навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 346 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

В сила от 01.01.2005 г.

Обн. ДВ. бр.114 от 29 Декември 2004г., отм. ДВ. бр.49 от 21 Юни 2019г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменено с параграф единствен от заключителните разпоредби на Постановление № 151 от 14 юни 2019 г. за приемане на Правилник за дейността и организацията на работа на Националния съвет за хората с увреждания, реда за признаване на национална представителност на организациите на и за хората с увреждания и контрола за спазването на критериите за национална представителност - ДВ, бр. 49 от 21 юни 2019 г., в сила от 25.06.2019 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Закрива Националния съвет по рехабилитация и социална интеграция към Министерския съвет.
(2) Имуществото на закрития съвет по ал. 1 преминава към Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерския съвет.

Чл. 2. Приема Правилник за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и критериите за представителност на организациите на хора с увреждания и на организациите за хора с увреждания.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Отменя се Правилникът за дейността на Националния съвет по рехабилитация и социална интеграция и критериите за представителство в него, приет с Постановление № 112 на Министерския съвет от 1996 г. (обн., ДВ, бр. 46 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 79 от 2002 г. и бр. 83 от 2003 г.).


§ 2. Организациите на хора с увреждания и организациите за хора с увреждания, които към датата на влизане в сила на постановлението са признати с решение на Министерския съвет за национално представителни организации, запазват представителността си до изтичането на срока на решението.


§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2005 г.


Новини


 
 
 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума