навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 27 ОТ 16 АВГУСТ 2005 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДРЕХИТЕ ВТОРА УПОТРЕБА

Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.70 от 26 Август 2005г., изм. ДВ. бр.80 от 11 Септември 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2020 г.) С тази наредба се определят здравните изисквания към дрехите втора употреба, предназначени за пускане на пазара, включително като хуманитарна помощ или с благотворителна цел.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 80 от 2020 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2020 г.) Забранява се пускането на пазара, включително като хуманитарна помощ или с благотворителна цел, на лично бельо и бански костюми втора употреба, на дрехи втора употреба за деца до едногодишна възраст и на обувки втора употреба за деца до 34 номер включително.
Чл. 2. (Отм. - ДВ, бр. 80 от 2020 г.)

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2020 г.) Обектите, в които се пускат на пазара, включително като хуманитарна помощ или с благотворителна цел, дрехи втора употреба, се обозначават чрез подходящо оформен надпис на български език, че дрехите са употребявани, като в непосредствена близост до него се поставя информационно табло, съдържащо следната информация за потребителя: "Всички употребявани дрехи, преди да бъдат използвани по предназначение, задължително трябва да бъдат изпрани и при възможност изгладени."

Чл. 4. Дрехите втора употреба трябва да отговарят на следните здравни изисквания:
1. да са почистени и дезинфекцирани;
2. да са без видими дефекти и петна;
3. да са здрави.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2020 г.) Дрехите втора употреба, които се пускат на пазара, включително като хуманитарна помощ или с благотворителна цел, се придружават от документ, удостоверяващ, че им е извършена дезинфекция по термодезинфекционен, химиотермодезинфекционен метод или с биоцид, като се посочва методът на дезинфекция. При обработка по химиотермодезинфекционен метод или с биоцид се посочва и видът на използвания биоцид.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2020 г.) Документът по ал. 1 се издава от физическото или юридическото лице, извършило дезинфекцията.
(3) Вносът на дрехи втора употреба се осъществява след предоставяне на митническите власти на документа по ал. 1 в оригинал и на български език.
(4) Копие от документа по ал. 1 се съхранява в търговския обект и се представя при поискване на контролните органи.


Чл. 6. (1) Държавните здравни инспектори спират продажбата на дрехи втора употреба в търговската мрежа, когато те не отговарят на изискванията по чл. 4, т. 1 и 2, и предписват допълнителна обработка (химическо чистене, пране, гладене).
(2) Дрехите по ал. 1 се предлагат за продажба в търговската мрежа след извършена допълнителна обработка, удостоверено с документ или знак върху тъканта.
(3) Държавните здравни инспектори спират продажбата на дрехите втора употреба, които не отговарят на изискванията по чл. 4, т. 3, и разпореждат унищожаването или използването им за други цели.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2020 г.) По смисъла на тази наредба "дрехи втора употреба" са употребявани облекла, в това число обувки, както и одеяла, килими, кувертюри, пердета, завеси, покривки, спално бельо и хавлиени кърпи, които са годни за по-нататъшна употреба и които след допълнителна обработка могат да се използват по предназначението, за което са създадени.

Заключителни разпоредби


§ 2. Отговорност за спазване на наредбата носят лицата, които внасят и продават дрехи втора употреба.


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2020 г.) Контролът по изпълнение на наредбата се осъществява от регионалните здравни инспекции.


§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 34, ал. 2 и § 1, т. 10, буква "д" от Закона за здравето.


§ 5. В Наредба № 27 за вноса на стоки, имащи значение за здравето на населението (обн., ДВ, бр. 75 от 1995 г.; изм., бр. 78 от 2003 г., бр. 4 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2004 г.) ред 54 от приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 и част "Д" от приложение № 2 към чл. 4, ал. 2, т. 2 се заличават.


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума