навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 9 ОТ 21 МАРТ 2005 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, КОНТРОЛИРАНИ ОТ РЕГИОНАЛНИТЕ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 14 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 15.02.2011 Г.)

Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.50 от 20 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.61 от 8 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.14 от 15 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.38 от 17 Май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.13 от 9 Февруари 2018г., изм. ДВ. бр.80 от 11 Септември 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) С тази наредба се определят съдържанието на регистъра на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции (РЗИ), както и условията и реда за:
1. вписване в регистъра;
2. поддържане на регистъра;
3. заличаване на регистрацията.
(2) Регистърът на обектите с обществено предназначение, наричан по-нататък "регистъра", съдържа данни за групите обекти, посочени в приложение № 1.
(3) Данните в регистъра са публични.

Раздел II.
Условия и ред за вписване в регистъра

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) Всеки, който открие обект с обществено предназначение, е длъжен да уведоми за това съответната РЗИ по местонахождението на обекта не по-късно от деня на започване на дейността с уведомление по образец съгласно приложение № 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) В срок до един месец от уведомлението по ал. 1 РЗИ извършва проверка в обекта за спазване на здравните изисквания, определени с наредбите по чл. 34 от Закона за здравето и за наличието на следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава (за дружествата, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, или в държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство);
2. (зал. - ДВ, бр. 50 от 2006 г., в сила от 20.06.2006 г.)
3. решение по оценка на въздействието на околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда (когато се изисква такова);
4. лицензия и/или разрешение от Агенцията за ядрено регулиране, издадено по Закона за безопасно използване на ядрената енергия (за обекти с източници на йонизиращи лъчения).


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) Всеки, който извършва дейност с транспортни средства за обществен превоз или с транспортни средства със специално предназначение, е длъжен да уведоми за това съответната РЗИ не по-късно от деня на започване на дейността с уведомление по образец съгласно приложение № 3.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) Всеки, който създава поделения в различни населени места на страната при извършване на дейност с транспортни средства за обществен превоз или с транспортни средства със специално предназначение, е длъжен не по-късно от деня на започване на дейността да уведоми за това съответната РЗИ, на чиято територия се намира поделението.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) В срок до един месец от уведомлението по ал. 1 или ал. 2 РЗИ извършва проверка на обекта. Проверяват се транспортните средства, създадената организация по спазване на здравните изисквания и наличието на следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава (за дружествата, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, или в държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство);
2. свидетелствата за регистрация на транспортните средства.


Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) Уведомлението по чл. 2, ал. 1, чл. 3, ал. 1 и 2 или чл. 10, ал. 1 може да се извърши и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронното управление.


Чл. 4. Вписването в регистъра се извършва в 14-дневен срок от извършване на проверката на обекта при условие, че са спазени здравните изисквания и са налице документите по чл. 2, ал. 2, съответно по чл. 3, ал. 3.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) Директорът на РЗИ определя длъжностно лице, което:
1. извършва вписване в регистъра;
2. изготвя справки за вписаните обстоятелства;
3. отговаря за поддържането и съхраняването на регистъра.


Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.)


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) След вписване в регистъра подаденото уведомление и протоколът от проверката се окомплектоват в досие и се предават на определено длъжностно лице от администрацията на РЗИ за осигуряване на текущ здравен контрол.


Чл. 8. (1) Ако при проверката по чл. 2, ал. 2 или чл. 3, ал. 3 се констатира, че не са спазени здравните изисквания за обекта, определени с наредбите по чл. 34 от Закона за здравето, или е налице непълнота на посочените документи, се издава предписание с посочване на срок за привеждане в съответствие със здравните изисквания или за отстраняване на непълнотите в документацията.
(2) В 10-дневен срок след изтичане на срока по ал. 1 се извършва повторна проверка на обекта. Обектът се вписва в регистъра при изпълнено предписание.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) При констатиране неизпълнение на предписанието директорът на РЗИ прави мотивиран отказ за вписване, като в 14-дневен срок писмено уведомява лицето, подало уведомлението. В този случай процедурата по вписване в регистъра се прекратява и за обекта се издава заповед за спиране на експлоатацията му.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) Отказът по ал. 3 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на административния акт не спира изпълнението му.

Раздел III.
Съдържание и поддържане на регистъра


Чл. 9. (1) Регистърът на обектите с обществено предназначение се води по образец съгласно приложение № 6.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) Всеки обект има индивидуален регистрационен номер, който се състои от 10 цифри: първите 2 - индивидуален код на съответната РЗИ, съгласно приложение № 7; следващите 2 - код на групата обекти, съгласно приложение № 1, и последните 6 - пореден номер на вписване в регистъра.
(3) Регистърът се води на електронен и хартиен носител.
(4) Регистърът на хартиен носител представлява разпечатка на номерираните страници от електронния носител, които се съхраняват в папки. На титулната страница на всяка папка се отбелязват първият и последният номер на регистрираните обекти, които се съдържат в нея.


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) При промяна в данните и обстоятелствата, вписани в регистъра, лицата, които упражняват дейността, са длъжни в 7-дневен срок от настъпването им да уведомят директора на РЗИ за това, като представят съответните документи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) В случаите, когато промените не се отнасят до извършваната дейност в обекта, в 7-дневен срок от уведомяването настъпилите промени се вписват в регистъра.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) Когато настъпилите промени се отнасят до извършваната дейност в обекта, в срок до един месец от уведомлението по ал. 1 РЗИ извършва проверка за спазване на здравните изисквания, определени с наредбите по чл. 34 от Закона за здравето, и за наличие документите, посочени в чл. 2, ал. 2, съответно в чл. 3, ал. 3.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) Когато при проверката не се установят нарушения, в 7-дневен срок промените се вписват в регистъра.
(5) Когато при проверката се установи, че не са спазени здравните изисквания или не са налице документите по чл. 2, ал. 2, съответно по чл. 3, ал. 3, се прилага установената в чл. 8 процедура.


Чл. 11. Промените в данните и обстоятелствата, вписани в регистъра, се извършват върху електронния носител, като в него се запазва само актуалната информация. След направените промени страницата се разпечатва и се поставя в съответната папка по чл. 9, ал. 4, като подменената страница се архивира.

Раздел IV.
Условия и ред за заличаване на регистрацията


Чл. 12. (1) Регистрацията на обектите с обществено предназначение се заличава, когато:
1. обектът преустанови функционирането си;
2. настъпи промяна в предназначението на обекта;
3. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) се установят нарушения на здравните изисквания, създаващи непосредствена опасност за живота и здравето на хората, за което директорът на РЗИ е издал заповед за спиране експлоатацията на обекта или дейността;
4. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) не се изпълнят принудителните административни мерки, наложени от органите на държавния здравен контрол, поради което директорът на РЗИ е издал заповед за спиране експлоатацията на обекта или дейността.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) Заличаването на регистрацията се извършва със заповед на директора на РЗИ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) Заповедта на директора на РЗИ по ал. 2 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира изпълнението и.

Раздел V.
Национална информационна система на обектите с излъчващи съоръжения (Нов - ДВ, бр. 13 от 2018 г.)


Чл. 13. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2018 г.) (1) Министерството на здравеопазването създава и поддържа на национално ниво електронна информационна система за обектите с излъчващи съоръжения по код 46 от приложение № 1, източници на електромагнитни полета, и нивата на излъчване.
(2) Информационната система по ал. 1 се създава и поддържа като интернет базирана информационна система.
(3) В информационната система по ал. 1 се вписват най-малко данни за:
1. обекта - наименование, местоположение, вид;
2. лицето, открило обекта - наименование, ЕИК, адрес на управление;
3. измерена моментна стойност на плътността на мощност на електромагнитното поле.
(4) Данните по ал. 3, т. 1 и 3 са публични.

Чл. 14. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2018 г.) (1) Данните по чл. 13, ал. 3 се регистрират в информационната система по електронен път от определени за целта длъжностни лица в РЗИ.
(2) Данните по чл. 13, ал. 3 се регистрират в информационната система в 10-дневен срок от вписване на обекта с излъчващи съоръжения в регистъра на обектите с обществено предназначение.
(3) При вписване на промени за обект с излъчващи съоръжения в регистъра на обектите с обществено предназначение данните по чл. 13, ал. 3 се актуализират в 10-дневен срок от вписването.
(4) При извършване на систематичен и насочен здравен контрол и/или мониторинг за обект с излъчващи съоръжения данните по чл. 13, ал. 3, т. 3 се актуализират в 10-дневен срок от получаване на резултатите за измерени стойности на нивата на електромагнитното излъчване.
(5) При заличаване на регистрацията на обект с излъчващи съоръжения от регистъра на обектите с обществено предназначение данните по чл. 13, ал. 3 се заличават от информационната система в 10-дневен срок от заличаването на регистрацията.

Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 36, ал. 3 от Закона за здравето.


§ 2. Обектите с обществено предназначение, на които е издадено санитарно разрешение от ХЕИ преди влизане в сила на тази наредба, се вписват служебно в регистъра в срок до 31.ХII.2005 г. след извършване на проверка на място, при която не са установени нарушения, и след представяне на документите съгласно чл. 2, ал. 2.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2005 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, КОНТРОЛИРАНИ ОТ РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКЦИИ ЗА ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 50 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 20.06.2006 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2005 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, КОНТРОЛИРАНИ ОТ РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКЦИИ ЗА ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 61 ОТ 2008 Г.)

§ 2. Регистрацията на предприятията за производство на химични вещества, препарати и продукти и обектите за съхраняване и търговия с химични вещества, препарати и продукти се заличава служебно в двумесечен срок от влизане в сила на тази наредба.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2005 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, КОНТРОЛИРАНИ ОТ РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКЦИИ ЗА ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 15.02.2011 Г.)

§ 21. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник" с изключение на § 5, който влиза в сила от 01.07.2011 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 36 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 38 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 17.05.2011 Г.)

§ 26. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2005 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, КОНТРОЛИРАНИ ОТ РЕГИОНАЛНИТЕ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ


(ОБН. - ДВ, БР. 13 ОТ 2018 Г.)

§ 2. Обектите с излъчващи съоръжения, вписани в регистъра на обектите с обществено предназначение преди влизане в сила на тази наредба, се вписват служебно от РЗИ в Националната информационна система на обектите с излъчващи съоръжения в срок до 28.02.2018 г.

Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 и чл. 9, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 61 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., в сила от 17.05.2011 г.)

Обекти с обществено предназначение, контролирани от РЗИ


Код Групи обекти с обществено предназначение
1 2
01. Централни водоизточници
02. Местни водоизточници
03. Минерални водоизточници
04. Водоснабдителни обекти, съоръжения за питейно-битово водоснабдяване
05. Плувни басейни
06. Плажове и места за къпане
07. Средства за подслон - вилни и туристически селища
08. Хотели, мотели и семейни хотели
09. Къмпинги и туристически хижи - туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални
10. Места за настаняване - пансиони, общежития за възрастни, почивни станции, самостоятелни стаи, вили, къщи и бунгала
11. Спортни обекти - стадиони, спортни зали и игрални площадки
12. Фитнес центрове и зали
13. Театри, киносалони концертни зали и читалища
14. Компютърни и интернет зали
15. Игрални зали
16. Бръснарски, фризьорски и козметични салони, сауни, солариуми, ателиета за татуировки и поставяне на обици и други подобни изделия на различни части на тялото, СПА и уелнес центрове
17. Обществени бани и перални
18. Обществени тоалетни
19. Обекти за производство на козметични продукти
20. Обекти за съхраняване и търговия с козметични продукти
21. (зал. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.)
22. Железопътни гари, летища, пристанища, автогари, метростанции
23. (зал. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.)
24. Транспортни средства за обществен превоз - влакове, самолети, кораби, автобуси, трамваи, тролеи, метровлакове
25. Транспортни средства със специално предназначение - санитарни автомобили за превоз на болни
26. Транспортни средства със специално предназначение - автомобили за превоз на лекарства и консумативи в хуманната медицина
27. (зал. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., в сила от 17.05.2011 г.)
28. Транспортни средства със специално предназначение - автомобили за превоз на тленни останки
29. Детски ясли и градини
30. Заведения за социални услуги за деца и ученици
31. Училища и висши училища
32. Ученически и студентски общежития
33. Школи - музикални, езикови, спортни бази за детски и ученически отдих и туризъм и центрове за работа с деца
34. (аал. - ДВ, бр. 61 от 2008 г.)
35. Обекти с източници на йонизиращи лъчения I степен
36. Обекти с източници на йонизиращи лъчения II степен
37. Обекти с източници на йонизиращи лъчения III степен
38. (зал. - ДВ, бр. 61 от 2008 г.)
39. (зал. - ДВ, бр. 61 от 2008 г.)
40. Селскостопански аптеки
41. Гробищни паркове
42. (нова - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) Специализирани институции за предоставяне на социални услуги - домове за деца, домове за възрастни хора с увреждания, социални учебно-професионални центрове, домове за стари хора, приюти и центрове за временно настаняване
43. (нова - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) Оптики
44. (нова - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) Здравни кабинети
45. (нова - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) Обекти, в които се прилагат неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
46. (нова - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) Обекти с излъчващи съоръжения, които са част от електронна съобщителна мрежа, като: базови и радиорелейни станции, радио- и телевизионни предаватели и ретранслатори, радиолокаторни и навигационни станции и други.
   


Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 50 от 2006 г., в сила от 20.06.2006 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2020 г.)


Вх. № ........../.......... г. ДО
  ДИРЕКТОРА НА
  РЗИ
 
УВЕДОМЛЕНИЕ
за откриване на обект с обществено предназначение
 
от ............................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена)
адрес и телефон за контакт: .................................................................................................................................................................................................................
в качеството на .............................................................................................................................................................................................................................

(собственик, управител, изпълнителен директор, упълномощено лице)

на ............................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на юридическото лице/търговеца, който упражнява дейността)
с ЕИК: ......................................................................................................................................................................................................................................
 
ГОСПОДИН /ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
 
Уведомявам Ви, че от ................/.................... г. е открит обект с обществено предназначение:
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на обекта, видове дейности, които се извършват в него)
с адрес: гр./с. .............................................................................................................................................................................................................................
община (район) .............................................................................................................................................................................................................................
ж.к./ул. .............................................................................. № ....... тел: ..........................................................................................................................
 
Моля посоченият обект с обществено предназначение да бъде вписан в регистъра по чл. 36, ал. 3 от Закона за здравето.
 
Притежавам следните документи:
1. Документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава (когато дружеството е регистрирано в държава - членка на Европейския съюз, или в държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство).
2. Решение по оценка на въздействието на околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда - № ........../.................... (когато се изисква такова).
3. Лицензия и/или разрешение от Агенцията за ядрено регулиране, издадено по Закона за безопасно използване на ядрената енергия - № ......./........... (за обекти с източници на йонизиращи лъчения).
 
Декларирам, че откритият обект с обществено предназначение, посочен в настоящото уведомление, е съобразен с установените в страната здравни изисквания.
При промяна на изложените по-горе данни и обстоятелства се задължавам да Ви уведомя в 7-дневен срок от настъпването им.
 
Дата ........................................ г. ..............................
  (подпис)
   


Приложение № 3 към чл. 3, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2020 г.)


Вх. № ........../.......... г. ДО
  ДИРЕКТОРА НА
  РЗИ
 
УВЕДОМЛЕНИЕ
за откриване на обект с обществено предназначение - транспортно/и средство/а
 
от ............................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена)
адрес и телефон за контакт: .................................................................................................................................................................................................................
в качеството на .............................................................................................................................................................................................................................

(собственик, управител, изпълнителен директор, упълномощено лице)

на ............................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на юридическото лице/търговеца, който упражнява дейността)
с ЕИК: ........................................
 
ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
 
Уведомявам Ви, че от ................./.................... г. извършвам дейност с транспортни средства за обществен превоз (транспортни средства със специално предназначение).
 
Моля посочените обекти с обществено предназначение - транспортни средства за обществен превоз (транспортни средства със специално предназначение), да бъдат вписани в регистъра по чл. 36, ал. 3 от Закона за здравето:
Вид на транспортните средства Брой Извършвана дейност
       
       
       
       
       
       
 
Притежавам следните документи:
1. Документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава (когато дружеството е регистрирано в държава - членка на Европейския съюз, или в държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство).
2. Свидетелство за регистрация на транспортните средства.
 
Декларирам, че ползвам посочените по-горе транспортни средства в съответствие с установените в страната здравни изисквания.
При промяна на изложените по-горе данни и обстоятелства се задължавам да Ви уведомя в 7-дневен срок от настъпването им.
 
Дата ........................................ г. ..............................
  (подпис)
   


Приложение № 4 към чл. 6 ал. 1

(Отм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.)


Приложение № 5 към чл. 6 ал. 1

(Отм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.)


Приложение № 6 към чл. 9, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.)


Регистър на обектите с обществено предназначение
    Обект/Транспортни средства   Данни за лицето, открило обект с Заличаване на    
        обществено предназначение регистрацията    
          Видове                  
Индиви-     адрес (на   дейности,               Проме- Забе-
дуален Дата на наимено- обекта или община които ще име ЕИК адрес община дата номер осно- ни в ко- лежки
регистра- регистра- вание (брой на место- (район) се извърш-     на управ- (район)   на за- вание лони по
ционен цията и вид на домуването   ват (в обекта     ление     повед   1-13 впи-
номер на   транспорт- на транс-   или с транс-                 сани-
обекта   ните сред- портните   портните                 те об-
    ства) средства)   средства)                 стоя-
                            тел-
                            ства
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
                             


Приложение № 7 към чл. 9, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.)


Индивидуални кодове на регионалните здравни инспекции
 
01 РЗИ Благоевград
02 РЗИ Бургас
03 РЗИ Варна
04 РЗИ Велико Търново
05 РЗИ Видин
06 РЗИ Враца
07 РЗИ Габрово
08 РЗИ Добрич
09 РЗИ Кърджали
10 РЗИ Кюстендил
11 РЗИ Ловеч
12 РЗИ Монтана
13 РЗИ Пазарджик
14 РЗИ Перник
15 РЗИ Плевен
16 РЗИ Пловдив
17 РЗИ Разград
18 РЗИ Русе
19 РЗИ Силистра
20 РЗИ Сливен
21 РЗИ Смолян
22 Столична РЗИ
23 РЗИ Софийска област
24 РЗИ Стара Загора
25 РЗИ Търговище
26 РЗИ Хасково
27 РЗИ Шумен
28 РЗИ Ямбол.
   


Новини


 
 
 

Спектър


 

rss
Посети форума