навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 8 ЗА МИКРОКЛИМАТА В ПОДЗЕМНИТЕ РУДНИЦИ

Издадена от министъра на народното здраве

Обн. ДВ. бр.74 от 24 Септември 1985г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат максимално допустимите хигиенни норми за микроклимата в подземните рудници.





Чл. 2. (1) Максимално допустимите норми за микроклимата, уреждани с тази наредба, наричани по-нататък само норми, определят допустимите стойности на елементите на микроклимата (температурата, относителната влажност и скоростта на движение на въздуха в подземните рудници).
(2) Нормите по ал. 1 не се спазват в случаите на извършване на аварийни и спасителни работи.

Раздел II.
ИЗМЕРВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА МИКРОКЛИМАТА В ПОДЗЕМНИТЕ РУДНИЦИ


Чл. 3. Температурата на въздуха се измерва с термометри с точност на измерване най-малко ± 0,1°С.


Чл. 4. Относителната влажност на въздуха се определя по таблици или номограми посредством данните от измерените температури по сухия и мокрия термометър или данните от термисторни измерителни уреди.


Чл. 5. Скоростта на постъпващата в работното място вентилационна струя се измерва с кататермометър или с анемометри.


Чл. 6. (1) Температурата на повърхността на окръжаващите работното място повърхности (скали, крепеж и др.) се измерва с контактни термометри с точност на измерване най-малко плюс, минус 0,5°С.
(2) Измерването по ал. 1 се извършва най-малко в 6 измерителни точки на стените и тавана на изработката в мястото на работа в сухи участъци.


Чл. 7. При измерване на елементите на микроклимата на работните места в рудници, опасни от газ и (или) прах, електроизмерителните уреди трябва да бъдат направени така, че да не предизвикат взрив в рудника (взривобезопасно изпълнение).

Раздел III.
НОРМИРАНЕ НА МИКРОКЛИМАТА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА


Чл. 8. (1) Нормирането на микроклимата на работните места се съобразява с допустимите физиологични натоварвания и тежест на труда при 7-часова работна смяна в несиликозоопасните рудници.
(2) Нормите за микроклимата на работните места в проходческите и добивните забои за хора, облечени с леко работно облекло (включващо фланела без яка и ръкави, къси гащета, чорапи, куртка, панталони) и извършващи тежка физическа работа (с енергоразход от 320 до 350 W), са представени таблично в приложението.
(3) Нормите за температурата на въздуха на работните места извън тези, посочени в ал. 2 (сондажни, взривни, помпени, подземни, шлосерни и други камери, зарядни депа, руднични дворове на шахти и др.), за хора, облечени с леко работно облекло и извършващи средно тежка физическа работа (с енергоразход от 180 до 320 W), както и във всички минни изработки, по които се движат хора, са с 2°С по-високи от нормите за работните места в проходческите и добивните забои, но температурата в тях не трябва да бъде по-висока от 32°С.
(4) Не се допуска работа при температура на въздуха по сухия термометър над 32°С независимо от благоприятните стойности на останалите елементи на микроклимата (скорост на движение на въздуха над 2 m/s, относителна влажност на въздуха под 70% и температура на окръжаващите работното място повърхности под 25°С.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. (1) Тази наредба се издава на основание параграф 2 във връзка с чл. 20 от Закона за народното здраве и отменя Наредба № 6 за микроклимата в рудодобивните мини (ДВ, бр. 13 от 1976 г.).
(2) Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник" за новостроящи се и проектиращи се рудници и от 1 януари 1986 г. за рудници, намиращи се в експлоатация.


Приложение към чл. 8, ал. 2


Норми за микроклимата в подземните рудници за хора, извършващи тежка физическа работа,
облечени в леко работно облекло
 
Темпера- Относи- Скорост на постъпващата в работното място вентилационна
тура на телна струя, m/s
окръжа- влаж-  
ващите ност 0,25 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,50 2,00
работно- на  
то място въз- Максимално допустима температура на въздуха по сухия
повърх- духа термометър, °С
ности, %  
°С    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
до 35 100 21,5 22,7 24,6 25,2 26,2 26,8 27,3 27,6 28,0 29,4 30,0
  90 22,3 23,7 25,7 26,5 27,4 28,2 28,6 29,0 29,4 30,8 31,5
  80 23,1 24,7 27,0 27,9 28,8 29,7 30,2 30,5 31,0 32,0 32,0
  70 24,2 26,0 28,5 29,5 30,5 31,5 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0
  60 25,7 27,7 30,3 31,5 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0
  50 27,5 29,6 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0
36 до 40 100 19,3 20,6 22,8 23,7 24,6 25,4 26,0 26,3 26,8 28,3 29,1
  90 19,8 21,3 23,7 24,7 25,7 26,6 27,2 27,6 28,1 29,8 30,7
  80 20,5 22,2 24,7 25,8 27,0 28,0 28,6 29,2 29,6 31,5 32,0
  70 21,4 23,2 26,0 27,3 28,5 29,6 30,3 30,8 31,3 32,0 32,0
  60 22,5 24,5 27,5 29,0 30,4 31,7 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0
  50 23,9 26,0 29,5 31,3 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0
41 до 50 100 14,9 16,5 19,3 20,6 21,8 22,8 23,5 24,0 24,7 26,6 27,7
  90 15,2 17,0 19,8 21,2 22,7 23,8 24,8 25,1 25,8 27,8 29,0
  80 15,5 17,4 20,5 22,2 23,7 24,8 25,7 26,3 27,1 28,3 29,7
  70 15,8 18,0 21,3 23,1 24,8 26,2 27,0 27,8 28,6 31,2 32,0
  60 16,2 18,7 22,3 24,4 26,3 27,8 28,8 29,5 30,5 32,0 32,0
  50 16,8 19,6 24,0 26,1 28,4 30,0 31,1 32,0 32,0 32,0 32,0
51 до 60 100 10,5 12,2 15,4 17,3 18,8 20,0 20,8 21,7 22,4 24,7 26,0
  90 10,5 12,3 15,8 17,7 19,3 20,6 21,7 22,5 23,2 25,8 27,2
  80 10,5 12,3 16,1 18,2 20,0 21,5 22,5 23,4 24,3 27,0 28,7
  70 10,5 12,5 16,6 19,0 20,9 22,4 23,6 24,6 25,5 28,6 30,5
  60 10,5 12,6 17,2 19,8 21,9 23,7 25,0 26,0 27,0 30,5 32,0
  50 10,5 12,6 17,6 20,9 23,2 25,2 26,8 28,0 29,2 32,0 32,0


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума