навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 5 ОТ 20 АПРИЛ 2006 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА РАБОТНИЦИТЕ ПО СРОЧНО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ ИЛИ ВРЕМЕННО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Издадена от министъра на труда и социалната политика

Обн. ДВ. бр.43 от 26 Май 2006г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 26 Февруари 2013г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи разпоредби


Чл. 1. С наредбата се определят допълнителни изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение.

Чл. 2. Наредбата се прилага:
1. във всички предприятия и места по чл. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, за работещите, наети по срочен трудов договор:
а) за определен срок;
б) до завършване на определена работа;
в) за заместване на работник или служител, който отсъства от работа;
г) за изпълнение на временни, сезонни или краткотрайни работи и дейности;
д) (нова - ДВ, бр. 19 от 2013 г.) за работа на длъжност, която се заема с конкурс;
е) (нова - ДВ, бр. 19 от 2013 г.) за определен мандат.
2. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2013 г.) във всички предприятия, ползватели на работници и служители, изпратени от предприятия, осигуряващи временна работа.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2013 г.) Работодателите, които наемат работници или служители по срочно трудово правоотношение, и предприятията, ползватели на работници и служители, изпратени от предприятие, осигуряващо временна работа, са длъжни да осигурят здравословни и безопасни условия на труд и еднаква степен на защита от производствените рискове на всички работници и служители.
(2) При осъществяване на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд лицата по ал. 1 са длъжни да спазват всички изисквания на законодателството в областта на здравословните и безопасните условия на труд.

Раздел II.
Специфични разпоредби


Чл. 4. (1) Преди започване на работата лицата по чл. 3, ал. 1 са длъжни да:
1. предоставят на работниците и служителите информация за:
а) рисковете за здравето и безопасността им, както и за мерките, които се предприемат за отстраняването, намаляването и контролирането на тези рискове;
б) необходимата професионална квалификация или умения за извършване на работата;
в) необходимите медицински прегледи съгласно Наредба № 3 от 1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците;
2. осигурят на работниците и служителите подходящо обучение или инструктаж по здравословни и безопасни условия на труд в съответствие със спецификата на всяко работно място и тяхната квалификация и професионален опит.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2013 г.) Лицата по чл. 3, ал. 1 са длъжни да осигурят за своя сметка медицинско наблюдение на работниците и служителите по срочно трудово правоотношение или при условията на временна работа съгласно Наредба № 3 от 1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2013 г.) За организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове, лицата по чл. 3, ал. 1 информират длъжностните лица и специализираните служби в предприятията, както и работниците и служителите за назначаването на работещи по срочно трудово правоотношение или при условията на временна работа.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2013 г.) Предприятията, ползватели на работници и служители, изпратени от предприятия, осигуряващи временна работа, са длъжни предварително да:
1. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2013 г.) определят вида работа и работните места за временна работа;
2. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2013 г.) уведомят предприятието, което осигурява временна работа, за специфичните характеристики на работното място, професионалните рискове и необходимата професионална квалификация.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2013 г.) Предприятието, осигуряващо временна работа:
1. предоставя информация за условията по ал. 1 на заинтересованите работници и служители;
2. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2013 г.) включва в трудовия договор условията по ал. 1.
(3) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2013 г.) Информацията по ал. 1, т. 2 се изпраща чрез:
1. интернет с електронен подпис, когато предприятието ползвател има удостоверение за универсален електронен подпис, или от изрично упълномощено лице, притежаващо удостоверение за универсален електронен подпис;
2. препоръчано писмо с обратна разписка.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2013 г.) Предприятията, ползватели на работници и служители, изпратени от предприятия, осигуряващи временна работа, носят отговорност за изпълнението на задълженията си за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2013 г.) По смисъла на тази наредба:
1. "Предприятие, осигуряващо временна работа" е предприятието по § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда.
2. "Предприятие ползвател" е предприятието по § 1, т. 18 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 36, т. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2006 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА РАБОТНИЦИТЕ ПО СРОЧНО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ ИЛИ ВРЕМЕННО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2013 Г.)

§ 5. Навсякъде в текста на наредбата изразът "които ползват работници и служители, предоставени им от предприятия, осигуряващи временна заетост" се заменя с "ползватели на работници и служители, изпратени от предприятия, осигуряващи временна работа".


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума