навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 18 ОТ 3 ЮНИ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КАРТИ И РЕГИСТРИ ЗА ИЗГРАДЕНАТА ОТ ОПЕРАТОРИ ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.53 от 28 Юни 2005г., отм. ДВ. бр.83 от 22 Октомври 2019г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменена с § 7 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 21 от 10 октомври 2019 г. за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализирани карти и регистри за електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях физическа инфраструктура - ДВ, бр. 83 от 22 октомври 2019 г., в сила от 23.01.2020 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С наредбата се определят съдържанието, условията и редът за създаването, поддържането и съхранението на специализирани карти и регистри на изградената от оператори далекосъобщителна инфраструктура.
(2) Картите и регистрите по ал. 1 са специализирани карти и регистри по смисъла на чл. 32, ал. 1, т. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).

Чл. 2. (1) Далекосъобщителните оператори създават и поддържат специализирани карти и регистри за изградената от тях подземна и/или надземна далекосъобщителна инфраструктура.
(2) При възможност далекосъобщителните оператори създават и поддържат информационна система за изградената от тях далекосъобщителна инфраструктура.


Чл. 3. (1) Специализираните карти и регистри се изработват с цел документиране на пространственото положение и основните технически характеристики на изградената подземна и надземна далекосъобщителна инфраструктура.
(2) Специализираните карти и регистри на подземната и надземната далекосъобщителна инфраструктура осигуряват информация при:
1. експлоатация и поддържане на подземните и надземните проводи и съоръжения на далекосъобщителната инфраструктура;
2. проучване и проектиране за изграждане на нови и реконструкция на съществуващи подземни и надземни проводи и съоръжения на далекосъобщителната инфраструктура;
3. изработване на устройствени схеми и общи и подробни устройствени планове;
4. предварителни (прединвестиционни) и обемно-устройствени проучвания и изработване на инвестиционни проекти;
5. създаване от далекосъобщителния оператор на информационна система за изградената от него далекосъобщителна инфраструктура;
6. създаване на информационен слой за далекосъобщителната инфраструктура в информационната система на Агенцията по кадастъра.


Чл. 4. (1) При изработване на специализираните карти и регистри на далекосъобщителната инфраструктура се ползват данните от кадастралната карта и кадастралните регистри.
(2) За изработване на специализирани карти и регистри на далекосъобщителната инфраструктура се предоставят:
1. кадастрални данни - от Агенцията по кадастъра;
2. специализирани данни - от далекосъобщителния оператор или от Агенцията по кадастъра, в случай че далекосъобщителният оператор ги е предоставил;
3. копия от кадастралните планове на подземните проводи и съоръжения - от общинската администрация и/или от ведомства и юридически лица, които съхраняват такива;
4. копия от одобрените инвестиционни проекти и екзекутивни документации за изградените обекти на далекосъобщителната инфраструктура - от техническия архив на съответната община.
(3) Данните по ал. 2 се предоставят на далекосъобщителния оператор в 30-дневен срок от поискването им.


Чл. 5. (1) Специализираните карти и регистри на далекосъобщителната инфраструктура се изработват в цифров и графичен вид.
(2) Специализираните карти и регистри се съхраняват в графичен и писмен вид върху традиционен носител и в цифров вид върху магнитен, оптичен или друг технически носител.


Чл. 6. (1) Специализираните карти на далекосъобщителната инфраструктура съдържат основни кадастрални данни - обект на кадастъра, и специализирани данни за далекосъобщителната инфраструктура.
(2) Специализираните регистри на далекосъобщителната инфраструктура съдържат:
1. данни за поземлените имоти и сградите и вида на собствеността им, извлечени от кадастралния регистър на недвижимите имоти;
2. специализирани данни съгласно тази наредба.


Чл. 7. (1) Специализираните карти и регистри на далекосъобщителната инфраструктура се изработват за урбанизираните територии и за неурбанизираните територии.
(2) Координатната система, мащабите, разграфката и номенклатурата на специализираните карти на далекосъобщителната инфраструктура съвпадат с тези на кадастралната карта, определени с наредбата по чл. 31 ЗКИР. С техническо задание може да бъде определен и друг мащаб на специализираната карта, различен от този на кадастралната карта.
(3) Специализираните карти се изработват в Българска геодезическа система 2000.

Глава втора.
СЪДЪРЖАНИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КАРТИ И РЕГИСТРИ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Раздел I.
Съдържание на специализираните карти


Чл. 8. (1) Специализираните карти на далекосъобщителната инфраструктура в цифров вид се представят в тематични слоеве.
(2) Специализираните карти на далекосъобщителната инфраструктура за урбанизираните територии съдържат:
1. основни кадастрални данни:
а) границите и идентификаторите на поземлените имоти;
б) очертанията на сградите и идентификаторите им;
в) адрес на недвижимия имот;
г) граници на кадастрален район и граници на районите на градовете по чл. 10 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България;
2. специализирани данни:
а) далекосъобщителни мрежи;
б) линейните проводи и очертанията на съоръженията;
в) инфраструктурни обекти и елементите им;
г) местоположение и райони на технологични сгради;
д) местоположение и райони на разпределителни шкафове;
е) местоположение на шахти;
ж) крайни разпределителни устройства;
з) райони на териториален възел на далекосъобщенията (ТВД);
и) трасета на канална мрежа, армирано-положени кабели и въздушни съобщителни линии;
й) знаци, определящи местоположението на кабелното трасе.
(3) Специализираните карти на далекосъобщителната инфраструктура за неурбанизираните територии съдържат:
1. основни кадастрални данни:
а) държавна граница и граници на административно-териториалните единици;
б) граници на кадастрални райони;
в) граници и идентификатори на поземлени имоти;
г) очертания на сгради и идентификаторите им;
2. специализирани данни:
а) далекосъобщителни мрежи;
б) линейните проводи и очертанията на съоръженията;
в) инфраструктурни обекти и елементите им;
г) трасета на кабели - симетрични, коаксиални и оптични;
д) отклонения, участъци, усилвателни и регенераторни участъци, кабелни дължини по трасето;
е) кабелни съоръжения и техните единни кодови номера;
ж) знаци, определящи местоположението на кабелното трасе.
(4) Специализираните карти съдържат и данни за:
а) точки от геодезическата основа;
б) граници на жилищни комплекси;
в) водни течения и водни площи;
г) наименованията на области, общини, кметства, райони, населени места, селищни образувания, квартали, жилищни комплекси, площади, улици, природни и исторически забележителности, местности, водни течения и водни площи, пристанища, пътища, железопътни линии и др., през които преносните мрежи преминават, а разпределителните мрежи обслужват.


Чл. 9. (1) За изобразяване на елементите от далекосъобщителната мрежа се използват символни означения (условни знаци) съгласно приложение № 1.
(2) За обектите по ал. 1 в цифров вид и таблична форма се съхраняват паспортни данни, които включват единни кодови номера, графични и цифрови данни.


Чл. 10. (1) Точността на специализираните карти съответства на изискванията, посочени в наредбата по чл. 31 ЗКИР.
(2) Специализираните карти на далекосъобщителната инфраструктура в цифров вид се изработват във формата по чл. 12, т. 4 ЗКИР.

Раздел II.
Съдържание на специализираните регистри


Чл. 11. (1) Специализираните регистри на подземните проводи и съоръжения на далекосъобщителната инфраструктура съдържат данни за:
1. акт, удостоверяващ правата върху провода;
2. местоположение (територия);
3. предназначение (преносен или разпределителен);
4. вид на провода;
5. начин на полагане на провода;
6. вид на съоръжението;
7. маркировка на проводите и съоръженията;
8. начало и край на провода;
9. отклонения, шахти, колектори по трасето на провода;
10. местоположение на напречните профили на провода;
11. координатите "x", "y" и "h" на точките, определящи провода.
(2) Съдържанието и полетата на регистрите на подземните проводи и съоръжения на далекосъобщителната инфраструктура са съгласно приложение № 2.


Чл. 12. (1) Специализираните регистри на надземните проводи и съоръжения на далекосъобщителната инфраструктура съдържат данни за:
1. акт, удостоверяващ правата върху провода;
2. местоположение (територия);
3. предназначение (преносен или разпределителен);
4. вид на провода;
5. вид на съоръжението;
6. начин на окачване на провода;
7. начало и край на провода;
8. отклонения;
9. координатите "x", "y" и "h" на точките, определящи провода.
(2) Съдържанието и полетата на регистрите на надземните проводи и съоръжения на далекосъобщителната инфраструктура са съгласно приложение № 2.


Чл. 13. Регистрите по чл. 11 и 12 се поддържат чрез информационните системи на далекосъобщителните оператори или чрез информационната система на Агенцията по кадастъра и в случай, че такива са създадени.

Глава трета.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КАРТИ И РЕГИСТРИ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Раздел I.
Общи положения


Чл. 14. (1) Далекосъобщителният оператор възлага изработването на специализирани карти и регистри на правоспособни лица по чл. 16, ал. 1 ЗКИР.
(2) Далекосъобщителният оператор:
1. уведомява органите на местната администрация и заинтересуваните ведомства и лица за началото и времетраенето на работите и за изпълнителите;
2. издава на изпълнителите служебна бележка, съдържаща име на обекта за изпълнение, име на изпълнителя и времетраенето на работите;
3. предоставя достъп на изпълнителите до документи и данни, необходими за пряката им работа;
4. осигурява достъп на изпълнителите до експлоатираните от тях проводи и съоръжения.
(3) След завършване на строителните и монтажните работи на обектите на далекосъобщителната инфраструктура и създаване на специализирана карта и регистри далекосъобщителният оператор подава заявление до началника на съответната служба по кадастъра за приемането им. В заявлението се посочва и лицето, което ще участва от името на оператора в комисията по приемане на специализираната карта и регистри.


Чл. 15. В случаите, когато шахти, колектори, касети, шкафове и др. към подземни и надземни проводи и съоръжения на далекосъобщителната инфраструктура се експлоатират от няколко оператора едновременно, тяхното отваряне се извършва само в присъствието на представители на собственика на техническата инфраструктура при спазване на изискванията за безопасност.


Чл. 16. Обектите на специализираната карта на далекосъобщителната инфраструктура се заснемат по геодезически методи в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 31 ЗКИР.

Раздел II.
Изработване на специализираните карти и регистри на далекосъобщителната инфраструктура


Чл. 17. (1) При изработване на специализираните карти на далекосъобщителната инфраструктура се използва геодезическата основа на кадастралната карта.
(2) Нова работна геодезическа основа се създава съгласно изискванията на наредбата по чл. 31 ЗКИР.


Чл. 18. (1) Подземните проводи с широчина до 0,5 m се заснемат по оста им, а останалите - по външните им размери. Заснемат се всички отклонения на трасето от правата линия, по-големи от 0,20 m. При заснемане на кабели, положени свободно в земята, подробните точки на правите участъци не трябва да са на повече от 20 m, а кривите участъци се заснемат с достатъчен брой за вярното им изобразяване точки, но не по-малко от три точки - начало, среда и край на кривата.
(2) Канални мрежи, канални бетонови блокове, инсталационни колектори и др. се заснемат при шахтите, чупките и в правите участъци, като подробните точки са с гъстота не по-голяма от 50 m.
(3) Проводи, положени в канална мрежа, канални бетонови блокове или пакет тръби, се заснемат по външните размери на съответната канална мрежа, канални бетонови блокове или на пакета тръби. Заснемането им се извършва чрез шахтите, като се измерват дълбочините на съоръженията до горния и долния край.
(4) Ситуационно се заснемат всички шахти и камери по външните им размери, а кръглите - с една точка и диаметъра им. Кръглите капаци на шахти се заснемат с една точка, а правоъгълните с две и размерите им. Измерват се дълбочините на шахтите.
(5) Капаците на шахтите се реперират. Данните се записват в реперен карнет.


Чл. 19. (1) За определяне на хоризонталното и вертикалното положение на подземните проводи и съоръжения при необходимост се изработват напречни профили и се вземат необходимите данни за надземните обекти.
(2) За еднозначното установяване на проводите се използват кабелотърсачи, металотърсачи и/или се изкопават шурфове.


Чл. 20. (1) Височинното положение на подземните проводи и съоръжения се определя чрез геометрична или тригонометрична нивелация при следните изисквания:
1. надморските височини на проводите, по които има изградени шахти, се определят чрез нивелация на капаците на шахтите и по измерените вътре в тях дълбочини;
2. надморските височини на проводите, по които няма изградени шахти, и на съоръженията към тях се определят преди засипването им или чрез проводотърсач.
(2) Височинното положение на подземните проводи и съоръжения се определя чрез напречни профили - в местата, където наклоните се променят, а при непроменлив наклон - през 80 m.


Чл. 21. (1) Далекосъобщителна инфраструктура се заснема и обследва чрез шахтите, излазите, разпределителните шкафове, крайните разпределителни устройства, радиошкафовете и кабелните трасета.
(2) Новоизградените проводи и съоръжения се заснемат при спазване на следните условия:
1. извършва се преди засипването им;
2. заснемат се всички предпазни кожуси, като се вземат и необходимите данни за диаметър и материал;
3. заснемат се отводнителните канали на топлопроводните шахти и тези на каналните телефонни мрежи;
4. при пакет от кабели в общ изкоп се заснемат двата крайни кабела и се записват необходимите данни за всички кабели;
5. кабели с различно напрежение, поставени в общ изкоп, се заснемат поотделно;
6. инсталационните колектори се заснемат, без да се развива снимачен полигон вътре в самите колектори;
7. заснемат се всички резерви на кабелите.
(3) Заснемат се също така и каналните бетонови блокове, пакетите тръби, обществените телефонни постове и кабелните муфи.
(4) Събират се данни за вида на кабелите, включително и за кабелите, положени в канална мрежа, бетонови блокове или в пакет тръби.
(5) Обектите на далекосъобщителната инфраструктура и отразяването им в специализираната карта и регистри се определят с техническо задание, изработено от далекосъобщителния оператор.

Раздел III.
Приемане на специализираните карти и регистри


Чл. 22. (1) Специализираните карти и регистри на изградената от оператора далекосъобщителна инфраструктура се приемат от службата по кадастъра, на чиято територия е изградена, с участието на представители на общинската администрация, далекосъобщителния оператор и други заинтересувани лица.
(2) Началникът на съответната служба по кадастъра назначава със заповед комисия за приемането на специализираните карти и регистри в 7-дневен срок от постъпилото по чл. 14, ал. 3 заявление от далекосъобщителния оператор.
(3) Комисията по ал. 2 в 60-дневен срок от назначаването й проверява съдържанието и точността на специализираните карти и регистри и взема решение за приемането или неприемането им. За направените констатации и взетото решение се съставя протокол.
(4) В случаите, когато комисията не приеме специализираните карти и регистри, се определя срок за отстраняване на допуснатите несъответствия, след което те се разглеждат в 30-дневен срок от комисията по ал. 2.
(5) Копие от приетите карти и регистри на далекосъобщителната инфраструктура в цифров и графичен вид се предават в Министерството на транспорта и съобщенията, Агенцията по кадастъра и в общинската администрация в 30-дневен срок.

Глава четвърта.
ПОДДЪРЖАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КАРТИ И РЕГИСТРИ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА


Чл. 23. Поддържането на специализираните карти и регистри на далекосъобщителната инфраструктура се състои в отразяване на настъпили промени в резултат на експлоатацията, модернизацията и реконструкцията на обектите на далекосъобщителната инфраструктура.


Чл. 24. Специализираните карти и регистри се поддържат и съхраняват от далекосъобщителните оператори. Техническите дейности при поддържането на специализирани карти се извършват от правоспособни лица по чл. 16, ал. 1 ЗКИР.


Чл. 25. Специализираните карти и регистри се поддържат в актуално състояние чрез геодезически измервания по реда на глава трета, раздели II и III.


Чл. 26. Специализираните данни от картите на далекосъобщителната инфраструктура могат да се включват в кадастъра като допълнителни кадастрални данни, да се поддържат в актуално състояние, да се съхраняват и да се предоставят при условия и по ред, определени с договор между Агенцията по кадастъра и далекосъобщителния оператор.


Чл. 27. Създаването на специализираните карти и регистри на подземната и надземната далекосъобщителна инфраструктура и тяхното поддържане е за сметка на далекосъобщителния оператор.


Чл. 28. Службата по кадастъра при наличие на подадено заявление по чл. 14, ал. 3 и при поискване от далекосъобщителния оператор издава удостоверение по чл. 52, ал. 5 ЗКИР.

Глава пета.
ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ


Чл. 29. (1) Информационната система на далекосъобщителния оператор поддържа връзка с информационната система на Агенцията по кадастъра при условията и по реда, определени с наредбата по чл. 33, ал. 2 ЗКИР.
(2) Далекосъобщителният оператор поддържа в информационната си система единни кодови номера за вида на далекосъобщителните обекти и кабелните съоръжения.


Чл. 30. (1) Ведомствата и общините ползват данни за далекосъобщителната инфраструктура от информационните системи по чл. 29, ал. 1 срещу заплащане на действителните разходи, направени за създаване на копия от данните в цифров и графичен вид.
(2) Далекосъобщителните оператори ползват данни за далекосъобщителната инфраструктура от информационната система на Агенцията по кадастъра срещу заплащане на действителните разходи, направени за създаване на копия от данните в цифров и графичен вид само за районите, за които са предоставили информация.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Шурф" е ръчен изкоп, перпендикулярно на трасето на подземните мрежи, за установяване на действителното местоположение и вида на подземните мрежи и съоръжения, когато е невъзможно да се определи точното им местоположение или има съмнения за верността на подземния кадастър.
2. "Информационна система" е комплексът от резултатите, получени от геодезическите и картографските дейности, математическите, програмните, техническите и организационните начини за тяхното съхранение, обработка, изобразяване и използване.
3. "Единен кодов номер" е уникален номер, чрез който далекосъобщителният провод или съоръжение се посочва еднозначно на територията на страната.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. До одобряването на кадастрална карта и кадастрални регистри за дадена територия за създаване на специализирани карти се ползват плановете и картите, създадени по реда на отменения Закон за единния кадастър на Народна република България, отменения Закон за териториално и селищно устройство, Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.


§ 3. До въвеждането на Българска геодезическа система 2000 специализираните карти се създават и поддържат в координатна система "1970 г." и Балтийска височинна система.


§ 4. До одобряването на кадастрална карта и кадастрални регистри данните по чл. 52, ал. 4 ЗКИР се предоставят на общинската администрация, която издава удостоверението по ал. 5 от същия член.


§ 5. До одобряване на формат на записа в цифров вид по чл. 12, т. 4 ЗКИР специализираните карти в цифров вид се създават съгласно Наредба № 5 от 1999 г. за структурата на записа в цифров вид на кадастралните планове и карти, регулационните планове и плановете на почвените категории.


§ 6. Наредбата се издава на основание чл. 169, ал. 3 от Закона за далекосъобщенията във връзка с чл. 32, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър.


§ 7. За изградените далекосъобщителни мрежи тази наредба влиза в сила в едногодишен срок от обнародването й в "Държавен вестник".


§ 8. Указания по прилагането на наредбата дават министърът на транспорта и съобщенията и министърът на регионалното развитие и благоустройството.


Приложение № 1 към чл. 9, ал. 1

Графични символни означения за проводи и съоръжения в урбанизирани територии
Забележки:
1. Графичните символни означения са разработени съгласно БДС 2870 - 72 "Означения графични. Телефонни мрежи, линии и линейни съоръжения", в сила от 1.I.1974 г.
2. При необходимост операторите могат да използват допълнителни графични символни означения при създаване на специализираните карти.

Графични символни означения за проводи и съоръжения в неурбанизирани територии


Приложение № 2 към чл. 11, ал. 2

Регистри на подземни и надземни проводи и съоръжения на далекосъобщителната инфраструктура

Регистри на подземни проводи и съоръжения


Акт, удостоверяващ Местополо- Предназначение Вид на Начин на Вид на съоръ-
правата върху жение (преносен или провода полагане на жението
провода (територия) разпределителен)   провода  
1 2 3 4 5 6
           
           
Маркировка Начало и край Отклонения, Местоположение Координатите
на проводите на провода шахти, колектори на напречните "x", "y" и "h"
и съоръженията   по трасето на профили на на точките,
    провода провода определящи провода
7 8 9 10 11
         
         

Регистри на надземни проводи и съоръжения

Акт, удостоверяващ Местополо- Предназначение Вид на Начин на Вид на съоръ-
правата върху жение (преносен или провода окачване на жението
провода (територия) разпределителен)   провода  
1 2 3 4 5 6
           
           
Начало и край на провода Отклонения Координатите "x", "y" и "h" на точките,
    определящи провода
7 8 9
     

Допълнителни регистри

ВЪЗЛООБРАЗУВАНЕ - ТЕХНОЛОГИЧНА СГРАДА (ТС)
Населено място:  
Възел № Възел име:
ТС № ТС вид Име Местоположение
      (структуриран адрес)
       
       
ОПТИЧЕН КАБЕЛ (ОК)
 
Пунктове Тип ODF Капаци- Дължина Вид на Година Забе-
регенераторен (брой тет ОК на ОК полагане на въвеж- лежка
участък оптични (брой (m) на кабела дане в екс-  
начален краен влакна) оптични     плоатация  
наиме- ад- наиме- ад-   влакна)        
нование рес нование рес            
                   
                   
КАБЕЛИ ПЪРВА МРЕЖА
Към ТС №
 
Кабел № ТС № Вид Производствен тип Вид на Година на Забе-
    (първичен,   полагане въвеждане в лежка
    директен, тип капа- диаметър на кабела експлоатация  
    смесен)   цитет на жилата      
                 
                 
СЪЕДИНИТЕЛНИ КАБЕЛИ
Кабел от ТС № към ТС №
 
Кабел № Вид Производствен тип Вид на Година на Забе-
    тип капа- диаметър полагане въвеждане в лежка
      цитет на жилата на кабела експлоатация  
               
               
ВЪТРЕШНОСТАНЦИОННИ КАБЕЛИ - между главни разпределители (ГР)
 
ТС № ГР 1 ГР 2 Кабел № Производствен тип Година на Забе-
        тип капа- диаметър въвеждане в лежка
          цитет на жилата експлоатация  
                 
                 
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ШКАФ (РШ)
Възел №
 
ТС № РШ № Бр. тела Пр. капацитет Местоположение Забележка
           
           
ШАХТИ
 
ТС № Шахта № Вид по пред- Производ- Местопо- Въвеждане Рекон- Забе-
    назначение ствен тип ложение в експлоа- струирана лежка
    (номенклатура) (БДС 3636-72)   тация    
               
               
МЕЖДУСЕЛИЩНА КАБЕЛНА МРЕЖА
 
  Единен кодов номер Произ- Година Откло- Участък,
  код на вид дале- пощ. код пощ. код номер водствен на въвеж- нение на усилва-
  подсис- косъобщи- начало край ДО(2) тип и капа- дане в кабела телен
  тема телен обект       цитет експлоа- в района участък,
  Линейно (ДО)(1)         тация   кабелна
  кабелна               дължина
  техника(1)                

(1) Избира се от номенклатура.
(2) Технологична номерация.

Забележка. При необходимост операторите могат да създават и поддържат в информационните системи и допълнителни регистри.


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума