навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 5 ОТ 6 АПРИЛ 2006 Г. ЗА ДИАГНОСТИКАТА, ПРОФИЛАКТИКАТА И КОНТРОЛА НА МЕСТНИТЕ ПАРАЗИТОЗИ

Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006г., изм. и доп. ДВ. бр.37 от 9 Май 2017г., изм. ДВ. бр.25 от 26 Март 2019г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози.

Раздел II.
Организация на диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози

Чл. 2. Министерството на здравеопазването ръководи, контролира и координира дейностите по диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2019 г.) При осъществяване на дейностите по чл. 2 Министерството на здравеопазването се подпомага от експертния съвет по паразитология, създаден съгласно чл. 6а, ал. 1, т. 1 от Закона за здравето и експерти от Националния център по заразни и паразитни болести, които:
1. анализират паразитологичната обстановка в страната и предлагат противоепидемични и профилактични мерки;
2. разработват проекти на национални програми за профилактика, лечение и контрол на паразитните болести;
3. участват в разработването на нормативната база за профилактика и контрол на паразитозите;
4. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2017 г.) осъществяват научно-методично ръководство на регионалните здравни инспекции (РЗИ) по диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2017 г.) Специализирани териториални органи за диагностика, профилактика и контрол на местните паразитози са РЗИ.
(2) При осъществяване на функциите си органите по ал. 1:
1. анализират паразитологичната обстановка в региона, разработват, координират и контролират изпълнението на регионалните програми за профилактика и контрол на паразитните болести;
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2017 г.) извършват лабораторна диагностика на паразитозите по епидемични, профилактични и клинични показания;
3. извършват паразитологични изследвания за чревни паразитози на децата от детските заведения и специализираните институции за предоставяне на социални услуги;
4. организират и извършват епидемиологични проучвания на местните паразитози в региона;
5. упражняват паразитологичен контрол на външната среда;
6. водят санитарно-паразитологични досиета на детските заведения и ендемичните за геохелминтози населени места в региона;
7. ръководят методично, консултират и контролират лечебните заведения по профилактиката, надзора и контрола на паразитните болести;
8. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2017 г.) осъществяват съвместна дейност по контрола на паразитозите с регионалните структури на Българската агенция по безопасност на храните, обществените организации, органите на местното самоуправление и местната администрация.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2017 г.) При оформянето на досиетата по ал. 2, т. 6 РЗИ събира и съхранява информация относно здравно-хигиенната характеристика на детските заведения и ендемичните за геохелминтози населени места в региона, проведените паразитологични изследвания на хората и външната среда и получените резултати, организираните профилактични и здравно-промотивни мерки и сроковете за провеждането им.


Чл. 5. Медико-диагностичните лаборатории извършват профилактични паразитологични изследвания и изследвания по клинични показания.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2017 г.) До 5-о число на всеки месец медико-диагностичните лаборатории предоставят информация на РЗИ за броя на изследваните лица по видове паразитози, както и за диагностицираните видове паразити съгласно приложение № 1.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2017 г.) До 15-о число на всеки месец РЗИ изпращат в Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) обобщена информация за регистрираните паразитози в региона съгласно приложение № 1.


Чл. 8. (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2017 г.) Кабинетите по медицинска паразитология към лечебните заведения и амбулаториите за специализирана медицинска помощ по медицинска паразитология извършват специализирана консултативна медицинска помощ по проблемите на местните паразитози.


Чл. 9. Хоспитализацията и лечението на болни с паразитози се извършва в специализираните отделения по паразитни и тропически болести или отделения по вътрешни или детски болести към многопрофилните болници за активно лечение.


Чл. 10. Лицата с установени паразитни болести подлежат на регистрация, съобщаване и отчет съгласно Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести (ДВ, бр. 62 от 2005 г.).


Чл. 11. Преболедувалите от местни паразитози подлежат на диспансерно наблюдение съгласно Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (ДВ, бр. 106 от 2004 г.).

Раздел III.
Профилактика и контрол на контактните паразитози


Чл. 12. Медицинските специалисти в здравните кабинети в детските градини и училищата, домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи, и специализираните институции за предоставяне на социални услуги предприемат профилактични и контролни мерки спрямо контактните паразитози.


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2017 г.) Регионалните здравни инспекции осигуряват организацията на масовите профилактични изследвания в заведенията по чл. 12, материалите за пробонабиране и микроскопското изследване на пробите.


Чл. 14. Децата, постъпващи в детски заведения и след отсъствие от тях в продължение на повече от два месеца се приемат отново след представяне на отрицателен резултат от изследване за чревни хелминти и протозои.


Чл. 15. (1) При провеждане на профилактични изследвания за контактни паразитози медицинското лице, обслужващо заведенията по чл. 12:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2017 г.) взема материали за изследване и ги изпраща в РЗИ;
2. уведомява общопрактикуващия лекар на опаразитеното лице, когато в заведението няма лекар;
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2017 г.) след приключване на лечението изпраща в РЗИ списък на лекуваните лица съгласно приложение № 1а.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2017 г.) Лечението на откритите опаразитени лица при профилактични изследвания или по епидемични показания се извършва, без да се отстраняват от колектива.
(3) След приключване лечението на лицата с контактни паразитози се извършват контролни изследвания на 10-ия и 20-ия ден.


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2017 г.) За предотвратяване разпространението на местните паразитози в заведенията по чл. 12 по епидемични показания РЗИ може да разпореди допълнителни профилактични и противоепидемични мероприятия.


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2017 г.) При установяване на опаразитеност в заведенията по чл. 12 РЗИ извършва санитарно-паразитологично изследване на външната среда.


Чл. 18. За недопускане разпространението на контактни паразитози в заведенията по чл. 12 ръководството и служителите осигуряват спазването на задължителен санитарно-хигиенен режим.

Раздел IV.
Профилактика и контрол на геохелминтозите


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2017 г.) Регионалните здравни инспекции и лечебните заведения:
1. предприемат мерки за намаляване на геохелминтозите - аскаридоза и трихоцефалоза, и за ликвидиране на огнищата в ендемични за тези паразитози населени места;
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2017 г.) провеждат ежегодно репрезентативни изследвания по епидемични показания на не по-малко от 10 % от населението в ендемични за геохелминтози населени места за откриване на инвазираните лица и определяне на степента на ендемичност.


Чл. 20. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2017 г.) Регионалните здравни инспекции прекратяват наблюдението на картотекираните за аскаридоза и трихоцефалоза населени места и огнища при липса на регистрирани опаразитени лица в три последователни години и отрицателни паразитологични резултати от изследванията на околната среда в 5 последователни години.

Раздел V.
Профилактика и контрол на хелминтозоонозите


Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2017 г.) Регионалните здравни инспекции съвместно с лечебните заведения провеждат профилактика, лечение и контрол на хелминтозоонозите - ехинококоза, трихинелоза и тениидози при хората, и вземат мерки за тяхното ограничаване.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2017 г.) На национално ниво със заповед на министъра на здравеопазването и министъра на земеделието и храните се създава Национална междуведомствена комисия за контрол на зоонозите, в която участват и експерти от НЦЗПБ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2017 г.) На регионално ниво със заповед на областния управител се създава регионална междуведомствена комисия за борба със зоонозите, в която участва и паразитолог от РЗИ.
(4) Комисиите по ал. 2 и 3 анализират състоянието на хелминтозоонозите по хората и животните и предлагат конкретни мерки с цел ограничаване и намаляване разпространението им.


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2017 г.) При получаване на информация за случай на ехинококоза регионалните здравни инспекции извършват епидемиологично проучване и в срок до 14 дни от получаване на бързото известие за случая попълват карта за епидемиологично проучване съгласно приложение № 2.


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2017 г.) Всяко тримесечие РЗИ изпраща в НЦЗПБ обобщена информация за регистрираните случаи на ехинококоза и попълнените карти с данните от епидемиологичните проучвания.


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2017 г.) Регионалните здравни инспекции съобщават на общопрактикуващите лекари активно откритите серопозитивни за хелминтозоонози лица с цел уточняване на диагнозата и провеждане на лечение.


Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2017 г.) При възникване на епидемичен взрив от трихинелоза РЗИ:
1. извършва епидемиологично проучване на съобщените случаи и попълва карта за епидемиологично проучване на случай с трихинелоза съгласно приложение № 3;
2. предприема противоепидемични мерки за ликвидиране на взрива;
3. регистрира всички лица, консумирали съмнително за трихинелоза месо, осигурява серологичното изследване и ги насочва към общопрактикуващия им лекар за уточняване на диагнозата;
4. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2017 г.) уведомява областната дирекция на Българската агенция по безопасност на храните, на територията на която е възникнал взривът и съвместно извършват паразитологично изследване на съмнителното за инвазия с трихинелни ларви месо;
5. (изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2017 г.) до 5 дни след приключване на епидемичния взрив изпраща в Министерството на здравеопазването и НЦЗПБ кратък епидемиологичен анализ за причините за взрива и предприетите мерки за ликвидирането му, както и попълнените карти, съдържащи данни от епидемиологичното проучване на трихинелозен взрив съгласно приложение № 4.


Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2017 г.) При получаване на информация за случай на тениидози РЗИ извършват епидемиологично проучване и в срок до 14 дни от получаване на бързото известие за случая попълват карта за епидемиологично проучване съгласно приложение № 5.


Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2017 г.) Органите, осъществяващи ветеринарно-санитарен контрол при кланичен месодобив, съобщават на РЗИ за открити цистицеркозни животни. В 14-дневен срок след получаване на съобщението РЗИ извършва епидемични проучвания и паразитологични изследвания на всички лица, свързани с отглеждането на тези животни.


Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2017 г.) На всяко тримесечие РЗИ и областната дирекция по безопасност на храните обменят информация за откритите случаи в региона на тениидози по хората и цистицеркоза по животните.


Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2017 г.) Всяко тримесечие РЗИ изпраща в НЦЗПБ обобщена информация за регистрираните случаи на тениидози и попълнените карти за епидемиологично проучване на случаи с тениаринхоза/тениоза.


Чл. 29а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2017 г.) Всяка година в срок до 30 април НЦЗПБ изпраща в Министерството на здравеопазването анализ на паразитологичната обстановка в страната за предходната година.

Раздел VI.
Паразитологичен надзор и контрол на околната среда


Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2017 г.) Регионалните здравни инспекции извършват контрол на околната среда с паразитологични изследвания на вода и утайки от пречиствателни станции, вода от напоителни системи с отпадъчни води, вода, предназначена за питейно-битови цели от питейни водоизточници, почва от зеленчукови градини, плодове и зеленчуци от търговската мрежа и пясък от детски площадки.


Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2017 г.) Регионалните здравни инспекции извършват контрол на околната среда с паразитологични изследвания в заведенията по чл. 12.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл. 60, ал. 5 от Закона за здравето и отменя Наредба № 3 от 1997 г. за профилактиката, лечението и контрола на местните паразитози.


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2006 Г. ЗА ДИАГНОСТИКАТА, ПРОФИЛАКТИКАТА И КОНТРОЛА НА МЕСТНИТЕ ПАРАЗИТОЗИ


Приложение № 1 към чл. 6 и 7

(Изм. - ДВ, бр. 37 от 2017 г.)


 

Справка за местните паразитни заболявания, открити от РЗИ/Паразитологична лаборатория към лечебно заведение

РЗИ (Паразитологична лаборатория) ....................

 

град _______________________                                                                                                                                                                                                                                                                               месец: ____________ година ____________

 

 

 

Общ брой лица, изследвани

паразитологично по показания (по лабораторен журнал)

Профилактични

Епидемични

Клинични

Брой изследвания чрез:

Ентеробиоза

Аскаридоза

Трихоцефалоза

Хименолепидоза

Тениидози **

Ламблиоза

Амебиаза

Криптоспоридиоза

Бластоцистоза

Пневмоцистоза

Лайшманиоза

(висцерална)

Малария

Токсоплазмоза

Ехинококоза

Трихинелоза

Фасциолоза

Други *

Макроскопска диагностика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От тях положителни:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перианален отпечатък

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От тях положителни:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фекалии - хелминти и протозои

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От тях положителни:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Културелно изследване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От тях положителни:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фекалии - оцветяване за чревни протозои

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От тях положителни:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кръвни и тъканни материали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От тях положителни:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От тях положителни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РПХА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От тях положителни:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELISA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От тях положителни:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други имунологични методи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От тях положителни:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Находките се описват по вид на открития паразит в забележка.

** При откриване на T.solium се описва в забележка.

 

Забележка. Данните по ред 1 в таблицата касаят абсолютния брой лица, изследвани паразитологично в лабораторията за месеца. Таблицата се изпраща в РЗИ от паразитологичните лаборатории към лечебно заведение до 5-о число на следващия месец и от РЗИ в НЦЗПБ (отдел "Паразитология и тропическа медицина") до 15-о число на следващия месец.

 

Дата:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Изготвил:

                                                                                                                                                   
Приложение № 1а към чл. 15, ал. 1, т. 3

(Ново - ДВ, бр. 37 от 2017 г.)

РЗИ гр.

 

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, НА КОИТО Е ПРОВЕДЕНО ПРОТИВОПАРАЗИТНО ЛЕЧЕНИЕ

ЗАВЕДЕНИЕ (ДЕТСКО, УЧЕБНО, ДРУГО) ...........................................................................

гр. (с.) ......................................................... Община ..................................................................

 

 

 

ИМЕ, ФАМИЛИЯ

ГОДИНИ

ВИД НА ПАРАЗИТА

ДАТА НА ОТКРИВАНЕ

ЛЕЧЕНИЕ

КОНТРОЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ

ДАТА

ПРЕПАРАТ

ДАТА

РЕЗУЛТАТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 2 към чл. 22

(Изм. - ДВ, бр. 37 от 2017 г.)


КАРТА

за епидемиологично проучване на случай с ехинококоза

0000

 

1. РЗИ гр. ...........................................................................................................................................  00

2. Име на пациента ................................................................................................................................

3. Пол:1 мъж / 2 жена                                                                                                                          00

4. Местоживеене: 1 град; 2 село ......................................................................................................... 0

5. Ул. (№) ..................................................................... община ............................................................

6. Предишно местоживеене: 1 град; 2 село ....................................................................................... 0

7. Образование: 1 без образование/ 2 основно/ 3 средно/ 4 висше ................................................. 0

8. Настояща професия .............................................................................................................................

9. Предишна професия ............................................................................................................................

10. Месторабота ......................................................................................................................................

11. Как е диагностицирано заболяването: 1 активно; 2 пасивно                                                     0

12. Начало на първите клинични оплаквания                                                                       000000

                                                                                                                                                          дата

13. Кога е потърсил лекарска помощ                                                                                      000000

                                                                                                                                                           дата

14. Първоначална диагноза ....................................................................................................................

15. Окончателна диагноза .......................................................................................................................

а) дата                                                                                                                                          000000

б) ехинокок на: 1 черен дроб; 2 бял дроб; 3 мозък; 4 слезка; 5 бъбреци; 6 костна система;

7 мезентериум; 8 множествена; 9 други                                                                                               0

в) 1 първична; 2 рецидив

16. Място на хоспитализация (дата)                                                                                         000000

17. Дата на изписване                                                                                                                000000

18. Дата на операцията от ехинокок                                                                                         000000

19. Серологични изследвания (резултати):

тест                                                               дата                                                                         резултат

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

първоначален резултат: 1 положителен; 2 отрицателен; 3 не е изследван                                      0

20. Клинични данни.................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

21. Образна диагностика

а) рентгенография на бели дробове.........................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

б) ехография на коремни органи..............................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

в) КАТ.........................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

22. Провеждано консервативно лечение (дата, препарати, схема) .....................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

23. Изход на заболяването: а) оздравял - 1 да; 2 не;                                                                              0

б) рецидиви: 1 да; 2 не 0              0000                                 0000                                   0000

                                                       година                              година                                 година

в) усложнения: 1 да; 2 не                                                                                                                         0

какви ............................................................................................................................................................

г) умрял (дата)                                                                                                                              000000

24. Има ли куче: а) 1 да; 2 не                                                                                                                   0

б) от колко време (години)                                                                                                                   00

25. Дехелминтизирано ли е: 1 да; 2 не                                                                                                  0

26. Храни ли се с термично необработени продукти (вътрешни органи и др.)

1 да; 2 не                                                                                                                                                   0

27. Болният имал ли е контакт с друго куче: 1 да; 2 не                                                                        0

28. Консумирал ли е неизмити плодове, зеленчуци и др.: 1 да; 2 не                                                 0

29. Знае ли болният как става заразяването: 1 да; 2 не                                                                        0

30. Съобщаване от лечебното заведение в РЗИ:

а) 1 бързо известие; 2 телефон; 3 факс; 4 електронна поща; 5 не е съобщено                                   0

б) дата                                                                                                                                          000000

31. Други епидемиологични данни (вкл. проведени мерки)

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

 

32. Класифициране на случая: 1 вероятен; 2 потвърден                                                                      0

 

Забележка. Картата се попълва в 2 екземпляра. Единият екземпляр се съхранява в РЗИ, другият се изпраща в НЦЗПБ всяко тримесечие.

 

Дата:                                                                               Извършил проучването:

                                                                                 ……………………….………………

                                                                                 (подпис, име, фамилия, длъжност)

 Приложение № 3 към чл. 25, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 37 от 2017 г.)


                                                                               КАРТА

                                          за епидемиологично проучване на случай с трихинелоза

                                                                                № 0000

 

1. РЗИ гр. .....................................................................................................................................................

2. Пациент ................................................................................................................................................…

3. Възраст .................................................................................................................................................. 0

4. Пол: 1 мъж / 2 жена .............................................................................................................................  0

5. Местоживеене: 1 град; 2 село .............................................................................................................. 0

ул. (№) ...................................................... Община .....................................................................................

6. Професия...............................................................................................................................................…

7. Образование: 1 без образование/ 2 основно/ 3 средно/ 4 висше                                                        0

8. Месторабота .............................................................................................................................................

9. Как е диагностицирано заболяването: 1 активно; 2 пасивно                                                             0

10. Начало на първите клинични оплаквания                                                                             000000

                                                                                                                                                                дата

11. Кога е потърсил лекарска помощ?                                                                                           000000

                                                                                                                                                                 дата

12. Първоначална диагноза ................................................................                                           000000

                                                                                                                                                                 дата

13. Уточнена диагноза .......................................................................                                            000000

                                                                                                                                                                 дата

14. Къде е лекуван? 1 болница; 2 амбулаторно                                                                                        0

15. Място на хоспитализация ...........................................................                                            000000

                                                                                                                                                                дата

16. Дата на изписване                                                                                                                    000000

17. Паразитологични изследвания (резултати)

а) дата                                                                                                                                              000000

б) материал ..........................................................................................

в) резултат: 1 положителен; 2 отрицателен, 3 не е изследван                                                               0

18. Серологични изследвания (резултати):

дата                                                   тест                                                                        резултат

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Първоначален резултат:1 положителен; 2 отрицателен; 3 граничен; 4 не е изследван                      0

19. Параклинични изследвания: (резултати)

.......................................................................................................................................................................

а) дата                                                                                                                                              000000

б) еозинофилия: (1) до 10 %; (2) 10 - 20 %; (3) 20 - 50 %; (4) >50 %; (5) не                                           0

в) левкоцитоза: 1 да; 2 не                                                                                                                           0

20. Клинични данни......................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

                                           форма: 1 асимптомна, 2 клинично изявена                                                    0

21. Проведено лечение (дата, препарати, схема) .......................................................................................

..........................................................................................................................................................................

22. Изход на заболяването: а) оздравял - 1 да; 2 не;                                                                                  0

б) усложнения: 1 да; 2 не                                                                                                                             0

в) умрял: дата                                                                                                                                   000000

23. Знае ли болният как става заразяването? - 1 да; 2 не                                                                         0

24. Консумирал ли е месо или месен продукт?

а) 1 от домашна свиня; 2 от дива свиня; 3 от мечка; 4 друго; 5 не е консумирал                                  0

б) 1 еднократно; 2 многократно                                                                                                                  0

в) кога за последен път?                                                                                                                  000000

                                                                                                                                                                 дата

25. Откъде са придобити: 1 от лично стопанство; 2 от търговска мрежа

3 заведения за обществено хранене; 4 лов; 5 други                                                                                0

........................................................................................................................................................................

26. При източник домашна свиня (отглеждане): 1 в стопанския двор; 2 свободно; 3 и двете           0

27. Кога е заклано или отстреляно животното                                                                           000000

                                                                                                                                                                 дата

28. Къде ................................................................                                                                                   00

                                    област

29. Предварителен ветеринарно-санитарен контрол на месото:

1 положителен резултат; 2 отрицателен резултат; 3 не е провеждан                                                   0

30. Консумирали ли са членовете на семейството му и/или познати

от същото месо или месен продукт? 1 да; 2 не                                                                                        0

(приложете списък с имена, адреси, анамнестични данни и резултати от проведени изследвания)

31. Вероятен източник на инвазията ..........................................................................................................

1 домашна свиня, 2 дива свиня, 3 мечка, 4 други                                                                                  0

32. Съобщаване от лечебното заведение в РЗИ:

а) 1 бързо известие; 2 телефон; 3 факс; 4 електронна поща; 5 не е съобщено;                                     0

б) дата                                                                                                                                             000000

33. Съобщаване в МЗ: а) 1 телекс; 2 телеграма; 3 факс; 4 електронна поща; 5 не е съобщено           0

б) дата                                                                                                                                             000000

34. Други епидемиологични данни (вкл. проведени мерки) ..................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

35. Класифициране на случая: 1 вероятен; 2 потвърден                                                                        0

 

Забележка. Картата се попълва в 3 екземпляра. Единият екземпляр се съхранява в РЗИ, другите се изпращат в МЗ и НЦЗПБ 5 дни след приключване на взрива.

 

Дата:                                                                                                Извършил проучването:

                                                                                                     .......................................................

                                                                                                    (подпис, име, фамилия, длъжност)

 Приложение № 4 към чл. 25, т. 5

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2017 г.)РЗИ гр. ..........................................
 
ДАННИ ОТ ЕПИДЕМИОЛОГИЧНОТО ПРОУЧВАНЕ НА ТРИХИНЕЛОЗЕН ВЗРИВ В
 
Гр./с. …………….. Община ……………………… Дата на взрива ………………………………..
 
Обхванати Клинична форма Хоспита- Сероло- Трихинелоскопско изследване на Вероятен
лица   лизирани гични месото/месния продукт източник
(бр.)   лица изследвания    
    (бр.)      
  клинично асимп-   изслед- положи- предварителен при епидемичния взрив  
  изявена томна   вани телни ветеринарно-    
  (бр. лица) (бр. лица)   лица лица санитарен        
        (бр.) (бр.) контрол        
            прове- не е положи- отрица- не е про-  
            ден проведен телен телен веден  
                резултат резултат    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
Забележка. Изпраща се в МЗ и НЦЗПБ заедно с епидемиологичния анализ на трихинелозния взрив.
 


Приложение № 5 към чл. 26

(Изм. - ДВ, бр. 37 от 2017 г.)


КАРТА

за епидемиологично проучване на случай с тениаринхоза/тениоза

000

 

1. РЗИ гр. ..............................................................................................

2. Пациент ...........................................................................................

3. Възраст                                                                                                                                                 00

4. Местоживеене: 1 град; 2 село ............................................................................................................. 0

ул. (№) ........................................................................ община ....................................................................

5. Професия ..............................................................................................................................................…

6. Образование: 1 без образование/ 2 основно/ 3 средно/ 4 висше                                                        0

7. Месторабота .............................................................................................................................................

8. Как е диагностицирано заболяването: 1 активно; 2 пасивно                                                            0

9. Кога е започнало отделянето на членчета                                                                               000000

                                                                                                                                                                дата

10. Кога е потърсил лекарска помощ?                                                                                         000000

                                                                                                                                                                дата

11. Първоначална диагноза ........................................................................................................................

12. Окончателна диагноза ..........................................................................................................................

13. Паразитологични изследвания

дата                                     материал                                      резултат: 1 положителен; 2 отрицателен

000000 ................................................................                                                                                     0

14. Клинични данни ..................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

15. Проведено лечение (дата, препарати, схема) ....................................................................................

.......................................................................................................................................................................

16. Къде е лекуван? 1 болница; 2 амбулаторно                                                                                     0

17. Знае ли болният как става заразяването? 1 да; 2 не                                                                        0

18. Консумирал ли е месо или месен продукт?

1 телешко; 2 говеждо; 3 свинско; 4 не е консумирал                                                                            0

19. Консумирали ли са членовете на семейството му и/или познати от същото

месо или месен продукт? 1 да; 2 не                                                                                                       0

(приложете списък с имена, адреси, анамнестични данни и резултати от проведени изследвания)

20.Обича ли да яде сурово или полусурово месо или месни продукти?

1 да, 2 не                                                                                                                                                    0

21. Предварителен ветеринарно-санитарен контрол на месото:

резултати: 1 положителен; 2 отрицателен; 3 не е проведен                                                                0

22. Къде се храни? 1 в дома; 2 на работното място; 3 другаде                                                            0

23. Отглежда ли едър рогат добитък/свине? 1 да; 2 не                                                                        0

24. Как ги отглежда? 1 в стопанския двор; 2 свободно; 3 и двете                                                      0

25. Съобщаване от лечебното заведение в РЗИ:

а) 1 бързо известие; 2 телефон; 3 факс; 4 електронна поща; 5 не е съобщено                                    0

б) дата                                                                                                                                           000000

26. Други епидемиологични данни (вкл. вероятен източник и проведени мерки)

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

 

Забележка. Картата се попълва в два екземпляра. Единият екземпляр се съхранява в РЗИ, другият се изпраща в НЦЗПБ всяко тримесечие.

 

Дата:                                                                                           Извършил проучването:

                                                                                              ........................................................

                                                                                                 (подпис, име, фамилия, длъжност)

 Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума