навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

СС № 1 - ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

В сила от 01.01.2005 г.
Приет с ПМС № 46 от 21.03.2005 г.

Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 12 Януари 2016г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player
Цел

СС 1 определя базата за представяне на финансови отчети с общо предназначение, за да се осигури възможност за сравнимост на финансовите отчети на предприятието с тези за предходни периоди и с финансовите отчети на други предприятия.


Обхват

1.1. Този стандарт се прилага при изготвяне на финансовите отчети с общо предназначение и определя формата, структурата и съдържанието на съставните части на финансовия отчет.
1.2. Финансови отчети с общо предназначение са тези, чиято цел е да отговарят на нуждите на външните потребители - акционери (съдружници), заемодатели, доставчици, клиенти, персонал, държавни органи и други.
1.3. Финансовите отчети са структурирано представяне на информация за финансовото състояние, резултатите от дейността и паричните потоци на предприятието, представена като:
а) активи;
б) пасиви;
в) собствен капитал;
г) приходи;
д) разходи;
е) парични потоци.

Съставни части на финансовия отчет

2. Съставните части на финансовия отчет са:
а) счетоводен баланс;
б) отчет за приходите и разходите;
в) отчет за собствения капитал;
г) отчет за паричните потоци;
д) приложение.


Общи положения

Ясно, вярно и честно представяне
3.1. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Финансовите отчети трябва да са съставени ясно и в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти.
3.2. Финансовите отчети трябва да представят вярно и честно имущественото и финансовото състояние на предприятието, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци и в собствения капитал. Счита се, че вярно и честно представяне е постигнато, когато предприятието:
а) (изм. - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) е избрало и прилагало счетоводна политика в съответствие със Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти;
б) (изм. - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) е избрало и прилагало за нерешени въпроси в Националните счетоводни стандарти счетоводна политика в съответствие с Международните счетоводни стандарти и е оповестило този факт.
3.3. Предприятието трябва да оповести допълнителна информация, когато спазването на изискванията на счетоводното законодателство е недостатъчно за постигане на вярно и честно представяне.
3.4. В изключителни случаи, когато допълнителната информация е недостатъчна за постигане на вярно и честно представяне, предприятието може да се отклони от изискванията на счетоводното законодателство с цел да се постигне вярно и честно представяне. Предприятието трябва да оповести в приложението отклоненията, причините за тях, както и оценката на ефекта върху активите, пасивите, печалбите/загубите и финансовото състояние в резултат на допуснатите отклонения.


Същественост

4.1. Всяка съществена статия се представя във финансовия отчет отделно.
4.2. Обединяване на суми по статии с подобен характер се допуска, когато:
а) сумите са несъществени, или
б) обединяването е направено с цел постигане на по-голяма яснота, при което сумите по обединените статии се оповестяват отделно в приложението.
4.3. Сумата по статия е съществена, ако нейното неоповестяване би довело до нарушаване на изискването за вярно и честно представяне на имущественото и финансовото състояние, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци и в собствения капитал.


Сравнителна информация

5.1. В счетоводния баланс, отчета за приходите и разходите и отчета за паричните потоци се представя съответната сравнителна информация за предходния отчетен период по отношение на всеки раздел, група и статия в тях. Когато наличната информация за предходния отчетен период не е сравнима с тази за текущия, тя се преобразува (коригира), като това се оповестява в приложението.
5.2. Когато не е възможно сравнителната информация да се преобразува (коригира), в приложението се посочва, че информацията не е сравнима, както и причината за това.


Компенсиране

6.1. Активите и пасивите не се компенсират, освен когато това се изисква или е разрешено с друг счетоводен стандарт.
6.2. Приходите и разходите не се компенсират, освен когато:
а) това се изисква или е разрешено с друг счетоводен стандарт, или
б) приходите и разходите са свързани с една и съща операция и резултатът от нея не е съществен.


Общи изисквания към финансовия отчет

7.1. Финансовият отчет се изготвя в хиляди левове.
7.2. За годишен финансов отчет се счита този отчет, който е съставен за период от една календарна година. Когато по изключение годишният финансов отчет е съставен за период, различен от една календарна година, това обстоятелство се оповестява в приложението.
7.3. Новообразуваните предприятия съставят годишен финансов отчет, който обхваща периода от датата на тяхното учредяване до края на отчетния период. Данни за предходен отчетен период не се посочват. В приложението се оповестяват факти и обстоятелства относно учредяването.
7.4. Когато с нормативен акт са направени промени във формата, структурата или съдържанието на отделни съставни части от финансовия отчет, информацията за предходния отчетен период се преобразува (коригира) в съответствие с тези промени.
7.5. Поредността на разделите, групите и статиите в счетоводния баланс и в отчета за приходите и разходите следва реда, който е определен в този стандарт.
7.6. Сумите по статиите във финансовия отчет, които са отрицателни величини, се посочват в скоби.


Идентификация на финансовите отчети

8.1. Финансовите отчети трябва да бъдат ясно идентифицирани и разграничени от друга информация, представяна от предприятието.
8.2. Всяка съставна част на финансовия отчет трябва да бъде ясно идентифицирана.
8.3. Следната информация трябва да бъде надлежно представена и ако това е необходимо за по-доброто й разбиране, повторена:
а) наименованието, адресът и правната форма на предприятието или други данни за идентифицирането му;
б) дали финансовият отчет се отнася за отделно предприятие или за група предприятия;
в) отчетният период, за който се отнася финансовият отчет, датата, към която е съставен, и датата на изготвянето му;
г) отчетната валута;
д) степента на точност на числата, представени във финансовия отчет.


Отчетен период

9. Отчетният период е календарната година, освен ако в друг счетоводен стандарт е предвидено друго.


Форма, структура и съдържание на финансовите отчети

Общи положения


Форма

10.1. Счетоводният баланс се представя във формата, определена в този стандарт.
10.2. Предприятието избира конкретна форма на отчета за приходите и разходите, допустима съгласно този стандарт. Избраната форма се запазва непроменена през различните отчетни периоди. В изключителни случаи е допустимо избраната форма да бъде променена, като това се оповестява в приложението, заедно с причините за промяната.


Структура

11.1. Разделите, групите и статиите в счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите се посочват отделно и в поредността, определена за съответната форма. Отклонение от посочената в този стандарт структура за съответната форма не се допуска, с изключение на случаите, посочени в т. 11.2 и 11.3.
11.2. По-подробно подразделяне на статиите е допустимо, при условие че се спазва структурата на съответната форма. Нови статии могат да бъдат създавани, при условие че съдържанието им не е отразено в съществуваща статия.
11.3. Предприятието променя наименованието и поредността на представяне на статиите в счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите, когато естеството на дейността му го изисква.
11.4. Предприятието не посочва в съответната форма тези раздели, групи и статии, за които липсва информация за предходния и текущия отчетен период.


Счетоводен баланс

Форма
12. Формата на счетоводния баланс е двустранна.


Структура

13. Счетоводният баланс има следната структура:


АКТИВ
Раздел А: Записан, но невнесен капитал
Раздел Б: Нетекущи активи
Група I: Нематериални активи
Статия 1: Продукти от развойна дейност.
Статия 2: Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи.
Статия 3: Търговска репутация.
Статия 4: Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане.
Група II: Дълготрайни материални активи
Статия 1: Земи и сгради, в т.ч.:
- земи;
- сгради.
Статия 2: Машини, производствено оборудване и апаратура.
Статия 3: Съоръжения и други.
Статия 4: Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане.
Група III: Дългосрочни финансови активи
Статия 1: Акции и дялове в предприятия от група.
Статия 2: Предоставени заеми на предприятия от група.
Статия 3: Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия.
Статия 4: Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия.
Статия 5: Дългосрочни инвестиции.
Статия 6: Други заеми.
Статия 7: Изкупени собствени акции с отделно посочване на номиналната им стойност.
Група IV: Отсрочени данъци
Раздел В: Текущи активи
Група I: Материални запаси
Статия 1: Суровини и материали.
Статия 2: Незавършено производство.
Статия 3: Продукция и стоки, в т.ч.:
- продукция;
- стоки.
Статия 4: Предоставени аванси.
Група II: Вземания
(вземанията със срок на получаване над една година се посочват отделно за всяка статия)
Статия 1: Вземания от клиенти и доставчици.
Статия 2: Вземания от предприятия от група.
Статия 3: Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия.
Статия 4: Други вземания.
Група III: Инвестиции
Статия 1: Акции и дялове в предприятия от група.
Статия 2: Изкупени собствени акции с отделно посочване на номиналната им стойност.
Статия 3: Други инвестиции.
Група IV: Парични средства, в т.ч.:
- в брой;
- в безсрочни сметки (депозити).
Раздел Г: Разходи за бъдещи периоди
ПАСИВ
Раздел А: Собствен капитал
Група I: Записан капитал
Група II: Премии от емисии
Група III: Резерв от последващи оценки
Група IV: Резерви
Статия 1: Законови резерви.
Статия 2: Резерв, свързан с изкупени собствени акции.
Статия 3: Резерв съгласно учредителен акт.
Статия 4: Други резерви.
Група V: Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:
- неразпределена печалба;
- непокрита загуба.
Група VI: Текуща печалба (загуба)
Раздел Б: Провизии и сходни задължения
Статия 1: Провизии за пенсии и други подобни задължения.
Статия 2: Провизии за данъци, в т.ч. отсрочени данъци.
Статия 3: Други провизии и сходни задължения.
Раздел В: Задължения
(задълженията със срок на погасяване до и над една година се посочват отделно за всяка статия и за раздела като цяло)
Статия 1: Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите.
Статия 2: Задължения към финансови предприятия.
Статия 3: Получени аванси.
Статия 4: Задължения към доставчици.
Статия 5: Задължения по полици.
Статия 6: Задължения към предприятия от група.
Статия 7: Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия.
Статия 8: Други задължения, в т.ч.:
- към персонала;
- осигурителни задължения;
- данъчни задължения.
Раздел Г: Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:
- финансирания;
- приходи за бъдещи периоди.


Примерна схема на счетоводен баланс

14. Примерна схема на счетоводен баланс е представена в приложение № 1.


Общи изисквания към съдържанието на счетоводния баланс

15.1. Счетоводният баланс представя активите, пасивите и собствения капитал на предприятието, като информацията за тях е систематизирана в раздели, групи и статии. Разделите се обозначават с главни букви, групите - с римски цифри, а статиите - с арабски цифри.
15.2. Счетоводният баланс се съставя въз основа на информация за салдата от счетоводните сметки към датата на финансовия отчет.
15.3. Компонентите от статиите в актива и пасива на счетоводния баланс се оценяват отделно един от друг.
15.4. Активите, пасивите и собственият капитал се посочват в счетоводния баланс по балансова стойност, определена като разлика между отчетната стойност и коректива, отнасящ се за тази стойност.
15.5. Когато актив или пасив е свързан с повече от една статия, връзката му с другите статии се оповестява в приложението, в случай че е необходимо за разбирането на финансовия отчет.
15.6. Отрицателните величини в счетоводния баланс са: непокритата загуба, текущата загуба и отрицателната репутация. Когато е предвидено в счетоводен стандарт, резервът от последващи оценки може да бъде отрицателна величина.


Специални изисквания към съдържанието на отделни статии в счетоводния баланс

16.1. Активите се представят в счетоводния баланс като текущи (краткотрайни/краткосрочни) или нетекущи (дълготрайни/дългосрочни) в зависимост от целта при придобиването им.
16.2. Активите, които са придобити с цел да бъдат използвани или реализирани в оперативния цикъл на предприятието, се представят като текущи активи.
16.3. Активите, които са придобити с цел да бъдат използвани/държани за продължителен период от време (през повече от един оперативен цикъл) в дейността на предприятието, се представят като нетекущи активи.
16.4. Оперативният цикъл е времето от придобиване на активите (материали, суровини и други), които влизат в процес на преработка, до реализация на създадения продукт в парични средства.
16.5. Когато актив се реализира като част от оперативния цикъл на предприятието, той се представя като текущ дори и тогава, когато не се очаква да бъде реализиран през следващите 12 месеца.
16.6. Активите, които са придобити с цел последваща продажба (търговска цел), се представят като текущи активи.
16.7. В статия "Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи" се посочват суми само когато съответните права и активи са придобити възмездно или са създадени от предприятието по стопански начин.
16.8. В статия "Земи и сгради" се посочват и правата върху недвижимо имущество.
16.9. (нова - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Собствените акции или дялове и акциите в асоциирани и смесени предприятия се записват единствено в статиите, предвидени за тази цел.
16.10 (предишна т. 16.9. - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) "Предприятия от група" са предприятието майка и всички негови дъщерни предприятия по смисъла на СС 27 - Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия.
16.11. (предишна т. 16.10. - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) В статия "Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия" се посочват предоставените заеми на асоциирани и смесени предприятия. В тази статия се посочват и предоставените заеми от отчитащото се предприятие, когато то е асоциирано или смесено на предприятието, което е получило заема.
16.12. (предишна т. 16.11. - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) В статия "Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия" се посочват възникналите от дейността на предприятието вземания от асоциирани и смесени предприятия. В тази статия се посочват и вземанията на отчитащото се предприятие, когато то е асоциирано или смесено на предприятието длъжник.
16.13. (предишна т. 16.12. - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) В статия "Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия" се посочват възникналите от дейността на предприятието задължения към асоциирани и смесени предприятия. В тази статия се посочват и задълженията на отчитащото се предприятие, когато то е асоциирано или смесено на предприятието, към което е задължението.
16.14. (предишна т. 16.13. - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) В статия "Облигационни заеми" на отделен ред се посочват конвертируемите облигационни заеми.
16.15. (предишна т. 16.14. - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) В статия "Задължения по полици" се посочват задълженията по менителници, записи на заповед и други.
16.16. (предишна т. 16.15. - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) В статия "Резерв, свързан с изкупени собствени акции" се посочва образуваният резерв по реда на чл. 187в, ал. 4 от Търговския закон.
16.17. (предишна т. 16.16. - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Превишението на активите над пасивите по отсрочени данъци се посочва в актива на счетоводния баланс като отсрочен данък.
16.18. (предишна т. 16.17. - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Превишението на пасивите над активите по отсрочени данъци се посочва в пасива на счетоводния баланс като отсрочен данък.
16.19. (предишна т. 16.18. - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) В консолидирания счетоводен баланс активите и пасивите по отсрочени данъци се посочват отделно.
16.20. (предишна т. 16.19. - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Възникналите приходи през текущия отчетен период, които са свързани със следващи отчетни периоди, се посочват като приходи за бъдещи периоди.
16.21. (предишна т. 16.20. - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Възникналите разходи през текущия отчетен период, които са свързани със следващи отчетни периоди, се посочват като разходи за бъдещи периоди.
16.22. (предишна т. 16.21. - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) В статия "Записан капитал" се посочват и вноските на собствениците (съдружниците) съгласно дружествения договор, независимо от това дали са изцяло внесени по отношение на предприятията, за които няма изискване за вписване на капитала в търговския регистър.
16.23. (предишна т. 16.22. - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) В статия "Дългосрочни инвестиции" се посочват и инвестиционните имоти.
16.24. (нова - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Микропредприятията, избрали да съставят съкратен баланс в съответствие с чл. 29, ал. 4 от Закона за счетоводството, могат да съставят баланс, който съдържа най-малко информация по раздели, обозначени с букви.
16.25. (нова - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Малките предприятия, избрали да съставят съкратен баланс в съответствие с чл. 29, ал. 6 от Закона за счетоводството, могат да съставят баланс, който съдържа най-малко информация по раздели, обозначени с букви, и по групи, обозначени с римски цифри, като вземанията по раздел В, група II от актива на баланса и задълженията по раздел В от пасива на баланса със срок на получаване или погасяване над една година се посочват отделно от тези, които имат срок на получаване или погасяване, по-кратък от една година.


Отчет за приходите и разходите

Форма

17. Формата на отчета за приходите и разходите е двустранна или едностранна.


Структура

18.1. В двустранната форма на отчета за приходите и разходите разходите се класифицират според тяхната същност. Отчетът за приходите и разходите има следната структура:
Раздел А: РAЗХОДИ
Статия 1: Намаление на запасите от продукция и незавършено производство
Статия 2: Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:
а) суровини и материали;
б) външни услуги.
Статия 3: Разходи за персонала, в т.ч.:
а) разходи за възнаграждения;
б) разходи за осигуровки, в т.ч. осигуровки, свързани с пенсии.
Статия 4: Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:
аа) разходи за амортизация;
бб) разходи от обезценка;
б) разходи от обезценка на текущи активи.
Статия 5: Други разходи, в т.ч.:
а) балансова стойност на продадените активи;
б) провизии.
Статия 6: Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи активи, в т.ч.:
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове.
Статия 7: Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:
а) разходи, свързани с предприятия от група;
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи.
Статия 8: Печалба от обичайна дейност.
Статия 9 (отм., предишна Статия 10 - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.): Счетоводна печалба.
Статия 10 (предишна Статия 11 - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.): Разходи за данъци от печалбата.
Статия 11 (предишна Статия 12 - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.): Други данъци, алтернативни на корпоративния данък.
Статия 12 (предишна Статия 13 - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.): Печалба.
Раздел Б: ПРИХОДИ
Статия 1: Нетни приходи от продажби, в т.ч.:
а) продукция;
б) стоки;
в) услуги.
Статия 2: Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство.
Статия 3: Разходи за придобиване на активи по стопански начин.
Статия 4: Други приходи, в т.ч.:
- приходи от финансирания
Статия 5: Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:
- приходи от участия в предприятия от група.
Статия 6: Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи активи, в т.ч.:
- приходи от предприятия от група.
Статия 7: Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:
а) приходи от предприятия от група;
б) положителни разлики от операции с финансови активи;
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове.
Статия 8: Загуба от обичайна дейност.
Статия 9 (отм., предишна Статия 10 - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.): Счетоводна загуба.
Статия 10 (предишна Статия 11 - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.): Загуба.
18.2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Отчетът за приходите и разходите според функцията на разходите има следната структура:
Статия 1: Нетни приходи от продажби.
Статия 2: Себестойност на продажбите (включително амортизации и обезценки).
Статия 3: Брутна печалба или загуба.
Статия 4: Разходи за продажби (включително амортизации и обезценки).
Статия 5: Административни разходи (включително амортизации и обезценки).
Статия 6: Други приходи.
Статия 7: Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:
- приходи от участия в предприятия от група.
Статия 8: Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи активи, в т.ч.:
- приходи от предприятия от група.
Статия 9: Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:
- приходи от предприятия от група.
Статия 10: Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи активи.
Статия 11: Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:
- разходи, свързани с предприятия от група.
Статия 12 (изм. - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.): Данък върху печалбата (корпоративен данък).
Статия 13 (изм. - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.): Финансов резултат след данъчно облагане.
Статия 14 (изм. - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.): Други данъци, алтернативни на корпоративния данък.
Статия 15 (изм. - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.): Финансов резултат (печалба или загуба).
Статия 16 (отм. - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.)
Статия 17 (отм. - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.)
Статия 18 (отм. - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.)
Статия 19 (отм. - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.)


Примерни схеми на отчет за приходите и разходите

19. Примерни схеми на отчет за приходите и разходите са представени в:
- приложение № 2 - двустранна форма;
- приложение № 3 - едностранна форма.


Общи изисквания към съдържанието на отчета за приходите и разходите

20.1. Отчетът за приходите и разходите представя приходите и разходите на предприятието, като информацията за тях се систематизира в раздели и статии. Разделите се обозначават с главни букви, а статиите с арабски цифри.
20.2. Отчетът за приходите и разходите се съставя на базата на информация от счетоводните сметки, чрез които се отчитат приходите и разходите за отчетния период, както и:
а) сумата на начислените данъци за отчетния период за сметка на финансовия резултат;
б) измененията в запасите от продукция и незавършено производство;
в) отчетените разходи за придобиване на активи по стопански начин;
г) балансовата стойност на продадените активи.
20.3. Печалбата или загубата за отчетния период, посочена в отчета за приходите и разходите, трябва да съответства на текущата печалба или загуба, посочена в счетоводния баланс.
20.4. (нова - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Микропредприятията, избрали да съставят съкратен отчет за приходите и разходите в съответствие с чл. 29, ал. 4 от Закона за счетоводството, могат да съставят отчет за приходите и разходите, който съдържа най-малко следните статии:
Статия 1: Нетни приходи от продажби.
Статия 2: Други приходи.
Статия 3: Разходи за суровини, материали и външни услуги.
Статия 4: Разходи за персонала.
Статия 5: Разходи за амортизации и обезценки.
Статия 6: Други разходи.
Статия 7: Разходи за данъци.
Статия 8: Финансов резултат (печалба или загуба).
20.5. (нова - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Малките предприятия, избрали да съставят съкратен отчет за приходите и разходите в съответствие с чл. 29, ал. 6 от Закона за счетоводството, могат да групират в една статия, наречена "Брутен финансов резултат", следните статии:
а) в отчета за приходите и разходите - според същността на разходите, Статия 1 и Статия 2 от раздел А и Статия 1, Статия 2, Статия 3 и Статия 4 от раздел Б;
б) в отчета за приходите и разходите - според функцията на разходите, статии от 1, 2, 3 и 6.


Специални изисквания към съдържанието на отделни статии в отчета за приходите и разходите

21.1. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Печалбата или загубата от обичайна дейност е печалбата или загубата преди данъците за сметка на печалбата.
21.2. Счетоводната печалба или загуба се определя като разлика между общите приходи и общите разходи преди приспадане на данъците за сметка на печалбата.
21.3. При изчисляване на изменението (увеличението или намалението) на запасите от продукция и незавършено производство не се вземат под внимание:
а) балансовата стойност на бракуваната и липсващата продукция и незавършеното производство, отчетена за сметка на предприятието;
б) балансовата стойност на установената в излишък продукция и незавършено производство;
в) намаляването и последващото увеличаване на стойността на продукцията и незавършеното производство в резултат на последващи оценки.
21.4. В статия "Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия" се посочват приходите от дивиденти и друго разпределение на печалби от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия.
21.5. В случай че положителни разлики от операции с финансови активи и от промяна на валутни курсове са свързани с предприятия от група, в която е включено отчитащото се предприятие, същите се посочват като други лихви и финансови приходи от предприятия от група.
21.6. В случай че отрицателни разлики от операции с финансови активи са свързани с предприятия от група, в която е включено отчитащото се предприятие, същите се посочват като разходи за лихви и други финансови разходи, свързани с предприятия от група.
21.7. В статия "Разходи за данъци от печалбата" се посочват разходите за данъци от печалбата, определени по реда на СС 12 - Данъци от печалбата.
21.8. В статия "Други данъци, алтернативни на корпоративния данък" се посочват алтернативните данъци по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане и окончателния годишен (патентен) данък. Данъците върху доходите на едноличните търговци, неподлежащи на облагане с окончателен годишен (патентен) данък, се посочват в статия "Разходи за данъци от печалбата".


Отчет за собствения капитал

22.1. Изменението в собствения капитал на предприятието между датите на два счетоводни баланса отразява увеличението или намалението в неговите нетни активи през периода. Освен промените в резултат на операции със собствениците (увеличение на капитала, разпределение на дивиденти и други), изменението в собствения капитал през периода представя общата сума на печалбите или загубите през този период, независимо от това дали те са признати в отчета за приходите и разходите или директно в собствения капитал.
22.2. Отчетът за собствения капитал, представен в приложение № 4, се съставя на базата на информация от счетоводните сметки за отчитане на собствения капитал.
22.3. В статии "Промени в счетоводната политика" и "Грешки" се посочва сумата, с която се коригира салдото на неразпределената печалба съгласно СС 8 - Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика.
22.4. Увеличението на неразпределената печалба в резултат на отписване на резерв от последващи оценки на активите и пасивите се посочва в статия "Други изменения в собствения капитал".


Отчет за паричните потоци

23.1. Отчетът за паричните потоци съдържа информация, необходима за оценка на способността на предприятието да генерира парични средства и тяхното оползотворяване.
23.2. Отчетът за паричните потоци се съставя съгласно изискванията на СС 7 - Отчети за паричните потоци.


Приложение

24.1. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Приложението към финансовия отчет е подробно описание и анализ на информацията, посочена в счетоводния баланс, отчета за приходите и разходите, отчета за собствения капитал и отчета за паричните потоци. Описанието и анализът на информацията се представя по ред, съответстващ на разделите, групите и статиите в баланса и отчета за приходите и разходите.
24.2. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Освен оповестяванията, изисквани от Закона за счетоводството, от този и от останалите счетоводни стандарти, в приложението допълнително се оповестяват:
а) информация за счетоводната политика, която е прилагана при съставянето на финансовия отчет, като в случай на промяна се оповестяват причините за нея;
б) в случай че нетекущите (дълготрайните) активи са признати в баланса по преоценена стойност, в табличен вид се оповестява:
аа) изменението на резерва от преоценка в рамките на отчетния период заедно с обяснение за данъчното третиране на разликите от преоценка, както и
бб) балансовата сума, която би била призната, ако нетекущите (дълготрайните) активи не са били преоценени;
в) в случай че активи, различни от финансови инструменти, се оценяват по справедлива стойност, се оповестяват:
аа) използваните методи и техники за оценка, когато за дадения актив няма активен пазар;
бб) за всяка категория активи, различни от финансови инструменти, се оповестява справедливата стойност и разликите от промените в оценката на стойността, отчетени като текущи приходи или разходи, или като резерви от преоценка;
вв) таблица, показваща изменението на резерва от оценяване по справедлива стойност в рамките на отчетния период;
г) размерът на всички условни задължения, гаранции или непредвидени разходи, които не са включени в баланса; задълженията, свързани с пенсии, и задълженията към свързани или асоциирани предприятия се посочват отделно;
д) размерът на предоставените аванси и кредити на административния персонал и членовете на органите на управление, като се посочват лихвеният процент, основните условия и върнатите суми или отписаните суми, както и задълженията, поети в полза на тези лица чрез всякакъв вид гаранции, с посочване на общата сума за всяка категория;
е) информация за размера и характера на отчетените приходи или разходи, които са с особено голям размер или обхват;
ж) сумата на задълженията в счетоводния баланс, които стават дължими и изискуеми след повече от 5 години; информацията се посочва общо за раздел "Задължения" и поотделно за всяка статия от него;
з) сумата на задълженията в счетоводния баланс, за които са предоставени обезпечения, с описание на естеството и формата на обезпечението; информацията се посочва общо за раздел "Задължения", и
и) средносписъчният брой на персонала през отчетния период.
24.3. (нова - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Микропредприятията по смисъла на Закона за счетоводството могат да не оповестяват информацията, изисквана от този стандарт, при условие че условните задължения по т. 24.2, буква "г" и предоставените аванси и кредити по т. 24.2, буква "д", както и информация относно придобиването на собствените им акции, изисквана от чл. 187д от Търговския закон, е оповестена в бележка под линия към баланса на предприятието. В случаите на придобиване на собствени акции микропредприятията оповестяват:
а) причината за придобиването;
б) броя и номиналната стойност на придобитите и прехвърлените собствени акции през отчетния период, както и частта от записания капитал, която те представляват;
в) насрещната престация при придобиване или прехвърляне на собствени акции, когато то е възмездно;
г) броя и номиналната стойност на притежаваните собствени акции, както и дела, който те представляват в записания капитал.
24.4. (нова - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Средните, големите предприятия и предприятията от обществен интерес по смисъла на Закона за счетоводството освен информацията, изисквана от т. 24.2, в приложението допълнително оповестяват:
а) измененията в нетекущите (дълготрайните) активи през отчетния период, като посочват:
аа) стойността на всяка група и статия на нетекущите активи в началото и в края на отчетния период;
бб) постъпилите в предприятието и отписаните нетекущи активи през отчетния период;
вв) последващи преоценки;
гг) амортизации в началото и в края на отчетния период, както и начислените през отчетния период;
дд) капитализираната сума в стойността на нетекущите активи през отчетния период, когато лихвата се капитализира в съответствие с МСС 23 "Разходи по заеми";
б) когато дълготрайните финансови активи са признати по цена на придобиване и тази цена е по-висока от справедливата им стойност, се оповестява:
аа) балансовата стойност и справедливата стойност на отделните активи или на сходни групи активи;
бб) причините, поради които балансовата стойност не е намалена, в т. ч. основанията и предположенията, поради които се счита, че справедливата стойност на тези активи ще бъде увеличена;
в) размера на възнагражденията, изплатени през отчетния период на административния персонал и на членовете на органите на управление във връзка с функциите им, и всички задължения, възникнали или поети по отношение на пенсиите на бивши членове на тези органи, като се посочва общата сума за всяка категория; тази информация не се оповестява, ако това ще доведе до установяване на възнаграждението на конкретно лице;
г) средносписъчния брой на персонала по категории; ако в отчета за приходите и разходите не са оповестени отделно, се оповестяват и:
аа) разходите за възнаграждения;
бб) разходите за осигуровки, като отделно се оповестяват осигуровките, свързани с пенсии;
д) когато в баланса е призната провизия за отсрочени данъци, се оповестяват крайните салда на отсрочените данъци и измененията на тези салда през отчетния период;
е) за предприятията, в които отчитащото се предприятие притежава 20 на сто или повече от капитала им, с изключение на тези, които са несъществени за целите на вярното и честно представяне, се посочва следната информация, отделно за всяко предприятие:
аа) наименованието и седалището на предприятието;
бб) притежаваният дял от капитала на предприятието;
вв) собственият капитал и печалбата или загубата на предприятието за последния отчетен период, за който е налице приет годишен финансов отчет; тази информация не се оповестява от предприятие майка по отношение на дъщерните му предприятия, включени в консолидация;
ж) броят и номиналната стойност на записаните акции/дялове през отчетния период;
з) броят и номиналната стойност за всеки клас акции, когато има повече от един клас акции, а при липса на такава - отчетната стойност за всеки клас;
и) издадените от предприятието ценни книжа, включително конвертируеми облигации и аналогични ценни книжа или права, с посочване на техния брой и правата, свързани с тях;
к) за предприятията, в които отчитащото се предприятие е неограничено отговорен съдружник, се посочва наименованието, седалището и правната им форма;
л) следната информация, когато отчитащото се предприятие е предприятие от група:
аа) наименованието и седалището на предприятието майка;
бб) наименованието и седалището на предприятието, което съставя консолидиран финансов отчет за най-голямата група от предприятия, в която се включва отчитащото се предприятие;
вв) наименованието и седалището на предприятието, което съставя консолидиран финансов отчет за най-малката група от предприятия, в която се включва отчитащото се предприятие, и което е включено в отчета на предприятието по буква "аа";
гг) мястото, където могат да се получат копия от консолидираните финансови отчети на предприятията по букви "аа", "бб" и "вв";
м) разпределението на печалбата или покриване на загубата;
н) характерът и стопанската цел на договореностите на предприятието с други лица, които не са представени в счетоводния баланс, при условие че рисковете или изгодите от такива договорености са съществени и доколкото оповестяването на тези рискове или изгоди е необходимо за оценяване на финансовото състояние на предприятието, като например: договорености за споделяне на риска и на изгодите, произтичащи от факторинг, продажба с уговорка за обратно изкупуване, продажба на консигнация, продажба с предварително плащане на цената и други подобни.
24.5. (нова - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Големите предприятия по смисъла на Закона за счетоводството допълнително към изискванията на Закона за счетоводството, счетоводните стандарти и т. 24.1 - 24.4 оповестяват размера на нетните приходи от продажби, разпределени по категории дейности и по географски пазари, когато тези категории и пазари се различават съществено.
24.6. (нова - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Предприятията оповестяват допълнителна информация, която не е представена в други съставни части на финансовия отчет, но чието оповестяване е необходимо за вярното и честно представяне на имущественото и финансовото състояние, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци и в собствения капитал на предприятието.
24.7. (нова - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Предприятие майка, което е и дъщерно предприятие и е освободено от задължение да съставя консолидирани финансови отчети по реда на СС 27 - Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия, оповестява в индивидуалния си финансов отчет следната информация:
а) наименованието и седалището на предприятието майка, което съставя консолидирани финансови отчети;
б) факта, че предприятието е освободено от съставяне на консолидиран финансов отчет.
24.8 (предишна т. 24.3. - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Когато финансовият отчет на предприятието е изготвен в съответствие с принципа на действащо предприятие, но на управляващия орган са известни данни, които водят до несигурност относно възможността предприятието да продължи своята дейност, тези данни се оповестяват в приложението.
24.9. (предишна т. 24.4. - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Допуснатите грешки и неточности в отделни съставни части на финансовия отчет не могат да се коригират чрез тяхното оповестяване в приложението.


Счетоводна политика

25.1. Счетоводната политика представлява съвкупност от принципи, изходни предположения, концепции, правила, бази и процедури, възприети от предприятието за отчитане на неговата дейност и за представяне на информацията във финансовите отчети.
25.2. Управляващият орган определя счетоводната политика на предприятието до началото на отчетния период в съответствие със:
а) принципите и изискванията, определени в Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия;
б) изискванията, определени в Международните счетоводни стандарти, по въпроси, за чието решаване няма изрични разпоредби в Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, доколкото тези изисквания не са в противоречие с нормативните актове на Европейския съюз в областта на счетоводството;
в) вътрешните актове на предприятието, отразяващи спецификата на неговата дейност.
25.3. Предприятието оповестява счетоводната си политика по отношение на базите за оценяване, използвани при изготвяне на финансовия отчет (историческа цена, справедлива стойност, възстановима стойност, нетна реализируема стойност и др.), в допълнение към оповестяването на счетоводните политики, изисквано от останалите счетоводни стандарти.
25.4. Когато при прилагането на счетоводната политика е дадено предимство на един счетоводен принцип пред друг, това се оповестява в приложението заедно с причините.
25.5. В изключителни случаи се допуска отклонение от счетоводните принципи и възприетата счетоводна политика, което се оповестява в приложението заедно с причините, довели до отклонението.


Малки предприятия

26.1. (отм. - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.)
26.2. (отм. - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.)
26.3. (отм. - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.)
26.4. (отм. - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.)
26.5. (отм. - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.)
26.6. (отм. - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.)

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 394 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРИЕТИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2005 Г.

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 3 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2016 Г.)

§ 9. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2016 г.

Приложение № 1 към СС 1

Двустранна форма

 
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ..................................................
към ................................................
 
АКТИВ ПАСИВ
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Сума (в хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Сума (в хил. лв.)
  Текуща Предходна   Текуща Предходна
  година година   година година
а 1 2 а 1 2
А. Записан, но невнесен капитал А. Собствен капитал
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи I. Записан капитал
I. Нематериални активи II. Премии от емисии
1. Продукти от развойна дейност III. Резерв от последващи оценки
2. Концесии, патенти, лицензии, IV. Резерви
търговски марки, програмни про-  
дукти и други подобни права и  
активи  
3. Търговска репутация 1. Законови резерви
4. Предоставени аванси и нема- 2. Резерв, свързан с изкупени
териални активи в процес на собствени акции
изграждане  
Общо за група I: 3. Резерв съгласно учредителен
  акт
II. Дълготрайни материални активи 4. Други резерви
1. Земи и сгради, в т.ч.: Общо за група IV:
- земи V. Натрупана печалба (загуба)
  от минали години, в т.ч.:
- сгради - неразпределена печалба
2. Машини, производствено - непокрита загуба
оборудване и апаратура  
3. Съоръжения и други Общо за група V:
4. Предоставени аванси и дълго- VI. Текуща печалба (загуба)
трайни материални активи в  
процес на изграждане  
Общо за група II: Общо за раздел А:
III. Дългосрочни финансови активи Б. Провизии и сходни
  задължения
1. Акции и дялове в предприятия 1. Провизии за пенсии и други
от група подобни задължения
2. Предоставени заеми на пред- 2. Провизии за данъци, в т.ч.:
приятия от група  
3. Акции и дялове в асоциирани - отсрочени данъци
и смесени предприятия  
4. Предоставени заеми, свързани с 3. Други провизии и сходни
асоциирани и смесени предприятия задължения
5. Дългосрочни инвестиции Общо за раздел Б:
6. Други заеми В. Задължения
7. Изкупени собствени акции 1. Облигационни заеми с отделно
  посочване на конвертируемите,
  в т.ч.:
номинална стойност ........... хил. лв.       Х          Х до 1 година
Общо за група III: над 1 година
IV. Отсрочени данъци 2. Задължения към финансови
  предприятия, в т.ч.:
Общо за раздел Б: до 1 година
В. Текущи (краткотрайни) активи над 1 година
I. Материални запаси 3. Получени аванси, в т.ч.:
1. Суровини и материали до 1 година
2. Незавършено производство над 1 година
3. Продукция и стоки, в т.ч.: 4. Задължения към доставчици,
  в т.ч.:
- продукция до 1 година
- стоки над 1 година
4. Предоставени аванси 5. Задължения по полици, в т.ч.:
Общо за група I: до 1 година
II. Вземания над 1 година
1. Вземания от клиенти и 6. Задължения към предприятия
доставчици, в т.ч.: от група, в т.ч.:
над 1 година до 1 година
2. Вземания от предприятия от над 1 година
група, в т.ч.:  
над 1 година 7. Задължения, свързани с
  асоциирани и смесени
  предприятия, в т.ч.:
3. Вземания, свързани с асоциирани до 1 година
и смесени предприятия, в т.ч.:  
над 1 година над 1 година
4. Други вземания, в т.ч.: 8. Други задължения, в т.ч.
над 1 година до 1 година
Общо за група II: над 1 година
III. Инвестиции - към персонала, в т.ч.:
1. Акции и дялове в предприятия до 1 година
от група  
2. Изкупени собствени акции над 1 година
номинална стойност ........... хил. лв.        Х        Х - осигурителни задължения, в т.ч.:
3. Други инвестиции до 1 година
Общо за група III: над 1 година
IV. Парични средства, в т.ч: - данъчни задължения, в т.ч.:
- в брой до 1 година
- в безсрочни сметки (депозити) над 1 година
Общо за група IV: Общо за раздел В, в т.ч.:
Общо за раздел В: до 1 година
Г. Разходи за бъдещи периоди над 1 година
  Г. Финансирания и приходи за
  бъдещи периоди, в т.ч.:
  - финансирания
  - приходи за бъдещи периоди
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г) СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)
   
Дата на съставяне:....................................................................................
Съставител:....................................................................................
Ръководител:....................................................................................
     

Приложение № 2 към СС 1 - Двустранна форма

(Предишно Приложение № 2 към СС 1, изм. - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ................................................

за ................................................

 

Наименование
на разходите

Сума (в хил. лв.)

Наименование
на приходите

Сума (в хил. лв.)

текуща
година

предходна година

текуща

година

предходна година

а

1

2

а

1

2

А. Разходи

 

 

Б. Приходи

 

 

1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство

 

 

1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:

 

 

2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:

 

 

а) продукция

 

 

а) суровини и материали

 

 

б) стоки

 

 

б) външни услуги

 

 

в) услуги

 

 

3. Разходи за персонала, в т.ч.:

 

 

2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство

 

 

а) разходи за възнаграждения

 

 

3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин

 

 

б) разходи за осигуровки, в т.ч.:

 

 

4. Други приходи, в т.ч.:

 

 

аа) осигуровки, свързани с пенсии

 

 

а) приходи от финансирания

 

 

4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:

 

 

Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)

 

 

а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:

 

 

5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:

 

 

аа) разходи за амортизация

 

 

а) приходи от участия в предприятия от група

 

 

бб) разходи от обезценка

 

 

6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:

 

 

б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи

 

 

а) приходи от предприятия от група

 

 

5. Други разходи, в т.ч.:

 

 

7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:

 

 

а) балансова стойност на продадените активи

 

 

а) приходи от предприятия от група

 

 

б) провизии

 

 

б) положителни разлики от операции с финансови активи

 

 

Общо разходи за оперативна дейност

 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

 

 

в) положителни разлики от промяна на валутни курсове

 

 

6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:

 

 

Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)

 

 

а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове

 

 

 

 

 

7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч:

 

 

 

 

а) разходи, свързани с предприятия от група

 

 

 

 

б) отрицателни разлики от операции с финансови активи

 

 

 

 

Общо финансови разходи (6 + 7)

 

 

 

 

8. Печалба от обичайна дейност

 

 

8. Загуба от обичайна дейност

 

 

Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)

 

 

Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)

 

 

9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)

 

 

9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)

 

 

10. Разходи за данъци от печалбата

 

 

 

 

 

11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък

 

 

 

 

12. Печалба (9 - 10 - 11)

 

 

10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)

 

 

Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)

 

 

Всичко (Общо приходи + 10)

 

 

 

Дата на съставяне: .......................              Съставител: ....................               Ръководител: ......................

 


Приложение № 3 към СС 1 - Форма според функцията на разходите

(Предишно Приложение № 3 към СС 1, изм. - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ................................................

за ................................................

 

Наименование на приходите и разходите

Сума (в хил. лв.)

текуща година

предходна година

а

1

2

1. Нетни приходи от продажби

 

 

2. Себестойност на продажбите (включително амортизации и обезценки)

 

 

3. Брутна печалба или загуба (1 - 2)

 

 

4. Разходи за продажби (включително амортизации и обезценки)

 

 

5. Административни разходи (включително амортизации и обезценки)

 

 

6. Други приходи

 

 

7. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:

 

 

а) приходи от участия в група предприятия

 

 

8. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:

 

 

а) приходи от група предприятия

 

 

9. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:

 

 

а) приходи от група предприятия

 

 

10. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи

 

 

11. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:

 

 

а) разходи, свързани с група предприятия

 

 

12. Данък върху печалбата (корпоративен данък)

 

 

13. Финансов резултат след данъчно облагане

 

 

14. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък

 

 

15. Финансов резултат (печалба или загуба)

 

 

 

Дата на съставяне: ....................                 Съставител: ....................               Ръководител: ....................

 


Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 
на ........................................
за ........................................
 

(хил. лв.)

  З П Р   Финан- Т О
  а р е   сов ре- е б
  п е з   зултат от к щ
  и м е РЕЗЕРВИ минали у о
  с и р   години щ  
  а и в З Ре- Ре- Д Н Н а с
  н     а зерв, зерв р е е   о
    о о к свър- съг- у р п п б
  к т т о зан лас- г а о е с
  а     н с но и з к ч т
  п е п о изку- уч-  

п

р а в
Показатели и м о в пени ре- р р и л е
  т и с и собст- ди- е е т б н
  а с л   вени те- з д а а  
  л и е   ак- лен е е   / к
    и д   ции акт р л з з а
      в       в е а а п
      а       и н г г и
      щ         а у у т
      и         б б а
                п а а л
      о         е      
      ц         ч      
      е         а      
      н         л      
      к         б      
      и         а       
1. Салдо в началото на отчетния период
2. Промени в счетоводната политика
3. Грешки
4. Салдо след промени в счетоводната политика
и грешки
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:
- увеличение
- намаление
6. Финансов резултат за текущия период
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:
- за дивиденти
8. Покриване на загуба
9. Последващи оценки на активи и пасиви
- увеличение
- намаление
10. Други изменения в собствения капитал
11. Салдо към края на отчетния период
12. Промени от преводи на годишни финансови
отчети на предприятия в чужбина
13. Собствен капитал към края на отчетния
период (11 ± 12)
 
Дата на съставяне: ......................... Съставител: .................................. Ръководител: ...................................................................................................................................................................................

Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
на .......................
към .....................
 

(хил. лв.)

  Отчетна Послед- П Амортизация Послед- П Б
  стойност на ваща р   ваща р а
  нетекущите оценка е   оценка е л
  активи   о     о а
  В Н Н В У Н ц В Н О В У Н ц н
    а а   в а е а  т   в а е с
  н     к е м н н ч п к е м н о
  а п и р л а е а и и р л а е в
  ч о з а и л н ч с с а и л н а
  а с л я ч е а а л а я ч е а  
ПОКАЗАТЕЛИ л т е   е н   л е н   е н   с
  о ъ з н н и с о н а н н и а т
  т п л а и е т т а   а и е м о
  о и и   е   о о   п   е   о й
    л   п     й   п р п     р н
  н и п е     н н р е е     т о
  а   р р     о а е з р     и с
    п е и     с   з   и     з т
  п р з о     т п   п о     а  
  е е   д       е п е д     ц в
  р з п а     (4 р е р а     и  
  и   е       + и р и       я к
  о п р (1     5 о и о (8       р
  д е и +     - д о д +     в а
  а р о 2     6) а д а 9       я
    и д -         а   -     к  
    о а 3)             10)     р н
    д                       а а
    а                       я  
                              п
                            н е
                            а р
                              и
                            п о
                            е д
                            р а
                            и  
                            о (7
                            д -
                            а 14)
                               
                            (11  
                            +  
                            12  
                            -  
                            13)  
а 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. Нематериални активи  
1. Продукти от развойна дейност  
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи  
3. Търговска репутация  
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане  
Общо за група I:  
II. Дълготрайни материални активи  
1. Земи и сгради, в т.ч.:  
- земи  
- сгради  
2. Машини, производствено оборудване и апаратура  
3. Съоръжения и други  
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане  
Общо за група II:  
III. Дългосрочни финансови активи  
1. Акции и дялове в предприятия от група  
2. Предоставени заеми на предприятия от група  
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия  
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия  
5. Дългосрочни инвестиции  
6. Други заеми  
7. Изкупени собствени акции  
Общо за група III:  
IV. Отсрочени данъци  
Общо нетекущи (дълготрайни) активи  
(I + II + III + IV)  
 
Дата на съставяне: ......................... Съставител: .................................. Ръководител: ...................................................................................................................................................................................

Приложение № 6 към СС 1

Двустранна форма

 
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ..................................................
към ................................................
 
АКТИВ ПАСИВ
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Сума (в хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Сума (в хил. лв.)
  Текуща Предходна   Текуща Предходна
  година година   година година
а 1 2 а 1 2
А. Записан, но невнесен капитал А. Собствен капитал
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи I. Записан капитал
I. Нематериални активи II. Премии от емисии
II. Дълготрайни материални активи III. Резерв от последващи оценки
III. Дългосрочни финансови активи IV. Резерви
IV. Отсрочени данъци V. Натрупана печалба (загуба)
  от минали години
Общо за раздел Б: VI. Текуща печалба (загуба)
В. Текущи (краткотрайни) активи Общо за раздел А:
I. Материални запаси Б. Провизии и сходни
  задължения
II. Вземания, в т.ч.: В. Задължения, в т.ч.:
над 1 година до 1 година
III. Инвестиции над 1 година
IV. Парични средства  
Общо за раздел В:  
Г. Разходи за бъдещи периоди Г. Финансирания и приходи за
  бъдещи периоди
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г) СУМА НА ПАСИВА (А + Б +
  В + Г)
   
Дата на съставяне: ....................................................................................
Съставител: .....................................................................................
Ръководител: ..................................................................................
     

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума