навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 40 ОТ 24 НОЕМВРИ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК

В сила от 01.01.2005 г.
Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.112 от 23 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.61 от 26 Юли 2005г., изм. ДВ. бр.102 от 20 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 31 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.2 от 9 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.60 от 30 Юли 2009г., изм. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.62 от 10 Август 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.49 от 28 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.52 от 8 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.97 от 9 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.99 от 14 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.100 от 15 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.31 от 29 Март 2013г., изм. ДВ. бр.32 от 2 Април 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.111 от 27 Декември 2013г., изм. ДВ. бр.12 от 11 Февруари 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 21 Февруари 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.95 от 18 Ноември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.106 от 23 Декември 2014г., изм. ДВ. бр.32 от 5 Май 2015г., изм. ДВ. бр.51 от 7 Юли 2015г., отм. ДВ. бр.98 от 15 Декември 2015г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменена с § 5 от заключителните разпоредби на Наредба № 11 от 9 декември 2015 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса - ДВ, бр. 98 от 15 декември 2015 г., в сила от 01.04.2016 г.

Член единствен. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Основният пакет медицинска помощ съдържа дейности, определени по вид и обхват, съгласно приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, , 9, , 10, 11, 12, 13 и 15.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) "Клинична пътека" е система от изисквания и указания за поведение на различни видове медицински специалисти при диагностични и лечебни процедури на пациенти с определени заболявания, изискващи хоспитализация в лечебни заведения със стационар.


§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., доп. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) "Дежурен кабинет" е структура на лечебно заведение за болнична помощ и на лечебно заведение по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква "б", т. 2, букви "б", "в" и "г" от Закона за лечебните заведения, в която лекари със специалност по обща медицина, с друга специалност или по изключение без специалност оказват медицинска помощ на здравноосигурените лица между 20 часа вечерта и 8 часа сутринта през работните дни и денонощно през почивните и празничните дни. Дежурен кабинет може да бъде и структура на лечебно заведение по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква "а" от Закона за лечебните заведения, което е разположено в селски или планински район, в която лекари със специалност по обща медицина, с друга специалност или по изключение без специалност оказват медицинска помощ на здравноосигурените лица във времевия интервал от 8 до 20 ч. през работните дни и не по-малко от шест часа през почивните и празничните дни извън графика за амбулаторни прегледи на общопрактикуващите лекари, осъществяващи дейност в населеното място. Лечебното заведение, разкрило дежурния кабинет, предоставя на съответната районна здравноосигурителна каса в края на месеца, предхождащ месеца на дежурствата, списък на лекарите, които дават дежурства в кабинета по дни и часове, адрес на дежурния кабинет/и, като при необходимост списъкът може да се актуализира.


§ 1б. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) "Еднодневна хоспитализация" е прием, диагностика и лечение в болнични условия до 24 часа, при които не е нужно пренощуване в лечебното заведение за болнична помощ.


§ 1в. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) "Клинична процедура" е система от изисквания и указания за извършването на повтарящи се еднотипни медицински дейности, при което назначената терапевтична схема и състоянието на пациента не налагат престой на същия в лечебното заведение - изпълнител на медицинска помощ, по-дълъг от 12 часа.


§ 1г. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) "Процедура за интензивно лечение" е система от изисквания и указания за извършване в специализирана клиника/отделение на болница - изпълнител на медицинска помощ, на съвкупност от медицински дейности, медицински изследвания и медикаментозно лечение в рамките на период от 24 часа по отношение на пациент, чието състояние изисква интензивно лечение.


§ 1д. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., отм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)


§ 1е. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) "Процедура за нуклеарномедицинско компютър-томографско образно изследване" е система от изисквания и указания за извършване на високотехнологични медицински изследвания след интравенозно въвеждане на радиофармацевтичен препарат с престой на пациента в лечебното заведение до 12 часа.

Заключителни разпоредби


§ 2. (Предишен § 1 - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Отменя се Наредба № 29 от 2003 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, издадена от министъра на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 112 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 2 и 15 от 2004 г.; доп., бр. 79 от 2004 г.).


§ 3. (Предишен § 2 - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Наредбата се издава на основание чл. 45, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване и влиза в сила от 1 януари 2005 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК


(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)

§ 9. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2006 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК


(ОБН. - ДВ, БР. 88 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2007 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК


(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2010 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК


(ОБН. - ДВ, БР. 45 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 21.06.2010 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от 21 юни 2010 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК


(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2011 Г.)

§ 8. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2011 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК


(ОБН. - ДВ, БР. 49 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 28.06.2011 Г.)

§ 4. Лечебните заведения за първична извънболнична медицинска помощ превеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 1 август 2011 г.


§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК


(ОБН. - ДВ, БР. 52 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 28.06.2011 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от 28 юни 2011 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК


(ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2012 Г.)

§ 14. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2012 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК


(ОБН. - ДВ, БР. 99 и БР. 100 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2013 Г.)

§ 18. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2013 г.

Преходни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК


(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2013 Г.)

§ 2. Опиоидните аналгетици, които са отпуснати за лечение на пациенти със злокачествени заболявания от 1 януари 2013 г., се отчитат и се заплащат по реда на тази наредба.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК


(ОБН. - ДВ, БР. 111 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г., ИЗМ. И ДОП. - ДВ, БР. 15 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)

§ 15. (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) Наредбата влиза в сила от 1 януари 2014 г., с изключение на § 5, т. 3, 4, 5, 6, 8 и 9, § 8, 9 и § 10, т. 1, които влизат в сила от 1 юли 2014 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК


(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2014 г., с изключение на § 2, който влиза в сила от 1 юли 2014 г.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК


(ОБН. - ДВ, БР. 95 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2015 Г.)

§ 6. (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 01.07.2015 г.) Наредбата влиза в сила от 1 януари 2015 г. с изключение на § 3, т. 10 и 10а, които влизат в сила от 1 юли 2015 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК


(ОБН. - ДВ, БР. 106 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2015 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2015 г.


Приложение № 1 към член единствен

(Изм. - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 21.06.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

Основен пакет първична извънболнична медицинска помощ

I. Здравно-информационни дейности
1. Запознаване на пациента със структурата, организацията и работния график на лечебното заведение.
2. Запознаване на пациента със съдържанието на промотивния, превантивния, профилактичния, диагностично-лечебния и рехабилитационния пакет на лечебното заведение.
3. Запознаване на пациента с неговите права и задължения.

II. Промоция на здравето* (Загл. изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.)
1. За пациента и неговото семейство:
1.1. Комплексна оценка на здравните проблеми на пациента и семейството.
1.2. Преконцепционна консултация.
1.3. Семейно планиране.
2. Групи с повишен медицински риск
3. За обособени по възрастов, полов или друг признак групи от регистрираните в лечебното заведение лица:
3.1. Здравен и социален статус на групата - анализ и идентификация на приоритетни цели и задачи.
4. Запознаване на регистрираните в лечебното заведение лица с изпълнението на имунизационния календар.

III. Профилактика на заболявания* (Загл. изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.)
1. За пациента и неговото семейство:
1.1. Изготвяне и контрол по изпълнението на семейни програми за:
1.1.1. Превенция на безплодието;
1.1.2. Превенция на полово предавани инфекциозни заболявания и СПИН;
1.1.3. Превенция на нежелана бременност;
1.1.4. Превенция на инфекциозни болести и паразитози;
1.1.5. Превенция на зависимости;
1.1.6. Превенция на лица със злокачествени заболявания на репродуктивната система;
1.1.7. Превенция на психичните разстройства.
2. За групи с повишен за здравето риск (табл. № 1):
2.1. Оценка на рисковите фактори за здравето на пациента.
2.2. Оценка на вредни навици, водещи до увреждане на здравето.
2.3. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) Оценка на риска (табл. № 1).
3. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) Дейности по национални здравни програми - финансират се от бюджета на Министерството на здравеопазването съобразно съответните програми.
4. Профилактични прегледи съгласно Наредбата за профилактичните прегледи и диспансеризацията.

IV. Диспансеризация* (Загл. изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.)
1. Диспансеризация на лица със заболявания съгласно Наредбата за профилактичните прегледи и диспансеризацията.

V. Контрол на инфекциозни заболявания съгласно изисквания на подзаконови нормативни документи:
1. Карантина на заразно болен и контактни лица.
2. Разясняване на пациента и контактните лица на изискванията за поведение и предпазен режим при съответното инфекциозно заболяване.
3. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Извършване на имунизации и реимунизации според утвърдения от министъра на здравеопазването имунизационен календар*.
4. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Извънредни имунизации по епидемиологични показания*, съгласувани с регионалната здравна инспекция - финансират се от бюджета на Министерството на здравеопазването съгласно чл. 82, ал. 2, т. 12 от Закона за здравето.
5. (нова - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 21.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Издаване на служебна бележка, удостоверяваща извършените задължителни имунизации и реимунизации и профилактични прегледи на деца съгласно Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца*.

VI. Диагностично-лечебна дейност
1. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Първичен преглед и обща оценка на здравословното състояние*.
2. Първичен преглед (при нужда от медицинска помощ, по конкретен медицински проблем).
3. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Вторични прегледи (в рамките на един и същ медицински проблем)*.
4. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) Оказване на медицинска помощ при спешни състояния и поддържане на жизнените функции на територията на лечебното заведение до пристигане на екип на център за спешна медицинска помощ или хоспитализация на пациента (табл. № 2).
5. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) Оказване на медицинска помощ в дома на пациента по преценка на общопрактикуващия лекар, в рамките на основния пакет, гарантиран от бюджета на НЗОК:
5.1. Самостоятелно:
5.1.1. Първичен преглед при нов медицински проблем;
5.1.2. Вторичен преглед при същия медицински проблем;
5.1.3. Манипулации (табл. № 3);
5.1.4. Домашните посещения се извършват в обявените в графика часове.
5.2. Съвместна консултация с друг лекар специалист по преценка на лекаря за първична медицинска помощ.
6. Назначаване и проследяване провеждането на хигиенно-диетичен режим.
7. Клинико-лабораторни изследвания:
7.1. Изследване на урина с тестленти:
7.1.1. Протеин;
7.1.2. Глюкоза;
7.1.3. Уробилиноген/билирубин;
7.1.4. Кетонни тела;
7.1.5. pH.
7.2. Количествено определяне на глюкоза в кръвта (с глюкомер).
7.3. (отм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.)
8. Определяне на индикациите и обема на изследването
9. Насочване към съответна лаборатория.
10. Интерпретация на резултатите.
11. Апаратни диагностични изследвания:
11.1. Електрокардиограма с 12 отвеждания и разчитане.
12.Специфични изследвания и процедури (по медицински показания):
12.1. Нервни болести:
12.1.1. Клинично изследване за менингиален синдром;
12.1.2. Клинични изследвания на моториката с описание на: поза, мускулен тонус, мускулна атрофия, контрактури, мускулна сила и моторен дефицит;
12.1.3. Клинично изследване на болева и тактилна чувствителност;
12.1.4. Ориентировъчно клинично изследване на черепно-мозъчни нерви;
12.1.5. Изследване на мускулни рефлекси;
12.1.6. Проби на Lasegue, Kemp, Bragard, Brudzinski, Kernig;
12.1.7. Проби за равновесие.
12.2. Детски болести:
12.2.1. Оценка на физикалния статус;
12.2.2. Ориентировъчно неврологично изследване в неонаталната и детската възраст;
12.2.3. Оценка на растежа и развитието при децата (0 - 18 г.) с насоченост към: телесна маса, ръст и телесни пропорции, психомоторно развитие и говор, опорно-двигателна система (изследване за дисплазия на тазобедрените стави), сетивни органи; адекватност в поведението;
12.2.4. Вземане на биологични материали за микробиологично изследване;
12.2.5. (зал. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)
12.3. Ушни, носни и гърлени болести:
12.3.1. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Ориентировъчно изследване на слух*;
12.3.2. Ориентировъчна отоскопия;
12.3.3. Ориентировъчна риноскопия;
12.3.4. Оглед и палпаторно изследване на горна и долна челюст; слюнчени жлези и лимфни възли, устна кухина, език, тонзили, фаринкс;
12.3.5. Предна тампонада на носа;
12.3.6. Екстракция на чуждо тяло от външен слухов проход;
12.3.7. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Промивка на външен слухов проход за отстраняване на церумен*.
12.4. Очни болести:
12.4.1. (доп. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Определяне зрителна острота при възрастни и деца - ориентировъчно, без определяне на диоптри*;
12.4.2. Оглед на клепачи, слъзни жлези; конюнктива, склера, ирис и зеници;
12.4.3. Ориентировъчно изследване на зрителен периметър;
12.4.4. Общо изследване за откриване на нарушения в положението и движенията на очната ябълка;
12.4.5. Изследване на цветно зрение;
12.4.6. Промивка на конюнктивален сак.
12.5. Кожни и венерически болести:
12.5.1. Оглед и палпация: на кожа, подкожие и видими лигавици;
12.5.2. Оглед на външни гениталии.
12.6. Хирургия, ортопедия и травматология:
12.6.1. Хирургичен статус, диагноза на остър хирургичен корем;
12.6.2. Ано-ректално изследване - оглед, ректално туширане, палпация на простата;
12.6.3. Клинично изследване на опорно-двигателен апарат;
12.6.4. Клинично изследване на пациенти с травми;
12.6.5. Превръзки (всички видове, включително имобилизация);
12.6.6. Механична хемостаза и/или локално приложение на хемостатици;
12.6.7. Първична обработка на рана;
12.6.8. Опресняване и шев на ръбове на рана;
12.6.9. Хирургична обработка на повърхностна рана (вкл. кюретаж);
12.6.10.Инцизия на фурункул, карбункул, без разположените в областта на главата и шията;
12.6.11. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Отстраняване на хирургичен шевен материал*;
12.6.12. Поставяне на назогастрална сонда, без случаи с химично изгаряне на хранопровода;
12.6.13. Стомашна промивка;
12.6.14. Промивка на пикочен мехур;
12.6.15. Катетеризация на пикочен мехур;
12.6.16. Вземане на биологични материали за микробиологично изследване от възрастен;
12.6.17. (зал. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)
12.7. Анестезиология и интензивно лечение:
12.7.1. Топикална аналгезия;
12.7.2. Инфилтрационна аналгезия.
12.8. Психиатрия:
12.8.1. Снемане на общ психичен статус - ориентираност, интелект, памет, емоционална сфера, психомоторика.
12.8.2. Обща оценка на психично здраве и психични отклонения:
12.8.2.1.Оценка на депресивност;
12.8.2.2. Оценка на тревожност;
12.8.2.3. Оценка на суициден риск.
12.8.3. Откриване на зависимости.
12.8.4. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Психосоциални процедури в семейството*.
12.9. Акушерство и гинекология:
12.9.1. Изследване на млечни жлези и женски гениталии чрез:
12.9.1.1. Мануално изследване на гърди;
12.9.1.2. Гинекологично изследване;
12.9.1.3. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Приготвяне на препарат - цитонамазка от женски полови органи*.
12.9.1.4. (нова - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) Вземане на материал за микробиологично или цитологично изследване.
12.9.2. Оценка на вторични полови белези.
12.9.3. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) Интерпретиране на резултатите от тест за установяване на бременност.
12.9.4. Антенатално изследване на бременна (в рамките на компетенциите).
12.9.5. Мануално асистиране при спонтанно раждане.
12.10. Инжектиране на тетаничен анатоксин.

VII. Други дейности, свързани с диагностика и лечение
1. Насочване за консултация:
1.1. Определяне на индикации.
1.2. Избор на консултант:
1.2.1. Разясняване целите на консултацията;
1.2.2. (отм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.)
1.2.3. Анализ и интерпретация на резултати от изследвания и лечение.
1.3. (отм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.)
2. Консултация от разстояние съобразно възможностите за комуникация:
2.1. Във връзка с вече обсъждан медицински проблем.
2.2. Във връзка с нов медицински проблем.
3. Насочване за планова хоспитализация:
3.1. Дейности по осигуряване на хоспитализацията:
3.1.1. (отм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.)
3.1.2. Подготовка на необходимата документация;
3.1.3. Насочване на пациента за хоспитализация.
4. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Прием на пациент след дехоспитализация*:
4.1. Запознаване с епикризата;
4.2. Преглед;
4.3. Изготвяне на индивидуален план за рехабилитация;
4.4. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) При необходимост общопрактикуващият лекар обсъжда състоянието с лекар от лечебното заведение за болнична помощ, извършило хоспитализацията.

VIII. Дейност по медицинска експертиза* (Загл. изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.)
1. Изготвяне на медицинско удостоверение за встъпване в брак.
2. (доп. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) Изготвяне на медицинско удостоверение за постъпване на работа на лица от 16- до 18-годишна възраст.
3. Медицинска експертиза на работоспособността:
3.1. Издаване на първичен болничен лист.
3.2. Издаване на вторичен болничен лист.
4. Насочване за медицинска експертиза към Лекарска консултативна комисия (ЛКК).
5. Подготвяне на документи за представяне пред ТЕЛК (приложения № 6, 7)

IХ. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Общопрактикуващият лекар предприема мерки за осигуряване на достъп до медицинска помощ извън обявения си работен график на задължително здравноосигурените лица по един от следните начини:
1. чрез дежурен кабинет на груповата практика за първична извънболнична помощ, в която е съучредител;
2. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) по договор с друго лечебно заведение за болнична помощ или лечебно заведение по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква "б" и/или по т. 2, букви "б", "в" или "г" от Закона за лечебните заведения, което е разкрило дежурен кабинет и което се намира на не повече от 35 км от месторазположението на практиката на общопрактикуващия лекар;
3. индивидуално чрез 24-часово осигуряване на консултация по телефона, в амбулаторията или в дома на пациента по преценка на самия общопрактикуващ лекар;
4. (доп. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) за общините, които се намират в селските или планинските райони, посочени в таблица № 4, се допуска по изключение осигуряване на достъп и по следните начини:
а) чрез дежурен кабинет на индивидуалната практика за първична извънболнична помощ, в която общопрактикуващият лекар е учредител;
б) (изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) по договор с друго лечебно заведение по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква "а" от Закона за лечебните заведения, което е разкрило дежурен кабинет и което се намира на не повече от 35 км от месторазположението на практиката на общопрактикуващия лекар;
в) (изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) чрез организиране на график на дежурства между общопрактикуващите лекари от отделните практики за първична извънболнична помощ за обслужване на пациентите в амбулатория или в дома на пациента по преценка на съответния дежурен общопрактикуващ лекар в интервала между 8 ч. сутринта и 20 ч. вечерта през работните дни и минимум 6 часа през почивните и празничните дни; в тези случаи общопрактикуващите лекари са длъжни да представят месечен график за дежурствата в РЗОК в срок не по-късно от 20-о число на предходния месец.

Таблица № 1
Рискови групи от населението, формирани въз основа оценка на риска от:
1. Сърдечно-съдови заболявания.
2. Захарен диабет.
3. Злокачествени новообразувания.

Таблица № 2
Апаратни изследвания и манипулации
1. Осигуряване на свободна проходимост на горните дихателни пътища (поставяне на въздуховод, трахеална пункция)
2. Изкуствено дишане и непряк сърдечен масаж
3. ЕКГ - 12 отвеждания (с разчитане).

Таблица № 3
Манипулации
1. Венозна пункция и вземане на кръв
2. Подкожна инжекция
3. Мускулна инжекция
4. Венозна инжекция
5. Инсталиране на медикаменти през катетър/сонда/дренаж
6. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Осигуряване на продължителен периферен венозен достъп
7. Венозна инфузия
8. (отм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.)

Таблица № 4
(Нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.)

Списък на общините, които се намират в селски или планински райони
 
№ по ред община
1 Алфатар
2 Антон
3 Антоново
4 Априлци
5 Ардино
6 Баните
7 Банско
8 Батак
9 Белене
10 Белица
11 Белоградчик
12 Берковица
13 Бобов дол
14 Бобошево
15 Бойница
16 Бойчиновци
17 Болярово
18 Борино
19 Борован
20 Борово
21 Братя Даскалови
22 Брацигово
23 Брегово
24 Брезник
25 Брезово
26 Брусарци
27 Бяла
28 Велики Преслав
28а. Велинград
29 Венец
30 Ветово
31 Ветрино
32 Вълчедръм
33 Вълчи дол
34 Върбица
35 Вършец
36 Генерал Тошево
37 Георги Дамяново
38 Главиница
39 Годеч
40 Горна Малина
41 Грамада
42 Гулянци
43 Гурково
44 Гълъбово
45 Гърмен
46 Две могили
47 Девин
48 Джебел
49 Димово
50 Долна баня
51 Долни чифлик
52 Доспат
53 Драгоман
54 Дряново
55 Дългопол
56 Елена
57 Елхово
58 Етрополе
59 Завет
60 Земен
61 Златарица
62 Златица
63 Златоград
64 Ивайловград
65 Иваново
66 Искър
67 Исперих
68 Ихтиман
69 Каварна
70 Кайнарджа
71 Калояново
72 Камено
73 Каолиново
74 Кирково
75 Кнежа
76 Ковачевци
77 Козлодуй
78 Копривщица
79 Костенец
80 Котел
81 Кочериново
82 Кресна
83 Криводол
84 Кричим
85 Крумовград
86 Крушари
87 Кубрат
88 Кула
89 Лесичово
90 Левски
91 Летница
92 Лозница
93 Луковит
94 Лъки
95 Любимец
96 Мадан
97 Маджарово
98 Макреш
99 Малко Търново
100 Медковец
101 Мизия
102 Минерални бани
103 Мирково
104 Момчилград
105 Мъглиж
106 Невестино
107 Неделино
108 Несебър
109 Никола Козлево
110 Николаево
111 Никопол
112 Ново село
113 Омуртаг
114 Опака
115 Опан
116 Оряхово
117 Павел баня
118 Павликени
119 Перущица
120 Пирдоп
121 Полски Тръмбеш
122 Пордим
123 Правец
124 Приморско
125 Разлог
126 Ракитово
127 Рила
128 Роман
129 Рудозем
130 Руен
131 Ружинци
132 Самуил
133 Сапарева баня
134 Сатовча
135 Свиленград
136 Своге
137 Симеоновград
138 Симитли
139 Ситово
140 Сливница
141 Сливо поле
142 Смядово
143 Средец
144 Стамболово
145 Стражица
146 Стралджа
147 Стрелча
148 Струмяни
149 Суворово
150 Сунгурларе
151 Сухиндол
152 Съединение
153 Твърдица
154 Тервел
155 Тетевен
156 Тополовград
157 Трекляно
158 Трън
159 Трявна
160 Тутракан
161 Угърчин
162 Хаджидимово
163 Хайредин
164 Хисаря
165 Хитрино
166 Цар Калоян
167 Царево
168 Ценово
169 Чавдар
170 Челопеч
171 Чепеларе
172 Черноочене
173 Чипровци
174 Чупрене
175 Шабла
176 Ябланица
177 Якимово
178 Якоруда

Забележка: (Нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.)
Със знака "*" са отбелязани дейностите, които не е необходимо да се осъществяват от дежурните кабинети по § 1а от допълнителната разпоредба.


Приложение № 2 към член единствен

(Изм. - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 95 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.)

Основен пакет специализирана извънболнична медицинска помощ

I. Общомедицински дейности

1. Медицински преглед в амбулаторни или домашни условия със снемане на анамнеза, общ и локален статус, оценка на здравословното състояние и оценка на медицински проблем
2. Промоция, превенция и профилактика
3. Диагностика, лечение и рехабилитация
4. Диспансеризация - приложения № 8 и 9
5. Медицинска експертиза на работоспособността
6. Подготвяне на документи за представяне пред ТЕЛК - приложения № 6 и 7

Манипулации
(Изм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)
1. Инжекции - подкожни, мускулни и венозни
2. Осигуряване на продължителен периферен венозен достъп
3. Венозна пункция и вземане на кръв
4. Инсталиране на медикаменти през катетър (сонда), дренаж
5. Венозна инфузия
6. Въвеждане, промиване и смяна на уретрален катетър
7. Изкуствена вентилация и непряк сърдечен масаж
8. Всички видове превръзки
9. Механична хемостаза и/или локално прилагане на хемостатични лекарства.

II. Специализирани и високоспециализирани медицински дейности по специалности

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
Специализирани медицински дейности
1. Външно изследване на млечни жлези
2. Обучение за самоизследване на млечни жлези
3. Посткоитален тест
4. Изследване на цервикален скор
5. Антропометрия (мензурация)
6. Инфилтрационна аналгезия
7. Поставяне на лекарства във влагалището
8. Поставяне или екстракция на влагалищна тампонада
9. Поставяне на вътрематочни противозачатъчни средства
10. Неоперативно отстраняване на вътрематочни противозачатъчни средства
11. Хименотомия или хименорафия
12. Полипектомия
13. Вземане на материал за микробиологично или цитологично изследване
14. Отстраняване на чуждо тяло от влагалище
15. Адхезиолиза на влагалище
16. Пробна ексцизия на материал от влагалищна стена или шийка
17. Абразио на цервикален канал
18. Абдоминална и трансвагинална ехография
19. Колпоскопия
20. Експертиза за сексуално насилие
21. (зал. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.)
22. Профилактични прегледи при жени с повишен риск от злокачествени заболявания на маточната шийка и млечните жлези
Високоспециализирани медицински дейности
1. Деструктивно лечение на доброкачествено изменение на маточната шийка, с изключение на химична каутеризация
2. Колпоскопия с прицелна биопсия
3. Аспирационна ендометриална биопсия
4. Инцизия на млечна жлеза
5. (нова - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Ехография на млечна жлеза

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
Високоспециализирани медицински дейности
1. Снемане на анестезиологичен статус за планиране на оперативна интервенция с анестезия
2. Локално обезболяване - проводна анестезия
3. Тестуване за поносимост при прилагане на анестетици
4. Венозна анестезия

НЕРВНИ БОЛЕСТИ, ДЕТСКА НЕВРОЛОГИЯ
Специализирани медицински дейности
1. Снемане на анамнеза и неврологичен статус
2. Обучение на болни с неврологични заболявания
3. (отм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)
Високоспециализирани медицински дейности
1. Доплерова сонография
2. Електромиография (ЕМГ)
3. Електроенцефалография (ЕЕГ)
4. Евокирани потенциали

ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
Специализирани медицински дейности
1. Гастро-дуоденално сондиране
2. Отчитане показателите на външно дишане
3. Приготвяне на препарат за изследване на периферна кръв
4. Електрокардиограма с многоканален ЕКГ апарат с разчитане
5. Вземане на храчка и назофарингеален секрет за микробиологично и цитологично изследване
6. Ултразвуково изследване на вътрешни органи
7. (отм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)
8. (отм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)
9. Профилактични прегледи на лица с повишен риск от заболявания на сърдечно-съдовата система
10. Определяне стойността на кръвната захар с глюкомер
11. Антропометрична оценка на затлъстяването
12. Оценка на хемодинамични показатели
13. (отм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)
14. Оценка за наличие на кръв, белтък, захар, билирубин, уробилиноген и РН в урината чрез тест-ленти
15. (отм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)
16. Катетеризация на пикочен мехур
17. Измерване на диуреза
18. Анализ и интерпретация на резултати от изследвания
19. Симптоматично лечение

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ И ДЕТСКА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ
Специализирани медицински дейности
1. Гастро-дуоденално сондиране
2. (отм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)
3. Промивка на гастростома и ентеростома
4. Изследване с ултразвук на коремни органи
5. Мануално изследване на ректум
6. (отм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)
7. Ректороманоскопия
8. Профилактични прегледи на лица с повишен риск от злокачествено новообразувание на ректосигмоидалната област
Високоспециализирани медицински дейности
1. Диагностична горна ендоскопия
2. Диагностична долна ендоскопия

ГРЪДНА ХИРУРГИЯ
Специализирани медицински дейности
1. Консултация, диагностика и лечение при белодробни, медиастинални и плеврални заболявания
2. Плеврална пункция

ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
Специализирани медицински дейности
1. Поставяне на назогастрална сонда
2. Ректално туширане
3. Клизма на дете
4. Вземане на материал за микробиологично изследване
5. Снемане на неврологичен статус
6. Електрокардиограма с 12 и повече отвеждания с разчитане
7. Ултразвуково изследване на коремни органи
Високоспециализирани медицински дейности
1. Ехографско изследване на стави
2. Трансфонтанелна ехография

ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА, ДЕТСКА ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА
Специализирани медицински дейности
1. Обучение на болен с ендокринно заболяване
2. Интерпретация на клинико-лабораторни и диагностични функционални тестове на жлезите
3. Преглед и комплексна оценка на болен с диабетно стъпало
4. Клинично изследване на болен с диабетна невропатия
5. Антропометрична оценка на затлъстяването
6. Интерпретация на резултати от остеодензитометрия
7. Определяне стойността на кръвната захар с глюкомер
8. Профилактични прегледи на лица с повишен риск от захарен диабет
Високоспециализирани медицински дейности
1. Остеоденситометрия и интерпретация при следните случаи:
1.1. Болни с трансплантирани органи
1.2. Пациенти с хиперпаратиреоидизъм
1.3. Пациенти с хипогонадизъм
2. Доплерова сонография на съдове на щитовидната жлеза
3. Пункционна биопсия на щитовидна жлеза под ехографски контрол

ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ
Специализирани медицински дейности
1. Профилактика на инфекциозни заболявания
2. Диагностика на инфекциозните синдроми
3. Вземане на биологичен материал за микробиологично изследване и интерпретация на резултата
4. Вземане на биологичен материал и интерпретация на резултат от серологични и вирусологични изследвания
5. Консултативна дейност по извършване и провеждане на имунизации извън имунизационния календар на Република България
6. Консултация на лица, пребивавали в тропически райони

КАРДИОЛОГИЯ, ДЕТСКА КАРДИОЛОГИЯ
Специализирани медицински дейности
1. Електрокардиограма с разчитане
2. Оценка на хемодинамични показатели
3. Кардиоверсио и дефибрилация
4. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Плеврална пункция
5. Профилактични прегледи на лица с повишен риск от сърдечно-съдови заболявания
Високоспециализирани медицински дейности
1. ЕКГ Холтер мониториране
2. Ехокардиография
3. Сърдечно-съдов тест с натоварване
4. Доплерова сонография
5. Непрекъснат 24-часов запис на АН (Холтер мониториране)
6. Фетална ехокардиография на рисков контингент за сърдечна патология на плода

КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ, ДЕТСКА КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ
Специализирани медицински дейности
1. Изследване на външно дишане и интерпретация на резултатите
2. Бронходилататорен тест с бета-агонисти
3. Обучение за лечение с инхалаторни медикаменти
4. Обучение за изследване на върховия експираторен дебит (ВЕД) в домашни условия
5. Тестуване преди провеждане на контрастни изследвания и отчитане на резултата
6. Специфична хипосенсибилизация
7. Консултация преди имунизации при алергично болни
8. Обучение за самопомощ при анафилактична реакция
9. Орален провокационен тест с храни
10. Орален провокационен тест с медикаменти
11. Определяне на диета
12. Интерпретация на резултати от имунологични изследвания
Високоспециализирани медицински дейности
1. Кожно-алергично тестуване
2. Назален провокационен тест с медиатори
3. Бронхопровокационен тест с метахолин
4. Индуциране на храчка и нейната обработка
5. Назален лаваж и обработка

КЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ
Специализирани медицински дейности
1. Депурация и тоалет на входна врата
2. Вземане на материали за химико-токсикологично изследване
3. Обща депурация
4. Антидотна терапия

КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ И ДЕТСКА КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ
Специализирани медицински дейности
1. Разчитане на кръвна картина и диференциално броене
2. Интерпретация на показателите на хемостаза
3. Интерпретация на резултати: феритин, витамин В12 и фолиева киселина
4. Оценка за наличие на кръв, белтък, захар, билирубин, уробилиноген в урината, чрез тестленти
5. Интерпретация на вирусологични изследвания
6. Интерпретация на резултатите от радиоизотопно изследване
7. Интерпретация на резултати от изследвания за живот и секвестрация на еритроцити и тромбоцити
8. Интерпретация на резултати от изследвания за клетъчен и хуморален имунитет
9. (зал. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)
10. (зал. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)
11. Оцветяване на сидеробласти
12. Интерпретация на резултати от проведения с флоуцитометрия анализ на периферни кръвни клетки
Високоспециализирани медицински дейности
1. Вземане на материал чрез костно-мозъчна пункция за специализирани изследвания
2. Интерпретация на резултат от изследване на кинетиката на радионуклидно маркирани тромбоцити
3. Интерпретация на резултат от изследване на кинетиката на радионуклидно маркирани еритроцити - обем циркулираща кръв/кинетика на еритроцити
4. Интерпретация на комплексно изследване на стандартен панел от морфологични, имунофенотипни, цитогенетични и молекулярни показатели за диагноза и определяне на група прогностичен риск при болен с левкемия
5. Интерпретация на комплексно изследване на стандартен панел имунохистохимични, имунохимични показатели

Новини


 
 
 

Спектър


 

rss
Посети форума