септум и на вагината
  N80.5 Ендометриоза на червата
  N80.6 Ендометриоза на кожен цикатрикс
  N80.8 Друга ендометриоза
Разстройства, свързани със скъсяване срока на бременността и ниско тегло при раждането, некласифицирани другаде Р07.0 Изключително ниско тегло при раждането (тегло при раждането 999 г или по-малко)
  Р07.1 Ниско тегло при раждането (тегло при раждането 1000 - 2499 г)
Хронични болести на дихателните органи, възникващи в перинаталния период P27.1 Бронхопулмонална дисплазия, възникваща в перинаталния период
Други вродени аномалии на нервната система Q07.0 Синдром на Арналд-Киари
Вродени аномалии на сърдечните камери и Q20.0 Общ артериален трункус
съобщителните отвори Q20.1 Удвоен изходен отвор на дясната камера
  Q20.3 Дискордантно свързване на камерите с артериите
  Q20.4 Удвоен камерен входен отвор
Вродени аномалии на сърдечната преграда Q21.0 Междукамерен септален дефект
  Q21.2 Предсърдно камерен септален дефект
  Q21.4 Аортопулмонален септален дефект
Вродени аномалии на сърдечната преграда Q21.8 Други вродени аномалии на сърдечната преграда (Синдром на Eisenmenger)
Вродени аномалии на пулмоналната и трикуспидалната клапа Q22.6 Синдром на хипопластичното дясно сърце
Вродени аномалии на аортната и митралната клапа Q23.0 Вродена стеноза на аортната клапа
Вродени аномалии на големите артерии Q25.0 Отворен дуктус артериозус
  Q25.1 Коарктация на аортата
  Q25.5 Атрезия на белодробната артерия
Вродени аномалии на големите вени Q26.2 Тотално аномално вливане на белодробните вени
  Q26.3 Частично аномално вливане на белодробните вени
Булозна епидермолиза Q81.0 Епидермолизис булоза симплекс
  Q81.1 Епидермолизис булоза леталис
  Q81.2 Епидермолизис булоза дистрофика
Други уточнени синдроми на вродени аномалии, засягащи няколко системи Q87.1 Синдроми на вродени аномалии, свързани предимно с нисък ръст - синдром на Prader-Willi
Синдром на Turner Q96.0 Кариотип 45,Х
  Q96.1 Кариотип 46,Х iso (Xq)
  Q96.2 Кариотип 46,Х със структурно абнормална полова хромозома, различна от iso (Xq)
  Q96.3 Мозаицизъм, 45,Х/46, ХХ или ХУ
  Q96.4 Мозаицизъм, 45,Х/друга клетъчна линия (линии) с абнормална полова хромозома
  Q96.8 Други варианти на синдрома на Turner
Грижа за изкуствени отвори Z43.2 Грижа за илеостома
  Z43.3 Грижа за колостома
  Z43.5 Грижа за цистостома
  Z43.6 Грижа за друг изкуствен отвор на пикочните пътища
Наличие на трансплантирани органи и тъкани Z94.0 Наличие на трансплантиран бъбрек
  Z94.1 Наличие на трансплантирано сърце
  Z94.2 Наличие на трансплантиран бял дроб
  Z94.3 Наличие на трансплантирани сърце и бял дроб
  Z94.4 Наличие на трансплантиран черен дроб
  Z94.8 Наличие на други трансплантирани органи и тъкани
     
Забележки:
1. За всички заболявания с кодове по МКБ С00 - С97, D00 - D09, D10 - D36, D37 - D48 могат да се изписват за домашно лечение само лекарствени продукти за обезболяваща терапия, като:
а) (изм. - ДВ, бр. 32 от 2015 г.) за заболяванията с кодове по МКБ С15, С16, С17, С18, С19, С20, С22.0, С25, С34, С43, С44, С48, С49, С50, С56, С61, С64, С71, С74.0, С75.1, С79.3, С81, С82, С83, С84, С85, С90, С91.0, С92.0, С92.1, С92.4, С92.5, С92.7, С93.0, С94.1, D46, D47.1, D47.3, D59.1, D61.3 и D69.3 могат да се изписват за домашно лечение и лекарствени продукти за перорална прицелна противотуморна терапия и перорална химиотерапия;
б) за заболяванията с кодове по МКБ С50, С54.1, С61 и С64 могат да се изписват и лекарствени продукти за поддържаща хормонална терапия.
2. Лекарствените продукти за домашно лечение по тази наредба при заболявания с код по МКБ № 18 могат да се изписват за предиализен стадий и при деца със смущения в растежа в терминален стадий на бъбречна недостатъчност.
3. За заболяванията с кодове по МКБ L40.0 и L40.1 могат да се изписват за домашно лечение само лекарствени продукти за системна терапия.
4. (нова - ДВ, бр. 108 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) За заболяванията с кодове по МКБ Р07.0 и Р07.1 могат да се изписват само лекарствени продукти за профилактика на заболявания на долните дихателни пътища, причинени от респираторно синцитиалния вирус при деца, родени преди 30 г.с.
5. (нова - ДВ, бр. 108 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) За заболяванията с кодове по МКБ Q20.0, Q20.1, Q20.3, Q20.4, Q21.0, Q21.2, Q21.4, Q22.6, Q23.0, Q25.0, Q25.1, Q25.5, Q26.2 и Q26.3 могат да се изписват само лекарствени продукти за профилактика на заболявания на долните дихателни пътища, причинени от респираторно синцитиалния вирус.


Новини


 
 
 

Спектър


 

rss
Посети форума