навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 1 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2005 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ЕЛЕКТРОТЕХНИК"

В сила от 11.03.2005 г.
Издадена от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.21 от 11 Март 2005г., отм. ДВ. бр.16 от 24 Февруари 2012г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Отменена с § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 38 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Електротехник" - ДВ, бр. 16 от 24 февруари 2012 г., в сила от 24.02.2012 г.


Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определя държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 522010 "Електротехник" от област на образование "Техника" и професионално направление 522 "Електротехника и енергетика" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.


Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 522010 "Електротехник" съгласно приложението определя изискванията за придобиване на трета степен на професионална квалификация за специалностите:

1. 5220101 "Електрически машини и апарати";

2. 5220102 "Електроенергетика";

3. 5220103 "Електрообзавеждане на производството";

4. 5220104 "Електрообзавеждане на кораби";

5. 5220105 "Електрообзавеждане на железопътна техника";

6. 5220106 "Електрообзавеждане на транспортна техника";

7. 5220107 "Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски транспорт";

8. 5220108 "Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника";

9. 5220109 "Електрически инсталации";

10. 5220110 "Електродомакинска техника".


Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработва учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.

(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.


Раздел II.
Съдържание на държавното образователно изискване

Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията "Електротехник".

(2) Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия "Електротехник" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.

(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:

1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);

2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.


Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, изискванията към здравословното състояние на кандидатите за обучение, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г., включително по специалности и професии от професионално направление "Електротехника и електроника" от списъка за специалностите и професиите за професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.


§ 2. Указания по прилагането на тази наредба се дават от министъра на образованието и науката.


§ 3. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2


Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Електротехник" 
Професионално направление:
   
522 Електротехника и енергетика
 
Наименование на професията:
   
522020 Електротехник
   


1. Входни характеристики


1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище

В табл. 1 са представени специалностите, включени в професия "Електротехник" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение (2004 г.), както и входящото минимално образователно равнище за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.


Таблица 1
Специалност Степен на про- Входящо
  фесионална образо-
  квалификация вателно
    равнище
1 2 3
5220101 Електрически Трета Завършено
  машини и   основно
  апарати   образование
5220102 Електро- Трета Завършено
  енергетика   основно
      образование
5220103 Електрообза- Трета Завършено
  веждане на   основно
  производството   образование
5220104 Електрообза- Трета Завършено
  веждане на   основно
  кораби   образование
5220105 Електрообза- Трета Завършено
  веждане на   основно
  железопътна   образование
  техника    
5220106 Електрообза- Трета Завършено
  веждане на   основно
  транспортна   образование
  техника    
5220107 Електрообза- Трета Завършено
  веждане на   основно
  електрически   образование
  превозни сред-    
  ства за градски    
  транспорт    
5220108 Електрообза- Трета Завършено
  веждане на   основно
  подемна и   образование
  асансьорна    
  техника    
5220109 Електрически Трета Завършено
  инсталации   основно
      образование
52201010 Електродома- Трета Завършено
  кинска техника   основно
      образование
       


1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение

Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен да упражнява професията "Електротехник", което се удостоверява с медицинско свидетелство.

По време на обучението, ако се установят признаци за отклонение от медицинските изисквания (далтонизъм, психични отклонения и др.), противопоказни за упражняваната професия (специалност), обучаваният се явява на нов медицински преглед. Ако при повторния преглед се установи противопоказно за професията (специалността) заболяване, обучението се прекратява. Обучаваният се насочва към центровете за информация и професионално ориентиране, за да избере друга, подходяща за неговото здравословно състояние професия (специалност).


2. Профил на професията


2.1. Дейности, предмети, средства на труда и професионални компетенции по специалности

Основните характеристики на профила на професията, диференцирани по специалности, са представени в табл. 2.


Описание на Предмети Професионални компетенции
трудовите дейности и средства     професионално-
(задачи) на труда знания за умения за личностни
        качества
1 2 3 4 5
Специалност 5220101 "Електрически машини и апарати"
1. Разчитане на Електрически машини Конструктивната и Разчитане на Сръчност;
конструктивна и и апарати; технологичната конструктивна и Акуратност;
технологична проводници, кабели; документация, технологична Съобразителност;
документация и електроизолационни стандартизационните документация и Чувство за отговорност;
електрически схеми, материали и детайли документи, каталози и електрически схеми; Бърза и точна преценка и
ползване на от тях; магнитни проспекти и др. носители Използване на правилна реакция;
стандартизационни и материали и на информация, вкл. и на стандартизационни Самообладание;
нормативни документи, на материали за чужд език; нормативни документи, Спазване на трудовата и
каталози и проспекти. механични части; Устройството, принципа на каталожни и проспектни технологичната дисциплина;
2. Определяне на конструктивни работа и явленията в материали; Способност за анализ,
изводите на намотките на детайли и възли; електрическите машини и Извършване на оценка и вземане на
електрическите машини и лагерни устройства. апарати; шлосерски и решения;
апарати, измерване на Конструктивна и Конструкциите на електрошлосерски, Комуникативност и умения за
електрически и технологична разновидностите от монтажни и демонтажни работа в екип; спазване на
електроизолационни документация; електрически машини и работи за изработване, йерархията;
съпротивления и други електрически схеми; апарати; обслужване и ремонт на Спазване на изискванията за
електрически и стандартизационни, Техническите параметри и електрически машини и безопасна работа;
неелектрически величини. каталожни и качествата на апарати; Потребност от непрекъснато
3. Монтаж и демонтаж на проспектни електрическите машини и Работа със стандартните и усъвършенстване.
електрически машини и документи; апарати; специализираните  
апарати. Технологични Различните предмети и машини, със съоръжения и  
4. Изработване на машини, съоръжения и средства на труда и приспособления;  
насипни и твърди секции и приспособления; приложението им; Електрически и механични  
бобиниране на ротори и шлосерски Възможните дефекти и измервания с апарати,  
статори на различни по инструменти и повреди, причините за тях инструменти и стендове;  
габарити и вид на приспособления, и начините за Откриване и отстраняване  
напрежението ръчни отстраняването им; на повреди;  
електрически машини. електроинструменти; Техническите показатели Спазване на изискванията  
5. Изработване на импрегнационни и за надеждна работа и за качество и надеждна  
намотки тип полюсни с сушилни уреди; нормите за отклонение; работа;  
различни конструкции за уредби за Технологичната Използване на лични  
електрически машини и лакопокрития; последователност за предпазни средства;  
апарати. портативни и извършване на конкретна Спазване на предписания  
6. Сушене и импрегниране стационарни апарати работа, както и и графици;  
на намотките на и стендове за последиците от Опазване на живота и  
електрическите машини и електрически и неспазването й; здравето - своя и на  
апарати. механически Защитата на останалите работници;  
7. Изработване на измервания; електрическите вериги от Оказване на долекарска  
контактни възли и повдигателни машини къси съединения, помощ;  
изводни устройства на и съоръжения; пренапрежения, импулсни Поддържане на ред и  
електрически машини и Компютърна техника и напрежения и др. - трайни чистота на работното  
апарати. програмно и кратковременни; място и опазване на  
8. Изработване на осигуряване; Отговорностите, които околната среда;  
магнитопроводи за Средства и поема: материални и Работа с компютърна  
електрически машини и съоръжения за финансови (за средствата техника - създаване на  
апарати. безопасна работа; и предметите на труда); текст.  
9. Изработване на Лични предпазни безопасност на труда;    
механични части на средства: опазване на здравето и    
електрическите машини и Работно облекло, работоспособността на    
апарати и събиране във шапка, очила (при участниците в трудовия    
възли. необходимост); процес; опазване на    
10. Изработване гумени ръкавици, околната среда;    
(сглобяване) на ботуши, изолационно Нормативните документи,    
електрически машини и килимче и др.; правилници и други    
апарати. Предпазни, предписания за статута и    
11. Извършване на текущ, предупредителни и организационната    
основен и авариен ремонт забранителни структура на стопанската    
на електрически машини и надписи и табели. организация, за    
апарати (външен оглед,   безопасна работа и др.,    
разглобяване,   съгласно Кодекса на    
почистване, изработване   труда;    
и монтаж на повредените   Използване на    
части, сглобяване и   компютърна техника    
изпитване).   (текстообработка).    
12. Участие в        
подготвителните        
операции за различните        
електромонтьорски        
работи.        
13. Спазване на        
изискванията за        
техническа безопасност,        
съобразени с условията        
на работната среда.        
14. Контрол и диагностика Електрически машини Конструктивната и Разчитане на Сръчност;
при изработването, и апарати; технологичната конструктивна и Акуратност и
експлоатацията и ремонта проводници, кабели; документация, технологична съобразителност;
на електрическите електроизолационни стандартизационните документация и Чувство за отговорност;
машини и апарати. материали и детайли документи, каталози и електрически схеми; Бърза и точна преценка и
  от тях; магнитни проспекти и др. Носители Използване на правилна реакция;
  материали и на информация вкл. и на стандартизационни Самообладание;
  материали за чужд език; нормативни документи, Спазване на трудовата и
  механични части; Устройството, принципа на каталожни и проспектни технологичната дисциплина;
  конструктивни работа и явленията в материали; Способност за анализ,
  детайли и възли; електрическите машини и Извършване на оценка и вземане на
  лагерни устройства. апарати; шлосерски и решения;
  Конструктивна и Конструкциите на електрошлосерски, Комуникативност и умения за
  технологична разновидностите от монтажни и демонтажни работа в екип;
  документация; електрически машини и работи за изработване, Спазване на йерархията;
  електрически схеми; апарати; обслужване и ремонт на Спазване на изискванията за
  стандартизационни, Техническите параметри и електрически машини и безопасна работа;
  каталожни и качествата на апарати; Потребност от непрекъснато
  проспектни електрическите машини и Работа със стандартните и усъвършенстване.
  документи; апарати; специализираните  
  Технологични Защитата на машини, със съоръжения и  
  машини, съоръжения и електрическите вериги от приспособления;  
  приспособления; къси съединения, Електрически и механични  
  шлосерски пренапрежения, импулсни измервания с апарати,  
  инструменти и напрежения и др. - трайни инструменти и стендове;  
  приспособления, и кратковременни; Откриване и отстраняване  
  ръчни Различните предмети и на повреди;  
  електроинструменти; средства на труда и Спазване на изискванията  
  импрегнационни и приложението им; за качество и надеждна  
  сушилни уреди; Възможните дефекти и работа;  
  уредби за повреди, причини за тях и Използване на лични  
  лакопокрития; начините за предпазни средства;  
  портативни и отстраняването им; Спазване на предписания  
  стационарни апарати Техническите показатели и графици;  
  и стендове за за надеждна работа и Опазване на живота и  
  електрически и нормите за отклонение; здравето - своя и на  
  механически Технологичната останалите работници;  
  измервания; последователност за оказване на долекарска  
  повдигателни машини извършване на конкретна помощ;  
  и съоръжения; работа, както и Поддържане на ред и  
  Компютърна техника и последиците от чистота на работното  
  програмно неспазването й; място и опазване на  
  осигуряване; Отговорностите, които околната среда;  
  Лични предпазни поема: материални и Контрол и оценка на  
  средства: финансови (за средствата състоянието на  
  Работно облекло, и предметите на труда); електрическите машини и  
  шапка, очила (при безопасност на труда; апарати;  
  необходимост); опазване на здравето и Работа с компютърна  
  гумени ръкавици, работоспособността; техника.  
  ботуши, изолационно опазване на околната    
  килимче и др.; среда;    
  Предпазни, Нормативните документи,    
  предупредителни и правилници и други    
  забранителни предписания за статута и    
  надписи и табели. организационната    
    структура на стопанската    
    организация, за    
    безопасна работа и др.,    
    съгласно Кодекса на    
    труда;    
    Начините за оценка на    
    състоянието (анализ на    
    резултатите от    
    измервания и    
    наблюдения; разкриване    
    на причините) и    
    организиране на контрол    
    в процеса на изработване,    
    експлоатация и ремонт на    
    електрически машини и    
    апарати;    
    Използване на    
    компютърна техника    
    (текстообработка).    
15. Разработване на Конструктивна и Конструктивната и Разчитане на Сръчност;
елементи от технологична технологичната конструктивна и на Акуратност и
конструктивна и документация, документация, технологична съобразителност;
технологична електрически и стандартизационните документация и на Чувство за отговорност;
документация и на монтажни схеми за документи, каталози и електрически схеми; Бърза и точна преценка и
електрически схеми. електрическа машина проспекти и др. Носители Използване на правилна реакция;
  или апарат; на информация (и на чужд стандартизационни Самообладание;
  стандартизационни, език); нормативни документи, Спазване на трудовата и
  каталожни и Устройството, принципа на каталожни и проспектни технологичната дисциплина;
  проспектни работа и явленията в материали; Способност за анализ,
  документи; електрическите машини и Извършване на оценка и вземане на
  Компютърна техника и апарати; шлосерски и решения;
  програмно Конструкциите на електрошлосерски, Комуникативност и умения за
  осигуряване; разновидностите от монтажни и демонтажни работа в екип, спазване на
  изчислителна техника; електрически машини и работи за изработване, йерархията;
  чертожни инструменти апарати; обслужване и ремонт на Спазване на изискванията за
  и приспособления. Техническите параметри и електрически машини и безопасна работа;
    качествата на апарати; Потребност от непрекъснато
    електрическите машини и Работа със стандартните и усъвършенстване.
    апарати; специализираните  
    Защитата на машини, със съоръжения и  
    електрическите вериги от приспособления;  
    къси съединения, Електрически и механични  
    пренапрежения, импулсни измервания с апарати,  
    напрежения и др. - трайни инструменти и стендове;  
    и кратковременни; Откриване и отстраняване  
    Различните предмети и на повреди;  
    средства на труда и Спазване на изискванията  
    приложението им; за качество и надеждна  
    Възможните дефекти и работа;  
    повреди, причините за тях Използване на лични  
    и начините за предпазни средства;  
    отстраняването им; Спазване на предписания  
    Техническите показатели и графици;  
    за надеждна работа и Опазване на живота и  
    нормите за отклонение; здравето - своя и на  
    Технологичната останалите работници;  
    последователност за оказване на долекарска  
    извършване на конкретна помощ;  
    работа, както и Поддържане на ред и  
    последиците от чистота на работното  
    неспазването й; място и опазване на  
    Отговорностите, които околната среда;  
    поема: материални и Проектиране и  
    финансови (за средствата разработване на  
    и предметите на труда); конструктивна и  
    безопасност на труда; технологична  
    опазване на здравето и документация и на  
    работоспособността и електрически схеми;  
    опазване на околната Работа с компютърна  
    среда; техника.  
    Нормативните документи,    
    правилници и други    
    предписания за статута и    
    организационната    
    структура на стопанската    
    организация, за    
    безопасна работа и др.,    
    съгласно Кодекса на    
    труда;    
    Принципите за    
    проектиране и    
    разработване на    
    конструктивна и    
    технологична    
    документация и на    
    електрически схеми;    
    Използване на    
    компютърна техника    
    (текстообработка).    
16. Ръководство и контрол Конструктивна и Конструктивната и Разчитане на Сръчност,
на дейността на работната технологична технологичната конструктивна и Акуратност и
група. документация, документация, технологична съобразителност;
17. Подобряване на стандартизационни и стандартизационните документация и на Чувство за отговорност;
материално-техническата нормативни документи, каталози и електрически схеми; Бърза и точна преценка и
база, на условията на документи, проспекти и др. носители Използване на правилна реакция;
труд; обучение на план-графици и на информация, вкл. и на стандартизационни Самообладание;
подчинените по време на технически задания; чужд език; нормативни документи, Спазване на трудовата и
трудовата дейност. Компютърна техника и Технологичната каталожни и проспектни технологичната дисциплина;
18. Изпълнение програмно последователност за материали; Способност за анализ,
разпорежданията на осигуряване; извършване на конкретна Спазване на изискванията оценка и вземане на
прекия ръководител, отчет Средства и работа, както и за качество и надеждна решения;
за работата по отделните съоръжения за последиците от работа; Комуникативност и умения за
задачи, заявка за безопасна работа. неспазването й; Използване на лични работа в екип;
необходимите ресурси, Лични предпазни Правилници, наредби, предпазни средства; Спазване йерархията;
съоръжения, инструменти, средства, предпазни, предписания и др. Спазване на предписания Спазване на изискванията за
материали и предупредителни и нормативи, в т.ч. и за и графици; безопасна работа;
подизпълнителски забранителни осигуряване на безопасна Опазване на живота и Потребност от непрекъснато
дейности. надписи и табели. работа и опазване на здравето - своя и на усъвършенстване;
19. Поддържане връзка с   околната среда; останалите работници; Лидерски качества и умения.
клиенти и съизпълнители.   Нормативните документи, оказване на долекарска  
Оценка на стойностите и   правилници и др. за помощ;  
сроковете за поръчките и   статута и Поддържане на ред и  
офертите; коопериране,   организационната чистота на работното  
снабдяване и   структура на стопанската място и опазване на  
подизпълнителски   организация, за околната среда;  
дейности.   заплащането на труда, Работа с компютърна  
20. Спазване на   безопасна работа, техника;  
изискванията за   социални права и Организиране,  
техническа безопасност,   осигуровки и др., контролиране и  
съобразени с условията   съгласно Кодекса на оползотворяване на  
на работната среда.   труда; работното време и  
    Използване на работните места, както и  
    компютърна техника и на материалите,  
    програмно осигуряване; съоръженията и  
    План-графици и предпазните средства;  
    технически задания; Разпределение на  
    Правилата за водене, конкретните задачи и  
    обработка, класиране и контрол на изпълнението  
    съхранение на работна им;  
    документация и архиви; Оценяване на качеството  
    Необходимите ресурси за на извършената работа в  
    изпълнение на задачите - съответствие с  
    материали, труд, нормативните изисквания;  
    съоръжения, Осигуряване на  
    приспособления и необходимите материали,  
    инструменти; съоръжения,  
    Мероприятията за приспособления и  
    подобряване на инструменти;  
    материално-техническата Определяне и отчет на  
    база и условията на труд - вложените труд и  
    ресурси, средства, материали;  
    срокове; Поощряване и  
    Методите и средствата за санкциониране на  
    непрекъснато обучение в подчинените;  
    условията на Подобряване на  
    производството; материално-техническата  
    Икономическа и база и условията на труд;  
    йерархическа система на Оценяване на  
    дейности във фирмата; потребностите и  
    Анализ и аргументиране способностите на  
    на изискванията за подчинените за обучение;  
    изпълнение на Поемане, оценяване и  
    поставените задачи; изпълнение на  
    Потребностите на пазара отговорности;  
    и опита на други фирми от Определяне на  
    бранша; необходимостта от  
    Цени и ценообразуване; трудови ресурси,  
    Офертна дейност; съоръжения, инструменти,  
    правила и нормативни материали и  
    актове при договарянето; подизпълнителски  
    Начини и средства за дейности;  
    снабдяване и Комуникация с клиенти и  
    коопериране. сродни групи;  
      Изготвяне на оферти и  
      договори;  
      Коопериране, снабдяване  
      и подизпълнителски  
      дейности.  
Специалност 5220102 "Електроeнергетика"
1. Разчитане на Електрически уредби Конструктивната и технологичната Разчитане на Сръчност,
конструктивна и в електроцентрала, документация, конструктивна и Акуратност и
технологична подстанция и стандартизационните документи, технологична съобразителност;
документация, на трафопост; кабелни каталози и проспекти и др. документация и на Чувство за
електрически схеми; мрежи и въздушни носители на информация - на електрически схеми; отговорност;
ползване на електропроводи; български и на чужд език; Използване на Бърза и точна
стандартизационни и тролейни Принципното устройство, стандартизационни преценка и правилна
нормативни документи, на шинопроводи, електрическите схеми, начина на нормативни документи, реакция;
каталози и проспекти. електрообзавеждане работа, конструктивното каталожни и проспектни Самообладание;
2. Измерване на на кранове, изпълнение и техническите материали; Спазване на
електрически величини за повдигателни и параметри на съответните Извършване на трудовата и
високо, средно и ниско транспортни средства; електротехнически съоръжения в шлосерски и технологичната
напрежение и специфични уредби за измерване електрическите централи, електрошлосерски, дисциплина;
неелектрически величини. на електрически подстанции, електрическите монтажни и демонтажни Способност за
3. Монтаж, техническо величини при НН, СН мрежи, кабелни линии, работи; текущи и анализ, оценка и
обслужване, ремонт и и ВН; електрически трансформаторни постове и капитални ремонти и вземане на
изпитване на: машини и апарати; токоизправителни станции; техническо обслужване на решения;
- електрическите уредби разпределителни и Технологията за монтаж, електрическите Комуникативност и
(ВН, СН, НН) в измервателни табла; техническо обслужване, ремонт съоръжения в умения за работа в
електроцентрала, токоизправителни (възможни дефекти, аварии и електрическите централи, екип; спазване на
подстанция и трафопост; станции; повреди, причините за тях и подстанции, въздушни и йерархията;
- електрически машини и електротехнически начина за отстраняването им) и кабелни линии, Спазване на
апарати, използвани в материали; изпитване на видовете трансформаторни постове изискванията за
електрическите уредби на заземителни и съоръжения в електрическите и токоизправителни безопасна работа;
електрически централи и мълниезащитни централи и подстанции, въздушни станции; Потребност от
подстанции; устройства; и кабелни линии, Работа със стандартните и непрекъснато
- въздушни линии ВН, СН, телекомуникационни трансформаторни постове и специализираните усъвършенстване.
НН; устройства; токоизправителни станции; машини, със съоръжения и  
- кабелни линии ВН, СН, акумулаторни Електрическите схеми за приспособления;  
НН; батерии; кабели и др., захранване на осветление - Електрически и механични  
- заземителни и според конкретните работно и аварийно в измервания с апарати,  
мълниезащитни условия. електрически централи и инструменти и стендове;  
устройства; Конструктивна и подстанции; Откриване и отстраняване  
- акумулаторни батерии; технологична Различните предмети и средства на повреди;  
- измервателни и документация; на труда и приложението им; Спазване на изискванията  
разпределителни табла; електрически и Наредби, правилници и други за качество и надеждна  
- магистрални, монтажни схеми; предписания за безопасна работа, работа;  
разпределителни и стандарти, каталози, свързани със специалността и Използване на лични  
тролейни шинопроводи; проспекти и задълженията на електротехника; предпазни средства;  
- електрообзавеждане на нормативни Нормативните документи, Спазване на предписания  
кранове; документи; правилници и други предписания и графици;  
- токоизправителни изчислителна техника; за статута и организационната Опазване на живота и  
станции. чертожни инструменти структура на стопанската здравето - своя и на  
  и приспособления. организация, за заплащане на останалите работници;  
  Технологични труда, социални права и оказване на долекарска  
  машини, съоръжения и осигуровки и др., съгласно помощ;  
  приспособления; Кодекса на труда; Поддържане на ред и  
  шлосерски Използване на компютърна чистота на работното  
  инструменти и техника (текстообработка). място и опазване на  
  приспособления;   околната среда;  
  ръчни   Работа с компютърна  
  електроинструменти;   техника.  
  инструменти за работа      
  под напрежение;      
  портативни и      
  стационарни апарати      
  и стендове за      
  електрически      
  измервания при НН,      
  СН, ВН и за      
  механични      
  измервания;      
  повдигателни и тран      
  спортни машини и      
  съоръжения; колчета,      
  жалони, рулетки,      
  шаблони, дюбели,      
  съединители, кабелни      
  глави и муфи и др.      
  Лични предпазни      
  средства, работни      
  костюми с метална      
  оплетка, щанги за      
  изравняване на      
  потенциалите,      
  предпазни каски,      
  изолационни стълби и      
  въжета, гумени      
  ръкавици, ботуши,      
  изолационно килимче      
  и други; предпазни,      
  предупредителни и      
  забранителни      
  надписи и табели.      
4. Контрол и диагностика Електрически уредби Конструктивната и технологичната Разчитане на Сръчност;
на електрическите уредби в електроцентрала, документация, конструктивна и Акуратност и
в електрически централи и подстанция и стандартизационните документи, технологична съобразителност;
подстанции. трафопост; кабелни каталози и проспекти и др. документация и Чувство за
  мрежи и въздушни носители на информация - на електрически схеми; отговорност;
  електропроводи; български и на чужд език; Използване на Бърза и точна
  тролейни Принципното устройство, стандартизационни преценка и правилна
  шинопроводи, електрическите схеми, начина на нормативни документи, реакция;
  електрообзавеждане работа, конструктивното каталожни и проспектни Самообладание;
  на кранове, изпълнение и техническите материали; Спазване на
  повдигателни и параметри на съответните Извършване на трудовата и
  транспортни средства; електротехнически съоръжения в шлосерски и технологичната
  уредби за измерване електрическите централи, електрошлосерски, дисциплина;
  на електрически подстанции, електрическите монтажни и демонтажни Способност за
  величини при НН, СН мрежи, кабелни линии, работи; текущи и анализ, оценка и
  и ВН; електрически трансформаторни постове и капитални ремонти и вземане на
  машини и апарати; токоизправителни станции; техническо обслужване на решения;
  разпределителни и Технологията за монтаж, електрическите Комуникативност и
  измервателни табла; техническо обслужване, ремонт съоръжения в умения за работа в
  токоизправителни (възможни дефекти, аварии и електрическите централи, екип; спазване на
  станции; повреди, причините за тях и подстанции, въздушни и йерархията;
  електротехнически начина за отстраняването им) и кабелни линии, Спазване на
  материали; изпитване на съоръженията; трансформаторни постове изискванията за
  заземителни и Електрическите схеми за и токоизправителни безопасна работа;
  мълниезащитни захранване на осветление - станции; Потребност от
  устройства; работно и аварийно в Работа със стандартните и непрекъснато
  телекомуникационни електрически централи и специализираните усъвършенстване.
  устройства; подстанции; машини, със съоръжения и  
  акумулаторни Различните предмети и средства приспособления;  
  батерии; кабели и др., на труда и приложението им; Електрически и механични  
  според конкретните Наредби, правилници и други измервания с апарати,  
  условия. предписания за безопасна работа, инструменти и стендове;  
  Конструктивна и свързани със специалността, и Откриване и отстраняване  
  технологична задълженията на на повреди;  
  документация; електромонтьора/електротехника; Спазване на изискванията  
  електрически и Нормативните документи, за качество и надеждна  
  монтажни схеми; правилници и други предписания работа;  
  стандарти, каталози, за статута и организационната Използване на лични  
  проспекти и структура на стопанската предпазни средства;  
  нормативни организация, заплащане на труда, Спазване на предписания  
  документи; социални права и осигуровки и и графици;  
  изчислителна техника; др., съгласно Кодекса на труда; Опазване на живота и  
  чертожни инструменти Начините за оценка на здравето - своя и на  
  и приспособления. състоянието (анализ на останалите работници;  
  Технологични резултатите от измервания и Оказване на долекарска  
  машини, съоръжения и наблюдения; разкриване на помощ;  
  приспособления; причините) и организиране на Поддържане на ред и  
  шлосерски контрол в процеса на монтаж, чистота на работното  
  инструменти и експлоатация и ремонт на място и опазване на  
  приспособления; електротехническите съоръжения; околната среда; Контрол и  
  ръчни Използване на компютърна диагностика на  
  електроинструменти; техника (текстообработка). електрическите  
  инструменти за работа   съоръжения;  
  под напрежение;   Работа с компютърна  
  портативни и   техника.  
  стационарни апарати      
  и стендове за      
  електрически      
  измервания при НН,      
  СН, ВН и за      
  механични      
  измервания;      
  повдигателни и      
  транспортни машини и      
  съоръжения; колчета,      
  жалони, рулетки,      
  шаблони, дюбели,      
  съединители, кабелни      
  глави и муфи и др.;      
  компютърна техника и      
  програмно      
  осигуряване.      
  Лични предпазни      
  средства: работни      
  костюми с метална      
  оплетка, щанги за      
  изравняване на      
  потенциалите,      
  предпазни каски,      
  изолационни стълби и      
  въжета, гумени      
  ръкавици, ботуши,      
  изолационно килимче      
  и други; предпазни,      
  предупредителни и      
  забранителни      
  надписи и табели.      
5. Разработване на Конструктивна и Конструктивната и технологичната Разчитане на Сръчност;
елементи от технологична документация, конструктивна и Акуратност и
конструктивна и документация, стандартизационните документи, технологична съобразителност;
технологична електрически и каталози и проспекти и др. документация и на Чувство за
документация и на монтажни схеми за Носители на информация - на електрически схеми; отговорност;
електрически схеми. електрически български и на чужд език; Използване на Бърза и точна
  централи и Принципното устройство, стандартизационни преценка и правилна
  подстанции, електрическите схеми, начина на нормативни документи, реакция;
  въздушни и кабелни работа, конструктивното каталожни и проспектни Самообладание;
  мрежи, изпълнение и техническите материали; Спазване на
  трансформаторни параметри на съответните Извършване на трудовата и
  постове и електротехнически съоръжения в шлосерски и технологичната
  токоизправителни електрическите централи, електрошлосерски, дисциплина;
  станции. подстанции, електрическите монтажни и демонтажни Способност за
  Конструктивна и мрежи, кабелни линии, работи; текущи и анализ, оценка и
  технологична трансформаторни постове и капитални ремонти и вземане на
  документация; токоизправителни станции; техническо обслужване на решения;
  електрически схеми; Технологията за монтаж, електрическите Комуникативност и
  стандартизационни, техническо обслужване, ремонт съоръжения в умения за работа в
  каталожни и (възможни дефекти, аварии и електрическите централи, екип; спазване на
  проспектни повреди, причините за тях и подстанции, въздушни и йерархията;
  документи. начина за отстраняването им) и кабелни линии, Спазване на
  Компютърна техника и изпитване на видовете трансформаторни постове изискванията за
  програмно съоръжения в електрическите и токоизправителни безопасна работа;
  осигуряване; централи и подстанции, въздушни станции; Потребност от
  изчислителна техника; и кабелни линии, Работа със стандартните и непрекъснато
  чертожни инструменти трансформаторни постове и специализираните усъвършенстване.
  и приспособления. токоизправителни станции; машини, със съоръжения и  
    Електрическите схеми за приспособления;  
    захранване на осветление - Електрически и механични  
    работно и аварийно, в измервания с апарати,  
    електрически централи и инструменти и стендове;  
    подстанции; Откриване и отстраняване  
    Различните предмети и средства на повреди;  
    на труда и приложението им; Спазване на изискванията  
    Наредби, правилници и други за качество и надеждна  
    предписания за безопасна работа, работа;  
    свързани със специалността и Използване на лични  
    задълженията на предпазни средства;  
    електромонтьора/електротехника; Спазване на предписания  
    Нормативните документи, и графици;  
    правилници и други предписания Опазване на живота и  
    за статута и организационната здравето - своя и на  
    структура на стопанската останалите работници;  
    организация, за заплащане на оказване на долекарска  
    труда, социални права и помощ;  
    осигуровки и др., съгласно Поддържане на ред и  
    Кодекса на труда; чистота на работното  
    Принципите за проектиране и място и опазване на  
    разработване на конструктивна и околната среда;  
    технологична документация и на Проектиране и  
    електрически схеми; разработване на  
    Използване на компютърна конструктивна  
    техника (текстообработка). документация и  
      електрически схеми;  
      Работа с компютърна  
      техника при конкретни  
      условия.  
6. Ръководство и контрол Конструктивна и Конструктивната и технологичната Разчитане на Сръчност,
на дейността на работната технологична документация, конструктивна и Акуратност и
група. документация, стандартизационните документи, технологична съобразителност;
7. Подобряване на стандартизационни и каталози и проспекти и др. документация и на Чувство за
материално-техническата нормативни носители на информация, вкл. и на електрически схеми; отговорност;
база и условията на труд; документи, чужд език; Използване на Бърза и точна
обучение на подчинените план-графици и Технологичната последователност стандартизационни преценка и правилна
по време на трудовата технически задания; за извършване на конкретна нормативни документи, реакция;
дейност. заповеди, доклади, работа, както и последиците от каталожни и проспектни Самообладание;
8. Изпълнение отчети, заявки, неспазването й; материали; Спазване на
разпорежданията на оферти, договори; Правилници, наредби, Спазване на изискванията трудовата и
прекия ръководител, отчет Компютърна техника и предписания и др. нормативи, в за качество и надеждна технологичната
за работата по отделните програмно т.ч. и такива, които осигуряват работа; дисциплина;
задачи, заявка за осигуряване. безопасна работа и опазване на Използване на лични Способност за
необходимите ресурси, Лични предпазни околната среда; предпазни средства; анализ, оценка и
съоръжения, инструменти, средства: предпазни, Нормативните документи, Спазване на предписания вземане на
материали и предупредителни и правилници и други предписания и графици; решения;
подизпълнителски забранителни за статута и организационната Опазване на живота и Комуникативност и
дейности. надписи и табели. структура на стопанската здравето - своя и на умения за работа в
9. Поддържане връзка с   организация, за заплащането на останалите работници; екип; спазване на
клиенти и съизпълнители.   труда, безопасна работа, оказване на долекарска йерархията;
10. Оценка на стойностите   социални права и осигуровки и помощ; Спазване на
и сроковете за поръчките   др., съгласно Кодекса на труда; Поддържане на ред и изискванията за
и офертите; и   Използване на компютърна чистота на работното безопасна работа;
коопериране, снабдяване   техника; място и опазване на Потребност от
и подизпълнителски   План-графици и технически околната среда; непрекъснато
дейности.   задания; Работа с компютърна усъвършенстване;
Спазване на изискванията   Необходимите ресурси за техника; Лидерски качества и
за техническа   изпълнение на задачите - Организиране, умения.
безопасност, съобразени   материали, труд, съоръжения, контролиране и  
с условията на работната   приспособления и инструменти; оползотворяване на  
среда.   Правилата за водене, обработка, работното време и  
    класиране и съхранение на работните места, както и  
    работна документация и архиви; на материалите,  
    Начините за подобряване на съоръженията и  
    материално-техническата база и предпазните средства;  
    условията на труд - ресурси, Разпределение на  
    средства, срокове; конкретните задачи в  
    Методите и средствата за работната група и контрол  
    непрекъснато обучение в на изпълнението им;  
    условията на производството; Оценяване на качеството  
    Анализ и аргументиране на на извършената работа, в  
    изисквания за изпълнение на съответствие с  
    поставените задачи; нормативните изисквания;  
    Потребностите на пазара и опита Осигуряване на  
    на други фирми от бранша; необходимите материали,  
    Цени и ценообразуване; съоръжения,  
    Офертна дейност; приспособления и  
    Правилата и нормативните актове инструменти;  
    при договарянето; начините и Определяне и отчет на  
    средствата за коопериране и вложените труд и  
    снабдяване. материали;  
      Предложения за  
      поощряване и  
      санкциониране на  
      подчинените;  
      Подобряване на  
      материално-техническата  
      база и условията на труд;  
      Оценяване на  
      потребностите и  
      способностите на  
      подчинените за обучение;  
      Заявяване на  
      необходимостта от  
      ресурси, съоръжения,  
      инструменти, материали и  
      подизпълнителски  
      дейности;  
      Комуникация с клиенти и  
      сродни групи;  
      Изготвяне на оферти и  
      договори;  
      Коопериране, снабдяване  
      и подизпълнителски  
      дейности.  
Специалност 5220103 "Електрообзавеждане на производството"
1. Подготвителни Всички елементи на Конструктивната и Разчитане на Сръчност;
операции и монтаж на електрическите технологичната конструктивна и Акуратност и
различни електрически инсталации документация, технологична съобразителност;
инсталации. (проводници, кабели, стандартизационните документация и на Чувство за отговорност;
2. Монтаж и свързване на комутационна документи, каталози, електрически схеми; Бърза и точна преценка и
различни видове апаратура, проспекти и други Използване на правилна реакция;
електрически табла. електроинсталационни носители на информация - стандартизационни Самообладание;
3. Монтаж на елементите материали), различни на български и на чужд нормативни документи, Спазване на трудовата и
на електрообзавеждането осветителни тела, език; каталожни и проспектни технологичната дисциплина;
(ЕО) и електрически Основните елементи, материали; Способност за анализ,
електрозадвижването двигатели, изграждащи Откриване и отстраняване оценка и вземане на
(ЕЗ) на производствени трансформатори, електрическите на повреди; решения;
механизми. апарати за инсталации - видове, Извършване на Комуникативност и умения за
4. Поддържане и ремонт управление, контрол и конструктивни особености, шлосерски и работа в екип; спазване на
на електрически защита, различни начини на монтаж; електрошлосерски, йерархията;
инсталации, електрически електрически табла и Светлинните източници и монтажни и демонтажни Спазване на изискванията за
табла, елементи на други, според осветителните тела - работи; текущи и безопасна работа;
електрообзавеждането и конкретните основни характеристики, капитални ремонти и Потребност от непрекъснато
електрозадвижването на производствени схеми на свързване, техническо обслужване на усъвършенстване.
производствени условия. монтаж и поддържане; електрически инсталации,  
механизми - електрически Електромонтьорски Електрическите табла - електрически табла,  
двигатели, инструменти, видове, схеми за кабели и кабелни  
трансформатори, апарати шлосерски захранване, електрически съоръжения, елементи от  
за управление, контрол и инструменти, схеми на табла в ЕО и ЕЗ;  
защита. комбинирани жилищни, обществени, Работа със стандартните и  
5. Монтаж на кабели и измервателни уреди, промишлени и специализираните  
кабелни съоръжения. фазоуказатели, селскостопански сгради; машини, със съоръжения и  
Функционални проверки и луксмери, поялници, Елементите на ЕО и ЕЗ на приспособления;  
изпитвания. преси и други; производствени Електрически и механични  
Спазване на изискванията компютърна техника и механизми - електрически измервания с апарати,  
за техническа програмно двигатели, инструменти и стендове;  
безопасност, съобразени осигуряване. трансформатори, апарати Спазване на изискванията  
с условията на работната Лични предпазни за управление, контрол и за качество и надеждна  
среда. средства, предпазна защита; работа;  
  каска, изолационно Монтажа и поддържането Използване на лични  
  килимче, гумени на електрически предпазни средства;  
  ръкавици и др. при инсталации, кабелни Спазване на предписания  
  необходимост. мрежи, електрически и графици; Опазване на  
    табла, заземителни живота и здравето - своя  
    уредби, елементи на ЕО и и на останалите  
    ЕЗ на производствените работници; оказване на  
    механизми (двигатели, долекарска помощ.  
    трансформатори и Поддържане на ред и  
    апарати за управление, чистота на работното  
    контрол и защита); място и опазване на  
    Причините за възникване, околната среда;  
    начини за откриване и Работа с компютърна  
    отстраняване на аварии и техника.  
    повреди;    
    Правилници, наредби,    
    инструкции и други    
    документи за осигуряване    
    на безопасна работна    
    среда и опазване на    
    околната среда;    
    Нормативните документи,    
    правилници и други    
    предписания за статута и    
    организационната    
    структура на стопанската    
    организация, за    
    заплащане на труда,    
    социални права и    
    осигуровки и др.,    
    съгласно Кодекса на    
    труда;    
    Използване на    
    компютърна техника    
    (текстообработка).    
6. Контрол и диагностика Всички елементи на Конструктивната и Разчитане на Сръчност;
на електрообзавеждането електрическите технологичната конструктивна и Акуратност и
на производствени инсталации документация, технологична съобразителност;
механизми. (проводници, кабели, стандартизационните документация и на Чувство за отговорност;
  комутационна документи, каталози и електрически схеми; Бърза и точна преценка и
  апаратура, проспекти и други Използване на правилна реакция;
  електроинсталационни носители на информация - стандартизационни Самообладание;
  материали), различни на български и на чужд нормативни документи, Спазване на трудовата и
  осветителни тела, език; каталожни и проспектни технологичната дисциплина;
  електрически Основните елементи, материали; Способност за анализ,
  двигатели, изграждащи Откриване и отстраняване оценка и вземане на
  трансформатори, електрическите на повреди; решения;
  апарати за инсталации - видове, Извършване на Комуникативност и умения за
  управление, контрол и конструктивни особености, шлосерски и работа в екип; спазване на
  защита, различни начини на монтаж; електрошлосерски, йерархията;
  електрически табла и Светлинните източници и монтажни и демонтажни Спазване на изискванията за
  други, според осветителните тела - работи; текущи и безопасна работа;
  конкретните основни характеристики, капитални ремонти и Потребност от непрекъснато
  производствени схеми на свързване, техническо обслужване на усъвършенстване.
  условия. монтаж и поддържане; електрически инсталации,  
  Електромонтьорски Електрическите табла - електрически табла,  
  инструменти, видове, схеми за кабели и кабелни  
  шлосерски захранване, електрически съоръжения, елементи от  
  инструменти, схеми на табла в ЕО и ЕЗ;  
  комбинирани жилищни, обществени, Работа със стандартните и  
  измервателни уреди, промишлени и специализираните  
  фазоуказатели, селскостопански сгради; машини, със съоръжения и  
  луксмери, поялници, Елементите на ЕО и ЕЗ на приспособления;  
  преси и други; производствени Електрически и механични  
  компютърна техника и механизми - електрически измервания с апарати,  
  програмно двигатели, инструменти и стендове;  
  осигуряване. трансформатори, апарати Спазване на изискванията  
  Лични предпазни за управление, контрол и за качество и надеждна  
  средства: защита; работа;  
  предпазна каска, Монтажа и поддържането Използване на лични  
  изолационно килимче, на електрически предпазни средства;  
  гумени ръкавици и др. инсталации, кабелни Спазване на предписания  
  при необходимост. мрежи, електрически и графици;  
    табла, заземителни Опазване на живота и  
    уредби, елементи на ЕО и здравето - своя и на  
    ЕЗ на производствените останалите работници;  
    механизми (двигатели, оказване на долекарска  
    трансформатори и помощ; Поддържане на  
    апарати за управление, ред и чистота на  
    контрол и защита); работното място и  
    Причините за възникване, опазване на околната  
    начини за откриване и среда;  
    отстраняване на аварии и Контрол и оценка на  
    повреди; състоянието на ЕО и ЕЗ;  
    Правилници, наредби, Работа с компютърна  
    инструкции и други техника.  
    документи за осигуряване    
    на безопасна работна    
    среда;    
    Нормативните документи,    
    правилници и други    
    предписания за статута и    
    организационната    
    структура на стопанската    
    организация, за    
    заплащане на труда,    
    социални права и    
    осигуровки и др.,    
    съгласно Кодекса на    
    труда;    
    Начините за оценка на    
    състоянието (анализ на    
    резултатите от    
    измервания и    
    наблюдения; разкриване    
    на причините) и    
    организиране на контрол    
    в процеса на монтаж и    
    експлоатация;    
    Използване на    
    компютърна техника    
    (текстообработка).    
7. Разработване на Конструктивна и Конструктивната и Разчитане на Сръчност;
елементи от технологична технологичната конструктивна и Акуратност и
конструктивна и документация, документация, технологична съобразителност;
технологична електрически и стандартизационните документация и на Чувство за отговорност;
документация и на монтажни схеми за документи, каталози и електрически схеми; Бърза и точна преценка и
електрически схеми. електроснабдяване, проспекти и други Използване на правилна реакция;
  електрообзавеждане носители на информация - стандартизационни Самообладание;
  и електрозадвижване на български и на чужд нормативни документи, Спазване на трудовата и
  в промишлени, език; каталожни и проспектни технологичната дисциплина;
  селскостопански, Основните елементи, материали; Способност за анализ,
  административни, изграждащи Откриване и отстраняване оценка и вземане на
  битови и др. сгради. електрическите на повреди; решения;
  Конструктивна и инсталации - видове, Извършване на Комуникативност и умения за
  технологична конструктивни особености, шлосерски и работа в екип; спазване на
  документация; начини на монтаж; електрошлосерски, йерархията;
  електрически схеми; Светлинните източници и монтажни и демонтажни Спазване на изискванията за
  стандартизационни, осветителните тела - работи; текущи и безопасна работа;
  каталожни и основни характеристики, капитални ремонти и Потребност от непрекъснато
  проспектни схеми на свързване, техническо обслужване на усъвършенстване.
  документи. монтаж и поддържане; електрически инсталации,  
  Компютърна техника и Електрическите табла - електрически табла,  
  програмно видове, схеми за кабели и кабелни  
  осигуряване; захранване, електрически съоръжения, елементи от  
  изчислителна техника; схеми на табла в ЕО и ЕЗ;  
  чертожни инструменти жилищни, обществени, Работа със стандартните и  
  и приспособления. промишлени и специализираните  
    селскостопански сгради; машини, със съоръжения и  
    Елементите на ЕО и ЕЗ на приспособления;  
    производствени Електрически и механични  
    механизми - електрически измервания с апарати,  
    двигатели, инструменти и стендове;  
    трансформатори, апарати Спазване на изискванията  
    за управление, контрол и за качество и надеждна  
    защита; Монтажа и работа;  
    поддържането на Използване на лични  
    електрически инсталации, предпазни средства;  
    кабелни мрежи, Спазване на предписания  
    електрически табла, и графици;  
    заземителни уредби, Опазване на живота и  
    елементи на ЕО и ЕЗ на здравето - своя и на  
    производствените останалите работници;  
    механизми (двигатели, оказване на долекарска  
    трансформатори и помощ;  
    апарати за управление, Поддържане на ред и  
    контрол и защита); чистота на работното  
    Причините за възникване, място и опазване на  
    начини за откриване и околната среда;  
    отстраняване на аварии и Проектиране и  
    повреди; разработване на  
    Правилници, наредби, конструктивна  
    инструкции и други документация и  
    документи за осигуряване електрически схеми;  
    на безопасна работна Работа с компютърна  
    среда; техника.  
    Нормативните документи,    
    правилници и други    
    предписания за статута и    
    организационната    
    структура на стопанската    
    организация, за    
    заплащане на труда,    
    социални права и    
    осигуровки и др.,    
    съгласно Кодекса на    
    труда;    
    Принципите за    
    проектиране и    
    разработване на    
    документация за ЕС, ЕО и    
    ЕЗ в електрически мрежи    
    за НН;    
    Използване на    
    компютърна техника    
    (текстообработка).    
8. Ръководство и контрол Конструктивна и Конструктивната и Разчитане на Сръчност;
на дейността на работната технологична технологичната конструктивна и Акуратност и
група. документация, документация, технологична съобразителност;
9. Подобряване на стандартизационни и стандартизационните документация и на Чувство за отговорност;
материално-техническата нормативни документи, каталози и електрически схеми; Бърза и точна преценка и
база и условията на труд; документи, проспекти и др. носители Използване на правилна реакция;
обучение на подчинените план-графици и на информация, вкл. и на стандартизационни Самообладание;
по време на трудовата технически задания; чужд език; нормативни документи, Спазване на трудовата и
дейност. заповеди, доклади, Технологичната каталожни и проспектни технологичната дисциплина;
10. Изпълнение отчети, заявки, последователност за материали; Способност за анализ,
разпорежданията на оферти, договори; извършване на конкретна Спазване на изискванията оценка и вземане на
прекия ръководител, отчет Компютърна техника и работа, както и за качество и надеждна решения;
за работата по отделните програмно последиците от работа; Комуникативност и умения за
задачи, заявка за осигуряване. неспазването й; Използване на лични работа в екип; спазване на
необходимите ресурси, Средства и Правилници, наредби, предпазни средства; йерархията;
съоръжения, инструменти, съоръжения за предписания и др. Спазване на предписания Спазване на изискванията за
материали и безопасна работа. нормативи, в т.ч. и такива, и графици; безопасна работа;
подизпълнителски Лични предпазни които осигуряват Опазване на живота и Потребност от непрекъснато
дейности. средства, предпазни, безопасна работа и здравето - своя и на усъвършенстване;
11. Поддържане връзка с предупредителни и опазване на околната останалите работници; Лидерски качества и умения.
клиенти и съизпълнители. забранителни среда; оказване на долекарска  
12. Оценка на стойностите надписи и табели. Нормативните документи, помощ;  
и сроковете за поръчките   правилници и др. за Поддържане на ред и  
и офертите; коопериране,   статута и чистота на работното  
снабдяване и   организационната място и опазване на  
подизпълнителски   структура на стопанската околната среда;  
дейности.   организация, за Работа с компютърна  
    заплащането на труда, техника;  
    безопасна работа, Организиране,  
    социални права и контролиране и  
    осигуровки и др., оползотворяване на  
    съгласно Кодекса на работното време и  
    труда; Използване на работните места, както и  
    компютърна техника и на ма териалите,  
    програмно осигуряване; съоръженията и  
    План-графици и предпазните средства;  
    технически задания; Разпределение на  
    Необходимите ресурси за конкретните задачи  
    изпълнение на задачите - между екипа и контрол на  
    материали, труд, изпълнението им;  
    съоръжения, Оценяване качеството на  
    приспособления и извършената работа в  
    инструменти; съответствие с  
    Правилата за водене, нормативните изисквания;  
    обработка, класиране и Осигуряване на  
    съхранение на работна необходимите материали;  
    документация и архиви; Съоръжения,  
    Мероприятията за приспособления и  
    подобряване на инструменти;  
    материално-техническата Определяне и отчет на  
    база и условията на труд - вложените труд и  
    ресурси, средства, материали;  
    срокове; Предложения за  
    Методите и средствата за поощряване и  
    непрекъснато обучение в санкциониране;  
    условията на Подобряване на  
    производството; материално-техническата  
    Икономическа и база и условията на труд;  
    йерархическа система на Оценяване на  
    дейности във фирмата; потребностите и  
    Анализ и аргументиране способностите на  
    на изискванията за подчинените за обучение;  
    изпълнение на Заявяване  
    поставените задачи; необходимостта от  
    Потребностите на пазара ресурси, съоръжения,  
    и опита на други фирми от инструменти, материали и  
    бранша; подизпълнителски  
    Цени и ценообразуване; дейности;  
    Офертна дейност; Комуникация с клиенти и  
    Правилата и нормативните сродни групи;  
    актове при договарянето; Изготвяне на оферти и  
    начините и средствата за договори;  
    коопериране и Коопериране, снабдяване  
    снабдяване. и подизпълнителски  
      дейности.  
Специалност 5220104 "Електрообзавеждане на кораби"
1. Извършване на монтаж Съоръжения, агрегати Конструктивната и Разчитане на Сръчност, акуратност и
и демонтаж, на външни и технологични уреди технологичната документация, конструктивна и съобразителност;
огледи за оценка на в корабите; стандартизационните технологична Чувство за отговорност;
състоянието и електрическата документи, каталози и документация и на Бърза и точна преценка
дефектиране на инсталация на кораба проспекти и други носители на електрически схеми; и правилна реакция;
елементите на и елементите й, информация, вкл. и на чужд Използване на Самообладание;
електрообзавеждането. проводници и кабели език; стандартизационни Спазване на трудовата
2. Демонтаж, ремонт, от различен тип, Основните агрегати, възли и нормативни документи, и технологичната
монтаж и изпитване на тинол, шлаухи, уредби на кораба (за каталожни и проспектни дисциплина;
всички основни изолационни ленти, корабоводене и връзка), материали; Способност за анализ,
електрически агрегати и графитни контактни тяхното устройство и Извършване на оценка и вземане на
апарати, възли и уредби. елементи, действие, предназначение и шлосерски и решения;
3. Поддържане и ремонт електрически лампи, разположение; електрошлосерски, Комуникативност;
на слаботокови уредби, акумулаторни Електрообзавеждането на монтажни и демонтажни Умения за работа в екип;
спомагателни механизми, батерии, електролит, кораба; работи; спазване на йерархията;
електронни системи и електронни елементи Слаботоковите уредби в Текущи и капитални Спазване на
устройства за управление и системи и кораба, спомагателните ремонти и техническо изискванията за
и регулиране. устройства за механизми, системи и обслужване на безопасна работа.
4. Измерване на всички управление, устройства; електрообзавеждането на  
електротехнически регулиране и др. Начините за откриване на кораба;  
параметри - работни и Шлосерски и електрическите повреди и Работа със стандартни и  
свързани с безопасността електромонтьорски отстраняването им; специализирани машини,  
на инструменти (набор от Инструментите и машините за съоръжения и  
електрообзавеждането. отвертки, клещи, ремонт на приспособления;  
5. Поддържане на секачи, чук, пили, електрообзавеждането на Извършване на  
акумулаторни батерии тинол, шлаухи, кораба; Техническите електрически и механични  
иработни помещения на изолационни ленти, показатели за надеждна измервания с апарати,  
акумулаторни отделения. шублер, шаблони), работа и нормите за инструменти и стендове;  
6. Извършване на поялници, флекс, отклонение; Откриване и отстраняване  
подготвителни операции електроизмервателна Технологичната на повреди;  
за различните апаратура последователност при Спазване на изискванията  
електромонтажни (амперметър, изпълнение на конкретна за качество и надеждна  
дейности. волтметър, операция (в това число и работа;  
Спазване на изискванията мегаомметър и др.), ремонтна); Използване на лични  
за техническа изпитвателни Правилници, наредби, предпазни средства;  
безопасност, съобразени стендове, предписания и др. нормативни Спазване на предписания  
с условията на работната диагностични документи, осигуряващи и графици;  
среда. пунктове, техническа безопасна работна среда и Опазване на живота  
  и нормативна опазване на околната среда; и здравето - своя и  
  документация, Нормативните документи, на останалите работници;  
  подходяща правилници и други Оказване на долекарска  
  изчислителна техника, предписания за статута и помощ;  
  уред за проверка на организационната структура Поддържане на ред и  
  електролита, на стопанската организация, чистота на работното  
  преносими за заплащане на труда, място и опазване на  
  осветителни тела. социални права и осигуровки и околната среда;  
  Компютърна техника и др., съгласно Кодекса на Работа с компютърна  
  програмно труда; техника.  
  осигуряване. Използване на компютърна    
  Лични предпазни техника (текстообработка).    
  средства:      
  изолационни пътеки и      
  килимчета, ръкавици,      
  ботуши, спасителни      
  жилетки и др.      
7. Контрол и диагностика Съоръжения, агрегати Конструктивната и Разчитане на Сръчност;
при монтажа, и технологични уреди технологичната документация, конструктивна и Акуратност;
експлоатацията и ремонта в корабите; стандартизационните технологична Съобразителност;
на електрообзавеждането електрическата документи, каталози и документация и на Чувство за отговорност;
на кораба. инсталация на кораба проспекти и други носители на електрически схеми; Бърза и точна преценка
  и елементите й, информация, вкл. и на чужд Използване на и правилна реакция;
  проводници и кабели език; стандартизационни Самообладание;
  от различен тип, Основните агрегати, възли и нормативни документи, Спазване на трудовата
  тинол, шлаухи, уредби на кораба (за каталожни и проспектни и технологичната
  изолационни ленти, корабоводене и връзка), материали; дисциплина;
  графитни контактни тяхното устройство и Извършване на Способност за анализ,
  елементи, действие, предназначение и шлосерски и оценка и вземане на
  електрически лампи, разположение; електрошлосерски, решения;
  акумулаторни Електрообзавеждането на монтажни и демонтажни Комуникативност и
  батерии, електролит, кораба; работи; умения за работа в екип;
  електронни елементи Слаботоковите уредби в Текущи и капитални спазване на йерархията;
  и системи и кораба, спомагателните ремонти и техническо Спазване на
  устройства за механизми, системи и обслужване на изискванията за
  управление, устройства; електрообзавеждането на безопасна работа;
  регулиране и др. Начините за откриване на кораба; Потребност от
  Шлосерски и електрическите повреди и Работа със стандартни и непрекъснато
  електромонтьорски отстраняването им; специализирани машини, усъвършенстване.
  инструменти (набор от Инструментите и машините за със съоръжения и  
  отвертки, клещи, ремонт на приспособления;  
  секачи, чук, пили, електрообзавеждането на Електрически и механични  
  тинол, шлаухи, кораби; измервания с апарати,  
  изолационни ленти, Техническите показатели за инструменти и стендове;  
  шублер, шаблони, надеждна работа и нормите за Откриване и отстраняване  
  поялници, флекс). отклонение; на повреди;  
  Електроизмервателна Технологичната Спазване на изискванията  
  апаратура последователност при за качество и надеждна  
  (амперметър, изпълнение на конкретна работа;  
  волтметър, операция (в това число и Използване на лични  
  мегаомметър и др.), ремонтна); предпазни средства;  
  изпитвателни Правилници, наредби, Спазване на предписания  
  стендове. предписания и др. нормативни и графици;  
  Техническа и документи, осигуряващи Опазване на живота и  
  нормативна безопасна работна среда и здравето - своя и на  
  документация, опазване на околната среда; останалите работници;  
  подходяща Нормативните документи, Оказване на долекарска  
  изчислителна техника, правилници и други помощ; Поддържане на  
  уред за проверка на предписания за статута и ред и чистота на  
  електролита, организационната структура работното място и  
  преносими на стопанската организация, опазване на околната  
  осветителни тела. за заплащане на труда, среда;  
  Лични предпазни социални права и осигуровки и Контрол и оценка на  
  средства: др., съгласно Кодекса на състоянието на  
  изолационни пътеки и труда; електрообзавеждането на  
  килимчета, ръкавици, Начините за оценка на кораба;  
  ботуши, спасителни състоянието (анализ на Работа с компютърна  
  жилетки и др. резултатите от измервания и техника.  
    наблюдения; разкриване на    
    причините) и организиране на    
    контрол в процеса на монтажа,    
    експлоатацията и ремонта на    
    електрообзавеждането на    
    кораба;    
    Използване на компютърна    
    техника (текстообработка).    
8. Разработване на Конструктивна и Конструктивната и Разчитане на Сръчност;
елементи от технологична технологичната документация, конструктивна и Акуратност;
конструктивна и документация, стандартизационните технологична Съобразителност;
технологична електрически и документи, каталози и документация и Чувство за отговорност;
документация и на монтажни схеми за проспекти и други носители на електрически схеми; Бърза и точна преценка
електрически схеми. електрообзавеждане информация, вкл. и на чужд Използване на и правилна реакция;
  и електрозадвижване език; стандартизационни Самообладание;
  на кораби и Основните агрегати, възли и нормативни документи, Спазване на трудовата
  електрически мрежи уредби на кораба (за каталожни и проспектни и технологичната
  за НН, корабоводене и връзка), материали; дисциплина;
  стандартизационни, тяхното устройство и Извършване на Способност за анализ,
  каталожни и действие, предназначение и шлосерски и оценка и вземане на
  проспектни разположение; електрошлосерски, решения;
  документи. Електрообзавеждането на монтажни и демонтажни Комуникативност и
  Компютърна техника и кораба; работи; умения за работа в екип;
  програмно Слаботоковите уредби в Текущи и капитални спазване на йерархията;
  осигуряване; кораба, спомагателните ремонти и техническо Спазване на
  изчислителна техника; механизми, системи и обслужване на изискванията за
  чертожни инструменти устройства; електрообзавеждането на безопасна работа;
  и приспособления. Начините за откриване на кораба; Потребност от
    електрическите повреди и за Работа със стандартни и непрекъснато
    отстраняването им; специализирани машини, усъвършенстване.
    Инструментите и машините за със съоръжения и  
    извършване на ремонт на приспособления;  
    електрообзавеждането на Електрически и механични  
    кораба; измервания с апарати,  
    Техническите показатели за инструменти и стендове;  
    надеждна работа и нормите за Откриване и отстраняване  
    отклонение; на повреди;  
    Технологичната Спазване на изискванията  
    последователност при за качество и надеждна  
    изпълнение на конкретна работа;  
    операция (в това число и Използване на лични  
    ремонтна); предпазни средства;  
    Правилници, наредби, Спазване на предписания  
    предписания и др. нормативни и графици;  
    документи, осигуряващи Опазване на живота и  
    безопасна работна среда и здравето - своя и на  
    опазване на околната среда; останалите работници;  
    Нормативните документи, Оказване на долекарска  
    правилници и други помощ;  
    предписания за статута и Поддържане на ред и  
    организационната структура чистота на работното  
    на стопанската организация, място и опазване на  
    за заплащане на труда, околната среда;  
    социални права и осигуровки и Проектиране и  
    др., съгласно Кодекса на разработване на  
    труда; конструктивна и  
    Принципите за проектиране и технологична  
    разработване на документация;  
    конструктивна и технологична Работа с компютърна  
    документация на ЕО на кораба техника.  
    и електрически мрежи за НН;    
    Използване на компютърна    
    техника (текстообработка).    
9. Ръководство и контрол Конструктивна и Конструктивната и Разчитане на Сръчност;
на дейността на група. технологична технологичната документация, конструктивна и Акуратност;
10. Подобряване на документация, стандартизационните технологична Съобразителност;
материално-техническата стандартизационни и документи, каталози и документация и на Чувство за отговорност;
база и условията на труд, нормативни проспекти и др. носители на електрически схеми; Бърза и точна преценка
непрекъснато обучение на документи, информация, вкл. и на чужд Използване на и правилна реакция;
подчинените по време на план-графици и език; стандартизационни Самообладание;
трудовата дейност. технически задания; Технологичната нормативни документи, Спазване на трудовата
11. Изпълнение заповеди, доклади, последователност за каталожни и проспектни и технологичната
разпорежданията на отчети, заявки, извършване на конкретна материали; дисциплина;
прекия ръководител, отчет оферти, договори. работа, както и последиците от Спазване на изискванията Способност за анализ,
за работата по отделните Компютърна техника и неспазването й; за качество и надеждна оценка и вземане на
задачи, заявка за програмно Правилници, наредби, работа; решения;
необходимите трудови осигуряване; предписания и др. нормативи, Използване на лични Комуникативност и
ресурси, съоръжения, Средства и в т.ч. и такива, които предпазни средства; умения за работа в екип;
инструменти, материали и съоръжения за осигуряват безопасна работа и Спазване на предписания спазване на йерархията;
подизпълнителски безопасна работа. опазване на околната среда; и графици; Спазване на
дейности. Лични предпазни Нормативните документи, Опазване на живота и изискванията за
12. Поддържане връзки с средства: предпазни, правилници и други здравето - своя и на безопасна работа;
клиенти и съизпълнители. предупредителни и предписания за статута и останалите работници; Потребност от
13. Оценка на стойностите забранителни организационната структура оказване на долекарска непрекъснато
и сроковете за поръчките надписи и табели. на стопанската организация, помощ; усъвършенстване;
и офертите; коопериране,   за заплащането на труда, Поддържане на ред и Лидерски качества и
снабдяване и   безопасна работа, социални чистота на работното умения.
подизпълнителски   права и осигуровки и др., място и опазване на  
дейности.   съгласно Кодекса на труда; околната среда;  
Спазване на изискванията   Използване на компютърна Работа с компютърна  
за техническа   техника и програмно техника;  
безопасност, съобразени   осигуряване; Организиране,  
с условията на работната   План-графици и технически контролиране и  
среда.   задания; оползотворяване на  
    Необходимите ресурси за работното време и  
    изпълнение на задачите - работните места, както и  
    материали, труд, съоръжения, на материалите,  
    приспособления и съоръженията и  
    инструменти; предпазните средства;  
    Правилата за водене, Разпределение на  
    обработка, класиране и конкретните задачи  
    съхранение на работна между екипа и контрол на  
    документация и архиви; изпълнението им;  
    Мероприятията за Оценяване на качеството  
    подобряване на на извършената работа в  
    материално-техническатабаза съответствие с  
    и условията на труд - ресурси, нормативните изисквания;  
    средства, срокове; Осигуряване на  
    Методите и средствата за необходимите материали,  
    непрекъснато обучение в съоръжения,  
    условията на производството; приспособления и  
    Икономическа и йерархическа инструменти;  
    система на дейности във Определяне и отчет на  
    фирмата; вложените труд и  
    Анализ и аргументиране на материали;  
    изисквания за изпълнение на Предложения за  
    поставените задачи; поощряване и  
    Потребностите на пазара и санкциониране;  
    опита на други фирми от Подобряване на  
    бранша; материално-техническата  
    Цени и ценообразуване; база и условията на труд;  
    Офертна дейност; Оценяване на  
    Правилата и нормативните потребностите и  
    актове при договарянето; способностите на  
    начините и средствата за подчинените за обучение;  
    коопериране и снабдяване. Заявяване на  
      необходимостта от  
      ресурси, съоръжения,  
      инструменти, материали и  
      подизпълнителски  
      дейности;  
      Поддържане връзка с  
      клиенти; Изготвяне на  
      оферти и договори;  
      Коопериране, снабдяване  
      и подизпълнителски  
      дейности.  
Специалност 5220105 "Електрообзавеждане на железопътна техника"
1. Извършване на Електрическа Конструктивната и Разчитане на Сръчност, акуратност и
монтаж и демонтаж, на инсталация и технологичната конструктивна и съобразителност;
външни огледи за елементите й в документация, технологична Чувство за отговорност;
оценка на състоянието и подвижния жп състав, стандартизационните документация и Бърза и точна преценка и правилна
дефектиране на проводници и кабели документи, каталози и електрически схеми; реакция;
елементите на от различен тип, проспекти и други Използване на Самообладание;
електрообзавеждането. тинол, шлаухи, носители на стандартизационни Спазване на трудовата и
2. Демонтаж, ремонт, изолационни ленти, информация, вкл. и на нормативни документи, технологичната дисциплина;
монтаж и изпитване на графитни контактни чужд език; каталожни и проспектни Способност за анализ, оценка и
всички основни елементи и графитна Основните агрегати, материали; вземане на решения;
електрически агрегати и грес, електрически възли и уредби на Извършване на Комуникативност;
апарати, възли и лампи, акумулаторни подвижния шлосерски и Умения за работа в екип;
уредби. батерии, електролит, железопътен състав, електрошлосерски, Спазване на йерархията;
3. Поддържане и ремонт електронни елементи тяхното устройство и монтажни и демонтажни Спазване на изискванията за
на слаботокови уредби, и системи и действие, работи, текущи и безопасна работа.
спомагателни устройства за предназначение и капитални ремонти и  
механизми, електронни управление, разположение; техническо обслужване  
системи и устройства за регулиране и др. Електрообзавеждането на  
управление и Шлосерски и на подвижния електрообзавеждането  
регулиране. електромонтьорски железопътен състав; в железопътната  
4. Измерване на всички инструменти (набор от Слаботоковите техника;  
електротехнически отвертки, клещи, уредби, Работа със стандартните  
параметри - работни и секачи, чук, пили, спомагателните и специализираните  
свързани с тинол, шлаухи, механизми, системи и машини, със съоръжения  
безопасността на изолационни ленти, устройства; и приспособления;  
електрообзавеждането. шублер, шаблони, Начините за Електрически и  
5. Поддържане на поялници, флекс), откриване на механични измервания с  
акумулаторни батерии и амперметър, електрическите апарати, инструменти и  
работни помещения на волтметър, повреди и стендове;  
акумулаторни мегаомметър и други, отстраняването им; Откриване и  
отделения. изпитвателни Инструментите и отстраняване на  
6. Извършване на стендове и/или машините за повреди;  
подготвителни операции диагностични извършване на Спазване на  
за различните пунктове, техническа ремонт на изискванията за  
електромонтажни и нормативна електрообзавеждането качество и надеждна  
дейности. документация, в жп транспортна работа;  
Спазване на изчислителна техника, техника; Използване на лични  
изискванията за уред за проверка на Техническите предпазни средства;  
техническа безопасност, електролита, показатели за Спазване на  
съобразени с условията преносими надеждна работа и предписания и графици;  
на работната среда. осветителни тела; нормите за Предпазване на живота  
  компютърна техника и отклонение; и здравето - своя и на  
  програмно Технологичната останалите работници;  
  осигуряване. последователност при Оказване на долекарска  
  Лични предпазни изпълнение на помощ;  
  средства: конкретна операция (в Поддържане на ред и  
  изолационна щанга за това число и чистота на работното  
  ВН, заземителни ремонтна); място и опазване на  
  щанги, изолационни Нормативните околната среда; Работа  
  пътеки и килимчета, документи, с компютърна техника.  
  ръкавици, ботуши. правилници и други    
    предписания за    
    статута и    
    организационната    
    структура на    
    стопанската    
    организация, за    
    заплащане на труда,    
    социални права и    
    осигуровки и др.,    
    съгласно Кодекса на    
    труда;    
    Използване на    
    компютърна техника    
    (текстообработка).    
7. Контрол и Електрическата Конструктивната и Разчитане на Сръчност;
диагностика на инсталация и технологичната конструктивна и Акуратност;
електрообзавеждането елементите й в документация, технологична Съобразителност;
на железопътна техника. подвижния жп състав, стандартизационните документация и Чувство за отговорност;
  проводници и кабели документи, каталози и електрически схеми; Бърза и точна преценка и правилна
  от различен тип, проспекти и други Използване на реакция;
  тинол, шлаухи, носители на стандартизационни Самообладание;
  изолационни ленти, информация, вкл. и на нормативни документи, Спазване на трудовата и
  графитни контактни чужд език; каталожни и проспектни технологичната дисциплина;
  елементи и графитна Основните агрегати, материали; Способност за анализ, оценка и
  грес, електрически възли и уредби на Извършване на вземане на решения;
  лампи, акумулаторни подвижния шлосерски и Комуникативност и умения за
  батерии, електролит, железопътен състав, електрошлосерски, работа в екип; спазване на
  електронни елементи тяхното устройство и монтажни и демонтажни йерархията;
  и системи и действие, работи, текущи и Спазване на изискванията за
  устройства за предназначение и капитални ремонти и безопасна работа;
  управление, разположение; техническо обслужване Потребност от непрекъснато
  регулиране и др. Електрообзавеждането на усъвършенстване.
  Шлосерски и на подвижния електрообзавеждането  
  електромонтьорски железопътен състав; в железопътната  
  инструменти (набор от Слаботоковите техника;  
  отвертки, клещи, уредби, Работа със стандартните  
  секачи, чук, пили, спомагателните и специализираните  
  тинол, шлаухи, механизми, системи и машини, със съоръжения  
  изолационни ленти, устройства; и приспособления;  
  шублер, шаблони, Начините за Електрически и  
  поялници, флекс), откриване на повреди механични измервания с  
  амперметър, и отстраняването им; апарати, инструменти и  
  волтметър, Инструментите и стендове;  
  мегаомметър и други, машините за Откриване и  
  изпитвателни извършване на отстраняване на  
  стендове и/или ремонт на повреди;  
  диагностични електрообзавеждане; Спазване на  
  пунктове. Техническите изискванията за  
  Техническа и показатели за качество и надеждна  
  нормативна надеждна работа и работа;  
  документация, нормите за Използване на лични  
  изчислителна техника, отклонение; предпазни средства;  
  уред за проверка на Технологичната Спазване на  
  електролита, последователност при предписания и графици;  
  преносими изпълнение на Предпазване на живота  
  осветителни тела. конкретна операция (в и здравето - своя и на  
  Лични предпазни това число и останалите работници;  
  средства: ремонтна); Оказване на долекарска  
  изолационна щанга за Нормативните помощ;  
  ВН, заземителни документи, Поддържане на ред и  
  щанги, изолационни правилници и други чистота на работното  
  пътеки и килимчета, предписания за място и опазване на  
  ръкавици, ботуши. статута и околната среда;  
    организационната Контрол и оценка на  
    структура на състоянието на  
    стопанската електрообзавеждането;  
    организация, за Работа с компютърна  
    заплащане на труда, техника.  
    социални права и    
    осигуровки и др.,    
    съгласно Кодекса на    
    труда;    
    Начините за оценка на    
    състоянието (анализ    
    на резултатите от    
    измервания и    
    наблюдения;    
    разкриване на    
    причините) и    
    организиране на    
    контрол в процеса на    
    монтаж, експлоатация    
    и ремонт на    
    електрообзавеждането    
    на железопътна    
    техника;    
    Използване на    
    компютърна техника    
    (текстообработка).    
8. Разработване на Конструктивна и Конструктивната и Разчитане на Сръчност;
елементи от технологична технологичната конструктивна и Акуратност;
конструктивна и документация, документация, технологична Съобразителност;
технологична електрически и стандартизационните документация и на Чувство за
документация и на монтажни схеми за документи, каталози и електрически схеми; отговорност;
електрически схеми. електрообзавеждане проспекти и други Използване на Бърза и точна
  на железопътна носители на информация, стандартизационни преценка и правилна
  техника и вкл. и на чужд език; нормативни документи, реакция;
  електрически мрежи Основните агрегати, възли каталожни и проспектни Самообладание;
  за НН, и уредби на подвижния материали; Спазване на
  стандартизационни, железопътен състав, Извършване на трудовата и
  каталожни и тяхното устройство и шлосерски и технологичната
  проспектни действие, електрошлосерски, дисциплина;
  документи. предназначение и монтажни и демонтажни Способност за анализ,
  Компютърна техника и разположение; работи, текущи и оценка и вземане на
  програмно Електрообзавеждането на капитални ремонти и решения;
  осигуряване; подвижния железопътен техническо обслужване на Комуникативност и
  изчислителна техника; състав; електрообзавеждането в умения за работа в
  чертожни инструменти Слаботоковите уредби, железопътната техника; екип и йерархическа
  и приспособления. спомагателните Работа със стандартните и подчиненост;
    механизми, системи и специализираните Осъзнато спазване на
    устройства; машини, със съоръжения и изискванията за
    Начините за откриване на приспособления; безопасна работа;
    електрическите повреди и Електрически и механични Потребност от
    отстраняването им; измервания с апарати, непрекъснато
    Инструментите и инструменти и стендове; усъвършенстване.
    машините за извършване Откриване и отстраняване  
    на ремонт на на повреди;  
    електрообзавеждането в Спазване на изискванията  
    жп транспортна техника; за качество и надеждна  
    Техническите показатели работа;  
    за надеждна работа и Използване на лични  
    нормите за отклонение; предпазни средства;  
    Технологичната Спазване на предписания  
    последователност при и графици;  
    изпълнение на конкретна Предпазване на живота и  
    операция (в това число и здравето - своя и на  
    ремонтна); останалите работници;  
    Нормативните документи, Оказване на долекарска  
    правилници и други помощ;  
    предписания за статута и Поддържане на ред и  
    организационната чистота на работното  
    структура на стопанската място и опазване на  
    организация, за околната среда;  
    заплащане на труда, Проектиране и  
    социални права и разработване на  
    осигуровки и др., конструктивна и  
    съгласно Кодекса на технологична  
    труда; документация и на  
    Принципите за електрически схеми;  
    проектиране и Работа с компютърна  
    разработване на техника.  
    конструктивна и    
    технологична    
    документация и    
    електрически схеми за    
    електрообзавеждане и    
    електрозадвижване;    
    Използване на    
    компютърна техника    
    (текстообработка).    
9. Ръководство и контрол Конструктивна и Конструктивната и Разчитане на Сръчност;
на дейността на работна технологична технологичната конструктивна и Акуратност;
група. документация, документация, технологична Съобразителност;
10. Подобряване на стандартизационни и стандартизационните документация и на Бърза и точна
материално-техническата нормативни документи, каталози и електрически схеми; преценка и правилна
база и условията на труд; документи, проспекти и др. носители Използване на реакция;
обучение на подчинените план-графици и на информация, вкл. и на стандартизационни Самообладание;
по време на трудовата технически задания; чужд език; нормативни документи, Спазване на
дейност. заповеди, доклади, Технологичната каталожни и проспектни трудовата и
11. Изпълнение отчети, заявки, последователност за материали; технологичната
разпорежданията на оферти, договори. извършване на конкретна Спазване на изискванията дисциплина;
прекия ръководител, отчет Компютърна техника и работа, както и за качество и надеждна Способност за анализ,
за работата по отделните програмно последиците от работа; оценка и вземане на
задачи, заявка за осигуряване. неспазването й; Използване на лични решения;
необходимите трудови Средства и Правилници, наредби, предпазни средства; Комуникативност и
ресурси, съоръжения, съоръжения за предписания и др. Спазване на предписания умения за работа в
инструменти, материали и безопасна работа. нормативи, в т.ч. и такива, и графици; екип; спазване на
подизпълнителски Лични предпазни които осигуряват Предпазване на живота и йерархията;
дейности. средства: предпазни, безопасна работа и здравето - своя и на Спазване на
12. Поддържане връзка с предупредителни и опазване на околната останалите работници; изискванията за
клиенти и съизпълнители. забранителни среда; оказване на долекарска безопасна работа;
13. Оценка на стойностите надписи и табели. Нормативните документи, помощ; Потребност от
и сроковете за поръчките   правилници и др. за Поддържане на ред и непрекъснато
и офертите; коопериране,   статута и чистота на работното усъвършенстване;
снабдяване и   организационната място и опазване на Лидерски качества и
подизпълнителски   структура на стопанската околната среда; умения.
дейности.   организация, за Работа с компютърна  
Спазване на изискванията   заплащането на труда, техника;  
за техническа   безопасна работа, Организиране,  
безопасност, съобразени   социални права и контролиране и  
с условията на работната   осигуровки и др., оползотворяване на  
среда.   съгласно Кодекса на работното време и  
    труда; работните места, както и  
    Използване на на материалите,  
    компютърна техника и съоръженията и  
    програмно осигуряване; предпазните средства;  
    План-графици и Разпределение на  
    технически задания; конкретните задачи  
    Необходимите ресурси за между екипа си и контрол  
    изпълнение на задачите - на изпълнението им;  
    материали, труд, Оценяване на качеството  
    съоръжения, на извършената работа в  
    приспособления и съответствие с  
    инструменти; нормативните изисквания;  
    Правилата за водене, Осигуряване на  
    обработка, класиране и необходимите материали,  
    съхранение на работна съоръжения,  
    документация и архиви; приспособления и  
    Мероприятията за инструменти;  
    подобряване на Определяне и отчет на  
    материално-техническата вложените труд и  
    база и условията на труд - материали;  
    ресурси, средства, Предложения за  
    срокове; поощряване и  
    Методите и средствата за санкциониране;  
    непрекъснато обучение в Подобряване на  
    условията на материално-техническата  
    производството; база и условията на труд;  
    Икономическа и Оценяване на  
    йерархическа система на потребностите и  
    дейности във фирмата; способностите на  
    Анализ и аргументиране подчинените за обучение;  
    на изискванията за Заявяване на  
    изпълнение на необходимостта от  
    поставените задачи; ресурси, съоръжения,  
    Потребностите на пазара инструменти, материали и  
    и опита на други фирми от подизпълнителски  
    бранша; дейности;  
    Цени и ценообразуване; Поддържане на връзки с  
    Офертна дейност; клиенти и сродни групи;  
    Правилата и нормативните Изготвяне на оферти и  
    актове при договарянето; договори;  
    начините и средствата за Коопериране, снабдяване  
    коопериране и и подизпълнителски  
    снабдяване. дейности.  
Специалност 52201006 "Електрообзавеждане на транспортна техника"
1. Извършване на монтаж Електрическата Конструктивната и Разчитане на Сръчност;
и демонтаж, на външни инсталация на технологичната конструктивна и Точност;
огледи за оценка на транспортната документация, технологична Съобразителност;
състоянието и техника; проводници стандартизационните документация и Чувство за
дефектиране на и кабели от различен документи, каталози и електрически схеми; отговорност;
елементите на тип; тинол; шлаухи; проспекти и др. Носители Използване на Бърза и точна
електрообзавеждането в изолационни ленти; на информация, вкл. и на стандартизационни преценка и правилна
транспортната техника. графитни контактни чужд език; нормативни документи, реакция;
2. Демонтаж, ремонт, елементи; Основните агрегати, възли каталожни и проспектни Самообладание;
монтаж и изпитване на електрически лампи; и уредби на материали; Спазване на
всички основни акумулаторни транспортните средства, Извършване на трудовата и
електрически агрегати, батерии; електролит; тяхното устройство и шлосерски и технологичната
възли и уредби. електронни елементи действие, електрошлосерски, дисциплина;
3. Поддържане и ремонт и системи и предназначение и монтажни и демонтажни Способност за анализ,
на слаботокови уредби и устройства за разположение; работи; текущи и оценка и вземане на
електронни системи и управление и Електрообзавеждането на капитални ремонти и решения;
устройства за управление регулиране и др. автомобилите и другите техническо обслужване на Комуникативност;
и регулиране. Шлосерски и видове транспортни електрообзавеждането на Умения за работа в
4. Измерване на всички електромонтьорски средства; транспортна техника; екип;
електротехнически инструменти (набор от Слаботоковите уредби, Работа със стандартните и Спазване на
параметри - работни и отвертки, клещи, спомагателните специализираните йерархията.
свързани с безопасността секачи, чук, пили, механизми, системи и машини, със съоръжения и  
на тинол, шлаухи, устройства; приспособления;  
електрообзавеждането. изолационни ленти, Начините за откриване на Електрически и механични  
5. Поддържане на шублер, шаблон, електрическите повреди и измервания с апарати,  
акумулаторни батерии и поялници, флекс); отстраняването им; инструменти и стендове;  
работни помещения на електрически Инструментите и Откриване и отстраняване  
акумулаторни отделения. измервателни уреди машините за извършване на повреди;  
6. Извършване на (амперметър, на ремонт на Спазване на изискванията  
подготвителни операции волтметър, електрообзавеждането на за качество и надеждна  
за различните мегаомметър и др.); транспортните средства; работа;  
електромонтажни изпитвателни Техническите показатели Използване на лични  
дейности. стендове; за надеждна работа и предпазни средства;  
Спазване на изискванията диагностични нормите за отклонение; Спазване на предписания  
за техническа пунктове; техническа Технологичната и графици;  
безопасност, съобразени и нормативна последователност при Предпазване на живота и  
с условията на работната документация; изпълнение на конкретна здравето - своя и на  
среда. изчислителна техника; операция (в това число и останалите работници;  
  уред за проверка на ремонтна); оказване на долекарска  
  електролита; Нормативните документи, помощ;  
  преносими правилници и други Поддържане на ред и  
  осветителни тела. предписания за статута и чистота на работното  
  Лични предпазни организационната място и опазване на  
  средства: структура на стопанската околната среда;  
  изолационна щанга за организация, за Работа с компютър.  
  ВН; заземителни заплащане на труда,    
  щанги; изолационни социални права и    
  пътеки и килимчета; осигуровки и др.,    
  ръкавици; ботуши. съгласно Кодекса на    
    труда;    
    Използване на    
    компютърна техника    
    (текстообработка).    
7. Контрол и диагностика Електрическата Конструктивната и Разчитане на Сръчност;
при изработването, инсталация на технологичната конструктивна и Точност;
експлоатацията и ремонта транспортната документация, технологична Съобразителност;
на електрообзавеждането техника; проводници стандартизационните документация и Отговорност;
на транспортна техника. и кабели от различен документи, каталози и електрически схеми; Бърза и точна
Спазване на изискванията тип; тинол; шлаухи; проспекти и др. Носители Използване на преценка и правилна
за техническа изолационни ленти; на информация, вкл. и на стандартизационни реакция;
безопасност, съобразени графитни контактни чужд език; нормативни документи, Самообладание;
с условията на работната елементи; Основните агрегати, възли каталожни и проспектни Спазване на
среда. електрически лампи; и уредби на материали; трудовата и
  акумулаторни транспортните средства, Извършване на технологичната
  батерии; електролит; тяхното устройство и шлосерски и дисциплина;
  електронни елементи действие, електрошлосерски, Способност за анализ,
  и системи и предназначение и монтажни и демонтажни оценка и вземане на
  устройства за разположение; работи; текущи и решения;
  управление и Електрообзавеждането на капитални ремонти и Комуникативност;
  регулиране и др. автомобилите и другите техническо обслужване на Умения за работа в
  Шлосерски и видове транспортни електрообзавеждането на екип;
  електромонтьорски средства; транспортна техника; Спазване на
  инструменти (набор от Слаботоковите уредби, Работа със стандартните и йерархията.
  отвертки, клещи, спомагателните специализираните  
  секачи, чук, пили, механизми, системи и машини, със съоръжения и  
  тинол, шлаухи, устройства; приспособления;  
  изолационни ленти; Начините за откриване на Електрически и механични  
  шублер, шаблон; повреди и отстраняването измервания с апарати,  
  поялници; флекс); им; инструменти и стендове;  
  електрически Инструментите и Откриване и отстраняване  
  измервателни уреди машините за извършване на повреди;  
  (амперметър, на ремонт; Спазване на изискванията  
  волтметър, Техническите показатели за качество и надеждна  
  мегаомметър и др.); за надеждна работа и работа;  
  изпитвателни нормите за отклонение; Използване на лични  
  стендове; Технологичната предпазни средства;  
  диагностични последователност при Спазване на предписания  
  пунктове; техническа изпълнение на конкретна и графици;  
  и нормативна операция (в това число и Предпазване на живота и  
  документация; ремонтна); здравето - своя и на  
  изчислителна техника; Нормативните документи, останалите работници;  
  уред за проверка на правилници и други оказване на долекарска  
  електролита; предписания за статута и помощ;  
  преносими организационната Поддържане на ред и  
  осветителни тела. структура на стопанската чистота на работното  
  Лични предпазни организация, за място и опазване на  
  средства: заплащане на труда, околната среда;  
  изолационна щанга за социални права и Контрол и оценка на  
  ВН; заземителни осигуровки и др., състоянието на  
  щанги; изолационни съгласно Кодекса на електрообзавеждането и  
  пътеки и килимчета; труда; елементите му;  
  ръкавици; ботуши. Начините за оценка на Работа с компютър.  
    състоянието (анализ на    
    резултатите от    
    измервания и    
    наблюдения; разкриване    
    на причините) и    
    организация на контрола    
    в процеса на монтажа,    
    техническото обслужване    
    и ремонта на    
    електрообзавеждането на    
    транспортна техника;    
    Използване на    
    компютърна техника    
    (текстообработка).    
8. Разработване на Конструктивна и Конструктивната и Разчитане на Сръчност;
елементи от технологична технологична конструктивна и Точност;
конструктивна и документация, документация, технологична Съобразителност;
технологична електрически и стандартизационните документация и Чувство за
документация и на монтажни схеми за документи, каталози и електрически схеми; отговорност;
електрически схеми. електрообзавеждане проспекти и др. Носители Използване на Бърза и точна
  на транспортна на информация, вкл. и на стандартизационни преценка и правилна
  техника и чужд език; нормативни документи, реакция;
  електрически мрежи Основните агрегати, възли каталожни и проспектни Самообладание;
  за НН, и уредби на материали; Спазване на
  стандартизационни, транспортните средства, Извършване на трудовата и
  каталожни и тяхното устройство и шлосерски и технологичната
  проспектни действие, електрошлосерски, дисциплина;
  документи. предназначение и монтажни и демонтажни Способност за анализ,
  Компютърна техника и разположение; работи; текущи и оценка и вземане на
  програмно Електрообзавеждането на капитални ремонти и решения;
  осигуряване; автомобилите и другите техническо обслужване на Комуникативност;
  изчислителна техника; видове транспортни електрообзавеждането на Умения за работа в
  чертожни инструменти средства; транспортна техника; екип и йерархическа
  и приспособления. Слаботоковите уредби, Работа със стандартните и подчиненост.
    спомагателните специализираните  
    механизми, системи и машини, със съоръжения и  
    устройства; приспособления;  
    Начините за откриване на Електрически и механични  
    електрическите повреди и измервания с апарати,  
    отстраняването им; инструменти и стендове;  
    Инструментите и Откриване и отстраняване  
    машините за извършване на повреди;  
    на ремонт на Спазване на изискванията  
    електрообзавеждането на за качество и надеждна  
    транспортните средства; работа;  
    Техническите показатели Използване на лични  
    за надеждна работа и предпазни средства;  
    нормите за отклонение; Спазване на предписания  
    Технологичната и графици;  
    последователност при Предпазване на живота и  
    изпълнение на конкретна здравето - своя и на  
    операция (в това число и останалите работници;  
    ремонтна); оказване на долекарска  
    Нормативните документи, помощ;  
    правилници и други Поддържане на ред и  
    предписания за статута и чистота на работното  
    организационната място и опазване на  
    структура на стопанската околната среда;  
    организация, за Проектиране и  
    заплащане на труда, разработване на  
    социални права и конструктивна и  
    осигуровки и др., технологична  
    съгласно Кодекса на документация и на  
    труда; електрически схеми;  
    Принципите за Работа с компютър.  
    проектиране и    
    разработване на    
    конструктивна и    
    технологична    
    документация и на    
    електрически схеми за    
    електрообзавеждането и    
    елементите му;    
    Използване на    
    компютърна техника    
    (текстообработка).    
9. Ръководство и контрол Конструктивна и Конструктивната и Разчитане на Сръчност;
на дейността на работна технологична технологичната конструктивна и Точност;
група. документация, документация, технологична Съобразителност;
10. Подобряване на стандартизационни и стандартизационните документация и на Чувство за
материално-техническата нормативни документи, каталози и електрически схеми; отговорност;
база и условията на труд; документи, проспекти и др. носители Използване на Бърза и точна
обучение на подчинените план-графици и на информация, вкл. и на стандартизационни преценка и правилна
по време на трудовата технически задания, чужд език; нормативни документи, реакция;
дейност. заповеди, доклади, Технологичната каталожни и проспектни Самообладание;
11. Изпълнение отчети, заявки, последователност за материали; Спазване на
разпорежданията на оферти, договори. извършване на конкретна Спазване на изискванията трудовата и
прекия ръководител, отчет Компютърна техника и работа, както и за качество и надеждна технологичната
за работата по отделните програмно последиците от работа; дисциплина;
задачи, заявка за осигуряване. неспазването й; Използване на лични Способност за анализ,
необходимите трудови Средства и Правилници, наредби, предпазни средства; оценка и вземане на
ресурси, съоръжения, съоръжения за предписания и др. Спазване на предписания решения;
инструменти, материали и безопасна работа. нормативи, в т.ч. и такива, и графици; Комуникативност и
подизпълнителски Лични предпазни които осигуряват Предпазване на живота и умения за работа в
дейности. средства: предпазни, безопасна работа и здравето - своя и на екип; спазване на
12. Поддържане връзки с предупредителни и опазване на околната останалите работници; йерархията;
клиенти и съизпълнители. забранителни среда; оказване на долекарска Спазване на
13. Оценка на стойностите надписи и табели. Нормативните документи, помощ; изискванията за
и сроковете за поръчките   правилници и др. за Поддържане на ред и безопасна работа;
и офертите; коопериране,   статута и чистота на работното Потребност от
снабдяване и   организационната място и опазване на непрекъснато
подизпълнителски   структура на стопанската околната среда; усъвършенстване;
дейности.   организация, за Работа с компютърна Лидерски качества и
Спазване на изискванията   заплащането на труда, техника; умения.
за техническа   безопасна работа, Организиране,  
безопасност, съобразени   социални права и контролиране и  
с условията на работната   осигуровки и др., оползотворяване на  
среда.   съгласно Кодекса на работното време и  
    труда; работните места, както и  
    Използване на на материалите,  
    компютърна техника и съоръженията и  
    програмно осигуряване; предпазните средства;  
    План-графици и Разпределение на  
    технически задания; конкретните задачи  
    Необходимите ресурси за между екипа и контрол на  
    изпълнение на задачите - изпълнението им;  
    материали, труд, Оценяване на качеството  
    съоръжения, на извършената работа в  
    приспособления и съответствие с  
    инструменти; нормативните изисквания;  
    Правилата за водене, Осигуряване на  
    обработка, класиране и необходимите материали,  
    съхранение на работна съоръжения,  
    документация и архиви; приспособления и  
    Мероприятията за инструменти;  
    подобряване на Определяне и отчет на  
    материално-техническата вложените труд и  
    база и условията на труд - материали;  
    ресурси, средства, Предложения за  
    срокове; поощряване и  
    Методите и средствата за санкциониране;  
    непрекъснато обучение в Подобряване на  
    условията на материално-техническата  
    производството; база и условията на труд;  
    Анализ и аргументиране Оценяване на  
    на изискванията за потребностите и  
    изпълнение на способностите на  
    поставените задачи; подчинените за обучение;  
    Потребностите на пазара Заявяване на  
    и опита на други фирми от необходимостта от  
    бранша; трудови ресурси,  
    Цени и ценообразуване; съоръжения, инструменти,  
    Офертна дейност; материали и  
    Правилата и нормативните подизпълнителски  
    актове при договарянето; дейности;  
    начините и средствата за Комуникация с клиенти и  
    коопериране и сродни групи;  
    снабдяване. Изготвяне на оферти и  
      договори;  
      Коопериране, снабдяване  
      и подизпълнителски  
      дейности.  
Специалност 5220107 "Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски транспорт"
1. Извършване на монтаж Електрическа Конструктивната и Разчитане на Сръчност;
и демонтаж, на външни инсталация и технологична конструктивна и Акуратност;
огледи за оценка на елементите й, документация, технологична Съобразителност;
състоянието и проводници и кабели стандартизационните документация и на Чувство за
дефектиране на от различен тип, документи, каталози и електрически схеми; отговорност;
елементите на тинол, шлаухи, проспекти и други Използване на Бърза и точна
електрообзавеждането. изолационни ленти, носители на информация, стандартизационни преценка и правилна
2. Демонтаж, ремонт, графитни контактни вкл. и на чужд език; нормативни документи, реакция;
монтаж и изпитване на елементи и графитна Основните агрегати, възли каталожни и проспектни Самообладание;
всички основни грес, електрически и уредби на трамваите, материали; Спазване на
електрически машини и лампи, акумулаторни тролейбусите и мотрисите Извършване на трудовата и
апарати, възли и уредби. батерии, електролит, за метро - устройство и шлосерски и технологичната
3. Поддържане и ремонт електронни елементи действие, електрошлосерски, дисциплина;
на слаботокови уредби, и системи и предназначение и монтажни и демонтажни Способност за анализ,
спомагателни механизми, устройства за разположение; работи, текущи и оценка и вземане на
електронни системи и управление, Електрообзавеждането на капитални ремонти и решения;
устройства за управление регулиране и др. трамваи, тролейбуси и техническо обслужване на Комуникативност и
и регулиране. Шлосерски и мотриси за метро; електрообзавеждането на умения за работа в
4. Измерване на всички електромонтьорски Слаботоковите уредби, електрически превозни екип; спазване на
електротехнически инструменти (набор от спомагателните средства в градския йерархията;
параметри - работни и отвертки, клещи, механизми, системи и транспорт; Спазване на
свързани с безопасността секачи, чук, пили, устройства; Работа със стандартните и изискванията за
на тинол, шлаухи, Начините за откриване на специализираните безопасна работа;
електрообзавеждането. изолационни ленти, електрическите повреди и машини, със съоръжения и Потребност от
5. Поддържане на шублер, шаблони, отстраняването им; приспособления; непрекъснато
акумулаторни батерии и поялници, флекс), Инструментите и Електрически и механични усъвършенстване.
работни помещения на електроизмервателни машините за извършване измервания с апарати,  
акумулаторни отделения. уреди (амперметър, на ремонт; инструменти и стендове;  
6. Извършване на волтметър, Техническите показатели Откриване и отстраняване  
подготвителни операции мегаоомметър и др.); за надеждна работа и на повреди;  
за различните изпитвателни нормите за отклонение; Спазване на изискванията  
електромонтажни стендове, Технологичната за качество и надеждна  
дейности. диагностични последователност при работа;  
7. Монтаж, техническо пунктове, техническа изпълнение на конкретна Използване на лични  
обслужване, ремонт и и нормативна операция (в това число и предпазни средства;  
изпитване на документация, ремонтна); Спазване на предписания  
токоизправителни подходяща Нормативните документи, и графици;  
станции. изчислителна техника, правилници и други Предпазване на живота и  
Спазване на изискванията уред за проверка на предписания за статута и здравето - своя и на  
за техническа гъстотата на организационната останалите работници;  
безопасност, съобразени електролита, структура на стопанската Оказване на долекарска  
с условията на работната преносими организация, за помощ;  
среда. осветителни тела. заплащане на труда, Поддържане на ред и  
  Лични предпазни социални права и чистота на работното  
  средства: осигуровки и др. съгласно място и опазване на  
  изолационна щанга за Кодекса на труда; околната среда;  
  ВН, заземителни Използване на Работа с компютърна  
  щанги, изолационни компютърна техника техника.  
  пътеки и килимчета, (текстообработка).    
  ръкавици, ботуши.      
8. Контрол и диагностика Електрическа Конструктивната и Разчитане на Сръчност;
при експлоатацията и инсталация и технологичната конструктивна и Акуратност и
ремонта на елементите й, документация, технологична съобразителност;
електрообзавеждането в проводници и кабели стандартизационните документация и на Чувство за
електрическите превозни от различен тип, документи, каталози и електрически схеми; отговорност;
средства за градски тинол, шлаухи, проспекти и други Използване на Бърза и точна
транспорт. изолационни ленти, носители на информация, стандартизационни преценка и правилна
  графитни контактни вкл. и на чужд език; нормативни документи, реакция;
  елементи и графитна Основните агрегати, възли каталожни и проспектни Самообладание;
  грес, електрически и уредби на трамваите, материали; Спазване на
  лампи, акумулаторни тролейбусите и мотрисите Извършване на трудовата и
  батерии, електролит, за метро - устройство и шлосерски и технологичната
  електронни елементи действие, електрошлосерски, дисциплина;
  и системи и предназначение и монтажни и демонтажни Способност за анализ,
  устройства за разположение; работи, текущи и оценка и вземане на
  управление, Електрообзавеждането на капитални ремонти и решения;
  регулиране и др. трамваи, тролейбуси и техническо обслужване на Комуникативност и
  Шлосерски и мотриси за метро; електрообзавеждането на умения за работа в
  електромонтьорски Слаботоковите уредби, електрически превозни екип; спазване на
  инструменти (набор от спомагателните средства в градския йерархията;
  отвертки, клещи, механизми, системи и транспорт; Потребност от
  секачи, чук, пили, устройства; Работа със стандартните и непрекъснато
  тинол, шлаухи, Начините за откриване на специализираните усъвършенстване.
  изолационни ленти, повреди и отстраняването машини, със съоръжения и  
  шублер, шаблони, им; приспособления;  
  поялници, флекс), Инструментите и Електрически и механични  
  електроизмервателни машините за извършване измервания с апарати,  
  уреди (амперметър, на ремонт; инструменти и стендове;  
  волтметър, Техническите показатели Откриване и отстраняване  
  мегаоомметър и др.); за надеждна работа и на повреди;  
  изпитвателни нормите за отклонение; Спазване на изискванията  
  стендове, Технологичната за качество и надеждна  
  диагностични последователност при работа;  
  пунктове, техническа изпълнение на конкретна Използване на лични  
  и нормативна операция (в това число и предпазни средства;  
  документация, ремонтна); Спазване на предписания  
  подходяща Нормативните документи, и графици;  
  изчислителна техника, правилници и други Предпазване на живота и  
  уред за проверка на предписания за статута и здравето - своя и на  
  гъстотата на организационната останалите работници;  
  електролита, структура на стопанската Оказване на долекарска  
  преносими организация, за помощ;  
  осветителни тела. заплащане на труда, Поддържане на ред и  
  Лични предпазни социални права и чистота на работното  
  средства: осигуровки и др., място и опазване на  
  изолационна щанга за съгласно Кодекса на околната среда;  
  ВН, заземителни труда; Контрол и оценка на  
  щанги, изолационни Начините за оценка на състоянието на  
  пътеки и килимчета, състоянието (анализ на електрообзавеждането на  
  ръкавици, ботуши. резултатите от електрически превозни  
    измервания и средства за градски  
    наблюдения; разкриване транспорт;  
    на причините) и Работа с компютърна  
    организиране на контрол техника.  
    в процеса на монтаж,    
    техническо обслужване и    
    ремонт;    
    Използване на    
    компютърна техника    
    (текстообработка).    
9. Разработване на Конструктивна и Конструктивната и Разчитане на Сръчност;
елементи от технологична технологичната конструктивна и Акуратност и
конструктивна и документация, документация, технологична съобразителност;
технологична електрически и стандартизационните документация и на Чувство за
документация и на монтажни схеми за документи, каталози и електрически схеми; отговорност;
електрически схеми. електрообзавеждане проспекти и други Използване на Бърза и точна
  и електрозадвижване носители на информация, стандартизационни преценка и правилна
  на електрически вкл. и на чужд език; нормативни документи, реакция;
  превозни средства за Основните агрегати, възли каталожни и проспектни Самообладание;
  градски транспорт и и уредби на трамваите, материали; Спазване на
  мрежи за НН; тролейбусите и мотрисите Извършване на трудовата и
  стандартизационни, за метро - устройство и шлосерски и технологичната
  каталожни и действие, електрошлосерски, дисциплина;
  проспектни предназначение и монтажни и демонтажни Способност за анализ,
  документи. разположение; работи, текущи и оценка и вземане на
  Компютърна техника и Електрообзавеждането на капитални ремонти и решения;
  програмно трамваи, тролейбуси и техническо обслужване на Комуникативност и
  осигуряване; мотриси за метро; електрообзавеждането на умения за работа в
  изчислителна техника; Слаботоковите уредби, електрически превозни екип; спазване на
  чертожни инструменти спомагателните средства в градския йерархията;
  и приспособления. механизми, системи и транспорт; Спазване на
    устройства; Работа със стандартните и изискванията за
    Начините за откриване на специализираните безопасна работа;
    електрическите повреди и машини, със съоръжения и Потребност от
    отстраняването им; приспособления; непрекъснато
    Инструментите и Електрически и механични усъвършенстване.
    машините за извършване измервания с апарати,  
    на ремонт; инструменти и стендове;  
    Техническите показатели Откриване и отстраняване  
    за надеждна работа и на повреди;  
    нормите за отклонение; Спазване на изискванията  
    Технологичната за качество и надеждна  
    последователност при работа;  
    изпълнение на конкретна Използване на лични  
    операция (в това число и предпазни средства;  
    ремонтна); Спазване на предписания  
    Нормативните документи, и графици;  
    правилници и други Предпазване на живота и  
    предписания за статута и здравето - своя и на  
    организационната останалите работници;  
    структура на стопанската Оказване на долекарска  
    организация, за помощ;  
    заплащане на труда, Поддържане на ред и  
    социални права и чистота на работното  
    осигуровки и др., място и опазване на  
    съгласно Кодекса на околната среда;  
    труда; Проектиране и  
    Принципите за разработване на  
    проектиране и конструктивна и  
    разработване на технологична  
    конструктивна и документация и на  
    технологична електрически схеми;  
    документация и на Работа с компютърна  
    електрически схеми; техника.  
    Използване на    
    компютърна техника    
    (текстообработка).    
10. Ръководство и контрол Конструктивна и Конструктивната и Разчитане на Сръчност;
на дейността на работна технологична технологичната конструктивна и Акуратност и
група. документация, документация, технологична съобразителност;
11. Подобряване на стандартизационни и стандартизационните документация и Чувство за
материално-техническата нормативни документи, каталози и електрически схеми; отговорност;
база и условията на труд; документи, проспекти и др. носители Използване на Бърза и точна
обучение на подчинените план-графици и на информация, вкл. и на стандартизационни преценка и правилна
по време на трудовата технически задания; чужд език; нормативни документи, реакция;
дейност. заповеди, доклади, Технологичната каталожни и проспектни Самообладание;
12. Изпълнение отчети, заявки, последователност за материали; Спазване на
разпорежданията на оферти, договори; извършване на конкретна Спазване на изискванията трудовата и
прекия ръководител, отчет компютърна техника и работа, както и за качество и надеждна технологичната
за работата по отделните програмно последиците от работа; дисциплина;
задачи, заявка за осигуряване. неспазването й; Използване на лични Способност за анализ,
необходимите трудови Средства и Правилници, наредби, предпазни средства; оценка и вземане на
ресурси, съоръжения, съоръжения за предписания и др. Спазване на предписания решения;
инструменти, материали и безопасна работа. нормативи, в т.ч. и такива, и графици; Комуникативност и
подизпълнителски Лични предпазни които осигуряват Предпазване на живота и умения за работа в
дейности. средства, предпазни, безопасна работа и здравето - своя и на екип;
13. Поддържане връзка с предупредителни и опазване на околната останалите работници; Потребност от
клиенти и съизпълнители. забранителни среда; оказване на долекарска непрекъснато
14. Оценка на стойностите надписи и табели. Нормативните документи, помощ; усъвършенстване;
и сроковете за поръчките   правилници и др. за Поддържане на ред и Лидерски качества и
и офертите; коопериране,   статута и чистота на работното умения.
снабдяване и   организационната място и опазване на  
подизпълнителски   структура на стопанската околната среда;  
дейности.   организация, за Работа с компютърна  
Спазване на изискванията   заплащането на труда, техника;  
за техническа   безопасна работа, Организиране,  
безопасност, съобразени   социални права и контролиране и  
с условията на работната   осигуровки и др., оползотворяване на  
среда.   съгласно Кодекса на работното време и  
    труда; работните места, както и  
    Използването на на материалите,  
    компютърна техника и съоръженията и  
    програмно осигуряване; предпазните средства;  
    План-графици и Разпределение на  
    технически задания; конкретните задачи  
    Необходимите ресурси за между екипа и контрол на  
    изпълнение на задачите - изпълнението им;  
    материали, труд, Оценяване на качеството  
    съоръжения, на извършената работа в  
    приспособления и съответствие с  
    инструменти; нормативните изисквания;  
    Правилата за водене, Осигуряване на  
    обработка, класиране и необходимите материали,  
    съхранение на работна съоръжения,  
    документация и архиви; приспособления и  
    Мероприятията за инструменти;  
    подобряване на Определяне и отчет на  
    материално-техническата вложените труд и  
    база и условията на труд - материали;  
    ресурси, средства, Предложения за  
    срокове; поощряване и  
    Методите и средствата за санкциониране на  
    непрекъснато обучение в подчинените;  
    условията на Подобряване на  
    производството; материално-техническата  
    Икономическа и база и условията на труд;  
    йерархическа система на Оценяване на  
    дейности във фирмата; потребностите и  
    Анализ и аргументиране способностите на  
    на изисквания за подчинените за обучение;  
    изпълнение на Заявяване на  
    поставените задачи; необходимостта от  
    Потребностите на пазара ресурси, съоръжения,  
    и опита на други фирми от инструменти, материали и  
    бранша; подизпълнителски  
    Цени и ценообразуване; дейности;  
    Офертна дейност; Комуникации с клиенти и  
    Правилата и нормативните сродни групи;  
    актове при договарянето; Изготвяне на оферти и  
    начините и средствата за договори;  
    коопериране и Коопериране, снабдяване  
    снабдяване. и подизпълнителски  
      дейности.  
Специалност 5220108 "Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника"
1. Извършване на монтаж Всички видове Конструктивната и Разчитане на Сръчност;
на асансьори, кранове и асансьори - технологичната конструктивна и Акуратност и
др. подемна техника. пътнически, болнични, документация, технологична съобразителност;
2. Откриване на повреди. товарни и други, стандартизационните документация и на Чувство за
3. Установяване на електротелфери, документи, каталози и електрически схеми; отговорност;
причините за повредите. елеватори, ескалатори проспекти и други Използване на Бърза и точна
4. Отстраняване на и др. носители на информация, стандартизационни преценка и правилна
повредите. Шлосерски и вкл. и на чужд език; нормативни документи, реакция;
5. Функционални монтьорски Устройството и принципа каталожни и проспектни Самообладание;
проверки и изпитвания. инструменти, на действие на материали; Спазване на
6. Проверки за спазване измервателни асансьорните уредби и на Електрически и механични трудовата и
на изискванията за инструменти и другите подемни измервания с апарати, технологичната
безопасна работа на измервателни уреди, съоръжения и техните инструменти и стендове; дисциплина;
монтираните съоръжения. техническа и елементи; Извършване на Способност за анализ,
7. Работа с техническа и нормативна Технологията на монтажа монтьорски и заваръчни оценка и вземане на
нормативна документация, на асансьорните уредби и дейности; решения;
документация. подходяща на другите подемни Извършване на монтаж и Комуникативност;
8. Общуване с клиенти. изчислителна техника. съоръжения; демонтаж на машинни Умения за работа в
9. Определяне на цените Лични предпазни Технологията на елементи и възли; екип; спазване на
на услугите. средства: каска, откриването и Проследяване на йерархията;
10. Монтаж, техническо изолационно килимче, отстраняването на електрически вериги, Потребност от
обслужване, ремонт и ръкавици и други, в повреди; търсене и откриване на непрекъснато
изпитване на случай на Технологията на повреди и причините за усъвършенстване.
електрообзавеждането на необходимост. поддържането и ремонта; тях;  
кранове.   Разчитане на чертежи, Извършване на проверка  
Спазване на изискванията   схеми и планове; и изпитване на монтирани  
за техническа   Функционирането и и ремонтирани  
безопасност, съобразени   евентуалните повреди в съоръжения;  
с условията на работната   електронните блокове и в Спазване на изискванията  
среда.   микропроцесорната за качество и надеждна  
    техника, използвани в работа;  
    асансьорна и подемна Спазване на правилата за  
    техника; техническа безопасност и  
    Разчитане на повреди от пожаробезопасност;  
    информационното табло Предпазване на живота и  
    на микрокомпютъра; здравето - своя и на  
    Техническите показатели останалите работници;  
    за надеждна работа и Оказване на долекарска  
    нормите за отклонение; помощ;  
    Здравословни и Поддържане на ред и  
    безопасни условия на чистота на работното  
    труд при извършване на място и опазване на  
    различните монтьорски околната среда;  
    дейности; Работа с компютърна  
    Нормативните документи, техника.  
    правилници и други    
    предписания за статута и    
    организационната    
    структура на стопанската    
    организация, за    
    заплащане на труда,    
    социални права и    
    осигуровки и други,    
    съгласно Кодекса на    
    труда;    
    Използване на    
    компютърна техника    
    (текстообработка).    
11. Контрол и диагностика Всички видове Конструктивната и Разчитане на Сръчност;
при монтажа, асансьори - технологичната конструктивна и Акуратност и
експлоатацията и ремонта пътнически, болнични, документация, технологична съобразителност;
на подемна и асансьорна товарни и други, стандартизационните документация и на Чувство за
техника. електротелфери, документи, каталози и електрически схеми; отговорност;
Спазване на изискванията елеватори, ескалатори проспекти и други Използване на Бърза и точна
за техническа и др. носители на информация, стандартизационни преценка и правилна
безопасност, съобразени Шлосерски и вкл. и на чужд език; нормативни документи, реакция;
с условията на работната монтьорски Устройството и принципа каталожни и проспектни Самообладание;
среда. инструменти, на действие на материали; Спазване на
  измервателни асансьорните уредби и Електрически и механични трудовата и
  инструменти и другите подемни измервания с апарати, технологичната
  измервателни уреди, съоръжения и на техните инструменти и стендове; дисциплина;
  техническа и елементи; Извършване на Способност за анализ,
  нормативна Технологията на монтажа монтьорски и заваръчни оценка и вземане на
  документация, на асансьорните уредби и дейности; решения;
  подходяща на другите подемни Извършване на монтаж и Комуникативност и
  изчислителна техника. съоръжения; демонтаж на машинни умения за работа в
  Лични предпазни Технологията на елементи и възли; екип; спазване на
  средства: каска, откриването и Проследяване на йерархията;
  изолационно килимче, отстраняването на електрически вериги, Потребност от
  ръкавици и други, в повреди; търсене и откриване на непрекъснато
  случай на Технологията на повреди и причините за усъвършенстване.
  необходимост. поддържането и ремонта; тях;  
    Разчитане на чертежи, Извършване на проверка  
    схеми и планове; и изпитване на монтирани  
    Функционирането и и ремонтирани  
    възможните повреди в съоръжения;  
    електронните блокове и в Спазване на изискванията  
    микропроцесорната за качество и надеждна  
    техника, използвани в работа;  
    асансьорна и подемна Спазване на правилата за  
    техника; техническа безопасност и  
    Разчитане на повреди от пожаробезопасност;  
    информационното табло Предпазване на живота и  
    на микрокомпютъра; здравето - своя и на  
    Техническите показатели останалите работници;  
    за надеждна работа и Оказване на долекарска  
    нормите за отклонение; помощ;  
    Здравословни и Поддържане на ред и  
    безопасни условия на чистота на работното  
    труд при извършване на място и опазване на  
    различните монтьорски околната среда;  
    дейности; Контрол и оценка на  
    Нормативните документи, състоянието на  
    правилници и други електрообзавеждането,  
    предписания за статута и на защитата и  
    организационната управлението на подемна  
    структура на стопанската и асансьорна техника;  
    организация, за Работа с компютърна  
    заплащане на труда, техника.  
    социални права и    
    осигуровки и други    
    съгласно Кодекса на    
    труда;    
    Начините за оценка на    
    състоянието (анализ на    
    резултатите от    
    измервания и    
    наблюдения; разкриване    
    на причините) и    
    организиране на контрол    
    в процеса на монтажа,    
    техническото обслужване    
    и ремонта;    
    Използване на    
    компютърна техника    
    (текстообработка).    
12. Разработване на Конструктивна и Конструктивната и Разчитане на Сръчност;
елементи от технологична технологичната конструктивна и Точност;
конструктивна и документация, документация, технологична Съобразителност;
технологична електрически и стандартизационните документация и на Чувство за
документация и на монтажни схеми за документи, каталози и електрически схеми; отговорност;
електрически схеми. електрообзавеждането проспекти и други Използване на Бърза и точна
  на подемна и носители на информация, стандартизационни преценка и правилна
  асансьорна техника, вкл. и на чужд език; нормативни документи, реакция;
  стандартизационни, Устройството и принципа каталожни и проспектни Самообладание;
  каталожни и на действие на материали; Спазване на
  проспектни асансьорните уредби и на Електрически и механични трудовата и
  документи. другите подемни измервания с апарати, технологичната
  Компютърна техника и съоръжения и техните инструменти и стендове; дисциплина;
  програмно елементи; Извършване на Способност за анализ,
  осигуряване; Технологията на монтажа монтьорски и заваръчни оценка и вземане на
  изчислителна техника; на асансьорните уредби и дейности; решения;
  чертожни инструменти на другите подемни Извършване на монтаж и Комуникативност и
  и приспособления. съоръжения; демонтаж на машинни умения за работа в
    Технологията на елементи и възли; екип; спазване на
    откриването и Проследяване на йерархията;
    отстраняването на електрически вериги, Потребност от
    повреди; търсене и откриване на непрекъснато
    Технологията на повреди и причините за усъвършенстване.
    поддържането и ремонта; тях;  
    Разчитане на чертежи, Извършване на проверка  
    схеми и планове; и изпитване на монтирани  
    Функционирането и и ремонтирани  
    евентуалните повреди в съоръжения;  
    електронните блокове и в Спазване на изискванията  
    микропроцесорната за качество и надеждна  
    техника, използвани в работа;  
    асансьорна и подемна Спазване на правилата за  
    техника; техническа безопасност и  
    Разчитане на повреди от пожаробезопасност;  
    информационното табло Предпазване на живота и  
    на микрокомпютъра; здравето - своя и на  
    Техническите показатели останалите работници;  
    за надеждна работа и Оказване на долекарска  
    нормите за отклонение; помощ;  
    Здравословни и Поддържане на ред и  
    безопасни условия на чистота на работното  
    труд при извършване на място и опазване на  
    различните монтьорски околната среда;  
    дейности. Проектиране и  
    Нормативните документи, разработване на  
    правилници и други конструктивна и  
    предписания за статута и технологична  
    организационната документация и на  
    структура на стопанската електрически схеми;  
    организация, за Работа с компютърна  
    заплащане на труда, техника.  
    социални права и    
    осигуровки и други,    
    съгласно Кодекса на    
    труда;    
    Принципите за    
    проектиране и    
    разработване на    
    конструктивната и    
    технологичната    
    документация и на    
    електрически схеми на    
    електрообзавеждането на    
    подемна и асансьорна    
    техника;    
    Използване на    
    компютърна техника    
    (текстообработка).    
13. Ръководство и контрол Конструктивна и Конструктивната и Разчитане на Сръчност;
на дейността на работна технологична технологичната конструктивна и Точност;
група. документация, документация, технологична Съобразителност;
14. Подобряване на стандартизационни и стандартизационните документация и Чувство за
материално-техническата нормативни документи, каталози и електрически схеми; отговорност;
база и условията на труд; документи, проспекти и др. носители Използване на Бърза и точна
обучение на подчинените план-графици и на информация, вкл. и на стандартизационни преценка и правилна
по време на трудовата технически задания; чужд език; нормативни документи, реакция;
дейност. заповеди, доклади, Технологичната каталожни и проспектни Самообладание;
15. Изпълнение отчети, заявки, последователност за материали; Спазване на
разпорежданията на оферти, договори. извършване на конкретна Спазване на изискванията трудовата и
прекия ръководител, отчет Компютърна техника и работа, както и за качество и надеждна технологичната
за работата по отделни програмно последиците от работа; дисциплина;
отделните задачи, заявка осигуряване. неспазването й; Използване на лични Способност за анализ,
за необходимите трудови Средства и Правилници, наредби, предпазни средства; оценка и вземане на
ресурси, съоръжения, съоръжения за предписания и др. Спазване на предписания решения;
инструменти, материали и безопасна работа. нормативи, в т.ч. и такива, и графици; Комуникативност и
подизпълнителски Лични предпазни които осигуряват Предпазване на живота и умения за работа в
дейности. средства: предпазни, безопасна работа и здравето - своя и на екип; спазване на
16. Поддържане връзка с предупредителни и опазване на околната останалите работници; йерархията;
клиенти и съизпълнители. забранителни среда; оказване на долекарска Потребност от
17. Оценка на стойностите надписи и табели. Нормативните документи, помощ; непрекъснато
и сроковете за поръчките   правилници и др. за Поддържане на ред и усъвършенстване;
и офертите; коопериране,   статута и чистота на работното Лидерски качества и
снабдяване и   организационната място и опазване на умения.
подизпълнителски   структура на стопанската околната среда;  
дейности.   организация, за Работа с компютърна  
Спазване на изискванията   заплащането на труда, техника;  
за техническа   безопасна работа, Организиране,  
безопасност, съобразени   социални права и контролиране и  
с условията на работната   осигуровки и др., оползотворяване на  
среда.   съгласно Кодекса на работното време и  
    труда; работните места, както и  
    Използване на на материалите,  
    компютърна техника; съоръженията и  
    План-графици и предпазните средства;  
    технически задания; Разпределение на  
    Необходимите ресурси за конкретните задачи  
    изпълнение на задачите - между екипа и контрол на  
    материали, труд, изпълнението им;  
    съоръжения, Оценяване на качеството  
    приспособления и на извършената работа в  
    инструменти; съответствие с  
    Правилата за водене, нормативните изисквания;  
    обработка, класиране и Осигуряване на  
    съхранение на работна необходимите материали,  
    документация и архиви; съоръжения,  
    Мероприятията за приспособления и  
    подобряване на инструменти;  
    материално-техническата Определяне и отчет на  
    база и условията на труд - вложените труд и  
    ресурси, средства, материали;  
    срокове; Предложения за  
    Методите и средствата за поощряване и  
    непрекъснато обучение в санкциониране;  
    условията на Подобряване на  
    производството; материално-техническата  
    Анализ и аргументиране база и условията на труд;  
    на изисквания за Оценяване на  
    изпълнение на потребностите и  
    поставените задачи; способностите на  
    Потребностите на пазара подчинените за обучение;  
    и опита на други фирми от Заявяване на  
    бранша; необходимостта от  
    Цени и ценообразуване; ресурси, съоръжения,  
    Офертна дейност; инструменти, материали и  
    Правилата и нормативните подизпълнителски  
    актове при договарянето; дейности;  
    начините и средствата за Поддържане на връзка с  
    коопериране и клиенти и сродни групи;  
    снабдяване. Изготвяне на оферти и  
      договори;  
      Коопериране, снабдяване  
      и подизпълнителски  
      дейности.  
Специалност 5220109 "Електрически инсталации"
1. Монтаж на различни Всички елементи на Конструктивната и Разчитане на Сръчност;
видове открити и закрити електрическите инсталации технологичната конструктивна и Акуратност и
електрически инсталации. (проводници, кабели, документация, технологична съобразителност;
2. Монтаж и свързване на комутационна апаратура, стандартизационните документация и на Чувство за
различни видове електроинсталационни документи, каталози и електрически схеми; отговорност;
електрически табла. материали), различни проспекти и други Използване на Бърза и точна
3. Монтаж на различни осветителни тела, носители на информация, стандартизационни преценка и правилна
осветителни тела. електрически машини, вкл. и на чужд език; нормативни документи, реакция;
4. Монтаж и свързване на апарати за управление, Основните елементи, каталожни и проспектни Самообладание;
електрически машини, контрол и защита, изграждащи материали; Спазване на
токоизправители, токоизправители, електрическите Работа със стандартните и трудовата и
кондензаторни и акумулаторни и инсталации - видове, специализираните технологичната
акумулаторни батерии. кондензаторни батерии, конструктивни особености, машини, със съоръжения и дисциплина;
5. Полагане на кабели и различни електрически начини за монтаж; приспособления; Способност за анализ,
монтаж на кабелни табла и други, според Светлинните източници и Електрически и механични оценка и вземане на
съоръжения. конкретните производствени осветителните тела - измервания с апарати, решения;
6. Кабелно и/или условия. основни характеристики, инструменти и стендове; Комуникативност и
въздушно Електромонтьорски схеми на свързване, Извършване на умения за работа в
присъединяване на инструменти, шлосерски монтаж и поддържане; шлосерски и екип; спазване на
електрически инсталации инструменти, комбинирани Електрическите табла - електрошлосерски, йерархията;
към измервателни уреди, видове, схеми за монтажни и демонтажни Потребност от
електроразпределителна измервателни инструменти, захранване; работи, текущи и непрекъснато
мрежа НН. фазоуказатели, луксмери, Електрическите схеми на капитални ремонти и усъвършенстване.
7. Поддръжка и ремонт на поялници, преси, табла в жилищни, техническо обслужване на  
електрически инсталации, електромонтьорски колан, обществени, промишлени всички видове  
електрически табла, кънки, блоки и жабки, и селскостопански сгради електрически инсталации;  
електрически машини, кабелотърсачи и др.; - монтаж и поддържане; Монтиране и свързване на  
токоизправители, компютърна техника и Електрическите машини, различни видове  
кондензаторни и програмно осигуряване. апарати, токоизправители, електрически табла;  
акумулаторни батерии. Лични предпазни средства: акумулаторни и Монтиране и свързване на  
8. Функционални каска, изолационно килимче, кондензаторни батерии - различни електрически  
проверки и изпитвания. ръкавици и др. монтаж и поддържане; машини, апарати,  
Спазване на изискванията   Производството, токоизправители,  
за техническа   пренасянето и кондензаторни и  
безопасност, съобразени   разпределението на акумулаторни батерии;  
с условията на работната   електрическа енергия - Полагане на кабели и  
среда.   монтаж на въздушни и кабелни съоръжения, на  
    кабелни присъединявания кабелно и/или въздушно  
    НН; присъединяване на  
    Необходимостта и начин електрически инсталации;  
    на извършване на Откриване и отстраняване  
    различни функционални на повреди;  
    проверки и изпитвания; Спазване на изискванията  
    Причините за възникване, за качество и надеждна  
    начините за откриване и работа;  
    отстраняване на аварии и Спазване на предписания  
    повреди; и графици;  
    Избора, употребата и Предпазване на живота и  
    съхранението на здравето - своя и на  
    предметите и средствата останалите работници;  
    на труда; Оказване на долекарска  
    Правилници, наредби, помощ;  
    инструкции и други Поддържане на ред и  
    документи за осигуряване чистота на работното  
    на безопасна работа и място и опазване на  
    опазване на околната околната среда;  
    среда; Работа с компютърна  
    Нормативните документи, техника.  
    правилници и други    
    предписания за статута и    
    организационната    
    структура на стопанската    
    организация, за    
    заплащане на труда,    
    социални права и    
    осигуровки и други    
    съгласно Кодекса на    
    труда;    
    Използване на    
    компютърна техника    
    (текстообработка).    
9. Контрол и диагностика Всички елементи на Конструктивната и Разчитане на Сръчност;
при монтажа, електрическите инсталации технологичната конструктивната и Акуратност и
експлоатацията, (проводници, кабели, документация, технологичната съобразителност;
реконструкцията и комутационна апаратура, стандартизационните документация и на Чувство за
ремонта на електроинсталационни документи, каталози и електрически схеми; отговорност;
електрическите материали), различни проспекти и други Използване на Бърза и точна
инсталации. осветителни тела, носители на информация, стандартизационни преценка и правилна
Спазване на изискванията електрически машини, вкл. и на чужд език; нормативни документи реакция;
за техническа апарати за управление, Основните елементи, каталожни и проспектни Самообладание;
безопасност, съобразени контрол и защита, изграждащи материали; Спазване на
с условията на работната токоизправители, електрическите Работа със стандартните и трудовата и
среда. акумулаторни и инсталации - видове, специализираните технологичната
  кондензаторни батерии, конструктивни особености, машини, със съоръжения и дисциплина;
  различни електрически начини за монтаж; приспособления; Способност за анализ,
  табла и други, според Светлинните източници и Електрически и механични оценка и вземане на
  конкретнитепроизводствени осветителните тела - измервания с апарати, решения;
  условия. основни характеристики, инструменти и стендове; Комуникативност и
  Електромонтьорски схеми на свързване, Извършване на умения за работа в
  инструменти, шлосерски монтаж и поддържане; шлосерски и екип; спазване на
  инструменти, комбинирани Електрическите табла - електрошлосерски, йерархията;
  измервателни уреди, видове, схеми за монтажни и демонтажни Потребност от
  измервателни инструменти, захранване; работи, текущи и непрекъснато
  фазоуказатели, луксмери, Електрическите схеми на капитални ремонти и усъвършенстване.
  поялници, преси, табла в жилищни, техническо обслужване на  
  електромонтьорски колан, обществени, промишлени всички видове  
  кънки, блоки и жабки, и селскостопански сгради електрически инсталации;  
  кабелотърсачи и др. - монтаж и поддържане; Монтиране и свързване на  
  Компютърна техника и Електрическите машини, различни видове  
  програмно осигуряване. апарати, токоизправители, електрически табла;  
  Лични предпазни средства: акумулаторни и Монтиране и свързване на  
  каска, изолационно килимче, кондензаторни батерии - различни електрически  
  ръкавици и др. в случай на монтаж и поддържане; машини, апарати,  
  необходимост. Производството, токоизправители,  
    пренасянето и кондензаторни и  
    разпределението на акумулаторни батерии;  
    електрическа енергия - Извършване полагане на  
    монтаж на въздушни и кабели и кабелни  
    кабелни присъединявания съоръжения и на кабелно  
    НН; и/или въздушно  
    Необходимостта и начина присъединяване на  
    на извършване на електрически инсталации;  
    различни функционални Откриване и отстраняване  
    проверки и изпитвания; на повреди;  
    Причините за възникване, Спазване на изискванията  
    начините за откриване и за качество и надеждна  
    отстраняване на аварии и работа;  
    повреди; Спазване на предписания  
    Избор, употреба и и графици;  
    съхранение на Предпазване на живота и  
    предметите и средствата здравето - своя и на  
    на труда; останалите работници;  
    Правилници, наредби, Оказване на долекарска  
    инструкции и други помощ;  
    документи за осигуряване Поддържане на ред и  
    на безопасна работа и чистота на работното  
    опазване на околната място и опазване на  
    среда; околната среда;  
    Начините за оценка на Контрол и оценка на  
    състоянието и състоянието на  
    организиране на контрол елементите на  
    в процеса на монтаж и електрическите мрежи  
    експлоатация; (инсталации);  
    Нормативните документи, Работа с компютърна  
    правилници (анализ на техника.  
    резултатите от    
    измервания и    
    наблюдения; разкриване    
    на причините) и други    
    предписания за статута и    
    организационната    
    структура на стопанската    
    организация, за    
    заплащане на труда,    
    социални права и    
    осигуровки и други,    
    съгласно Кодекса на    
    труда;    
    Използване на    
    компютърна техника    
    (текстообработка).    
10. Разработване на Конструктивна и Конструктивната и Разчитане на Сръчност;
елементи от технологична документация, технологичната конструктивна и Акуратност и
конструктивна и електрически и монтажни документация, технологична съобразителност;
технологична схеми за електроснабдяване стандартизационните документация и Чувство за
документация и на и електрообзавеждане на документи, каталози и електрически схеми; отговорност;
електрически схеми. консуматори в електрически проспекти и други Използване на Бърза и точна
  мрежи за НН, носители на информация, стандартизационни преценка и правилна
  стандартизационни, вкл. и на чужд език; нормативни документи, реакция;
  каталожни и проспектни Основните елементи, каталожни и проспектни Самообладание;
  документи. изграждащи материали; Спазване на
  Компютърна техника и електрическите Работа със стандартните и трудовата и
  програмно осигуряване; инсталации - видове, специализираните технологичната
  изчислителна техника; конструктивни особености, машини, със съоръжения и дисциплина;
  чертожни инструменти и начини за монтаж; приспособления; Способност за анализ,
  приспособления. Светлинните източници и Електрически и механични оценка и вземане на
    осветителните тела - измервания с апарати, решения;
    основни характеристики, инструменти и стендове; Комуникативност и
    схеми на свързване, Извършване на умения за работа в
    монтаж и поддържане; шлосерски и екип; спазване на
    Електрическите табла - електрошлосерски, йерархията.
    видове, схеми за монтажни и демонтажни  
    захранване; работи, текущи и  
    Електрическите схеми на капитални ремонти и  
    табла в жилищни, техническо обслужване на  
    обществени, промишлени всички видове  
    и селскостопански сгради електрически инсталации;  
    - монтаж и поддържане; Монтиране и свързване на  
    Електрическите машини, различни видове  
    апарати, токоизправители, електрически табла;  
    акумулаторни и Монтиране и свързване на  
    кондензаторни батерии - различни електрически  
    монтаж и поддържане; машини, апарати,  
    Производството, токоизправители,  
    пренасянето и кондензаторни и  
    разпределението на акумулаторни батерии;  
    електрическа енергия - Полагане на кабели и  
    монтаж на въздушни и кабелни съоръжения,  
    кабелни присъединявания кабелно и/или въздушно  
    НН; присъединяване на  
    Необходимостта и начина електрически инсталации;  
    на извършване на Откриване и отстраняване  
    различни функционални на повреди;  
    проверки и изпитвания; Спазване на изискванията  
    Причините за възникване, за качество и надеждна  
    начините за откриване и работа;  
    отстраняване на аварии и Спазване на предписания  
    повреди; и графици;  
    Избор, употреба и Предпазване на живота и  
    съхранение на здравето - своя и на  
    предметите и средствата останалите работници;  
    на труда; Оказване на долекарска  
    Правилници, наредби, помощ;  
    инструкции и други Поддържане на ред и  
    документи за осигуряване чистота на работното  
    на безопасна работна място и опазване на  
    среда и опазване на околната среда;  
    околната среда; Проектиране и  
    Нормативните документи, разработване на  
    правилници и други конструктивна и  
    предписания за статута и технологична  
    организационната документация;  
    структура на стопанската Работа с компютърна  
    организация, за техника.  
    заплащане на труда,    
    социални права и    
    осигуровки и други    
    съгласно Кодекса на    
    труда;    
    Принципите за    
    проектиране и    
    разработване на    
    конструктивна и    
    технологична    
    документация;    
    Използване на    
    компютърна техника    
    (текстообработка).    
11. Ръководство и контрол Конструктивна и Конструктивната и Разчитане на Сръчност;
на дейността на работна технологична документация, технологичната конструктивна и Акуратност и
група. стандартизационни и документация, технологична съобразителност;
12. Подобряване на нормативни документи, стандартизационните документация и на Чувство за
материално-техническата план-графици и технически документи, каталози и електрически схеми; отговорност;
база и условията на труд; задания; заповеди, проспекти и др. носители Използване на Бърза и точна
обучение на подчинените доклади, отчети, заявки, на информация, вкл. и на стандартизационни преценка и правилна
по време на трудовата оферти, договори. чужд език; нормативни документи, реакция;
дейност. Компютърна техника и Технологичната каталожни и проспектни Самообладание;
13. Изпълнение програмно осигуряване. последователност за материали; Спазване на
разпорежданията на Средства и съоръжения за извършване на конкретна Спазване на изискванията трудовата и
прекия ръководител, отчет безопасна работа. работа, както и за качество и надеждна технологичната
за работата по отделните Лични предпазни средства: последиците от работа; дисциплина;
задачи, заявка за предпазни, неспазването й; Използване на лични Способност за анализ,
необходимите ресурси, предупредителни и Правилници, наредби, предпазни средства; оценка и вземане на
съоръжения, инструменти, забранителни надписи и предписания и др. Спазване на предписания решения;
материали. табели. нормативи, в т.ч. и такива, и графици; Комуникативност и
14. Поддържане връзка с   които осигуряват Предпазване на живота и умения за работа в
клиенти и съизпълнители.   безопасна работа и здравето - своя и на екип; спазване на
15. Оценка на стойностите   опазване на околната останалите работници; йерархията;
и сроковете за поръчките   среда; оказване на долекарска Потребност от
и офертите; коопериране,   Нормативните документи, помощ; непрекъснато
снабдяване.   правилници и др. за Поддържане на ред и усъвършенстване;
Спазване на изискванията   статута и чистота на работното Лидерски качества и
за техническа   организационната място и опазване на умения.
безопасност, съобразени   структура на стопанската околната среда;  
с условията на работната   организация, за Работа с компютърна  
среда.   заплащането на труда, техника;  
    безопасна работа, Организиране,  
    социални права и контролиране и  
    осигуровки и др. съгласно оползотворяване на  
    Кодекса на труда; работното време и  
    Използване на работните места, както и  
    компютърна техника и на материалите,  
    програмно осигуряване; съоръженията и  
    План-графици и предпазните средства;  
    технически задания; Разпределение на  
    Необходимите ресурси за конкретните задачи  
    изпълнение на задачите - между екипа и контрол на  
    материали, труд, изпълнението им;  
    съоръжения, Оценяване на качеството  
    приспособления и на извършената работа в  
    инструменти; съответствие с  
    Правилата за водене, нормативните изисквания;  
    обработка, класиране и Осигуряване на  
    съхранение на работна необходимите материали,  
    документация и архиви; съоръжения,  
    Мероприятията за приспособления и  
    подобряване на инструменти;  
    материално-техническата Определяне и отчет на  
    база и условията на труд - вложените труд и  
    ресурси, средства, материали;  
    срокове; Предложения за  
    Методите и средствата за поощряване и  
    непрекъснато обучение в санкциониране на  
    условията на подчинените;  
    производството; Целенасочен стремеж за  
    Анализ и аргументиране подобряване на  
    на изискванията за материално-техническата  
    изпълнение на база и условията на труд;  
    поставените задачи; Оценяване на  
    Потребностите на пазара потребностите и  
    и опита на други фирми от способностите на  
    бранша; подчинените за обучение;  
    Цени и ценообразуване; Заявяване на  
    Офертна дейност; необходимостта от  
    Правилата и нормативните ресурси, съоръжения,  
    актове при договарянето; инструменти, материали и  
    начините и средствата за подизпълнителски  
    коопериране и дейности;  
    снабдяване. Поддържане на връзка с  
      клиенти и сродни групи;  
      Изготвяне на оферти и  
      договори;  
      Коопериране, снабдяване  
      и подизпълнителски  
      дейности.  
Специалност 52201010 "Електродомакинска техника"
1. Разчитане на Всички Конструктивната и Разчитане на Сръчност;
конструктивна и електродомакински технологичната конструктивна и Точност;
технологична уреди и техните документация, технологична Съобразителност;
документация и на части. стандартизационните документация и на Чувство за
електрически схеми; Конструктивни и документи, каталози и електрически схеми; отговорност;
ползване на технологични проспекти и други Използване на Бърза и точна
стандартизационни и документации, носители на информация, стандартизационни преценка и правилна
нормативни документи, на електрически и вкл. и на чужд език; нормативни документи, реакция;
каталози и проспекти. монтажни схеми, Основните явления и каталожни и проспектни Самообладание;
2. Външен оглед на стандартизационни, закони, свързани с материали; Спазване на
електрическия уред и каталожни и предметите на труда; Извършване на трудовата и
изпитване при проспектни Устройството и принципа шлосерски и технологичната
необходимост, откриване документи. на действие на електрошлосерски, дисциплина;
на повредите и Технологични електродомакинските монтажни и демонтажни Способност за анализ,
установяване на съоръжения и уреди и техните елементи; работи; оценка и вземане на
причините за тях. приспособления, Техническите параметри и Работа със стандартните и решения;
3. Демонтаж, ремонт или шлосерски качествата на специализираните Комуникативност и
замяна на възли и инструменти, ръчни електрическите машини и машини, със съоръжения и умения за работа в
детайли. електроинструменти, апарати; приспособления; екип; спазване на
4. Монтаж, функционална портативни и Различните предмети и Електрически и механични йерархията;
проверка, измерване и стационарни апарати средства на труда и измервания с апарати, Потребност от
изпитване. и стендове за приложението им; инструменти и стендове; непрекъснато
5. Проверка и изпитване електрически и Технологията за Откриване и отстраняване усъвършенстване.
за безопасна работа на електронни откриване и отстраняване на повреди;  
монтираните съоръжения. измервания, на повреди и изпитване; Спазване на изискванията  
6. Ценообразуване и компютърна техника и Изискванията към за качество и надеждна  
договаряне с клиенти. др. захранващите работа;  
Спазване на изискванията Лични предпазни инсталации; Използване на лични  
за техническа средства: каска, Спазване на изискванията предпазни средства;  
безопасност, съобразени изолационно килимче, за качество и надеждна Спазване на предписания  
с условията на работната ръкавици и др., в работа; и графици;  
среда. случай на Здравословните и Предпазване на живота и  
  необходимост. безопасни условия на здравето - своя и на  
    труд при извършване на останалите работници;  
    различни видове Оказване на долекарска  
    монтьорски дейности; помощ;  
    Нормативните документи, Поддържане на ред и  
    правилници и други чистота на работното  
    предписания за статута и място и опазване на  
    организационната околната среда;  
    структура на стопанската Работа с компютърна  
    организация, за техника.  
    заплащане на труда,    
    социални права и    
    осигуровки и други    
    съгласно Кодекса на    
    труда;    
    Използване на    
    компютърна техника    
    (текстообработка).    
7. Контрол и диагностика Всички Конструктивната и Разчитане на Сръчност;
при изработването, електродомакински технологичната конструктивна и Точност;
монтажа, експлоатацията уреди и техните документация, технологична Съобразителност;
и ремонта на части. стандартизационните документация и на Чувство за
електродомакинска Конструктивни и документи, каталози и електрически схеми; отговорност;
техника. технологични проспекти и други Използване на Бърза и точна
Спазване на изискванията документации, носители на информация, стандартизационни преценка и правилна
за техническа електрически и вкл. и на чужд език; нормативни документи, реакция;
безопасност, съобразени монтажни схеми, Основните явления и каталожни и проспектни Самообладание;
с условията на работната стандартизационни, закони, свързани с материали; Спазване на
среда. каталожни и предметите на труда; Извършване на трудовата и
  проспектни Устройството и принципа шлосерски и технологичната
  документи. на действие на електрошлосерски, дисциплина;
  Технологични електродомакинските монтажни и демонтажни Способност за анализ,
  съоръжения и уреди и техните елементи; работи; оценка и вземане на
  приспособления, Техническите параметри и Работа със стандартните и решения;
  шлосерски качествата на специализираните Комуникативност и
  инструменти, ръчни електрическите машини и машини, със съоръжения и умения за работа в
  електроинструменти, апарати; приспособления; екип;
  портативни и Различните предмети и Електрически и механични Спазване на
  стационарни апарати средства на труда и измервания с апарати, йерархията;
  и стендове за приложението им; инструменти и стендове; Потребност от
  електрически и Технологията за Откриване и отстраняване непрекъснато
  електронни откриване и отстраняване на повреди; усъвършенстване.
  измервания, на повреди и изпитване; Спазване на изискванията  
  компютърна техника и Изискванията към за качество и надеждна  
  др. захранващите работа;  
  Лични предпазни инсталации; Използване на лични  
  средства: каска, Спазване на изискванията предпазни средства;  
  изолационно килимче, за качество и надеждна Спазване на предписания  
  ръкавици и др., в работа; и графици;  
  случай на Здравословните и Предпазване на живота и  
  необходимост. безопасни условия на здравето - своя и на  
    труд при извършване на останалите работници;  
    различни видове Оказване на долекарска  
    монтьорски дейности; помощ;  
    Нормативните документи, Поддържане на ред и  
    правилници и други чистота на работното  
    предписания за статута и място и опазване на  
    организационната околната среда;  
    структура на стопанската Контрол и оценка на  
    организация, за състоянието на  
    заплащане на труда, електродомакинската  
    социални права и техника;  
    осигуровки и други Работа с компютърна  
    съгласно Кодекса на техника.  
    труда;    
    Начините за оценка на    
    състоянието (анализ на    
    резултатите от    
    измервания и    
    наблюдения; разкриване    
    на причините) и    
    организиране на контрол    
    в процеса на монтажа,    
    техническото обслужване    
    и ремонта;    
    Използване на    
    компютърна техника    
    (текстообработка).    
8. Разработване на Конструктивна и Конструктивната и Разчитане на Сръчност;
елементи от технологична технологичната конструктивна и Акуратност;
конструктивна и документация, документация, технологична Съобразителност;
технологична електрически и стандартизационните документация и Чувство за
документация и монтажни схеми за документи, каталози и електрически схеми; отговорност;
електрически схеми. електродомакинска проспекти и други Използване на Бърза и точна
  техника; носители на информация, стандартизационни преценка и правилна
  стандартизационни, вкл. и на чужд език; нормативни документи, реакция;
  каталожни и Основните явления и каталожни и проспектни Самообладание;
  проспектни закони, свързани с материали; Спазване на
  документи. предметите на труда; Извършване на трудовата и
  Компютърна техника и Устройството и принципа шлосерски и технологичната
  програмно на действие на електрошлосерски, дисциплина;
  осигуряване; електродомакинските монтажни и демонтажни Способност за анализ,
  изчислителна техника; уреди и техните елементи; работи; оценка и вземане на
  чертожни инструменти Техническите параметри и Работа със стандартните и решения;
  и приспособления. качествата на специализираните Комуникативност и
    електрическите машини и машини, със съоръжения и умения за работа в
    апарати; приспособления; екип; спазване на
    Различните предмети и Електрически и механични йерархията;
    средства на труда и измервания с апарати, Потребност от
    приложението им; инструменти и стендове; непрекъснато
    Технологията за Откриване и отстраняване усъвършенстване.
    откриване и отстраняване на повреди;  
    на повреди и изпитване; Спазване на изискванията  
    Изискванията към за качество и надеждна  
    захранващите работа;  
    инсталации; Използване на лични  
    Спазване на изискванията предпазни средства;  
    за качество и надеждна Спазване на предписания  
    работа; и графици;  
    Здравословните и Предпазване на живота и  
    безопасни условия на здравето - своя и на  
    труд при извършване на останалите работници;  
    различни видове Оказване на долекарска  
    монтьорски дейности. помощ;  
    Нормативните документи, Поддържане на ред и  
    правилници и други чистота на работното  
    предписания за статута и място и опазване на  
    организационната околната среда;  
    структура на стопанската Проектиране и  
    организация, за разработване на  
    заплащане на труда, конструктивна и  
    социални права и технологична  
    осигуровки и други документация и  
    съгласно Кодекса на електрически схеми;  
    труда; Работа с компютърна  
    Принципите за техника.  
    проектиране и    
    разработване на    
    конструктивна и    
    технологична    
    документация и на    
    електрически схеми;    
    Използване на    
    компютърна техника    
    (текстообработка).    
9. Ръководство и контрол Конструктивна и Конструктивната и Разчитане на Сръчност;
на дейността на работна технологична технологичната конструктивна и Точност;
група. документация, документация, технологична Съобразителност;
10. Подобряване на стандартизационни и стандартизационните документация и на Чувство за
материално-техническата нормативни документи, каталози и електрически схеми; отговорност;
база и условията на труд; документи, проспекти и др. носители Използване на Бърза и точна
обучение на подчинените план-графици и на информация, вкл. и на стандартизационни преценка и правилна
по време на трудовата технически задания; чужд език; нормативни документи, реакция;
дейност. методи и средства за Технологичната каталожни и проспектни Самообладание;
11. Изпълнение обучение; заповеди, последователност за материали; Спазване на
разпорежданията на доклади, отчети, извършване на конкретна Спазване на изискванията трудовата и
прекия ръководител, отчет заявки, оферти, работа, както и за качество и надеждна технологичната
за работата по отделните договори. последиците от работа; дисциплина;
задачи, заявка за Компютърна техника и неспазването й; Използване на лични Способност за анализ,
необходимите трудови програмно Правилници, наредби, предпазни средства; оценка и вземане на
ресурси, съоръжения, осигуряване. предписания и др. Спазване на предписания решения;
инструменти, материали и Средства и нормативи, в т.ч. и такива, и графици; Комуникативност и
подизпълнителски съоръжения за които осигуряват Предпазване на живота и умения за работа в
дейности. безопасна работа. безопасна работа и здравето - своя и на екип; спазване на
12. Поддържане връзка с Лични предпазни опазване на околната останалите работници; йерархията;
клиенти и съизпълнители. средства: предпазни, среда; оказване на долекарска Потребност от
13. Оценка на стойностите предупредителни и Нормативните документи, помощ; непрекъснато
и сроковете за поръчките забранителни правилници и др. за Поддържане на ред и усъвършенстване;
и офертите; коопериране, надписи и табели. статута и чистота на работното Лидерски качества и
снабдяване и   организационната място и опазване на умения.
подизпълнителски   структура на стопанската околната среда;  
дейности.   организация, за Работа с компютърна  
Спазване на изискванията   заплащането на труда, техника;  
за техническа   безопасна работа, Организиране,  
безопасност, съобразени   социални права и контролиране и  
с условията на работната   осигуровки и др. съгласно оползотворяване на  
среда.   Кодекса на труда; работното време и  
    Използване на работните места, както и  
    компютърна техника; на материалите,  
    План-графици и съоръженията и  
    технически задания; предпазните средства;  
    Необходимите ресурси за Разпределение на  
    изпълнение на задачите - конкретните задачи  
    материали, труд, между екипа и контрол на  
    съоръжения, изпълнението им;  
    приспособления и Оценяване на качеството  
    инструменти; на извършената работа в  
    Правилата за водене, съответствие с  
    обработка, класиране и нормативните изисквания;  
    съхранение на работна Осигуряване на  
    документация и архиви; необходимите материали,  
    Мероприятията за съоръжения,  
    подобряване на приспособления и  
    материално-техническата инструменти;  
    база и условията на труд - Определяне и отчет на  
    ресурси, средства, вложените труд и  
    срокове; материали;  
    Методите и средствата за Предложения за  
    непрекъснато обучение в поощряване и  
    условията на санкциониране;  
    производството; Подобряване на  
    Анализ и аргументиране материално-техническата  
    на изискванията за база и условията на труд;  
    изпълнение на Оценяване на  
    поставените задачи; потребностите и  
    Потребностите на пазара способностите на  
    и опита на други фирми от подчинените за обучение;  
    бранша; Заявяване на  
    Цени и ценообразуване; необходимостта от  
    Офертна дейност; ресурси, съоръжения,  
    Правилата и нормативните инструменти, материали и  
    актове при договарянето; подизпълнителски  
    начините и средствата за дейности;  
    коопериране и Комуникация с клиенти и  
    снабдяване. сродни групи;  
      Изготвяне на оферти и  
      договори;  
      Коопериране, снабдяване  
      и подизпълнителски  
      дейности.  
         


2.2. Тенденции в развитието на професионалното направление "Електротехника и енергетика"

Професионалното направление "Електротехника и енергетика" обслужва основна част от инфраструктурата на страната. Държавната политика предвижда развитие на енергетиката чрез привличане на чуждестранни инвеститори и изграждане на необходимите заместващи и нови електроенергийни мощности, с което ще се рехабилитират и модернизират сега съществуващите. Енергийната сигурност на страната може да бъде гарантирана посредством оптималното използване на националните енергийни ресурси и разнообразяването на горивата, технологиите, материалите и съоръженията. Повишават се изискванията и към електрообзавеждането на различни структури - производствени и обществени, както и към техните елементи (изработване, техническо обслужване, ремонт).

Предстои свързването на националната с общоевропейската електроенергийна мрежа. За да се гарантира сигурно и непрекъснато електроснабдяване на страната, което е главната стратегическа цел на електроенергетиката, развитието на електропроизводствените мощности трябва да осигурява задоволяване на електропотреблението.

Извършват се промени в законодателството (хармонизиране с европейските и световните стандарти), ориентирани към постигане на качество и надеждност, които да позволят продукцията на български фирми да заеме своето място на световните пазари.


2.3. Възможности за професионална реализация

Придобилият трета степен на професионална квалификация по професията "Електротехник" може да заема длъжностите: електромонтьор, електротехник, технически ръководител, енергетик, ръководител на група, предприемач и управител на фирма, както и да участва в разработването на конструктивна и технологична документация. Тези длъжности съответстват на следните професии от Националната класификация на професиите от направление "Електротехника и телекомуникации": 3114 "Приложни специалисти в електротехниката, електрониката и телекомуникациите", 3117 "Приложни специалисти в атомна електрическа централа", 3119 "Приложни специалисти в точните науки, некласифицирани другаде", 7241 "Монтьор на електрически машини и апарати", 7242 "Монтьор на електрически мрежи и системи", 7249 "Монтьори на електрически и електронни системи, некласифицирани другаде", 8161 "Оператор по производство и разпределение на електроенергия" и други, в това число допълнени при актуализиране на Националната класификация на професиите.

За заемане длъжност на кораб лицата, притежаващи свидетелство за професионална квалификация по професията "Електротехник", специалност "Електрообзавеждане на кораби", съгласно Наредба № 6 от 2003 г. за компетентност на морските лица в Република България, трябва да отговарят на изискването да имат учебна плавателна практика с продължителност 3 месеца.


2.4. Възможност за повишаване на професионалната квалификация

Придобилият трета степен на професионална квалификация по дадена специалност може да се обучава по друга специалност от професия "Електротехник", като обучението му по общата задължителна професионална - единна за всички професионални направления, отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионално направление "Електротехника и енергетика", и част от специфичната за професията професионална подготовка се зачита.

Придобилият трета степен на професионална квалификация по професията "Електротехник" може да се обучава по друга професия от професионално направление "Електротехника и енергетика", като обучението му по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления, и отрасловата задължителна професионална подготовка се зачита.


3. Цели на обучението


Основна цел на обучението за професия "Електротехник" е придобиването на теоретични знания, практически умения и професионално-личностни качества за реализация по придобитата специалност в различни предприятия.


3.1. Подцели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка, единна за всички професионални направления

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

- познава и прилага основните правила за безопасна работа на работното място; познава и използва личните предпазни средства;

- осъществява ефективна комуникация с ръководители, колеги, клиенти и подчинени при изпълнение на трудовата си дейност; формулира проблеми и прави отчети за извършена работа;

- разпределя задачите между членовете на работната група, изисква съдействие и помощ от тях; изказва мнения и прави предложения за по-правилно изпълнение на задачите; изпълнява отговорно работата, която му е възложена;

- разбира своята роля и тази на екипа в трудовата дейност и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията;

- познава пазарните отношения, мястото и ролята в тях на отделните лица, фирмите, институциите и държавата; познава и дефинира икономическите връзки между участниците в работната група в съответствие с правилата във фирмата;

- познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;

- познава общите правила за работа с компютър и ползва програмни продукти;

- осъществява комуникация на чужд език при изпълнение на служебните си задължения.


3.2. Подцели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за професиите от направление "Електротехника и енергетика"

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

- разпознава, разчита и използва електротехническата документация - наредби, правилници, предписания, чертежи, планове, схеми и др.

- подбира, използва и съхранява електротехнически материали, електронни елементи, химически и пожароопасни материали, ръчни и електрически инструменти, аналогови и цифрови уреди;

- извършва подготвителни операции, основни електромонтажни работи и монтаж на различни електрически инсталации и електрически табла, като спазва изискванията на система за управление на качеството (СУК), охрана на труда (ОТ), техническа безопасност (ТБ) и противопожарна охрана (ППО);

- осмисля технологичната последователност на операциите по време на изработването, техническото обслужване, ремонта и изпитването на електротехнически съоръжения;

- анализира условията за работа, извършва необходимите трудови дейности, като отчита влиянието на околната среда - влажност, замърсеност, климатични зони върху работата на електротехническите съоръжения, и оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;

- извършва монтаж и демонтаж на електрически машини, апарати, токоизправители, кондензаторни и акумулаторни батерии, като сравнява и разграничава процесите и явленията, протичащи в различни работни условия и различни режими на работа;

- познава и сравнява начините за производство, пренасяне, разпределение и консумиране на електрическата енергия;

- умее да осъществява превантивен контрол и диагностика при изработването, монтажа, експлоатацията и ремонта на електрическите съоръжения;

- участва в проектирането и разработването на елементи от конструктивна и технологична документация и на електрически схеми.


3.3. Подцели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по специфичната за професията и специалността задължителна професионална подготовка

3.3.1. Специалност 5220101 "Електрически машини и апарати"

След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да изпълнява типични електромонтьорски и електротехнически операции, свързани с изработването, техническото обслужване, диагностиката, ремонта и изпитването на електрическите машини и апарати, както и да участва в проектирането и разработването на конструктивна и технологична документация и електрически схеми, като:

- познава основните конструкции електрически машини и апарати, в т.ч. техните възли и детайли, както и подходящите материали за изработването им;

- описва, разбира и прилага основните технологични операции за изработване на частите на електрическите машини и апарати, за монтажа на цялото изделие, за демонтажа му и необходимите изпитвания, както и отговорностите на всички членове в работната група; осигурява спазване на нормативните документи;

- разпознава най-често срещаните повреди в електрическите машини и апарати, причините за тях, средствата за контрол и диагностика, начините за ремонт и изпитване и използва подходящи материали, инструменти и машини;

- анализира условията за работа и съобразно тях организира ефективно изпълнение на необходимите дейности по работни места;

- участва в проектирането и разработването на елементи от конструктивна и технологична документация и електрически схеми на електрически машини и апарати.

3.3.2. Специалност 5220102 "Електроенергетика"

След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да извършва монтаж, ремонт, техническо обслужване, контрол и диагностика на електрическите уредби в електрически централи и подстанции, електропреносни и електроразпределителни мрежи, както и да участва в проектирането на електроразпределителни мрежи и уредби, като:

- сравнява видовете електрически централи и мрежи според параметрите, конструкцията и начините на работа;

- обяснява устройството, принципа на действие и предназначението на основните елементи на електрическите уредби в централите и електрическите мрежи за променлив и постоянен ток (подстанции, трансформаторни постове, въздушни и кабелни линии - ВН, СН, НН);

- описва устройството, принципа на действие и предназначението на мрежи за постоянен ток (линия и токоизправителна станция);

- извършва монтаж и демонтаж, ремонт, техническо обслужване, изпитвания, контрол и диагностика на електрическите уредби в електрическите централи, токоизправителни станции и електрически мрежи - като цяло и на отделни елементи;

- извършва монтаж и демонтаж, техническо обслужване, ремонт, изпитване, контрол и диагностика на заземителни и мълниезащитни устройства, измерителни и разпределителни табла;

- обяснява функциите на релейната защита, автоматиката и телемеханиката на ЕЕС и прилага средствата за осъществяването им съгласно конкретните изисквания на работното място;

- участва в проектирането и избира елементите на електроразпределителни мрежи и уредби и оформя проект.

3.3.3. Специалност 5220103 "Електрообзавеждане на производството"

След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да извършва монтаж, поддържане, ремонт, контрол и диагностика на различни електрически инсталации, електрически табла, кабели и кабелни съоръжения, на електрообзавеждането на производствени механизми, както и да участва в проектирането на електроразпределителни мрежи и уредби, като:

- разпознава и сравнява видовете електрически инсталации в сгради и видовете електрически табла;

- извършва подготвителните операции и изпълнява видовете електрически инсталации, монтира и обслужва електрически табла, полага кабели и монтира кабелни съоръжения;

- извършва монтаж, ремонт, контрол и диагностика на елементите на електроснабдяването и електрообзавеждането на промишлени и селскостопански предприятия и електрозадвижването на производствени механизми (електрически двигатели, трансформатори и апарати за управление, контрол и защита) при различни режими на работа и различни условия на работната среда;

- обяснява, избира и участва в проектирането на варианти за електроснабдяване на конкретен обект и за електрообзавеждане на производствени механизми.

3.3.4. Специалност 5220104 "Електротехник на електрообзавеждане на кораби"

След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да поддържа технически изправно електрообзавеждането на кораби, да извършва задължителни ежедневни прегледи с основните проверочни операции, да открива повредите в електрическите вериги и техните елементи и ги отстранява, както и да участва в проектирането на електрически мрежи за НН, като:

- познава устройството на основните агрегати, възли и уредби на кораба, тяхното разположение и предназначение;

- проследява и обяснява електрическата система на кораба - генератори, двигатели, пусково-командна и защитна апаратура, табла и електронни блокове и всички електрически вериги;

- познава различните видове електронни и микропроцесорни системи за диагностика и ремонт на корабно обзавеждане;

- познава технологичната последователност на различните видове електромонтажни операции;

- прави планови и извънпланови прегледи, ремонти и технически измервания и взема подходящи решения;

- ползва конструктивна и технологична документация съгласно БДС и общоприетите международни стандарти, каталози и проспекти за мрежи НН;

- поддържа и ремонтира електрозахранването и електрообзавеждането на кораба в експлоатация или на брега;

- взема самостоятелни решения при организацията и управлението на работната група, реагира адекватно при възникване на аварии, наводнения, пожари и други бедствия и осигурява безопасност;

- обяснява избора и участва в проектирането на варианти за електрообзавеждане на конкретен обект.

3.3.5. Специалност 5220105 "Електротехник на електрообзавеждане на железопътна техника"

След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да поддържа технически изправно електрообзавеждането на железопътната техника, да извършва задължителни ежедневни прегледи с основните проверочни операции, да умее да открива повредите в електрическите вериги и техните елементи и да ги отстранява, както и да участва в проектирането на електрически мрежи за НН, като:

- познава устройството на основните агрегати, възли и уредби на електрообзавеждането на железопътната техника, както и разположението и предназначението й;

- проследява електрическото захранване на железопътната техника, обяснява устройството на токоизправителния захранващ блок, тяговите и спомагателните електрически двигатели, пусково-командната и защитната апаратура, табла и електронни блокове и всички силнотокови и слаботокови електрически вериги;

- познава структурата и елементите (тягови подстанции, контактни мрежи, релсов път и др.) в енергийната схема на захранване на железопътния транспорт;

- спазва технологичната последователност на различните видове електромонтажни операции;

- ползва конструктивна и технологична документация съгласно БДС и общоприетите международни стандарти и проспекти за мрежи с ниско и средно напрежение в електрозахранването и електрообзавеждането на железопътната техника;

- познава и използва различни измервателни и контролни уреди при работа с различни стендове за диагностика на железопътни локомотиви и вагони;

- обяснява избора и участва в проектирането на варианти за електрообзавеждане на конкретен обект.

3.3.6. Специалност 5220106 "Електротехник на електрообзавеждане на транспортна техника"

След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да поддържа технически изправно електрообзавеждането на транспортните средства - извършва задължителни ежедневни прегледи с основните проверочни операции, открива повредите в електрическите вериги и техните елементи и ги отстранява, участва в проектирането на електрически мрежи за НН, като:

- познава устройството на основните агрегати, възли и уредби на транспортната техника, тяхното разположение и предназначение;

- проследява електрическото захранване на транспортната техника; обяснява устройството на електрическите машини, използвани в нея; пусково-командната и защитната апаратура, табла и електронни блокове и всички електрически вериги;

- ползва конструктивна и технологична документация съгласно БДС и общоприетите международни стандарти и проспекти за мрежи с ниско напрежение в електрообзавеждането на автомобила;

- управлява самостоятелно моторно превозно средство категория "В";

- прилага всички закони и правилници за безопасност на движението при управление на моторни превозни средства;

- познава и използва различни измервателни и контролни уреди при работа с различни стендове за диагностика на моторно превозно средство;

- взема самостоятелни решения при организацията на автомобилния транспорт и реагира адекватно при възникване на аварии, пожари и други бедствия, осигурява безопасността на моторното превозно средство на пътя;

- обяснява избора и участва в проектирането на варианти за електрообзавеждане на конкретен обект.

3.3.7. Специалност 5220107 "Електротехник на електрообзавеждане на превозни средства за градски транспорт"

След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да поддържа технически изправно електрообзавеждането на електрическите превозни средства за градски електрически транспорт - извършва задължителни ежедневни прегледи с основните проверочни операции, открива повредите в електрическите вериги и техните елементи и ги отстранява, както и да участва в проектирането на електрически мрежи за НН, като:

- познава устройството на основните агрегати, възли и уредби на трамвая, тролейбуса и мотрисата за метро, тяхното разположение и предназначение;

- проследява електрическото захранване, обяснява устройството на тяговите и спомагателните електрически двигатели, пусково-командната и защитната апаратура, табла и електронни блокове;

- разпознава елементите и разчита силовите схеми и схемите за управление, отнасящи се до различните двигатели и спирачни режими на транспортни средства;

- познава структурата и елементите (тягови подстанции, контактни мрежи, релсов път и др.) в енергийната система на захранване на градския транспорт;

- познава режимите на работа на транспортните средства;

- спазва технологичната последователност на различните видове електромонтажни операции;

- прави планови и извънпланови ремонти, технически измервания и взема подходящи решения;

- ремонтира и поддържа електрозахранването и електрообзавеждането на трамваите, тролейбусите и мотрисите за метро;

- ползва конструктивна и технологична документация съгласно БДС и общоприетите международните стандарти и проспекти за мрежи НН и СН във връзка с електроснабдяването и електрообзавеждането на електрическия подвижен състав;

- познава и използва различни измервателни и контролни уреди при работа с различни стендове за диагностика на електрическия подвижен състав;

- взема самостоятелни решения при организацията и управлението на градския транспорт и реагира адекватно при възникване на аварии, пожари и други бедствия, осигурява безопасност;

- обяснява избора и участва в проектирането на вариант за електрообзавеждане на конкретен обект;

- управлява самостоятелно моторно превозно средство категория "В";

- прилага всички закони и правилници за безопасност на движението при управление на моторни превозни средства.

3.3.8. Специалност 5220108 "Електротехник на електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника"

След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да поддържа подемна и асансьорна техника технически изправна - извършва задължителни планови прегледи с основните проверочни операции, открива повредите в електрическите вериги и техните елементи и ги отстранява, участва в проектирането на електрообзавеждането на асансьорна и подемна техника, като:

- обяснява предназначението, функциите и начините на безопасна работа с инструменти, материали, машини и помощен инвентар в подемната и асансьорната техника;

- познава устройството на асансьора и друга подемна техника, силовите и оперативните вериги, както и принципите за задвижване и спиране;

- познава и прилага технологичната последователност на дейностите за монтаж и демонтаж на асансьорни уредби;

- познава и прилага технологичната последователност за откриване и отстраняване на повреди;

- прави планови и извънпланови ремонти, технически измервания и взема подходящи решения;

- прилага правилата за извършване на проверки и изпитване на монтирани и ремонтирани асансьорни и други подемни уредби;

- обяснява избора и участва в проектирането на вариант за електрообзавеждане на асансьорна и подемна техника.

3.3.9. Специалност 5220109 "Електрически инсталации"

След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да извършва дейности за полагане, присъединяване към захранване, поддръжка, ремонт, контрол и диагностика на осветителни, силови, сигнални, защитни и различни видове специални електрически инсталации в сгради и електрически табла, електрически машини, токоизправители, кондензатори, акумулаторни батерии, както и да участва в проектирането на електроразпределителни мрежи и уредби НН, като:

- описва, сравнява и избира елементите на електрическите инсталации за осветление, както и битовите и силовите консуматори в жилищни и обществени сгради; промишлени силови инсталации за различни условия на работната среда; електрически инсталации в селскостопански обекти; защитни, сигнални и различни видове специални електрически инсталации; видове електрически табла;

- описва принципа на действие и обяснява приложението на електрическите машини, апарати, токоизправители, акумулаторни и кондензаторни батерии, използвани в различните електрически инсталации и електрическите табла;

- обяснява предназначението и начина на изпълнение на електроразпределителните мрежи в населени места;

- оразмерява, очертава и изпълнява различни електрически инсталации и електрическите им табла НН и въздушни и/или кабелни присъединявания на видовете електрически инсталации към захранващата ги мрежа;

- монтира и извършва ремонт и поддръжка на електрически инсталации и електрически табла НН и на различни видове осветителни тела;

- извършва монтаж, ремонт, контрол и диагностика на електрически машини, апарати, токоизправители, кондензаторни и акумулаторни батерии;

- обяснява начините за извършване на контрол и диагностика на елементите на мрежи НН;

- обяснява избора и участва в проектирането на вариант за електрообзавеждане на електроснабдяване на конкретен обект.

3.3.10. Специалност 52201010 "Електротехник на електродомакинска техника"

След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да инсталира и привежда в експлоатация нова електродомакинска техника, да открива и отстранява повреди, да извършва функционална проверка и изпитване на действаща електродомакинска техника, осигурявайки нейната безаварийна и безопасна работа, както и да участва в проектирането на електрообзавеждането на битова техника и електрически мрежи за НН, като:

- описва устройството и сравнява качествата на електродомакинска техника;

- описва принципа на действие и обяснява приложението на електрическите машини, апарати, електронните елементи и др., използвани в електродомакинската техника;

- обяснява предназначението, функциите и начините за безопасна работа с инструменти, материали и помощен инвентар, специфични за електродомакинската техника;

- познава и прилага технологичната последователност на дейностите за инсталиране и привеждане в експлоатация на електродомакинска техника;

- познава и прилага технологичната последователност за откриване и отстраняване на повреди в електродомакинската техника;

- прилага правилата за извършване на проверки и изпитване на ремонтирани и монтирани електродомакински уреди;

- обяснява избора и участва в проектирането на вариант за електрообзавеждане на битови уреди.


4. Съдържание на обучението


Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебни програми, които се разработват на базата на ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Електротехник".

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които са систематизирани научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните.

Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Съдържанието на обучението по професия "Електротехник" - трета степен на професионална квалификация, е представено в табл. 3.


Таблица 3
Съдържание на обучението
Професионални Тематични
компетенции области
1 2
Обща задължителна професионална подготовка -
единна за всички професионални направления
1. Познава и използва лични- Здравословни и безопасни
те предпазни средства, знае условия на труд;
и прилага основните правила Пожарна и аварийна
за безопасна работа на ра- безопасност;
ботното място, не замърсява Долекарска помощ;
при работа околната среда, Опазване на околната
организира безопасната ра- среда.
бота на група изпълнители.  
2. Осъществява ефективна Водене на разговор чрез
комуникация с ръководи- различни средства за
тели, колеги и клиенти при комуникация;
изпълнение на трудовата си Техническа
дейност; формулира пробле- терминология;
ми и прави отчети за завър- Техническо мислене;
шена работа. Представяне в писмен вид
  на молба, отчет, заявка;
  Икономическа и йерархическа
  обвързаност на дейностите в
  предприятието (фирмата).
3. Разпределя задачите меж- Индивидуално трудово
ду членовете на работната поведение;
група, изисква съдействие и Групово трудово
помощ от тях; изказва мне- поведение;
ния и прави предложения за Мотивация и мотивацион-
по-правилно изпълнение на ни процеси;
задачите; изпълнява отго- Управление на персонала:
ворно работата, която му е - Определяне на потреб-
възложена; ностите от персонал;
Разбира своята роля и тази - Подбор, назначаване,
на екипа в трудовата дейност освобождаване;
и съзнава необходимостта - Организиране на трудо-
от повишаване на квалифи- вия процес;
кацията. - Оценяване и заплащане
  на труда.
4. Познава пазарните отно- Обекти и субекти на
шения, мястото и ролята в пазара;
тях на отделните лица, фир- Икономически процеси,
мите, институциите и дър- явления и отношения;
жавата, както и проучва Стопанско устройство на
търсенето и предлагането обществото;
на пазара на труда. Документи и документо-
  оборот.
5. Познава правата и за- Трудов договор и трудови
дълженията си като участ- правоотношения;
ник в трудовия процес съг- Работно време, почивки,
ласно Кодекса на труда и отпуски;
вътрешната нормативна Права и задължения;
база, разбира договорните Трудови спорове и разре-
отношения между работо- шаването им;
дател и работник. Социално осигуряване и
  лично застраховане.
6. Познава основните пра- Конфигурация на компю-
вила за работа с компютър търа;
и умее да ползва програмни Устройства за въвеждане
продукти; ползва съвремен- и съхраняване на данни;
ните технологии за изпълне- Намиране и съхраняване
ние на технически задачи на информация;
от професионалната му Работа с програмни про-
област. дукти за създаване на до-
  кументи;
  Работа със специфични
  програмни продукти.
7. Справя се с предвидими и Най-често употребявана
рутинни задачи на работно- лексика - четене на тек-
то място, като осъществява стове (стандарти, норма-
комуникация на чужд език тиви, каталози, инструк-
(Ниво А2-В1 според Общата ции, указателни надписи
европейска рамка за владее- и др.), участие в разговор
не на чужди езици). (елементарни изрази и
  прости изречения със или без
  съдействието на събеседника),
  попълване на несложни
  информационни справки;
  Думи и изрази, свързани с
  професионалните задачи
  (инструкции, упътвания,
  параметри, схеми, описание
  на работното място и дейност)
  - говоримо и писмено;
  Думи и изрази (говоримо и
  писмено), свързани с условията
  за безопасност и препоръки за
  използването на съответните
  електрически уреди и съоръжения.
Отраслова задължителна професионална подготовка -
единна за всички професии от професионално
направление "Електротехника и енергетика"
8. Разпознава, разчита и Основни понятия, величи-
използва електротехническа ни и зависимости от елек-
документация - наредби, пра- тротехниката, свързани с
вилници, предписания, черте- електрически вериги (и
жи, планове, схеми, каталож- изчисляването им);
ни и проспектни материали. Основни принципи за
  изграждане на схеми и чертежи;
  Означаване на елементите и
  разчитане на готови схеми, на
  конструктивна и технологична
  документация;
  Нормативни документи в отрасъла -
  български и на Европейския съюз
9. Подбира, използва и съхра- Същност на електромаг-
нява правилно: електротехни- нитните явления и прояв-
чески материали, електрон- лението им в конкретни
ни елементи, химически и технически обекти;
пожароопасни материали, Обща представа за яв-
ръчни и електрически ин- ленията, определящи
струменти, аналогови и качествата на електрон-
цифрови уреди. ните елементи;
  Типични представители на
  електронни елементи и съвременни
  конкретни приложения;
  Качества на материалите за
  електрически проводници и
  резистори, на изолационните
  материали и материалите за
  конструктивни елементи, важни
  за работата на електромонтьора;
  химически и пожароопасни
  материали и работа с тях;
  Принципи за измерване на
  електрически и някои
  неелектрически величини,
  безопасността на работа с тях
  и извършване на измерванията;
  Работа с инструменти - ръчни
  и електрически, върху конкретни
  технически обекти.
10. Извършва подготвител- Основни принципи за из-
ни операции, основни елек- граждане на схеми и чер-
тромонтажни работи и мон- тежи;
тира различни електричес- Означаване на елементи-
ки инсталации и електри- те и разчитане на готови
чески табла, като спазва схеми, на конструктивна
изискванията по ОТ, ТБ и технологична докумен-
и ППО. тация;
  Най-често срещани видове
  електрически инсталации и
  техните елементи; средствата
  за автоматизация;
  Работа с инструменти - ръчни
  и електрически, върху
  конкретни технически обекти
  при спазване на изискванията
  за ОТ, ТБ и ППО;
  Нормативни документи - български
  и на Европейския съюз.
11. Разбира необходимост- Видове практически дей-
та от технологична после- ности - общометални,
дователност на операциите електромонтажни и за из-
по време на изработването, мерване на електрически
техническото обслужване, и неелектрически величи-
диагностиката, ремонта и ни;
изпитването на електро- Нови технологии в реал-
технически съоръжения. ната практика.
12. Анализира условията за Нормативни документи,
работа, извършва необходи- свързани с конкретната
мите трудови дейности, като работа на електро-
отчита влиянието на окол- монтьора;
ната среда (влажност, за- Влияние на околната сре-
мърсеност, климатични зо- да - влажност, замърсе-
ни) върху работата на ност, климатични зони,
електротехническите съо- върху работата на елект-
ръжения; оценява качество- ротехническите
то на извършената работа в съоръжения;
съответствие с норматив- Работна среда и дейности.
ните изисквания.  
13. Монтира и демонтира Кондензатори и химичес-
електрически машини, апа- ки източници на електри-
рати, токоизправители, ческа енергия - същност,
кондензатори и акумула- устройство, качества, на-
торни батерии, като срав- чини на свързване, прило-
нява и разграничава проце- жения;
сите и явленията, протича- Токоизправители - функ-
щи в различни работни ус- ция, основни елементи и
ловия и различни режими схеми, приложения;
на работа. Предназначение и видове
  електрически машини и апарати;
  Принципно устройство и принцип
  на действие. Технически качества
  и приложения;
  Конкретни приложения в
  автоматизирани и неавтоматизирани
  електрозадвижвания;
  Механични напрежения и
  машинни елементи;
  Работа с инструменти - ръчни
  и електрически, върху
  конкретни технически обекти;
  Измерителни апарати и
  стендове и работа с тях;
  Нормативни документи - български
  и на Европейския съюз.
14. Познава и сравнява на- Същност на електроенер-
чините за производство, гийната система - произ-
пренасяне, разпределение и водство, пренасяне, раз-
консумиране на електричес- пределение, консумиране
ката енергия. и управление на
  електрическата енергия.
  Основни елементи на системата.
  Електрозадвижване
  (автоматизирано и
  неавтоматизирано) -
  същност, функционални
  елементи, типични представители
  и предназначението им в
  областта на консумирането на
  електрическа енергия.
15. Да осъществява преван- Конструктивна и техно-
тивен контрол и диагности- логична документация,
ка при изработването, мон- стандартизационни доку-
тажа, експлоатацията и ре- менти, каталози, проспек-
монта на електротехничес- ти и др.;
ките съоръжения. Измерителни уреди и
  лабораторни стендове и съоръжения;
  Анализ на резултатите от
  измервания и наблюдения и
  разкриване на причините за
  поведението на
  електротехническите съоръжения;
  Организиране на превантивен
  контрол и система за диагностика;
  Компютърна техника и програмно
  осигуряване.
16. Участва в проектиране- Правила и норми за про-
то и разработването на кон- ектиране на конкретен
структивна и технологична електротехнически обект;
документация и на електри- Техническа документация
чески схеми. и стандарти.
Специфична за професия 522010 "Електротехник"
задължителна професионална подготовка
Специалност 5220201 "Електрически машини и апарати"
17. Изпълнява типични Основни конструкции
електромонтьорски и елек- електрически машини и
тротехнически операции, апарати, в т.ч. техните
свързани с изработването, възли и детайли;
техническото обслужване, Електрически машини с
диагностиката и ремонта и електронно управление;
изпитването на електричес- Основни технологични
ки машини и апарати, участ- операции за изработване
ва в проектирането и разра- на частите на електричес-
ботването на конструктивна ките машини и апарати,
и технологична документа- монтажа на цялото изде-
ция и на електрически схеми. лие и демонтажа му;
  Най-често срещани повреди
  в електрическите машини и
  апарати, причините за тях,
  средствата за разкриването на
  повредите и начините за ремонт;
  Използване на безразрушителни
  методи за изпитване и контрол;
  Разчитане на схеми и
  технологични карти;
  Изработване и ремонт на
  електрически машини и апарати
  с помощта на подходящи материали,
  инструменти и машини, както и
  използване на нови материали
  и технологии;
  Технологични методи (дейности),
  съобразени с конкретните условия
  за работа;
  Правилно организиране на
  работното място;
  Оценка на качеството на
  извършената работа в
  съответствие с нормативните
  изисквания;
  Проектиране и разработване на
  конструктивна и технологична
  документация и на електрически
  схеми;
  Работа със специфични програмни
  продукти, конкретни за определен
  технически обект.
Специалност 5220102 "Електроенергетика"
18. Монтаж, ремонт, техни- Конструкция и принцип
ческо обслужване, контрол на действие на основното
и диагностика на електри- и спомагателното обза-
ческите уредби в електри- веждане на електрически-
чески централи и електро- те централи, подстанции,
преносни и електроразпре- трафопостове, токоизпра-
делителни мрежи, участва вителни станции; елект-
в проектирането на елек- ропреносни и електрораз-
троразпределителни мре- пределителни линии ВН,
жи и уредби. СН и НН (включително
  и за постоянен ток);
  Международни стандарти, нови
  технологии за производство,
  пренасяне, разпределение и
  консумиране на електрическа
  енергия;
  Устройства за релейна защита,
  автоматика и телемеханика в
  електрическите централи и
  подстанции, електропреносни и
  електроразпределителни линии
  ВН, СН и НН (включително и за
  постоянен ток);
  Последователност на дейности
  при монтаж, демонтаж, ремонт,
  обслужване, контрол и
  диагностика на електропреносни
  и електроразпределителни
  съоръжения;
  Текущи и капитални ремонти на
  електрообзавеждането в
  електрическите централи,
  подстанции, трафопостове,
  електропреносни и
  електроразпределителни линии;
  Правила за техническа безопасност,
  охрана на труда, противопожарна
  охрана и оказване на долекарска
  помощ при монтаж, ремонт и
  обслужване на съоръженията в
  електрическа централа, подстанция,
  трафопост и електропреносни и
  електроразпределителни мрежи;
  Проектиране и избор на елементите
  на електроразпределителни мрежи
  и уредби;
  Работа със специфични програмни
  продукти, конкретни за определен
  технически обект.
Специалност 5220103 "Електрообзавеждане на
производството"
19. Извършва монтаж, под- Електроснабдяване на
държане, ремонт, контрол производството: електри-
и диагностика на различни чески централи и подстан-
електрически инсталации; ции, апаратура в разпре-
различни видове електри- делителните уредби, ком-
чески табла; елементи на пенсиране на реактивни-
електрообзавеждането на те товари, техника на ви-
производствени механизми; соките напрежения, зазе-
кабели и кабелни съоръже- мяване, релейна защита,
ния; участва в проектиране- автоматика в системата
то на електрически мрежи на електроснабдяването
за ниско напрежение. на промишлеността, селското
  стопанство, обществените сгради
  и такива в сферата на услугите;
  Елементи на електрообзавеждането
  и електрозадвижването на
  производствени механизми:
  пускане, спиране и регулиране
  честотата на въртене на
  електрическите двигатели;
  Отворени и затворени системи
  за автоматично управление;
  Електрозадвижване на
  производствени агрегати;
  Монтаж, демонтаж, поддържане,
  ремонт, контрол и диагностика
  на различните видове електрически
  инсталации, електрически табла,
  производствени агрегати и
  елементите им (електрически
  двигатели, трансформатори и
  пусково-регулираща апаратура);
  Международни стандарти и нови
  технологии в областта;
  Проектиране и избор на елементите
  на електроснабдяването и
  електрообзавеждането;
  Работа със специфични програмни
  продукти, конкретни за определен
  технически обект.
Специалност 5220104 "Електрообзавеждане на кораби"
20. Поддържане на елек- Устройство на основните
трообзавеждането на кора- агрегати, възли и уредби
би технически изправно - из- на кораба, тяхното разпо-
вършва задължителни еже- ложение и предназначе-
дневни прегледи с основните ние;
проверочни операции; от- Електрическа система на
крива повредите в електри- кораба - генератор, дви-
ческите вериги и техните гатели, пусково-командна
елементи и ги отстранява; и защитна апаратура, таб-
участва в проектирането на ла и електронни блокове
електрически мрежи за и всички електрически
ниско напрежение. вериги (силнотокови и слаботокови);
  Технически показатели за
  работата на елементите на
  съоръженията, норми за отклонение;
  Оглед, технически измервания
  и вземане на подходящи решения,
  свързани с надеждната работа на
  електрозадвижването.
  Ремонт и поддържане на
  електрозахранването и
  електрообзавеждането на кораба
  в експлоатация или на брега;
  Организиране на работното място;
  Международни стандарти и нови
  технологии в областта;
  Проектиране и избор на елементите
  на електрообзавеждането;
  Работа със специфични програмни
  продукти, конкретни за определен
  технически обект.
Специалност 5220105 "Електрообзавеждане на
железопътна техника"
21. Поддържане на елек- Устройство на основните
трообзавеждането на желе- агрегати, възли и уредби
зопътната техника в тех- на електрообзавеждането
нически изправно състо- на железопътната техни-
яние - извършва задължи- ка, както и разположени-
телни ежедневни прегледи ето и предназначението й;
с основните проверочни Електрическо захранване
операции; открива повреди- на железопътната техни-
те в електрическите вериги ка, устройство на токо-
и техните елементи и ги от- изправителния захранващ
странява; участва в проек- блок, тяговите и спомага-
тирането на електрически телни електрически дви-
мрежи за ниско напрежение. гатели, пусково-командната и
  защитна апаратура, табла
  и електронни блокове и всички
  силнотокови и слаботокови
  електрически вериги;
  Технически показатели за
  работата на елементите на
  съоръженията; норми за отклонение;
  Ремонт и поддържане на
  електрозахранването и
  електрообзавеждането на
  железопътна техника;
  Управление на моторно превозно
  средство категория "В" -
  теория и практика;
  Закони и правилници по
  безопасност на движението и
  управление на моторни превозни
  средства;
  Организиране на работното място;
  Международни стандарти и
  нови технологии в областта;
  Проектиране и избор на
  елементите на
  електроснабдяването и
  електрообзавеждането;
  Работа със специфични програмни
  продукти, конкретни за определен
  технически обект.
Специалност 5220106 "Електрообзавеждане на
транспортна техника"
22. Поддържане на електро- Устройство на основните
обзавеждането на транс- агрегати, възли и уредби
портните средства техни- на транспортната техника,
чески изправно - извършва тяхното разположение и
задължителни ежедневни предназначение;
прегледи с основните прове- Електрическо захранване
рочни операции; открива на транспортната техни-
повредите в електрически- ка; устройство на електри-
те вериги и техните елемен- ческите машини, използ-
ти и ги отстранява; участва вани в нея; пусково-ко-
в проектирането на елек- мандната и защитна апа-
трически мрежи за ниско ратура, табла и електрон-
напрежение. ни блокове и всички
  електрически вериги
  (силнотокови и слаботокови);
  Технически показатели за
  работата на елементите на
  съоръженията; норми за отклонение;
  Ремонт и поддържане на
  електрозахранването и
  електрообзавеждането на
  транспортната техника;
  Управление на моторно превозно
  средство категория "В" -
  теория и практика;
  Закони и правилници за
  безопасност на движението и
  управление на моторни превозни
  средства;
  Организиране на работното място;
  Международни стандарти и нови
  технологии в съответната област;
  Проектиране и избор на елементите
  на електрообзавеждането;
  Работа със специфични програмни
  продукти, конкретни за определен
  технически обект.
Специалност 5220107 "Електрообзавеждане на превозни
средства за градски транспорт"
23. Поддържане на техни- Устройство на основните
чески изправно електро- агрегати, възли и уредби
обзавеждането на електри- на трамвая, тролейбуса и
ческите превозни средства мотрисата за метро, тях-
за градски електрически ното разположение и
транспорт - извършва за- предназначение;
дължителни ежедневни Електрическо захранване
прегледи с основните прове- на електрическия подви-
рочни операции; открива жен състав;
повредите в електрическите Устройство на тяговите и
вериги и техните елементи спомагателните електри-
и ги отстранява; участва в чески двигатели;
проектирането на електри- Пусково-командна и за-
чески мрежи за ниско щитна апаратура, табла и
напрежение. електронни блокове;
  Силнотокови и слаботокови
  електрически вериги;
  Технически показатели за
  работа на елементите на
  съоръженията; норми за отклонение;
  Ремонт на електрозахранването
  и електрообзавеждането на
  електрическия подвижен състав;
  Управление на моторно превозно
  средство категория "В" -
  теория и практика;
  Закони и правилници за
  безопасност на движението
  и управление на моторни
  превозни средства;
  Организиране на работното място;
  Международни стандарти и
  нови технологии в областта;
  Проектиране и избор на
  елементите на
  електроснабдяването
  и електрообзавеждането;
  Работа със специфични програмни
  продукти, конкретни за определен
  технически обект.
Специалност 5220108 "Електрообзавеждане на
подемна и асансьорна техника"
24. Поддържа технически Строителна част на асан-
изправна подемна и асан- сьора;
сьорна техника - извършва Устройство на основните
задължителни планови агрегати (хидравлични,
прегледи с основните механични и електричес-
проверочни операции; ки), възли и уредби на
Открива повредите в подемна и асансьорна тех-
електрическите вериги и ника, тяхното разположе-
техните елементи и ги ние и предназначение;
отстранява; участва в Електрическо захранване
проектирането на електро- на подемна и асансьорна
обзавеждането на асан- техника; устройство на
сьорна и подемна техника. електрическите машини,
  използвани в нея;
  пусково-командни и защитни
  апарати, табла и електронни
  блокове и всички видове
  електрически вериги;
  Схеми за управление на
  асансьорна и друга
  подемна техника;
  Изпитване и пускане в
  експлоатация на подемна
  и асансьорна техника;
  Експлоатация, преглед и ремонт;
  Наредби и стандарти за
  устройството и безопасната
  работа на асансьорни уредби;
  Организиране на работното място;
  Проектиране и избор на елементите
  на електрообзавеждането;
  Работа със специфични програмни
  продукти, конкретни за определен
  технически обект.
Специалност 5220109 "Електрически инсталации"
25. Извършва дейности за Електроразпределителни
полагане, присъединяване мрежи в населени места
към захранването, поддър- (подстанции; трансфор-
жане, ремонт, контрол и маторни постове; кабелни
диагностика на осветител- и въздушни линии СН и
ни, силови, сигнални, защит- НН; силови, осветителни,
ни и различни видове специ- сигнални, защитни и раз-
ални електрически инстала- лични видове специални
ции в сгради, електрически електрически инсталации
табла, електрически машини, в сгради);
токоизправители, конденза- Присъединяване към зах-
торни и акумулаторни бате- ранваща мрежа - кабелно
рии, участва в проектиране- и въздушно;
то на електроразпределител- Монтаж, демонтаж, ре-
ни мрежи и уредби НН. монт, поддържане, контрол
  и диагностика на различни
  видове електрически инсталации,
  осветителни тела и
  електрически табла;
  Монтаж, демонтаж, ремонт,
  поддържане, контрол и
  диагностика на елементи на
  ЕО и ЕЗ на производствени
  механизми;
  Монтаж, демонтаж, ремонт,
  поддържане, контрол и
  диагностика на елементи на
  електроразпределителни мрежи
  в населени места;
  Международни стандарти и нови
  технологии в областта на монтажа,
  ремонта и поддържането на
  електрически инсталации в сгради;
  Проектиране и избор на елементите
  на електрически инсталации и
  електроразпределителни мрежи за НН;
  Работа със специфични програмни
  продукти, конкретни за определен
  технически обект.
Специалност 52201010 "Електродомакинска техника"
26. Инсталира и привежда в Шлосерски операции;
експлоатация нова електро- Работа с измервателни
домакинска техника; откри- инструменти;
ва и отстранява повреди; Монтаж и демонтаж на
извършва функционална про- машинни елементи;
верка и изпитване на действа- Електромеханични
ща електродомакинска тех- елементи;
ника, осигурявайки нейната Електромонтажни
безаварийна и безопасна ра- елементи;
бота, участва в проектиране Електронни и компютър-
на електрообзавеждането на ни елементи;
битова техника. Устройство, действие,
  възможни повреди, технология на
  диагностиката, отстраняване на
  повреди, изпитване след ремонта
  на: нагревателни елементи,
  водонагревателни уреди,
  отоплителни уреди, преносими
  битови уреди, готварски печки,
  машини за почистване, миялни
  и перални машини;
  Проектиране и избор на елементите
  на електрообзавеждането;
  Работа със специфични програмни
  продукти, конкретни за определен
  технически обект.
   


5. Система за оценяване и удостоверяване


Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение е в съответствие с изискванията на Наредба № 3 за системата за оценяване. При оценяването се определя степента на постигане на поставените цели и подцели на обучението.

Оценяването се извършва на три нива - входящо, междинно и изходно.

Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.

Входящото образователно равнище за начално професионално обучение се удостоверява чрез:

- свидетелство за завършено основно образование при прием на ученици и лица, навършили 16 години - за професионално образование в професионалните гимназии;

- диплома за средно образование при прием на лица, навършили 16 години - за професионално обучение в центрове за професионално обучение или в професионални гимназии.

Входящото квалификационно равнище при повишаване на квалификацията се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение.


5.1. Оценяване на междинно ниво

5.1.1. По теория:

Слаб 2 - обучаваният не е овладял терминологията, не умее да представя усвояваните знания;

Среден 3 - обучаваният е осмислил основни понятия, умее да ги дефинира и с тяхна помощ описва основни факти, процеси, явления, закони и зависимости;

Добър 4 - обучаваният разбира, обяснява и сравнява факти, методи, схеми, зависимости и др.;

Много добър 5 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в познати ситуации;

Отличен 6 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в нови ситуации; прави анализи, оценки и сравнения на процеси, явления, технологии по предварително зададени критерии.

5.1.2. По практика:

Слаб 2 - обучаваният не умее да изпълнява основни операции, не спазва правилата за безопасен труд при предварително дадени указания;

Среден 3 - обучаваният изпълнява отделни операции в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд;

Добър 4 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд;

Много добър 5 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в позната ситуация самостоятелно, спазвайки правилата за безопасен труд;

Отличен 6 - обучаваният осмисля и изпълнява самостоятелно практическа задача в нова ситуация, спазвайки правилата за безопасен труд; подбира сам методи, суровини и материали, както и съставя план, разпределя работата между членовете на екипа, оценява качеството на работата си.

5.1.3. При оценяване на обучение, организирано на модулен принцип, се разработва система за оценяване, която включва:

- описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;

- определяне на минималния брой точки, при който обучаваният се счита за издържал (обучаваният е овладял минималните знания и умения, необходими да продължи обучението);

- определяне на критерии за оценяване на всяка задача от изпитването (теста);

- въвеждане на коефициент на тежест за всяка изпитна процедура при оформяне на окончателната оценка;

- задаване на формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система.

5.1.4. Инструменти за оценяване - тест, практическо задание, устно изпитване, практически задачи и други се разработват в съответствие с методическите изисквания за всеки от тях. Степента на трудност на конкретните задачи, въпроси, задания и други трябва да е съобразена с равнището на професионални компетенции, зададено в "Цели на обучението". Инструментариумът трябва да се апробира и да отговаря на ДОИ за система за оценяване и ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Електротехник".


5.2. Оценяване на изхода от обучението

Изпитите за придобиване на трета степен на професионална квалификация са два - по теория на професията и по практика на професията.

Държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката, в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професия "Електротехник".

5.2.1. Изпит по теория на професията

Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 4.


Таблица 4
Критерии Показатели Тежест (%)
1 2 3
1. Знания за об- Разпознава, разчита и из-  
щите и специ- ползва електротехническа  
фичните електро- документация - наредби,  
технически дей- правилници, предписания,  
ности и изпълне- чертежи, планове, схеми  
нието им в съот- и други;  
ветствие с нор- Описва мотивите за под-  
мативните из- бор, безопасна употреба  
исквания. и съхранение на материали,  
  ръчни и електрически инструменти,  
  аналогови и цифрови уреди,  
  технологични машини, съоръже-  
  ния и приспособления, из-  
  мерителни апарати и стендове,  
  химически и пожароопасни  
  материали и елементи;  
  Описва подготвителните операции  
  и основните електромонтажни  
  дейности за изработване на  
  различни видове електрически  
  инсталации и електрически табла;  
  Описва технологичните операции  
  за монтаж и демонтаж на  
  електрически машини и апарати,  
  като сравнява и разграничава  
  процесите и явленията, протичащи  
  при различни работни условия и  
  режими на работа;  
  Сравнява начините за производство,  
  пренасяне, разпределение и  
  консумиране на електрическа енергия;  
  Описва специфични за изучаваната  
  специалност дейности, свързани с  
  монтажа, поддържането, ремонта,  
  контрола и диагностиката на  
  конкретни съоръжения;  
  Описва последователността при  
  проектиране на конкретен обект.  
2. Трудови пра- Знания за трудовите пра- 15
воотношения воотношения;  
  Права и задължения на участника  
  в трудовия процес;  
  Оценяване и заплащане на труда;  
  Трудово поведение и мотивация.  
3. Знания за Познава общите правила 10
работа с ком- за работа с компютър;  
пютър. Използва готови програмни продукти.  
4. Знания за Познава правилата за без- 10
здравословно опасна работа на работ-  
и безопасно ното място;  
упражняване Описва опасни ситуации  
на изучаваната в процеса на работа;  
професия и Описва начините за оказ-  
опазване на ване на първа помощ на  
околната среда. пострадал при авария;  
  Знания за опазване на околната среда  
  при изпълнение на конкретна работа;  
  Знания за ефективно екологично  
  използване на електротехнически,  
  химически и пожароопасни материали  
  и изделия.  
5. Чуждоезикови Четене, разбиране и писа- 5
знания и умения. не на кратки и ясни текстове  
  от професионална област.  
 

Общо

100
     


5.2.2. Изпит по практика на професията

Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа.

Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 5.


Таблица 5
Критерии Показатели Тежест (%)
1 2 3
1. Спазване на Избира и използва пра- ДА / НЕ (*)
правилата за здра- вилно лични предпазни  
вословни и без- средства;  
опасни условия на Употребява правилно  
труд и опазване на предметите и средствата  
околната среда. на труда по безопасен начин;  
  Разпознава опасни ситуации, които  
  биха могли да възникнат в процеса  
  на работа, дефинира и спазва  
  предписанията за своевременна  
  реакция;  
  Описва дейностите за опазване  
  на околната среда, свързани с  
  изпитната му работа, включително  
  почистване на работното място.  
2. Ефективна Подрежда рационално 10
организация на инструменти и матери-  
работното място али, за да осигури удоб-  
и спазване на сро- ство и точно спазване на  
ка за изпълнение технологията;  
на задачата. Употребява материалите  
  целесъобразно;  
  Равномерно разпределя  
  определеното време за работа.  
3. Спазване на Спазва изискванията на 10
изискванията на правилниците, наредби-  
правилниците, те и предписанията,  
наредбите и свързани с изпитното  
предписанията. задание (материали, инструменти,  
  лични предпазни средства).  
4. Правилен под- Преценява типа и вида 15
бор на материали, на необходимите мате-  
инструменти и риали, изделия и ин-  
електротехничес- струменти, необходими  
ки изделия съ- според изпитното зада-  
образно конкрет- ние;  
ното задание. Подбира правилно материали,  
  инструменти и изделия по количествени  
  и качествени показатели.  
5. Спазване на Определя самостоятел- 15
технологичната но технологичната пос-  
последователност ледователност на опера-  
на операциите циите;  
при изпитното Спазва технологичната  
задание. последователност в процеса на работата;  
  Осигурява съответствие на всяка  
  завършена операция с изискванията  
  на съответната технология.  
6. Качество на Осигурява съответствие 40
изпълнение на на крайното изделие със  
завършено из- зададените му техничес-  
питно задание. ки параметри.  
7. Самостоятелен Осъществява контрол 5
контрол и провер- по операции - при избо-  
ка на изпълнение ра на материали, изде-  
на изпитното лия и инструменти и при  
задание. изпълнение на конкретни дейности;  
  Осъществява контрол на техническите  
  показатели - текущ и на готовото изделие;  
  Оценява резултатите, взема решение  
  и отстранява грешки;  
  Прави оптимален разчет на времето  
  за изпълнение на изпитното задание.  
 

Общо

100
     

(*) Оценка НЕ се дава в случай, когато по време на изпитната процедура обучаваният застраши своя живот или/и живота на околните.


5.3. Удостоверяване на професионалното образование и обучение

Завършено професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Обучавани, които не са положили държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация, получават удостоверение за професионално обучение.

Съдържанието на документите се определя съгласно ДОИ за документите за системата на народната просвета (Наредба № 4) и Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия.

Изходящото образователно равнище за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Електротехник" е средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование.


6. Изисквания към материалната база


Материалната база трябва да бъде в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, отрасловите министерства и съответните български стандарти.

Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, а по практика - в учебни работилници или базови обекти (предприятия), при предварително сключени договори. Нормативните изисквания към учебната работилница са в съответствие с дейностите, които ще се извършват в нея, с видовете електромонтьорски дейности, с ергономичните и естетичните изисквания и с методическите указания.


6.1. Учебен кабинет

6.1.1. Основно оборудване: работно място на всеки обучаван (работна маса и стол), работно място на обучаващия (работна маса и стол), учебна дъска, шкафове, гладка свободна стена за окачване на табла, платно за прожектиране, други средства за обучение и дидактическа техника.

6.1.2. Учебни помагала: демонстрационни макети и модели, реални образци, онагледяващи табла, учебни видеофилми, програмни продукти.


6.2. Учебна работилница

Те се оборудват с машини и съоръжения, както и със съответни помагала, съобразно усвояваната професия и специалности. Учебните работилници трябва да осигуряват работни места за всички обучаеми и едно работно място за обучаващия.

За обучение по професията "Електротехник" са необходими лаборатории по електрически измервания и по електрически машини и апарати, учебни работилници по общометална практика, по електромонтажна практика и по специалността.

Всички учебни работилници и учебни лаборатории се обзавеждат с машини и съоръжения, демонстрационни макети и модели, реални образци, онагледяващи табла, учебни видеофилми, програмни продукти, осигуряващи формирането на практически умения.

Необходимото оборудване за всяка специалност (основните материали, инструменти и машини) е отразено в т. 2 "Профил на професията", графа "Предмети и средства на труда".

Организирането и провеждането на практическото обучение може да се извършва и в учебно-производствени бази в конкретни стопански субекти.


7. Изисквания към обучаващите


7.1. По теория:

Право да преподават теория по отделните специалности имат лица с висше образование, образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" по специалности "Електротехника" или "Електроенергетика и електрообзавеждане" или по друга специалност от професионалното направление.


7.2. По практика:

Право да преподават практика по отделните специалности имат лица с висше образование, образователно-квалификационна степен "магистър", "бакалавър" или "специалист" по специалности "Електротехника" или "Електроенергетика и електрообзавеждане" или по друга специалност от професионалното направление. Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните и педагогическите знания и умения.


8. Процедури за преглед и актуализиране на ДОИ


- апробиране в обучаващи институции;

- текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ;

- ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост.Новини


 
 
 

Спектър


 

rss
Посети форума