навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ПОДБОР И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА И НАСТАНЯВАНЕ НА ДЕЦА В ТЯХ

Приета с ПМС № 314 от 04.12.2006 г.

Обн. ДВ. бр.100 от 12 Декември 2006г., изм. и доп. ДВ. бр.68 от 4 Септември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.79 от 3 Октомври 2017г., доп. ДВ. бр.38 от 10 Май 2019г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат условията и редът за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.)

Чл. 2. (Отм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.)


Чл. 3. (1) Настаняването в приемни семейства може да бъде:
1. краткосрочно;
2. дългосрочно;
3. спешно;
4. заместваща приемна грижа.
(2) Видът на настаняването се определя в зависимост от потребностите на детето, целта на неговото настаняване и плана за действие на детето, изработен от дирекция "Социално подпомагане".
(3) (Доп. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.) Краткосрочно настаняване се предприема за срок до една година с цел подкрепа на биологичното семейство и връщане на детето в него. През този период се осъществяват мерки за предотвратяване на изоставянето по реда на Наредбата за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция, приета с Постановление № 181 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 74 от 2003 г.), или се осъществяват мерки за осиновяване на детето, ако реинтеграцията не е успешна.
(4) Дългосрочно настаняване се предприема за срок над една година за деца:
1. чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или чиито родителски права са ограничени;
2. чиито родители без основателна причина трайно не полагат грижи за тях;
3. чиито родители се намират в трайна невъзможност да ги отглеждат;
4. чието връщане в биологичното семейство в срока по ал. 3 е невъзможно;
5. чието осиновяване е невъзможно.
(5) Спешно настаняване с цел запазване на живота и здравето се предприема за деца:
1. изпаднали в бедствена ситуация;
2. за които е предприета мярка "полицейска закрила" след изтичането и;
3. които са жертви на насилие и трафик;
4. (доп. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.) до 3-годишна възраст, включително новородени.
(6) Заместваща приемна грижа се предприема съгласно Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, приет с Постановление № 153 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2003 г.; изм., бр. 24 от 2004 г. и бр. 31 от 2005 г.).
(7) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.) Заместваща приемна грижа може да се предоставя само от утвърдено приемно семейство по чл. 31, ал. 2 от Закона за закрила на детето.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.) (1) Доставчик на социалната услуга "приемна грижа" може да бъде дирекция "Социално подпомагане", общината или лицензиран доставчик на социална услуга за деца съгласно чл. 43б от Закона за закрила на детето.
(2) Утвърждаването на приемните семейства се извършва от Комисията по приемна грижа по чл. 31, ал. 2 от Закона за закрила на детето.
(3) Временното настаняване по административен ред и наблюдението на детето в приемното семейство се извършват от дирекция "Социално подпомагане".
(4) Наблюдението и подкрепата на приемното семейство се извършват от доставчиците на социалната услуга "приемна грижа".
(5) Отглеждането на детето се осъществява от приемното семейство.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.) Комисията за детето по чл. 20а от Закона за закрила на детето проучва потребностите от социалната услуга "приемна грижа" в съответната община и планира с общинската програма вида и броя приемни семейства в общината.


Чл. 5а. (Нов - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.) (1) Към всяка регионална дирекция за социално подпомагане се създава Комисия по приемна грижа, в която участват експертът по закрила на детето в регионалната дирекция за социално подпомагане, началникът на отдел "Закрила на детето" към дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес на кандидата за приемно семейство, психолог, приемен родител и други експерти по преценка на председателя на комисията.
(2) Председател на комисията по ал. 1 е директорът на регионалната дирекция за социално подпомагане или оправомощено от него длъжностно лице.
(3) Комисията по ал. 1:
1. проучва потребностите от социалната услуга "приемна грижа" на областно ниво;
2. съгласува планираните от комисиите по чл. 5 видове и брой приемни семейства за включване в общинските програми за закрила на детето на общините от съответната област;
3. утвърждава/отказва утвърждаването на кандидати за приемни семейства и предлага заличаване на приемни семейства, които са вписани в регистъра по чл. 31, ал. 3 от Закона за закрила на детето;
4. разглежда годишните доклади за оценка на приемните семейства;
5. организира и провежда срещи с доставчиците по чл. 4, ал. 1 относно развитието на приемната грижа.


Чл. 5б. (Нов - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.) (1) Комисията по приемна грижа се състои най-малко от 5 членове. Съставът на комисията се определя със заповед на директора на регионалната дирекция за социално подпомагане.
(2) Комисията по приемна грижа провежда редовни заседания най-малко веднъж на два месеца по предварително установен дневен ред.
(3) Всяка комисия по приемна грижа приема правила за реда и организацията на своята работа.
(4) Материално-техническото осигуряване на работата на Комисията по приемна грижа се осъществява от регионалната дирекция за социално подпомагане.

Глава втора.
КАНДИДАТСТВАНЕ, ПОДБОР И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА


Чл. 6. Доставчикът по чл. 4, ал. 1 извършва набирането на приемни семейства в съответствие с потребностите, определени в общинската програма за закрила на детето.


Чл. 7. (1) Доставчикът по чл. 4, ал. 1 предоставя на кандидатите за приемно семейство по разбираем за тях начин писмена и устна информация относно условията и реда за кандидатстване, процедурата по подбора и утвърждаването на кандидатите, както и относно същността и целта на настаняването в приемното семейство като мярка за закрила на детето.
(2) Доставчикът по чл. 4, ал. 1 провежда с кандидатите за приемно семейство среща, на която им предоставя информацията по ал. 1.


Чл. 8. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.) Кандидатите за приемно семейство подават заявление съгласно приложение № 1 до доставчик по чл. 4, ал. 1 по настоящия им адрес. Към заявлението се прилагат в срок до приключване на оценката:
1. копие от документ за самоличност;
2. документ от ЕСГРАОН, че не са поставени под запрещение, не са лишени от родителски права или не са с ограничени родителски права;
3. декларация, че не са налице обстоятелствата по чл. 32, т. 4 - 7 от Закона за закрила на детето;
4. медицинско удостоверение, че не страдат от болестите по чл. 32, т. 8 от Закона за закрила на детето;
5. (отм. - ДВ, бр. 79 от 2017 г.)
6. свидетелство за съдимост;
7. документ, удостоверяващ, че срещу кандидатите за приемно семейство не е образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.) При необходимост доставчикът по чл. 4, ал. 1 може да изисква и други документи, както и информация от съответните държавни органи във връзка с документите по ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.) Доставчикът по чл. 4, ал. 1 писмено уведомява директора на регионалната дирекция за социално подпомагане за постъпилите заявления от кандидати за приемно семейство.
(4) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.) Доставчикът по чл. 4, ал. 1 прави предложение за утвърждаване или за отказ за утвърждаване на кандидатите за приемно семейство до Комисията по приемна грижа.
(5) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.) Утвърдените кандидати за приемни семейства се вписват от регионалната дирекция за социално подпомагане в регистъра по чл. 31, ал. 3 от Закона за закрила на детето.
(6) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.) Дирекция "Социално подпомагане" може да насочи кандидатите за приемни семейства към друг доставчик по чл. 4, ал. 1.
(7) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.) Доставчикът по чл. 4, ал. 1 определя един или повече социални работници, които отговарят за работата с приемното семейство, координират и развиват услугата "приемна грижа".
(8) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.) Директорът на дирекция "Социално подпомагане" определя социален работник за работа с детето, което може да бъде настанено в приемно семейство.
(9) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2017 г.) Дирекция "Социално подпомагане" извършва служебно проверка за получаваните от кандидатите месечни социални помощи по реда на Закона за социално подпомагане, освен в случаите на кандидати за професионално приемно семейство. В случаите, в които заявлението по ал. 1 е подадено до общината или до лицензиран доставчик на социална услуга за деца съгласно чл. 43б от Закона за закрила на детето, тази информация се предоставя служебно от съответната дирекция "Социално подпомагане" по искане на доставчика.
(10) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) В случаите, в които доставчик на услугата "приемна грижа" е дирекция "Социално подпомагане", обстоятелствата по ал. 1, т. 6 и 7 за българските граждани се установяват служебно.

Глава трета.
ОЦЕНЯВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИЕМНО СЕМЕЙСТВО


Чл. 9. (1) Оценяването на кандидатите за приемно семейство се извършва от доставчиците по чл. 4, ал. 1 след:
1. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.) провеждане на не по-малко от 4 срещи - разговори с кандидатите и останалите членове на домакинството;
2. (доп. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.) не по-малко от две посещения в дома на кандидатите, където ще се отглежда детето;
3. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.) интервю с двама поръчители, които дават писмена препоръка за кандидатите;
4. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.) базово обучение на кандидатите, което приключва с доклад от обучителя за резултатите от обучението.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.) Базовото обучение на кандидатите за приемно семейство включва най-малко 36 часа по програма, утвърдена от министъра на труда и социалната политика, председателя на Държавната агенция за закрила на детето и изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.) Оценяването следва да приключи в срок до 4 месеца от подаване на заявлението. Срокът може да бъде удължен еднократно с два месеца по обективни причини, касаещи кандидатите.


Чл. 10. При оценяване на кандидатите за приемно семейство се прави преценка на следните обстоятелства:
1. възможността на кандидатите за приемно семейство да осигурят материални условия за отглеждане и развитие на детето, включително лично пространство за детето в жилището си;
2. притежаването на лични качества на кандидатите за полагане на "приемна грижа" по отглеждането и възпитанието на дете в сътрудничество със социалния работник от дирекция "Социално подпомагане", работещ с детето, и/или с доставчика по чл. 4, ал. 1, както и с биологичното семейство, когато това е в интерес на детето;
3. (нова - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.) разбирането на същността и ролята на приемната грижа и мотивацията на кандидатите за предоставяне на услугата.


Чл. 11. (1) Оценяването на кандидатите завършва със социален доклад, изготвен от социалния работник, работещ с кандидатите за приемно семейство, съгласно приложение № 4.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.) Доставчикът по чл. 4, ал. 1 уведомява кандидатите за приемно семейство за изготвения социален доклад, които в 7-дневен срок от уведомлението могат да се запознаят с него и да направят писмени възражения пред доставчика, извършил оценяването.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.) Доставчикът по чл. 4, ал. 1, извършил оценяването, представя на Комисията по приемна грижа социалния доклад заедно с направените възражения.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.) Комисията по приемна грижа разглежда социалните доклади за оценяване на кандидатите за приемни семейства и постъпилите към тях възражения и взема решение за утвърждаване или за отказ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.) Член на Комисията по приемна грижа, който е съпруг или роднина по права линия без ограничение, по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство до трета степен на някой от кандидатите за приемно семейство, не взема участие при разглеждане на кандидатурата му.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.) Комисията по приемна грижа изслушва социалния работник, изготвил доклада по чл. 11, ал. 1, и при необходимост - кандидатите за приемно семейство.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.) Комисията по приемна грижа представя социалния доклад, постъпилите възражения и решението по ал. 2 на директора на регионалната дирекция за социално подпомагане в 7-дневен срок.


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.) (1) Директорът на регионалната дирекция за социално подпомагане издава заповед за вписване или за отказ за вписване на кандидатите за приемно семейство в регистъра по чл. 31, ал. 3 от Закона за закрила на детето в 14-дневен срок от представяне на документите по чл. 12, ал. 5.
(2) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) След влизането в сила на заповедта по ал. 2 утвърдените кандидати за приемно семейство се вписват в регистъра по чл. 31, ал. 3 от Закона за закрила на детето.
(4) В 7-дневен срок от влизането в сила на заповедта по ал. 1 директорът на регионалната дирекция за социално подпомагане уведомява кандидатите за приемно семейство за вписването или за отказа за вписване в регистъра по чл. 31, ал. 3 от Закона за закрила на детето.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.) Кандидатите за приемно семейство могат да се откажат писмено на всеки етап от оценяването чрез заявление до доставчика по чл. 4, ал. 1, който го извършва, и до директора на регионалната дирекция за социално подпомагане.


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.) Доставчикът по чл. 4, ал. 1 дава становище в социалния доклад, че кандидатите не трябва да бъдат утвърдени и вписани в регистъра по чл. 31, ал. 3 от Закона за закрила на детето, когато:
1. кандидатите отказват да сътрудничат на социалния работник при оценяването или да бъдат обучавани по програмите съгласно чл. 9, ал. 2 или чл. 26, ал. 2;
2. мотивацията на кандидатите противоречи на интересите на детето;
3. кандидатите живеят изолирано и не поддържат връзки с близки и приятели или когато трудно биха намерили достатъчно време за детето;
4. децата на кандидата, неговият съпруг или съжителстващото с него лице се противопоставят на настаняването на дете в семейството;
5. съществуват други причини, които биха навредили на психическото, физическото или социалното развитие на детето.

Глава четвърта.
НАСТАНЯВАНЕ НА ДЕТЕ В ПРИЕМНО СЕМЕЙСТВО


Чл. 16. (1) (Доп. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.) Изборът на подходящо приемно семейство за определено дете се прави от дирекция "Социално подпомагане", работеща с детето, като се взема и становището на доставчика по чл. 4, ал. 1, работещ с приемното семейство.
(2) След избора по ал. 1 започва процес на опознаване между приемното семейство и детето, който продължава от 4 до 6 седмици.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.) Процесът на опознаване включва срещи на детето и приемното семейство и посещения на детето в жилището на приемното семейство съгласно план, разработен съвместно от дирекция "Социално подпомагане", доставчика по чл. 4, ал. 1 и приемното семейство.
(4) При спешното настаняване опознаването може да трае по-кратко време от посоченото в ал. 2 или изобщо да отпадне в зависимост от обстоятелствата и спешността на конкретния случай.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.) Настаняване, извън случаите по ал. 4, се предприема, когато в процеса на опознаване между детето и приемното семейство се изградят близки отношения.
(6) Опознаването включва и предоставяне на информация на приемното семейство от социалния работник, работещ с детето, относно:
1. нуждите, навиците и интересите на детето;
2. особеностите в поведението и развитието на детето;
3. здравословното състояние на детето;
4. биологичното семейство на детето;
5. (нова - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.) изградени връзки на детето с други роднини и близки лица;
6. (нова - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.) упражняването на родителските права и задължения по отношение на детето;
7. (нова - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.) срока на настаняване в приемното семейство;
8. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.) друга информация, която би подпомогнала приемното семейство в грижите за детето.


Чл. 17. (1) В случаите на настаняване на две или повече деца в едно приемно семейство се издават заповеди за настаняване за всяко от тях.
(2) Настаняването на дете в приемно семейство, в което има вече настанено друго дете, не може да се извърши по-рано от две седмици от предишното настаняване.
(3) При настаняване на братя и сестри, както и на деца, при които има изградена емоционална връзка, ал. 2 не се прилага.


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.) В договора по чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето се уреждат правата и задълженията на страните, свързани с осигуряване на:
1. подходящи жилищни условия;
2. лично пространство за детето;
3. подходяща храна и режим на хранене;
4. личните нужди на детето;
5. условия за емоционално развитие;
6. грижи за здравето и образованието;
7. начин на осъществяване режима на лични отношения с биологичното семейство, регламентиран в съдебното решение за настаняване;
8. срещи с роднини, близки, приятели или значими за детето хора;
9. сътрудничество с дирекция "Социално подпомагане" и с доставчика по чл. 4, ал. 1;
10. информация за други важни за детето или приемното семейство обстоятелства;
11. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.) подкрепа на приемното семейство от доставчиците по чл. 4, ал. 1;
12. (нова - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.) подкрепа на детето от доставчиците по чл. 4, ал. 1 и чрез насочване към социални услуги.
(2) При настаняването на дете социалният работник, работещ с детето, предоставя на приемното семейство плана за действие и друга информация, необходима за отглеждането на детето.
(3) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.) Планът по ал. 2 задължително включва и мерки за осъществяване на контактите между детето и биологичното му семейство и други значими за детето роднини и близки и се разработва съвместно от дирекция "Социално подпомагане" и доставчика по чл. 4, ал. 1, работещ с приемното семейство, като се съгласува с приемното и с биологичното семейство.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.) При краткосрочно настаняване в договора по ал. 1 се уреждат и въпросите, свързани с прилагането на мерките за предотвратяване на изоставянето.


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.) Социалният работник, работещ с детето, настанено краткосрочно в приемно семейство, когато прецени, че не е в интерес на детето връщането му в биологичното му семейство, разработва нов план за действие.


Чл. 20. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.) При настаняване на дете в приемно семейство в заповедта на директора на дирекция "Социално подпомагане" и/или в съдебното решение се определят условията за ползване на "заместваща приемна грижа" съгласно Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето.

Глава пета.
НАБЛЮДАВАНЕ НА ПРИЕМНАТА ГРИЖА


Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.) (1) Доставчикът по чл. 4, ал. 1 извършва наблюдение и подкрепя приемното семейство при осъществяването на приемна грижа.
(2) Социалният работник от дирекция "Социално подпомагане", работещ с детето, посещава детето в приемното семейство най-малко два пъти през първия месец и веднъж през всеки следващ месец.
(3) Социалният работник, определен от доставчика по чл. 4, ал. 1 да работи с приемното семейство, посещава семейството най-малко два пъти през първия месец и веднъж през всеки следващ месец.
(4) Приемното семейство осигурява възможност на социалните работници за осъществяване на лични контакти с детето.
(5) За всяко домашно посещение социалните работници по ал. 2 и 3 изготвят протокол.
(6) Социалните работници по ал. 2 и 3 обсъждат с приемното семейство развитието на детето най-малко веднъж месечно.


Чл. 22. (1) Приемното семейство уведомява дирекция "Социално подпомагане", работеща с детето, и доставчика по чл. 4, ал. 1 при настъпване на важни обстоятелства, засягащи детето, като:
1. промяна в обстоятелствата по чл. 32 от Закона за закрила на детето;
2. промяна в обстоятелствата по чл. 10;
3. (доп. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.) промяна на настоящия адрес или предстояща промяна на настоящия адрес;
4. сключване на брак от лицето, станало приемно семейство;
5. развод на лицето, станало приемно семейство;
6. смърт на детето или на лицето, станало приемно семейство;
7. други важни обстоятелства.
(2) При наличие на обстоятелствата по ал. 1 социалният работник, работещ с детето, може да направи мотивирано предложение до директора на дирекция "Социално подпомагане" за спешно настаняване в друго приемно семейство или за промяна на мярката за закрила, ако е в интерес на детето.


Чл. 23. (1) (Предишен текст на чл. 23, доп. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.) Дирекция "Социално подпомагане" и/или доставчикът по чл. 4, ал. 1 осигурява подкрепа и помощ на приемното семейство при изпълнение на задълженията, свързани с отглеждането и възпитанието на настаненото дете, чрез поддържащо обучение, консултиране, групи за самопомощ и подкрепа или други услуги.
(2) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.) Всички приемни семейства, в които има настанени деца, задължително участват в обучения, организирани от доставчици по чл. 4, ал. 1.


Чл. 24. (1) Социалният работник, работещ с приемното семейство, най-малко веднъж годишно прави преглед на вече утвърденото приемно семейство, като провежда среща с него, посещава дома му и изготвя доклад.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.) При установяване наличието на промяна в обстоятелствата по чл. 32 от Закона за закрила на детето или по чл. 10, при които съществува опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото, интелектуалното и социалното развитие на детето, социалният работник по ал. 1 изготвя социален доклад за оценяване.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.) Социалният доклад се представя на Комисията по приемна грижа, която прави предложение до директора на регионалната дирекция за социално подпомагане за издаване на заповед за заличаване на приемното семейство от регистъра по чл. 31, ал. 3 от Закона за закрила на детето.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.) Директорът на регионалната дирекция за социално подпомагане след преценка на всички обстоятелства издава заповед за заличаване от регистъра, която подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) След влизането в сила на заповедта по ал. 4 приемното семейство се заличава от регистъра.

Глава шеста.
ПРОФЕСИОНАЛНА ПРИЕМНА ГРИЖА


Чл. 25. (В сила от 01.01.2007 г.) В професионално приемно семейство се настаняват приоритетно:
1. деца до 3-годишна възраст;
2. деца с увреждания;
3. деца - жертви на насилие или трафик;
4. деца, спрямо които е приложена мярка "полицейска закрила", след изтичането на срока и;
5. деца при условията на заместваща приемна грижа;
6. (нова - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.) деца с поведенчески проблеми.


Чл. 26. (В сила от 01.01.2007 г.) (1) Кандидатите за професионално приемно семейство получават базово обучение по утвърдената програма по чл. 9, ал. 2 и допълнителна квалификация за отглеждане и възпитание на деца.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.) Допълнителна квалификация за отглеждане и възпитание на деца се осъществява чрез обучение, включващо най-малко 24 часа по програма, утвърдена от министъра на труда и социалната политика по предложение на председателя на Държавната агенция за закрила на детето и изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.


Чл. 27. (В сила от 01.01.2007 г.) В заповедта за утвърждаване на професионалното приемно семейство се посочват броят, възрастта и особеностите на децата, за които е подходящо приемното семейство, в съответствие със социалния доклад по чл. 11, ал. 1 и заявената готовност.


Чл. 28. (В сила от 01.01.2007 г.) (1) Професионално приемно семейство, направило два отказа за настаняване на дете, за което е подходящо, се предлага от социалния работник, работещ със семейството, за заличаване от регистъра по реда на чл. 24.
(2) В случаите, когато в семейството вече има настанено дете, ал. 1 не се прилага за периода на настаняването.

Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се приема на основание чл. 31, ал. 3 и 6 от Закона за закрила на детето.


§ 2. Разпоредбите на чл. 25 - 28 влизат в сила от 1 януари 2007 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 ОТ 28 АВГУСТ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ПОДБОР И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА И НАСТАНЯВАНЕ НА ДЕЦА В ТЯХ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 314 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 68 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 04.09.2012 Г.)

§ 30. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.)


До
....................................
....................................
гр./с. ..........................
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
 
1. Кандидат:
Име, презиме и фамилия ЕГН Образование Месторабота Гражданство
         
         
Адрес: ................................................................................................................................................................................................................................................................................
Телефон: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................
На какъв език се говори в семейството: ...................................................................................................................................................................................................................................................
Владеете ли български език добре: ...........................................................................................................................................................................................................................................................
Религия: ................................................................................................................................................................................................................................................................................
Съпруг/а
 
Име, презиме и фамилия ЕГН Образование Месторабота Гражданство
         
         
 
2. Желая да предоставям приемна грижа като:
а) доброволно приемно семейство;
б) професионално приемно семейство.
3. Финансово и икономическо състояние:
а) среден месечен доход на член от семейството (в лв.): ..................................................................................
б) жилище: собствено/под наем, брой стаи ........................................................................................................
в) трудова заетост ....................................................................................................................................................
г) доходи от други източници ................................................................................................................................
4. За какво дете бихте искали да се грижите ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
5. Непълнолетни деца, живеещи в семейството:
Име Пол Дата на раждане Образование Връзка с кандидата
1.        
2.        
3.        
 
6. Други деца на кандидата, които не живеят в дома или са починали:
Име Пол Дата на раждане Образование Връзка с кандидата Причина
1.          
2.          
 
7. Други членове на домакинството, включително съжителстващи на семейни начала с кандидата, пълнолетни синове и дъщери, живеещи в дома:
Име Пол Дата на раждане Образование Връзка с кандидата
1.        
2.        
3.        
 
8. Индивидуални препоръки. Назовете двама поръчители, които могат да дадат информация за Вас:
 
1. Име:
..................................................................................................................................................................................
Адрес:
..................................................................................................................................................................................
Телефон:
....................................................................................................................................................................................
2. Име:
................................................................................................................................................................................
Адрес:
................................................................................................................................................................................
Телефон:
..................................................................................................................................................................................
9. Причини, поради които кандидатствате за приемно семейство:
...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Известно ми е, че за декларираните неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
Дата: ....................... Подписи: 1. ...............................................................
  2. ..............................................................


Приложение № 2 към чл. 9, ал. 1, т. 1

(Отм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.)


Приложение № 3 към чл. 9, ал. 1, т. 3

(Отм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.)


Приложение № 4 към чл. 11, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.)


СОЦИАЛЕН ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМНО СЕМЕЙСТВО
 
Данни за кандидата:
Име, презиме и фамилия ЕГН Семейно положение Образование Професия Месторабота
1.          
           
Съпруг/а:          
           
Постоянен и настоящ адрес на кандидата:
Телефон/и на кандидата:
1. Личностен профил на кандидатите
· История на детството и отглеждане
· Образование
· Трудова заетост
· Интереси и свободни занимания
· Личност
2. Деца в домакинството
· Описание на всяко дете - някакви специални таланти или нужди
· Някаква специална връзка с родителите
· Тяхното отношение към приемните деца
· Живели ли са някои от децата в специализирана институция/социална услуга - резидентен тип. Причини и отражение върху детето
3. Възрастни членове на домакинството
· Роля в домакинството и връзка с кандидатите
· Тяхното отношение към предложените настанявания
· Получени ли са препоръки и направени ли са проверки за тях
4. Връзката между двамата кандидати
· Предишни връзки и контакт с децата от тези връзки
· Силни страни на кандидатите
· Справяне с трудности, стрес и гневни изблици
· Подкрепа един към друг
· Вземане на решения
· Как приемничеството ще се отрази на тяхната връзка
5. Начин на живот на семейството
· Кое е важно за семейството - религия, обичаи, храна и часове за хранене, специални случаи
· Как се показва в семейството привързаността
· Отношение към образованието и постиженията
· Ще пожелае ли семейството да приеме дете с етнически произход, различен от неговия, дете с увреждания или здравословни проблеми
6. Родителски способности
· Опит в грижите или работата с деца
· Умения като родители и направени ли са уговорки за грижите за детето, ако родителят е на работа
· Разбиране нуждите на приемните деца и адаптиране на родителските им умения, за да посрещнат тези нужди; безопасност и граници на намеса в личния периметър
· Справяне с поведението на децата; награди и възпитание в добро поведение
7. Мрежа от хора, подкрепящи семейството
· Роднини
· Приятели и съседи
· Формални и неформални групи, в които са включени кандидатите
8. Здравословно състояние на кандидата/кандидатите
9. Съдимост
10. Финансово и материално положение на семейството
· Доходи и жилище
· Ще има ли нужда семейството от допълнителни мебели и др.
· Въздействие на едно приемно дете върху дома
11. Роля и отношение на приемните семейства
· Причини за желанието им да станат приемно семейство
· Очаквания за ролята им като приемно семейство
· Яснота за отношенията им със социалните работници
· Работа с рожденото семейство
· Помагане на приемните деца да разберат миналото си
· Сътрудничество с дирекция "Социално подпомагане" и другите доставчици на социалната услуга "приемна грижа"
· Сътрудничество с рожденото семейство и с кандидат-осиновители
· Готовност за придобиване на повече знания, умения и допълнителна информация, за самоусъвършенстване и инициативност
12. Резултат от оценката на социалния работник
· Разбиране за същността, характера и ролята на приемната грижа
· Мотивация
· Умения за работа с деца
· Децата, с които най-добре биха работили
13. Препоръки на социалния работник
Социален работник ......................................................................................................................................................................................................................................................................

(подпис, име и длъжност на лицето, изготвило социалния доклад)

Дата: .....................................


Новини


 
 
 

Спектър


 

rss
Посети форума