навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 43 ОТ 20 АПРИЛ 2006 Г. ЗА РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА РИБОЛОВЕН ДНЕВНИК

В сила от 19.05.2006 г.
Издадена от министъра на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.41 от 19 Май 2006г., изм. ДВ. бр.9 от 28 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.79 от 16 Октомври 2012г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С наредбата се определя редът за водене на риболовния дневник, съставянето и предаването на декларацията за произход от лицата, извършващи стопански риболов.
(2) Риболовният дневник се издава от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) При всяко напускане на пристанището/лодкостоянката лицата, имащи право да извършват стопански риболов, водят риболовен дневник, като попълват декларация за произход по образец съгласно приложението.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) Декларацията за произход е част от риболовния дневник и се състои от три части: обща част, данни за уловите и данни за предаден/разтоварен улов.
(5) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) До 12 часа преди планувано излизане на море за извършване на дейности, различни от стопански риболов, писмено се уведомява съответното ТЗ на ИАРА, като за целта не се води риболовен дневник.

Раздел II.
Ред за водене на риболовен дневник

Чл. 2. Риболовният дневник се състои от декларации за произход и инструкция за тяхното попълване.


Чл. 3. (Доп. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) В риболовния дневник се нанасят данните за улова и разтоварването по видове и количествен състав, както следва:
1. за калкана - в бройки и по размерни групи в килограми;
2. за есетровите риби - по видове, пол, тегло и размери за всяка поотделно;
3. за останалите риби и други водни организми - по видове и количества в килограми, включително и допустимия прилов.


Чл. 4. (1) При извършване на стопански риболов с риболовен кораб риболовният дневник се води от капитана или упълномощено от него лице.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 79 от 2012 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) При извършване на стопански риболов извън водите на Европейския съюз лицата по ал.1 водят риболовен дневник по образец съгласно приложението, освен ако страната, в чиито териториални води се извършва риболовът, няма друго изискване.


Чл. 5. (1) (Предишен текст на чл. 5, изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури заверява/презаверява и предоставя риболовния дневник на лицата по чл. 4 при издаване на разрешителното и/или Удостоверение за придобито право на усвояване на ресурс от риба и други водни организми.
(2) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) Риболовният дневник се презаверява за всяка календарна година:
1. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2012 г.) за Черно море, река Дунав - при издаване на Удостоверение за придобито право на усвояване на ресурс от риба и други водни организми или в срок до 31 януари;
2. (отм. - ДВ, бр. 79 от 2012 г.)
3. при извършване на стопански риболов във водите на Черно море със специализиран уред (далян) - чл. 21 ЗРА - при заплащане на годишна такса.


Чл. 6. (1) Изчерпването на страниците на риболовния дневник, както и изгубването, унищожаването или повреждането му се декларират от притежателя пред ИАРА в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелството.
(2) В случаите по ал. 1 се издава нов риболовен дневник.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) Риболовният дневник се съхранява от лицата по чл. 4 и се представя при проверка на инспекторите на ИАРА.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) Лицата по чл. 4 съхраняват риболовния дневник с попълнени декларации за произход три години от датата на последното вписване.

Раздел III.
Ред за съставяне и предаване на декларация за произход


Чл. 9. Декларацията за произход се съставя в четири еднообразни екземпляра. Оригиналът екземпляр "0" остава в риболовния дневник, екземпляр "1" придружава улова след неговото предаване/разтоварване, екземпляр "2" се предава на длъжностните лица на ИАРА, а екземпляр "3" се предава в организацията на производителите на риба и други водни организми, ако лицето, извършило стопански риболов, членува в такава.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) (1) Общата част на декларацията за произход съдържа данни за плавателния съд, капитана, място и час на тръгване, връщане, разтоварване и риболовния уред.
(2) Данните за улов съдържат информация за количеството уловена риба по видове и мястото, където е уловена.
(3) Данните за предаден/разтоварен улов съдържат информация за количеството разтоварен улов по вид, начин на представяне и предназначение.


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) Декларацията за произход се попълва, както следва:
1. при извършване на стопански риболов с риболовен кораб:
а) при напускане на пристанището се попълват позиции 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10;
б) при приключване на риболовните операции за деня и след приблизителна оценка на количеството улов се попълват позиции 11, 12, 13, 14, 15;
в) в случаите на използване на статичен риболовен уред позиция 13 се попълва в деня на изваждане на уредите; записва се периодът от поставянето до изваждането на статичния риболовен уред в часове;
г) след изхвърляне/връщане на риба обратно във водата се попълва позиция 16;
д) при пристигане в пристанище се попълва позиция 5;
е) при разтоварване се попълва позиция 6 и след претегляне на улова се попълват позиции - 16А, 17, 18, 19 и 22;
ж) при предаване на улова от риболовен кораб на друг риболовен кораб се попълват позиции 7, 16А, 17, 18, 19 и 22;
з) при проверка на вода от инспектори на ИАРА - към момента на проверката;
и) в позиция "Забележка" се вписват номерът на документа за първа продажба и името на регистриран купувач или, че рибата е за лична употреба;
2. при извършване на стопански риболов със специализиран уред по чл. 21 ЗРА позиция 13 се попълва след изваждане на улова, като се записва периодът от последното излизане на риболовния кораб до следващото влизане в часове;
3. в случаи на нулев улов се попълва страница от риболовния дневник, като в позиция 15 се вписва "0" (нула) кг, декларацията се предава на длъжностните лица на ИАРА в съответствие и в сроковете по чл. 20 ЗРА.


Чл. 12. (1) Вписванията в декларацията за произход са четливи и незаличими.
(2) Вписванията в декларацията за произход не могат да се изтриват или променят.
(3) Допусната грешка се поправя, като грешното вписване се зачертава с линия и се последва от ново вписване на нов ред, подписано от капитана, титуляря на разрешителното за стопански риболов или упълномощено лице.


Чл. 13. (1) На нов ред се вписва уловът, когато е направен:
1. в различни дни;
2. в различни зони, дори да е в един и същи ден.
(2) Всеки попълнен ред за уловите в декларацията за произход се подписва от капитана, титуляря на разрешителното за стопански риболов или упълномощено лице.


Чл. 14. (1) На нова страница се вписва всеки улов:
1. извършен с различен уред или мрежа с различна големина на окото, дори да е в един и същи ден и зона;
2. извършен след предаване от един кораб на друг;
3. извършен след разтоварване на улова на брега;
4. когато се изчерпят колоните на страницата.
(2) Всяка страница се подписва от лицата по чл. 4. Когато се налага подпис на упълномощеното лице, под подписа се попълват неговото име и адресът.


Чл. 15. (1) (Доп. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) В декларацията за произход се вписва информация за наименованието на отделния риболовен уред от удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми или от разрешителното за стопански риболов чрез код съгласно колона 3 от таблица "Списък на риболовни уреди и риболовни операции" и размерът на окото за мрежените уреди.
(2) По преценка на лицата по чл. 4 в декларацията за произход може да се вписват характеристики на уреда съгласно колона 2 от таблица "Списък на риболовни уреди и риболовни операции".


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) (1) При разтоварване на улов или част от него се попълват позиции 16А, 17, 18, 19, 20, 21 и 22, в които се вписват разтоварените количества риба и други водни организми по състояние, начин на представяне и количество. Начинът на представяне на предадения/разтоварен улов се попълва чрез код съгласно колона 1 на таблицата "Начин на представяне на улова". Копие от декларацията за произход се предава на приемащия улова.
(2) При предаване на улов или част от него от един кораб на друг в открито море капитанът на риболовния кораб вписва количествата, предадени на другия риболовен кораб. Копие от декларацията за произход се предава на капитана на другия риболовен кораб.


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) Екземпляр от декларацията за произход се предава на длъжностните лица на ИАРА в срок до 48 часа след акостиране на брега.


Чл. 18. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) (1) Длъжностните лица на ИАРА осигуряват въвеждането на декларацията за произход в Информационно-статистическата система (ИСС) на ИАРА в срок 15 дни от получаването й.
(2) В случай на деклариране на квотиран вид срокът за въвеждане на декларацията за произход е 48 часа от получаването й.


Чл. 19. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) (1) Предадените в ИАРА декларации за произход задължително се сканират и се прикачват в ИСС на ИАРА.
(2) Предадените в ИАРА декларации за произход се съхраняват в продължение на 10 години от момента на предаването им.

Допълнителни разпоредби


§ 1. Лицата по чл. 4 носят наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за верността на данните, отразени в риболовния дневник и декларацията за произход.


§ 2. По смисъла на тази наредба:
1. "Риболовна операция" са всички действия, имащи за цел улова на риба и други водни организми, които са ограничени във времето от поставянето на риболовните уреди в работно положение до изваждането им от водата.
2. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) "Око на мрежен уред" представлява ограничения от два съседни възли рибарски конец в един и същи отвор в мреженото платно или
а) за мрежи с възли: най-голямото разстояние между два срещуположни възела в един и същи отвор, когато той е напълно разпънат,
б) за мрежи без възли: разстоянието вътре в отвора между срещуположните връзки в един и същи отвор, когато той е напълно разпънат по най-дългата му възможна ос.

Заключителни разпоредби


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) Наредбата се издава на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за рибарството и аквакултурите.


§ 4. Тази наредба отменя Наредба № 43 от 2001 г. за реда за водене на риболовен дневник и реда за съставяне и предаване на декларация за произход.


§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.


§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 1, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2012 г.)


(Образец на риболовен дневник: корица)
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ
РИБОЛОВЕН ДНЕВНИК
№ ..............
дата на започване ............. г. .......................................................................................................................................................
(подпис и печат)
дата на приключване ........ г. .............................................................................................................................................................
(подпис и печат)
(Образец на риболовен дневник: първи лист)
ДАННИ, КОИТО СЕ ПОПЪЛВАТ В ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ПРОИЗХОД
Декларацията за произход (ДП) се съставя в четири еднообразни екземпляра. Екземпляр "0", който е оригиналът, остава в риболовния дневник, екземпляр "1" придружава улова след неговото предаване/разтоварване, екземпляр "2" се предава на длъжностните лица на ИАРА, а екземпляр "3" се предава в организацията на производителите, в която членува.
Попълването на ДП се извършва по позиции, както следва:
Позиция (1): На първия ред се попълват името на плавателния съд и CFR номерът.
В случай на риболов с партниращ плавателен съд на втория ред се попълват името на втория съд, външната маркировка и името на неговия капитан.
Забележка. Капитанът на втория плавателен съд също трябва да води риболовен дневник, като съставя ДП, където да се описват количествата уловени и съхранявани на борда риба и други водни организми, така че да не се дублират с тези от данните, вписани в ДП на първия плавателен съд.
Позиция (2): Вписва се външната маркировка на плавателния съд.
Позиция (3): Вписват се данните на капитана от издаденото удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми или титуляря на разрешителното за стопански риболов (име и адрес).
Позиция (4): Отбелязват се денят, месецът, часът, годината и пристанището на тръгване на плавателния съд.
Позиция (5): Отбелязват се денят, месецът, часът и пристанището на връщане на плавателния съд.
Позиция (6): Отбелязват се датата и пристанището на разтоварване, ако са различни от отбелязаните в позиция (5).
Позиция (7): В случай на предаване на улова на друг плавателен съд се отбелязват датата, пристанището, за което е предназначен уловът, името на плавателния съд и/или позивна, ако има такава, външната маркировка и националността на приемащия плавателен съд.
(Образец на риболовен дневник: първи лист)
Позиция (8): Попълва се трибуквеният код на риболовния уред, използван при риболовните операции, съгласно колона 1 на таблица "Списък на риболовни уреди и риболовни операции".
Позиция (9): Записва се размерът на окото на риболовния уред в милиметри.
Позиция (10): По желание се указват някои характеристики на риболовния уред, както е посочено в колона 2 на таблица "Списък на риболовни уреди и риболовни операции".
Позиция (11): Вписват се датите, на които са уловени отделните видове риба и други водни организми.
Позиция (12): Посочва се броят на риболовните операции в съответствие с колона 3 на таблица "Списък на риболовни уреди и риболовни операции".
Позиция (13): Вписва се риболовното време, което е равно на часовете, прекарани в морето, минус времето за отиване до и връщане от мястото за извършване на риболов, отклоняването, времето за ремонт или времето, в което риболовните уреди са в неактивно положение. Часовете за търсене на риба (например използването на сонар, ехолот) се считат за риболовно време. За статичен риболовен уред се вписва времето от залагането до изваждането на уреда.
Позиция (14): Изписва се мястото/зоната (воден обект), където е извършен уловът.
При извършване на морски риболов се попълва, както следва: "териториални води" (12-милна зона в Черно море), "извън териториални води" (в Черно море) или "извън Черно море".
При извършване на стопански риболов с плавателен съд с дължина над 10 метра се записват координатите на районите на извършване на улова.
Позиция (15): Попълват се количествата улов по видове риба и други водни организми в килограми живо тегло или брой използвани единици за съхранение (каси, кутии, кошове и др.).
Наименованието или трибуквеният код на всеки уловен вид риба или друг воден организъм съгласно таблица "Списък на видовете риба и други водни организми, които се ловят във вътрешните водоеми, р. Дунав, Черно и Средиземно море" се изписва най-отгоре на отделна колона. В случай че броят на колоните за уловените видове на страницата е недостатъчен, се използва нова ДП.
На втория ред под всеки вид се изписва използваната единица за съхранение (каси, кутии, кошове и др.) и нейното нетно тегло в килограми живо тегло.
При риболов на калкан след името на вида във всяка колона се посочва и размерната му група (абсолютната дължина в сантиметри при минимално допустими размери 45 сm), както следва:
"1" за първа размерна група от 45,1 до 50 сm;
"2" за втора размерна група от 50,1 до 60 сm;
"3" за трета размерна група от 60,1 до 80 сm;
"4" за четвърта размерна група над 80 сm.
При риболов на есетрови видове риби всеки уловен екземпляр се попълва в отделна колона, след името на вида във всяка колона се посочва полът. На следващия ред в колоната се посочват размерът и теглото на екземпляра.
Позиция (16): Отбелязва се количеството на върнатата във водата риба или други водни организми, за предпочитане в килограми живо тегло, или както е дефинирано в позиция (15).
(Образец на риболовен дневник: първи лист)
Забележка. Тази информация е необходима само за научни цели и не се взима предвид при изчисляване на квотата.
Позиция (16А): Отбелязва се състоянието на рибата:
Живи
Прясна
Замразена
Осолена
Пушена
Изсушени
Варени
Позиция (17): Отбелязва се начинът на обработка на улова преди предаването или разтоварването, като се попълва трибуквеният код съгласно колона 1 на таблицата "Начин на представяне на улова":
Начин на представяне на улова
3-буквен код Начин на представяне Начин на представяне (описание)
1 2 3
FIL Филета Отстраняване на главата,
    вътрешностите, костите и перките. От
    всяка риба се получават две филета,
    които не са свързани помежду си
FIS Филета без кожа Отстраняване на главата,
    вътрешностите, костите и кожата. От
    всяка риба се получават две филета,
    които не са свързани помежду си
FSB Филета с кожа и кости Филета с кожа и кости
FSP Филета без кожа и с кости Филета без кожа и с кости
GHT Изкормени без глави и Отстранени са вътрешностите,
  опашки главата и опашката
GUG Изкормени и без хриле Отстранени са вътрешностите и
    хрилете
GUH Изкормени и без глави Отстранени са вътрешностите и
    главата
GUL Изкормени със запазен Отстранени са вътрешностите с
  черен дроб изключение на черния дроб
GUS Изкормени без глави и кожа Отстранени са вътрешностите,
    главата и кожата
GUT Изкормени Отстранени са всички вътрешности
HEA Без глава Отстранена е главата
HET Без глава и опашка Отстранени са главите и опашките
JAP Японско нарязване Напречно нарязване с отстраняване
    на всички части от главата до
    опашката
JAT Японско нарязване без Японско нарязване с отстранена опашка
  опашки  
LAP На парчета Двойно филе, с кожа, опашка и перки
LVR Черен дроб Само черен дроб
OTH Други Всеки друг начин на представяне
ROE Хайвер(и) Само хайвер(и)
CBF Филе "пеперуда" от треска С отстранена глава, с кожа, опашка
CLA Щипки Само щипки
SAD Осолена и изсушена риба С отстранена глава, с кожа, с гръбнак, с опашка, осолена и изсушена
SAL Леко осолена риба в Осолена
  саламура  
SGH Осолени, изкормени и без Осолена
  глави  
SGT Изкормени и осолени Отстранени са вътрешностите и
    рибата е осолена
SKI Без кожа С отстранена кожа
SUR Сурими Сурими
TAL Опашка Само опашки
TAD Без опашка Опашките са отстранени
TNG Език Само език
TUB Само туби Само туби (калмари)
WHL Цяла Без преработка
WNG Криле Само криле

Позиция (18): Записва се измервателната единица в килограми на предадения на друг плавателен съд или разтоварения на пристанището улов.
Позиция (19): Попълва се теглото на предадения на друг плавателен съд или разтоварения на пристанището улов в колоната под името на всеки вид риба или друг воден организъм.
Забележка. Теглото на улова трябва да съответства на теглото на предадения на друг плавателен съд или разтоварения на пристанището улов след преработката на борда. За преобразуване на обработената риба в цяла се използват коефициентите на Европейския съюз. Допуска се разлика между количеството улов и предаденото/разтовареното количество риба и/или други водни организми, включително и след обработка, да бъде не повече от 10 %.
Позиция (20): Капитанът/титулярят на разрешителното за стопански риболов или техен пълномощник поставя подписа, с което декларира верността на вписаните данни.
Позиция (21): Ако в позиция (20) се подпише упълномощено лице, тук се изписват името и неговият адрес.
Позиция (22): Посочва се мястото/зоната на предадения на друг плавателен съд или разтоварения на пристанището улов.
Забележка. В случай че уловът се предава или разтоварва на части за всяко предаване/разтоварване се попълва отделна страница съгласно инструкцията. За всяко последващо предаване/разтоварване не се отбелязват единствено количеството улов в килограми или брой единици за съхранение в позиция (15), като се попълва само видът на улова. Всички останали позиции се попълват. В този случай в графа "Забележки" се посочва № на страницата, на която е регистриран съответният улов в позиция (15).
В графа "Забележки" задължително се посочва № на страницата.

(Образец на риболовен дневник: втори лист)
 
Списък на риболовни уреди и риболовни операции
Вид на риболовния уред Трибуквен Статичен, Характеристики на Брой
  код влачен, риболовния уред риболовни
    мобилен   операции
1 2 3 4 5 6
Дънен трал Bottom otter trawl OTB Влачен Модел на трала Брой
        (търговско хвърляния
        наименование) или (замятания)
        диаметър на отвора и/или часове
Бим трал Beam trawl TBB Влачен Дължина на носещото в работно
        рамо x брой бимове положение
Дънен Bottom pair trawl PTB Влачен Модел на трала  
двоен трал       (търговско  
Пелагичен Mid-water otter OTM Влачен наименование) или  
трал* trawl     диаметър на отвора  
Двоен Mid-water pair PTM Влачен    
пелагичен trawl        
трал          
Други Otter twin trawls OTT Влачен    
двойни          
тралове          
Драга Boat dredges DRB Влачен Ширина x брой  
  Hand dredges DRH Влачен драгиращи  
  used on board a     приспособления  
  vessel        
  Mechanised HMD Влачен    
  dredges        
  including        
  suctiondredges        
Гриб Beach seine SB Влачен Обща дължина на  
  Danish seine SDN Влачен въжетата  
  (anchor)        
  Scottish seine SSC Влачен    
  (fly-dragging)        
  Pair seines SPR Влачен    
Гъргър Purse seine PS Мобилен Дължина; височина  
Вдигащи Boat-operated lift LNB Мобилен Дължина; височина Брой
мрежи nets       хвърляния
  Shore-operated LNS Мобилен Дължина; височина (замятания)
  stationary lift       за деня
  nets       и/или часове
Хрилни Encircling gill GNC Статични Дължина; височина в работно
мрежи nets       положение
  Gillnets (set) GNS Статични    
  Gillnets (drift) GND Статични    
  Combined GTN Статични    
  trammel and gill        
  nets        
Тройна Trammel net GTR Статични    
мрежа          
Куки и Troll lines LTL Мобилни Часове в работно положение
въдици Longlines (set) LLS Статични  
  Longlines LLD Статични  
  (drifting)      
  Handlines and LHP Статични Общ брой хвърляния (замятания) на
  pole-lines     куките/въжетата през деня (брой
  Hand lines and LHM Статични куки/брой въжета) и/или часове в
  polelines     работно положение
  (mechanised)      
Винтери и Pots FPO Статични Часове в работно положение
други        
капанни        
уреди        
Даляни Traps (Stationary FPO Статични Дължина на хавлията Сезонност
  pound trap nets)     и размери на къщата  
Без   NO      
съоръжение**          

* Риболовните уреди с удебелен шрифт са обичайните за нашата риболовна практика.
** Валидно е само за помощно риболовно съоръжение.

 
(Образец на риболовен дневник: трети лист)
 
Списък на видовете риба и други водни организми, които се ловят във вътрешните водоеми,
р. Дунав, Черно и Средиземно море
№ по Общоприети Общоприети Научни наименования на Трибуквен
ред наименования на наименования на латински език FAO код
  български език английски език    
1 2 3 4 5
Сладководни риби
1 Речна (балканска) Brown trout Salmo trutta fario TRS
  пъстърва      
2 Дъгова пъстърва Rainbow trout Oncorhynchus mykiss TRR
3 Сивен Brook trout Salvelinus fontinalis SVF
4 Дунавска пъстърва Huchen (Danube Hucho hucho HUC
    trout)    
5 Чудски сиг Common whitefish Coregonus lavaretus PLN
6 Пелед Peled Coregonus peled WHF
7 Липан Grayling Thymallus thymallus TLV
8 Щука Pike Esox lucius FPI
9 Речен кефал Chub Leuciscus cephalus LUH
10 Мъздруга Ide Leuciscus idus FID
11 Распер Asp Аspius aspius ASU
12 Лин Tench Tinca tinca FTE
13 Брияна (облез, уклей) Danube bleak Chalcalburnus chalcoides NUC
14 Уклей Bleak Alburnus alburnus ALR
15 Платика Carp bream Abramis brama FBM
16 Немски косат White-eye bream Abramis sapa  
17 Чил косат Zope Abramis ballerus FBR
18 Морунаш Vimba Vimba sp. VIV
19 Маришки морунаш Macedonian vimba Vimba melanops VIM
  (карабалък)      
20 Сабица Ziege Pelecus cultratus FSC
21 Скобар Undermouth Chondrostoma nasus HON
22 Бяла мряна Barbel Barbus barbus PTB
23 Черна (балканска) мряна Mediterranean Barbus meridionalis petenyi BUD
    barbel    
24 Маришка мряна Barbel Barbus cyclolepis BBZ
25 Шаран Common carp Cyprinus carpio FCP
26 Златиста каракуда Crucian carp Carassius carassius FCC
27 Сребриста каракуда Prussian carp Carassius auratus gibelio CGO
28 Бял толстолоб Silver carp Hypophthalmichthys molitrix SVC
29 Пъстър толстолоб Bighead carp Aristhichthys nobilis BIC
30 Бял амур Grass carp Ctenopharyingodon idella FCG
31 Черен амур Black carp Mylopharyngodon piceus BKC
32 Буфало Buffalo Ictiobus spp. BUF
33 Сом Wels catfish Sillurus glanis SOM
34 Канален (американски) Channel catfish Ictalurus punctatus ITP
  сом      
35 Михалца Burbot Lota lota FBU
36 Бяла риба (сулка) Pike perch Sander lucioperca FPP
37 Речен костур European perch Perca fluviatilis FPE
38 Голяма вретенарка Zingel Zingel zingel ZIZ
39 Чига Sterlet Acipenser ruthenus APR
Проходни риби
40 Моруна Beluga Huso huso HUH
41 Пъструга Starry sturgeon Acipenser stellatus APE
42 Руска есетра Russian sturegon Acipenser guеldenstaedti APG
43 Европейска речна Eel Anguilla anguilla ELE
  змиорка      
44 Карагьоз, дунавска Shad Caspialosa pontica/Alosa SHC
  скумрия   pontica  
Морски риби
45 Черноморска бодлива Piked dogfish Squalus acanthias DGS
  акула      
46 Цаца (копърка, трицона, European sprat Sprattus sprattus sulinus SPR
  шпрот)      
47 Хамсия Anchovy Engraulis encrasicholus ANE
      ponticus  
48 Зарган Garpike Belone belone GAR
49 Черноморски меджид Whiting Merlangius merlangus WHG
      euxinus  
50 Мерлуза European hake Merluccius merluccius HKE
51 Морски кефал Flathead mullet Mugil cephalus MUF
52 Кефал пелингас So-iuy mullet Mugil soiuy MYZ
53 Платерина Golden grey mullet Liza aurata MGA
54 Илария Leaping mullet Liza saliens LZS
55 Атерина Silverside Atherina spp. SIL
56 Лаврак European seabass Dicentrarchus labrax/Morone BSS
      labrax  
57 Лефер Bluefish Pomatomus saltatrix BLU
58 Сафрид Mediterranean Trachurus mediterraneus HMM
    horse mackerel ponticus  
59 Смарид Picarel Spicara spp. PIC
60 Барбуня Red mullet Mullus barbatus ponticus MUT
61 Барбуня Red mullet Mullus surmuletus MUR
62 Черноморска скумрия Mackerel Scomber scombrus MAC
63 Паламуд Atlantic bonito Sarda sarda BON
64 Попчета Gobies Gobiidae GPA
65 Калкан Turbot Psetta maxima TUR
66 Писия Flounder Platichthys flesus luscus FLE
67 Морски език Common sole Solea solea SOL
68 Морска лисица Thornback ray Raja clavata RJC
69 Морска котка Common stingray Dasyatis pastinaca JDP
70 Дългопер тон Albacore Thunnus alalunga ALB
71 Тон Bigeye tuna Thunnus obesus BET
72 Тон Bluefin tuna Thunnus thynnus BFT
73 Путасу Blue whiting Micromesistius poutassou WHB
74 Ципура Gilt-head seabream Sparus aurata SBG
75 Морски дявол Monkfish Lophius piscatorius ANF
76 Риба меч Swordfish Xiphias gladius SWO
77 Сардина Sardine Sardina pilchardus PIL
Други водни организми
78 Голяма водна жаба Marsh frog Rana ridibunda FGI
79 Обикновени скариди Deepwater prawn Leander spp.  
80 Пясъчна скарида Common shrimp Crangon sp. CSH
81 Езерен рак Crayfish Astacus leptodactylus AYS
82 Пагур   Eryphia spinifrons EIK
83 Обикновен (зелен) крив Common shore Carcinus maenas CRG
  рак crab    
84 Миди речни, седефки Freshwater mussel Unio spp.  
85 Миди речни, беззъбки Duck mussel Anodonta spp.  
86 Черна морска мида Black mussel Mytilus galloprovincialis MSM
87 Бяла пясъчна мида Soft-shelled clam Mya arenaria CLS
88 Рапан Rapana Rapana spp. RPNНовини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума