навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ЗАПЛАЩАНЕТО НА ПРАВНАТА ПОМОЩ

В сила от 01.01.2006 г.
Приета с ПМС № 4 от 06.01.2006 г.

Обн. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 28 Юли 2009г., изм. ДВ. бр.31 от 15 Април 2011г., изм. ДВ. бр.57 от 28 Юли 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 15 Декември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.69 от 4 Август 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.74 от 7 Септември 2021г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. Заплащането на правната помощ се определя в зависимост от вида и количеството на извършената дейност.

Чл. 2. (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Възнаграждения за предоставена правна помощ могат да получават само адвокати, които са вписани по надлежния ред в Националния регистър за правна помощ и са били определени и назначени по реда на чл. 25 и 26 от Закона за правната помощ (ЗПП).


Чл. 3. (1) Възнагражденията се изплащат:
1. в случаите на чл. 21, т. 1, 2 и 4 ЗПП - след осъществяване на дейностите;
2. при процесуално представителство по чл. 21, т. 3 ЗПП - след приключване на производството пред съответната инстанция, както и при спиране или прекратяване на производството.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2009 г., в сила от 28.07.2009 г.) При предоставяне на правна помощ по дела, продължаващи повече от 6 месеца, адвокатът може да направи искане за авансово заплащане на част от възнаграждението в размер до 50 на сто от максимално предвиденото за извършената работа. В този случай от окончателно определеното се прихваща изплатеното авансово възнаграждение.
(3) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2020 г., в сила от 04.08.2020 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) По време на извънредно положение по чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България или обявена извънредна епидемична обстановка и до 6 месеца след отмяната им адвокатът може да направи искане за авансово плащане до размера по ал. 2 и преди изтичането на 6 месеца от назначаването му за процесуален представител. В този случай от окончателно определения размер на възнаграждението се прихваща изплатеното авансово възнаграждение.


Чл. 4. (1) За недобросъвестно или некомпетентно предоставена правна помощ по конкретния случай адвокатът не получава възнаграждение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Преценката по ал. 1 се прави от адвокатския съвет, съответно от Националното бюро за правна помощ (НБПП), въз основа на съвместно разработени критерии.
(3) Националното бюро за правна помощ се произнася с решение за отказ за заплащане на правна помощ служебно или по предложение на адвокатския съвет.

Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА АДВОКАТСКОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ


Чл. 5. (1) (Предишен текст на чл. 5 - ДВ, бр. 69 от 2020 г., в сила от 04.08.2020 г.) След предоставяне на правна помощ, както и при авансово искане за заплащане на правна помощ адвокатът изпраща отчет до адвокатския съвет по образец, утвърден от НБПП.
(2) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2020 г., в сила от 04.08.2020 г.) В случаите на авансово искане за заплащане на правна помощ, направено при условията на чл. 3, ал. 3, плащането се извършва от НБПП въз основа на подаден отчет по образец, утвърден от НБПП, към който се прилагат актът за допускане на правна помощ от съответния орган, извършващ процесуалните действия, уведомително писмо, издадено от адвокатския съвет, акт за назначаване на определения с уведомителното писмо адвокат като процесуален представител в съответното производство, удостоверение от органа по чл. 25, ал. 1 от ЗПП и/или протокол от съответното съдебно заседание.


Чл. 6. Адвокатският съвет извършва проверка и заверява отчета на адвоката, предоставил правна помощ, и предлага размер на възнаграждението съобразно вида, количеството и качеството на оказаната правна помощ.


Чл. 7. (1) Националното бюро за правна помощ може да осъществи правомощията по чл. 20, ал. 2 и чл. 35, ал. 1 ЗПП за удостоверяване основателността на постъпилото предложение.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Националното бюро за правна помощ може да намали или да увеличи предложеното от адвокатския съвет възнаграждение или да откаже плащане при наличието на основания за това.
(3) Заплащането на предоставената правна помощ се извършва от НБПП по банков път въз основа на приетия от него отчет.

Глава трета.
ПРИНЦИПИ НА ЗАПЛАЩАНЕ


Чл. 8. Посочените в наредбата възнаграждения са съобразно вида правна помощ и имат определен минимален и максимален размер.


Чл. 9. (1) (Доп. - ДВ, бр. 59 от 2009 г., в сила от 28.07.2009 г.) При предоставяне на правна помощ в случаите по чл. 21, т. 1, 2 и 4 ЗПП, когато се предоставя правна помощ на повече от едно лице, адвокатът може да поиска увеличение на възнаграждението с до 50 на сто от максимално предвидения размер.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 59 от 2009 г., в сила от 28.07.2009 г.) При процесуалното представителство по чл. 21, т. 3 ЗПП, когато адвокатът предоставя правна помощ на повече от едно лице, възнаграждението може да бъде увеличено за всяко допълнително лице с до 50 на сто от максимално предвидения размер.
(3) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2009 г., в сила от 28.07.2009 г.) За правна помощ в почивни, празнични дни, както и в часовете от 22,00 до 6,00 часа на следващия ден възнаграждението може да бъде увеличено с до 50 на сто от максимално предвидения размер.
(4) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2015 г., в сила от 15.12.2015 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) При процесуално представителство по чл. 21, т. 3 от ЗПП и при реално участие на адвоката в повече от три открити съдебни заседания от неговото назначаване, с изключение на производствата за мерки за неотклонение и други мерки за процесуална принуда и разпит пред съдия, които се заплащат на самостоятелно правно основание, възнаграждението може да бъде увеличено с до 50 на сто от максимално предвидения размер. Когато участието на адвоката по делото е продължило повече от една година от неговото назначаване, възнаграждението му може да бъде определено в двоен размер съобразно правната квалификация на деянието.
(5) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2015 г., в сила от 15.12.2015 г.) При процесуално представителство на лице, срещу което са повдигнати повече от едно обвинение, възнаграждението може да бъде увеличено с до 50 на сто от максимално предвидения размер за най-тежкото обвинение.
(6) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) При процесуално представителство на непълнолетни по наказателни дела адвокатското възнаграждение се определя съобразно правната квалификация на деянието, без да се взема предвид редуцирането на наказанието по чл. 63 от Наказателния кодекс.


Чл. 10. (1) (Предишен текст на чл. 10 - ДВ, бр. 59 от 2009 г., в сила от 28.07.2009 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) При прекратяване на производството, упълномощаване на защитник от лицето, загубване правоспособност на адвоката, изключване от Националния регистър за правна помощ или при фактическа невъзможност за предоставяне на правна помощ се изплаща възнаграждение, предвидено за предоставения вид правна помощ, определено според количеството на извършената от адвоката дейност.
(2) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2009 г., в сила от 28.07.2009 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) За проучване на дело от адвокат, който след определянето му по реда на чл. 25, ал. 4 от Закона за правна помощ не е назначен и не е участвал като процесуален представител в производството, възнаграждението, което се заплаща еднократно, е от 50 до 150 лв. съобразно обема на материалите по делото и времевата му ангажираност.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2009 г., в сила от 28.07.2009 г.) При изменение на обвинението в първата инстанция на наказателното производство възнаграждението на защитника се определя въз основа на по-тежкото обвинение.
(2) При обжалване или при разглеждане на делото в следваща инстанция възнаграждението се определя според новото обвинение.


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Възнаграждението за предоставена правна помощ не включва разходите по чл. 38, ал. 5 от ЗПП. Тези разходи се определят съгласно Наредбата за командировките в страната, приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г. (обн., ДВ, бр. 11 от 1987 г.; изм. и доп., бр. 21 от 1991 г., бр. 2 от 1994 г., бр. 62 от 1995 г., бр. 34 от 1997 г. и бр. 40 от 1999 г.).

Глава четвърта.
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Раздел I.
Първична правна помощ


Чл. 13. Възнагражденията за правна помощ по чл. 21, т. 1 и 2 ЗПП са:
1. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2015 г., в сила от 15.12.2015 г.) за консултация с цел постигане на споразумение преди започване на съдопроизводството или за завеждане на дело - от 10 до 30 лв.;
2. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2015 г., в сила от 15.12.2015 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) за подготовка на документи за завеждане на дело - от 15 до 80 лв.;
3. (нова - ДВ, бр. 98 от 2015 г., в сила от 15.12.2015 г.) за правен съвет и консултация по Националния телефон за първична правна помощ и Регионалните центрове за консултиране - 30 лв. на час при реално дадени консултации.

Раздел II.
Представителство при задържане по чл. 72, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и при неотложни случаи по дела за мерки за процесуална принуда и разпити пред съдия в досъдебното производство (Загл. изм. - ДВ, бр. 59 от 2009 г., в сила от 28.07.2009 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.)

Раздел II.
Представителство при задържане по чл. 63, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и при неотложни случаи по дела за мерки за процесуална принуда и разпити пред съдия в досъдебното производство (Загл. изм. - ДВ, бр. 59 от 2009 г., в сила от 28.07.2009 г.)


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Възнагражденията за правна помощ по чл. 28 ЗПП са от 60 до 150 лв.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 59 от 2009 г., в сила от 28.07.2009 г.)

Раздел III.
Процесуално представителство по наказателни дела


Чл. 15. По дела, по които за престъплението се предвижда наказание пробация или глоба, възнаграждението е:
1. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) за досъдебната фаза - от 50 до 140 лв.;
2. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) за всяка съдебна инстанция - от 60 до 170 лв.


Чл. 16. По дела, при които за престъплението се предвижда наказание до 5 години лишаване от свобода, възнаграждението е:
1. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) за досъдебната фаза - от 75 до 210 лв.;
2. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) за всяка съдебна инстанция - от 100 до 280 лв.


Чл. 17. По дела, при които за престъплението се предвижда наказание до 10 години лишаване от свобода, възнаграждението е:
1. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) за досъдебната фаза - от 100 до 280 лв.;
2. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) за всяка съдебна инстанция - от 150 до 420 лв.


Чл. 18. По дела, при които за престъплението се предвижда наказание до 15 години лишаване от свобода, възнаграждението е:
1. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) за досъдебната фаза - от 150 до 320 лв.;
2. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) за всяка съдебна инстанция - от 250 до 700 лв.


Чл. 19. По дела, при които за престъплението се предвижда наказание над 15 години лишаване от свобода, възнаграждението е:
1. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) за досъдебната фаза - от 200 до 560 лв.;
2. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) за всяка съдебна инстанция - от 400 до 1120 лв.


Чл. 20. По дела, при които за престъплението се предвижда наказание доживотен затвор или доживотен затвор без замяна, възнаграждението е:
1. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) за досъдебната фаза - от 300 до 700 лв.;
2. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) за всяка съдебна инстанция - от 500 до 1400 лв.


Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2009 г., в сила от 28.07.2009 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) По дела за мерки за неотклонение и други мерки за процесуална принуда или разпит пред съдия възнаграждението е от 80 до 170 лв. за всяка съдебна инстанция.


Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2009 г., в сила от 28.07.2009 г., доп. - ДВ, бр. 31 от 2011 г., в сила от 15.04.2011 г., предишен текст на чл. 22 - ДВ, бр. 98 от 2015 г., в сила от 15.12.2015 г.) Възнаграждението за правна помощ на граждански ищец, частен обвинител, частен тъжител или граждански ответник, както и за правна помощ, предоставена от резервен защитник в наказателното производство се определя съобразно предвиденото в наредбата възнаграждение според квалификацията на престъплението.
(2) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2015 г., в сила от 15.12.2015 г.) Възнаграждението на резервния защитник в хипотезата на чл. 94, ал. 6, изречение първо от Наказателно-процесуалния кодекс е до 50 на сто от максимално предвидения размер съобразно квалификацията на деянието. Възнаграждението на резервния защитник в хипотезата на чл. 94, ал. 6, изречение второ от Наказателно-процесуалния кодекс се определя като възнаграждението на служебния защитник.


Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2009 г., в сила от 28.07.2009 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Възнаграждението за правна помощ в производства по делегация и връчване на книжа е от 50 до 140 лв.


Чл. 22б. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2009 г., в сила от 28.07.2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Възнаграждението за правна помощ в производство за определяне на общо наказание по чл. 306, ал. 1, т. 1, 3 и 4 от Наказателнопроцесуалния кодекс е от 80 до 170 лв.


Чл. 22в. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2009 г., в сила от 28.07.2009 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Възнаграждението за правна помощ в производства по привеждане в изпълнение на влезлите в сила актове на съда е от 80 до 170 лв.


Чл. 22г. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2009 г., в сила от 28.07.2009 г.) Възнаграждението за правна помощ в производства по възобновяване на наказателни дела се определя според предвиденото за престъплението наказание и е в размерите, определени в чл. 15 - 20.


Чл. 22д. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) (1) За изготвяне на споразумение по чл. 381 от Наказателно-процесуалния кодекс, участие и защита в съдебна фаза за произнасяне на съда по споразумението възнаграждението е от 80 до 170 лв.
(2) За участие в съдебна фаза за одобряване на споразумение по чл. 384 от Наказателно-процесуалния кодекс след внасяне на обвинителен акт възнаграждението се определя съобразно предвиденото в наредбата възнаграждение според квалификацията на деянието.


Чл. 22е. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2009 г., в сила от 28.07.2009 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Възнаграждението за участие в особените производства по част седма от Наказателнопроцесуалния кодекс е от 80 до 170 лв.


Чл. 22ж. (Нов - ДВ, бр. 98 от 2015 г., в сила от 15.12.2015 г.) При предоставена правна помощ за изготвяне на жалба срещу постановления на прокурора или определения и разпореждания на съда възнаграждението е:
1. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) без явяване в открито заседание - от 50 до 140 лв.;
2. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) с явяване - 210 лв.

Раздел IV.
Процесуално представителство по граждански и административни дела


Чл. 23. Възнагражденията на адвоката, определен да осъществява правна помощ за една инстанция по граждански дела, са:
1. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2015 г., в сила от 15.12.2015 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) по трудови дела за отмяна на уволнение или за възстановяване на работа, когато искът е предявен самостоятелно - от 50 до 180 лв., а по трудови дела с определен материален интерес - от 100 до 360 лв.;
2. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2015 г., в сила от 15.12.2015 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) по дела за прекратяване на брак: по взаимно съгласие - от 80 до 180 лв.; по исков ред 360 лв., като при уреждане на имуществени отношения се заплаща от 100 до 300 лв.;
3. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) за бащинство и оспорване на бащинство - от 100 до 180 лв.;
4. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) за други неоценяеми искове - от 80 до 180 лв.;
5. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) за охранителни производства и производства за обезпечение на доказателства - от 80 до 150 лв.;
6. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) за дела за издръжка - от 50 до 150 лв.


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) По административни дела възнаграждението за една инстанция е от 100 до 240 лв. По административни дела с материален интерес възнаграждението е от 100 до 360 лв.


Чл. 25. (1) (Предишен текст на чл. 25 - ДВ, бр. 98 от 2015 г., в сила от 15.12.2015 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) За защита по дела с определен материален интерес възнаграждението е от 100 до 360 лв.
(2) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2015 г., в сила от 15.12.2015 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) За защита по дела с материален интерес над 10 000 лв., възнаграждението може да бъде увеличено с до 50 на сто от максимално предвидения размер по ал. 1.
(3) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2015 г., в сила от 15.12.2015 г.) За защита по дела за делба за всяка фаза на делбата се заплаща възнаграждение в размер, определен по ал. 1.
(4) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2015 г., в сила от 15.12.2015 г.) За представителство по граждански и административни дела от особен представител, назначен по реда на Закона за правната помощ в хипотезата на чл. 47, ал. 6, чл. 48, ал. 2 и чл. 430 от Гражданския процесуален кодекс, съдът по реда на Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения (ДВ, бр. 64 от 2004 г.) определя за всяка съдебна инстанция възнаграждението на адвоката, което не се заплаща от бюджета на Националното бюро за правна помощ.


Чл. 25а. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2009 г., в сила от 28.07.2009 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) За приподписване на касационна жалба и за отстраняване на нередовностите и по чл. 284, ал. 2 и чл. 285 от Гражданския процесуален кодекс, когато не е изготвена от приподписващия адвокат, възнаграждението е от 50 до 120 лв. без явяване в съдебно заседание.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) За изготвяне на частна жалба без явяване в открито заседание възнаграждението е от 50 до 120 лв., а с явяване - до 150 лв.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) За предоставена правна помощ за получаване на документи и книжа по дела, за изготвяне на жалби, възражения, писмени отговори, без явяване в съдебно заседание, възнаграждението е от 50 до 150 лв.


Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2009 г., в сила от 28.07.2009 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) За защита по бързи производства, заповедно производство и производства за обезпечение на бъдещ иск възнаграждението е от 50 до 180 лв.


Чл. 26а. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Правна помощ при обективно съединяване на искове се заплаща отделно за всеки иск съобразно предмета, правното основание и материалния интерес.

Чл. 27. (1) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) За правна помощ в производство по издаване на изпълнителен лист и в производство за издаване на заповед за изпълнение възнаграждението е от 50 до 120 лв.
(2) (Предишен текст на чл. 27, изм. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) За представителство в изпълнително производство възнаграждението е от 50 до 150 лв.

Раздел IV "а".
Процесуално представителство и защита по специално уредени производства (Нов - ДВ, бр. 59 от 2009 г., в сила от 28.07.2009 г.)


Чл. 27а. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2009 г., в сила от 28.07.2009 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Възнаграждението за защита в производства по Закона за закрила на детето е от 100 до 180 лв.


Чл. 27б. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2009 г., в сила от 28.07.2009 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Възнаграждението за защита в производства по Закона за защита срещу домашното насилие е от 100 до 180 лв.


Чл. 27в. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2009 г., в сила от 28.07.2009 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Възнаграждението за защита в производства по Закона за здравето е от 80 до 150 лв.


Чл. 27г. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2009 г., в сила от 28.07.2009 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Възнаграждението за защита в производства при условията и по реда на чл. 13, ал. 1, т. 11 и 13, чл. 24а и 24б от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, както и на Указа за борба с дребното хулиганство е от 80 до 150 лв.


Чл. 27д. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2009 г., в сила от 28.07.2009 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Възнаграждението за защита в производства по Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест е от 80 до 150 лв.


Чл. 27е. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2009 г., в сила от 28.07.2009 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Възнаграждението за защита в производства по Закона за административните нарушения и наказания е от 80 до 150 лв.


Чл. 27ж. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2009 г., в сила от 28.07.2009 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Възнаграждението за защита в производства по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража е от 80 до 150 лв.


Чл. 27з. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2009 г., в сила от 28.07.2009 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Възнаграждението за правна помощ в случаите на чл. 99 от Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища е от 80 до 150 лв.


Чл. 27и. (Нов - ДВ, бр. 98 от 2015 г., в сила от 15.12.2015 г.) Възнаграждението за правна помощ по дела за признаване и изпълнение на чуждестранно съдебно решение за издръжка е от 100 до 400 лв.


Чл. 27к. (Нов - ДВ, бр. 98 от 2015 г., в сила от 15.12.2015 г.) Възнаграждението за правна помощ, предоставена по реда на глава осма "Особености при предоставянето на правна помощ при международни спорове" на Закона за правната помощ, е от 100 до 400 лв.


Чл. 27л. (Нов - ДВ, бр. 98 от 2015 г., в сила от 15.12.2015 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Възнаграждението за защита в производства по признаване и изпълнение на актове, издадени в държава - членка на Европейския съюз, и постановяване на актове от компетентния български съд е от 80 до 180 лв.

Чл. 27м. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Възнаграждението за представителство на лице/лица по чл. 25 от Закона за убежището и бежанците - малолетен или непълнолетен чужденец, търсещ или получил международна закрила, в производство пред Държавната агенция за бежанците е 120 лв. - за интервю, а за връчване на решението - 60 лв. Възнаграждението за представителство на лице/лица по чл. 25 от Закона за убежището и бежанците - малолетен или непълнолетен чужденец, търсещ или получил международна закрила, пред всички други административни органи, в т.ч. социални, здравни, образователни и други институции в Република България, е 50 лв.

Раздел V.
Възнаграждение на адвокатските съвети


Чл. 28. (1) Възнаграждението на адвокатските съвети по смисъла на чл. 19 от Закона за правната помощ се определя и изплаща от НБПП на всеки 3 месеца.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Възнаграждението по ал. 1 е в размер 10 на сто от сумата, изплатена на адвокатите от съответната адвокатска колегия за предходното тримесечие. При наличието на бюджетни средства възнаграждението по ал. 1 за последното тримесечие може да се заплати до приключването на текущата финансова година.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Възнагражденията по наредбата се заплащат, ако адвокатът, определен да осъществява правна помощ, е назначен след 1 януари 2006 г.


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 37, ал. 1 от Закона за правната помощ.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 184 ОТ 21 ЮЛИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАПЛАЩАНЕТО НА ПРАВНАТА ПОМОЩ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 59 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 28.07.2009 Г.)

§ 13. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 ОТ 7 АПРИЛ 2011 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАПЛАЩАНЕТО НА ПРАВНАТА ПОМОЩ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 15.04.2011 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 ОТ 22 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 57 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 28.07.2015 Г.)

§ 32. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 352 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАПЛАЩАНЕТО НА ПРАВНАТА ПОМОЩ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 15.12.2015 Г.)

§ 9. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 ОТ 30 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАПЛАЩАНЕТО НА ПРАВНАТА ПОМОЩ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 69 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 04.08.2020 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 296 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАПЛАЩАНЕТО НА ПРАВНАТА ПОМОЩ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 74 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 01.10.2021 Г.)

§ 41. Постановлението влиза в сила на 1 октомври 2021 г.

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума