навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

В сила от 01.01.2006 г.

Обн. ДВ. бр.91 от 15 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006г., изм. ДВ. бр.81 от 6 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 13 Април 2007г., изм. ДВ. бр.108 от 19 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.106 от 12 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.24 от 31 Март 2009г., изм. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.95 от 1 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.55 от 20 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.35 от 3 Май 2011г., изм. ДВ. бр.82 от 21 Октомври 2011г., изм. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011г., доп. ДВ. бр.29 от 10 Април 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 22 Ноември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013г., доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 19 Декември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.30 от 24 Април 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.92 от 27 Ноември 2015г., изм. ДВ. бр.95 от 8 Декември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.45 от 14 Юни 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.58 от 26 Юли 2016г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 6 Декември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.9 от 26 Януари 2017г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 4 Август 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.92 от 17 Ноември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 5 Декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 16 Март 2018г., доп. ДВ. бр.62 от 27 Юли 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.65 от 7 Август 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 13 Декември 2018г., доп. ДВ. бр.7 от 22 Януари 2019г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.33 от 19 Април 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.96 от 6 Декември 2019г., доп. ДВ. бр.100 от 20 Декември 2019г., изм. ДВ. бр.9 от 31 Януари 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.14 от 18 Февруари 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 2020г., доп. ДВ. бр.28 от 24 Март 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.44 от 13 Май 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.65 от 21 Юли 2020г., изм. ДВ. бр.84 от 29 Септември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.104 от 8 Декември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 16 Септември 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 11 Февруари 2022г., изм. ДВ. бр.42 от 7 Юни 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.52 от 5 Юли 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.100 от 16 Декември 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2023г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 23 Юни 2023г., изм. и доп. ДВ. бр.66 от 1 Август 2023г., изм. ДВ. бр.82 от 29 Септември 2023г., доп. ДВ. бр.86 от 13 Октомври 2023г., изм. и доп. ДВ. бр.96 от 17 Ноември 2023г., изм. ДВ. бр.102 от 8 Декември 2023г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 19 Декември 2023г., изм. ДВ. бр.106 от 22 Декември 2023г., изм. и доп. ДВ. бр.11 от 6 Февруари 2024г., изм. ДВ. бр.23 от 19 Март 2024г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Проект: 502-01-6/10.08.2005 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I.
Приложно поле


Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1 - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Този закон урежда облагането с акциз, както и контрола върху производството, употребата, складирането, движението и обезпечаването на стоките, подлежащи на облагане с акциз.
(2) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Директорът на Агенция "Митници" издава задължителни указания за длъжностните лица в структурата на агенцията за единно прилагане на акцизното законодателство в рамките на функциите и правомощията на агенцията по този закон след предварително получаване на становище от министъра на финансите.
(3) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Задължителни указания по ал. 2 може да се издават и от министъра на финансите.

Раздел II.
Предмет на облагане с акциз и данъчнозадължени лица

Чл. 2. На облагане с акциз подлежат:
1. алкохолът и алкохолните напитки;
2. тютюневите изделия;
3. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) енергийните продукти и електрическата енергия;
4. (отм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
5. (отм. - ДВ, бр. 44 от 2009 г., в сила на 01.01.2010 г.)


Чл. 3. (1) (Предишен текст на чл. 3 - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) Данъчнозадължени лица са:
1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) лицензираните складодържатели и регистрираните по този закон лица;
2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) лицата, за които е възникнало задължение по митническото законодателство по отношение на акцизни стоки;
3. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., отм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.)
4. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.) освободените от акциз крайни потребители и временно регистрираните получатели;
5. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) данъчните представители на лица, регистрирани по ДДС в друга държава членка, които извършват доставки на акцизни стоки при условията на дистанционна продажба по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност;
6. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) сертифицираните получатели, които получават на територията на страната акцизни стоки, освободени за потребление в друга държава членка, с изключение на случаите, когато лицата по т. 5 са изпълнили задълженията си по този закон;
7. (нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2009 г., в сила на 01.01.2010 г.)
8. (нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) лицата, подали искане за възстановяване на акциз;
9. (нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) лицата, за които възниква солидарна отговорност;
10. (нова - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) лицата по чл. 76к, ал. 2, които изпращат акцизни стоки;
11. (нова - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) лицата по чл. 76л, ал. 1, които получават акцизни стоки на територията на страната.
(2) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Данъчнозадължени лица са и лицата извън случаите по ал. 1, когато са произвели или са участвали в производството на акцизни стоки, държат или са участвали в държането на акцизни стоки, разпореждат се или са се разпоредили с акцизни стоки, за които не е бил заплатен акциз или акцизът е бил заплатен частично.
(3) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Когато за едно и също установено задължение за акциз са отговорни няколко данъчно задължени лица, те са солидарно отговорни.
(4) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) В случаите на чл. 20, ал. 2, т. 23 солидарно отговорни за заплащането на акциза са:
1. при освобождаване от заплащане на акциз:
а) лицето, което е потребило енергийните продукти за цели, различни от целите, за които е ползвано освобождаване от заплащане на акциз в случаите на чл. 24, ал. 1, т. 1 или чл. 26, ал. 2, и
б) лицензираният складодържател, освободил енергийните продукти за потребление, когато е знаел или е бил длъжен да знае, че доставените на лицето по буква "а" енергийни продукти ще бъдат използвани извън условията за освобождаване от заплащане на акциз в случаите по чл. 24, ал. 1, т. 1 или чл. 26, ал. 2 и това е доказано от ревизиращия орган по реда на чл. 117 - 120 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
2. при възстановяване на акциз:
а) лицето, което е потребило енергийните продукти за цели, различни от целите, за които е ползвано освобождаване от заплащане на акциз в случаите по чл. 24, ал. 1, т. 1 или чл. 26, ал. 2, и
б) лицето, на което е възстановен акцизът за енергийните продукти, доставени на лицето по буква "а", когато е знаело или е било длъжно да знае, че доставените на лицето по буква "а" енергийни продукти ще бъдат използвани извън условията за освобождаване от заплащане на акциз в случаите по чл. 24, ал. 1, т. 1 или чл. 26, ал. 2 и това е доказано от ревизиращия орган по реда на чл. 117 - 120 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Раздел II "а".
Прилагане на Митническия кодекс на Съюза към акцизните стоки (Нов - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.)


Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) (1) Формалностите, предвидени в митническите разпоредби на Съюза при въвеждането на стоки на митническата територия на Съюза, се прилагат съответно към въвеждането на акцизни стоки на територията на Съюза от една от териториите, посочени в чл. 4, т. 25.
(2) Формалностите, предвидени в митническите разпоредби на Съюза при извеждането на стоки от митническата територия на Съюза, се прилагат съответно към извеждането на акцизни стоки от територия на Съюза за някоя от териториите, посочени в чл. 4, т. 25.
(3) Разпоредбите на глава четвърта, глава четвърта "а" и глава пета не се прилагат за акцизните стоки, които имат митнически статут на несъюзни стоки по смисъла на чл. 5, т. 24 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ, L 269/1 от 10 октомври 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 952/2013".

Раздел III.
Понятия


Чл. 4. По смисъла на този закон:
1. "Акцизни стоки" са стоките, посочени в чл. 2.
2. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., доп. - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 11.02.2022 г.) "Лицензиран складодържател" е лице, което в съответствие с разпоредбите на този закон е получило лиценз да произвежда и/или складира, да държи и преработва, да получава и изпраща акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.
3. (доп. - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 11.02.2022 г.) "Данъчен склад" е място, където се произвеждат, преработват, държат, складират, получават и изпращат акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз от лицензиран складодържател в съответствие с разпоредбите на този закон.
4. (доп. - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 11.02.2022 г.) "Режим отложено плащане на акциз" е съвкупност от правила, приложими за производството, преработката, държането, складирането и движението на стоки при отложено плащане на акциза.
5. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 11.02.2022 г.) "Код по КН" са тарифни кодове по Комбинираната номенклатура съгласно Приложение I на Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическата номенклатура и Общата митническа тарифа. За алкохола и алкохолните напитки кодовете по КН са по Комбинираната номенклатура, прилагана към 1 януари 2019 г., а за енергийните продукти и електрическата енергия - по Комбинираната номенклатура, прилагана към 1 януари 2002 г.
6. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2018 г., в сила от 20.05.2019 г., доп. - ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 20.05.2019 г., доп. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.08.2023 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) "Продажна цена" е цената, изписана върху потребителската опаковка, по която тютюневите изделия се продават на дребно на краен потребител, в която са включени разходите за производство и реализация на производителя (вносителя), дължимите мита, вноски, такси, акциз и данък върху добавената стойност. За пури и пурети продажната цена е цената, изписана върху бандерола, по която тютюневите изделия се продават на дребно на краен потребител, в която са включени разходите за производство и реализация на производителя (вносителя), дължимите мита, вноски, такси, акциз и данък върху добавената стойност. Не се изисква изписване на продажна цена върху потребителската опаковка на:
а) заместителите на тютюна, съдържащи никотин;
б) течностите за електронни цигари, независимо дали съдържат никотин;
в) нагреваемите изделия със съдържание, различно от тютюн;
7. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) "Бандерол" е държавна ценна книга, която доказва внасянето на дължимия акциз за освободените за потребление акцизни стоки, закупува се от Министерството на финансите и не може да бъде предмет на последваща сделка.
8. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) "Специализиран малък обект за дестилиране" е обект, който отговаря едновременно на следните условия:
а) е правно и икономически независим от който и да е друг обект за дестилиране и не осъществява дейността си по предоставен лиценз;
б) (изм. - ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 26.01.2017 г.) е с обща вместимост на съдовете до 1000 литра включително, в който се произвежда етилов алкохол (ракия) от грозде и плодове - собствено производство на физически лица, за тяхно лично и семейно потребление до 30 литра етилов алкохол (ракия) годишно на семейство.
8а. (нова - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 11.02.2022 г.) "Независим малък винопроизводител" е винопроизводител, който е правно и икономически независим от който и да е друг винопроизводител, използва помещения, които са физически отделени от помещенията на който и да е друг винопроизводител, и не осъществява дейността си по предоставен лиценз. Когато двама или повече малки винопроизводители осъществяват съвместна дейност и общото им годишно производство не надвишава 1000 хектолитра вино, тези винопроизводители се смятат за един независим малък винопроизводител.
9. (доп. - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 11.02.2022 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) "Обект за винопроизводство на независим малък винопроизводител" е обект или обекти, в които се произвежда общо количество не повече от 1000 хектолитра вино на година.
10. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) "Енергиен продукт с двойно предназначение" е продукт, който се използва едновременно както за гориво за отопление, така и за цели, различни от моторно гориво и гориво за отопление; използването на енергийни продукти за химическа редукция и при електролитни и металургични процеси се смята за двойно предназначение.
11. "Маркиране" е действие, при което към газьола и керосина се прибавя маркер, който отговаря на изискванията, определени с правилника за прилагане на закона.
12. "Денатуриране" е действие, при което към етиловия алкохол се прибавят отровни или неприятни за вкуса или за обонянието вещества (примеси), което го прави опасен за здравето или негоден за пиене.
13. "Техническа спецификация" е документ на производителя, съдържащ описание на стоката относно технологията на производство и предназначението и, техническите изисквания, нормираните стойности на определени показатели и методите за изпитването им, опаковката и означаването, съхраняването и транспорта и.
14. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) "Освободен от акциз краен потребител" е лице, което има право да получава енергийни продукти или денатуриран по специален метод етилов алкохол, които се използват за освободени от акциз цели, въз основа на получено удостоверение за освобождаване от акциз.
15. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) "Частни развлекателни полети и плаване" е използването на плавателен съд или въздухоплавателно средство от неговия собственик или от физическо или юридическо лице, което го ползва или под наем, или по друг начин, за цели, различни от търговските, и по-специално различни от транспортиране на пътници или стоки срещу заплащане или предоставяне на услуги срещу заплащане или за нуждите на държавни органи. Използването на плавателен съд или въздухоплавателно средство за спортни и развлекателни цели и за лични нужди се смята за частни развлекателни полети и плаване.
16. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2009 г., в сила на 01.01.2010 г.)
17. "Повторно" е нарушението, извършено в срок една година от влизането в сила на наказателното постановление, с което лицето е било наказано за същото по вид нарушение.
18. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) "Тежко" е нарушението, за което има влязло в сила наказателно постановление с наложена имуществена санкция над 15 000 лв.
19. "Действително алкохолно съдържание по обем (алкохолно съдържание)" са обемите чист етилов алкохол, съдържащи се при температура 20°C в 100 обема продукт при същата температура.
20. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "% vol" и "% mas" са означения за алкохолното съдържание съответно по обем и по маса.
21. "Чист алкохол" е етилов алкохол с действително алкохолно съдържание по обем 100 % vol (абсолютен алкохол).
22. "Биодизел" е метилов естер, произведен от растителни масла или животински мазнини, с качество на дизелово гориво, предназначено за използване като моторно гориво за дизелови двигатели, произведен от биологично разградими фракции от продукти, отпадъци и остатъци от селското стопанство (включително растителни или животински субстанции), от горското стопанство, както и биоразградими фракции от индустриални или битови отпадъци.
23. (нова - ДВ, бр. 81 от 2006 г.) "Биоетанол" е етанол, произведен от биомаса и/или биологично разграждащата се част от отпадъците, който е предназначен за използване като биогориво.
23а. (нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) "Етери, произведени от биоетанол": кислородсъдържащи съединения (етил-третичен-бутил-етер или ЕТБЕ), произведени на базата на биоетанол, при което обменният процент био-ЕТБЕ, изчислен като биогориво, е 47, биодиметилетер: диметилетер, произведен от биомаса, предназначен за употреба като биогориво, и био-метил-третичен-бутил-етер: гориво, произведено на базата на биометанол, при което обемният процент био-метил-третичен-бутил-етер, изчислен като биогориво, е 36, предназначени за използване чисти или в смеси с гориво за бензинови двигатели.
24. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Територия на страната" е географската територия на Република България, континенталният шелф и изключителната икономическа зона.
25. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 11.02.2022 г.) "Територия на държава членка" е територията на държава членка, към която се прилага Договорът за функционирането на Европейския съюз, в съответствие с чл. 349 и 355 от този договор, като:
а) в тази територия не се включват:
аа) за Германия: Остров Хелиголанд и територията на Бюсинген;
бб) за Кралство Испания: Сеута, Мелиля и Канарските острови;
вв) за Република Италия: Ливиньо;
гг) за Република Финландия: Оландските острови;
дд) (нова - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Англо-нормандските острови;
ее) (нова - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) за Република Франция: френските територии, посочени в член 349 и член 355, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
б) движението на акцизни стоки до или от:
аа) Княжество Монако - се третира като движение до или от Република Франция;
бб) остров Ман - се третира като движение до или от Обединеното кралство Великобритания;
вв) Юнгхолц и Мителберг (Клайнес Валзертал) - се третира като движение до или от Германия;
гг) Сан Марино - се третира като движение до или от Република Италия;
дд) суверенните бази Акротири и Декелия на Обединеното кралство Великобритания, се третират като движения с начало във или предназначени за Кипър.
26. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 11.02.2022 г.) "Територия на Съюза" е територията на държавите членки по т. 25.
27. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Трета страна" или "трета територия" е всяка територия, различна от територията на държавите членки.
28. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., доп. - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 11.02.2022 г.) "Регистриран получател" е лице, което при определени условия има право да получава акцизни стоки от друга държава членка под режим отложено плащане на акциз. Регистрираният получател не може да произвежда, преработва, държи, складира или изпраща акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.
29. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., доп. - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 11.02.2022 г.) "Временно регистриран получател" е лице, което при определени условия има право да получи еднократно определено количество акцизни стоки в рамките на двумесечен период от друга държава членка под режим отложено плащане на акциз. Временно регистрираният получател не може да произвежда, преработва, държи, складира или изпраща акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.
29а. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г., доп. - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 11.02.2022 г.) "Регистриран изпращач" е лице - вносител на акцизни стоки, което при определени условия има право да изпраща акцизни стоки, които са допуснати за свободно обращение едновременно с поставянето им под режим отложено плащане на акциз, предназначени за друга държава членка. Регистрираният изпращач не може да произвежда, преработва, държи, складира или да получава акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.
30. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) "Вносител" е лицето - длъжник за заплащане на вносните мита, както и лицето, получило стоки на територията на страната от трети територии, които са част от митническата територия на Съюза.
31. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Стандартни резервоари" (нормален резервоар) са:
а) резервоарите, които са трайно закрепени от производителя към всички моторни превозни средства и чието трайно закрепване позволява директното снабдяване с гориво както за целите на задвижването, така и където е необходимо, за работата на хладилни системи или други системи по време на транспортирането; газовите резервоари, прикрепени към моторните превозни средства, предназначени за прякото използване на газ като гориво, и резервоарите, прикрепени към други системи, с които може да е оборудвано превозното средство, също се считат за стандартни резервоари;
б) резервоарите, трайно закрепени от производителя към всички контейнери и чието трайно закрепване позволява по време на транспортирането директно снабдяване с гориво за работата на хладилни системи или други системи, с които са оборудвани специалните контейнери.
32. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Специален контейнер" е всеки контейнер, оборудван със специално проектиран агрегат за охладителни системи, кислородни системи, системи за топлинна изолация или други системи.
33. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) "Минералогични процеси" са процесите, класифицирани според Приложение NACE Rev 1.1 (Обща статистическа класификация на икономическите дейности в Европейската общност), подраздел ГИ 26 "производство на продукти от други нерудни минерали" от Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета от 9 октомври 1990 г. относно статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност, наричан по-нататък "Регламент (ЕИО) № 3037/90". В "минералогичните процеси" не се включват процесите и дейностите, на които се подлагат суровините за производството на кварцов пясък (различен от кварцов пясък за флоат стъкло и флотиран пясък), варовик и доломит и фелдшпат (с изключение на процесите калциниран каолин и шамот), както и процесите, на които се подлагат суровините за производство на плакирани пясъци и лепило.
33а. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) "Металургични процеси" са процесите, класифицирани според Приложение NACE Rev 1.1 (Обща статистическа класификация на икономическите дейности в Европейската общност), подраздел ГЙ 27 "производство на неблагородни метали" от Регламент (ЕИО) № 3037/90.
34. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Стойност на продукта" е себестойността на продукта по смисъла на счетоводното законодателство. Тази стойност се изчислява като осреднена за единица.
35. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Стойност на електрическата енергия" е действителната изкупна стойност на електрическата енергия или стойността на производството на електрическата енергия, ако тя се генерира от дейността.
36. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Изнасяне" е движение на акцизни стоки от територията на страната до територията на трета страна или трета територия.
37. (нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) "Енергиен продукт за отопление" е продукт, участващ в процес, свързан с отделянето на топлина, която се използва непосредствено или чрез преносна среда. Енергийният продукт за отопление не се ограничава само до използването му за отопление на помещение. Използването на енергиен продукт за отопление включва и всички случаи, когато енергийните продукти се изгарят и получената топлина се използва независимо от крайното и предназначение, включително използването в оранжерии, сушилни, бази за вторични суровини, с изключение:
а) за цели по т. 10 и 33;
б) за цели, различни от моторно гориво или гориво за отопление.
38. (нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 11.02.2022 г.) "Независима малка пивоварна" е данъчен склад, който е правно и икономически независим от която и да е друга пивоварна, която не ползва под каквато и да е форма помещения или производствени мощности на друга пивоварна, която не осъществява дейността си по лицензионен договор за производство на бира или други продукти на малцова основа и годишното и производство не надхвърля 200 000 хектолитра бира. Правно и икономически независима пивоварна е дружество:
а) в чийто капитал не участва друго дружество, осъществяващо производство или търговия с бира или което не участва в капитала на друго дружество, осъществяващо производство или търговия с бира, или
б) в чиито управителни или контролни органи не участват лица, участващи в управителните или контролните органи на друго дружество, осъществяващо производство или търговия с бира, или
в) в чиито управителни или надзорни органи не участват лица, участващи в управителните или надзорните органи на друго дружество за производство или търговия с пиво или в трето дружество, свързано с такова друго дружество за производство или търговия с бира, или с техни роднини.
Когато две или повече малки пивоварни осъществяват съвместна дейност и общото им годишно производство не надхвърля 200 000 хектолитра, такива пивоварни се смятат за една независима малка пивоварна.
Не се смята за независима малка пивоварна производителят на бира, за който е установено, че е декларирал невярна информация по този закон в текущата или предходната година.
За годишно произведено количество бира се счита произведеното през съответната година, което е доведено до окончателния си качествен и количествен състав и е преминало през всичките етапи на производствения процес съгласно представената от лицето технологична документация.
38а. (нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) "Правно и икономически независим специализиран малък обект за дестилиране" е лице по чл. 57, ал. 1, което не е свързано лице с лице, което е производител на етилов алкохол (ракия).
39. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) "Пазарна цена" е сумата без данъка върху добавената стойност и акциза, която би била платена при същите условия за идентична или сходна стока по сделка между лица, които не са свързани.
40. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) "Компютърна система" е система за компютризиране на движението и контрола на акцизни стоки съгласно чл. 1 от Решение № 1152/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2003 г. за компютризиране на движението и контрола на акцизни стоки.
41. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) "Доставка на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз" е еднократно движение на определено количество акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.
42. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) "Изпращач" е лицензиран складодържател-изпращач или регистриран изпращач, който изпраща акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.
43. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) "Получател" е лицензиран складодържател, регистриран получател, временно регистриран получател или лицата по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 3, които са посочени като получател в електронния административен документ при движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.
44. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) "Регистриран електронен административен документ" е електронен административен документ, на който митническите органи са определили уникален административен референтен код.
44а. (нова - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) "Регистриран електронен опростен административен документ" е електронен опростен административен документ, на който митническите органи са определили уникален опростен административен референтен код.
45. (нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) "Място на директна доставка" е мястото на получаване и разтоварване на енергийни продукти от лицензиран складодържател или регистриран получател, различно от местонахождението на данъчния склад или обекта, в който се получават и разтоварват стоките.
46. (нова - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) "Нередовност" е настъпването на определени обстоятелства при движение на акцизни стоки, под режим отложено плащане на акциз или транспортирането на акцизни стоки, освободени за потребление на територията на една държава членка, които са изпратени от сертифициран изпращач до сертифициран получател в друга държава членка или в условията на дистанционни продажби, в резултат на които цялото или част от количеството акцизни стоки не пристигат на мястото на получаване в съответствие с правилата за движение на акцизни стоки. Не се считат за "нередовност" случаите на пълно унищожаване и безвъзвратна загуба вследствие на непреодолима сила и загубите от естествени фири, вследствие на промяна на физико-химичните свойства.
47. (нова - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) "Митническа процедура" е специален режим, предвиден в чл. 210 от Регламент (ЕС) № 952/2013 , относно митническия надзор, който се прилага към несъюзните стоки при тяхното въвеждане на митническата територия на Съюза и временното складиране, с изключение на режим специфична употреба и режим пасивно усъвършенстване.
48. (нова - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) "Внасяне" е допускането за свободно обращение в съответствие с член 201 от Регламент (ЕС) № 952/2013.
49. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 01.04.2013 г.) "Информационна система" е централизирана система на Агенция "Митници" за регистриране на подаваните по електронен път документи.
50. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 01.04.2013 г.) "Регистриран електронен акцизен данъчен документ", "Регистрирано електронно дебитно или кредитно известие" и "Регистриран електронен документ за удостоверяване на предназначението" са електронни документи, на които митническите органи са определили уникален контролен номер.
51. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) "Битови нужди" е потреблението на електрическа енергия, втечнен нефтен газ (LPG) или природен газ от физическо лице за домакинството му.
52. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) "Стопански нужди" е всяко потребление на електрическа енергия, втечнен нефтен газ (LPG) или природен газ, различно от потреблението за битови нужди.
53. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) "Продажба на дребно" е продажба на акцизни стоки на физически лица, които не са еднолични търговци, както и всяка продажба на лица без писмен договор за доставка на акцизни стоки.
54. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) "Краен продукт" е продукт в окончателния си качествен и количествен състав, преминал през всички етапи на производствения процес, включително опаковането в крайна опаковка и етикетирането му, с която е представен на пазара и е достъпен за крайния потребител.
55. (нова - ДВ, бр. 105 от 2014 г. (*)) "Средства за измерване и контрол" са:
а) средства за измерване, чрез които се отчитат едновременно показателите обем в литри, алкохолно съдържание и екстракт, изразен в градус Плато, при производство на бира, използвани от лицензираните складодържатели (с изключение на лицата, отговарящи на изискванията за регистрация на независима малка пивоварна);
б) средства за измерване, чрез които се отчита обем в литри при производство на бира, от лицата, отговарящи на изискванията за регистрация на независима малка пивоварна, като показателите алкохолно съдържание и екстракт, изразен в градус Плато, се определят в лаборатория;
в) броячи, чрез които се отчита брой опаковки на мястото на пълнене при производството на бира от лицата, отговарящи на изискванията за регистрация на независима малка пивоварна, извършващи единствено продажби на бира за консумация на място;
г) средства за измерване, чрез които се отчитат едновременно обем в литри, приравнен към сравнителна температура 20°С, и алкохолно съдържание, изчислено при температура 20°С, при въвеждане, производство и извеждане на етилов алкохол с алкохолно съдържание по обем 80 % vol или повече (включително биоетанол) с код по КН 2207, дестилати и етилов алкохол с алкохолно съдържание по обем по-малко от 80 % vol с код по КН 2208 90 91 и 2208 90 99;
д) калибрирани съдове, снабдени със средство за измерване на ниво на течности на местата за съхранение на стоките по буква "г";
е) оразмерени съдове, чрез които се отчита обем в литри на произведения етилов алкохол (ракия), от лица, получили удостоверение за регистрация на специализиран малък обект за дестилиране, като показателят действително алкохолно съдържание, изчислено при температура 20°С, се измерва с алкохоломер или калибрирани апарати и инструменти, използвани в лабораторните анализи;
ж) средства за измерване, чрез които се отчита обем в литри при въвеждане и извеждане в наливно състояние на тихи вина, шумящи вина, други ферментирали напитки, междинни продукти и алкохолни напитки с код по КН 2208, като показателят алкохолно съдържание се определя в лаборатория;
з) оразмерени съдове или калибрирани съдове, снабдени със средство за измерване на ниво на течности на местата за съхранение на стоките по буква "ж";
и) броячи, чрез които се отчита брой на потребителски опаковки на алкохолни напитки;
й) средства за измерване, чрез които се отчита маса в килограми при въвеждане и извеждане на суровини за производство на тютюневи изделия;
к) средства за измерване, чрез които се отчита маса в килограми в местата, където суровините, участващи в технологичния процес, преминават по производствения път под формата на окончателно формиран нарязан тютюнев бленд;
л) броячи, чрез които се отчита брой късове при производство на цигари;
м) системи за електронно преброяване и идентификация (СЕПИ), чрез които се отчита броят и идентификацията при въвеждане, съхраняване на произведени в обекта и извеждане на тютюневи изделия, с изключение на тютюна за пушене, когато е суровина за производство на тютюневи изделия;
н) средства за измерване, чрез които се отчита обем в литри, приравнен към сравнителна температура 15°С, при въвеждане, производство и извеждане на бензин, газьол, керосин, биодизел, енергийни продукти с кодове по КН от 2710 11, различни от тези по чл. 32, ал. 1, енергийни продукти с кодове по КН 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50;
о) оразмерени и калибрирани съдове, снабдени със средство за измерване на ниво на течности на местата за съхранение на стоките по буква "н";
п) средства за измерване, чрез които се отчита обем в литри при въвеждане, производство и извеждане на енергийни продукти с кодове по КН 2709 и от 2902 20 до 2902 44;
р) оразмерени и калибрирани съдове, снабдени със средство за измерване на ниво на течности на местата за съхранение на стоките по буква "п";
с) средства за измерване, чрез които се отчита маса в килограми при въвеждане, производство и извеждане на тежко гориво, втечнен нефтен газ (LPG) с код по КН от 2711 12 11 до 2711 19 00, енергийни продукти с код по КН 2901, 2711 29, 2902 11 и 2902 19, смазочни масла, включени в код по КН от 2710 19 71 до 2710 19 93, други смазочни масла и други тежки масла, различни от смазочните, включени в код по КН 2710 19 99, енергийни продукти с кодове по КН 2706, 2707 91, 2707 99 11, 2707 99 19, 2707 99 99, 2710 91 и 2710 99;
т) оразмерени и калибрирани съдове, снабдени със средство за измерване на ниво на течности на местата за съхранение на стоките по буква "с";
у) средства за измерване, чрез които се отчита маса в килограми при въвеждане, добив, съхранение и извеждане на кокс или въглища;
ф) средства за измерване, чрез които се отчитат продадените или потребени количества природен газ в случаите на чл. 57а, ал. 1, т. 2 и 3;
х) средства за измерване, чрез които се отчитат продадените или потребени количества електрическа енергия в случаите на чл. 57а, ал. 1, т. 2 и 3.
56. (нова - ДВ, бр. 105 от 2014 г. (*)) "Оразмерен съд" е:
а) стационарен съд с вместимост, посочена в издаден от производител документ за обема на съхранявания продукт при определено ниво на течност или обема при максимално запълване;
б) нестационарен съд с вместимост, посочена в издаден от производител документ или в протокол, изготвен съвместно с контролните органи, или в декларация от лицето за обема на съхранявания продукт при определено ниво на течност или за обема при максимално запълване.
57. (нова - ДВ, бр. 105 от 2014 г. (*)) "Окончателно формиран нарязан тютюнев бленд" е междинен продукт - суровина за производството на тютюневи изделия, който е с вариращи технологични параметри и съдържа различни типове, произходи и класи тютюн, жили и тютюнево фолио, соуси и аромати, смесени в строго определено процентно съдържание, указани в рецептура.
58. (нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) "Енергия от възобновяеми източници" е енергията от възобновяеми неизкопаеми източници: вятърна, слънчева енергия, енергия, съхранявана под формата на топлина в атмосферния въздух - аеротермална енергия, енергия, съхранявана под формата на топлина под повърхността на твърдата почва - геотермална енергия, енергия, съхранявана под формата на топлина в повърхностните води - хидротермална енергия, океанска енергия, водноелектрическа енергия, биомаса, газ от възобновяеми източници, сметищен газ и газ от пречиствателни инсталации за отпадни води.
59. (нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) "Мажоритарен съдружник или акционер" е лице, което притежава повече от 33 на сто от дяловете, съответно от акциите на дружеството.
60. (нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) "Неуредени публични задължения" са установените изискуеми задължения на лицето, с изключение на обезпечените в пълен размер, разсрочените и отсрочените задължения, събирани от митническите органи.
61. (нова - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) "Употребявани акцизни бандероли" са бандеролите, които са били премахнати от опаковката на освободени за потребление акцизни стоки, без да бъдат повредени или унищожени, с цел повторното им използване в нарушение на изискванията на закона и на нормативните актове за неговото прилагане.
62. (нова - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) "Технически и други средства за контрол" са обикновена пломба, специална пломба, стикер, хартиена лента с печат и други помощни средства за контрол, които се поставят и премахват от митническите органи при осъществяване на техните правомощия с цел да ограничат достъпа, ползването или разпореждането с дадена движима или недвижима вещ.
63. (нова - ДВ, бр. 65 от 2018 г., в сила от 07.08.2018 г.) "Драфт сървей" е метод за измерване на тежестта на натовареното карго чрез изчисляване на разликите в нивото на определени точки "drafts" на външната страна на корпуса на плавателния съд преди и след натоварване или преди и след разтоварване.
64. (нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) "Акцизни стоки с колекционерска стойност" са акцизните стоки, произведени в ограничено количество и притежаващи качества, отличаващи ги от еднородните продукти с обичайно търговско предназначение, както и акцизните стоки, чиято цена при покупко-продажбата им предвид тяхната година на производство, състояние, търсене, предлагане или други фактори, свързани с цената на придобиване, би била значително по-висока от цената им на дребно с други еднородни продукти с обичайно търговско предназначение. Не се смятат за стоки с колекционерска стойност акцизните стоки, произведени в специализиран малък обект за дестилиране по смисъла на т. 8.
65. (нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) "Друго лице с правен интерес" е лице, което следва да защити своите права и законни интереси с оглед на избягване на неблагоприятни правни последици в правната му сфера или засягане на конкретни негови имуществени права, изразяващи се в промяна на правното положение на заинтересувания, която би могла да настъпи в резултат от определено действие или бездействие от страна на данъчно задълженото лице - лицензиран складодържател, в условията на прекратено действие на лиценз за управление на данъчен склад.
66. (нова - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) "Незаконно влизане" е влизане на територията на Съюза на стоки, които не са допуснати за свободно обращение в съответствие с член 201 от Регламент (ЕС) № 952/2013 и за които е възникнало митническо задължение съгласно член 79, параграф 1 от посочения регламент или би възникнало такова, ако стоките са подлежали на митническо облагане.
67. (нова - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) "Сертифициран изпращач" е лице, което при определени условия има право да изпраща акцизни стоки, освободени за потребление на територията на страната, до територията на друга държава членка.
68. (нова - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) "Временно сертифициран изпращач" е лице, което при определени условия в рамките на двумесечен период има право да изпраща еднократно определено количество акцизни стоки, освободени за потребление на територията на страната, до територията на друга държава членка.
69. (нова - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) "Сертифициран получател" е лице, което при определени условия има право да получава на територията на страната акцизни стоки, които са освободени за потребление на територията на друга държава членка.
70. (нова - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) "Временно сертифициран получател" е лице, което при определени условия в рамките на двумесечен период има право да получава еднократно определено количество акцизни стоки, освободени за потребление на територията на друга държава членка, до територията на страната.
71. (нова - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) "Държава членка на получаване" е държавата членка, в която следва да бъдат доставени или ползвани акцизните стоки в съответствие с разпоредбите на този закон.
72. (нова - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) "Акцизни стоки, доставени за търговски цели" са стоки, освободени за потребление на територията на една държава членка, които се движат до територията на друга държава членка и са доставени на сертифициран получател. Не се считат като доставени за търговски цели акцизни стоки, когато се транспортират от физическо лице за лични нужди или са доставени на физическо лице в условията на дистанционна продажба.
73. (нова - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) "Място на внасяне" е мястото, където стоките са допуснати за свободно обращение в съответствие с чл. 201 от Регламент (ЕС) № 952/2013.

Глава втора.
АКЦИЗНИ СТОКИ

Раздел I.
Алкохол и алкохолни напитки


Чл. 5. "Бира" е всеки продукт, включен в код по КН 2203, или всеки продукт, представляващ смес от бира и безалкохолни напитки, включен в код по КН 2206, и в двата случая с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 0,5 % vol.


Чл. 6. (1) "Тихи вина" са всички продукти, включени в кодове по КН 2204 и 2205, но непопадащи в обхвата на ал. 2, които са със:
1. действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1,2 % vol, но непревишаващо 15 % vol, и при условие че алкохолът, съдържащ се в крайния продукт, се дължи изцяло на ферментация, или
2. действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 15 % vol, но непревишаващо 18 % vol, при условие че са били произведени без каквото и да е обогатяване и при условие че алкохолът, съдържащ се в крайния продукт, се дължи изцяло на ферментация.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 11.02.2022 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) "Шумящи вина" са всички продукти, включени в кодове по КН 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 и 2205, които са:
1. в бутилки със "запушалки-гъбки", задържани от скоби или връзки или които имат свръхналягане, дължащо се на разтворен въглероден диоксид, равно на три бара или повече, и
2. с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1,2 % vol, но непревишаващо 15 % vol, и при условие че алкохолът, съдържащ се в крайния продукт, се дължи изцяло на ферментация.


Чл. 7. "Други ферментирали напитки", различни от бирата и виното, са:
1. тихите ферментирали напитки, включени в кодове по КН 2204 и 2205, но непопадащи в обхвата на чл. 6, както и продуктите, включени в код по КН 2206, но непопадащи в обхвата на т. 2, които са със:
а) действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1,2 % vol, но непревишаващо 10 % vol, или
б) действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 10 % vol, но непревишаващо 15 % vol, и при условие че алкохолът, съдържащ се в крайния продукт, се дължи изцяло на ферментация;
2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 11.02.2022 г.) шумящите ферментирали напитки, включени в кодове по КН 2206 00 31 и 2206 00 39, както и продуктите, включени в кодове по КН 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 22 10, 2204 29 10 и 2205, но непопадащи в обхвата на чл. 6, които са:
а) в бутилки със "запушалки-гъбки", задържани от скоби или връзки или имат свръхналягане, дължащо се на разтворен въглероден диоксид, равно на три бара или повече, и
б) с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1,2 % vol, но непревишаващо 13 % vol, или са с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol, и при условие че алкохолът, съдържащ се в крайния продукт, се дължи изцяло на ферментация.


Чл. 8. "Междинни продукти" са всички продукти с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1,2 % vol, но непревишаващо 22 % vol, и включени в кодове по КН 2204, 2205 и 2206, но непопадащи в обхвата на чл. 5, 6 и 7.


Чл. 9. "Етилов алкохол (алкохол)" е всеки продукт:
1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) включен в кодове по КН 2207 и 2208, с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1,2 % vol, дори когато този продукт е част от продукт, попадащ в друга глава от Комбинираната номенклатура;
2. включен в кодове по КН 2204, 2205 и 2206, с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 22 % vol;
3. (нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) получен чрез дестилация и годен за пиене, съдържащ други продукти в разтворено или неразтворено състояние.

Раздел II.
Тютюневи изделия


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) "Пури и пурети" са цилиндрични тела от тютюн, изключително предназначени и годни за пушене предвид техните свойства и нормалните очаквания на потребителите, и които:
1. са обвити с покриващ лист от естествен тютюн, или
2. съдържат пълнеж от смес от тютюни (бленд) и са обвити с външен лист от възстановен тютюн с нормалния цвят на пура, покриващ продукта изцяло, включително, където е подходящо, и филтъра, но не и мундщука, ако има такъв, при условие че единичното им тегло, без филтър или мундщук, е най-малко 2,3 г и не повече от 10 г и обиколката по продължение най-малко на една трета от дължината е не по-малка от 34 мм.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) За "пури и пурети" се смятат и изделия, съставени частично от вещества, различни от тютюна, но отговарящи на изискванията на ал. 1.
(3) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Не се смятат за "пури и пурети" изделия, които не съдържат тютюн и се използват изключително за медицински цели.


Чл. 11. (1) "Цигари" са:
1. годни за пушене цилиндрични тела от тютюн, които не отговарят на изискванията за пури и пурети по чл. 10;
2. цилиндрични тела от тютюн, които чрез проста неиндустриална обработка са вкарани в цигарени хартиени рула;
3. цилиндрични тела от тютюн, които чрез проста неиндустриална обработка са увити в цигарена хартия.
(2) За "цигари" се смятат и изделия, съставени изцяло или частично от вещества, различни от тютюн, но отговарящи на изискванията по ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) За целите на облагането с акциз продуктите за пушене по ал. 1 и 2 се смятат като две цигари, ако без филтъра или мундщука са по-дълги от 8 см, но не по-дълги от 11 см, съответно като три цигари, ако без филтъра или мундщука са по-дълги от 11 см, но не по-дълги от 14 см, и така нататък.
(4) Не се смятат за "цигари" изделия, които не съдържат тютюн и се използват изключително за медицински цели.


Чл. 12. (1) "Тютюн за пушене (за лула и цигари)" е:
1. тютюн, който е нарязан или раздробен по друг начин, усукан или пресован на плочки и може да се пуши без допълнителна индустриална обработка;
2. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) отпадъци от тютюн, предлагани за продажба на дребно, които могат да се пушат и не попадат в обхвата на чл. 10 и 11, като за "отпадъци от тютюн" се смятат остатъците от тютюневи листа и вторични продукти, получени при обработката на тютюн или при промишленото производство на тютюневи изделия;
3. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) фино нарязан тютюн за свиване на цигари, отговарящ на изискванията на т. 1 и 2, при който повече от 25 на сто тегловно от тютюневите частици имат широчина на нарязване, по-малка от 1,5 мм;
4. (нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., доп. - ДВ, бр. 28 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г.) изсушени, плоски с неправилна форма, частично обезжилени тютюневи листа, преминали процес на изсушаване и контролирано овлажняване, които съдържат тегловно повече от 0,65 на сто глицерин и са годни за пушене след проста манипулация посредством смачкване или ръчно нарязване.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) За "тютюн за пушене" се смятат и изделия, съставени изцяло или частично от вещества, различни от тютюн, но отговарящи на изискванията в понятието за тютюн за пушене по ал. 1, както и изделията за пушене с водна лула (наргиле), които освен тютюн или заместители на тютюна (изделия на базата на растения, билки или плодове или изделия в твърдо състояние) съдържат и ароматизиращи вещества.
(3) Не се смятат за "тютюн за пушене" изделия, които не съдържат тютюн и се използват изключително за медицински цели.
(4) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Отпадъците от тютюн, които не попадат в обхвата на ал. 1, т. 2:
1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) се унищожават от или се предоставят за унищожаване на лица, отговарящи на изискванията на Закона за управление на отпадъците и на нормативните актове за прилагането му;
2. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) се влагат при промишлена обработка на тютюн или в производство на тютюневи изделия;
4. се извеждат за друга държава членка, или
5. се изнасят.
(5) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Дейностите по ал. 4 се предприемат от лицата:
1. при чиято дейност се образуват отпадъците по ал. 4;
2. които въвеждат отпадъци по ал. 4 на територията на страната от територията на друга държава членка;
3. които внасят отпадъци по ал. 4;
4. (нова - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) които придобиват отпадъците по ал. 4.
(6) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Отпадъците по ал. 4 се унищожават само в обекти, за които е издадено разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ съгласно чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.
(7) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Редът и начинът за предоставяне на лица, притежаващи разрешение за събиране, транспортиране и третиране на отпадъци по Закона за управление на отпадъците, за унищожаване, влагане в производството на тютюневи изделия, внасяне, изнасяне, въвеждане на територията на страната от територията на друга държава членка или извеждане за друга държава членка на отпадъците по ал. 4, се определят с правилника за прилагане на закона.
(8) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Унищожаване на отпадъците по ал. 4 е дейността по тяхното третиране по смисъла на Закона за управление на отпадъците, с цел предотвратяване на употребата им като тютюнево изделие или суровина за производство на тютюневи изделия.
(9) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Лицата, които извършват дейност по обработка на тютюневи листа, които не съдържат глицерин, декларират това обстоятелство пред компетентното митническо учреждение по местонахождение на обекта по ред и по начин, определени с правилника за прилагане на закона.


Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) "Нагреваемо тютюнево изделие" е вид бездимно тютюнево изделие, при чиято употреба не протича процес на горене на съдържащия се в него тютюн, а употребата се извършва чрез нагряването му, в резултат на което се отделя аерозол.

Чл. 12б. (Нов - ДВ, бр. 100 от 2022 г., в сила от 01.03.2023 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.08.2023 г.) Течността за електронна цигара, независимо дали съдържа никотин, за целите на този закон, се смята за тютюнево изделие.
(2) "Течност за електронна цигара, съдържаща никотин" е течност, която се употребява чрез вдишване на пари, получени в резултат на нагряване, без горене, и е предназначена за употреба с електронни цигари или се съдържа в контейнерите за многократно пълнене по смисъла на § 1, т. 39 и 40 от допълнителните разпоредби на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.
(3) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.08.2023 г.) Течност за електронна цигара, несъдържаща никотин, е течност, която се употребява чрез вдишване на пари, получени в резултат на нагряване, без горене, и е предназначена за употреба с електронна цигара, представляваща изделие, което може да се използва за консумация на несъдържащи никотин пари чрез мундщук или компонент на това изделие, включително патрон и резервоар, и устройството без патрон или резервоар. Електронните цигари могат да бъдат за еднократна употреба или за многократна употреба чрез контейнер за многократно пълнене и резервоар, или да бъдат презареждани чрез патрони за еднократна употреба. Контейнер за многократно пълнене на електронна цигара, несъдържаща никотин, е съд с течност, несъдържаща никотин, който може да се използва за презареждане на електронна цигара.


Чл. 12в. (Нов - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.08.2023 г.) (1) Заместителите на тютюна, съдържащи никотин, за целите на този закон се смятат за тютюневи изделия.
(2) Заместителите на тютюна, съдържащи никотин, са никотинови продукти, съставени изцяло или частично от прах, частици от паста/гел, или друга субстанция, или комбинация от тези форми, включително в опаковки под формата на пакетчета (паучове), които не съдържат тютюн, а съдържат никотин, предназначени за въвеждане на никотина в човешкото тяло и които не са предназначени за медицински цели.


Чл. 12г. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) (1) Нагреваемо изделие със съдържание, различно от тютюн, за целите на този закон се смята за тютюнево изделие.
(2) "Нагреваемо изделие със съдържание, различно от тютюн" е вид бездимно изделие на базата на растения, билки, плодове или друга/и субстанция/и или комбинация от тях, независимо дали са обработени с (или съдържат) никотин, и което не съдържа тютюн, при чиято употреба не протича процес на горене, а употребата се извършва чрез нагряването му, в резултат на което се отделя аерозол, и което не е предназначено за медицински цели.
(3) За нагреваеми изделия със съдържание, различно от тютюн, не се считат изделията по чл. 12б и по чл. 12в.

Раздел III.
Енергийни продукти и електрическа енергия (Загл. доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) "Енергийни продукти" са продуктите, включени във:
1. кодове по КН от 1507 до 1518, ако са предназначени за употреба като гориво за отопление или за моторно гориво;
2. кодове по КН от 2701, 2702 и от 2704 до 2715;
3. кодове по КН от 2901 и 2902;
4. код по КН 2905 11 00, които не са от синтетичен произход, ако са предназначени за употреба като гориво за отопление или за моторно гориво;
5. код по КН 3403;
6. код по КН 3811;
7. код по КН 3817;
8. код по КН 3824 90 99, включително биодизел, ако са предназначени за употреба като гориво за отопление или за моторно гориво.
(2) "Електрическа енергия" е продукт, включен в код по КН 2716.
(3) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) За енергийни продукти се смятат и продуктите, включени в код по КН 3814.
(4) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) При внасяне или въвеждане на територията на страната на продукти с кодове по КН по ал. 1, т. 1, 4 и 8 лицата, които ги внасят или въвеждат, подават декларация в компетентната териториална дирекция по постоянен адрес, съответно по седалище и адрес на управление, относно обстоятелствата дали стоката ще се използва и/или предлага за продажба като гориво за отопление или за моторно гориво.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Разпоредбите на глава четвърта се прилагат по отношение на следните енергийни продукти:
1. включените в кодове по КН от 1507 до 1518, ако са предназначени за употреба като гориво за отопление или за моторно гориво;
2. включените в кодове по КН 2707 10, 2707 20; 2707 30 и 2707 50;
3. включените в кодове по КН от 2710 11 до 2710 19 69; за енергийните продукти с кодове по КН 2710 11 21, 2710 11 25 и 2710 19 29 разпоредбите на закона относно движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз и контролът върху тях се прилагат само когато са в наливно състояние;
4. включените в кодове по КН 2711 с изключение на кодове по КН 2711 11, 2711 21 и 2711 29;
5. включените в кодове по КН 2901 10;
6. включените в кодове по КН 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 и 2902 44;
7. включените в код по КН 2905 11 00, които не са от синтетичен произход, ако са предназначени за употреба като гориво за отопление или моторно гориво;
8. включените в код по КН 3824 90 99, ако са предназначени за използване като гориво за отопление или за моторно гориво, включително биодизел;
9. (нова - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) включените в код по КН 3811 11, 3811 19 00 и 3811 90 00.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) Разпоредбите на глава четвърта се прилагат на територията на страната и за енергийни продукти, за които има определена акцизна ставка.
(3) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) За енергийни продукти с кодове по КН 2710 91 и 2710 99 разпоредбите на глава четвърта се прилагат на територията на страната само от лицата, които ги оползотворяват или обезвреждат по смисъла на Закона за управление на отпадъците.
(4) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) Енергиен продукт с код по КН 2710 11 21, 2710 11 25 и 2710 19 29 се смята, че е в "наливно състояние" в случаите, когато е неопакован, транспортиран в съдове, които са неразделна част от транспортното средство, както и в случаите, когато е неопакован, транспортиран в съдове с обем, надвишаващ 210 литра.

Раздел IV.
Кафе (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)


Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)


Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)


Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

Раздел V.
Автомобили (Отм. - ДВ, бр. 44 от 2009 г., в сила на 01.01.2010 г.)


Чл. 18. (Отм. - ДВ, бр. 44 от 2009 г., в сила на 01.01.2010 г.)

Глава трета.
ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ

Раздел I.
Възникване на задължение за заплащане на акциз


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Стоките по чл. 2 подлежат на облагане с акциз, освен когато са поставени под режим отложено плащане на акциз:
1. при тяхното производство на територията на страната;
2. при тяхното въвеждане на територията на страната от територията на друга държава членка;
3. (доп. - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) при тяхното внасяне на територията на страната или незаконното влизане на територията на Съюза.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)


Чл. 20. (1) Задължението за заплащане на акциз възниква от датата на освобождаване на акцизните стоки за потребление.
(2) Освобождаване за потребление е:
1. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) извеждането на акцизни стоки от данъчен склад, освен когато при условията и по реда на този закон от момента на извеждането стоките се движат под режим отложено плащане на акциз;
1а. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., доп. - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 11.02.2022 г.) извеждането на акцизни стоки от специализиран малък обект за дестилиране и обект за винопроизводство на независим малък винопроизводител, освен когато вино, произведено от обект за винопроизводство на независим малък винопроизводител, се изпраща до лицензиран складодържател, регистриран получател или временно регистриран получател в друга държава - членка на Европейския съюз, до лицензиран складодържател на територията на страната, както и при изнасяне;
2б. (нова - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) неспазването на условията за получаване на акцизни стоки по реда на чл. 76л;
2. неспазването на условията за движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз;
2а. (нова - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) неспазването на условията за движение на акцизни стоки, освободени за потребление на територията на друга държава членка;
3. потреблението на акцизни стоки в данъчен склад, освен ако са вложени като суровини в производството на акцизни стоки;
4. производството на акцизни стоки извън режим отложено плащане на акциз;
5. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) внасянето на акцизни стоки, освен ако веднага след внасянето акцизните стоки са поставени под режим отложено плащане на акциз, или незаконното влизане на акцизни стоки, освен ако митническото задължение не е било погасено по член 124, параграф 1, буква "д", "е", "ж" или "к" от Регламент (ЕС) № 952/2013;
6. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) извеждането от данъчен склад на акцизни стоки, облепени с бандерол, освен когато:
а) стоките се транспортират до друг данъчен склад на същия лицензиран складодържател и след разрешение на директора на Агенция "Митници" по ред, определен с правилника за прилагане на закона;
б) се транспортират цигари и тютюн за ръчно свиване на цигари до данъчен склад, който е обект за безмитна търговия, в случаите по чл. 18, ал. 3 от Закона за безмитната търговия и след разрешение на директора на териториалната дирекция по местонахождението на данъчния склад, от който ще бъдат изведени стоките, по ред, определен с правилника за прилагане на закона;
7. (отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)
8. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) установяването на липси на стоки, за които се дължи акциз, включително липси на въглища, кокс, електрическа енергия, природен газ или биогаз, установени при лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 1, 2, 3, 3а, 3б, 5 - 7;
9. (доп. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) прекратяването на действието на лиценза за управление на данъчен склад - за всички стоки, които към момента на прекратяването са под режим отложено плащане на акциз с изключение на стоките, за които е издадено разрешение по чл. 53, ал. 5;
10. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) прекратяването на регистрацията на лицата или прекратяването на действието на удостоверението за освободен от акциз краен потребител - за наличните стоки, които не са били обложени с акциз, с изключение на случаите на издадено решение за прекратяване по чл. 24е, ал. 1, т. 3 и връчено ново удостоверение за освободен от акциз краен потребител - за наличните акцизни стоки, които са включени в обхвата на новото удостоверение;
11. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) получаването на акцизни стоки от регистриран получател под режим отложено плащане на акциз включително получаването на енергийни продукти на място на директна доставка;
12. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) получаването на акцизни стоки от временно регистриран получател под режим отложено плащане на акциз;
12а. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.) обратното въвеждане на акцизни стоки на територията на страната, изпратени от регистриран изпращач;
12б. (нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) получаването на енергийни продукти от лицензиран складодържател при условията на директна доставка;
13. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) получаването на акцизни стоки, освободени за потребление в друга държава членка освен когато стоките постъпят в данъчен склад на територията на страната;
13а. (нова - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) получаването на акцизни стоки по реда на чл. 76л, освен когато стоките постъпят в данъчен склад на територията на страната;
14. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) получаването на акцизни стоки при условията на дистанционна продажба по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност;
15. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) продажбата на въглища и кокс на лица, различни от регистрираните по чл. 57а, ал. 1, т. 1;
16. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) потреблението на кокс и въглища от лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 1 за свои собствени нужди;
17. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) продажбата на електрическа енергия, природен газ или биогаз на потребители на електрическа енергия, природен газ или биогаз за битови и стопански нужди, както и продажбата на природен газ или биогаз като моторно гориво, с изключение на продажбите на лица, регистрирани по чл. 57а, ал. 1, т. 2, 3, 3а, 5 - 7;
18. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) потреблението на електрическа енергия, природен газ или биогаз от лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 3, 3б, 5 - 7 за свои собствени нужди, с изключение на случаите на потреблението на електрическа енергия за производство или поддържане на производство на електрическа енергия;
19. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., доп. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) потреблението на енергийни продукти или денатуриран по специален метод етилов алкохол от освободени от акциз крайни потребители за цели, различни от посочените в удостоверението;
20. (нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2009 г., в сила на 01.01.2010 г.)
21. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., доп. - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 11.02.2022 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) производството, държането, складирането или разпореждането на акцизни стоки, включително в случаите на нередовност, за които е установено, че не е заплатен акциз или акцизът е заплатен частично;
22. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) получаването на акцизни стоки от лицата по чл. 21, ал. 1, т. 1, 3 - 3б;
23. (нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) потреблението на енергийни продукти за цели, различни от целите, за които е ползвано освобождаване от заплащане на акциз в случаите по чл. 24, ал. 1, т. 1 или чл. 26, ал. 2.
(3) В случаите, в които моментът на освобождаване за потребление не може да бъде установен, за такава се приема датата на установяване от контролните органи на действията, фактите или обстоятелствата по ал. 2.

Раздел II.
Освобождаване и възстановяване


Чл. 21. (1) От плащане на акциз се освобождават:
1. акцизни стоки, когато са предназначени за дипломатически и консулски представителства и представителства на международни организации и членовете на техния персонал;
2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) акцизни стоки, за които в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила по съответния ред, е предвидено освобождаване от данъци, налози или други вземания (плащания, облагания) с ефект, еквивалентен на косвен данък;
3. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) акцизни стоки, които са предназначени за въоръжените сили на всяка друга държава, която е страна по Организацията на Северноатлантическия договор, за ползване от тези въоръжени сили; за нуждите на цивилния персонал, който ги придружава, или за снабдяване на техните трапезарии или столови;
3а. (нова - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) акцизни стоки, които са предназначени за въоръжените сили на всяка държава членка, различна от държавата членка, в която се дължи акцизът, за ползване от тези сили, за нуждите на цивилния персонал, който ги придружава, или за снабдяването на техните трапезарии или столови, когато тези сили взимат участие в отбранителни дейности, имащи за цел изпълнение на дейност на Съюза в рамките на общата политика за сигурност и отбрана;
3б. (нова - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) акцизни стоки, предназначени за потребление по силата на споразумение, сключено с трети държави или международни организации, при условие че такова споразумение е разрешено по отношение на освобождаване от данък върху добавената стойност по реда на чл. 173, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност;
4. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) акцизни стоки, които се внасят с международни пощенски и други пратки, в рамките на разрешения безмитен внос съгласно митническото законодателство;
5. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) тютюневи изделия, алкохол, алкохолни напитки, закупени в друга държава членка от физически лица за лични нужди и превозвани от тях в количества, определени с правилника за прилагане на закона;
6. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) акцизни стоки, които са предназначени за институциите на Европейската общност;
7. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) внасянето или въвеждането от друга държава членка на електрическа енергия и природен газ;
8. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) етилов алкохол, съдържащ се във внасяните или въведените на територията на страната продукти, които по своите характеристики не са предназначени за консумация като храни или напитки или които не са предназначени като добавки при производството на храни или напитки;
9. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) внасянето или въвеждането от друга държава членка на кокс и въглища от лица по чл. 57а, ал. 1, т. 1;
10. (нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) изнасянето на въглища и кокс от лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 1;
10а. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) продажбите на въглища и кокс на физически лица, които не са еднолични търговци;
11. (нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) изнасянето на електрическа енергия, природен газ и енергийни продукти, различни от тези по чл. 14, ал. 1;
12. (нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) въглища и кокс, предназначени за друга държава членка - когато се изпращат от лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 1;
13. (нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) електрическа енергия, природен газ и енергийни продукти, различни от тези по чл. 14, ал. 1, предназначени за друга държава членка;
14. (нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) акцизни стоки, които се внасят с личния багаж на пътници, при условие че този внос е освободен от данък върху добавената стойност;
15. (нова - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) произведената електрическа енергия от производители с обекти с обща инсталирана електрическа мощност, по-малка от 1 MW, при условие че е платен акциз за енергийните продукти, вложени в производството на електрическата енергия;
16. (нова - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) цигари до 1000 къса и тютюн за пушене до 2 кг за една календарна година, които са предназначени само за научни изследвания и за изследвания, свързани с качеството на продукцията;
17. (нова - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.08.2023 г.) тютюневи изделия по смисъла на чл. 12б и 12в, предназначени за друга държава членка.
(2) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Когато за стоките по ал. 1, т. 1 - 3б е платен акциз, освобождаването се извършва чрез възстановяване. Редът за възстановяване се определя, както следва:
1. по ал. 1, т. 1 - с наредба на министъра на финансите и министъра на външните работи;
2. (нова - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) по ал. 1, т. 2, 3, 3а и 3б - с правилника за прилагане на закона.
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Редът за освобождаване по ал. 1 се определя с правилника за прилагане на закона.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) Не се дължи акциз или платеният акциз се възстановява за моторни превозни средства, които са противозаконно отнети или откраднати и дължимите вносни мита за тях са възстановени или опростени по реда на митническото законодателство.
(5) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2009 г.) Не се дължи акциз при унищожаване на отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки.
(6) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) Не се дължи акциз при унищожаване под контрола на митническите органи на произведени акцизни стоки в случаите по чл. 60а.
(7) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Когато акцизните стоки са предназначени за европейски орган, за който е приложим Протоколът относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, освобождаването от плащане на акциз по ал. 1, т. 6 се прилага, при условие че общата стойност на акцизните стоки по фактурата е не по-малко от 400 лв., включително данъка.


Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Освобождава се от облагане с акциз напълно денатурираният етилов алкохол.
(2) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 11.02.2022 г.) Освобождава се от облагане с акциз денатуриран по специален метод етилов алкохол, който се влага в производството на крайни продукти, които не са за човешка консумация. За вложен денатуриран по специален метод етилов алкохол в производството на краен продукт се приемат случаите, когато той е включен в продукта, непредназначен за консумация от човека или се използва за поддръжката и почистването на производственото оборудване, използвано за този конкретен производствен процес.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Възстановява се платеният акциз за алкохола и алкохолните напитки, вложени в производството на:
1. оцет с код по КН 2209;
2. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2007 г., в сила от 13.04.2007 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., доп. - ДВ, бр. 104 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2024 г.) лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и ветеринарни лекарствени продукти по смисъла на Закона за ветеринарномедицинската дейност, включително при използване на етилов алкохол, използван за почистване и/или дезинфекция на оборудване, служещи за производството на лекарствени продукти;
3. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) ароматични продукти с алкохолно съдържание до 1,2 % vol за добавки към хранителни стоки и безалкохолни напитки;
4. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) хранителни продукти (с пълнеж или приготвени по друг начин), когато алкохолът и алкохолните напитки са вложени пряко или като съставка в полуготови продукти, при условие че алкохолното съдържание не надвишава 8,5 литра чист алкохол на 100 килограма от шоколадовите изделия и 5 литра чист алкохол на 100 килограма от другите хранителни продукти.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Възстановява се платеният акциз за алкохола и алкохолните напитки, когато те са използвани:
1. за медицински цели в лечебни заведения и аптеки;
2. като проби за анализ, за необходими производствени изпитвания или за научни цели;
3. за научни изследвания;
4. в производствен процес, при условие че крайният продукт не съдържа алкохол.
(5) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Възстановява се платеният акциз за ароматични продукти с алкохолно съдържание над 1,2 % vol, вложени като добавки при производството на хранителни стоки и безалкохолни напитки с алкохолно съдържание не по-високо от 1,2 % vol.
(6) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Платеният акциз по ал. 3 - 5 се възстановява след реализацията на произведените стоки по ал. 3 и 5, съответно след използването им по ал. 4.
(7) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) За целите на прилагане на ал. 3, т. 1, 3 и 4 и ал. 4, т. 4 не се смятат за вложени или използвани в производствен процес алкохол и алкохолни напитки, използвани като средство за почистване.


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Възстановява се платеният акциз на лицата по чл. 76ж, ал. 4, когато едновременно са налице следните условия:
1. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.)
2. (доп. - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) имат регистрирано в компютърната система съобщение за получаване от компетентните органи на държавата членка на получаване.
3. (отм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Възстановяване по ал. 1 се извършва чрез подаване на писмено искане за възстановяване на акциз до компетентното митническо учреждение по седалище и адрес на управление в случаите по чл. 76ж, ал. 11.
(3) Към искането по ал. 2 се прилагат документи, определени с правилника за прилагане на закона.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Директорът на компетентната териториална дирекция в 30-дневен срок от постъпване на искането и необходимите документи се произнася с мотивирано решение, с което уважава или отказва искането - изцяло или частично.
(5) Решението по ал. 4 може да се обжалва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.


Чл. 23а. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 11.02.2022 г.) (1) Възстановява се платеният акциз на лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 4а, когато разполагат с документите, доказващи извършена дистанционна продажба на територията на друга държава членка и е заплатен акцизът в другата държава членка.
(2) Възстановяване по ал. 1 се извършва чрез подаване на писмено искане за възстановяване на акциз до компетентното митническо учреждение в едногодишен срок от извършване на дистанционната продажба.
(3) Към искането по ал. 2 се прилагат документи, определени с правилника за прилагане на закона.
(4) Директорът на компетентната териториална дирекция в 30-дневен срок от постъпване на искането и необходимите документи се произнася с мотивирано решение, с което уважава или отказва искането - изцяло или частично.
(5) Решението по ал. 4 може да се обжалва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Чл. 23б. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) (1) Възстановява се платеният акциз в случаите по чл. 76к, ал. 1, когато едновременно са налице следните условия:
1. лицата са изпълнили задълженията си по чл. 76к, ал. 2;
2. лицата разполагат с документите, доказващи вътреобщностна доставка на акцизните стоки.
(2) Възстановяване по ал. 1 се извършва чрез подаване на писмено искане за възстановяване на акциз до компетентното митническо учреждение в едногодишен срок от подаване на уведомлението по чл. 76к, ал. 2.
(3) Към искането по ал. 2 се прилагат документи, определени с правилника за прилагане на закона.
(4) Директорът на компетентната териториална дирекция в 30-дневен срок от постъпване на искането и необходимите документи се произнася с мотивирано решение, с което уважава или отказва искането - изцяло или частично.
(5) Решението по ал. 4 може да се обжалва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Чл. 24. (1) Освобождават се от облагане с акциз енергийните продукти:
1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) за зареждане на въздухоплавателни средства и плавателни съдове (включително за риболов), освен когато се използват за частни развлекателни полети и плаване по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона;
2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2009 г.) в стандартните резервоари на моторните превозни средства и в контейнерите за специална употреба - при влизането на превозните средства на територията на страната;
3. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) с кодове по КН 2710 11 21, 2710 11 25, 2710 19 29, 2710 19 71 до 2710 19 93, 2710 19 99, 3403 и 3814- в опаковки по смисъла на Закона за защита на потребителите до 5 литра както и с кодове по КН от 2711 12 11 до 2711 19 00 - в опаковки по смисъла на Закона за защита на потребителите до 5 кг;
4. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) с кодове по КН 2705, 2707 40, 2707 60, от 2707 99 30 до 2708 20, 2712, 2713, 2714, 2715 от 2902 50 до 2902 90, когато се използват за цели, различни от моторно гориво и гориво за отопление.
(2) Освобождават се от облагане с акциз енергийни продукти:
1. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) с двойно предназначение;
2. използвани за впръскване в доменни пещи с цел химическа редукция като добавка към каменните въглища, използвани като основно гориво;
3. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2023 г., в сила от 17.11.2023 г.) използвани при производство на електрическа енергия, от производители с обекти с обща инсталирана електрическа мощност 1 MW и над 1 MW;
4. (нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) използвани за цели, различни от моторно гориво или гориво за отопление;
5. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) използвани в минералогични процеси;
6. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) използвани в данъчен склад за производство на енергийни продукти, при условие че използваните енергийни продукти са произведени в същия данъчен склад с изключение на енергийните продукти, които са произведени в същия данъчен склад и се използват при производството на други енергийни продукти, предназначени за цели, различни от моторно гориво и гориво за отопление;
7. (нова - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) добити в изпълнение на програми за отстраняване на нанесени щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация на основание § 9, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда;
8. (нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) използвани от лице, получило удостоверение по чл. 24б, ал. 4 за целите, посочени в удостоверението, и закупени като освободени за потребление в условията на чл. 20, ал. 2, т. 9, след издадено разрешение от директора на Агенция "Митници".
(3) (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., отм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)
(6) (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)
(7) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., отм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)
(8) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., отм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)


Чл. 24а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Освобождаването от облагане с акциз по чл. 22, ал. 2, както и освобождаването от облагане с акциз на енергийните продукти по чл. 24, ал. 2, т. 1 - 5 се прилага само за лице, на което е издадено удостоверение за освободен от акциз краен потребител.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) За всеки обект, където ще се получават и използват денатуриран по специален метод етилов алкохол или енергийни продукти от освободен от акциз краен потребител, се издава отделно удостоверение за освободен от акциз краен потребител.
(3) Удостоверение за освободен от акциз краен потребител се издава на лице, което:
1. е търговец по смисъла на Търговския закон или по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
3. се представлява от лица, които:
а) не са осъждани за престъпление от общ характер;
б) не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
4. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., доп. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) няма публични задължения, събирани от митническите органи, данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения;
5. не е извършило тежко или повторно нарушение по този закон с изключение на случаите, когато административнонаказателното производство е приключило със сключването на споразумение;
6. (доп. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) разполага със собствени или наети помещения, където ще се получават и използват денатурираният по специален метод етилов алкохол или енергийните продукти;
7. (нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) притежава лиценз, разрешение или регистрация за осъществяване на дейността, когато това се изисква по закон;
8. (нова - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) използва автоматизирани системи за отчетност, които позволяват извършването в реално време на контрол на количествата енергийни продукти, които ще се получават и използват в обекта, както и на суровините, материалите, произведените или складираните стоки, вписани в искането му по ал. 5;
9. (нова - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) самостоятелно и за своя сметка осигурява интернет достъп на митническите органи до автоматизираните системи за отчетност по т. 8 в случаите по чл. 24, ал. 2, т. 4, когато ще се получават и използват в обекта енергийни продукти с код по КН 2710 12 до 2710 20;
10. (нова - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) в случаите по чл. 24, ал. 2, т. 4 използва средства за измерване и контрол:
а) на количествата енергийни продукти с код по КН 2710 12 до 2710 20 на местата, на които ще се получават в обекта;
б) на количествата енергийни продукти с код по КН 2710 12 до 2710 20 на местата, в които постъпват в съответната производствена инсталация в обекта и/или се влагат в производствения процес;
в) на количествата произведени стоки на местата, на които стоките се извеждат от обекта;
11. (нова - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) средствата за измерване и контрол по т. 10 трябва да отговарят на изискванията на този закон, Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането им.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2018 г.) За издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител се подава искане до директора на териториалната дирекция по местонахождението на обекта, където ще се получават и използват денатурираният по специален метод етилов алкохол или енергийните продукти.
(5) Искането за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител съдържа данни за:
1. лицето, подало искането - име, седалище, адрес на управление, единен идентификационен код и електронна поща;
2. (доп. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) точното местонахождение на обекта, където ще се получават и използват денатурираният по специален метод етилов алкохол или енергийните продукти от крайния потребител;
3. (доп. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) целите, за които ще се използват денатурираният по специален метод етилов алкохол по чл. 22, ал. 2 или енергийните продукти по чл. 24, ал. 2, т. 1 - 5;
4. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) денатурираният по специален метод етилов алкохол или енергийните продукти, които ще се използват от крайния потребител - търговско наименование и код по КН;
5. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) годишните прогнозни количества за денатуриран по специален метод етилов алкохол или за енергийни продукти, които ще се получават и използват - по видове дейности, а за енергийни продукти - и по видове енергийни продукти;
6. (изм. и доп. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) материалната отчетност, която ще се води от крайния потребител - по видове дейности, а за енергийни продукти - и по видове енергийни продукти;
7. максималния производствен капацитет;
8. (доп. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) максималния складов капацитет за получаваните денатуриран по специален метод етилов алкохол или енергийни продукти;
9. търговското наименование и кода по КН на произвежданите стоки, вида и обема на крайните търговски опаковки на произвежданите стоки;
10. (нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) годишни прогнозни количества на произвежданите стоки по предназначение - за реализация на територията на страната, за износ или за друга държава членка;
11. (нова - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.08.2023 г.) информация за конкретната цел и начина на употреба на енергийните продукти с код по КН 2707, 2710 и/или 2902, които се съдържат в крайния продукт, независимо от тяхното количество, както и информация за еквивалентни продукти, когато е подадено искане на основание чл. 24, ал. 2, т. 4.
(6) Към искането за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител се прилагат:
1. (доп. - ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация - само за лицата, които не са вписани в търговския регистър;
2. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) декларация за обстоятелствата по ал. 3, т. 3, буква "а" за лицата, които не са български граждани;
3. декларация за обстоятелствата по ал. 3, т. 3, буква "б";
4. (отм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)
5. (отм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)
6. план на обекта с обозначени местоположение и предназначение на помещенията и оборудването;
7. (доп. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) документ за собственост или договор за наем на обекта или се посочват индивидуализиращите данни на съответния документ, въз основа на които може да се установи информацията по служебен път, чрез справка в средата за междурегистров обмен;
8. (доп. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) копие от разрешението за въвеждане в редовна експлоатация на обекта или се посочват индивидуализиращите данни на издаденото разрешение и административният орган на издаване, въз основа на които може да се установи информацията по служебен път;
9. списък на доставчиците;
10. (доп. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) лиценз, разрешение или регистрация за осъществяване на дейността, за която ще се използват денатурираният по специален метод етилов алкохол или енергийните продукти, когато това се изисква по закон или се посочват индивидуализиращите данни на съответния документ и административният орган на издаването, въз основа на които може да се установи информацията по служебен път;
11. (доп. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) технологична схема на производствения процес, разходни норми, максимални стойности на технологичните загуби, техническа спецификация, като в случаите на комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия разходните норми трябва да включват поотделно данни за количеството на енергийните продукти, използвани за производство на топлинна енергия, и количеството на енергийните продукти, използвани за производство на електрическа енергия;
12. издадени документи въз основа на одобрен и общодостъпен стандарт по Закона за националната стандартизация;
13. (нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) декларации от собствениците, управителите, прокуристите, мажоритарните съдружници и/или акционерите за обстоятелствата по ал. 7;
14. (нова - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.08.2023 г.) документи, доказващи информацията по ал. 5, т. 11 по отношение на крайния продукт.
(7) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г. (*)) Удостоверение за освободен от акциз краен потребител не се издава на лице, чиито собственици, управители, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери са или са били към момента на възникване на задълженията собственици, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери, членове на органи за управление или контрол на лица с неуредени публични задължения, събирани от митническите органи.
(8) (В сила от 01.04.2013 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Искането по ал. 4 може да се подава и по електронен път по ред, начин и във формат, определени с правилника за прилагане на закона.
(9) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Търговците по смисъла на законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, осъществяват дейност като освободен от акциз краен потребител чрез клон в Република България.
(10) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Обстоятелствата по ал. 3, т. 3, буква "а" за лицата, когато са български граждани, се установяват служебно от Агенция "Митници".
(11) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) Изискванията на ал. 3, т. 9 - 11 не се прилагат за лица с месечен обем на потребление на енергийни продукти до 30 000 литра.

Чл. 24б. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2018 г.) Териториалната дирекция, в която е подадено искането по чл. 24а, ал. 4, извършва проверка относно изпълнението на изискванията за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител, която включва най-малко проверка на:
1. производствените помещения и на оборудването;
2. (доп. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) всички дейности, за които ще се използват денатурираният по специален метод етилов алкохол или енергийните продукти.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) За установяване на вложеното количество от акцизната стока в крайния продукт и за определяне на кода по КН митническите органи вземат проби за лабораторен анализ. Проби могат да се вземат на всеки етап от производствения процес.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2018 г.) Когато се установят нередовности, директорът на териториалната дирекция в 14-дневен срок от подаване на искането писмено уведомява лицето, което отстранява нередовностите или предоставя допълнителна информация в 14-дневен срок от получаване на уведомлението. Когато при проверката се установи наличие на обстоятелство по чл. 24а, ал. 7, лицето се уведомява в 14-дневен срок от получаването на уведомлението да представи обезпечение в размер, не по-малък от размера на непогасеното публично задължение. При неотстраняване на нередовностите директорът на териториалната дирекция издава решение, с което прекратява производството. Решението за прекратяване на производството подлежи на обжалване по реда на глава десета, раздел IV от Административнопроцесуалния кодекс.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2018 г.) Когато при проверката се установи, че изискванията са изпълнени, директорът на териториалната дирекция издава удостоверение за освободен от акциз краен потребител по образец, определен с правилника за прилагане на закона.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2018 г.) Когато се установи, че лицето не отговаря на нормативните изисквания, директорът на териториалната дирекция с мотивирано решение отказва издаването на удостоверение за освободен от акциз краен потребител. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ.
(6) Удостоверението по ал. 4 или решението по ал. 5 се издават в 30-дневен срок от постъпване на искането по чл. 24а, ал. 4, съответно от отстраняване на нередовностите.
(7) Удостоверението по ал. 4 и решението по ал. 5 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(8) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Правото за прилагане на чл. 24а, ал. 1 възниква от датата на връчване на удостоверението за освободен от акциз краен потребител, включително в случаите на връчено удостоверение, след отменен отказ за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител.
(9) (Нова - ДВ, бр. 104 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Когато за изясняване на всички факти и обстоятелства от значение за издаването на удостоверението за освободен от акциз краен потребител е необходимо становище от друг орган, включително в случаите на получаване на лабораторни експертизи за взети проби за лабораторен анализ, срокът по ал. 6 се смята за продължен, но не с повече от три месеца.
(10) (Нова - ДВ, бр. 104 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) В случаите по ал. 9 лицето се уведомява писмено.


Чл. 24в. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2018 г.) При промяна на обстоятелствата, при които е издадено удостоверението по чл. 24б, ал. 4, освободеният от акциз краен потребител уведомява компетентната териториална дирекция в 14-дневен срок от настъпването на промяната.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) При промяна на обстоятелствата, които подлежат на вписване в удостоверението по чл. 24б, ал. 4, лицето подава:
1. уведомление за промяна само в случаите, когато промяната е свързана с обстоятелства, вписани в търговския регистър;
2. искане за издаване на ново удостоверение, при промяна, подлежаща на вписване в удостоверението по чл. 24б, ал. 4 и която не касае само промяна по т. 1.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) В случаите по ал. 2, т. 1 директорът на компетентната териториална дирекция издава решение, което е неразделна част от издаденото удостоверение. В случаите по ал. 2, т. 2 се прилага процедурата по чл. 24б.
(4) (В сила от 01.04.2013 г.) Искането по ал. 2 може да се подаде и по електронен път по ред, начин и във формат, определени с правилника за прилагане на закона.
(5) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Когато се установят нередовности на подаденото уведомление по ал. 2, т. 1, директорът на териториалната дирекция в 14-дневен срок от подаване на уведомлението писмено уведомява лицето, което отстранява нередовностите или предоставя допълнителна информация в 14-дневен срок от получаване на уведомлението. Когато при проверката се установи наличие на обстоятелство по чл. 24а, ал. 7, лицето се уведомява в 14-дневен срок от получаването на уведомлението да представи обезпечение в размер, не по-малък от размера на непогасеното публично задължение. При неотстраняване на нередовностите директорът на териториалната дирекция издава решение, с което прекратява производството. Решението за прекратяване на производството подлежи на обжалване по реда на глава десета, раздел IV от Административнопроцесуалния кодекс.
(6) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) В случаите по ал. 2, т. 1 когато при проверката се установи, че изискванията са изпълнени, директорът на териториалната дирекция в 14-дневен срок от подаване на уведомлението, съответно от отстраняване на нередностите, издава решение, което е неразделна част от издаденото и връчено удостоверение. Решението подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 24г. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) В Агенция "Митници" се води електронен регистър за издадените удостоверения на освободените от акциз крайни потребители.
(2) Формата и съдържанието на регистъра по ал. 1 се определят с правилника за прилагане на закона.


Чл. 24д. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Въз основа на издаденото удостоверение освободеният от акциз краен потребител има право да получава акцизни стоки, освободени от облагане с акциз, в посочения в удостоверението обект, където ще се получават, разтоварват и използват стоките.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Освободеният от акциз краен потребител може да използва получените акцизни стоки само за целите, посочени в издаденото удостоверение за съответния обект.
(3) Освободен от акциз краен потребител, който е използвал енергийни продукти за цели, различни от посочените в издаденото удостоверение, заплаща размера на акциза, дължим за енергийния продукт от съответния вид по ставката, определена в чл. 32. В случаите, когато за енергийните продукти няма определена акцизна ставка в чл. 32, се прилага най-високата акцизна ставка за съответното еквивалентно гориво.
(4) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Освободен от акциз краен потребител, който е използвал денатуриран по специален метод етилов алкохол за цели, различни от посочените в издаденото удостоверение, заплаща размера на акциза, дължим за етилов алкохол, по ставката, определена в чл. 31, ал. 1.
(5) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) В случаите на комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия количествата енергийни продукти, вложени за производство на топлинна енергия при условията на чл. 28, ал. 2, се облагат със съответната ставка, определена в чл. 33.

Чл. 24е. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2018 г.) Директорът на териториалната дирекция прекратява действието на удостоверението на освободен от акциз краен потребител:
1. по искане на освободения от акциз краен потребител;
2. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) при прехвърляне на фирмата на едноличния търговец или заличаването му или при прекратяване на юридическото лице с изключение на преобразуване чрез промяна на правната форма;
3. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) в случаите по чл. 24в, ал. 2, т. 2;
4. по своя инициатива:
а) (доп. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) когато освободеният от акциз краен потребител престане да отговаря на изискванията на чл. 24а, ал. 3 и 7;
б) (доп. - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) когато не е спазено изискването по чл. 24в, ал. 2, т. 2;
в) (нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) когато лицето е представило неверни данни, които са послужили за издаване на удостоверението за освободен от акциз краен потребител;
г) (нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) когато лицето престане да отговаря на условията за освобождаване от облагане с акциз по чл. 22, ал. 2 или чл. 24, ал. 2, т. 1 - 5.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2018 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Действието на удостоверението на освободен от акциз краен потребител се прекратява с решение на директора на компетентната териториална дирекция, което подлежи на предварително изпълнение от датата на издаването му, освен ако съдът разпореди друго.
(3) Решението по ал. 2 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 24ж. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишен текст на чл. 24а - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) Възстановява се платеният акциз за електрическа енергия:
1. на лицата - потребители на електрическа енергия, използвана за химическа редукция или в електролитни, металургични или минералогични процеси;
2. на лицата - потребители на електрическа енергия, използвана при производство на продукти, при условие че стойността на енергията представлява повече от 50 на сто от стойността на продукта.
3. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.)
(2) Възстановяването по ал. 1 се извършва въз основа на писмено искане, което се подава до 30 април на годината, следваща потреблението на електрическата енергия по ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2018 г.) Искането по ал. 2 се подава до директора на териториалната дирекция по седалище на лицата по ал. 1.
(4) Към искането се подават документи, определени с правилника за прилагане на закона.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2018 г.) Директорът на компетентната териториална дирекция в двумесечен срок от постъпване на искането и необходимите документи се произнася с мотивирано решение, с което уважава или отказва искането - изцяло или частично. При констатиране на непълноти или нередовности в подадените документи директорът на компетентната териториална дирекция определя 14-дневен срок за отстраняването им, до изтичането на който срокът за произнасяне по изречение първо спира да тече.
(6) Решението по ал. 5 се обжалва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Акцизът се възстановява в 7-дневен срок от датата на влизане в сила на решението по ал. 5 за възстановяване.
(8) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) За целите на възстановяването на платения акциз за електрическа енергия лицата по ал. 1 са длъжни да използват средства за измерване и контрол, отговарящи на Закона за измерванията и на нормативните актове по прилагането му.


Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) До освобождаване за потребление на акцизните стоки лицензираните складодържатели и регистрираните лица не дължат акциз при:
1. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) унищожаване под контрола на митническите органи на акцизни стоки, включително когато са облепени с бандерол, както и при бракуване и унищожаване на бандероли при условията на чл. 64, ал. 21 и 22;
2. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) пълното унищожаване или пълната или частична безвъзвратна загуба на акцизни стоки в резултат на непредвидими обстоятелства или непреодолима сила, включително когато стоките са облепени с бандерол; стоките се считат за напълно унищожени или безвъзвратно загубени, когато са станали неизползваеми като акцизни стоки;
3. (доп. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) загуби от естествени фири вследствие на промяна на физико-химичните свойства при съхраняването и транспортирането на акцизни стоки, определени в рамките на установените норми за пределните размери на естествените фири с наредбата по ал. 2 и при условие че същите са определени, отчетени и вписани в регистър "Дневник на складовата наличност" за лицензираните складодържатели и в отчетността на регистрираните лица по ред и начин, определени в правилника за прилагане на закона;
4. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) технологичен брак за акцизните стоки в допустимите норми, определени с технологичната документация за съответното производство или дейност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) Нормите на пределните размери на естествените фири на акцизните стоки се определят със:
1. наредба на министъра на финансите при:
а) съхранение под режим отложено плащане на акциз;
б) движение под режим отложено плащане на акциз на територията на страната на акцизни стоки по чл. 14, ал. 2;
2. делегиран акт на Европейската комисия, приет на основание чл. 6, параграф 10 от Директива (EС) 2020/262 на Съвета от 19 декември 2019 г. за определяне на общия режим на облагане с акциз (ОВ, L 58/4 от 27 февруари 2020 г.), наричана по-нататък "Директива (ЕС) 2020/262", за установяване на общите прагове за частична загуба, освен ако няма основателни доказателства за извършена измама или е налице нередовност - при движение под режим отложено плащане на акциз.
(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Редът и начинът за унищожаване на акцизни стоки по ал. 1, т. 1 се определят с правилника за прилагане на закона.
(4) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) За акцизните стоки извън обхвата на наредбата по ал. 2 до освобождаването им за потребление регистрираните лица не дължат акциз при загуби от естествени фири вследствие на промяна на физико-химичните свойства при съхраняването и транспортирането на акцизни стоки, като за прилагане на закона се прилагат нормите на естествените фири, установени съгласно Наредба № 13а-10403 за пределните размери на естествените фири, брака и липсите на стоково-материалните ценности при съхраняването и транспортирането им (обн., Изв., бр. 61 от 1959 г.; изм., бр. 62 от 1961 г., бр. 55, 63, 67 и 78 от 1962 г.; изм., ДВ, бр. 4, 5, 10 и 60 от 1964 г., бр. 23 от 1969 г., бр. 3 от 1972 г., бр. 14 от 1976 г., бр. 28 от 1980 г. и бр. 41 от 2007 г.) и при условие, че същите са определени, отчетени и вписани в отчетността на лицата по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона.

Чл. 25а. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.)


Чл. 25б. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) (1) Допуска се унищожаване на негодни за производство на тютюневи изделия суровини (необработен тютюн), съхраняван в данъчен склад.
(2) Унищожаването по ал. 1 се извършва под контрола на митническите органи по ред и начин, определени в правилника за прилагане на закона.


Чл. 25в. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Не се дължи акциз при пълно унищожаване или безвъзвратна загуба на акцизните стоки в резултат на непредвидими обстоятелства по време на транспортирането им на територията на държава членка, различна от държавата членка, в която са освободени за потребление, поради непреодолима сила или вследствие на разрешение за унищожаване на стоките от компетентните митнически органи. Стоките се считат за напълно унищожени или безвъзвратно загубени, когато са станали неизползваеми като акцизни стоки.
(2) Алинея 1 се прилага при транспортирането на акцизни стоки, освободени за потребление на територията на една държава членка, които са изпратени от сертифициран изпращач до сертифициран получател в друга държава членка или в условията на дистанционни продажби.
(3) Разрешение за унищожаване по ал. 1 се издава от директора на компетентната териториална дирекция, където ще бъдат унищожени стоките, при условие че същите са станали неизползваеми като акцизни стоки. Разрешението се издава по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона.
(4) Не се дължи акциз в случай на частична загуба поради естеството на стоките, която възниква по време на транспортирането им при условията на ал. 1, когато размерът на загубата е в рамките на общия праг за частична загуба, определен с делегиран акт на Европейската комисия, приет на основание чл. 6, параграф 10 от Директива (EС) 2020/262, за установяване на общите прагове за частична загуба, освен ако няма основателни доказателства за извършена измама или е налице нередовност.
(5) Пълното унищожаване или пълната или частична безвъзвратна загуба на акцизни стоки по ал. 1 се доказва пред компетентните митнически органи, когато тези събития са настъпили на територията на страната.
(6) При невъзможност да се определи къде е настъпила загубата и при направена констатация от митническите органи на територията на страната се прилага ал. 5.
(7) В случай на установено пълно унищожаване или пълна или частична безвъзвратна загуба на акцизни стоки, освободени за потребление и изпратени до сертифициран получател или данъчен представител, предоставеното обезпечение се освобождава изцяло или частично при представяне на доказателство, удостоверяващо настъпването на събитието.

Чл. 26. (1) (Предишен текст на чл. 26, изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) В случаите на изнасяне на акцизни стоки внесеният в държавния бюджет акциз се възстановява.
(2) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) С изключение на случаите по чл. 24, ал. 1, т. 1, доставката на енергийните продукти за зареждане на плавателни съдове и въздухоплавателни средства се смята за изнасяне и обезпеченият/платеният за стоките акциз се освобождава/възстановява по ред и в срокове, определени с правилника за прилагане на закона. Това не се отнася за плавателни съдове и въздухоплавателни средства, които се използват за частни развлекателни полети и плаване.
(3) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.04.2023 г.) Извършените продажби на акцизни стоки в търговските обекти за безмитна търговия на физически лица, които напускат територията на Съюза, както и извършените продажби на акцизни стоки за безмитна търговия на борда на гражданските въздухоплавателни средства, извършващи международен полет, и в търговските кораби, извършващи международен рейс, по маршрути за страни, които не са членки на Европейския съюз, се смятат за износ.


Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Недължимо платен или подлежащ на възстановяване акциз се възстановява или прихваща за погасяване на изискуеми публични задължения на лицето, събирани от Агенция "Митници", въз основа на писмено искане или по инициатива на митническите органи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2018 г.) Искането по ал. 1 се подава до директора на териториалната дирекция по седалището на лицето или по местонахождението на данъчния склад в случаите, когато лицето е лицензиран складодържател, или до компетентното митническо учреждение, издало удостоверението за регистрация. Към искането се прилагат и документите, определени с правилника за прилагане на закона.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Органът по ал. 2 в 30-дневен срок от постъпване на искането, съответно от отстраняване на нередовностите в него, се произнася с мотивирано решение, с което уважава или отказва искането - изцяло или частично, като възстановява или прихваща подлежащата на възстановяване сума. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ изцяло по направеното искане.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Решението или отказът по ал. 3 или по ал. 13 може да се обжалва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Акцизът се възстановява в 7-дневен срок от влизане в сила на акта за възстановяване.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.)
(7) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., отм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.)
(8) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., отм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.)
(9) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.)
(10) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.)
(11) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.)
(12) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., отм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.)
(13) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) В случаите по чл. 22, ал. 4, т. 4 органът по ал. 2 в 14-дневен срок от постъпване на искането, съответно от отстраняване на нередовностите в него се произнася с мотивирано решение, с което уважава или отказва искането - изцяло или частично, като възстановява или прихваща подлежащата на възстановяване сума. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ изцяло по направеното искане.
(14) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) При неотстраняване на нередовностите в исканията за възстановяване по този раздел директорът на териториалната дирекция издава решение, с което прекратява производството. Решението за прекратяване на производството подлежи на обжалване по реда на глава десета, раздел IV от Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 27а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 01.04.2013 г.) (1) Исканията по този раздел могат да бъдат подавани от лицата и по електронен път по ред, начин и във формат, определени с правилника за прилагане на закона.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.)

Раздел III.
Данъчна основа


Чл. 28. (1) (Предишен текст на чл. 28 - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Данъчната основа за облагане с акциз е, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 01.01.2031 г.) за бирата, включително ароматизираната бира - градусите Плато за количеството хектолитри; за изчисляването на градусите Плато се вземат предвид всички съставки на бирата, включително добавяните след приключване на ферментацията;
2. за виното - количеството хектолитри завършен продукт;
3. за другите ферментирали напитки - количеството хектолитри завършен продукт;
4. за междинните продукти - количеството хектолитри завършен продукт;
5. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) за етиловия алкохол, включително биоетанола - количеството хектолитри чист алкохол, измерено при температура 20°С;
6. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) за бензина, газьола, керосина, както и смазочните препарати и препаратите за омасляване с код по КН 3403 и продуктите с код по КН 3814 - количеството литри, приведени към сравнителна температура 15°С;
7. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) за тежкото гориво, втечнения нефтен газ (LPG), смазочните масла, включени в код по КН от 2710 19 71 до 2710 19 93, и другите смазочни масла, включени в код по КН 2710 19 99 както и консистентни смазки (греси), включени в код по КН 2710 19 99 и 3403 - количеството, измерено в тонове;
8. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) за природния газ, втечнения биогаз и биогаз в газообразно състояние - горна топлотворна способност, изразена в гигаджаули;
9. (отм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
10. за пурите и пуретите - количеството късове;
11. (доп. - ДВ, бр. 81 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) за биодизел - количеството литри, приведени към сравнителна температура 15°С;
12. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) за кокса и въглищата - горна топлотворна способност, изразена в гигаджаули;
13. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) за електрическата енергия - количеството, измерено в мегаватчаса.
(2) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) При използване на енергийни продукти за осъществяване на комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия данъчната основа по ал. 1 за произведената топлинна енергия се определя върху 30 на сто от общото количество на използваните енергийни продукти за комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия.

Чл. 28а. (Нов - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) За целите на прилагане на чл. 28, ал. 2 освободените от акциз крайни потребители предоставят на компетентното митническо учреждение в срока за подаване на рекапитулативната декларация по чл. 87а, ал. 1 ежемесечен отчет за използваните енергийни продукти по ред, начин и във формат, определени в правилника за прилагане на закона.

Чл. 29. (1) Акцизът върху цигарите се определя като сума от специфичен и пропорционален акциз. Данъчната основа за определяне на специфичния акциз е количеството късове, а на пропорционалния акциз - продажната цена.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Данъчната основа за облагане с акциз за тютюна за пушене (за лула и цигари) е количеството тютюн за пушене, измерено в килограми.
(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2022 г., в сила от 01.03.2023 г.) Данъчната основа за облагане с акциз за:
1. нагреваемо тютюнево изделие е количеството тютюн, съдържащ се в продукта, измерено в килограми;
2. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.08.2023 г.) течността за електронна цигара, независимо дали съдържа никотин, е количеството течност, съдържащо се в електронна цигара за еднократна употреба, патрона, резервоара или контейнера за многократно пълнене, измерено в милилитри;
3. (нова - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.08.2023 г.) заместител на тютюн, съдържащ никотин, е количеството субстанция, независимо от формата, измерено в килограми;
4. (нова - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) нагреваемо изделие със съдържание, различно от тютюн, е количеството субстанция, измерено в килограми.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Продажната цена по ал. 1 е:
1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) регистрираната по установения ред към момента по чл. 20, ал. 2, т. 1 - 5, 8 и 9;
2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2018 г., в сила от 20.05.2019 г.) изписаната върху потребителската опаковка - в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 6;
3. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) регистрираната по установения ред към момента на поставяне на стоките под режим отложено плащане на акциз, с изключение на случаите по т. 4;
4. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) регистрираната по установения ред към момента на поставяне на стоките под митническа процедура;
5. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) определената в правилника за прилагане на закона - в случаите, когато за съответното тютюнево изделие по ал. 1 не е регистрирана продажна цена по установения ред;
6. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.08.2023 г.) регистрираната за цигари, облепени с валиден български бандерол или определената в правилника към момента на установяване от контролните органи на нарушенията по глава девета.
(5) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.08.2023 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Не се изисква регистрирана цена за реализация на територията на страната на:
1. заместителите на тютюна, съдържащи никотин;
2. течностите за електронни цигари, независимо дали съдържат никотин;
3. нагреваемите изделия със съдържание, различно от тютюн.


Чл. 30. (Отм. - ДВ, бр. 44 от 2009 г., в сила на 01.01.2010 г.)

Раздел IV.
Акцизна ставка


Чл. 31. (1) (Предишен текст на чл. 31 - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Акцизната ставка за алкохола и алкохолните напитки е, както следва:
1. (доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) за бира - 1,50 лв. за 1 хектолитър за градус Плато с изключение на случаите по т. 7;
2. за вино - 0 лв. за 1 хектолитър;
3. за други ферментирали напитки - 0 лв. за 1 хектолитър завършен продукт;
4. за междинни продукти - 90 лв. за 1 хектолитър завършен продукт;
5. за етилов алкохол - 1100 лв. за 1 хектолитър чист алкохол;
6. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) за етилов алкохол (ракия), произведен в специализиран малък обект за дестилиране - 550 лв. за 1 хектолитър чист алкохол;
7. (нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) за бира, произведена от независими малки пивоварни - 0,75 лв. за 1 хектолитър на градус Плато.
(2) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Акцизната ставка по ал. 1, т. 7 се прилага и за бира, произведена от независими малки пивоварни, регистрирани на територията на друга държава - членка на Европейския съюз, при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.
(3) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 23.12.2023 г.) Освобождава се от облагане с акциз бира, произведена от физически лица за лично потребление или употреба в рамките на семейството или домакинството, при условие че не се извършва продажба.


Чл. 32. (1) (Доп. - ДВ, бр. 81 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Акцизните ставки върху моторните горива са, както следва:
1. за оловосъдържащ бензин с кодове по КН 2710 11 31, 2710 11 51 и 2710 11 59 - 830 лв. за 1000 литра;
2. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) за безоловен бензин с кодове по КН 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 и 2710 11 49 - 710 лв. за 1000 литра;
3. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) за газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49 - 646 лв. за 1000 литра;
4. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) за керосин с кодове по КН 2710 19 21 и 2710 19 25 - 646 лв. за 1000 литра;
5. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) за втечнен нефтен газ (LPG) с кодове по КН от 2711 12 11 до 2711 19 00, включително за енергийните продукти с код по КН 2901, 2711 29, 2902 11 и 2902 19 - 340 лв. за 1000 килограма, и с код по КН от 2902 20 до 2902 44 - 340 лв. за 1000 литра;
6. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.06.2012 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., отм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)
6а. (нова - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) за природен газ с кодове по КН 2711 11 00 и 2711 21 00 - 0,85 лв. за 1 гигаджаул;
7. (доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.)
8. (нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г. (*), изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г., отм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.)
9. (нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г. (*), изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г., отм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.)
10. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) за тежки корабни горива с кодове по КН от 2710 19 61 до 2710 19 69 - 646 лв. за 1000 кг;
11. (нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) за биогаз с код по КН 2711 19 и 2711 29 - 0 лв. за 1 гигаджаул.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)
(6) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)
(7) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Акцизната ставка за енергийни продукти с кодове по КН от 2710 11, различни от тези по ал. 1, както и за енергийни продукти с кодове по КН 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2709, 3814, е 710 лв. за 1000 литра.
(8) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Акцизната ставка за енергийни продукти с кодове по КН от 2710 19, различни от тези по ал. 1, е 646 лв. за 1000 литра или 1000 кг в зависимост от определената данъчна основа.
(9) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Акцизната ставка на енергийните продукти, предназначени за добавяне или разреждане на моторни горива, е ставката по ал. 1, т. 2 - 5 в зависимост от това за какъв вид гориво са предназначени. Когато не може да се определи за какъв вид гориво са предназначени тези продукти, ставката за тях е 710 лв. за 1000 литра.
(10) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Биоетанол, използван за смесване с моторни горива, се денатурира, включително и по специален метод, при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.
(11) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., отм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)
(12) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Акцизната ставка по ал. 1, т. 6а за природен газ с кодове по КН 2711 11 00 и 2711 21 00 се увеличава на 5,10 лв. за 1 гигаджаул в случай, че Европейската комисия постанови акт за несъответствие с правилата в областта на държавните помощи под формата на намалена акцизна ставка за природен газ, използван като моторно гориво от датата на постановяване на акта.
(13) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Акцизната ставка за смазочните препарати и препаратите за омасляване с код по КН 3403 е 646 лв. за 1000 литра.


Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Акцизните ставки върху енергийните продукти за отопление са, както следва:
1. (в сила от 01.01.2009 г. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) за газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49 - 646 лв. за 1000 литра;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) за тежки горива с кодове по КН от 2710 19 61 до 2710 19 69, други тежки масла, различни от смазочните, включени в код по КН 2710 19 99 и за енергийни продукти с кодове по КН 2706, 2707 91, 2707 99 11, 2707 99 19, 2707 99 99, 2710 91 и 2710 99 - 400 лв. за 1000 кг;
3. (в сила от 01.01.2009 г. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) за керосин с кодове по КН 2710 19 21 и 2710 19 25 - 646 лв. за 1000 литра;
4. за втечнен нефтен газ (LPG) с кодове по КН от 2711 12 11 до 2711 19 00 - 0 лв. за 1000 кг;
5. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.06.2012 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) за природен газ с кодове по КН 2711 11 00 и 2711 21 00 за потребители на природен газ за битови нужди - 0 лв. за гигаджаул;
6. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., нова - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.06.2012 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) за природен газ с кодове по КН 2711 11 00 и 2711 21 00 за потребители на природен газ за стопански нужди - 0,60 лв. за гигаджаул;
7. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) за въглищата и кокса с кодове по КН 2701, 2702 и 2704 - 0,60 лв. за гигаджаул;
8. (нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) за биогаз с код по КН 2711 19 и 2711 29 - 0 лв. за 1 гигаджаул.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г. (*) , изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) За целите на прилагане на ставките по ал. 1, т. 2 и 4 освободените за потребление акцизни стоки се придружават от регистриран електронен документ за удостоверяване на предназначението, определен по ред, начин и формат с правилника за прилагане на закона.
(4) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Ставките по ал. 1, т. 2 и 4 се прилагат, при условие че лицето, което е освободило акцизните стоки за потребление, разполага с документа по ал. 3, заверен от лицето, което ще използва стоките за съответното предназначение, с изключение на втечнения нефтен газ (LPG) в бутилки за отопление, извеждани от данъчен склад.
(5) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Лицето, което е освободило акцизните стоки за потребление, е задължено за разликата между съответната ставка по чл. 32, ал. 1 и ставките по ал. 1, т. 2 и 4, с изключение на случаите, когато до датата на подаване на акцизната декларация за данъчния период лицето е получило документа по ал. 4.
(6) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Когато документът по ал. 4 се получи след срока по ал. 5, лицето коригира размера на дължимия акциз по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона.
(7) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Ставката по ал. 1, т. 5 се прилага и за природен газ в съдове, отговарящи на изискванията, определени с правилника за прилагане на закона.


Чл. 33а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Акцизната ставка за смазочни масла с кодове по КН от 2710 19 71 до 2710 19 93, други смазочни масла, включени в код по КН 2710 19 99, както и консистентни смазки (греси), включени в кодове по КН 2710 19 99 и 3403 е 0 лв. за 1000 кг, а за смазочните препарати и препаратите за омасляване с код по КН 3403 е 0 лв. за 1000 литра.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) В случаите, когато лица въвеждат на територията на страната стоките по ал. 1, се прилагат разпоредбите на чл. 76л.
(3) Ставката по ал. 1 се прилага само в случаите, когато стоките са в потребителски опаковки до 210 литра, предназначени за реализация на територията на страната и/или ще се използват пряко в дейности, които не представляват производство по смисъла на чл. 59.
(4) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) Ставката по ал. 1 за смазочни масла, които по техническа спецификация съдържат газьол, се прилага само ако газьолът е маркиран.
(5) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 01.04.2013 г.) За целите на прилагане на ал. 4 освободените за потребление акцизни стоки се придружават от регистриран електронен документ за удостоверяване на предназначението, определен по ред, начин и формат с правилника за прилагане на закона.
(6) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Ставката по ал. 1 се прилага и за добавки за смазочни масла с кодове по КН 3811 21 00 и 3811 29 00.


Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., предишен текст на чл. 34 - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) За целите на прилагане на чл. 24, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 1 - 5 и чл. 26, ал. 2 газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49 и керосин с код по КН 2710 19 25 0 се маркират при условия и по ред, определени в правилника за прилагане на закона.
(2) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)


Чл. 34а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Акцизната ставка върху електрическата енергия с код по КН 2716, с изключение на случаите по ал. 2, е 2,00 лв. за мегаватчас.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Акцизната ставка върху електрическата енергия с код по КН 2716 за потребители на електрическа енергия за битови нужди е 0 лв. за мегаватчас.


Чл. 35. (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Енергийните продукти по чл. 13, които са предназначени за използване, предлагат се за продажба или се използват като гориво за отопление или моторно гориво и за които в чл. 32, ал. 1 и чл. 33, ал. 1 не е определен размер на акцизната ставка, се облагат в зависимост от употребата със ставката, определена за еквивалентното гориво за отопление или моторно гориво.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Освен енергийните продукти по чл. 13 и биоетанолът, всички други продукти, които са предназначени за използване, предлагат се за продажба или се използват като моторно гориво, като добавка или за разреждане на моторни горива, се облагат със ставката, определена за еквивалентното моторно гориво в чл. 32, ал. 1.
(3) Освен енергийните продукти по чл. 13, всички други въглеводороди, с изключение на торфа, които са предназначени за използване, предлагат се за продажба или се използват като гориво за отопление, се облагат със ставката, определена за еквивалентното гориво за отопление по чл. 33, ал. 1.


Чл. 36. (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)


Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2022 г., в сила от 01.03.2023 г.) Акцизната ставка за пури и пурети е, както следва:
1. 297 лв. за 1000 къса от 1 март 2023 г.;
2. 327 лв. за 1000 къса от 1 януари 2024 г.;
3. 360 лв. за 1000 къса от 1 януари 2025 г.;
4. 396 лв. за 1000 къса от 1 януари 2026 г.

Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2022 г., в сила от 01.03.2023 г.) (1) Акцизната ставка за тютюн за пушене (за лула и цигари) е, както следва:
1. 167 лв. за килограм от 1 март 2023 г.;
2. 184 лв. за килограм от 1 януари 2024 г.;
3. 202 лв. за килограм от 1 януари 2025 г.;
4. 222 лв. за килограм от 1 януари 2026 г.
(2) Акцизната ставка за нагреваеми тютюневи изделия е, както следва:
1. 282 лв. за килограм от 1 март 2023 г.;
2. 331 лв. за килограм от 1 януари 2024 г.;
3. 380 лв. за килограм от 1 януари 2025 г.;
4. 400 лв. за килограм от 1 януари 2026 г.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.08.2023 г.) Акцизната ставка за течност за електронна цигара, независимо дали съдържа никотин, е, както следва:
1. 0,30 лв. за милилитър от 1 август 2023 г.;
2. 0,35 лв. за милилитър от 1 януари 2024 г.;
3. 0,40 лв. за милилитър от 1 януари 2025 г.;
4. 0,45 лв. за милилитър от 1 януари 2026 г.
(4) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.08.2023 г.) Акцизната ставка за заместител на тютюна, съдържащ никотин, е, както следва:
1. 90 лв. за килограм от 1 август 2023 г.;
2. 95 лв. за килограм от 1 януари 2024 г.;
3. 105 лв. за килограм от 1 януари 2025 г.;
4. 115 лв. за килограм от 1 януари 2026 г.
(5) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Акцизната ставка за нагреваемо изделие със съдържание, различно от тютюн, е, както следва:
1. 331 лв. за килограм от 1 януари 2024 г.;
2. 380 лв. за килограм от 1 януари 2025 г.;
3. 400 лв. за килограм от 1 януари 2026 г.


Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2022 г., в сила от 01.03.2023 г.) (1) Акцизната ставка за цигарите е, както следва:
1. на специфичния акциз:
а) 117,5 лв. за 1000 къса от 1 март 2023 г.;
б) 126 лв. за 1000 къса от 1 януари 2024 г.;
в) 134,5 лв. за 1000 къса от 1 януари 2025 г.;
г) 143 лв. за 1000 къса от 1 януари 2026 г.;
2. на пропорционалния акциз:
а) 23,5 на сто от продажната цена от 1 март 2023 г.;
б) 22 на сто от продажната цена от 1 януари 2024 г.;
в) 20,5 на сто от продажната цена от 1 януари 2025 г.;
г) 19 на сто от продажната цена от 1 януари 2026 г.
(2) Размерът на акциза по ал. 1 не трябва да е по-малък от:
1. 185,50 лв. на 1000 къса от 1 март 2023 г.;
2. 194 лв. на 1000 къса от 1 януари 2024 г.;
3. 202,50 лв. на 1000 къса от 1 януари 2025 г.;
4. 211 лв. на 1000 къса от 1 януари 2026 г.

Чл. 39а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., отм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.)


Чл. 39б. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) (1) Акцизната ставка на пропорционалния акциз при продажба на цигари в условията на чл. 18, ал. 3 от Закона за безмитната търговия и при подадено уведомление за продажба на цигари на цена, по-висока от регистрирана цена по реда на Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия, приета с Постановление № 192 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 71 от 2004 г., бр. 2, 61 и 100 от 2005 г., бр. 83 и 92 от 2006 г., бр. 16 от 2007 г., бр. 26 от 2008 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 22 от 2016 г., бр. 1 от 2018 г. и бр. 46 от 2019 г.), е, както следва:
1. за цигарите, които имат регистрирана цена по реда на Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия, е дължим съобразно цената, на която е извършена продажбата им, но не по-малко от дължимия пропорционален акциз върху регистрирана цена;
2. за цигарите, които нямат регистрирана цена по реда на Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия, е дължим съобразно цената, на която е извършена продажбата им, но не по-малко от дължимия пропорционален акциз за цигари - 7,50 лв. за 20 къса.
(2) Уведомлението по ал. 1 се подава от лицензирания складодържател, който е получил и лиценз при условията и по реда на Закона за безмитната търговия, до директора на териториалната дирекция по местонахождението на обекта. Уведомлението се подава предварително, но не по-късно от 7 дни от датата, на която ще бъдат продавани цигарите на по-висока цена от регистрираната, и следва да съдържа информация за:
1. данни за лицето - наименование, ЕИК;
2. имена на представляващия;
3. адрес на обекта;
4. търговска марка на цигарите, които ще се продават на цена, по-висока от регистрираната за тях цена;
5. дата, от която ще се продава съответната търговска марка на цигарите и посочва съответната цена;
6. подпис на представляващия.
(3) След подадено уведомление по ал. 1 лицензираният складодържател, който е получил и лиценз при условията и по реда на Закона за безмитната търговия, е длъжен да уведоми писмено директора на компетентната териториална дирекция за всяка промяна на данните от уведомлението на цената, на която ще се продават. Уведомяването се извършва предварително, но не по-късно от 7 дни преди датата, от която ще се продават цигарите на друга цена, различна от тази, за която е подадено уведомлението по ал. 1, и съдържа информация за:
1. данни за лицето - наименование, ЕИК;
2. имена на представляващия;
3. адрес на обекта;
4. търговска марка на цигарите, които ще се продават на регистрираната за тях цена;
5. дата, от която ще се продава съответната търговска марка на цигарите и посочва съответната цена;
6. подпис на представляващия.
(4) За един данъчен период може да се подава едно уведомление по ал. 1 и/или по ал. 3.
(5) Уведомлението по ал. 1 и 3 може да се подава по електронен път по ред и начин, определени в правилника за прилагане на закона.

Чл. 40. (Отм. - ДВ, бр. 44 от 2009 г., в сила на 01.01.2010 г.)

Раздел V.
Определяне и заплащане на акциза


Чл. 41. Размерът на дължимия акциз се изчислява, като данъчната основа се умножи по акцизната ставка.


Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) В случаите по чл. 20, ал. 2, т. 5 акцизът се определя и се взема под отчет по реда, определен за публичното задължение, събирано от митническите органи.


Чл. 43. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Извън случаите по чл. 42 акцизът се начислява от:
1. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) лицензирания складодържател, лицата по чл. 3, ал. 1, т. 4, 6 и 11 и регистрираните лица по чл. 57, чл. 57б, ал. 4, чл. 57в и чл. 58в на датата, на която е станал дължим - с издаване на данъчен документ по чл. 84, ал. 1;
2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) регистрираното лице по чл. 57а, ал. 1, т. 1 - 3б, 5 - 7 - с издаване на данъчен документ по чл. 84, ал. 1 по реда на чл. 84, ал. 8, 20 и 21 за стоките, за които акцизът е станал дължим съгласно чл. 20, ал. 2, т. 15, 16, 17 и 18;
3. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) регистрираното лице по чл. 57а, ал. 1, т. 1 - 3б, 5 - 7 - на датата на установяване на липсата по чл. 20, ал. 2, т. 8 с издаване на данъчен документ по чл. 84, ал. 1;
4. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., доп. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) лицата по чл. 60а, ал. 2 - на датата, на която приключва тестването или изпитването с издаването на данъчен документ по чл. 84, ал. 1 по реда на чл. 84, ал. 4, освен когато акцизните стоки са унищожени под контрола на митническите органи.
(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да декларират начисления за данъчния период акциз с подаване на акцизна декларация.
(3) Данъчният период е едномесечен и съвпада с календарния месец.
(4) Първият данъчен период обхваща времето от датата на връчването на лиценза или удостоверението за регистрация по този закон до последния ден на календарния месец, през който е извършено лицензирането или регистрацията.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Последният данъчен период обхваща времето:
1. от началото на календарния месец, през който е прекратен лицензът или регистрацията, до датата на съобщаването на решението за прекратяването им;
2. от началото на календарния месец, през който е влязло в сила решението за прекратяване, до датата на влизане в сила на решението за прекратяване, при спряно предварително изпълнение на:
а) решение за прекратяване действието на лиценза за управление на данъчен склад, или
б) решение на директора на компетентната териториална дирекция за прекратяване действието на регистрация.
(6) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) Извън случаите по ал. 3 данъчният период за лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 3б и 5 е едногодишен и съвпада с календарна година.
(7) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) Първият данъчния период за лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 3б и 5 обхваща времето от датата на връчване на удостоверението за регистрация по този закон до последния ден на календарната година, а последният данъчен период обхваща времето от началото на календарната година до датата на съобщаване на решението за прекратяване на регистрацията.


Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Дължимият акциз се внася в държавния бюджет, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2020 г., в сила от 01.12.2022 г.) в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 5 - по сметка на Агенция "Митници" или в брой на касата на компетентното митническо учреждение от вносителя в сроковете за заплащане на публичното задължение, събирано от митническите органи, определени в Закона за митниците, когато длъжникът е физическо лице, което не е едноличен търговец;
2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2020 г., в сила от 01.12.2022 г.) в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 5 - по сметка на Агенция "Митници" от вносителя в сроковете за заплащане на публичното задължение, събирано от митническите органи, определени в Закона за митниците;
3. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2020 г., в сила от 01.12.2022 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 12 и 13 - по сметка на Агенция "Митници" от лицето, получило стоките, в 14-дневен срок от получаването им, с изключение на случаите, когато стоките се получават от сертифициран получател, който внася дължимия акциз в срока на подаване на акцизната декларация;
4. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2020 г., в сила от 01.12.2022 г.) в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 19 - по сметка на Агенция "Митници" от освободения от акциз краен потребител в 14-дневен срок от потреблението на енергийните продукти за цели, различни от посочените в удостоверението с изключение на случаите по чл. 84, ал. 22;
5. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2009 г., в сила на 01.01.2010 г.)
6. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2020 г., в сила от 01.12.2022 г.) във всички останали случаи - по сметка на Агенция "Митници" от лицензирания складодържател или от регистрираното лице в срока за подаване на акцизната декларация. При продължен срок за подаване на декларация дължимият акциз се внася в срока, в който задълженото лице е било длъжно да я подаде, преди продължаването на срока за подаване на декларацията;
7. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2020 г., в сила от 01.12.2022 г.) в случаите по чл. 60а - в 14-дневен срок от издаването на акцизния данъчен документ по сметка на Агенция "Митници", освен когато акцизните стоки са унищожени под контрола на митническите органи;
8. (нова - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2020 г., в сила от 01.12.2022 г.) в случаите на установени задължения за акциз с ревизионно производство по реда на чл. 108 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - по сметка на Агенция "Митници", в сроковете, определени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) Акцизът може да бъде заплатен и от:
1. друго лице, различно от лицето по ал. 1, с писменото съгласие на длъжника;
2. собственика на стоката, който е вложител в данъчния склад, при прекратяване действието на лиценза за управление на данъчен склад, след издадено разрешение от директора на Агенция "Митници";
3. друго лице, различно от лицата по т. 1 и 2, при прекратено действие на лиценза за управление на данъчен склад, когато докаже правен интерес, след издадено разрешение от директора на Агенция "Митници".
(3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2020 г., в сила от 01.12.2022 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.12.2023 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Акцизът се смята за внесен в държавния бюджет от датата, на която сумата е постъпила по сметка на Агенция "Митници" или в касата на компетентното митническо учреждение по ал. 1. Безкасовото плащане се смята за извършено в срок, когато дължимата сума е постъпила по съответната сметка не по-късно от последния ден, в който изтича срокът за доброволно плащане на публичното задължение. Когато плащането е извършено с платежна карта чрез терминално устройство ПОС, включително виртуално, по реда на чл. 4, ал. 2 от Закона за ограничаване на плащанията в брой, се смята, че плащането е получено в деня на авторизацията на нареждането за плащане.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Когато акцизът не е внесен в държавния бюджет в сроковете по този член, задължено за заплащането му е лицето по ал. 1.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г.) Митническите органи разрешават вдигането на стоките след заплащане или обезпечаване на дължимия акциз по реда, определен за публичното задължение, събирано от митническите органи.
(6) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) В случаите по чл. 64, ал. 2 компетентно митническо учреждение по ал. 1, т. 2 е и митническото учреждение, в което лицата са заявили бандероли. Това митническо учреждение освобождава предоставеното от вносителя обезпечение след потвърждение от митническото учреждение, където са извършени формалностите за внасяне, че дължимият акциз е внесен в държавния бюджет.
(7) (Нова - ДВ, бр. 104 от 2020 г., в сила от 01.12.2022 г.) На всяко данъчно задължено лице се открива виртуална сметка, в която се отразяват постъпилите плащания за вземания по акцизното законодателство по съответния му идентификатор ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/ЛНЧ.
(8) (Нова - ДВ, бр. 104 от 2020 г., в сила от 01.12.2022 г.) При наличие на няколко вземания по акцизното законодателство, които лицето не е в състояние да погаси едновременно до изтичане на срока за внасяне на дължимия акциз по ал. 1, той може да заяви кое от тях погасява. Ако не е заявил това, те се погасяват съразмерно, при съобразяване на поредността по чл. 169, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Заявяването може да се осъществи:
1. при касово плащане, като писмено индивидуализира задължението, което се погасява;
2. при безкасово плащане чрез приоритизиране във виртуалната сметка на задълженото лице.
(9) (Нова - ДВ, бр. 104 от 2020 г., в сила от 01.12.2022 г.) В случаите по ал. 8, т. 1 писменото заявление се подава в териториална дирекция, в която лицето, имащо задължение, иска да заяви неговото погасяване. За да бъде разгледано заявлението, то следва да е получено в срока по ал. 1.

Чл. 45. (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.)

Раздел VI.
Специален ред за приспадане на акциз срещу ваучери за гориво под формата на държавна помощ за земеделския сектор (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*), отм. - ДВ, бр. 45 от 2016 г., в сила от 14.06.2016 г.)

Раздел VI.
Специален ред за приспадане на акциз срещу ваучери за гориво под формата на държавна помощ за земеделския сектор (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*))


Чл. 45а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*), отм. - ДВ, бр. 45 от 2016 г., в сила от 14.06.2016 г.)


Чл. 45б. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*), отм. - ДВ, бр. 45 от 2016 г., в сила от 14.06.2016 г.)

Чл. 45в. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*), отм. - ДВ, бр. 45 от 2016 г., в сила от 14.06.2016 г.)


Чл. 45г. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*), отм. - ДВ, бр. 45 от 2016 г., в сила от 14.06.2016 г.)

Раздел VII.
Специален ред за възстановяване на акциз върху закупен газьол, използван в първично селскостопанско производство (Нов - ДВ, бр. 45 от 2016 г. (*))


Чл. 45д. (Нов - ДВ, бр. 45 от 2016 г. (*)) (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Агенция "Митници" възстановява частта от стойността на акциза, представляваща индивидуалните размери на държавната помощ, определени по реда на глава четвърта "а" от Закона за подпомагане на земеделските производители като превежда на Държавен фонд "Земеделие" сумите за изплащане на земеделските стопани. Възстановяването се извършва въз основа на заповедта и уведомлението на министъра на земеделието и храните по чл. 47б, ал. 5 от Закона за подпомагане на земеделските производители.
(2) Възстановяването се извършва в 45-дневен срок от получаване на документите по ал. 1.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Редът и начинът за обмен на информация между Министерството на земеделието и храните и Агенция "Митници" се определят със съвместна инструкция на министъра на земеделието и храните и на директора на Агенция "Митници".

Чл. 45е. (Нов - ДВ, бр. 45 от 2016 г. (*)) Когато се установи, че неправомерно е възстановен акциз на земеделски стопанин, същият се възстановява от земеделския стопанин заедно със законната лихва от датата на получаването на държавната помощ до датата на внасянето по сметка на Агенция "Митници".

Раздел VIII.
Специален ред за уведомяване на митническите органи за акцизни стоки с колекционерска стойност (Нов - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)


Чл. 45ж. (Нов - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) (1) В случаите на придобиване на бутилирани алкохолни напитки с колекционерска стойност, които подлежат на облепване с бандерол, се подава уведомление на хартиен носител до компетентното митническо учреждение по местонахождение на обекта/помещението, където ще се съхраняват стоките.
(2) Уведомлението се подава предварително, но не по-късно от три дни от придобиване на акцизните стоки.
(3) В 7-дневен срок от придобиването им акцизните стоки се въвеждат в данъчен склад за поставяне на бандерол, когато такъв е задължителен. При изтичане срока на валидност на бандерола нов бандерол не се поставя.
(4) Акцизни стоки с колекционерска стойност могат да се съхраняват в обекти или помещения, свързани със стопанска дейност, само ако са с бандерол и за тях е подадено уведомление по реда на ал. 1. Копие от регистрираното уведомление и приложените към него документи следва да се съхраняват в обекта/помещението.
(5) Движението на акцизните стоки по ал. 1 се съпровожда с копие от регистрираното уведомление.
(6) Редът за подаване на уведомлението се определя с правилника за прилагане на закона.
(7) Алинеи 1 - 6 се прилагат и по отношение на ограничени серии пури, за които лицата са представили сертификат от производител за колекционерската им стойност.

Раздел IX.
Регистри (Нов - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)


Чл. 45з. (Нов - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) (1) В Агенция "Митници" се водят регистри за издадените лицензи за управление на данъчен склад, удостоверение за регистрации и разрешения.
(2) В регистрите се съдържа информация за статуса на издадените лицензи за управление на данъчен склад, удостоверение за регистрации и разрешения, която е публична.

Глава четвърта.
РЕЖИМ ОТЛОЖЕНО ПЛАЩАНЕ НА АКЦИЗ

Раздел I.
Общи положения


Чл. 46. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) При режим отложено плащане на акциз по смисъла на този закон временно се отлага облагането с акциз на стоки при тяхното производство, въвеждане или внасяне на територията на страната.
(2) Режим отложено плащане на акциз се прилага от лицензиран складодържател при:
1. производството на акцизни стоки в данъчен склад;
2. складирането на акцизни стоки в данъчен склад;
3. движението на акцизни стоки.
(3) Отложеното плащане на акциз не се отнася до другите данъчни задължения на данъчнозадълженото лице.

Раздел II.
Лицензиране


Чл. 47. (1) (Предишен текст на чл. 47 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Лицензиран складодържател може да бъде лице, което:
1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2023 г.) е търговец по смисъла на Търговския закон или по законодателството на друга държава членка или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и юридическо лице, създадено въз основа на нормативен акт - в случаите, когато лицето е производител на акцизни стоки, или капиталово търговско дружество с регистриран и изцяло внесен капитал не по-малко от 500 хил. лв. - в случаите, когато лицето не е производител на акцизни стоки с изключение на лицата, които складират, получават и изпращат само тихи и шумящи вина и/или други ферментирали напитки;
2. не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
3. се представлява от лица, които:
а) не са осъждани за престъпление от общ характер;
б) не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
4. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., доп. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) няма публични задължения, събирани от митническите органи, данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения;
5. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) не е извършило тежко или повторно нарушение по този закон, с изключение на случаите, когато административнонаказателното производство е приключило със сключването на споразумение;
6. притежава лиценз или разрешение или е регистрирано за осъществяване на дейността, когато това е предвидено с друг закон;
7. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., доп. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) разполага със собствени или наети помещения и/или площи за извършване на дейностите по чл. 46, ал. 2, които отговарят на изискванията за сигурност и контрол, определени с правилника за прилагане на закона, където ще се получават и разтоварват акцизните стоки;
8. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., доп. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) използва автоматизирани системи за отчетност, които позволяват извършването в реално време на контрол на суровините, материалите, произведените или складираните акцизни стоки, включително по вложители, идентифицирани с единен идентификационен код, и гарантират, че лицето е в състояние да изпълнява изискванията за режима;
9. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., доп. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.02.2016 г.) самостоятелно и за своя сметка осигурява интернет достъп на митническите органи и органите по приходите на Националната агенция за приходите до автоматизираните системи за отчетност по т. 8;
10. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) използва средства за измерване и контрол, отговарящи на изискванията на този закон, Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането им;
11. (нова - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 13.05.2020 г.) използва система за видеонаблюдение и контрол, отговаряща на изискванията на чл. 47б, в случаите на производство и/или складиране на енергийни продукти с код по КН 2710 12 до 2710 20;
12. (нова - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) използва система за видеонаблюдение и контрол, отговаряща на изискванията на чл. 47б, в случаите на производство и/или складиране на:
а) етилов алкохол;
б) тютюневи изделия.
(2) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Търговците по смисъла на законодателството на друга държава членка или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, осъществяват дейност като лицензиран складодържател чрез клон в Република България.
(3) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г. (*)) Лиценз за управление на данъчен склад не се издава на лице, чиито собственици, управители, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери са или са били към момента на възникване на задълженията собственици, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери, членове на органи за управление или контрол на лица с неуредени публични задължения, събирани от митническите органи.
(4) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2018 г. (*), изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., отм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 28.01.2019 г., отм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.)
(6) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г., отм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 25.01.2020 г.)
(7) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 13.05.2020 г.) Данъчен склад не може да бъде обект, който обхваща:
1. нефтопродуктопровод и свързана/присъединена към него повече от една база/обект за складиране и/или производство на енергийни продукти;
2. нефтопровод и нефтопродуктопровод със свързани/присъединени към тях повече от една база/обект за складиране и/или производство на енергийни продукти.
(8) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 13.05.2020 г.) В случаите по ал. 7, т. 2, при наличие на производствена инсталация за преработка на нефт свързаните с нея нефтопровод и нефтопродуктопровод са неразделна част от съответния данъчен склад.
(9) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 13.05.2020 г.) В случаите, когато нефтопродуктопроводът е разположен на територията на повече от едно митническо учреждение, за него се издава отделен лиценз за управление на данъчен склад. Помпените съоръжения, необходими за функциониране на нефтопродуктопровода, се считат за част от данъчния склад.
(10) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 13.05.2020 г.) В случаите по ал. 9 свързаните с нефтопродуктопровода бази/обекти за съхранение и/или производство на енергийни продукти са отделни данъчни складове.
(11) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 13.05.2020 г.) При издаване на лиценз за управление на данъчен склад по ал. 8 и 9 се отчита съответната специфика.
(12) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2020 г.) Лицензиран складодържател е длъжен да осигури не по-малко от 15 на сто от общия максимален складов капацитет за съхранение на енергийни продукти, вписани в лиценза за ползване от лица, които не са свързани с него по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(13) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2020 г.) Разпоредбата на ал. 12 не се прилага в случаите по ал. 9, както и когато лицензираният складодържател няма достатъчен складов капацитет за съхранение на собствените си енергийни продукти.
(14) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2020 г.) Редът и начинът за определяне на складовия капацитет и за достъпа на лицата по ал. 12 се определят в правилника за прилагане на закона.

Чл. 47а. (Нов - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) (1) Преди всяко прехвърляне на собствеността върху акцизна стока, вложена в данъчен склад, което не представлява освобождаване за потребление по смисъла на чл. 20, ал. 2, лицето вложител е длъжно да уведоми лицензирания складодържател и Националната агенция за приходите в тридневен срок преди прехвърляне на собствеността на акцизната стока на ново лице вложител. Информацията до Националната агенция за приходите се подава по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на Националната агенция за приходите, достъпен на интернет страницата на Националната агенция за приходите.
(2) Информацията по ал. 1 до лицензирания складодържател и Националната агенция за приходите съдържа следните данни:
1. идентификационни данни за лицето вложител - пълно наименование или име, единен идентификационен код от Търговския регистър или единен идентификационен код по регистър БУЛСТАТ или единен граждански номер или личен номер на чужденец;
2. адрес на управление или постоянен адрес на лицето по т. 1;
3. идентификационни данни за новото лице вложител - пълно наименование или име, единен идентификационен код от Търговския регистър или единен идентификационен код по регистър БУЛСТАТ или единен граждански номер или личен номер на чужденец;
4. адрес на управление или постоянен адрес на лицето по т. 3;
5. вид на акцизните стоки с кодовете по КН и количеството им.
(3) След подаване на информацията по ал. 1, ако собствеността върху акцизната стока не бъде прехвърлена на новото лице вложител, лицето вложител уведомява по реда на ал. 1 незабавно лицензирания складодържател и Националната агенция за приходите.
(4) Лице вложител не може да бъде лице, чиито собственици, управители, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери са или са били към момента на възникване на задълженията собственици, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери, членове на органи за управление или контрол на лица с неуредени публични задължения, събирани от митническите органи, и/или с изискуеми публични задължения, събирани от Националната агенция за приходите.

Чл. 47б. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Лицензираните складодържатели в случаите по чл. 47, ал. 1, т. 11 и 12 са длъжни да използват в данъчните складове система за видеонаблюдение и контрол. Видеонаблюдението се извършва при спазване изискванията за защита на личните данни.
(2) Системата по ал. 1 трябва да предоставя възможност за:
1. визуален контрол в реално време;
2. непрекъснат запис на графични изображения (видеоизображения) върху цифров регистратор-сървър, позволяващ потвърждение на настъпилите (заснетите) събития;
3. разпознаване на номера за идентификация на транспортните средства.
(3) При изграждане на системата за видеонаблюдение и контрол видеокамерите се монтират стационарно на всички места, през които в обекта влизат или го напускат транспортни средства. Видеокамерите се разполагат по начин, позволяващ безпрепятствено ясно заснемане на номера за идентификация на транспортните средства, както и друга тяхна идентификация, като трябва да отговарят на изискването на ал. 2, т. 3. Данните за идентификация на транспортните средства се изпращат до Централното митническо управление по ред, начин и формат, определени с правилника за прилагане на закона.
(4) Видеокамерите по ал. 3 е необходимо да са влагозащитени, да са с резолюция не по-малка от 1280х720 пиксела и да осигуряват ефективно видеонаблюдение, включително в тъмната част на денонощието. Видеокамерите следва да разполагат с функционалност за алармиране при настъпване на определени събития.
(4а) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) В данъчните складове в случаите по чл. 47, ал. 1, т. 12, буква "а", освен видеокамерите по ал. 3 се монтират и видеокамери на всички места, определени за влизане или напускане на физически лица от обекта.
(4б) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Видеокамерите по ал. 4а трябва да отговарят на изискванията на ал. 4.
(5) В системата за видеонаблюдение и контрол постъпва и се съхранява информация за датата и часа на видеоизображението, идентификация и местоположение на отделните видеокамери, както и исторически данни за датата, часа и продължителността на прекъснатия сигнал между видеокамера и цифровия регистратор, и регистрираните други аларми.
(6) Информацията за извършваното видеонаблюдение се съхранява върху цифровите регистратори за срок не по-малък от един месец. Митническите органи могат да ограничат достъпа до цифровите регистратори по реда на чл. 102, ал. 3, т. 3.
(7) След изтичане на срока по ал. 6 информацията се архивира, като се съхранява в данъчния склад за срок не по-малък от два месеца. Митническите органи могат да правят копия на архива, когато за целите на контрола е необходим по-голям срок за съхранение на информацията.
(8) Изграждането на системата за видеонаблюдение и контрол се съгласува с митническите органи, които могат да дават предписания и/или да тестват нейната функционалност и ефективност. Искането за съгласуване на изграждането на системата за видеонаблюдение и контрол се подава по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона.
(9) Системата за видеонаблюдение и контрол се използва в непрекъснат денонощен режим на работа, като следва да разполага с автономно електрозахранване за срок не по-малък от 24 часа.
(10) Лицензираните складодържатели са длъжни самостоятелно и за своя сметка да осигурят на митническите органи отдалечен достъп в реално време до видеоизображенията и възможност за отдалечен преглед на съхраняваната в системата им информация по ал. 6.
(11) Лицензираните складодържатели поддържат системата за видеонаблюдение и контрол винаги в изправност в съответствие с изискванията към нея и съдействат за безпрепятствения отдалечен достъп на органите по ал. 10. Лицензираните складодържатели са длъжни да ограничат и предотвратят всяко манипулиране или друго неправомерно въздействие върху системата и нейните компоненти.
(12) При извършване на проверки лицензираните складодържатели са длъжни да предоставят на органите по ал. 10 цялата съхранявана информация от системата за видеонаблюдение и контрол.
(13) Условията и техническите изисквания за изграждане на системата за видеонаблюдение и контрол, както и редът за осъществяване на достъпа по ал. 10 се определят с правилника за прилагане на закона.

Чл. 48. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) За издаване на лиценз за управление на данъчен склад се подава писмено искане до директора на Агенция "Митници", което съдържа:
1. описание на операциите, които ще се извършват в данъчния склад;
2. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) вида на акцизните стоки с кодовете по КН, които ще се произвеждат или складират;
3. годишния прогнозен обем за произвежданите и/или складираните акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз съгласно бизнес плана по ал. 2, т. 13;
4. годишния прогнозен обем за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз;
5. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) описание на системите по чл. 47, ал. 1, т. 8;
6. точно местонахождение, описание и предназначение на помещенията на данъчния склад;
7. вида на обезпечението, което ще бъде предоставено;
8. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)
9. (нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) точно местонахождение на мястото на директна доставка.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Към искането по ал. 1 се прилагат следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., отм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)
2. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) декларация за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 3, буква "а" за лицата, които не са български граждани;
3. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) декларация за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 3, буква "б";
4. (отм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)
5. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)
6. (доп. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) лиценз, разрешение или регистрация за осъществяване на дейност, когато това се изисква по закон или се посочват индивидуализиращите данни на издадените документи и административният орган на издаване, въз основа на които може да се установи информацията по служебен път;
6а. (нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) копие от разрешението за въвеждане в редовна експлоатация на обекта или друг документ, удостоверяващ предназначението му, издадено от съответния компетентен орган или се посочват индивидуализиращите данни на издаденото разрешение и административният орган на издаване, въз основа на които може да се установи информацията по служебен път;
7. (доп. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) документ за собственост или договор за наем на помещенията и/или площите на данъчния склад или се посочват индивидуализиращите данни на съответния документ, въз основа на които може да се установи информацията по служебен път чрез справка в средата за междурегистров обмен;
8. (доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) актуална скица на недвижимия имот, когато лицето не е посочило индивидуализиращите данни на съответния документ, въз основа на които може да се установи информацията по служебен път;
9. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) план на помещенията на данъчния склад с обозначени местоположение и предназначение на помещенията, съоръженията и съдовете с техния обем, както и местоположение на измервателните уреди;
10. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.)
11. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) ръководство за потребителя за използваните автоматизирани системи за отчетност;
12. технологична схема на производствения процес, разходни норми, максимални стойности на технологични загуби, техническа спецификация;
13. бизнес план, който съдържа информация за:
а) вида на акцизните стоки, които ще се произвеждат или съхраняват в данъчния склад;
б) средномесечното прогнозно количество на акцизните стоки, които ще се складират - по видове стоки и акцизни ставки;
в) максималното прогнозно количество на акцизните стоки, които в един и същ момент ще бъдат в движение под режим на отложено плащане - по видове стоки и акцизни ставки;
г) производствения капацитет за акцизни стоки и максималния складов капацитет за съхраняване на акцизни стоки - по видове стоки и акцизни ставки;
д) (отм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)
е) (нова - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) средномесечно прогнозно количество на освободените за потребление акцизни стоки - по видове стоки и акцизни ставки;
ж) (нова - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) средномесечно прогнозно количество стоки в движение под режим отложено плащане на акциз - по видове стоки и акцизни ставки;
14. (доп. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)
15. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)
16. (нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация - само за лицата, които не са вписани в търговския регистър;
17. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) годишни прогнозни количества на основните суровини, които се използват при производството на акцизните стоки, и разходни норми за получаване на краен продукт;
18. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г.) анализ на финансовото състояние, потвърден от регистриран одитор по смисъла на Закона за независимия финансов одит, в случай че лицето осъществява дейност повече от една година;
19. (нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) договор или друг документ с лицето - получател на енергийни продукти, в случаите на директна доставка;
20. (нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) план на мястото на директна доставка с обозначено местоположение на средствата за измерване и контрол на получаваните енергийни продукти;
21. (нова - ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 26.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) документ, доказващ, че дестилационните съоръжения за производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки са придобити:
а) от лице, регистрирано по Закона за виното и спиртните напитки, или
б) след проведена публична продан, или
в) от лице, което е извършвало дейност с дестилационните съоръжения като лицензиран складодържател или регистрирано лице по чл. 57, ал. 1;
22. (нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) декларации от собствениците, управителите, прокуристите, мажоритарните съдружници или акционерите за обстоятелствата по чл. 47, ал. 3;
23. (нова - ДВ, бр. 7 от 2019 г.) документ, доказващ, че машините и/или съоръженията за производство на тютюневи изделия са придобити:
а) от лице, вписано в регистъра по чл. 25, ал. 2 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, или
б) след проведена публична продан, или
в) от лице, което е извършвало дейност с машините и/или съоръженията за производство на тютюневи изделия като лицензиран складодържател.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) С едно искане може да се поиска издаването на лицензи за управление на повече от един данъчен склад.
(4) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) Лицензираният складодържател може да поиска да получава енергийни продукти на място или на места на директна доставка, различни от местонахождението на данъчния склад, по ред, определен в правилника за прилагане на закона.
(5) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Лицата по ал. 4 са длъжни да използват средства за измерване и контрол, които да отговарят на изискванията на чл. 103а, на мястото на директна доставка.
(6) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) В бизнес плана по ал. 2, т. 13 акцизните стоки се посочват със съответния код по КН, количества в мерната единица по чл. 28, ал. 1, за алкохола и алкохолните напитки - алкохолен градус или градус Плато, а за цигарите - и продажна цена.
(7) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 01.04.2013 г.) Искането по ал. 1 може да се подава и по електронен път по ред, начин и във формат, определени с правилника за прилагане на закона.
(8) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 3, буква "а" за лицата, когато са български граждани, се установяват служебно от Агенция "Митници".

Чл. 49. (1) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Когато условията за издаване на лиценз за управление на данъчен склад са изпълнени и подадените документи отговарят на изискванията, органът по чл. 48, ал. 1 се произнася по искането в едномесечен срок от датата на подаването му.
(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Когато представените документи по чл. 48, ал. 2 не отговарят на изискванията или предоставената информация е недостатъчна, органът по чл. 48, ал. 1 в 14-дневен срок от получаване на искането уведомява лицето, подало искането, и му определя срок за отстраняване на нередовностите или предоставяне на допълнителна информация 14 дни считано от получаването на уведомлението. Когато при проверката се установи наличие на обстоятелство по чл. 47, ал. 3, лицето се уведомява в 14-дневен срок от получаването на уведомлението да представи обезпечение в размер, не по-малък от размера на непогасеното публично задължение.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) В срока, определен по ал. 2, лицето, подало искането трябва да отстрани нередовностите или да представи необходимата допълнителна информация, като при неизпълнение на това задължение органът по чл. 48, ал. 1 издава решение, с което прекратява производството. Решението за прекратяване на производството подлежи на обжалване по реда на глава десета, раздел IV от Административнопроцесуалния кодекс.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) В едномесечен срок от отстраняване на нередовностите или предоставяне на исканата допълнителна информация органът по чл. 48, ал. 1 разглежда искането и приложените към него документи и се произнася по искането.
(5) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Когато е необходимо изясняване на всички факти и обстоятелства от значение за издаването на лиценза, лицето, подало искането, в срока по ал. 2 може да поиска спиране на производството по издаване на лиценза в срок до три месеца, като посочва причините за спирането.
(6) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., доп. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г. (*)) Когато за изясняване на всички факти и обстоятелства от значение за издаването на лиценза е необходимо становище от друг орган, включително и в случаите на получаване на становище от директора на териториалната дирекция по смисъла на наредбата по чл. 103а, ал. 2, срокът по ал. 1 се смята за продължен, но не с повече от три месеца.
(7) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) В случаите по ал. 5 и 6 лицето се уведомява писмено.


Чл. 50. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) В сроковете по чл. 49 директорът на Агенция "Митници" издава лиценз за управление на данъчен склад за производство и/или за складиране на акцизни стоки или мотивиран отказ.
(2) За всеки данъчен склад се издава отделен лиценз.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Издаденият лиценз или отказът за издаване на лиценз подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ за издаване на лиценз.


Чл. 51. (1) Лицензът съдържа:
1. наименованието на органа, който го издава;
2. идентификационния номер на лицензирания складодържател;
3. идентификационния номер на данъчния склад;
4. фактическите и правните основания за издаването му;
5. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) фирмата, седалището и адреса на управление, единния идентификационен код на лицензирания складодържател;
6. адреса на данъчния склад;
7. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) описание на дейностите, които ще се осъществяват в данъчния склад, и вида на акцизните стоки с код по КН;
8. вида и размера на обезпечението;
9. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) трите имена и единния граждански номер на лицата, представляващи лицензирания складодържател;
10. датата на издаване и подпис на лицето, издало лиценза;
11. (нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) точния адрес на мястото на директна доставка.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Лицензът за управление на данъчен склад се връчва след представяне на обезпечението.
(3) Правото за прилагане на режим отложено плащане на акциз възниква от датата на връчването на лиценза.


Чл. 52. (1) (Предишен текст на чл. 52 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Лицензираният складодържател е длъжен да:
1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 104 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2021 г., в сила от 16.09.2021 г.) не допуска размерът на акциза, който е възникнал или който би могъл да възникне при прилагане на режима отложено плащане на акциз, да надвиши размера на предоставеното обезпечение;
2. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) уведомява писмено директора на Агенция "Митници" за всички промени в обстоятелствата, при които е издаден лицензът за управление на данъчния склад, в 14-дневен срок от настъпването им, като представя необходимите документи;
3. осигурява безпрепятствен достъп на митническите органи до всички помещения и цялата територия на данъчния склад и да им осигури помещение за извършването на проверките;
4. спазва всички специфични изисквания за производството, складирането и движението на акцизните стоки;
5. води отделна документална отчетност по видове дейности и по видове акцизни стоки;
6. (нова - ДВ, бр. 30 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 13.05.2020 г.)
7. (нова - ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 13.05.2020 г.) използва средства за измерване и контрол на входа и изхода на помпените съоръжения, необходими за функциониране на нефтопродуктопровода, в случаите по чл. 47, ал. 9.
(2) (Нова - ДВ, бр. 30 от 2015 г.) Допуска се използване на едно средство за измерване и контрол в случаите на общо място за въвеждане или извеждане на енергийни продукти от и към нефтопровода или нефтопродуктопровода, част от данъчния склад, към и от:
1. (отм. - ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 13.05.2020 г.)
2. друг данъчен склад.
(3) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 01.04.2013 г.) В случаите по ал. 1, т. 2 уведомлението може да се подаде по електронен път по ред, начин и във формат, определени с правилника за прилагане на закона.
(4) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 30 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) При промяна на обстоятелства, които подлежат на вписване в издадения лиценз, директорът на Агенция "Митници" издава решение в сроковете по чл. 49, което е неразделна част от издадения и връчен лиценз. Решението на директора на Агенция "Митници" подлежи на предварително изпълнение, освен ако съдът разпореди друго.


Чл. 53. (1) Действието на лиценза за управление на данъчен склад се прекратява:
1. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., доп. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) при прехвърляне на фирмата на едноличния търговец или заличаването му или при прекратяване на юридическото лице с изключение на преобразуване чрез промяна на правната форма, вливане, сливане или разделяне;
2. по писмено искане от лицензирания складодържател;
3. при отнемане на лиценза;
4. (нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) когато лицето е представило неверни данни, които са послужили за издаване на лиценза за управление на данъчен склад.
(2) Лицензът за управление на данъчен склад се отнема, когато:
1. лицензираният складодържател престане да отговаря на условията по чл. 47, или
2. (нова - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) е установено нарушение от контролен орган след извършена проверка по чл. 27в, ал. 2 от Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, когато нарушението застрашава националната сигурност;
3. (нова - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) е установено нарушение на международни ограничителни мерки или такива на Европейския съюз, които са задължителни за Република България;
4. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., предишна т. 2 - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) обезпечението е престанало да бъде валидно;
5. (нова - ДВ, бр. 11 от 2024 г., в сила от 06.02.2024 г.) е установено повторно нарушение по чл. 115в.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Лицензът се прекратява с решение на директора на Агенция "Митници", което подлежи на предварително изпълнение от датата на издаването му, освен ако съдът разпореди друго.
(4) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) Решението по ал. 3 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2023 г.) При издадено решение за прекратяване на лиценз, на което не е спряно предварителното изпълнение, когато вложител на акцизни стоки е Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", директорът на Агенция "Митници" може да издаде разрешение за извеждане на тези стоки и въвеждането им в друг данъчен склад. При въвеждането на стоките в другия данъчен склад се счита, че същите са поставени под режим отложено плащане на акциз.
(6) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) В 7-дневен срок при подадено искане от лицата по чл. 44, ал. 2, т. 2 или 3 директорът на Агенция "Митници" издава разрешение или отказ за плащане на акциз, заедно с дължимата законна лихва. Актът се съобщава само на лицата по чл. 44, ал. 2, т. 2 и 3 и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в тридневен срок от връчването му. Съдът се произнася с определение в 30-дневен срок, което не подлежи на обжалване.
(7) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) За стоки, освободени за потребление в условията на чл. 20, ал. 2, т. 9, лице, получило удостоверение по чл. 24б, ал. 4, може да подаде искане до директора на Агенция "Митници" за издаване на разрешение за освобождаване от облагане с акциз при извеждане на стоките, освободени за потребление, и въвеждането им в обекта на освободения от акциз краен потребител. В 7-дневен срок от подаване на искането директорът на Агенция "Митници" издава разрешение или отказва да издаде разрешение. Разрешението за извеждане на стоките и въвеждането им в обекта на освободения от акциз краен потребител се съобщава на лицето, подало искането, и на лицензирания складодържател. Отказът се съобщава само на лицето, подало искането, и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в тридневен срок от връчването му. Съдът се произнася с определение в 30-дневен срок, което не подлежи на обжалване.
(8) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) При движение на стоките по ал. 5 - 7 същите се придружават и с издаденото разрешение на директора на Агенция "Митници".

Чл. 54. (1) В Агенция "Митници" се води регистър на лицензираните складодържатели и на данъчните складове.
(2) Регистърът съдържа:
1. идентификационен номер на лицензирания складодържател;
2. идентификационен номер на данъчния склад;
3. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) наименование, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код на лицензирания складодържател;
4. адрес на данъчния склад;
5. видовете акцизни стоки, които могат да бъдат произвеждани и/или съхранявани в данъчния склад;
6. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) дата на връчване на лиценза;
7. дата на прекратяване действието на лиценза.
(3) На вписване в регистъра подлежат и всички настъпили последващи промени в обстоятелствата по ал. 2.
(4) Формата на регистъра по ал. 1 се определя с правилника за прилагане на закона.


Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.)


Чл. 55а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Акцизната ставка по чл. 31, ал. 1, т. 7 се прилага от лицата по чл. 4, т. 38, които имат издаден лиценз за управление на данъчен склад и издадено удостоверение за регистрация на независима малка пивоварна. При издадено удостоверение за регистрация на независима малка пивоварна и надхвърлено годишно производство от 200 000 хектолитра бира за текущата година се прилага акцизната ставка по чл. 31, ал. 1, т. 1 за цялото произведено количество през годината.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) За издаване на удостоверение за регистрация на независима малка пивоварна се подава искане до директора на Агенция "Митници" от:
1. лице, което не е произвеждало бира;
2. лице, което е произвеждало бира, чието производство към датата на подаване на искането не надхвърля 200 000 хектолитра бира за текущата година.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Въз основа на искането и приложените към него документи директорът на Агенция "Митници" в 14-дневен срок от постъпването на документите, съответно от отстраняването на непълнотите в тях издава удостоверение за регистрация на независима малка пивоварна или отказва с мотивирано решение издаването му. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ за регистрация.
(4) Отказът за регистрация подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) При промяна на обстоятелствата, при които е издадено удостоверението по ал. 3, лицензираният складодържател уведомява директора на Агенция "Митници", като подава уведомление в 14-дневен срок от настъпването на промяната.
(6) Действието на удостоверението за регистрация на независима малка пивоварна се прекратява:
1. по писмено искане от регистрираното лице;
2. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) в случаите по чл. 110, ал. 3;
3. при прекратяване действието на лиценза за управление на данъчния склад;
4. когато независимата малка пивоварна престане да отговаря на определението по чл. 4, т. 38;
5. когато не е спазен срокът за подаване на уведомлението по ал. 5.
(7) (В сила от 01.04.2013 г.) Искането по ал. 2 или уведомлението по ал. 5 може да се подава и по електронен път по ред, начин и във формат, определени с правилника за прилагане на закона.
(8) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Правото за прилагане на ставката по чл. 31, ал. 1, т. 7 възниква от датата на връчването на удостоверението за регистрация включително в случаите на връчено удостоверение след отменен отказ за издаване на удостоверение.

Раздел II "а".
Лицензиране при особени случаи (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., отм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., нов - ДВ, бр. 54 от 2023 г.)

Раздел II "а".
Лицензиране при особени случаи (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., отм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г.)

Раздел II "а".
Лицензиране при особени случаи (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)


Чл. 55б. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., отм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., нов - ДВ, бр. 54 от 2023 г.) Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" може да осъществява дейността си като лицензиран складодържател, при условие че:
1. притежава лиценз или разрешение или е регистрирана за осъществяване на дейността, когато това е предвидено с друг закон;
2. разполага с предоставени и за управление складови бази за извършване на дейностите по чл. 46, ал. 2, които отговарят на изискванията за сигурност и контрол, определени с правилника за прилагане на закона, където ще се получават и разтоварват акцизните стоки;
3. използва средства за измерване и контрол, отговарящи на изискванията на Закона за измерванията, Закона за техническите изисквания към продуктите и нормативните актове по прилагането им.

Чл. 55в. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., отм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., нов - ДВ, бр. 54 от 2023 г.) (1) За издаване на лиценз за управление на данъчен склад се подава писмено искане до директора на Агенция "Митници", което съдържа:
1. описание на операциите, които ще се извършват в данъчния склад;
2. вида на акцизните стоки с кодовете по KH, които ще се складират;
3. годишния прогнозен обем на складираните акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз съгласно информацията по ал. 2, т. 5;
4. годишния прогнозен обем за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз;
5. точно местонахождение, описание и предназначение на помещенията на данъчния склад.
(2) Към искането по ал. 1 се прилагат следните документи:
1. лиценз, разрешение или регистрация за осъществяване на дейност, когато това се изисква по закон, или се посочват индивидуализиращите данни на издадените документи, въз основа на които може да се установи информацията по служебен път и административният орган на издаване;
2. документ, удостоверяващ предоставените за управление складови бази;
3. актуална скица на недвижимия имот;
4. план на помещенията на данъчния склад с обозначени местоположение и предназначение на помещенията, съоръженията и съдовете с техния обем, както и местоположение на измервателните уреди;
5. информация за:
а) вида на акцизните стоки с кодовете по KH, които ще се съхраняват в данъчния склад, и количествата в мерната единица по чл. 28, ал. 1;
б) средномесечното прогнозно количество на акцизните стоки, които ще се складират - по видове стоки и акцизни стоки;
в) максималния складов капацитет за съхраняване на акцизни стоки - по видове стоки и акцизни ставки;
г) средномесечно прогнозно количество на освободените за потребление акцизни стоки - по видове стоки и акцизни ставки;
д) условията и реда за вътрешна отчетност съгласно нормативните актове, уреждащи дейността на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси".
(3) С едно искане може да се поиска издаването на лицензи за управление на повече от един данъчен склад.
(4) Искането по ал. 1 може да се подава и по електронен път по ред, начин и във формат, определени с правилника за прилагане на закона.

Чл. 55г. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., отм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., нов - ДВ, бр. 54 от 2023 г.) (1) Когато условията за издаване на лиценз за управление на данъчен склад са изпълнени и подадените документи отговарят на изискванията, органът по чл. 55в, ал. 1 се произнася по искането в едномесечен срок от датата на подаването му.
(2) Когато представените документи по чл. 55в, ал. 2 не отговарят на изискванията или предоставената информация е недостатъчна, органът по чл. 55в, ал. 1 в 14-дневен срок от получаване на искането уведомява председателя на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" и му определя срок за отстраняване на нередовностите или за предоставяне на допълнителна информация 14 дни считано от получаването на уведомлението.
(3) В срока, определен по ал. 2, председателят на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" трябва да отстрани нередовностите или да представи необходимата допълнителна информация, като при неизпълнение на това задължение органът по чл. 55в, ал. 1 издава решение, с което прекратява производството. Решението за прекратяване на производството подлежи на обжалване по реда на глава десета, раздел IV от Административнопроцесуалния кодекс.
(4) В едномесечен срок от отстраняване на нередовностите или предоставяне на исканата допълнителна информация органът по чл. 55в, ал. 1 разглежда искането и приложените към него документи и се произнася по искането.
(5) Когато е необходимо изясняване на всички факти и обстоятелства от значение за издаването на лиценза, лицето, подало искането, в срока по ал. 2 може да поиска спиране на производството по издаване на лиценза в срок до три месеца, като посочва причините за спирането.
(6) Когато за изясняване на всички факти и обстоятелства от значение за издаването на лиценза е необходимо становище от друг орган, срокът по ал. 1 се смята за продължен, но не с повече от три месеца.
(7) В случаите по ал. 5 и 6 лицето се уведомява писмено.

Чл. 55д. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., отм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., нов - ДВ, бр. 54 от 2023 г.) (1) В сроковете по чл. 55г директорът на Агенция "Митници" издава лиценз за управление на данъчен склад за складиране на акцизни стоки или мотивиран отказ.
(2) За всеки данъчен склад се издава отделен лиценз.
(3) Издаденият лиценз или отказът за издаване на лиценз подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ за издаване на лиценз.

Чл. 55е. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., отм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., нов - ДВ, бр. 54 от 2023 г.) (1) Лицензът съдържа:
1. наименованието на органа, който го издава;
2. идентификационния номер на лицензирания складодържател;
3. идентификационния номер на данъчния склад;
4. фактическите и правните основания за издаването му;
5. наименованието, седалището и адреса на управление, единния идентификационен код на лицензирания складодържател;
6. адреса на данъчния склад;
7. описание на дейностите, които ще се осъществяват в данъчния склад, и вида на акцизните стоки с код по KH;
8. имената и ЕГН/ЛНЧ на председателя на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси";
9. датата на издаване и подпис на лицето, издало лиценза.
(2) Правото за прилагане на режим отложено плащане на акциз възниква от датата на връчването на лиценза.

Чл. 55ж. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., отм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., нов - ДВ, бр. 54 от 2023 г.) (1) Лицензираният складодържател е длъжен:
1. да уведомява писмено митническите органи за всички промени в обстоятелствата, при които е издаден лицензът за управление на данъчния склад, в 14-дневен срок от настъпването им, като представя необходимите документи;
2. да осигурява безпрепятствен достъп на митническите органи до всички помещения и цялата територия на данъчния склад и да им осигури помещение за извършване на проверките;
3. да спазва всички специфични изисквания за складирането и движението на акцизните стоки;
4. да води отделна документална отчетност по видове дейности и по видове акцизни стоки.
(2) При промяна на обстоятелства, които подлежат на вписване в издадения лиценз, директорът на Агенция "Митници" издава решение, което е неразделна част от издадения и връчен лиценз.
(3) В случаите по ал. 1, т. 1 уведомлението може да се подаде по електронен път по ред, начин и във формат, определени с правилника за прилагане на закона.

Чл. 55з. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., отм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., нов - ДВ, бр. 54 от 2023 г.) (1) Действието на лиценза за управление на данъчен склад се прекратява:
1. по писмено искане от лицензирания складодържател;
2. при отнемане на лиценза.
(2) Лицензът за управление на данъчен склад се отнема, когато лицензираният складодържател престане да отговаря на условията по чл. 55б.
(3) Лицензът се прекратява с решение на директора на Агенция "Митници", което подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Раздел III.
Регистрация на специализирани малки обекти за дестилиране и на обекти на независими малки винопроизводители (Загл. изм. - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 11.02.2022 г.)

Раздел III.
Регистрация на специализирани малки обекти за дестилиране и на обекти за винопроизводство на малки винопроизводители


Чл. 56. (1) На задължителна регистрация по този закон подлежат:
1. специализираните малки обекти за дестилиране;
2. (доп. - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 11.02.2022 г.) обектите за винопроизводство на независими малки винопроизводители.
(2) За регистрираните обекти по ал. 1 Агенция "Митници" води регистър, който съдържа следната информация:
1. идентификационен номер на обекта;
2. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) наименование, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код на лицето;
3. адрес на обекта;
4. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) видовете акцизни стоки с код по КН, които могат да бъдат произвеждани;
5. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) дата на връчване на удостоверението за регистрация;
6. дата на прекратяване на регистрацията.
(3) Формата на регистъра по ал. 2 се определя с правилника за прилагане на закона.


Чл. 57. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Собственици или наематели на обекти по чл. 56, ал. 1 могат да бъдат лица:
1. регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и юридически лица, създадени въз основа на нормативен акт;
2. които нямат публични задължения, събирани от митническите органи, данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски, с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения;
3. които не са извършили тежко или повторно нарушение по този закон, с изключение на случаите, когато административнонаказателното производство е приключило със сключване на споразумение.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2018 г.) Лицата по ал. 1 подават искане за регистрация на обекта до директора на териториалната дирекция по местонахождение на обекта преди започване на дейността. Искането може да се подава и по електронен път по ред, начин и във формат, определени с правилника за прилагане на закона.
(3) Към искането по ал. 2 се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., отм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)
2. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2006 г.) техническа справка за откритите и закритите производствени обекти или складове с посочена квадратура и местонахождението им, пълно описание на технологичното оборудване, включително съдовете, техния обем;
3. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) копие от разрешението за въвеждане в редовна експлоатация на обекта или друг документ, удостоверяващ предназначението му, издадено от съответния компетентен орган, или се посочват индивидуализиращите данни на издаденото разрешение и административният орган на издаване, въз основа на които може да се установи информацията по служебен път;
4. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
5. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., отм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)
6. (доп. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) лиценз, разрешение или регистрация, когато това се изисква по закон или се посочват индивидуализиращите данни на издадените документи и административният орган на издаване, въз основа на които може да се установи информацията по служебен път;
7. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) декларация относно изпълнение на изискванията на чл. 4, т. 8, 8а и 9;
8. списък с трите имена и единния граждански номер на лицата, които водят производствения процес (отговорници на обектите) и отговарят на изискванията на Закона за виното и спиртните напитки и нормативните актове за прилагането му;
9. (нова - ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 26.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) документ, доказващ, че дестилационните съоръжения за производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки са придобити:
а) от лице, регистрирано по Закона за виното и спиртните напитки, или
б) след проведена публична продан, или
в) от лице, което е извършвало дейност с дестилационните съоръжения като лицензиран складодържател, или регистрирано лице по ал. 1;
(4) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Когато представените документи по ал. 3 не отговарят на изискванията или предоставената информация е недостатъчна, директорът на териториалната дирекция в 14-дневен срок от подаването на документите уведомява лицето, подало заявлението, и му определя срок 14 дни за отстраняване на нередовностите или за предоставяне на допълнителна информация считано от получаването на уведомлението.
(5) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) В срока, определен по ал. 4, лицето трябва да отстрани нередовностите или да представи необходимата допълнителна информация, като при неизпълнение на това задължение директорът на териториалната дирекция издава решение, с което прекратява производството. Решението за прекратяване на производството подлежи на обжалване по реда на глава десета, раздел IV от Административнопроцесуалния кодекс.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., предишна ал. 4, изм. и доп. - ДВ, бр. 98 от 2018 г. (*)) Въз основа на искането и приложените документи директорът на териториалната дирекция в срок 14 дни от подаването на документите, съответно от отстраняването на непълнотите по тях, издава удостоверение за регистрация или отказва с мотивирано решение издаването му. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ за издаване на акта. Удостоверението за регистрация или отказът за издаване на удостоверение за регистрация подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 98 от 2018 г. (*)) Регистрираното лице е длъжно да уведоми писмено директора на териториалната дирекция за всяка промяна на данните в искането в 14-дневен срок от настъпването и.
(8) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) В случаите по ал. 7 се подава уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издадено удостоверението.
(9) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 01.04.2013 г., предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Уведомлението по ал. 8 може да се подава и по електронен път по ред, начин и във формат, определени с правилника за прилагане на закона.
(10) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Правото за извършване на дейността, за която е издадено удостоверението за регистрация, възниква от датата на неговото връчване.
(11) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., предишна ал. 9 - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Търговците по смисъла на законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, осъществяват дейност по чл. 56, ал. 1 чрез клон в Република България.
(12) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) В случаите, когато собственик или наемател на обект по чл. 56, ал. 1, т. 2 подаде искане за регистрация на повече от един обект за винопроизводство на независим малък винопроизводител и тези обекти се намират на територията на две или повече териториални дирекции, компетентен да се произнесе по искането за регистрация е директорът по седалище и адрес на управление на лицето.
(13) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Когато собственик или наемател на обект по чл. 56, ал. 1, т. 2 с валидно удостоверение за регистрация на обект на независим малък винопроизводител иска да регистрира нов обект на независим малък винопроизводител, той подава уведомление за промяна до:
1. директора на териториална дирекция по седалище и адрес на управление на лицето, в случай че обектите се намират на територията на две или повече териториални дирекции;
2. директора на компетентната териториална дирекция по местонахождение на обектите, в случай че обектите се намират на територията на една териториална дирекция.
(14) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) В случаите по ал. 12 се издава едно удостоверение за регистрация, в което се вписват всички обекти за винопроизводство на независимия малък винопроизводител.
(15) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) В случаите по ал. 13 директорът на компетентната териториална дирекция издава решение, с което се отразява настъпилата промяна.

Раздел III "а".
Задължителна регистрация (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 57а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) На задължителна регистрация по този закон подлежат лицата:
1. които произвеждат, внасят или въвеждат на територията на страната кокс или въглища, както и лицата, които извършват сделки с кокс или въглища;
2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 86 от 2023 г., в сила от 13.10.2023 г.) получили лиценз по Закона за енергетиката, които продават електрическа енергия на потребители на електрическа енергия за битови или стопански нужди, както и лицата, които продават природен газ за битови или стопански нужди и за моторно гориво, както и вносителите по смисъла на митническото законодателство и операторите на газопреносни и газоразпределителни мрежи;
3. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) които потребяват собствена електрическа енергия, произведена от централа с обща инсталирана мощност над 5 MW, или добиват природен газ и го потребяват за свои собствени нужди, както и лицата, получили лиценз по Закона за енергетиката за производство на електрическа енергия, за пренос или разпределение на електрическа енергия или природен газ, за търговия с електрическа енергия, за обществена доставка на електрическа енергия или природен газ или за снабдяване от крайни снабдители на електрическа енергия или природен газ, когато потребяват електрическа енергия или природен газ за свои собствени нужди;
3а. (нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) които продават собствена електрическа енергия, произведена от енергия от възобновяеми източници от централа с обща инсталирана мощност до 5 MW, на потребители за битови и/или стопански нужди;
3б. (нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) които потребяват собствена електрическа енергия, произведена от енергия от възобновяеми източници за свои собствени нужди от централа с обща инсталирана мощност над 1 MW до 5 MW, с изключение на лицата, които потребяват собствена електрическа енергия за битови нужди;
4. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) данъчните представители на регистрираните лица за целите на ДДС в друга държава членка, които въвеждат акцизни стоки на територията на страната за извършване на доставки при условията на дистанционна продажба по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност;
4а. (нова - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 11.02.2022 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, които изпращат акцизни стоки, освободени за потребление на територията на страната, до територията на друга държава членка при условията на дистанционни продажби по смисъла на чл. 152, ал. 4 от Закона за данък върху добавената стойност;
5. (нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., доп. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) които произвеждат и продават биогаз за стопански нужди, както и лицата, които произвеждат и потребяват биогаз за собствени нужди, с изключение на лицата, които потребяват собствен биогаз за битови нужди или за производство на електрическа енергия;
6. (нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) които внасят или въвеждат на територията на страната, потребяват собствен или продават втечнен природен газ, както и лицата, които извършват дейности по втечняване на природен газ или регазификация на втечнен природен газ;
7. (нова - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) които внасят или въвеждат компресиран природен газ, транспортиран със специализирани съдове.
(2) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) Регистрирано лице по ал. 1, т. 1 - 3б, 5 - 7 може да бъде лице, което:
1. е търговец по смисъла на Търговския закон или по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
3. се представлява от лица, които:
а) не са осъждани за престъпление от общ характер;
б) не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
4. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., доп. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) няма публични задължения, събирани от митническите органи, данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения;
5. (*) не е извършило тежко или повторно нарушение по този закон, с изключение на случаите, когато административнонаказателното производство е приключило със сключване на споразумение;
6. притежава лиценз, разрешение или регистрация, когато това се изисква по закон;
7. използва средства за измерване и контрол, отговарящи на изискванията на този закон, Закона за измерванията и на нормативните актове по прилагането им.
(3) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Лицата по ал. 1, т. 2 и 3 са длъжни:
1. да използват автоматизирани системи за отчетност;
2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) самостоятелно и за своя сметка да осигурят интернет достъп на митническите органи до автоматизираните системи за отчетност по т. 1.
(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) За регистрираните по ал. 1 лица Агенция "Митници" води публичен регистър, който съдържа следната информация:
1. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) наименование, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код на лицето или трите имена и единен граждански номер (личен номер на чужденец);
2. видовете акцизни стоки, подлежащи на облагане с акциз от лицето;
3. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) дата на връчване и номер на удостоверението за регистрация;
4. дата на прекратяване на регистрацията и номер на решението за прекратяване на регистрацията;
5. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) компетентно митническо учреждение, издало удостоверението за регистрация;
6. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) точно местонахождение на обекта или мрежата, от която на територията на съответното компетентно митническо учреждение се извършват продажби на природен газ за битови или стопански нужди и за моторно гориво, с изключение на случаите по ал. 1, т. 7.
(5) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г.) Информацията по ал. 4, т. 1 за единния граждански номер (личен номер на чужденец) се предоставя при спазване на изискванията за защита на личните данни.
(6) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага в случаите, когато лицето притежава лиценз за управление на данъчен склад.
(7) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Лицата по ал. 1, т. 2, които продават природен газ, използван само за моторно гориво, не подлежат на задължителна регистрация по този закон.
(8) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г. (*), изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) Удостоверение за регистрация не се издава на лице по ал. 1, т. 1, 3, 3а, 3б, 5 - 7, чиито собственици, управители, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери са или са били към момента на възникване на задълженията собственици, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери, членове на органи за управление или контрол на лица с неуредени публични задължения, събирани от митническите органи.
(9) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Лицата по ал. 1, т. 5 са длъжни да отговарят на изискванията на ал. 2, т. 1 - 6.
(10) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., доп. - ДВ, бр. 104 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Търговците по смисъла на законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, осъществяват дейност като регистрирано лице по ал. 1 чрез клон в Република България, а по ал. 1, т. 2 може и чрез местно юридическо лице - акредитиран представител по реда на чл. 133 - 135 от Закона за данък върху добавената стойност, като се регистрира местното юридическо лице - акредитиран представител.
(11) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Операторите на газопреносни и газоразпределителни мрежи по смисъла на Закона за енергетиката са длъжни ежемесечно до 10-о число след изтичане на данъчния период да предоставят информация на компетентното митническо учреждение на електронен носител, която да съдържа данните от средствата за търговско измерване, включително следната информация:
1. потребени количества природен газ за собствени нужди;
2. данни за типа на средствата за търговско измерване, при промяна;
3. информация за извършените метрологични проверки на средствата за търговско измерване, в случаи на извършени проверки през отчетния период;
4. протокол за конфигуриране на коригиращото устройство за обем (енергия);
5. данни за измереното, разпределеното и пренесеното количество природен газ за периода по получатели, както и местонахождението на съответните средства за търговско измерване, като измерените количества природен газ следва да са представени в обемни единици кубически метри при стандартни условия и количеството природен газ - в гигаджаули при горна топлотворна способност;
6. при поискване - данни за количествата пренесен природен газ, отчетени от конкретно средство за търговско измерване на природен газ.
(12) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Изискването по ал. 1, т. 3б за инсталирана мощност се прилага за всеки обект поотделно.

Чл. 57б. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изр. второ в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2018 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) Лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 1 - 3 и 7 с изключение на лицата, които от обекти за компресиране на природен газ извършват продажба на крайни потребители за битови или стопански нужди и за моторно гориво, подават искане за регистрация до директора на териториалната дирекция по седалище и адрес на управление преди започване на дейността. Искането може да се подава и по електронен път по ред, начин и във формат, определени с правилника за прилагане на закона.
(2) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., доп. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2018 г., доп. - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 11.02.2022 г.) Лицата, които от обекти за компресиране на природен газ извършват продажба на крайни потребители за битови или стопански нужди и за моторно гориво, както и лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 3а, 3б, 5 и 6 подават искане за регистрация до директора на териториалната дирекция по местонахождение на обекта, от която на територията на съответното компетентно митническо учреждение се извършват продажбите или се потребява собствената електрическа енергия. Искането може да се подава и по електронен път по ред, начин и във формат, определени с правилника за прилагане на закона. За обекти на лица, които продават природен газ за битови или стопански нужди и за моторно гориво, се смятат и изходните точки на мрежите за пренос на природен газ и пунктовете на предаване на природен газ, в които се извършва освобождаване за потребление по смисъла на чл. 20, ал. 2, т. 17 и 18.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 11.02.2022 г.) Искане за регистрация се подава до директора на териториалната дирекция по:
1. постоянен адрес, съответно по седалище и адрес на управление на данъчния представител от лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 4;
2. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) седалище и адрес на управление на лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 4а.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Данъчен представител на чуждестранно лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка, може да бъде само дееспособно физическо лице с постоянен адрес в страната или постоянно пребиваващо, или местно юридическо лице, което не е в процедура по ликвидация или не е обявено в несъстоятелност и няма изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски, събирани от Националната агенция за приходите.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Данъчният представител представлява чуждестранното лице по всички негови данъчни правоотношения, възникнали на основание на този закон, и отговаря солидарно и неограничено за задълженията по този закон на регистрираното чуждестранно лице.
(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Към искането по ал. 1 - 3 се прилагат следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) декларация за обстоятелствата по чл. 57а, ал. 2, т. 3, буква "а" за лицата, които не са български граждани;
2. декларация за обстоятелствата по чл. 57а, ал. 2, т. 3, буква "б";
3. (отм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)
4. (отм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)
5. (доп. - ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация - само за лицата, които не са вписани в търговския регистър;
6. (доп. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) лиценз, разрешение или регистрация, когато това се изисква по закон или се посочват индивидуализиращите данни на издадения документ и административният орган на издаване, въз основа на които може да се установи информацията по служебен път;
7. ръководство за потребителя за използваните автоматизирани системи за отчетност на лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 2 и 3;
8. описание на точното местонахождение на обекта или мрежата, от която на територията на съответното компетентно митническо учреждение се извършва продажбата на природен газ за битови или стопански нужди и за моторно гориво за лицата по ал. 2;
9. план на обекта или мрежата, от която на територията на съответното компетентно митническо учреждение се извършва продажбата на природен газ за битови или стопански нужди и за моторно гориво, с обозначени местоположение и предназначение на помещенията, съоръженията и съдовете с техния обем, както и местоположение на измервателните уреди за лицата по ал. 2;
10. (нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) декларации от собствениците, управителите, прокуристите, мажоритарните съдружници или акционерите за обстоятелствата по чл. 57а, ал. 8.
(7) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., доп. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2018 г.) Въз основа на искането и приложените документи по ал. 6 директорът на териториалната дирекция в срок 14 дни от постъпването на документите, съответно от отстраняването на непълнотите по тях, издава удостоверение за регистрация или отказва с мотивирано решение издаването му. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ за регистрация. При неотстраняване на нередовностите директорът на териториалната дирекция издава решение, с което прекратява производството. Решението за прекратяване на производството подлежи на обжалване по реда на глава десета, раздел IV от Административнопроцесуалния кодекс.
(8) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Когато е необходимо изясняване на всички факти и обстоятелства от значение за издаването на удостоверението за регистрация, лицето, подало искането, в срока по ал. 7 може да поиска спиране на производството по издаване на удостоверението в срок до три месеца, като посочва причините за спирането.
(9) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Когато за изясняване на всички факти и обстоятелства от значение за издаването на удостоверението е необходимо становище от друг орган, срокът по ал. 7 се смята за продължен, но не с повече от три месеца.
(10) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) В случаите по ал. 8 и 9 лицето се уведомява писмено.
(11) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Отказът за регистрация подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(12) (Предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., предишна ал. 9 - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Удостоверението за регистрация по ал. 7 се връчва на данъчния представител след представяне на обезпечението по чл. 83а.
(13) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., предишна ал. 10 - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Регистрираното лице е длъжно да:
1. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2018 г.) уведоми писмено директора на компетентната териториална дирекция за всяка промяна на данните в искането в 14-дневен срок от настъпването и;
2. води документация и отчетност съгласно изискванията, определени с правилника за прилагане на закона.
(14) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 01.04.2013 г., предишна ал. 11, изм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., доп. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2018 г.) В случаите по ал. 13, т. 1 регистрираното лице подава уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издадено удостоверението. Уведомлението може да се подава и по електронен път по ред, начин и във формат, определени с правилника за прилагане на закона. При промяна, свързана със седалище и адрес на управление, директорът на компетентната териториална дирекция по новото седалище и адрес на управление издава решение, с което се отразява настъпилата промяна.
(15) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Когато при проверката се установи наличие на обстоятелство по чл. 57а, ал. 8, лицето се уведомява в 14-дневен срок от получаването на уведомлението да представи обезпечение в размер, не по-малък от размера на непогасеното публично задължение.
(16) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Правото за извършване на дейността, за която е издадено удостоверението за регистрация, възниква от датата на неговото връчване.
(17) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Обстоятелствата по чл. 57а, ал. 2, т. 3, буква "а" за лицата, когато са български граждани, се установяват служебно от Агенция "Митници".

Раздел III "б".
Регистрирани получатели (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., загл., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)


Чл. 57в. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) Регистриран получател може да бъде лице, което:
1. (доп. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) е капиталово търговско дружество по Търговския закон с регистриран и изцяло внесен капитал не по-малко от 500 хил. лв. с изключение на лицата, които ще получават само тихи и шумящи вина и/или други ферментирали напитки;
2. не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
3. се представлява от лица, които:
а) не са осъждани за престъпление от общ характер;
б) не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
4. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., доп. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) няма публични задължения, събирани от митническите органи, данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения;
5. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) не е извършило тежко или повторно нарушение по този закон, с изключение на случаите, когато административнонаказателното производство е приключило със сключването на споразумение;
6. (доп. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) разполага със собствени или наети помещения и/или площи, където ще се получават и разтоварват акцизните стоки;
7. използва автоматизирана система за отчетност, която позволява извършването в реално време на контрол на получените акцизни стоки;
8. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) самостоятелно и за своя сметка осигурява интернет достъп на митническите органи до автоматизираните системи за отчетност по т. 7;
9. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) използва средства за измерване и контрол, отговарящи на изискванията на този закон, Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането им;
10. (нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) притежава лиценз, разрешение или регистрация, когато това се изисква по закон.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2018 г.) Лицето по ал. 1 подава искане за регистрация до директора на териториалната дирекция по местонахождение на обекта, където ще се получават и разтоварват акцизните стоки преди започване на дейността, което съдържа:
1. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., отм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)
2. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)
3. (доп. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) лиценз, разрешение или регистрация, когато това се изисква по закон или се посочват индивидуализиращите данни на издадения документ и административният орган на издаване, въз основа на които може да се установи информацията по служебен път;
4. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) местонахождение и план на обекта, в който се получават и разтоварват стоките, както и документ за собственост или договор за наем на този обект или се посочват индивидуализиращите данни на съответния документ, въз основа на които може да се установи информацията по служебен път чрез справка в средата за междурегистров обмен;
5. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) вид на получаваните акцизни стоки с код по КН;
6. средномесечно количество на получаваните акцизни стоки под режим на отложено плащане на акциз;
7. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)
8. вида на предоставеното обезпечение;
9. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) за обстоятелствата по ал. 1, т. 3, буква "а" за лицата, които не са български граждани - декларация;
10. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) декларация за обстоятелствата по ал. 1, т. 3, буква "б";
11. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., отм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)
12. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., отм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)
13. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., доп. - ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация - само за лицата, които не са вписани в търговския регистър;
14. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) план на помещенията и/или площите с обозначено местоположение на съоръженията и съдовете с техния обем, както и местоположение на измервателните уреди;
15. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) ръководство за потребителя за използваните автоматизирани системи за отчетност в обекта;
16. (нова - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) точно местонахождение на мястото на директна доставка;
17. (нова - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) договор или друг документ с лицето - получател на енергийни продукти, в случаите на директна доставка;
18. (нова - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) план на мястото на директна доставка с обозначено местоположение на средствата за измерване и контрол на получаваните енергийни продукти;
19. (нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) декларации от собствениците, управителите, прокуристите, мажоритарните съдружници или акционерите за обстоятелствата по ал. 12.
(3) Когато условията за регистрация са изпълнени и подадените документи отговарят на изискванията, органът по ал. 2 се произнася по искането в едномесечен срок от датата на постъпването му.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Когато представените документи по ал. 2 не отговарят на изискванията или предоставената информация е недостатъчна, органът по ал. 2 в 14-дневен срок от получаване на искането уведомява лицето, подало искането и му определя срок за отстраняване на нередовностите или предоставяне на допълнителна информация 14 дни, считано от получаването на уведомлението.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) В срока, определен по ал. 4, лицето, подало искането трябва да отстрани нередовностите или да представи необходимата допълнителна информация, като при неизпълнение на това задължение органът по ал. 2 издава решение, с което прекратява производството. Решението за прекратяване на производството подлежи на обжалване по реда на глава десета, раздел IV от Административнопроцесуалния кодекс.
(6) В едномесечен срок от отстраняването на нередовностите или предоставянето на исканата допълнителна информация органът по ал. 2 разглежда искането и приложените към него документи и се произнася по него.
(7) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 01.04.2013 г.) Искането по ал. 2 може да се подава и по електронен път по ред, начин и във формат, определени с правилника за прилагане на закона.
(8) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Регистрираният получател може да поиска да получава енергийни продукти на място или на места на директна доставка, различни от местонахождението на обекта, в който се получават и разтоварват акцизните стоки, по ред, определен в правилника за прилагане на закона.
(9) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Когато е необходимо изясняване на всички факти и обстоятелства от значение за издаването на удостоверението за регистрация, лицето, подало искането, в срока по ал. 4 може да поиска спиране на производството по издаване на удостоверението в срок до три месеца, като посочва причините за спирането.
(10) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Когато за изясняване на всички факти и обстоятелства от значение за издаването на удостоверението е необходимо становище от друг орган, срокът по ал. 3 се смята за продължен, но не с повече от три месеца.
(11) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) В случаите по ал. 9 и 10 лицето се уведомява писмено.
(12) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г. (*)) Удостоверение за регистрация не се издава на лице, чиито собственици, управители, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери са или са били към момента на възникване на задълженията собственици, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери, членове на органи за управление или контрол на лица с неуредени публични задължения, събирани от митническите органи.
(13) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Когато при проверката се установи наличие на обстоятелство по ал. 12, лицето се уведомява в 14-дневен срок от получаването на уведомлението да представи обезпечение в размер, не по-малък от размера на непогасеното публично задължение.
(14) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Обстоятелствата по ал. 1, т. 3, буква "а" за лицата, когато са български граждани, се установяват служебно от Агенция "Митници".

Чл. 57г. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2018 г.) В сроковете по чл. 57в директорът на компетентната териториална дирекция издава удостоверение за регистрация на регистрирания получател или мотивирано отказва регистрация. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ за регистрация.
(2) Отказът за регистрация подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Удостоверението за регистрация се връчва на лицето след представяне на обезпечението по чл. 83а.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Правото на регистрирания получател да получава акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз възниква от датата на връчване на удостоверението за регистрация.
(5) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 20.05.2019 г.) В Агенция "Митници" се води електронен регистър на регистрираните получатели, който съдържа:
1. идентификационен номер на регистрирания получател;
2. наименование, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код на регистрирания получател;
3. адрес на обекта, в който се получават и разтоварват стоките;
4. видовете акцизни стоки, които могат да бъдат получавани в обекта;
5. дата на връчване на удостоверението за регистрация на регистрирания получател;
6. дата на прекратяване на удостоверението за регистрация на регистрирания получател.
(6) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 20.05.2019 г.) На вписване в регистъра подлежат и всички настъпили последващи промени в обстоятелствата по ал. 5.
(7) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 20.05.2019 г.) Информацията по ал. 5, т. 2 - 6 е публична.


Чл. 57д. (1) (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., предишен текст на чл. 57д - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 01.04.2013 г.) Регистрираният получател е длъжен да:
1. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) води отделна документална отчетност за акцизните стоки, получени под режим отложено плащане на акциз;
2. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2018 г.) уведомява писмено директора на териториалната дирекция за всяка промяна на данните в искането за регистрация в 14-дневен срок от настъпването и;
3. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) осигурява безпрепятствен достъп на митническите органи до всички помещения и цялата територия на обекта и да им осигури помещение за извършване на проверките;
4. не допуска пълният размер на акциза, който е възникнал или който би могъл да възникне при прилагане на режима отложено плащане на акциз, да надвиши размера на предоставеното обезпечение;
5. (нова - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) използва средства за измерване и контрол, които да отговарят на изискванията на чл. 103а на мястото на директна доставка.
(2) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 01.04.2013 г.) В случаите по ал. 1, т. 2 регистрираното лице подава уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издадено удостоверението. Уведомлението може да се подава и по електронен път по ред, начин и във формат, определени с правилника за прилагане на закона.


Чл. 58. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишен текст на чл. 58 - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Органът по чл. 57, ал. 2, чл. 57б, ал. 1 - 3 и чл. 57в, ал. 2 прекратява регистрацията:
1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) по искане на регистрираното лице;
2. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) при прехвърляне на фирмата на едноличния търговец или заличаването му или при прекратяване на юридическото лице с изключение на преобразуване чрез промяна на правната форма;
3. по своя инициатива, когато:
а) регистрираното лице не отговаря на изискванията по този закон, или
б) (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) в определените срокове регистрираният получател или данъчният представител не представи ново обезпечение, изисквано в случаите, когато е определен нов размер на обезпечението или когато обезпечението е престанало да бъде валидно, или
в) (нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) лицето е представило неверни данни, които са послужили за издаване на удостоверението за регистрация.
(2) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2018 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Регистрацията се прекратява с решение на директора на компетентната териториална дирекция, което подлежи на предварително изпълнение от датата на издаването му, освен ако съдът разпореди друго.
(3) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) При промяна на обстоятелствата, които подлежат на вписване в издаденото удостоверение, органът по ал. 1 издава решение, което е неразделна част от издаденото удостоверение.
(4) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) Решенията по ал. 2 и 3 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Раздел III "в".
Временно регистрирани получатели (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., загл., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)


Чл. 58а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) Право да получава еднократно определено количество акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз от лицензиран складодържател в друга държава членка има лице, което:
1. е търговец по смисъла на Търговския закон, регистрирано е по Закона за данък върху добавената стойност, получило е разрешение по реда на този раздел за всяка конкретна доставка на акцизни стоки и което:
а) не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
б) се представлява от лица, които:
аа) не са осъждани за престъпление от общ характер;
бб) не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., доп. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) няма публични задължения, събирани от митническите органи, данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения;
3. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) не е извършило тежко или повторно нарушение по този закон, с изключение на случаите, когато административнонаказателното производство е приключило със сключването на споразумение;
4. (доп. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) разполага със собствено или наето помещение и/или площи, където ще се получават и разтоварват акцизните стоки;
5. използва автоматизирана система за отчетност, която позволява извършването в реално време на контрол на получените акцизни стоки;
6. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) използва средства за измерване и контрол, отговарящи на изискванията на този закон, Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането им;
7. (нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) притежава лиценз, разрешение или регистрация, когато това се изисква по закон.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2018 г.) За получаване на разрешение лицето по ал. 1 подава искане до директора на териториалната дирекция по местонахождение на обекта, където ще се получават и разтоварват акцизните стоки не по-късно от 30 дни преди датата на получаване на стоките, което съдържа:
1. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., отм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)
2. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)
3. (доп. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) лиценз, разрешение или регистрация, когато това се изисква по закон или се посочват индивидуализиращите данни на издадения документ и административният орган на издаване, въз основа на които може да се установи информацията по служебен път;
4. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) местонахождение на обекта, в който се получават и разтоварват стоките, както и документ за собственост или договор за наем на този обект или се посочват индивидуализиращите данни на съответния документ, въз основа на които може да се установи информацията по служебен път чрез справка в средата за междурегистров обмен;
5. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) вид и количество на получаваните акцизни стоки с код по КН;
6. договор за доставка на акцизните стоки;
7. наименование/име и идентификационен номер на лицензирания складодържател - изпращач;
8. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)
9. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) декларация за обстоятелствата по ал. 1, т. 1, буква "б", подбуква "аа" за лицата, които не са български граждани;
10. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) декларация за обстоятелствата по ал. 1, т. 1, буква "б", подбуква "бб";
11. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., отм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)
12. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., отм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)
13. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., доп. - ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация - само за лицата, които не са вписани в търговския регистър;
14. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) план на помещенията и/или площите с обозначено местоположение на съоръженията и съдовете с техния обем, както и местоположение на измервателните уреди;
15. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) ръководство за потребителя за използваните автоматизирани системи за отчетност в обекта;
16. (нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) декларации от собствениците, управителите, прокуристите, мажоритарните съдружници или акционерите за обстоятелствата по ал. 7.
(3) Когато условията за издаване на разрешение са изпълнени и подадените документи отговарят на изискванията, органът по ал. 2 в 7-дневен срок от постъпването им определя дължимия акциз и уведомява лицето за неговия размер.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Когато представените документи по ал. 2 не отговарят на изискванията или предоставената информация е недостатъчна, органът по ал. 2 в 7-дневен срок от постъпване на искането отказва издаването на разрешение. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ за издаване на разрешение.
(5) Отказът по ал. 4 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(6) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 01.04.2013 г.) Искането по ал. 2 може да се подава и по електронен път по ред, начин и във формат, определени с правилника за прилагане на закона.
(7) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г. (*)) Разрешение не се издава на лице, чиито собственици, управители, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери са или са били към момента на възникване на задълженията собственици, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери, членове на органи за управление или контрол на лица с неуредени публични задължения, събирани от митническите органи.
(8) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Обстоятелствата по ал. 1, т. 1, буква "б", подбуква "аа" за лицата, когато са български граждани, се установяват служебно от Агенция "Митници".

Чл. 58б. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2018 г.) В 7-дневен срок от предоставяне на обезпечението или заплащането на дължимия акциз директорът на компетентната териториална дирекция издава разрешение на временно регистрирания получател, с което се разрешава лицето да получи конкретното количество акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Правото на временно регистрирания получател да получава акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз възниква след датата на връчване на разрешението.
(3) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 20.05.2019 г.) В Агенция "Митници" се води електронен регистър на временно регистрираните получатели, който съдържа:
1. идентификационен номер на временно регистрирания получател;
2. наименование, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код на временно регистрирания получател;
3. адрес на обекта, в който се получават и разтоварват стоките;
4. видовете акцизни стоки, които могат да бъдат получавани в обекта;
5. дата на връчване на удостоверението за регистрация на временно регистрирания получател;
6. дата на прекратяване на удостоверението за регистрация на временно регистрирания получател.
(4) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 20.05.2019 г.) На вписване в регистъра подлежат и всички настъпили последващи промени в обстоятелствата по ал. 3.
(5) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 20.05.2019 г.) Информацията по ал. 3, т. 2 - 6 е публична.

Раздел III "г".
Регистриран изпращач (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.)


Чл. 58в. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.) (1) Регистриран изпращач може да бъде лице, което:
1. е търговец по смисъла на Търговския закон или по законодателството на друга държава членка или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и е капиталово търговско дружество с регистриран и изцяло внесен капитал не по-малко от 500 хил. лв.;
2. не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
3. се представлява от лица, които:
а) не са осъждани за престъпление от общ характер;
б) не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
4. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., доп. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) няма публични задължения, събирани от митническите органи, данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения;
5. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) не е извършило тежко или повторно нарушение по този закон, с изключение на случаите, когато административнонаказателното производство е приключило със сключването на споразумение.
(2) Търговците по смисъла на законодателството на друга държава членка или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, осъществяват дейност като регистриран изпращач чрез клон в Република България.
(3) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г. (*)) Удостоверение за регистриран изпращач не се издава на лице, чиито собственици, управители, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери са или са били към момента на възникване на задълженията собственици, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери, членове на органи за управление или контрол на лица с неуредени публични задължения, събирани от митническите органи.

Чл. 58г. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2018 г.) За издаване на удостоверение за регистриран изпращач се подава писмено искане за регистрация до директора на териториалната дирекция по седалище и адрес на управление, което съдържа:
1. вида на акцизните стоки с код по КН, които ще се изпращат;
2. средномесечно количество на изпращаните акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз;
3. митническите учреждения, в които ще бъде извършвано допускане за свободно обращение на акцизните стоки;
4. вида на обезпечението, което ще бъде предоставено.
5. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)
(2) Към искането по ал. 1 се прилагат следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., отм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)
2. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) декларация за обстоятелствата по чл. 58в, ал. 1, т. 3, буква "а" за лицата, които не са български граждани;
3. декларация за обстоятелствата по чл. 58в, ал. 1, т. 3, буква "б";
4. (отм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)
5. (отм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)
6. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.)
7. (доп. - ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация - само за лицата, които не са вписани в търговския регистър;
8. (нова - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) удостоверение за електронен подпис;
9. (нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) декларации от собствениците, управителите, прокуристите, мажоритарните съдружници или акционерите за обстоятелствата по чл. 58в, ал. 3.
(3) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 01.04.2013 г.) Искането по ал. 1 може да се подава и по електронен път по ред, начин и във формат, определени с правилника за прилагане на закона.
(4) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Обстоятелствата по чл. 58в, ал. 1, т. 3, буква "а" за лицата, когато са български граждани, се установяват служебно от Агенция "Митници".

Чл. 58д. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.) (1) Когато условията за регистрация са изпълнени и подадените документи отговарят на изискванията, органът по чл. 58г, ал. 1 се произнася по искането в едномесечен срок от датата на постъпването му.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Когато представените документи по ал. 1 не отговарят на изискванията или предоставената информация е недостатъчна, органът по чл. 58г, ал. 1 в 14-дневен срок от получаване на искането уведомява заявителя и му определя срок за отстраняване на нередовностите или за предоставяне на допълнителна информация, който започва да тече от деня на получаване на уведомлението. Когато при проверката се установи наличие на обстоятелство по чл. 58в, ал. 3, лицето се уведомява в 14-дневен срок от получаването на уведомлението да представи обезпечение в размер, не по-малък от размера на непогасеното публично задължение.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) В срока, определен по ал. 2, заявителят трябва да отстрани нередовностите или да предостави необходимата допълнителна информация, като при неизпълнение на това задължение органът по чл. 58г, ал. 1 издава решение, с което прекратява производството. Решението за прекратяване на производството подлежи на обжалване по реда на глава десета, раздел IV от Административнопроцесуалния кодекс.
(4) В едномесечен срок от отстраняване на нередовностите или от предоставяне на исканата допълнителна информация органът по чл. 58г, ал. 1 разглежда искането и приложените към него документи и се произнася по него.


Чл. 58е. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2018 г.) В сроковете по чл. 58д директорът на компетентната териториална дирекция издава удостоверение за регистриран изпращач или мотивирано отказва регистрация. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ за регистрация.
(2) Отказът за регистрация подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Удостоверението за регистрация се връчва на лицето след представяне на обезпечението по чл. 81б.
(4) Правото на регистрирания изпращач да изпраща акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз възниква от датата на връчване на удостоверението за регистрация.


Чл. 58ж. (1) (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г., предишен текст на чл. 58ж - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 01.04.2013 г.) Регистрираният изпращач е длъжен да:
1. води отделна документална отчетност за акцизните стоки под режим отложено плащане на акциз;
2. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2018 г.) уведомява писмено директора на териториалната дирекция за всяка промяна на данните в искането за регистрация в 14-дневен срок от настъпването и;
3. не допуска пълният размер на акциза, който е възникнал или който би могъл да възникне при прилагане на режима отложено плащане на акциз, да надвиши размера на предоставеното обезпечение.
(2) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 01.04.2013 г.) В случаите по ал. 1, т. 2 регистрираното лице подава уведомление за промяна в обстоятелствата, при които е издадено удостоверението. Уведомлението може да се подава и по електронен път по ред, начин и във формат, определени с правилника за прилагане на закона.


Чл. 58з. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.) (1) Органът по чл. 58г, ал. 1 прекратява регистрацията:
1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) по искане на регистрираното лице;
2. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) при прекратяване на юридическото лице с изключение на преобразуване чрез промяна на правната форма;
3. по своя инициатива, когато:
а) регистрираното лице не отговаря на изискванията по този закон, или
б) регистрираният изпращач не представи в определените срокове ново обезпечение, изисквано в случаите, когато е определен нов размер на обезпечението или когато обезпечението е престанало да бъде валидно.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2018 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Регистрацията се прекратява с решение на директора на компетентната териториална дирекция, което подлежи на предварително изпълнение от датата на издаването му, освен ако съдът разпореди друго.
(3) Решението по ал. 2 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Раздел IV.
Производство на акцизни стоки


Чл. 59. (1) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) Производството на алкохол, алкохолни напитки и тютюневи изделия включва обработката и преработката на всякакъв вид суровини и материали, в резултат на което се получават или опаковат акцизни стоки.
(2) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) Производството на енергийни продукти включва:
1. добива на нефт и природен газ;
2. преработката или рафинирането на нефт или битумни минерали, природен газ и други въглеводороди в газообразна форма с цел получаване на енергийни продукти;
3. друга обработка или преработка, изискваща наличието на технологична инсталация за получаване на енергийни продукти, за които има определена акцизна ставка;
4. пълнене на втечнен нефтен газ (LPG) в бутилки, предназначени за използване като гориво за отопление;
5. опаковане и преопаковане на енергийни продукти.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2009 г., в сила на 01.01.2010 г., нова - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) Не се смятат за производство на енергийни продукти дейности, при които потребителят на даден енергиен продукт прави възможна повторната му употреба в неговото предприятие, при условие че вече платеният акциз за този продукт не е по-малък от размера на акциза, който би бил дължим, когато върху повторно използвания продукт трябва да се наложи повторен акциз.
(4) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) Не се смята за производство на енергийни продукти дейност, при която извън производствено предприятие или данъчен склад се използват енергийни продукти заедно с други енергийни продукти или други материали, при условие че:
1. акцизът върху компонентите е вече заплатен, и
2. платената сума не е по-малка от сумата, която би била дължима върху готовия продукт, получен от компонентите.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) За производство на акцизни стоки се смята и производството на продукти, които съдържат етилов алкохол над 1,2 % vol (1 % mas), които по своите характеристики са предназначени за консумация като храни или напитки или като добавки при производството на храни или напитки.
(6) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Продукти с код по КН 3814 може да се произвеждат и в обекти на освободени от акциз крайни потребители, когато са в опаковки по смисъла на Закона за защита на потребителите до 5 литра.


Чл. 60. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., доп. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Производството по чл. 59, с изключение на добива на природен газ и/или производството на биогаз, се извършва само в данъчен склад за производство и складиране.
(2) Алкохолни напитки с код по КН 2208 (ракии) могат да се произвеждат и в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 11.02.2022 г.) Вино може да се произвежда и в регистрирани обекти за винопроизводство на независими малки винопроизводители.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 23.12.2023 г.) Алинеи 1 и 3 не се прилагат за производството на бира, вино и други ферментирали напитки от плодове и грозде - собствено производство, предназначени само за лично потребление на физическото лице или на неговото семейство.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., отм. - ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 26.01.2017 г.)
(6) (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., отм. - ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 26.01.2017 г.)
(7) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.)


Чл. 60а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) (1) Допуска се производство на акцизни стоки извън данъчен склад в случаите, когато това производство е свързано с тестване или изпитване на машини, съоръжения или инсталации.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 01.04.2013 г.) За целите на ал. 1 лицата, които ще извършват тестването или изпитването, предварително изпращат уведомление до компетентното митническо учреждение по местонахождение на обекта за осигуряване присъствието на митнически служител. Уведомлението може да се подава и по електронен път по ред, начин и във формат, определени с правилника за прилагане на закона.
(3) Тестването или изпитването по ал. 1 се извършва в присъствието на митнически служител при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.
(4) За произведените в резултат на тестването или изпитването акцизни стоки се заплаща дължимият акциз или те се унищожават под контрола на митническите органи.


Чл. 61. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Производителите на стоки по чл. 2 са длъжни да използват в производството средства за измерване и контрол, отговарящи на изискванията на този закон, Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането им.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.)


Чл. 62. (1) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Производителите на бензин, газьол, керосин и биодизел са длъжни за всяка произведена партида да:
1. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) определят обема в литри с помощта на средства за измерване и контрол, отговарящи на изискванията на този закон, Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането им;
2. издават анализен сертификат, съдържащ показателя плътност при 15°С (кг/куб.м).
(2) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) При внасянето или въвеждането на стоки по ал. 1 анализният сертификат по ал. 1, т. 2 се представя за всяка партида.
(3) Обемът се привежда към сравнителна температура 15°С чрез измерване на теглото в килограми и преизчисляването му в литри на базата на плътността при 15°С.
(4) Плътността при 15°С се определя в съответствие с методите БДС EN ISO 3675 или БДС EN ISO 12185 и с таблиците съгласно БДС ISO 91-1.
(5) Стойностите на началното екстрактно съдържание, изразено в градуси Плато, на бутилираното и наливното пиво се удостоверяват с анализен сертификат.


Чл. 63. (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)


Чл. 64. (1) (Доп. - ДВ, бр. 44 от 2009 г., в сила на 01.01.2010 г.) Производителите на тютюневи изделия и на бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание равно и, превишаващо 15 % vol, предназначени за реализация на вътрешния пазар, са длъжни да поставят бандерол върху потребителската опаковка. Поставянето на бандерола се извършва в данъчен склад на производителя.
(2) Лицата, които внасят на територията на страната стоки по ал. 1, са длъжни да осигурят поставянето на бандерол върху потребителската опаковка по един от следните начини:
1. при производителя - извън територията на страната, или
2. в данъчен склад, или
3. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) във временен или митнически склад по смисъла на митническото законодателство.
(3) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Лицата, които въвеждат на територията на страната стоки по ал. 1 от друга държава членка, са длъжни да осигурят поставянето на бандерол върху потребителската опаковка по реда на ал. 2.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., доп. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 20.05.2019 г.) Бандеролът се поставя върху потребителската опаковка по начин, от който да е видна обозначената върху него информация и който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване като бандеролът за тютюневите изделия може да бъде поставен също и по начин, който гарантира, че не може да бъде премахнат от потребителската опаковка, без да бъде повреден.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2018 г., в сила от 20.05.2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 20.05.2019 г.) Върху бандерола са обозначени серията, номерът, други трайни знаци и символи. Върху бандерола на пури и пурети се обозначава и продажната цена. Върху бандерола, предназначен за потребителска опаковка на ръчно свити пури, се посочва и броят на късове в опаковката и цената на единична бройка.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) Образците на бандерол се утвърждават със заповед на министъра на финансите, която се обнародва в "Държавен вестник", не по-късно от три месеца преди датата на въвеждане на новия образец на бандерол.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Бандеролите се заявяват, закупуват, разпространяват и поставят по ред и начин, определени от министъра на финансите. Бандеролите се отпечатват от печатницата на Българската народна банка, която при необходимост може да ползва други специализирани печатници. Отпечатването на бандеролите се извършва при спазване на изискванията на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм., бр. 38 от 1995 г., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г., бр. 54 от 2008 г., бр. 22 от 2011 г. и бр. 60 от 2015 г.).
(8) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Лицензираните складодържатели и лицата по ал. 2 и 3 заявяват необходимото количество бандероли пред компетентното митническо учреждение. В 30-дневен срок компетентното митническо учреждение предава на заявителите бандероли в количества, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) на лицензираните складодържатели и регистрираните получатели:
а) брой бандероли, който не надвишава средномесечното количество на освободените за потребление акцизни стоки, облепени с бандерол, увеличено с 15 на сто;
б) брой бандероли, който не надвишава средномесечното прогнозно количество на освободените за потребление акцизни стоки, облепени с бандерол в случаите, когато лицето не е осъществявало дейност;
в) брой бандероли извън количествата по буква "а", който не надвишава средномесечното прогнозно количество на освободените за потребление акцизни стоки, облепени с бандерол в случаите, когато лицето е лицензиран складодържател или регистриран получател, който пуска в продажба нов продукт;
2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.) на временно регистрираните получатели - брой бандероли, който не надвишава количеството на акцизните стоки, посочени в разрешението по чл. 58б;
3. на вносителите - брой бандероли, който не надвишава договорените количества с чуждестранното лице.
(9) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Количества бандероли, надвишаващи определените в ал. 8, се заявяват след решение на директора на компетентната териториална дирекция, което се издава в 7-дневен срок от подаване на обосновано искане за необходимостта от получаване на бандероли над установения лимит. Решението на директора на териториалната дирекция или мълчаливият отказ подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Ограниченията по настоящата алинея не се прилагат, когато заявяващият е лицензиран складодържател или регистриран получател, който пуска в продажба нов продукт по реда на ал. 8, т. 1, буква "в".
(10) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Три месеца преди датата на въвеждане на нов образец на бандерол лицата по ал. 8 могат да заявяват брой бандероли по действащия образец, ненадвишаващ средномесечното количество на освободените за потребление акцизни стоки, облепени с бандерол. В тези случаи разпоредбите на ал. 8 и 9 не се прилагат. Средномесечното количество се изчислява, като сумата от количествата на освободените за потребление от лицето акцизни стоки през всеки месец от годината се раздели на 12.
(11) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., предишна ал. 10 - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) В случаите, когато стоките по ал. 1 ще се облепват в данъчен склад на територията на страната или стоките ще постъпят под режим отложено плащане на акциз в данъчен склад, бандеролите се заявяват само от лицензирания складодържател пред компетентното митническо учреждение по местонахождението на данъчния склад, където ще се извършва облепването или постъпването.
(12) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., предишна ал. 11 - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Заявителите на бандероли, с изключение на лицензираните складодържатели, предоставят пред компетентното митническо учреждение отчет за получените бандероли по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона.
(13) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., предишна ал. 12, изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Отчетите за бандероли по ал. 12 се предоставят от лицата в срока за подаване на акцизната декларация, с изключение на вносителите, които предоставят отчета за бандероли преди освобождаване на предоставеното обезпечение. Отчетите могат да се подават и по електронен път по ред, начин и във формат, определени с правилника за прилагане на закона.
(14) (Предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна ал. 9 - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., предишна ал. 13 - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., отм. - ДВ, бр. 103 от 2018 г., в сила от 20.05.2019 г.)
(15) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2009 г., в сила на 01.01.2010 г., предишна ал. 10 - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., предишна ал. 14 - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Разпоредбите на този член не се прилагат в случаите по чл. 21, ал. 1, т. 1 - 6 и 14.
(16) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) В случаите на въвеждане на нов образец на бандерол лицензираните складодържатели и лицата по ал. 2 и 3 могат да заявяват бандероли по новия образец най-рано три месеца преди датата на въвеждането му.
(17) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 01.04.2013 г.) Заявяването на бандероли може да става и по електронен път по ред, начин и във формат, определени с правилника за прилагане на закона.
(18) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) В случай на липси на бандероли възниква задължение за заплащане на акциз.
(19) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Не се поставя бандерол върху потребителската опаковка на хранителни добавки за поддържане на доброто състояние на организма, съдържащи етилов алкохол, когато са в опаковки до 50 мл.
(20) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., доп. - ДВ, бр. 103 от 2018 г., в сила от 20.05.2019 г., доп. - ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 20.05.2019 г.) Заявените и получените от лицата по ал. 1 - 3 бандероли могат да бъдат върнати на съответното компетентно митническо учреждение само в случаите, когато с тях не са облепвани бутилирани напитки или тютюневи изделия, като се съставя констативен протокол, в който се отразяват видът, емисията или серията, общият брой, поредността на номерацията, както и други характерни белези за съответните бандероли, а за тютюневите изделия в констативния протокол се отразяват само видът, емисията и общият брой на бандеролите, а за пури и пурети - и продажната цена.
(21) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2018 г.) Бандеролите, получили дефекти в процеса на производство на тютюневи изделия и бутилирани алкохолни напитки, се бракуват с двустранно подписан протокол между лицата и компетентната териториална дирекция и се предават на нея по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона.
(22) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Когато акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз не могат да бъдат освободени за потребление поради несъответствие с нормативни изисквания или с технически и качествени стандарти на производителя, включително по отношение на потребителските опаковки, поставените върху опаковките бандероли се бракуват по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона.
(23) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) В случаите по ал. 20 - 22 лицата предоставят в компетентното митническо учреждение описи за връщаните бандероли, които описи могат да се подадат и по електронен път по ред, начин и във формат, определени с правилника за прилагане на закона.
(24) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Бракуваните бандероли по ал. 21 и 22 се унищожават от митническите органи по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона.
(25) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 20.05.2019 г.) Бандеролите за пури и пурети се заявяват по последната регистрирана цена.


Чл. 64а. (Нов - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.07.2019 г.) (1) Погрешно съставени и регистрирани искане, опис и отчет за бандероли могат да се анулират по писмено искане на лицето. Искането за бандероли може да се анулира преди изпращането му до отдел "Контрол върху отпечатването на ценни книжа" в Министерството на финансите. Описът за връщане на бандероли може да се анулира, преди да са предприети действия за установяване на автентичност на бандеролите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Искането за анулиране се подава до директора на компетентната териториална дирекция.
(3) Извън случаите по ал. 1, при подадено искане от лицето, несъответствия в искането за бандероли или описа за връщане на бандероли могат да се отстранят от компетентното митническо учреждение, за което на лицето се изпраща уведомление в 14-дневен срок от отстраняване на несъответствието.


Чл. 64б. (Нов - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.08.2023 г.) Не се поставя бандерол върху потребителската опаковка при освобождаване за потребление от данъчен склад на:
1. бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо 15 % vol, които се транспортират за търговски цели до територията на друга държава членка с електронен опростен административен документ;
2. тютюневи изделия по чл. 12б и 12в, които се транспортират за търговски цели до територията на друга държава членка с издаване на регистриран акцизен данъчен документ и при спазване разпоредбите на чл. 86, ал. 5 и 6.


Чл. 64в. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.04.2024 г.) (1) В случаите по чл. 76ж1, ал. 1 при дистанционни продажби на бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо 15 % vol, лицата по чл. 76ж1, ал. 2 своевременно уведомяват в писмена форма компетентното митническо учреждение за количествата алкохолни напитки, които ще се изпращат в другата държава членка на получаване, и прилагат опис на бандеролите, облепени върху акцизните стоки, по образец, определен с правилника за прилагане на закона.
(2) Редът и начинът за уведомяване на митническите органи по ал. 1 се определят с правилника за прилагане на закона.
(3) Бандеролите, посочени в описа по ал. 1, стават неизползваеми на територията на страната.

Раздел V.
Складиране на акцизни стоки


Чл. 65. (1) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Складирането на акцизни стоки включва съхраняването на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз в данъчен склад за складиране или в данъчен склад за производство и складиране.
(2) В данъчен склад могат да бъдат складирани акцизни стоки, които са:
1. произведени в същия данъчен склад;
2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) допуснати за свободно обращение с едновременно поставяне под режим с отложено плащане на акциз;
3. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) транспортирани под режим отложено плащане на акциз от друг данъчен склад на територията на страната или от данъчен склад на територията на друга държава членка;
4. (нова - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) въведени на територията на страната по реда на чл. 76и и чл. 76л.
(3) Складиране се допуска само за акцизни стоки, собственост на:
1. лицензиран складодържател, или
2. (доп. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) лице - вложител, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност или лице по чл. 45ж.
3. (нова - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) централни структури за управление на запасите на други държави - членки на Европейския съюз, съгласно Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;
4. (нова - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) частна държавна собственост по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти и Закона за държавните резерви и военновременните запаси.
(4) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) В данъчен склад за складиране не може да се извършват дейности, представляващи производство на акцизни стоки по смисъла на чл. 59.
(5) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) В данъчен склад се допуска извършването на следните обичайни операции:
1. които не водят до промяна на кода по КН или промяна на акцизната ставка като поддържане на търговския вид, подобряване на качеството или привеждане в съответствие с изискванията за норми и стандарти, филтриране, вентилация, етикетиране, преетикетиране, преномериране на опаковки, поставяне на бандероли, прибавяне на добавки за търговски и технически цели, подобряващи качеството и други подобни;
2. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) като денатуриране на етилов алкохол, маркиране на газьол и керосин, смесване на втечнени нефтени газове, смесване на биогорива с горива от нефтен произход, изпразване/източване на съдове и отстраняване на утайки или отпадъци от дъното на съдовете за енергийни продукти и смесване на енергийни продукти за получаване на корабни горива.
3. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.)
(6) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изр. второ в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Операциите по ал. 5, т. 2 се извършват след предварително писмено уведомление до компетентното митническо учреждение по местонахождение на склада при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона. Уведомлението може да се подава и по електронен път по ред, начин и във формат, определени с правилника за прилагане на закона.
(7) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.)
(8) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.)
(9) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2020 г.) Лицензираният складодържател предоставя складов капацитет за ползване от лицата по чл. 47, ал. 12 при следните условия:
1. представяне от лицата на обосновано искане, към което да бъдат приложени документи, доказващи необходимостта от съхранение на енергийни продукти;
2. отношенията им се уреждат при равни условия, с които са уредени такива с други лица вложители в данъчния склад;
3. в случай че в данъчния склад няма други вложители, отношенията им се уреждат при спазване на пазарния принцип и при отчитане на пазарната стойност.
(10) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2020 г.) Лицензираният складодържател и лицето по чл. 47, ал. 12 уреждат взаимоотношенията си при спазване изискванията на закона. При отказ на лицензирания складодържател за предоставяне на ползване на складов капацитет лицето уведомява писмено директора на териториалната дирекция по местонахождението на данъчния склад, като предоставя доказателства за отказа. Митническите органи извършват проверка на обстоятелството за наличие на складов капацитет за ползване от лицата по чл. 47, ал. 12.
(11) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) Лицензираните складодържатели, включително тези, които нямат достатъчен складов капацитет за съхранение на собствените си енергийни продукти по смисъла на чл. 47, ал. 13, до 19,00 ч. на всеки работен ден изпращат по електронен път уведомление с актуални към часа на изпращането данни до Агенция "Митници", което се публикува до 9,00 ч. на следващия работен ден в регистъра по ал. 12.
(12) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) В Агенция "Митници" се води публичен регистър с актуални данни, предоставени от лицензираните складодържатели за наличие или липса на свободни складови капацитети съгласно изискванията на чл. 47, ал. 12.
(13) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) Форматът и съдържанието на регистъра по ал. 12 се определят с правилника за прилагане на закона.


Чл. 66. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) Лицензираният складодържател е длъжен да складира стоките, като ги разграничава по видове и вложители.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., нова - ДВ, бр. 44 от 2009 г., в сила на 01.01.2010 г.) В случаите по ал. 1, когато поради спецификата на стоките не е възможно физическото им разграничение, разграничаването на стоките се извършва само в материалната отчетност.
(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2020 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2023 г.) Лицензираните складодържатели са длъжни да използват средства за измерване и контрол, отговарящи на изискванията на този закон, Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането им. Лицензиран складодържател по реда на чл. 55в е длъжен да използва средства за измерване и контрол, отговарящи на изискванията на Закона за измерванията, Закона за техническите изисквания към продуктите и нормативните актове по прилагането им.
(4) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 01.04.2013 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Лицензираният складодържател може при извънредни обстоятелства да съхранява акцизни стоки със заплатен акциз след разрешение от компетентното митническо учреждение при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона. За издаване на разрешение лицензираният складодържател подава писмено искане до компетентното митническо учреждение. Искането може да се подава и по електронен път по ред, начин и във формат, определени с правилника за прилагане на закона.
(6) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) В срок до три месеца преди датата на въвеждането на новия образец на бандерол лицензираният складодържател може да съхранява в данъчния склад и акцизни стоки, облепени с новия образец на бандерол, като ги разграничава както в материалната отчетност, така и физически от акцизните стоки, облепени с действащ образец на бандерол.
(7) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) В срок до три месеца от датата на въвеждането на новия образец на бандерол лицензираният складодържател може да съхранява в данъчния склад и акцизни стоки, облепени с отменения образец на бандерол, като ги разграничава както в материалната отчетност, така и физически от акцизните стоки, облепени с действащ образец на бандерол.
(8) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Акцизни стоки, облепени с бандерол, получени от друг данъчен склад на същия лицензиран складодържател, се разграничават както в материалната отчетност, така и физически от другите акцизни стоки, съхранявани в данъчния склад.
(9) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2021 г., в сила от 16.09.2021 г.) В данъчен склад може да се складират енергийни продукти с код по КН 2713 20 00 и 2715 00 00, които се водят отделно в отчетността на данъчния склад по чл. 47, ал. 1, т. 8. Складирането може да се извършва, след като е вписано в дейностите, които се осъществят в данъчния склад.
(10) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 23.12.2023 г.) Разпоредбите на този член не се прилагат при съхранение на до 1 хектолитър бира, произведена при условията на чл. 31, ал. 3.

Раздел VI.
Движение на акцизни стоки (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.)


Чл. 67. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.)


Чл. 68. (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.)


Чл. 69. (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.)


Чл. 70. (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.)


Чл. 71. (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.)


Чл. 71а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.)


Чл. 72. (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.)


Чл. 73. (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.)

Раздел VI "а".
Движение на акцизни стоки с електронен административен документ (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.)


Чл. 73а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.) (1) Движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз включва транспортирането на акцизни стоки:
1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) от данъчен склад на територията на страната до друг данъчен склад или до място на директна доставка, посочено от лицензирания складодържател, на територията на страната или до лицата по чл. 21, ал. 1, т. 1, 3, 3а и 3б на територията на страната;
2. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) от данъчен склад на територията на страната до друг данъчен склад на територията на друга държава членка, до регистриран получател или временно регистриран получател или до лицата по чл. 21, ал. 1, т. 1, 3, 3а и 3б в друга държава членка;
3. от данъчен склад на територията на страната до изходно митническо учреждение или до трети територии - в случаите на изнасяне;
3а. (нова - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) от данъчен склад на територията на страната до митническо учреждение на напускане по смисъла на член 329, параграф 5 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ, L 343/558 от 29 декември 2015 г.), наричан по-нататък "Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447", което е отправното митническо учреждение за режим външен транзит в съответствие с член 189, параграф 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/1063 на Комисията от 16 май 2018 г. за изменение и поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза (ОВ, L 192/1 от 30 юли 2018 г.);
4. (доп. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) допуснати за свободно обращение с едновременно поставяне под режим отложено плащане на акциз, до данъчен склад или до място на директна доставка, посочено от лицензирания складодържател на територията на страната;
5. (доп. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) от данъчен склад или от регистриран изпращач на територията на друга държава членка до данъчен склад или до място на директна доставка, посочено от лицензирания складодържател на територията на страната, до регистриран получател или до място на директна доставка, посочено от регистрирания получател или до временно регистриран получател на територията на страната или до лицата по чл. 21, ал. 1, т. 1, 3, 3а и 3б;
6. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) допуснати за свободно обращение с едновременно поставяне под режим отложено плащане на акциз, от регистриран изпращач до данъчен склад на територията на друга държава членка, до регистриран получател или временно регистриран получател или до лицата по чл. 21, ал. 1, т. 1, 3, 3а и 3б в друга държава членка.
7. (нова - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) мястото на внасяне до което и да е от местата на получаване, в случаите по т. 1, 2, 3, 3а и 5, когато стоките се изпращат от регистриран изпращач.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз започва в случаите по ал. 1, т. 1, 2, 3, 3а, 3б и 5 - от момента на извеждането на стоките от данъчния склад, а в случаите по ал. 1, т. 4 и 6 и ал. 4 - от момента на допускането им за свободно обращение с едновременното им поставяне под режим отложено плащане на акциз.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) Движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз приключва:
1. в случаите по ал. 1, т. 1, 2, 4, 5 и 6 - когато получателят получи акцизните стоки;
2. в случаите по ал. 1, т. 3 - когато акцизните стоки напуснат територията на Съюза;
3. в случаите по ал. 1, т. 3а - когато акцизните стоки са поставени под режим външен транзит;
4. (нова - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) в случаите по ал. 1, т. 7 - когато акцизните стоки бъдат допуснати за свободно обращение съгласно чл. 201 от Регламент (ЕС) № 952/2013.
(4) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) Освен в случаите, когато внасянето се осъществява в данъчен склад, акцизните стоки могат да се движат от мястото на внасяне под режим отложено плащане на акциз само ако деклараторът или всяко лице, което участва пряко или косвено в извършването на митнически формалности съгласно член 15 от Регламент (ЕС) № 952/2013, представи на митническите органи на държавата членка на внасяне следното:
1. уникалния акцизен номер по член 19, параграф 2, буква "а" от Регламент (EС) № 389/2012 г. на Съвета от 2 май 2012 г. относно административното сътрудничество в областта на акцизите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2073/2004 (ОВ, L 121/1 от 8 май 2012 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 389/2012 на Съвета", за идентифициране на регистрирания изпращач за движението;
2. уникалния акцизен номер по член 19, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕС) № 389/2012 на Съвета за идентифициране на получателя, за когото са изпратени стоките;
3. доказателства, че внесените стоки са предназначени за изпращане от територията на държавата членка на внасяне за територията на друга държава членка.

Чл. 73б. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.) (1) Движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз задължително се осъществява с регистриран електронен административен документ.
(2) В случаите по ал. 1 изпращачът предоставя електронен административен документ на митническите органи чрез компютърната система по чл. 4, т. 40.
(3) Електронен административен документ се подава от:
1. лицензирания складодържател-изпращач не по-рано от 7 дни преди извеждането на стоките от данъчния склад на територията на страната до:
а) (доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) друг данъчен склад или до място на директна доставка на територията на страната, или
б) друг данъчен склад на територията на друга държава членка, или
в) регистриран получател в друга държава членка, или
г) временно регистриран получател в друга държава членка, или
д) (изм. - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) лицата по чл. 21, ал. 1, т. 1 - 3б;
2. лицензирания складодържател-изпращач не по-рано от 7 дни преди извеждането на стоките от данъчния склад на територията на страната с цел изнасяне към изходно митническо учреждение или към трети територии;
3. (доп. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г.) лицензирания складодържател, в чийто данъчен склад или място на директна доставка ще постъпят стоките - собственост на титуляря на режима допускане за свободно обращение, или от регистрирания изпращач при поставянето на стоките под режим допускане за свободно обращение с едновременното им поставяне под режим отложено плащане на акциз. Митническите органи разрешават вдигане на стоките след поставянето им под режим отложено плащане на акциз;
4. (нова - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 11.02.2022 г.) регистрирания изпращач, в случаите по чл. 73а, ал. 1, т. 6.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Задължителните реквизити на документа по ал. 3 се определят с Делегиран регламент (ЕС) 2022/1636 на Комисията от 5 юли 2022 г. за допълнение на Директива (ЕС) 2020/262 на Съвета чрез установяване на структурата и съдържанието на документите, които се разменят в контекста на движението на акцизни стоки, и за определяне на праг за загубите, дължащи се на естеството на стоките (ОВ, L 247/2 от 23 септември 2022 г.), наричан по-нататък "Делегиран регламент (ЕС) 2022/1636".
(5) Митническите органи осъществяват проверка на данните в електронния административен документ за съответствие с изискванията на регламента по ал. 4, както и за валидността на надлежно предоставеното и прието обезпечение. При съответствие на данните митническите органи определят на документа уникален административен референтен код и уведомяват незабавно изпращача.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) При несъответствие на данните с изискванията на ал. 5 митническите органи уведомяват незабавно изпращача със съобщение чрез компютърната система.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 11.02.2022 г.) Изпращачът предоставя на лицето, превозващо акцизните стоки, хартиено копие от регистрирания електронен административен документ или друг търговски документ, в който ясно е посочен уникалният административен референтен код.
(8) Документът по ал. 7 придружава акцизните стоки при движение под режим отложено плащане на акциз и трябва да бъде представян на компетентните органи при всяко поискване от тяхна страна по време на движението под този режим.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) При движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз до лицата по чл. 21, ал. 1, т. 1, 3, 3а и 3б стоките се съпровождат и от сертификат за освобождаване от акциз.
(10) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.04.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 1 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2018 г.) В случаите на внос на акцизни стоки с едновременно поставяне под режим отложено плащане на акциз, когато компетентното митническо учреждение за поставяне под съответния режим е част от структурата на териториалната дирекция по местонахождението на данъчния склад на територията на страната, в който ще постъпят акцизните стоки, не се прилага изискването на ал. 1, при условие че:
1. акцизните стоки, въведени на митническата територия на страната, се превозват незабавно по реда на митническото законодателство от лицето, което ги въвежда, до данъчния склад на територията на страната, в който ще постъпят;
2. превозените съгласно т. 1 акцизни стоки се представят пред митническите органи, когато се въведат на територията на данъчния склад чрез отчитането им през средствата за измерване и контрол;
3. за целите на допускането на акцизните стоки за свободно обращение с едновременно поставяне под режим отложено плащане на акциз лицензираният складодържател, в чийто данъчен склад на територията на страната постъпват стоките, подава съобщение за получаване чрез компютърната система към компетентното митническо учреждение за допускане за свободно обращение с едновременно поставяне под режим отложено плащане на акциз;
4. акцизните стоки, допуснати за свободно обращение с едновременно поставяне под режим отложено плащане на акциз, се впишат в дневника на складовата наличност веднага след освобождаването им за целите на режима.
(11) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.04.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 1 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) Лицензираният складодържател, в чийто данъчен склад постъпват акцизните стоки, допуснати за свободно обращение с едновременно поставяне под режим отложено плащане на акциз, е задължен за дължимия акциз за внесените стоки, посочени в единния административен документ, с изключение на случаите, когато до момента на уведомяване на длъжника за дължимите мита към компетентното митническо учреждение за допускане за свободно обращение с едновременно поставяне под режим отложено плащане на акциз, е подадено съобщение по ал. 10, т. 3.
(12) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Изискването на ал. 1 не се прилага в случаи на транспортиране на енергийни продукти, предназначени за износ, по нефтопроводи и нефтопродуктопроводи, част от съответния данъчен склад, при условие че:
1. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 07.01.2018 г.) компетентното митническо учреждение за поставяне под режим износ и изходното митническо учреждение съвпадат и са част от структурата на териториалната дирекция по местонахождение на данъчния склад на територията на страната, от който се извеждат акцизните стоки;
2. акцизните стоки, предназначени да бъдат изнесени, се извеждат от територията на данъчния склад чрез отчитането им през средствата за измерване и контрол, одобрени от митническите органи за местата на извеждане;
3. акцизните стоки, предназначени да бъдат изнесени, се смятат за поставени под режим износ от момента на извеждането им от данъчния склад;
4. данните за извеждането на акцизните стоки, поставени под режим износ, се впишат в дневника на складовата наличност веднага след тяхното извеждане.
(13) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 11.02.2022 г.) Лицензираният складодържател, от чийто данъчен склад са изведени акцизните стоки, поставени под режим износ, е задължен за дължимия акциз за изнасяните стоки, посочени в единния административен документ, с изключение на случаите, когато съгласно разпоредбите от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447, митническото учреждение на напускане е информирало митническото учреждение на износ или предоставеното доказателство по чл. 335, параграф 4 от същия регламент е достатъчно.
(14) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.04.2023 г.) В случаите по чл. 26, ал. 4 лицензиран складодържател, получил разрешение за вписване в отчетността на декларатора по чл. 182 от Регламент 952/2013 г. за износ, издава електронен административен документ общо за всички извършени продажби за данъчния период в срок 7 работни дни от датата на последния ден на данъчния период.
(15) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.04.2023 г.) При движение под режим отложено плащане на акциз в случаите на изнасяне на тютюневи изделия и алкохолни напитки за снабдяване на въздухоплавателни средства и плавателни съдове, с изключение на тези за частни развлекателни полети и плаване, за целите на прилагане на разрешение за вписване в отчетността на декларатора по чл. 182 от Регламент 952/2013 г. за износ, лицата издават електронен административен документ в срока за подаване на допълнителната декларация по митническото законодателство, но не по-късно от 7 работни дни от датата на последния ден на данъчния период - за извършените зареждания през данъчния период.
(16) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.04.2023 г.) В случаите по ал. 15 движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз задължително се осъществява с търговски документ, удостоверяващ зареждането или доставката, издаден от лицето, получило разрешение за вписване в отчетността на декларатора по чл. 182 от Регламент 952/2013 г. за износ.
(17) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.04.2023 г.) Реквизитите и съдържанието на документа по ал. 16 се определят с правилника за прилагане на закона.

Чл. 73в. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Когато акцизните стоки са предназначени за данъчен склад на територията на друга държава членка, за регистриран получател или за временно регистриран получател в друга държава членка, или за лицата по чл. 21, ал. 1, т. 1, 3, 3а и 3б на територията на друга държава членка, митническите органи изпращат незабавно електронния административен документ на компетентните органи на държавата членка на получаване.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Когато акцизните стоки са предназначени за данъчен склад или до място на директна доставка на територията на страната, митническите органи изпращат незабавно електронния административен документ на лицензирания складодържател-получател.
(3) Когато акцизните стоки са изпратени от данъчен склад на територията на друга държава членка, митническите органи изпращат получения от компетентните органи на друга държава членка електронен административен документ до лицензирания складодържател-получател, регистрирания получател или временно регистрирания получател на територията на страната.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Редът за уведомяване на лицата по чл. 21, ал. 1, т. 1, 3, 3а и 3б се определя с правилника за прилагане на закона.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) При движение на акцизните стоки в случаите по чл. 73а, ал. 1, т. 3 и 3а компетентното митническо учреждение изпраща електронния административен документ на компетентните органи на държавата членка, в която е подадена декларацията за износ съгласно член 221, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447.
(6) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) Когато Република България е държава членка на износ, деклараторът предоставя на компетентното митническо учреждение уникалния административен референтен код, който указва акцизните стоки, посочени в декларацията за износ.
(7) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) В случаите по ал. 6, преди да бъдат вдигнати стоките за износ, компетентното митническо учреждение проверява дали данните от електронния административен документ съответстват на данните, съдържащи се в декларацията за износ. При несъответствия между електронния административен документ и декларацията за износ митническото учреждение уведомява компетентните органи в държавата членка на изпращане чрез компютърната система.
(8) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) Когато стоките вече не са предназначени за извеждане от митническата територия на Съюза, митническото учреждение уведомява за това компетентните органи в държавата членка на изпращане чрез компютърната система веднага щом узнаят, че стоките вече няма да бъдат извеждани от митническата територия на Съюза.
(9) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) В случаите на получаване на уведомление от държава членка на износа компетентното митническо учреждение препраща незабавно уведомлението до изпращача. При получаване на уведомлението изпращачът анулира електронния административен документ по реда на чл. 73г, ал. 1 или съответно променя мястото на получаване, по реда на чл. 73г, ал. 2.

Чл. 73г. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.) (1) Изпращачът може да анулира електронния административен документ преди започване на движението съгласно чл. 73а, ал. 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) По време на движението под режим отложено плащане на акциз изпращачът може чрез компютърната система да промени мястото на получаване или получателя на акцизните стоки на едно от местата на получаване по чл. 73а, с изключение на лицата по чл. 21, ал. 1, т. 1, 3, 3а и 3б. За тази цел изпращачът подава чрез компютърната система проект на електронен документ за промяна на мястото на получаване до митническите органи на държавата членка на изпращане.
(3) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.04.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 1 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Движението на енергийни продукти под режим отложено плащане на акциз може да бъде разделено от изпращача на две или повече движения чрез подаване на съобщение за разделяне по реда на чл. 7 от Делегиран регламент (ЕС) 2022/1636, при условие че:
1. общото количество акцизни стоки не се променя;
2. разделянето се извършва на територията на държава членка, която разрешава такава процедура;
3. разделянето се прилага в държавата членка/държавите членки, посочени в проектите на съобщенията за разделяне по местоназначение на акцизните стоки;
4. компетентните органи в държавата членка, на територията на която ще се извърши разделянето, са уведомени за мястото, където се извършва това разделяне;
5. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) проектът на съобщението/съобщенията за разделяне е подаден, преди да е подадено съобщението за получаване, предвидено в чл. 73д.


Чл. 73д. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.) (1) Получаването на акцизни стоки на територията на страната се потвърждава от получателя с подаване на съобщение за получаване чрез компютърната система.
(2) Съобщението за получаване се подава незабавно и не по-късно от 5 работни дни след приключване на движението. При наличие на извънредни обстоятелства и по искане на получателя компетентното митническо учреждение може да удължи срока за подаване на съобщението за получаване.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Условията и редът за подаване на съобщението за получаване от лицата по чл. 21, ал. 1, т. 1, 3, 3а и 3б се определят с правилника за прилагане на закона.


Чл. 73е. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Митническите органи осъществяват проверка на данните в съобщението за получаване за съответствието им с изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2022/1636.


Чл. 73ж. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Когато данните са в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2022/1636, в случаите по чл. 73а, ал. 1, т. 1 и 4 митническите органи изпращат съобщението за получаване на изпращача, а по чл. 73а, ал. 1, т. 5 - на компетентните органи на държавата членка на изпращане.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Когато данните не са в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2022/1636, митническите органи уведомяват получателя със съобщение чрез компютърната система.
(3) Когато митническите органи получат съобщение за получаване или съобщение за износ от друга държава членка, те препращат това съобщение на изпращача.


Чл. 73з. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) В случаите по чл. 73а, ал. 1, т. 3 и 7 компетентното митническо учреждение попълва съобщение за износ въз основа на информацията от митническото учреждение на напускане, посочено в чл. 329 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447, или от учреждението, удостоверяващо, че акцизните стоки са напуснали митническата територия на Съюза.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) Митническите органи осъществяват проверка на данните, които се съдържат в информацията по ал. 1, и изпращат съобщението за износ на изпращача или на компетентните органи на държавата членка на изпращане.
(3) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) В случаите по чл. 73а, ал. 1, т. 3а компетентното митническо учреждение изпраща чрез компютърната система съобщение за износ въз основа на информацията, която е получило от митническо учреждение на напускане съгласно член 329 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447.
(4) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) Митническите органи осъществяват проверка на данните, които се съдържат в информацията по ал. 3, и изпращат съобщението за износ на изпращача или на компетентните органи на държавата членка на изпращане.

Чл. 73и. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.) Електронният административен документ се отразява в регистъра "Дневник за складовата наличност" в данъчния период, за който е издаден, съответно получен.

Раздел VI "б".
Процедура за движение на акцизни стоки, когато компютърната система не работи (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.)


Чл. 73й. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) При наличие на извънредни обстоятелства, когато компютърната система не работи, движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз може да започне след разрешение от компетентното митническо учреждение чрез заверка на документ при аварийна процедура, съдържащ данните на електронния административен документ.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Когато бъде възстановена работата на компютърната система, изпращачът подава в 7-дневен срок електронен административен документ съгласно чл. 73б, ал. 2.
(3) След валидиране на данните електронният административен документ заменя документа по ал. 1.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) Докато данните от електронния административен документ не са валидирани, движението се смята за движение под режим отложено плащане на акциз, придружено от документа по ал. 1.


Чл. 73к. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.) (1) Документът по чл. 73й, ал. 1 се издава в три екземпляра от изпращача и се заверява от компетентното митническо учреждение.
(2) Първият екземпляр се съхранява от изпращача, вторият екземпляр се съхранява от компетентното митническо учреждение, а третият съпровожда стоките.


Чл. 73л. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) По време на движението под режим отложено плащане на акциз изпращачът може да промени мястото на получаване и да посочи ново място на получаване или да раздели движението на енергийните продукти, съгласно чл. 73г, ал. 3, след разрешение от компетентното митническо учреждение, дадено чрез заверка на документ при аварийна процедура, съдържащ данните на съобщението за промяна на мястото на получаване. Изпращачът уведомява компетентното митническо учреждение преди момента на промяната на мястото на получаване.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Когато бъде възстановена работата на компютърната система, изпращачът подава в 7-дневен срок до компетентното митническо учреждение електронен административен документ и съобщение за промяна на мястото на получаване.
(3) След валидиране на данните електронният административен документ заменя документите по чл. 73й, ал. 1 и чл. 73л, ал. 1.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) Докато данните от електронния административен документ не са валидирани, движението се смята за движение под режим отложено плащане на акциз, придружено от документа по ал. 1.
(5) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Когато компютърната система не работи, в случаите по чл. 73а, ал. 1, т. 3, 3а и 3б изпращачът предоставя на декларатора копие от документа по ал. 1.
(6) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) Деклараторът по ал. 5 предоставя на компетентните митнически органи на държавата членка на износ копие от документа при аварийна процедура, чието съдържание съответства на акцизните стоки, декларирани в декларацията за износ, или уникалния идентификационен номер на документа при аварийна процедура.


Чл. 73м. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) В случаите по чл. 73а, ал. 1, т. 1, 4 и 5, когато съобщението за получаване не може да бъде подадено в срока по чл. 73д, ал. 2, получателят подава пред компетентното митническо учреждение документ при аварийна процедура, съдържащ същите данни като съобщението за получаване, с който се удостоверява, че движението е приключило.
(2) Когато работата на компютърната система бъде възстановена или след приключване на процедурите по чл. 73й, 73к и 73л, получателят подава съобщение за получаване по реда на чл. 73д.


Чл. 73н. (1) (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г., предишен текст на чл. 73н - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) Съобщението за получаване по чл. 73д или съобщението за износ по чл. 73з удостоверяват, че движението на акцизни стоки е приключило съгласно чл. 73а, ал. 3.
(2) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) С изключение на случаите по ал. 1, когато поради причини, различни от посочените в чл. 73м, липсва съобщение за получаване или съобщение за износ, в съответствие с ал. 3 и 5 може да бъде представено алтернативно доказателство, че движението на акцизните стоки под режим отложено плащане на акциз е завършило.
(3) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) В случаите, посочени в чл. 73а, ал. 1, т. 1, 2, 4, 5, 6 и 7, може да бъде представено алтернативно доказателство, че движението е завършило чрез заверка от компетентните органи на държавата членка на получаване въз основа на подходящи доказателства, че акцизните стоки са пристигнали на своето място на получаване.
(4) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) Документът при аварийна процедура, посочен в чл. 73й, ал. 1, представлява подходящо доказателство за целите на прилагане на ал. 3.
(5) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) В случаите по чл. 73а, ал. 1, т. 3 и 3а, за да определят дали при обстоятелствата по ал. 2 акцизните стоки са били изведени от територията на Съюза, компетентните органи на държавата членка на изпращане:
1. приемат заверка от компетентните органи на държавата членка, в която се намира митническото учреждение на напускане, удостоверяваща, че акцизните стоки са напуснали територията на Съюза, или удостоверяваща, че акцизните стоки са били поставени под режим външен транзит в съответствие с чл. 73а, ал. 1, т. 3а, за доказателство, че стоките са били изведени от територията на Съюза;
2. могат да приемат всяка комбинация от следните доказателства, удостоверяващи, че акцизните стоки са изведени от територията на Съюза:
а) известие за доставка;
б) документ, подписан или заверен от икономическия оператор, който е извел акцизните стоки от митническата територия на Съюза, удостоверяващ извеждането на стоките;
в) документ, в който митническият орган на държава членка или на трета държава удостоверява доставката в съответствие с приложимите към това удостоверяване правила и процедури в същата държава членка или трета държава;
г) документация на икономическите оператори за стоките, доставени на кораби, въздухоплавателни средства или разположени в морето съоръжения;
д) други доказателства, удостоверяващи, че акцизните стоки са били изведени от територията на Съюза.
(6) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) Когато съответните доказателства са приети от компетентните органи на държавата членка на изпращане, те приключват движението в компютърната система.


Чл. 73о. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) С Делегиран регламент (ЕС) 2022/1636 се определят:
1. структурата и съдържанието на съобщенията, които се обменят за целите на чл. 73б - 73з между съответните лица и компетентните органи във връзка с движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз;
2. правилата и процедурите, свързани с обмена на съобщения по т. 1;
3. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г.) структурата на документите, посочени в чл. 73й, 73л и 73м.
(2) Случаите, в които се смята, че компютърната система не работи, се определят с правилника за прилагане на закона.


Чл. 73п. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.04.2010 г.) (1) Когато съобщението за получаване не може да бъде изпратено чрез компютърната система, митническите органи изпращат копие на документа по чл. 73м, ал. 1 на компетентните органи на държавата членка на изпращане при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2022 г., в сила от 13.02.2023 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) В случаите по чл. 73а, ал. 1, т. 3 и 3а, когато съобщението за износ не може да бъде изпратено чрез компютърната система, митническите органи изпращат документ при аварийна процедура, съдържащ реквизитите на съобщението за износ, на компетентните органи на държавата членка на изпращане при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.