навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 4 ОТ 2006 Г. ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА АДВОКАТИТЕ И АДВОКАТИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 69 ОТ 2018 Г.)

Издадена от Висшия адвокатски съвет

Обн. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2006г., изм. и доп. ДВ. бр.69 от 21 Август 2018г., попр. ДВ. бр.72 от 31 Август 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2018 г.) С тази наредба се уреждат структурата, организацията, условията, програмите за обучение и финансирането за поддържане и повишаване квалификацията на адвокатите и адвокатите от Европейския съюз.

Чл. 2. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2018 г.) За поддържане и повишаване квалификацията на адвокатите и адвокатите от Европейския съюз, Висшият адвокатски съвет създава и поддържа Център за обучение на адвокати.
(2) Адвокатите поддържат и повишават своята квалификация чрез участие и в други форми на обучение.


Чл. 3. (1) Центърът за обучение на адвокати е юридическо лице с нестопанска цел - фондация за осъществяване на дейност в частна полза без ограничение със срок и се регистрира при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(2) Учредител на фондацията е Висшият адвокатски съвет.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2018 г.) Учредителният акт на фондацията се приема и изменя с решение на Висшия адвокатски съвет.
(4) Наименованието на фондацията е Център за обучение на адвокати "Кръстю Цончев"и седалището и е в София.
(5) Висшият адвокатски съвет осъществява цялостен контрол върху дейността на Центъра за обучение на адвокати.


Чл. 4. Основни насоки в дейността на Центъра за обучение на адвокати са:
1. обучение и квалификация на адвокати, включително новоприети и кандидати за адвокати;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2018 г.) контакти и сътрудничество със сходни организации в страната и чужбина, включително с организации, осъществяващи обучение на юристи, упражняващи други юридически професии;
3. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2018 г.) развитие и подпомагане на научната дейност в областта на правните науки.


Чл. 5. Центърът за обучение на адвокати:
1. организира и провежда семинари, лекционни курсове и други форми на обучение;
2. организира и подпомага издаването и разпространението на специализирана правна литература;
3. осъществява сътрудничество и участие в сходни български, чуждестранни и международни организации и институции;
4. извършва и други допустими от закона дейности.

Раздел II.
Структура и форми на обучение


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2018 г.) Центърът за обучение на адвокати осъществява обучението и квалификацията на адвокатите от цялата страна в сътрудничество с адвокатските съвети.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2018 г., попр. - ДВ, бр. 72 от 2018 г.) Обучението и квалификацията на новоприетите адвокати се осъществява в Центъра за обучение на адвокати по програмите по чл. 9б, ал. 2.


Чл. 8. (1) (Предишен текст на чл. 8, изм. - ДВ, бр. 69 от 2018 г.) За поддържане и повишаване на квалификацията си адвокатите са длъжни да участват годишно в не по-малко от осем учебни часа в избрана от тях форма и тематика.
(2) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2018 г.) Контролът за изпълнение задължението на адвокатите за поддържане и повишаване на квалификацията им се осъществява от адвокатските съвети към адвокатските колегии по ред, определен от Висшия адвокатски съвет.

Раздел III.
Организация и програми за обучение


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2018 г.) Дейността на Центъра за обучение на адвокати се организира и ръководи от управителен съвет.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2018 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2018 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2018 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2018 г.) Управителният съвет се избира за срок от 4 години, като мандатът на членовете на управителния съвет съвпада с мандата на Висшия адвокатски съвет. При изтичане на мандата на управителния съвет същият продължава да изпълнява функциите си до избора на нов.
(6) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2018 г.) Управителният съвет се състои от до петима адвокати, които се избират от Висшия адвокатски съвет. За членове на управителния съвет се избират адвокати с адвокатски стаж не по-малко от 15 години, с изявени професионални и нравствени качества и практически опит в различни области на правото.
(7) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2018 г.) Поне един от членовете на управителния съвет трябва да бъде адвокат, хабилитиран по правни науки.
(8) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2018 г.) Висшият адвокатски съвет избира председател от състава на управителния съвет, който представлява Центъра за обучение на адвокати.
(9) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2018 г.) Управителният съвет заседава най-малко един път в месеца.
(10) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2018 г.) За участието си в управлението и организацията на Центъра за обучение на адвокати членовете на управителния съвет получават възнаграждение в размер, определен от Висшия адвокатски съвет.
(11) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2018 г.) Дейността на управителния съвет се подпомага от създадените за целта звена и служители на Центъра за обучение на адвокати, включително от лица, наети по граждански договори.


Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2018 г.) (1) Мандатът на член на управителния съвет може да бъде прекратен предсрочно:
а) по негово искане с подаване на оставка;
б) при трайна фактическа невъзможност за участие в работата на управителния съвет повече от 3 месеца;
в) при загубване качеството на адвокат;
г) при смърт или поставяне под запрещение;
д) по решение на Висшия адвокатски съвет.
(2) В случаите по букви "а", "в" и "г" мандатът се счита прекратен от настъпване на съответното обстоятелство, а в случаите по букви "б" и "д" мандатът се прекратява с решение на Висшия адвокатски съвет. В едномесечен срок от прекратяване на мандата Висшият адвокатски съвет избира нов член на управителния съвет, който довършва мандата на освободения член.

Чл. 9б. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2018 г.) (1) Организацията и дейността на Центъра за обучение на адвокати се уреждат с правилник, приет от управителния съвет и утвърден от Висшия адвокатски съвет.
(2) Учебните планове и програми за дейността и развитието на Центъра за обучение на адвокати се изготвят ежегодно от управителния съвет и се одобряват от Висшия адвокатски съвет.
(3) Управителният съвет на Центъра за обучение на адвокати ежегодно изготвя и представя на Висшия адвокатски съвет за утвърждаване годишен отчет за дейността, годишен финансов и счетоводен отчет и проект за годишен бюджет.

Раздел IV.
Финансиране и имущество


Чл. 10. (1) Дейността на Центъра за обучение на адвокати се финансира от:
1. дарените от Висшия адвокатски съвет средства при учредяването му;
2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2018 г.) ежегодно финансиране от Висшия адвокатски съвет чрез целеви дарения и дарения от адвокатските съвети;
3. дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица;
4. субсидии, помощи, спонсорство и други доходи, получени в съответствие със закона;
5. доходи от собствена дейност, осъществявана по предвидения от закона ред, включително такси за участие във формите на обучение и квалификация.
(2) Паричните средства се разходват с решение на управителния съвет в рамките на годишния бюджет.
(3) Разпореждането с недвижими имоти и вещни права върху имоти, собственост на Центъра за обучение на адвокати, се извършва след предварително писмено разрешение на Висшия адвокатски съвет.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. (Предишен параграф единствен, доп. - ДВ, бр. 69 от 2018 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 28, ал. 2 и чл. 121, ал. 1 от Закона за адвокатурата и е приета от Висшия адвокатски съвет с решение № 460 на 20.XII.2005 г. и е изменена с решения на Висшия адвокатски съвет № 1076 - 1104 от 13.07.2018 г.


§ 2. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2018 г.) Мандатът на действащия управителен съвет на Центъра за обучение на адвокати изтича с изтичане на мандата на Висшия адвокатски съвет.

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума