навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 7 ОТ 27 ЯНУАРИ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛЗВАНЕТО, ПОДДЪРЖАНЕТО И СЪХРАНЕНИЕТО НА СИСТЕМАТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА РИБОЛОВНИТЕ КОРАБИ И БОРДОВОТО ОБОРУДВАНЕ

В сила от 01.01.2007 г.
Издадена от министъра на транспорта и министъра на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.15 от 17 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.84 от 2 Ноември 2012г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за ползването, поддържането и съхранението на системата за наблюдение и контрол на риболовните кораби, бордовото оборудване, както и за съхранение на събраната чрез системата информация.

Чл. 2. (1) Системата за наблюдение и контрол на риболовните кораби се състои от:
1. бордово оборудване за сателитно проследяване;
2. център за наблюдение на риболовните кораби (ЦНРК).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2012 г.) Бордовото оборудване за сателитно проследяване се монтира и поддържа в изправност на риболовните кораби с дължина минимум 12 m.
(3) Не са задължени да монтират оборудването по ал. 2 риболовни кораби, които извършват риболов във вътрешните морски води и обслужат съоръжения за аквакултури.


Чл. 3. Чрез системата за наблюдение и контрол се проследяват:
1. риболовните кораби, плаващи под българско знаме, независимо от това в чии води и пристанища се намират;
2. чуждестранните риболовни кораби за времето, през което се намират във вътрешните морски води, териториално море и изключителната икономическа зона на Република България.


Чл. 4. Системата за наблюдение и контрол на риболовните кораби се създава и поддържа от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА).

Глава втора.
СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА РИБОЛОВНИТЕ КОРАБИ

Раздел I.
Бордово оборудване за сателитно проследяване


Чл. 5. (1) Бордовото оборудване за сателитно проследяване осигурява автоматично предаване по всяко време до ЦНРК на системата за наблюдение и контрол на следните данни:
1. идентификация на риболовния кораб - наименование и номер, повиквателен сигнал (позивна) и идентификационен номер от морската мобилна служба - MMSI номер;
2. последно регистрираното местоположение на риболовния кораб с допустима грешка в определяне на мястото, по-малка от 500 m и вероятност 99%;
3. дата и час (универсално координирано време - Universal Time Coordinated "UTC") на определяне на местоположението на риболовния кораб;
4. скорост и курс на риболовния кораб.
(2) Данните по ал. 1 се предават най-малко веднъж на един час.
(3) Предаване на данните по ал. 1 може да се извършва веднъж на два часа, когато ЦНРК може да получи данни за местоположението на риболовния кораб чрез други средства (електронна поща, телекс, факс, с телефонно обаждане или радиовръзка).


Чл. 6. (Доп. - ДВ, бр. 84 от 2012 г.) Риболовните кораби нямат право да напускат акваторията на пристанище без функциониращо или с изключено бордово оборудване за сателитно проследяване.


Чл. 7. Бордовото оборудване за сателитно проследяване може да бъде изключено след уведомяване на ЦНРК, когато риболовният кораб се намира в акваторията на пристанище и при следващото подаване на данни бъде потвърдено, че той не е променил местоположението си.


Чл. 8. (1) Забраняват се демонтажът, унищожаването, повреждането и намесата по какъвто и да било начин във функционирането на бордовото оборудване за сателитно проследяване.
(2) Забранява се изключването на бордовото оборудване за сателитно проследяване извън случаите по чл. 7.

Раздел II.
Център за наблюдение на риболовните кораби


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2012 г.) Центърът за наблюдение на риболовните кораби към ИАРА осъществява 24-часово наблюдение на риболовните кораби с дължина минимум 12 m.
(2) Центърът за наблюдение на риболовните кораби:
1. приема информацията по чл. 5, ал. 1 от бордовото оборудване за сателитно проследяване;
2. архивира и съхранява получената информация за срок 3 години;
3. поддържа връзка с ЦНРК на страните членки на ЕС и други държави;
4. при съмнение за неправомерна риболовна дейност променя периодичността на предаване на съобщения от бордовото оборудване за сателитно проследяване по чл. 5, ал. 2;
5. води отчетност на заявките за изключване на бордовото оборудване за сателитно проследяване;
6. уведомява капитана на риболовния кораб за констатирана повреда в бордовото оборудване;
7. изпраща данните по чл. 5, ал. 1 на крайбрежната държава от ЕС, когато риболовен кораб, плаващ под българско знаме, се намира във води под нейна юрисдикция; данните се изпращат във формата, определен в приложението;
8. извършва обмен на данните по чл. 5, ал. 1 с държави, които не са членове на ЕС, въз основа на подписано споразумение;
9. уведомява корабособственика, капитана или техен представител за липсата на предаване на данни от риболовния кораб по чл. 5, ал. 1 повече от 12 h;
10. прави мотивирано предложение до изпълнителния директор на ИАРА за извършване на проверка на бордовото оборудване на кораба в случаите по чл. 12, ал. 2;
11. проследява риболовните кораби, плаващи под българско знаме, и отчита датата и часа на тяхното влизане и излизане от:
а) морските зони, в които важат отделни правила за достъп до водите и ресурсите;
б) регулирани зони на регионалните организации по рибарство;
в) води на трети страни.

Глава трета.
НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА РИБОЛОВНИТЕ КОРАБИ


Чл. 10. Наблюдението и контролът на риболовните кораби се осъществяват чрез непрекъснатото приемане и предаване на информация между ЦНРК и бордовото оборудване за сателитно проследяване.


Чл. 11. Риболовните кораби, включени в системата за наблюдение и контрол, нямат право да извършват риболовни операции, както и да напускат акваторията на пристанище без функциониращо бордово оборудване за сателитно проследяване.


Чл. 12. (1) В случаите, когато не получи данните по чл. 5, ал. 1 в продължение на 12 h, ЦНРК уведомява за това собственика, капитана на риболовния кораб или техен представител.
(2) Ако риболовен кораб прекъсне предаването на данните по ал. 1 повече от три пъти в продължение на една година, ЦНРК предлага на изпълнителния директор на ИАРА да разпореди извършване на проверка на бордовото оборудване за сателитно проследяване на кораба.
(3) Изпълнителният директор на ИАРА с мотивирана заповед разпорежда извършване на проверка на бордовото оборудване за сателитно проследяване на кораба в случаите по ал. 2.


Чл. 13. (1) Чуждестранен риболовен кораб трябва да има монтирано и функциониращо бордово оборудване за сателитно проследяване за времето, през което плава във вътрешните морски води, териториалното море и изключителната икономическа зона на Република България.
(2) При повреда на бордовото оборудване за сателитно проследяване на чуждестранен риболовен кораб, за времето през което се намира във вътрешните морски води, териториалното море и изключителната икономическа зона на Република България, капитанът съобщава на ЦНРК местоположението на кораба на всеки два часа. Местоположението се съобщава чрез електронна поща, телекс, факс, с телефонно обаждане или радиовръзка.
(3) По отношение бордовото оборудване за сателитно проследяване на чуждестранните риболовни кораби се прилагат изискванията на раздел I на глава втора за времето, през което се намират във вътрешните морски води, териториалното море и изключителната икономическа зона на Република България.


Чл. 14. Когато във вътрешните морски води, териториалното море и изключителната икономическа зона на Република България бъде засечен чуждестранен риболовен кораб, от който не се получават данните по чл. 5, ал. 1, ЦНРК уведомява капитана на кораба, като изисква активиране на оборудването. Когато риболовният кораб е от страна - членка на ЕС, ЦНРК уведомява и държавата на знамето.


Чл. 15. (1) Данните, получени от бордовото оборудване за сателитно проследяване на риболовните кораби, са за служебно ползване, архивират се в ЦНРК на електронен носител и се съхраняват в продължение на три години.
(2) Достъпът до архива се разрешава със заповед на изпълнителния директор на ИАРА. В заповедта се уреждат условията и редът за ползване на данните по законоустановения ред.
(3) Информацията по ал. 1 се използва с цел осъществяването на ефективен контрол на риболовните дейности.


Чл. 16. Капитанът на риболовния кораб носи отговорност и е задължен да осигури:
1. верността на данните, предавани до ЦНРК;
2. поддържането на електрозахранването на бордовото оборудване;
3. спазването на забраната по чл. 8;
4. предаването на информация на всеки четири часа за местоположението на кораба след получаване на уведомление от ЦНРК по реда на чл. 9, ал. 2, т. 7;
5. уведомяването на ЦНРК за изключване на бордовото оборудване;
6. включването на бордовото оборудване при напускане на пристанище в случаите по чл. 7.

Глава четвърта.
КОНТРОЛ


Чл. 17. (1) Контролът по спазването на правилата за ползване на системата за наблюдение и контрол на риболовните кораби се осъществява от ИАРА.
(2) При констатиране на нарушения на правилата за ползване на системата за наблюдение и контрол на риболовните кораби Изпълнителна агенция "Морска администрация", Национална служба "Гранична полиция" и Военноморските сили на Република България оказват съдействие на ИАРА при осъществяване на контрола.


Чл. 18. (1) Нарушенията по тази наредба се установяват по реда на чл. 91, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите.
(2) Установяването на нарушенията, както и издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления, се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.


Чл. 19. Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури чрез ЦНРК незабавно уведомява държавата на знамето за установени нарушения, извършени от риболовни кораби, плаващи под нейно знаме.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба "риболовна операция" са всички действия с риболовни уреди, имащи за цел улова на риба и други водни организми, които са ограничени във времето от поставянето в работно положение до изваждането им от водата.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 45, ал. 4 от Закона за рибарството и аквакултурите.


§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.


§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2007 г.


Приложение към чл. 9, ал. 2, т. 7

А/ Съдържание на рапорта за местоположението


Елемент на Код на Задължи- Забележки
данните полето телно/  
    незадъл-  
    жително  
Начало на записа SR З Системен елемент; показва началото на записа
Адрес AD З Елемент на съобщението, направление, крайбрежна страна, алфа-3 ISO код на държавата
Вид на съобщението TM З Елемент на съобщението, тип на съобщението "POS"
Радиосигнал за повикване RC З Част от регистрацията на кораба
Номер на рейса TN Н Елемент на дейността; номер на рейса за текущата година
Име на кораба NA Н Подробности за регистрацията на кораба
Вътрешен референтен номер IR Н (1) Подробности за регистрацията на кораба. Уникален номер на кораба, какъвто е алфа-3 ISO, кода на държавата на флага, последван от номер
Външен регистрационен XR Н Подробности за регистрацията на кораба; странич-
номер     ният номер на кораба
Географска ширина LT З Елемент на дейността, местоположение към
(десетична)     момента на предаването
Географска дължина LG З Елемент на дейността, местоположение към мо-
(десетична)     мента на предаването
Скорост SP З (2) Скорост на кораба в десети от морския възел
Курс CO З (2) Курс на кораба по 360° скала
Дата DA З Елемент от съобщението, дата на предаването
Час TI З Елемент от съобщението, дата на предаването
Край на записа ER З Системен елемент, показва края на записа

(1) Задължително за кораби на общността.

Б/ Структура на рапорта за местоположението

Всяко предаване на данни е структурирано по следния начин:
- две наклонени черти (//) и буквите SR показват началото на съобщението;
- две наклонени черти (//) и кодът показват началото на частта данни;
- една наклонена черта (/) отделя кода от данните;
- двойка данни се отделят с интервал;
- буквите ER и две наклонени черти показват края на записа.

В/ Определяне елементите на данните

Категория Елемент Код Тип Съдържание Определение
Системни елементи Начален запис SR     Показва началото на записа
  Краен запис ER     Показва края на записа
Елементи на Адрес на AD Знаци*3 ISO-3166 Адрес Адрес на страната,
съобщението направлението       получаваща съобщението
  Тип на TM Знаци*3 Код Първите три букви от типа
  съобщението       на съобщението
  Дата DA Цифри*8 ГГГГММДД Година, месец, ден
  Час TI Цифри*4 ЧЧММ Час и минути по
          Всемирно време
Елементи от регист- Сигнал за ра- RC Знаци*7 IRCS код Международен сигнал
рацията на кораба диоповикване       за повикване на кораба
  Име на кораба NA Знаци*30 ISO 8859.1 Име на кораба
  Външна XR Знаци*14 ISO 8859.1 Страничен номер на
  регистрация       кораба
  Вътрешен рефе- IR Знаци*3 ISO-3166+ Уникален номер на кора-
  рентен номер   Цифри*9 max 9 цифри ба, принадлежащ на дър-
          жавата на знамето, след-
          ващ от регистрацията
Елементи на Географска ши- LT Знаци*7 +/ - ГГ.ммм Отрицателна стойност, ако
дейността рина (десетична)       географската ширина е в юж-
          ното полукълбо(1) (WGS84)
  Географска дъл- LG Знаци*8 +/ - ГГГ.ммм Отрицателна стойност,
  жина (десетична)       ако географската дължи-
          на е в западното полу-
          кълбо(1) (WGS84)
  Скорост SP Цифри*3 Възли*10 Т.е. // SP/105=10.5 възела
  Курс CO Цифри*3 360° градусова скала Т.е. // CO/ 270=2700
  Номер на рейса TN Цифри*3 001-999 Номер на рейса за текуща-
          та година
           

(*1) Знакът плюс (+) не е необходимо да бъде предаван, нулата в началото може да се пропусне.


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума