навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 34 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

В сила от 01.01.2007 г.
Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.7 от 23 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.89 от 6 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.55 от 17 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.72 от 14 Септември 2010г., изм. ДВ. бр.58 от 29 Юли 2011г., попр. ДВ. бр.60 от 5 Август 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.50 от 3 Юли 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 12 Март 2013г., изм. ДВ. бр.73 от 20 Август 2013г., изм. ДВ. бр.59 от 18 Юли 2014г., отм. ДВ. бр.7 от 27 Януари 2015г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Отменена с § 10 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването - ДВ, бр. 7 от 27 януари 2015 г., в сила от 31.01.2015 г.

Чл. 1. (1) С тази наредба се определя номенклатурата на специалностите в системата на здравеопазването съгласно приложение № 1.
(2) С наредбата се уреждат и условията и редът за провеждане и финансиране на обучението за придобиване на специалност в здравеопазването.
Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Специалност в системата на здравеопазването се придобива след изпълнение на учебната програма и успешно положен практически и теоретичен изпит пред държавна изпитна комисия, определена със заповед на министъра на здравеопазването.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) По реда на ал. 1 се придобива и професионална квалификация за извършване на високоспециализирани дейности в определена област на здравеопазването, без признаване на специалност съгласно приложение № 1а.
(3) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) Обучение за извършване на високоспециализирани дейности, извън посочените в приложение № 1а, се организира и провежда от висшите училища, Военномедицинската академия и съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина по реда на чл. 182 на Закона за здравето.

Чл. 3. (Обявен за нищожен в частта "и ежегодно определя броя на местата за специализанти" с Решение № 15612 от 26 ноември 2013 г. по административно дело № 12716 от 2012 г. на ВАС - ДВ, бр. 59 от 2014 г.) Министърът на здравеопазването планира и координира дейността по провеждане на обучението за придобиване на специалност от медицинските и от немедицинските специалисти, работещи в системата на здравеопазването.

Чл. 4. (1) Към министъра на здравеопазването се създават консултативни съвети за специализация по професионалните направления "Медицина", "Дентална медицина", "Фармация" и "Здравни грижи" и за немедицинските специалисти.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) В състава на съветите по ал. 1 се включват представители на: Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието, младежта и науката, обучаващите институции по чл. 7, и съсловните организации.
(3) Консултативните съвети за специализация:
1. правят предложения до министъра на здравеопазването за решаването на проблеми и усъвършенстване на обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването;
2. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) дават становище по постъпилата от регионалните здравни инспекции и районните колегии на съсловните организации, от висшите училища и Военномедицинската академия информация за възможностите за обучение от обучаващите институции по чл. 7 през следващата календарна година;
3. дават становище по учебните програми за обучение, утвърждавани от министъра на здравеопазването;
4. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) дават становище до министъра на здравеопазването за определяне на стойността на обучението по специалности;
5. дават становище по постъпили предложения за промяна в номенклатурата на специалностите в системата на здравеопазването;
6. осъществяват и други функции, възложени от министъра на здравеопазването.
(4) Министърът на здравеопазването утвърждава правила за работата на консултативните съвети за специализация.

Чл. 5. (1) (Предишен текст на чл. 5 - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) Висшите училища организират, регистрират, провеждат и контролират обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, а Военномедицинската академия - обучението по военномедицинските специалности.
(2) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) Висшите училища съвместно със съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина организират, регистрират, провеждат и контролират обучението за придобиване на професионална квалификация по чл. 2, ал. 2.

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) В Министерството на здравеопазването се водят регистър на специализантите и регистър на придобилите специалност в системата на здравеопазването.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Регистърът на специализантите съдържа:
1. пореден номер в регистъра;
2. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) имената по документ за самоличност на специализанта, гражданство и единен граждански номер/личен или друг идентификационен номер на чужденеца от документа за самоличност;
3. (нова - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) придобитата от специализанта образователно-квалификационна степен, специалност и професионална квалификация, серия, номер и регистрационен номер на дипломата за висше образование, дата на издаване и висшето училище, издало дипломата;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) наименование на специалността и висшето училище (или Военномедицинска академия), в което е записан специализантът;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) номер на договора по чл. 24 и страните по него;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) промяна в обстоятелствата по провеждане на обучението за придобиване на специалност;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) сесията и годината на полагане на държавния изпит.
(3) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Регистърът на придобилите специалност съдържа:
1. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) данните по ал. 2, т. 1, 2 и 4;
2. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) серия, номер и дата на издаване на свидетелството за призната специалност.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) Ръководителите на висшите училища или на Военномедицинската академия изпращат в Министерството на здравеопазването на хартиен и на електронен носител:
1. данните по ал. 2, т. 2, 3, 4 и 5 в едномесечен срок от сключването на договорите по чл. 24;
2. информация в случаите по ал. 2, т. 6 в едноседмичен срок от настъпването на промените;
3. данните по ал. 2, т. 7 в едномесечен срок от полагането на държавния изпит за придобиване на специалност;
4. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) серия, номер и дата на издаване на свидетелството за призната специалност в едномесечен срок от получаване на регистрационен номер в регистъра на придобилите специалност.
(5) (Предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 89 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Министерството на здравеопазването изпраща на съответното висше училище и на Военномедицинската академия поредния номер в регистъра на придобилите специалност за вписване в свидетелството за призната специалност на съответното лице.

Глава втора.
ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Раздел I.
Обучаващи институции


Чл. 7. (1) Теоретичното обучение се провежда от:
1. висши училища, получили положителна акредитационна оценка по Закона за висшето образование, и Военномедицинската академия;
2. национални центрове по проблемите на общественото здраве, получили акредитация по съответната специалност по реда на Закона за висшето образование.
(2) Практическото обучение се провежда във:
1. заведенията по ал. 1;
2. лечебни заведения, получили положителна акредитационна оценка за обучение на студенти и специализанти по чл. 90, ал. 1, т. 3 от Закона за лечебните заведения, които имат възможност за изпълнение на учебната програма за специалността или на съответните раздели или модули от нея;
3. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) регионалните здравни инспекции и здравните заведения, определени от министъра на здравеопазването.

Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г., нов - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) Обучението за придобиване на професионална квалификация за извършване на високоспециализирана дейност по чл. 2, ал. 2 се извършва в лечебни заведения, получили положителна акредитационна оценка за обучение по съответната специалност, в чиято област попада високоспециализираната дейност, определени със заповед на министъра на здравеопазването.
(2) Лечебните заведения по ал. 1 трябва да осигуряват условия за обучение и да разполагат с необходимата апаратура и специалист, придобил професионална квалификация по съответната високоспециализирана дейност.

Раздел II.
Условия за провеждане на обучението


Чл. 9. (1) (Предишен текст на чл. 9, доп. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването се състои в усвояване на теоретични знания и практически умения по специалност, която обхваща обособен раздел на медицинската наука и практика и завършва с държавен изпит, положен в срока по чл. 12, ал. 8.
(2) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Обучението за придобиване на специалност и държавният изпит се провеждат на български език.

Чл. 10. (1) Специалност могат да придобиват правоспособни медицински специалисти с висше образование по специалностите от професионални направления "Медицина", "Дентална медицина", "Фармация" и "Здравни грижи".
(2) Специалност по реда на тази наредба могат да придобиват и немедицински специалисти с висше образование, ако има определена специалност за тях в номенклатурата по чл. 1 и работят по тази специалност в системата на здравеопазването.
(3) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) Професионална квалификация по чл. 2, ал. 2 се придобива от лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по "медицина" или по "дентална медицина" и с придобита специалност, в чиято област попада високоспециализираната дейност.

Чл. 11. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 89 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Според финансирането обучението на специализанти се осъществява на следните видове места:
1. финансирани от държавата;
2. срещу заплащане;
3. заемани по реда на чл. 20;
4. финансирани от друг източник;
5. за чужденци.
(2) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Финансирането на местата по ал. 1, т. 4 се извършва въз основа сключен договор между специализанта и физическо или юридическо лице или със средства от европейски проекти и програми.
(3) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2013 г.) В случаите по ал. 2, когато финансирането се извършва по европейски проекти и програми, на лекарите специализанти и на лекарите по дентална медицина специализанти могат да се отпускат стипендии от средствата, предвидени по бюджета на съответния проект. При условие че финансирането се извършва със средства от Европейските структурни фондове, размерът на стипендиите, редът и условията за предоставянето им се одобряват от Комитета за наблюдение на съответната оперативна програма.
(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Записването се извършва във висшите училища или във Военномедицинската академия, а обучението се провежда от институциите по чл. 7.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Не може да се извършва записване и провеждане на обучение за придобиване едновременно на повече от една специалност.
(6) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Обучението за придобиване на професионална квалификация по чл. 2, ал. 2 е с минимална продължителност 12 месеца и се провежда срещу заплащане на такса от обучавания, определена от висшите училища или Военномедицинската академия.

Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) Лице, прието на място, финансирано от държавата, се задължава след придобиването на специалност да постъпи на работа в лечебно или здравно заведение, определено от министъра на здравеопазването, за срок, равен на продължителността на обучението му.
(2) Министерството на здравеопазването се задължава да предложи на лицето по ал. 1 лечебно или здравно заведение на територията на страната, където може да започне работа на длъжност, съответстваща на придобитата от него специалност.
(3) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) В случаите, когато лицето по ал. 1 е сключило и представи в Министерството на здравеопазването договор с лечебно или здравно заведение, в който е уговорено задължение за специализанта да работи в него след завършването на обучението за придобиване на специалност за срок, не по-малък от продължителността му, Министерството на здравеопазването определя на лицето същото лечебно или здравно заведение за постъпване на работа.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) В случай, че лицето не постъпи на работа в едномесечен срок в лечебното или здравното заведение, определено от Министерството на здравеопазването, то дължи обезщетение на Министерството на здравеопазването в трикратния размер на заплатените средства за теоретично и практическо обучение за периода на проведеното обучение.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) Ако лицето напусне осигурената му работа преди изтичане на срока по ал. 1, то дължи обезщетение на Министерството на здравеопазването в трикратния размер на изплатените средства за теоретично и практическо обучение, изчислено пропорционално на времето, през което не е работило.
(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) Разпоредбите по ал. 1, 4 и 5 не се прилагат в случаите, когато Министерството на здравеопазването не предложи на лицето лечебно или здравно заведение, в което то да постъпи на работа, в 3-месечен срок от датата на придобиване на специалност.
(7) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) Разпоредбата на ал. 4 не се прилага, ако лицето представи заповед за назначаване на длъжност, съответстваща на придобитата от него специалност, в регионална здравна инспекция. Ако лицето напусне работата си в регионалната здравна инспекция преди изтичане на срока по ал. 1 и не постъпи на работа в лечебното или здравното заведение, определено от министъра на здравеопазването, то дължи обезщетение по ал. 5.
(8) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2012 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) Министерството на здравеопазването може да промени лечебното или здравно заведение по ал. 2 по писмена молба на специалиста, съдържаща мотиви относно наличието на обективни причини, които налагат промяната.
(9) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 50 от 2012 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) Лице, прието на място, финансирано от държавата, което прекрати обучението си или продължи обучението си срещу заплащане, дължи обезщетение на Министерството на здравеопазването в трикратния размер на заплатените средства за теоретично и практическо обучение за периода на проведеното обучение.
(10) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) Лице, чието финансиране на обучението се извършва със средства по европейски проекти и програми, дължи обезщетение на Министерството на здравеопазването при условията и по реда, предвидени в съответния проект или програма и договора по чл. 41, ал. 7.

Чл. 11б. (1) (Нов - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г., предишен текст на чл. 11б - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Разпоредбата на чл. 11а не се прилага за лекарите, които работят в центровете за спешна медицинска помощ, приети са и са провели обучението си по реда на чл. 20а на места, финансирани от държавата.
(2) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) При прекратяване на трудовия договор с центъра за спешна медицинска помощ на лекар, приет по реда на чл. 20а, се прекратява и договорът му за обучение за придобиване на специалност по чл. 24.

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Обучението за придобиване на специалност се провежда по учебни програми съгласно номенклатурата на специалностите. Висшите училища, Военномедицинската академия и националните центрове по проблемите на общественото здраве разработват, приемат и предлагат на министъра на здравеопазването за утвърждаване единна учебна програма по всяка специалност.
(2) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Обучението за придобиване на професионална квалификация по чл. 2, ал. 2 се провежда по единни учебни програми, разработени от националните консултанти, съгласувани от висшите училища и съсловните организации.
(3) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Учебните програми по ал. 1 и 2 за военномедицинските специалности се съгласуват с министъра на отбраната.
(4) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) В учебните програми по ал. 1 се включва:
1. задължителното теоретично и практическо обучение и тяхната продължителност съгласно срока, определен в приложение № 1;
2. разпределението по области или модули от медицинската наука и практика и тяхната продължителност;
3. (нова - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) основни медицински умения за диагностика и лечение (включително работа със специфична апаратура, медицински изделия и др.) по високоспециализирани дейности, които попадат в обхвата на съответната специалност.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Теоретичното обучение се провежда в редовна форма, а ако е предвидено в учебната програма може да се провежда и дистанционно.
(6) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) Практическото обучение е с пълна ежедневна продължителност, съобразно характера на дейностите по съответната специалност.
(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 89 от 2007 г., предишна ал. 6, доп. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) Обучението се извършва с личното участие на специализанта, който носи отговорност за извършваната от него дейност и съответно получава възнаграждение за нея в размера, определен в договора по чл. 24.
(8) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 89 от 2007 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) Срокът на обучението може да бъде удължаван за период не по-дълъг от два пъти от определения в приложение № 1 срок.
(9) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) Колоквиумите, предвидени в учебната програма, се провеждат пред комисия, съставена от не по-малко от двама членове, назначена със заповед на ръководителя на институцията, провеждаща теоретичното обучение.

Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Висшите училища, Военномедицинската академия и националните центрове по проблемите на общественото здраве веднъж на три години актуализират учебните програми по чл. 12, ал. 1 в съответствие с развитието на медицинската наука и практика и ги предлагат на министъра на здравеопазването за утвърждаване.

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) (1) Обучението за придобиване на специалността "обща медицина" се провежда съобразно учебната програма за срок от три години, от които теоретично обучение - 8 месеца, и практическо обучение - 28 месеца.
(2) В продължителността на практическото обучение по ал. 1 се включват най-малко 6 месеца в акредитирано лечебно заведение за болнична помощ и най-малко 6 месеца в амбулатория за първична медицинска помощ, акредитирана за обучение по "обща медицина".

Чл. 14. (1) (Отм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.)
(3) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) Обучението за придобиване на специалностите "епидемиология на инфекциозните болести", "комунална хигиена", "медицинска паразитология", "микробиология", "вирусология", "токсикология", "хигиена на детско-юношеската възраст", "трудова медицина", "хранене и диететика" и "обща хигиена" от лекари, които работят в регионалните здравни инспекции, включва една трета от задължителното практическо обучение в акредитирани лечебни или здравни заведения или висше училище, когато то провежда практическото обучение.
(4) Практическото обучение по фармацевтични специалности се провежда на работното място, когато то е определено от министъра на здравеопазването по реда на чл. 7, ал. 2, т. 3, в съответствие с предвидените в учебните програми срокове.

Чл. 15. (1) Практическото обучение по психиатрични специалности осигурява получаването и на супервизия, по избор на обучавания, от един до два часа месечно, отговаряща на една терапевтична сесия.
(2) Супервизията е процес, който се ръководи от супервайзер с придобита психиатрична специалност или "клинична психология", насочен към извършване на оценка, формиране на професионални умения и ценности и изграждане на отношения с пациента и с неговите близки, благоприятстващи съдействието в лечението.
(3) Специализантът избира супервайзер от ежегодно одобряван списък от катедрения съвет на катедрите по психиатрия във висшите училища, съставен по предложение на ръководителите на катедрите, въз основа на следните критерии: наличие на 3 години от придобиването на специалност и личен психотерапевтичен опит.

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.)

Чл. 17. Практическото обучение се провежда без откъсване от работа по следните специалности:
1. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) по специалностите, по които се обучават работещите в регионалните здравни инспекции, когато работят в същата област;
2. "трудова медицина" за лекари, които работят в службите по трудова медицина;
3. (доп. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) "спешна медицина" и "медицина на бедствените ситуации (на катастрофите)" за лекари, които работят в центровете за спешна медицинска помощ или в спешните отделения на лечебни заведения за болнична помощ;
4. "социална медицина и здравен мениджмънт", "икономика на здравеопазването" и специалностите по т. 3 за директорите на центровете за спешна медицинска помощ и техните заместници;
5. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) по специалностите и за лицата по чл. 20, ал. 1, т. 2 и 3;
6. "трансфузионна хематология" за лекари, които работят в центрове по трансфузионна хематология;
7. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) военномедицинските специалности за военните лекари.

Раздел III.
Определяне на местата за специализанти


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Ръководителите на всички лечебни и здравни заведения представят ежегодно от 1 февруари до 30 април на директорите на регионалните здравни инспекции информация за потребностите от специалисти в съответното лечебно или здравно заведение през следващата календарна година.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) В срока по ал. 1 ръководителите на лечебните и здравните заведения, получили съответно положителна акредитационна оценка за обучение на студенти и специализанти по чл. 90, ал. 1, т. 3 от Закона за лечебните заведения и положителна акредитационна оценка по Закона за висшето образование, представят на директорите на регионалните здравни инспекции и предложения за места за специализанти от съответното лечебно или здравно заведение през следващата календарна година. В случаите, когато лечебното или здравното заведение не може да изпълнява изцяло учебната програма по съответната специалност, към предложенията за места за специализанти се прилага копие от договора по чл. 41, ал. 4.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Информация за потребностите от специалисти и предложения за места за специализанти за нуждите на системата на отбраната, вътрешните работи, транспорта и съобщенията и правосъдието се представят от съответните ръководители и министри ежегодно от 1 февруари до 31 май до министъра на здравеопазването.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) В срока по ал. 1 информация за потребностите от специалисти и предложения за места за специализанти до министъра на здравеопазването подават и висшите училища и Военномедицинската академия за специалностите от номенклатурата по чл. 1, ал. 1, по които те провеждат изцяло теоретичното и практическото обучение.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Регионалните здравни инспекции изготвят предложения за места за специализанти в областта на опазване на общественото здраве от регионалните здравни инспекции.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) В предложенията за места за специализанти по ал. 2, 3, 4 и 5 се посочват и тези от тях, за които лечебните и здравните заведения, регионалните здравни инспекции, висшите училища или Военномедицинската академия ще заплащат възнаграждението по чл. 24, ал. 3, т. 3, местата срещу заплащане по чл. 24, ал. 5, т. 3 и се определя капацитетът на институцията, провеждаща практическото обучение.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Капацитетът по ал. 6 е максималният общ брой специализанти, които могат едновременно да провеждат практическо обучение по съответната специалност в съответната институция за една година при спазване на изискванията за осигуряване на качество на обучението на тази наредба.
(8) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Определянето на капацитета по ал. 6 се извършва въз основа на анализ на наличните в съответната институция кадрови потенциал, материално-техническа и информационна база, финансови ресурси и възможности за управление и администриране на качеството на обучението в съответствие с определените в ал. 9 критерии.
(9) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Капацитетът на институцията, провеждаща практическото обучение, се определя по следните критерии:
1. институцията разполага с лица, отговарящи на изискването на чл. 25, ал. 1;
2. съотношението между специалистите с призната специалност и трудов стаж по нея не по-малко от 3 години и специализантите по съответната специалност в институцията не е по-голямо от 1:3;
3. обемът на извършваната дейност в институцията и съответните й структури позволява на всички специализанти да изпълнят изследванията, манипулациите, оперативните интервенции и другите дейности, предвидени за съответните модули в учебната програма, по които институцията може да провежда практическо обучение;
4. материално-техническата база на институцията позволява едновременното присъствие и осъществяване на дейността на персонала и на специализантите в съответната институция;
5. възможност на институцията за осигуряване на необходимите финансови средства за обучение и възнаграждения на специализантите съгласно определения капацитет.

Чл. 18а. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) (1) След получаване на предложенията по чл. 18, ал. 2 регионалните здравни инспекции извършват проверка на определения капацитет в институциите, провеждащи практическото обучение, по определените в чл. 18, ал. 9 критерии.
(2) Проверка на определения капацитет в предложенията по чл. 18, ал. 3 и 5 се извършва от Министерството на здравеопазването по реда на ал. 1.

Чл. 18б. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г., отм., нов - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) (1) Регионалните здравни инспекции събират, съхраняват и обобщават информацията и предложенията на лечебните заведения по чл. 18, ал. 1 и 2 и резултатите от проверката по чл. 18а, ал. 1.
(2) Регионалните здравни инспекции съвместно с районните колегии на съсловните организации проучват потребностите в областта от съответните специалисти и въз основа на обобщената информация по ал. 1, както и на информацията в регионалните регистри на членовете на съответната съсловна организация изготвят и представят ежегодно от 1 до 30 юни на министъра на здравеопазването анализ на състоянието на специалистите в областта на здравеопазването.
(3) Анализът по ал. 2 включва следната информация по специалности от номенклатурата по чл. 1, ал. 1:
1. брой на придобилите и упражняващите специалност и тяхната възраст, потребностите от специалисти и възможностите за обучение от обучаващите институции по чл. 7 през следващата календарна година, включително и за техния капацитет;
2. прогноза за броя на упражняващите специалност и тяхната възраст, прогноза за потребностите от специалисти и прогноза за възможностите за обучение от обучаващите институции по чл. 7 през всяка от следващите пет години, включително и за техния капацитет.

Чл. 18в. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Висшите училища и Военномедицинската академия представят ежегодно в срок до 1 октомври на министъра на здравеопазването анализ на резултатите от извършения прием на специализанти през текущата календарна година.

Чл. 18г. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г., предишен текст на чл. 18а - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Министърът на здравеопазването разглежда информацията и предложенията по чл. 18, ал. 3, 4 и 5, резултатите от проверката по чл. 18а, ал. 1 и 2 и анализите по чл. 18б, ал. 2 и 18в заедно със становищата на консултативните съвети по чл. 4, ал. 3, т. 2, извършва преценка на възможностите за обучение на обучаващите институции по чл. 7 и подготвя проект на заповед за утвърждаване на броя на местата за специализанти за следващата календарна година.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Предложения за места за специализанти, постъпили след сроковете по чл. 18, не се разглеждат от министъра на здравеопазването.
(3) Проектът на заповед по ал. 1 се представя за обсъждане и даване на становище от Висшия медицински съвет съгласно чл. 6, ал. 3, т. 7 от Закона за здравето.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Броят на местата за специализанти, разпределени по видове места, по обучаващи институции и по специалности, се утвърждава ежегодно със заповед на министъра на здравеопазването до 15 ноември на текущата календарна година.
(5) (Обявена за нищожна с Решение № 15612 от 26 ноември 2013 г. по административно дело № 12716 от 2012 г. на ВАС - ДВ, бр. 59 от 2014 г.)
(6) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) В заповедта по ал. 4 се определят резервни места за чужденци в размер на 10 процента от общия брой на местата за специализанти за съответната календарна година.
(7) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Местата за специализанти, определени в заповедта по ал. 4, които са останали незаети след проведеното класиране по реда на чл. 20, 20а, 20б и 23, се преразпределят по видове места, по обучаващи институции и по специалности със заповед на министъра на здравеопазването до 15 юли на следващата календарна година въз основа представен от висшите училища и Военномедицинската академия анализ на резултатите от извършения прием на специализанти в срок до 31 май.
(8) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Броят на местата за провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация по чл. 2, ал. 2 се определя ежегодно от висшите училища или Военномедицинската академия в съответствие с капацитета им, както и в съответствие с капацитета на провеждащото практическото обучение лечебно заведение.

Раздел IV.
Прием на специализанти


Чл. 19. (1) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Висшите училища и Военномедицинската академия обявяват в централен и местен всекидневник конкурси за местата за специализанти в тримесечен срок от утвърждаването им по реда на чл. 18г, за което уведомяват писмено Министерството на здравеопазването и регионалната здравна инспекция в тридневен срок. Срокът за подаване на документите за участие в конкурсите не може да бъде по-малък от 30 дни преди провеждането им.
(2) За участие в конкурс кандидатите подават до съответното висше училище или до Военномедицинската академия молба, придружена от следните документи:
1. нотариално заверено копие от дипломата за завършено висше образование;
2. (доп. - ДВ, бр. 89 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) препис-извлечение от трудовата книжка или друг документ, удостоверяващ професионален стаж в случаите по чл. 10, ал. 2;
3. (нова - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г., доп. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) копие на удостоверение за признаване на професионална квалификация, когато дипломата е издадена в друга държава, в случаите по чл. 186, ал. 1 от Закона за здравето;
4. (нова - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) удостоверение за членство в съответната съсловна организация, с изключение на случаите по чл. 20, ал. 1, т. 3, 4 и 5.
(3) Кандидатите имат право да се явят на конкурс по различни специалности и за места в различни обучаващи институции по чл. 7.

Чл. 20.(Отм. с Решение № 15612 от 26 ноември 2013 г. по административно дело № 12716 от 2012 г. на ВАС - ДВ, бр. 59 от 2014 г.)

Чл. 20а. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г., отм. с Решение № 15612 от 26 ноември 2013 г. по административно дело № 12716 от 2012 г. на ВАС - ДВ, бр. 59 от 2014 г.)

Чл. 20б. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г., доп. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) Прием на специализанти на места, финансирани от държавата, с конкурс по документи по ред, определен от висшите училища, се извършва и по специалностите "анестезиология и интензивно лечение", "обща и клинична патология", "педиатрия", "спешна медицина" и "инфекциозни болести".

Чл. 21. (1) Конкурсът е писмен и се провежда анонимно.
(2) При подаване на документите кандидатите получават конспект и/или примерни тестове за съответния изпит, както и списък с литература.

Чл. 22. (1) Ръководителите на висшите училища и на Военномедицинската академия със заповед определят съставите на изпитните и техническите комисии, мястото и датата на провеждането на конкурса за всяка специалност.
(2) Председателите на изпитните комисии са хабилитирани лица по съответната специалност, а членовете са преподаватели от обучаващите институции по чл. 7.
(3) Кандидатите се уведомяват писмено най-късно един месец преди провеждане на конкурсния изпит за мястото, датата и часа на провеждането му.

Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) До класиране се допускат кандидатите, получили оценка на конкурсния изпит най-малко "добър (4,00)", която се получава като средноаритметична оценка от оценките на членовете на изпитната комисия. Оценяването се извършва с точност до 25 стотни. Оценките от изпита са окончателни и се вписват от всеки член на комисията в отделен изпитен протокол срещу номера на кандидатите. При разлика в оценките на двама от членовете на изпитната комисия, по-голяма от 0,50, конкурсната работа се преразглежда от председателя на комисията, чиято оценка е окончателна. При провеждане на тестове резултатите се преизчисляват от изпитната комисия по шестобалната система.
(2) Председателите на изпитните комисии в 5-дневен срок от датата на провеждането на конкурса представят на техническата комисия протоколите по ал. 1 с оценките на кандидатите и писмените работи, а при провеждане на тестове - не по-късно от 3 дни от датата на провеждане на конкурса.
(3) Техническата комисия обобщава данните от изпитните протоколи, обявява резултатите от конкурсния изпит и извършва класирането в низходящ ред по получената оценка и съобразно посочените от кандидата вид и място на провеждане на обучението. При еднакви оценки класирането се извършва по сбора на оценките от държавния изпит и от средния успех от следването в дипломата за висше образование.
(4) Оценките от конкурса се обявяват в срок до 10 дни от датата на провеждането на конкурса. Класирането на кандидатите се извършва в срок до 10 дни от обявяването на оценките.
(5) Възражения по процедурата за провеждане на конкурсите се подават до ръководителя на висшето училище или на Военномедицинска академия в 7-дневен срок от датата на обявяване на оценките. Не се допуска преразглеждане на писмените работи и тяхната преоценка.
(6) Председателите на техническите комисии в двудневен срок от обявяване на оценките предават във висшето училище или във Военномедицинската академия изпитните протоколи с оценките от конкурса, писмените работи и документите на кандидатите.

Чл. 23а. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Висшите училища и Военномедицинската академия обявяват повторно конкурси по реда на този раздел в тримесечен срок от преразпределянето на местата по реда на чл. 18г, ал. 7.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) За местата за специализанти, определени по реда на чл. 18г, ал. 7 като места срещу заплащане, които са останали незаети след повторно проведените конкурси по ал. 1 или за които не е сключен договор по чл. 24, както и за резервните места по чл. 18г, ал. 6 могат да кандидатстват чужденци по реда на глава четвърта.
(3) Висшите училища и Военномедицинската академия подават информация до Министерството на здравеопазването за броя на чужденците, зачислени на местата за специализанти по ал. 2.

Чл. 24. (1) (Доп. - ДВ, бр. 89 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) При спечелен конкурс се сключва договор за обучение за придобиване на специалност между спечелилия конкурса и висшето училище или Военномедицинската академия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) Страна по договора по ал. 1 е и лечебното заведение или регионалната здравна инспекция, когато съгласно учебната програма те провеждат практическо обучение, както и здравното заведение, когато провежда теоретично или практическо обучение.
(3) В договора се посочват:
1. мястото и продължителността на провеждане на обучението за придобиване на специалност съобразно учебната програма, която е неразделна част от договора;
2. (доп. - ДВ, бр. 89 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) размерът на получаваното възнаграждение на лицата, които са спечелили конкурс на място, финансирано от държавата;
3. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) стойността на обучението по съответната специалност на лицата, които са спечелили конкурс на място срещу заплащане, и размера на получаваното възнаграждение за извършена лечебно-диагностична дейност и/или медицински и здравни грижи;
4. условията за полагане на дежурства от специализанта в лечебното заведение под ръководството на лекар с придобита специалност;
5. (нова - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) начина на документиране и контрол на присъствието на специализанта в обучаващите институции;
6. (нова - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) условията и реда за получаване на допълнително възнаграждение от паричните средства на лечебното заведение, включително и от дейността му по договор с Националната здравноосигурителна каса и от избор на екип от медицински специалисти, в съответствие с установеното във вътрешните правила на лечебното заведение за формиране на възнагражденията на работещите в него;
7. (нова - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) условията и реда за ползване на платен годишен отпуск от специализанта в размер не по-малък от 20 и не по-голям от 30 работни дни, отпуск при временна неработоспособност, отпуск поради бременност, раждане и осиновяване и отпуск за отглеждане на дете до двегодишна възраст при спазване на изискванията на глава осма от Кодекса на труда и в съответствие с установеното във вътрешните правила за ползване на отпуските на съответното лечебно или здравно заведение или регионална здравна инспекция;
8. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) условията за прекъсването и прекратяването на обучението съгласно чл. 26 и 27;
9. (доп. - ДВ, бр. 89 от 2007 г., зал. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г., нова - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) срокът на договора, който не може да е по-голям от срока по чл. 12, ал. 8.
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., попр. - ДВ, бр. 60 от 2011 г.) Размерът на възнаграждението по ал. 3, т. 2 и 3 не може да бъде по-малък от 2 минимални работни заплати за страната, а по ал. 3, т. 2 не може да бъде по-голям от 4 минимални работни заплати за страната. Конкретният размер на възнаграждението се определя в зависимост от професионалния опит на кандидата.
(5) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) Възнагражденията по ал. 3, т. 2 и 3 не се изплащат на специализант, който:
1. работи въз основа на сключен трудов договор или по служебно правоотношение с някоя от страните по договора по ал. 1 и 2 по същата специалност или в структура, осъществяваща дейност по същата специалност за времето, през което специализантът провежда обучение в структурата, в която работи;
2. провежда практическото си обучение по реда на чл. 17 или чрез самоподготовка, когато е предвидена в учебната програма;
3. (нова - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) има сключен договор по чл. 234 или 235 от Кодекса на труда или друг договор с висше училище, лечебно или здравно заведение, което е различно от институцията, провеждаща практическото обучение, както и договор с друго физическо или юридическо лице, в който е уговорено, че то се задължава да финансира обучението и да заплаща възнаграждението по ал. 3, т. 3;
4. (нова - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) получава стипендия от средства по европейски проекти и програми, по които бенефициент е Министерството на здравеопазването.
(6) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) С договора по ал. 1 се определят и:
1. условията и редът за финансиране на практическото обучение на места, финансирани от държавата, както и на местата срещу заплащане;
2. пълната ежедневна продължителност на практическото обучение съобразно характера на дейностите по съответната специалност при спазване на изискванията на глава седма от Кодекса на труда и в съответствие с установеното разпределение на работното време във вътрешните правила на съответното лечебно или здравно заведение или регионална здравна инспекция.
(7) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) Специализантите, приети по реда на чл. 20, сключват договор с висшето училище или Военномедицинската академия при спазване условията на ал. 2, ал. 3, т. 1, 4, 5, 6, 7 и 9 и ал. 6. В договора се посочва и размерът на получаваното възнаграждение на лицата по чл. 20, ал. 1 за извършена лечебно-диагностична дейност и/или медицински и здравни грижи, когато специализантът не получава възнаграждение по трудово или служебно правоотношение или няма сключен договор за финансиране на обучението по ал. 5, т. 3.
(8) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г., предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) Обучението за придобиване на специалност започва от датата, посочена в договора по ал. 1 или ал. 7.
(9) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г., доп. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) Висшето училище или Военномедицинската академия издава книжка за специализация на всеки специализант. В нея се вписва регистрационният номер на специализанта от регистъра по чл. 6, ал. 2.
(10) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г., предишна ал. 9 - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) Регистрационните номера на специализантите се предоставят от Министерството на здравеопазването на висшето училище или Военномедицинската академия в 14-дневен срок от сключването на договора по чл. 41, ал. 2.

Чл. 24а. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) Министърът на здравеопазването утвърждава образец на договора за обучение за придобиване на специалност по чл. 24.

Чл. 24б. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) (1) Договорът за обучение за придобиване на специалност по чл. 24 се сключва със спечелилия конкурса специализант в едномесечен срок от проведеното класиране.
(2) Когато в срока по ал. 1 не се сключи договор със спечелилия конкурса специализант, се сключва договор за придобиване на специалност със следващия по ред в класирането кандидат. В този случай специализантът, който не е сключил договор, губи правото си да се запише за обучение за придобиване на специалност на съответното място.
(3) Забранява се сключването на договор за обучение за придобиване на специалност по чл. 24 на места за специализанти, които не са утвърдени или определени по реда на чл. 18г, ал. 4 или ал. 7.

Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Ръководителят на лечебното или здравното заведение или на регионалната здравна инспекция определя за ръководител на специализанта лице с призната специалност и трудов стаж по нея не по-малко от 3 години. Ръководителят може да бъде определен и по искане на специализанта.
(2) Ръководителят на специализанта:
1. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) изработва индивидуален учебен план за обучение в срок до един месец от сключването на договора по чл. 24, който се утвърждава от ръководителя на лечебното или здравното заведение или на регионалната здравна инспекция и се изпраща във висшето училище или Военномедицинската академия, където е записан специализантът;
2. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) участва при възможност в провеждането на колоквиумите;
3. контролира и съдейства за изпълнението на изискваните по учебната програма практически дейности (изследвания, операции, манипулации и др.);
4. изготвя атестат за практическата дейност, реализирана по време на обучението и изпълнението на индивидуалния учебен план.
(3) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) Лицата по ал. 2 могат да бъдат ръководители на не повече от трима специализанти.
(4) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) По реда на ал. 1 се определя и ръководител на обучаващия се за придобиване на професионална квалификация по чл. 2, ал. 2, който е с призната специалност и не по-малко от 5 години професионален опит в областта на съответната високоспециализирана дейност.

Чл. 26. (1) Обучението за придобиване на специалност може да бъде прекъсвано в следните случаи:
1. поради бременност, раждане и отглеждане на малко дете за предвидените в Кодекса на труда срокове;
2. при временна неработоспособност, продължила повече от 3 месеца през една календарна година;
3. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) по молба на специализанта, извън случаите по т. 1 и 2, веднъж по време на обучението за период не по-дълъг от 3 месеца;
4. при налагане на наказание заличаване от регистъра на регионалната колегия на съответната съсловна организация за срока на заличаването;
5. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) в случаите по чл. 192 и 193 от Закона за здравето;
6. провеждане на обучението за придобиване на специалност или на част от него в чужбина със съгласие на ръководителя на специализанта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) Обучението за придобиване на специалност се прекъсва със заповед на ръководителя на висшето училище или на Военномедицинската академия. Копие от заповедта се изпраща в лечебното или здравното заведение или в регионалната здравна инспекция.

Чл. 27. (1) Обучението за придобиване на специалност може да бъде прекратено със заповед на ръководителя на висшето училище или на Военномедицинската академия по предложение на ръководителя на специализанта в следните случаи:
1. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) неявяване за започване на обучението в 7-дневен срок от датата по чл. 24, ал. 8;
2. показани слаби резултати при усвояването на учебната програма;
3. неизпълнение на програмата за практическо обучение;
4. неспазване на условията, предвидени в договора за обучение;
5. наложено с влязла в сила присъда наказание, свързано с упражняването на професията;
6. (нова - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) по молба на специализанта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) Лицата, на които обучението за придобиване на специалност е прекратено, с изключение на лицата по ал. 1, т. 6, могат да участват в нов конкурс не по-рано от две години от издаване на заповедта за прекратяването.

Чл. 27а. (Нов - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) (1) Медицински специалисти, които са провели етап на обучение за придобиване на специалност извън територията на Република България и имат право да упражняват медицинска професия съгласно Закона за здравето, могат да продължат обучението си по същата специалност след спечелен конкурс за място за специализант по реда на тази наредба и след признаване на проведения период на обучение, при условия и по ред, определени от висшето училище или от Военномедицинската академия.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) Изискването по ал. 1 за явяване на конкурс не се прилага за специализанти, които са прекъснали обучението си за придобиване на същата специалност по реда на чл. 26, ал. 1, т. 6 или са провели обучение по специалност от номенклатурата на специалностите и по програма по чл. 12, ал. 1 извън територията на Република България.
(3) Чужденците и гражданите на държави - членки на Европейския съюз, на другите държави от Европейското икономическо пространство и на Швейцария, на които е признат проведен етап на обучение за придобиване на специалност по реда на ал. 1, могат да продължат обучението си по същата специалност по реда на глава четвърта.

Чл. 27б. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) (1) Прехвърляне на специализанти може да се извърши при следните условия:
1. писмена молба на специализанта до ректора на висшето училище;
2. прехвърлянето се осъществява на място по същата специалност;
3. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) наличие на незаето място след проведеното класиране по реда на чл. 20, 20а, 20б и 23 или след повторно проведения конкурс по чл. 23а, ал. 1 в приемащата обучаваща институция за практическо обучение;
4. писмено съгласие на ректорите на съответните висши училища;
5. писмено съгласие на ръководителите на съответните институции, провеждащи практическото обучение.
(2) Ректорът на висшето училище писмено уведомява Министерството на здравеопазването за прехвърлянето в тридневен срок, като прилага и копие на прекратения договор по чл. 24.
(3) Ректорът на приемащото висше училище изпраща в Министерството на здравеопазването копие на сключения договор по чл. 24 в тридневен срок.

Глава трета.
ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ


Чл. 28. До държавен изпит за специалност се допускат специализантите, които са изпълнили съответната учебна програма и индивидуален учебен план.

Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Министърът на здравеопазването веднъж на три години със заповед утвърждава състава на изпитните комисии за държавен изпит за специалност.
(2) По всяка специалност се утвърждават не повече от две комисии, като всяка комисия се състои от не повече от 8 души.
(3) Предложения за състава на изпитните комисии се правят не по-късно от 20 декември на предходната година от ръководителите на висшите училища и националните центрове по проблемите на общественото здраве, а по военномедицинските специалности - от началника на Военномедицинската академия.
(4) Към предложенията по ал. 3 се прилагат копия от свидетелствата за призната специалност, копия на документи, удостоверяващи, че лицата са доктори на медицинските науки или хабилитирани лица, и справка за учебната натовареност за период от последните 10 години, за всяко от предлаганите лица.
(5) Министърът на здравеопазването извършва преценка и взема решение за състава на изпитните комисии.
(6) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) Министърът на здравеопазването може да утвърди състав на трета изпитна комисия за държавен изпит за специалност въз основа на постъпилите предложения по ал. 3, когато броят на кандидатите за явяване на държавен изпит за специалност през една изпитна сесия надхвърля 50.

Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) Съставът на всяка изпитна комисия по чл. 29 включва председател и не по-малко от двама членове, които са хабилитирани лица или доктори на медицинските науки.
(2) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) Лицата по ал. 1 следва да са утвърдени специалисти с призната специалност и не по-малко от 10 години трудов стаж по специалността и 10 години опит в следдипломното обучение по съответната специалност. Изключение се допуска само в случай, че липсват лица с такъв стаж и опит.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) Председателят на всяка изпитна комисия по чл. 29 осигурява равномерното участие на всеки от членовете за съответните сесии, като изготвя разпределение по дати и ги включва на ротационен принцип. Разпределението се изпраща на членовете на комисиите не по-късно от 14 дни преди първата изпитна дата, като се посочват мястото, датата и часът на провеждане на всеки изпит. Копие от разпределението се изпраща в същите срокове до Министерството на здравеопазването, до висшите училища и до Военномедицинската академия.

Чл. 31. (1) Държавните изпити за специалност се организират ежегодно и се провеждат в две изпитни сесии: от 1 до 31 май и от 1 до 31 декември.
(2) Държавните изпити за чуждите граждани се провеждат от комисиите по чл. 29 в срок до 3 месеца след изпълнението на учебната програма и индивидуалния учебен план.
(3) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) Специализантите имат право на едно явяване на държавен изпит за специалност в рамките на една изпитна сесия.

Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) За допускане до държавен изпит специализантите подават лично молба до ръководителя на висшето училище или на Военномедицинската академия, към които са записани за обучение.
(2) За допускане до държавен изпит, извън случаите по чл. 31, ал. 2, лицата подават молба от 1 до 31 януари за изпитната сесия през май и от 1 до 31 август за изпитната сесия през декември.
(3) Към молбата за допускане до държавен изпит се прилагат следните документи:
1. книжка за специализация;
2. документ, удостоверяващ професионален стаж;
3. удостоверения за проведено индивидуално или курсово обучение;
4. копия от оперативни протоколи или извлечения от оперативните журнали, подписани от съответните ръководители, когато съгласно учебната програма се изисква изпълнението на определен брой медицински дейности (операции, манипулации и др.);
5. атестат от ръководителя на специализанта за практическата дейност, реализирана по време на обучението и изпълнението на индивидуалния учебен план;
6. (отм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.)
7. копие на документи за платената стойност на обучението, когато е срещу заплащане.
(4) Висшите училища и Военномедицинската академия:
1. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) изпращат в Министерството на здравеопазването до 28 февруари за изпитната сесия през май и до 30 септември за изпитната сесия през декември списък на допуснатите до държавен изпит специализанти по съответните специалности;
2. уведомяват специализантите за мястото, датата и часа на провеждане на изпитите до 31 март за изпитната сесия през май и до 31 октомври за изпитната сесия през декември;
3. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) изпращат на председателите на изпитните комисии извлечение от заповедта по чл. 29 за съответната комисия, документите на допуснатите специализанти и изпитен протокол за всеки в срок до 15 април и до 15 ноември за изпитните сесии съответно през май и през декември.
(5) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Министерството на здравеопазването:
1. разпределя допуснатите до държавен изпит специализанти по комисиите по чл. 29;
2. уведомява председателите на изпитните комисии по чл. 29 за броя на допуснатите до държавен изпит специализанти, разпределени в тяхната комисия;
3. уведомява висшите училища и Военномедицинска академия за определените от председателите на комисиите изпитни дати.
(6) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Председателите на изпитните комисии по чл. 29 изпращат в Министерството на здравеопазването определените от тях изпитни дати до 20 март за изпитната сесия през май и до 20 октомври за изпитната сесия през декември.

Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Държавният изпит за специалност се провежда чрез полагане на практически и теоретичен изпит в два последователни дни. Комисията допуска до теоретичен изпит само лицата, които са издържали практическия изпит. Теоретичният изпит може да се проведе и чрез полагане на тест.

Чл. 34. (1) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) Резултатите от държавния изпит се вписват от председателя на изпитната комисия в изпитен протокол като "издържал изпита за специалност" или "неиздържал изпита за специалност". Изпитният протокол се подписва от членовете на комисията и се прилага към документите на специализанта, които се връщат от председателя на комисията на висшето училище или на Военномедицинската академия в 7-дневен срок от провеждане на изпита.
(2) На неиздържалите изпита за специалност комисията отразява в изпитния протокол мотивите за неуспешния резултат и препоръки.
(3) При получаване на резултат "неиздържал изпита за специалност" за втори път в мотивите по ал. 2 комисията отбелязва и разделите от специалността, по които специализантът няма достатъчни знания, и определя срок за провеждане на допълнително обучение преди следващото явяване.

Чл. 34а. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Държавният изпит за придобиване на професионална квалификация по чл. 2, ал. 2 се провежда от изпитни комисии, определени по реда на чл. 29 и 30, членовете, на които може да не са хабилитирани лица при условията и по реда на чл. 28, 31, 33 и 34.
(2) За допускане до държавен изпит за придобиване на професионална квалификация по чл. 2, ал. 2 завършилите обучението специалисти подават молба до ръководителя на висшето училище или на Военномедицинската академия, към които са записани за обучение.
(3) Към молбата за допускане до държавен изпит се прилагат следните документи:
1. документ, удостоверяващ професионален стаж;
2. удостоверения за проведено индивидуално или курсово обучение;
3. копия от оперативни протоколи или извлечения от оперативните журнали, подписани от съответните ръководители, когато съгласно учебната програма се изисква изпълнението на определен брой медицински дейности (операции, манипулации и др.);
4. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) атестат от ръководителя на обучението за придобиване на професионална квалификация по високоспециализирана дейност за практическата дейност, реализирана по време на обучението, и изпълнението на индивидуалния учебен план.

Чл. 35. Лицата, които са положили успешно държавния изпит, получават свидетелство за призната специалност, съответно за професионалната квалификация по чл. 2, ал. 2, издадено от висшето училище или от Военномедицинската академия в съответствие с изискванията на Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища (ДВ, бр. 75 от 2004 г.).

Чл. 36. (1) Права, произтичащи от призната специалност, се признават от 1 юни за лицата, които успешно са положили държавния изпит през изпитната сесия през май, и от 1 януари - за успешно положилите държавния изпит през изпитната сесия през декември.
(2) Права, произтичащи от призната специалност на завършилите при условията и по реда на чл. 31, ал. 2, се признават от датата на издаването на свидетелството, но не по-късно от един месец след успешното полагане на държавния изпит.

Чл. 37. (1) Специализантите, които три пъти не са издържали успешно държавния изпит, имат право на всяко следващо явяване да бъдат разпределени в изпитна комисия с различен състав при условие, че е утвърдена повече от една комисия по специалността.
(2) След третото явяване на държавен изпит специализантите заплащат такса, определена от висшето училище.

Глава четвърта.
ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ ОТ ЧУЖДЕНЦИ И ГРАЖДАНИ НА ДЪРЖАВИ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, НА ДРУГИТЕ ДЪРЖАВИ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО И НА ШВЕЙЦАРИЯ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 89 ОТ 2007 Г.)


Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) За обучение за придобиване на специалност в системата на здравеопазването могат да кандидатстват чужденци, които:
1. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) владеят български език и професионалната терминология на български език и имат призната професионална квалификация по медицинска професия по реда на Закона за признаване на професионална квалификация в случаите по чл. 186, ал. 3, т. 2 от Закона за здравето, или
2. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) владеят български език и професионалната терминология на български език и успешно са положили изпит в случаите по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква "а" от Закона за здравето.
(2) Чужденците по ал. 1 подават във висшите училища следните документи:
1. молба относно специалността, която желаят да придобият;
2. автобиографична справка;
3. копие от дипломата за висше образование;
4. (зал. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.)
5. медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстването;
6. документ за владеене на български език и професионална терминология на български език в случаите по чл. 186, ал. 3 от Закона за здравето;
7. (отм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.)
8. (доп. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) удостоверение за признаване на професионална квалификация или удостоверение за успешно положен изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква "а" от Закона за здравето.
(3) Документите по ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5 трябва да бъдат легализирани, преведени и заверени.
(4) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г., доп. - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Чужденците по ал. 1 се зачисляват на места, утвърдени от министъра на здравеопазването по реда на чл. 18г, ал. 4 след провеждане на конкурс по документи едновременно с провеждането на конкурса по глава втора, раздел IV. Класирането на кандидатите се извършва при условия и по ред, определени от висшите училища. В случай че останат незаети места за чужденци от резервните места по чл. 18г, ал. 6 и преразпределените по реда на чл. 18г, ал. 7, висшето училище може да обявява конкурси за тях до утвърждаване на местата за следващата година от министъра на здравеопазването.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Чужденците по ал. 1, които имат разрешено постоянно пребиваване в Република България, бежанците и чужденците от българска народност имат право да специализират при условията, предвидени за българските граждани.

Чл. 39. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.)

Чл. 39а. (Нов - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Гражданите на държави - членки на Европейския съюз, на другите държави от Европейското икономическо пространство и на Швейцария се приемат за обучение за придобиване на специалност при условията и по реда, определени за българските граждани.

Глава четвърта.
"А" ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕТО (НОВА - ДВ, БР. 58 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 29.07.2011 Г.)


Чл. 39б. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) (1) Висшите училища, Военномедицинската академия и националните центрове по проблемите на общественото здраве осигуряват качеството на обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването чрез вътрешна система за оценяване, поддържане и развитие на качеството на обучението, която включва и проучване на мнението на специализантите най-малко веднъж годишно.
(2) Целта на системата по ал. 1 е да поддържа, развива и контролира качеството на обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Чл. 39в. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) (1) Вътрешната система за оценяване, поддържане и развитие на качеството на обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването включва най-малко:
1. за висшите училища, Военномедицинската академия и националните центрове по проблемите на общественото здраве:
а) разработване на вътрешни правила, с които се регламентират присъствието, правата и задълженията на специализантите, на ръководителите на специализантите и на други участници в процеса на обучение;
б) периодичен анализ и обновяване на учебната документация, като се взема предвид мнението на специализантите;
в) огласяване на резултатите от проведени вътрешни и външни одити във връзка с обучението;
г) организиране на дейности за поддържане и повишаване квалификацията на преподавателите и на ръководителите на специализантите;
д) провеждане на анкета сред специализантите най-малко веднъж годишно;
е) анализ на успеваемостта на държавен изпит за специалност на специализантите, обучавани в съответната институция;
2. за лечебните заведения:
а) дейностите по т. 1;
б) периодичен анализ на резултатите от участието на специализанта в изпълнението на предвидените в учебната програма операции, манипулации, изследвания и други практически дейности;
в) провеждане на анкета сред персонала на структурата на лечебното заведение, в която се провежда практическото обучение (включващ лекари, медицински сестри и др.), относно комуникативните умения на специализанта и способността му за работа в екип най-малко веднъж годишно.
(2) Конкретната система за поддържане на качеството по ал. 1, начинът й на функциониране, както и редът за проучване на мнението на специализантите и начинът на оповестяване на резултатите от него се определят от висшето училище, Военномедицинската академия и националните центрове по проблемите на общественото здраве съгласувано с институциите по чл. 7, провеждащи практическото обучение.

Глава пета.
ФИНАНСИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО


Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) Финансирането на обучението за придобиване на специалност се извършва въз основа на определени със заповед на министъра на здравеопазването стойности на обучението по специалности, след получаване на становище от консултативните съвети за специализация в системата на здравеопазването по чл. 4.

Чл. 41. (1) (Доп. - ДВ, бр. 89 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Средствата от държавния бюджет за финансиране на обучението на места, финансирани от държавата по определените по реда на чл. 40 стойности се планират по бюджета на Министерството на здравеопазването въз основа на заявка за броя на местата по чл. 18г, ал. 4.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) Министерството на здравеопазването сключва договори с висшите училища и Военномедицинската академия за предоставяне на средствата по ал. 1 въз основа на представена справка за приетите специализанти и сключените договори по чл. 24.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Заплащането на обучението от специализантите, които са приети на места срещу заплащане, се извършва по определените по чл. 40 стойности.
(4) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) Лечебните или здравните заведения и регионалните здравни инспекции, определени по реда на чл. 18г, ал. 4, които не могат да изпълняват изцяло учебната програма, сключват договори с други обучаващи институции по чл. 7, ал. 2, провеждащи обучение по съответните раздели или модули от учебната програма по специалността, за определяне на условията и реда за провеждане и финансиране на практическото обучение на специализантите за времето, за което се обучават в обучаващата институция, която не е страна по договора за обучение по чл. 24.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 89 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) Средствата по ал. 1 за практическото обучение се предоставят от Министерството на здравеопазването на регионалните здравни инспекции или на лечебните или здравните заведения, които са второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването, заедно с ежемесечната субсидия от държавния бюджет.
(6) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) Средствата по ал. 1 за теоретичното обучение, провеждано в случаите по чл. 7, ал. 1, т. 2, се предоставят от Министерството на здравеопазването на националните центрове по проблемите на общественото здраве заедно с ежемесечната субсидия от държавния
бюджет.
(7) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2012 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) В случаите, когато финансирането на обучението за придобиване на специалност се осъществява по европейски проекти и програми, по които бенефициент е Министерството на здравеопазването, средствата за теоретичното и практическото обучение и за стипендията по чл. 11, ал. 3 се предоставят от министерството по ред, определен в сключен договор с висшето училище или Военномедицинската академия, лечебното или здравното заведение, ръководителя на специализанта и специализанта.

Чл. 42. (1) Чужденците се обучават за придобиване на специалност срещу заплащане по реда на чл. 95 от Закона за висшето образование.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.)

Чл. 43. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) Условията и редът за провеждане и финансиране на обучението за придобиване на професионална квалификация по чл. 2, ал. 2 се определят с договор между висшето училище, провеждащото практическото обучение лечебно заведение и обучаващия се.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) По смисъла на тази наредба:
1. "Високоспециализирана дейност" е дейност, изискваща специални медицински умения за диагностика и лечение (включително работа със специфична апаратура, медицински изделия и др.), които се придобиват чрез допълнително обучение, проведено след придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
2. "Утвърден специалист" е лице с призната специалност в системата на здравеопазването и значителен професионален опит, което се ползва с авторитет и е получило признание в професионалните и академичните среди в резултат на принос в науката, медицинската практика и следдипломното обучение по съответната специалност.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. (Предишен § 1 - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) В тримесечен срок от влизането в сила на наредбата министърът на здравеопазването създава консултативните съвети по чл. 4 и утвърждава правила за работата им.

§ 3. (Предишен § 2 - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) Консултативните съвети по чл. 4 правят предложения до министъра на здравеопазването за определяне на стойността на обучението по специалности в тримесечен срок от създаването им.

§ 4. (Предишен § 3 - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) (1) Заповедта по чл. 7, ал. 2, т. 3 се издава и списъкът по чл. 8 се публикува в срок 3 месеца от влизане в сила на наредбата.
(2) До публикуване на списъка по ал. 1 обучението за придобиване на специалност продължава да се извършва по реда на Наредба № 31 от 2001 г. за следдипломно обучение в системата на здравеопазването (ДВ, бр. 64 от 2001 г.).

§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г., предишен § 4 - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) Специализантите, които са приети преди влизане в сила на наредбата:
1. продължават обучението си при условията, при които са приети; в свидетелствата им за призната специалност по чл. 35 се вписва наименованието на специалността, по която са приети;
2. могат да се откажат от обучението си по реда на т. 1 и да кандидатстват по реда на глава втора, раздел IV за придобиване на специалност; в този случай се зачита част от проведеното обучение при условия и по ред, определени от висшето училище.

§ 6. (Предишен § 5 - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) (1) Приетите за обучение лекари по специалност, различна от специалността "обща медицина", които са открили индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ, могат да се преместят в обучение по специалността "обща медицина" след провеждане на конкурс по документи.
(2) Лицата по ал. 1 се преместват на местата, определени по реда на чл. 18, преди провеждането на конкурсите. Преместването се извършва въз основа на класиране по бал, получен от сбора на оценките от държавния изпит и средния успех от семестриалните изпити за завършено висше образование по медицина.

§ 7. (Предишен § 6 - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) (1) (Предишен текст на § 6, доп. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Специализантите, които са приети по специалности за лекари по дентална медицина преди влизане в сила на наредбата, довършват обучението си по актуализирани учебни програми, разработени и утвърдени по реда на чл. 12, ал. 1. В свидетелствата им за призната специалност по чл. 35 се вписва наименованието на специалността от номенклатурата на специалностите по чл. 1, ал. 1.
(2) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Специализантите - лекари по дентална медицина, които са приети по специалността "лицево-челюстна хирургия" преди влизането в сила на наредбата, могат да:
1. довършат обучението си при условията, при които са приети;
2. продължат обучението си по специалността "орална хирургия";
3. прекъснат обучението си при условията на чл. 26, ал. 1, т. 3 до придобиването на образователно-квалификационна степен "магистър" по "медицина", след което продължават обучението си по "лицево-челюстна хирургия" от номенклатурата на специалностите по чл. 1, ал. 1;
4. придобият образователно-квалификационна степен "магистър" по "медицина" и да кандидатстват по реда на глава втора, раздел IV за обучение по специалността "дентална, орална и лицево-челюстна хирургия".
(3) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) В случаите по ал. 2, т. 1 и 3 в свидетелствата за призната специалност по чл. 35 се вписва специалността "лицево-челюстна хирургия".
(4) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) В случаите по ал. 2, т. 2 и 4 се зачита проведеното обучение по специалността "лицево-челюстна хирургия" при условия и по ред, определени от висшето училище.

§ 8. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г., предишен § 7 - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) Когато лечебно или здравно заведение или регионална здравна инспекция престанат да отговарят на условията по чл. 7, специализантите продължават обучението си в друго лечебно или здравно заведение или регионална здравна инспекция, определени от министъра на здравеопазването.

§ 9. (Доп. - ДВ, бр. 89 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г., предишен § 8, изм. - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Носителите на наградата "Златен Хипократ" или "Златен Гален", както и пълните отличници по специалностите от професионално направление "Здравни грижи" могат еднократно да бъдат записани за обучение по избрана от тях специалност, без да се явяват на конкурсен изпит, на места, финансирани от държавата, утвърдени по реда на чл. 18г, ал. 4 за съответната година, по решение на академичния съвет на съответното висше училище.

§ 10. (Отм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г., предишен § 9 - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.)

§ 11. (Предишен § 10 - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) Лицата, придобили специалност, чието наименование е променено в номенклатурата на специалностите по чл. 1, ал. 1, се ползват с правата на специалист по специалност съответно посочена в приложение № 2.

§ 12. (Предишен § 11 - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) За свидетелство за придобита специалност по смисъла на чл. 35 се признават издадените преди влизане в сила на наредбата документи за придобита специалност и признати права на специалист:
1. диплома за първа специалност, издадена от ректора на медицинска академия съгласно отменената Наредба за следдипломна квалификация на висшите медицински кадри;
2. свидетелство за втора специалност, издадено от ректора на медицинска академия съгласно отменената Наредба за следдипломна квалификация на висшите медицински кадри;
3. документ, удостоверяващ легализиране на документи за получена в чужбина медицинска специалност, издаден от Министерството на народното здраве съгласувано с Комитета за наука, технически прогрес и висше образование съгласно отменената Наредба за следдипломна квалификация на висшите медицински кадри;
4. диплома за основна специалност, издадена от ректора на висш медицински институт съгласно отменената Наредба № 11 от 1994 г. за следдипломното обучение на специалистите с висше медицинско образование в системата на здравеопазването;
5. свидетелство за призната специалност, издадено от ректор на висше училище или началника на Военномедицинска академия съгласно отменените Наредба № 47 от 1995 г. за следдипломно обучение на специалистите с висше образование в системата на здравеопазването и Наредба № 31 от 2001 г. за следдипломно обучение в системата на здравеопазването.

§ 13. (Доп. - ДВ, бр. 89 от 2007 г., предишен § 12 - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) Лицата, придобили основна специалност преди влизане в сила на наредбата, както и придобилите специалност по реда на Наредба № 31 от 2001 г. за следдипломно обучение в системата на здравеопазването, могат да се обучават за придобиване на специалност по реда на тази наредба, като се зачита част от обучението им по признатата специалност при условия и по ред, определени от висшето училище.

§ 14. (Предишен § 13 - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) Лицата, придобили основна или профилна специалност преди влизане в сила на наредбата, могат да получат удостоверение от министъра на здравеопазването, че са упражнявали действително и законосъобразно съответните дейности в продължение на не по-малко от 3 последователни години през последните 5 години, предшестващи издаването на удостоверението, когато има несъответствие на придобитата специалност с изискванията по тази наредба и ще упражняват професията в държава - членка на Европейския съюз, други държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария.

§ 15. (Предишен § 14 - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) Наредбата се издава на основание чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето и отменя Наредба № 31 от 2001 г. за следдипломно обучение в системата на здравеопазването (ДВ, бр. 64 от 2001 г.).

§ 16. (Предишен § 15 - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) Наредбата влиза в сила от 1 януари 2007 г.

§ 17. (Предишен § 16 - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) Наредбата е съгласувана с министъра на образованието и науката и с министъра на финансите.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 34 ОТ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 17.06.2008 Г.)
§ 11. Конкурсите за прием на специализанти, които са започнали преди влизане в сила на тази наредба, се довършват по досегашния ред.

§ 12. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 34 ОТ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 12 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 12.02.2010 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 72 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 14.09.2010 Г.)
§ 31. (Отм. - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.)

§ 32. Навсякъде в текста на наредбата думите "места за клинична ординатура и на други", "място за клинична ординатура или на друго" и "местата за клинична ординатура и на другите" се заличават.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 34 ОТ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 12 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 12.02.2010 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 72 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 14.09.2010 Г.)
§ 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) Националните консултанти, висшите училища и съсловните организации разработват, съгласуват и предлагат на министъра на здравеопазването за утвърждаване единна учебна програма по всяка високоспециализирана дейност по реда на чл. 12, ал. 2 в едногодишен срок от влизането в сила на тази наредба.
(2) До приемането на програмата по ал. 1 по "Инвазивна кардиология" висшето училище издава свидетелство за професионална квалификация по "Инвазивна кардиология" по чл. 35 след успешно полагане на държавен изпит пред определена от министъра на здравеопазването временна изпитна комисия.
(3) До изпита по ал. 2 се допускат лекари, които отговарят на едно от следните условия:
1. притежават призната специалност "Кардиология" и имат най-малко две години професионален опит в областта на инвазивната кардиология, в рамките на който са извършили самостоятелно 600 диагностични процедури в областта на инвазивната кардиология и 150 интервенционални процедури (ангиопластики);
2. притежават призната специалност "Вътрешни болести" и имат най-малко пет години професионален опит в областта на инвазивната кардиология, в рамките на който са извършили самостоятелно 600 диагностични процедури в областта на инвазивната кардиология и 150 интервенционални процедури (ангиопластики);
3. притежават призната специалност "Детска кардиология" и имат най-малко две години професионален опит в областта на инвазивната детска кардиология, в рамките на който са извършили 150 диагностични процедури и 50 интервенционални процедури, включително и в имплантиране на затварящи устройства.
(4) За допускане до държавен изпит лекарите подават молба до ръководителя на висшето училище, към която прилагат следните документи:
1. свидетелство (диплома) за призната специалност "Кардиология", "Вътрешни болести" или "Детска кардиология", съответно документ за признаването й от компетентен орган в Република България, когато специалността е придобита в друга държава;
2. документ за професионален опит в областта на инвазивната кардиология със съответната продължителност по ал. 3;
3. копия от оперативни протоколи или извлечения от оперативните журнали, подписани от началника на съответната клиника, отделение или лаборатория по кардиология, в която се извършват дейности по инвазивна кардиология, в университетска болница в страната, съдържащи информация за съответните процедури по ал. 3.
(5) За определянето на състава на изпитната комисия и провеждането на държавния изпит по ал. 2 се прилагат разпоредбите на чл. 30, 33 и 34.

§ 34. (1) Специализантите, които към влизането в сила на тази наредба се обучават на места за клинична ординатура, продължават обучението си на места, финансирани от държавата.
(2) Специализантите, които към влизането в сила на тази наредба се обучават за придобиване на специалност "Отоневрология", могат да продължат обучението си по специалност "Ушно-носно-гърлени болести" или по специалност "Нервни болести".
(3) Специализантите, които към влизането в сила на тази наредба се обучават за придобиване на специалност "Козметична (естетична) хирургия", продължават обучението си по специалност "Пластично-възстановителна и естетична хирургия" в акредитирано лечебно заведение по техен избор или определено от министъра на здравеопазването.

§ 35. Прехвърляне на специализанти може да се извършва при условията и по реда на чл. 27б и за приетите преди влизането в сила на тази наредба специализанти на обявените от министъра на здравеопазването по реда на чл. 18, ал. 5 места.

§ 36. За свидетелство за професионална квалификация по чл. 2, ал. 2 по смисъла на чл. 35 се признават издадените преди влизане в сила на тази наредба удостоверения или свидетелства за професионална квалификация по реда на отменените Наредба за следдипломна квалификация на висшите медицински кадри, Наредба № 11 от 1994 г. за следдипломното обучение на специалистите с висше медицинско образование в системата на здравеопазването, Наредба № 47 от 1995 г. за следдипломно обучение на специалистите с висше образование в системата на здравеопазването и Наредба № 31 от 2001 г. за следдипломно обучение в системата на здравеопазването.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 38. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 34 ОТ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 72 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 14.09.2010 Г.)
§ 25. Навсякъде в наредбата думите "високоспециализираната или специфична дейност" и "високоспециализирана или специфична дейност" се заменят съответно с "високоспециализираната дейност" и "високоспециализирана дейност".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 34 ОТ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 72 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 14.09.2010 Г.)
§ 26. (1) Специализантите, които са приети за обучение за придобиване на специалност "Клинична алергология" през 2008, 2009 и 2010 г. до влизането в сила на тази наредба, довършват обучението си по досегашната учебна програма с 3-годишна продължителност на обучението.
(2) Специализантите, които към влизането в сила на тази наредба се обучават за придобиване на специалност "Висцерална хирургия", продължават обучението си по специалност "Хирургия" или по друга специалност с преобладаваща хирургична насоченост в акредитирано лечебно заведение по техен избор или в определено от министъра на здравеопазването.
(3) Специализантите, които към влизането в сила на тази наредба отговарят на условията на чл. 24, ал. 5, уведомяват за това висшето училище, в което са записани, като прилагат съответен документ, в 10-дневен срок от обнародването на наредбата в "Държавен вестник".
(4) Специализантите, които към влизане в сила на тази наредба са записани за обучение за придобиване на повече от една специалност, продължават обучение само по една специалност и прекратяват обучението си по другите специалности в 30-дневен срок от обнародването на наредбата в "Държавен вестник".
(5) Ръководителите на лечебни и здравни заведения или на регионални инспекции по опазване и контрол на общественото здраве определят за ръководител на приетите към момента специализанти лице, което отговаря на условията на чл. 25, ал. 1. Определените към влизане в сила на тази наредба ръководители на специализанти, които не отговарят на условията на чл. 25, ал. 1, могат да продължат да бъдат ръководители на приетите до момента специализанти, в случай че в съответното лечебно или здравно заведение или регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве няма специалист с 5-годишен трудов стаж по специалността.

§ 27. В 20-дневен срок от обнародването на наредбата в "Държавен вестник" висшите училища уведомяват Министерството на здравеопазването за специализантите, които отговарят на условията на чл. 24, ал. 5 и които към влизането в сила на тази наредба се обучават на места, финансирани от държавата.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 29. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 34 ОТ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 29.07.2011 Г.)
§ 26. Навсякъде в останалите текстове на наредбата думите "регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве" се заменят с "регионална здравна инспекция", думите "регионалната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве" се заменят с "регионалната здравна инспекция" и думите "регионалните центрове по здравеопазване" и "регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве" се заменят с "регионалните здравни инспекции".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 34 ОТ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 29.07.2011 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 60 ОТ 2011 Г.)
§ 27. (1) Ръководителите на лечебните и здравните заведения, получили съответно положителна акредитационна оценка за обучение на студенти и специализанти по чл. 90, ал. 1, т. 3 от Закона за лечебните заведения и положителна акредитационна оценка по Закона за висшето образование, представят в срок до 31 юли 2011 г. на директорите на регионалните здравни инспекции справки за възможностите за обучение на специализанти от съответното лечебно или здравно заведение през 2012 г.
(2) В срока по ал. 1 справки за възможностите за обучение на специализанти през 2012 г. до министъра на здравеопазването подават:
1. съответните ръководители и министри - за нуждите на системата на отбраната, вътрешните работи, транспорта и съобщенията и правосъдието;
2. висшите училища и Военномедицинската академия - за специалностите от номенклатурата по чл. 1, ал. 1, по които те провеждат изцяло теоретичното и практическото обучение.
(3) Регионалните здравни инспекции съвместно с районните колегии на съсловните организации проучват потребностите в областта от съответните специалисти и въз основа на справките по ал. 1 и 2 изготвят и представят на министъра на здравеопазването в срок до 31 август 2011 г. справки за потребностите от специалисти и справки за възможностите за обучение от обучаващите институции по чл. 7 през 2012 г.
(4) Броят на местата за специализанти за 2012 г., разпределени по видове места, по обучаващи институции и по специалности, се утвърждава със заповед на министъра на здравеопазването в срок до 15 ноември 2011 г. по реда на чл. 18а, ал. 1, 3 и 4.
(5) В справките за възможностите за обучение на специализанти по ал. 1, 2 и 3 се посочват и тези от тях, за които лечебните и здравните заведения, регионалните здравни инспекции, висшите училища или Военномедицинската академия ще заплащат възнаграждението по чл. 24, ал. 3, т. 3, както и местата срещу заплащане по чл. 24, ал. 5, т. 3.

§ 28. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на тази наредба висшите училища и Военномедицинската академия обявяват повторно конкурси по реда на глава втора, раздел четвърти за местата за 2011 г., които са останали незаети след проведеното класиране по реда на чл. 20, 20а, 20б и 23.
(2) За местата за специализанти, определени по реда на чл. 18, ал. 5 като места срещу заплащане, които са останали незаети след повторно проведените конкурси по ал. 1 или за които не е сключен договор по чл. 24, могат да кандидатстват чужденци по реда на глава четвърта.
(3) Висшите училища и Военномедицинската академия подават информация до Министерството на здравеопазването за броя на чужденците, зачислени на местата за специализанти по ал. 2.

§ 29. (1) Специализантите, които към влизане в сила на тази наредба се обучават за придобиване на специалности, за които в учебната програма е предвидено практическото обучение да се провежда в регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве, довършват обучението си по досегашния ред в регионалните здравни инспекции.
(2) В случаите по ал. 1 разпоредбата на чл. 25, ал. 3 не се прилага.

§ 30. Специализантите, които към влизане в сила на тази наредба се обучават за придобиване на специалност "Медицинска генетика", довършват обучението си по актуализираната учебна програма с 4-годишна продължителност на обучението.

§ 31. (1) Действащите към влизането в сила на тази наредба договори за обучение за придобиване на специалност се привеждат в съответствие с разпоредбите на тази наредба с изключение на размера на възнагражденията на специализантите, като страните по тях сключват за остатъка от срока на действие на договорите допълнително споразумение в едномесечен срок.
(2) Размерът на възнагражденията на специализантите, определен в договорите по ал. 1, може да бъде променен след 1 януари 2012 г. на по-висок в съответствие с разпоредбата на чл. 24, ал. 4 по съгласие на страните.

§ 32. (Попр. - ДВ, бр. 60 от 2011 г.) Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник" с изключение на разпоредбата на § 13, т. 2, която влиза в сила от 1 януари 2012 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 34 ОТ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 50 ОТ 2012 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 24 ОТ 2013 Г.)
§ 29. Центровете за спешна медицинска помощ, определени от министъра на здравеопазването по реда на чл. 7, ал. 2, т. 3 като институции за провеждане на практическо обучение, могат да извършват обучение на специализанти в срок до една година от влизането в сила на тази наредба.

§ 30. Висшите училища, Военномедицинската академия и националните
центрове по проблемите на общественото здраве предлагат на министъра на здравеопазването за утвърждаване нови учебни програми по чл. 12а от 1 януари 2013 г.

§ 31. В едномесечен срок от влизане в сила на тази наредба регионалните здравни инспекции представят в Министерството на здравеопазването резултатите от проверката по чл. 18а, ал. 1.

§ 32. На специализантите, които са прекъснали обучението си за придобиване на специалност по чл. 26, ал. 1, т. 3 към датата на влизане в сила на тази наредба, не може да се разрешава ново прекъсване по тяхна молба, ако общата продължителност на прекъсването надхвърля 3 месеца.

§ 33. (1) (Предишен текст на § 33 - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) Специализантите, които към влизане в сила на тази наредба се обучават на места срещу заплащане, могат да продължат обучението си на места, финансирани от друг източник.
(2) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) На места, финансирани от друг източник, могат да продължат обучението си и специализантите, които са започнали обучението си на места срещу заплащане, определени за 2012 г. по реда на § 27, ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (ДВ, бр. 58 от 2011 г.).
(3) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) След приключване на финансирането на обучението за придобиване на специалност със средства от европейски проекти и програми специализантите по ал. 1 и 2 продължават обучението си на места срещу заплащане.

§ 34. Специализантите, които към влизането в сила на тази наредба не са придобили специалност при условията на § 5, т. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, се допускат до държавен изпит след изпълнение на актуализирани индивидуални учебни планове в съответствие с утвърдените по реда на чл. 12, ал. 1 учебни програми. В свидетелствата им за призната специалност по чл. 35 се вписва наименованието на специалността от номенклатурата по чл. 1, ал. 1.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 34 ОТ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 73 ОТ 2013 Г.)
§ 2. Специализантите, които са приети на места срещу заплащане, определени за 2013 г. по реда на чл. 18г, ал. 4, могат да продължат обучението си на места, финансирани от друг източник.

Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 89 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г.)
Номенклатура на специалностите и сроковете за придобиването им в системата на здравеопазването
 
А. Специалности, които са включени в приложения 5.1.3, 5.1.4 и 5.3.3 на Директива 2005/36/ЕО за признаване на професионални квалификации
 
Специалност Срок,
по   години
ред    
1 2 3
I. Специалности за лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по "медицина"
Iа. Специалности с преобладаваща терапевтична насоченост
1. Анестезиология и интензивно лечение 4
2. Вътрешни болести 5
3. Гастроентерология 4
4. Гериатрична медицина 4
5. Детска психиатрия 4
6. Педиатрия 4
7. Ендокринология и болести на обмяната 4
8. Инфекциозни болести 4
9. Кардиология 4
10. Клинична алергология 4
11. Клинична фармакология и терапия 4
12. Клинична хематология 4
13. Кожни и венерически болести 4
14. Лъчелечение 4
15. Нервни болести 4
16. Нефрология 4
17. Обща медицина 3
18. Пневмология и фтизиатрия 4
19. Психиатрия 4
20. Ревматология 4
21. Спешна медицина 5
22. Трансфузионна хематология 4
23. Физикална и рехабилитационна медицина 4
23а. Медицинска онкология 5
I б. Специалности с преобладаваща хирургична насоченост
24. Акушерство и гинекология 4
25. (зал. - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.)  
26. Гръдна хирургия 5
27. Детска хирургия 5
28. Кардиохирургия 5
29. Лицево-челюстна хирургия 5
30. Неврохирургия 5
31. Ортопедия и травматология 5
32. Очни болести 4
33. Пластично-възстановителна и естетична хирургия 5
34. Съдова хирургия 5
35. Урология 5
36. Ушно-носно-гърлени болести 4
37. Хирургия 5
Iв. Специалности с преобладаваща клинико-диагностична насоченост
38. Биохимия 4
39. Клинична имунология 4
40. Клинична лаборатория 4
41. Микробиология 4
42. Нуклеарна медицина 4
43. Образна диагностика 4
43а. Обща и клинична патология 4
43б. Радиобиология 4
43в. Медицинска генетика 4
Iг. Специалности с друга насоченост
44. Комунална хигиена 4
45.    
46. Социална медицина и здравен мениджмънт 4
47. Трудова медицина 4
48. Фармакология 4
II. Специалности за лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по "дентална медицина"
1. Орална хирургия 3
2. Ортодонтия 3
III. Специалности за лица, притежаващи едновременно образователно-квалификационна степен "магистър" по "медицина" и образователно-квалификационна степен "магистър" по "дентална медицина"
1. Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия 4
   
Б. Специалности, които не са включени в приложения 5.1.3, 5.1.4 и 5.3.3 на Директива 2005/36/ЕО за признаване на професионални квалификации
   
I. Специалности за лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по "медицина"
Iа. Специалности с преобладаваща терапевтична насоченост
1. Ангиология 4
2. (отм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.)  
3. Детска гастроентерология 4
4. Детска ендокринология и болести на обмяната 4
5. Детска кардиология 4
6. Детска клинична хематология и онкология 4
7. Детска неврология 4
8. Детска нефрология и хемодиализа 4
9. Детска пневмология и фтизиатрия 4
10. Детска ревматология 4
11. Клинична токсикология 4
12. (зал. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.)  
13. Медицинска паразитология 3
14. Неонатология 4
15. (отм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.)  
16. Спортна медицина 4
17. Съдебна психиатрия 4
17а. Професионални болести 4
Iб. Специалности с преобладаваща клинико-диагностична насоченост
18. Авиационна медицина 3
19. Вирусология 3
20. Епидемиология на инфекциозните болести 3
21. Патофизиология 3
22. Съдебна медицина 3
23. Токсикология 3
23а. (зал. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.)  
Iв. Специалности с друга насоченост
24. Икономика на здравеопазването 2
25. Медицина на бедствените ситуации (на катастрофите) 3
26. Обща хигиена 3
27. Радиационна хигиена 3
28.    
29. Хигиена на детско-юношеската възраст 3
30. Хранене и диететика 3
II. Специалности за лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по "дентална медицина"
1. Детска дентална медицина 3
2. Обща дентална медицина 3
3. Оперативно зъболечение и ендодонтия 3
4. Пародонтология и заболявания на оралната лигавица 3
5. Протетична дентална медицина 3
6. Социална медицина и обществено дентално здраве 3
7. Дентална клинична алергология 3
8. (отм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г., нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) Дентална имплантология 3
9.    
III. Специалности за лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по "медицина" - преподаватели във факултети по дентална медицина или с образователно-квалификационна степен "магистър" по "дентална медицина"
1. Дентална образна диагностика 3
IV. Специалности за лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по "фармация"
1. Анализ на лекарствените продукти 3
2. Клинична фармация 3
3. Лечебни растения и фитофармацевтични продукти 3
4. Организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика 3
5. Организация и икономика на фармацевтичното производство 3
6. Технология на лекарствата с биофармация 3
7. Токсикология и токсикологичен анализ 3
8. Клинична химия 3
V. Специалности за лица с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "професионален бакалавър" от професионално направление "Здравни грижи"
1. Анестезиология и интензивни грижи (за медицински сестри и акушерки) 1
2. Болнична хигиена (превенция и контрол на инфекциите) 1
3. Консултант по кърмене и здравословно и диетично хранене 1
4. Медицинска сестра за социални дейности 1
5. Обществено здравеопазване (за медицински сестри, акушерки, санитарни инспектори и фелдшери) 1
6. Операционна и превързочна техника (за медицински сестри и акушерки) 1
7. Психиатрични грижи (за медицински сестри и фелдшери) 1
8. Рехабилитационни методики и лечение на деца с церебрална парализа - за рехабилитатори и ерготерапевти 1
9. Първични здравни грижи (за медицински сестри) 1
10. Спешна медицинска помощ (за медицински сестри и фелдшери) 1
11. Специфични грижи за пациенти с онкологични заболявания (за медицински сестри и фелдшери) 1
12. Апаратно поддържане на извънтелесно кръвообращение (за медицински сестри и фелдшери) 1
VI. Специалности за лица с висше немедицинско образование на образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър"
1. Анализ на лекарствените продукти (за химици) 3
2. Биохимия (за биохимици, биолози, молекулярни биолози и химици) 4
3. Биофизика (за биолози и физици) 3
4. Вирусология (за биолози и микробиолози) 3
5. Икономика на здравеопазването 2
6. Клинична психология (за психолози) 3
7. Клинична химия (за химици, биохимици и биолози) 3
8. Лабораторна имунология (за биолози, биохимици, молекулярни биолози, биотехнолози) 3
9. Лечебни растения и билково дело (за биолози) 3
10. Медицинска зоология (за биолози) 3
11. Медицинска информатика и здравен мениджмънт 3
12. Медицинска радиологична физика (за физици и инженери) 3
13. Медицинска санитарна физика (за инженери и физици) 3
14. Медицинска физкултура (за кинезитерапевти - методисти по лечебна физкултура) 3
15. Микробиология (за микробиолози и биолози) 4
16. (отм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.)  
17. Радиационна хигиена (за биолози, физици и химици) 3
18. Радиобиология (за биолози, физици и химици) 4
19. Санитарна химия (за химици) 3
20. Санитарно инженерство (за инженери и архитекти) 3
21. Теоретични основи на медицинската химия (за химици) 3
22. Токсикология (за химици, биохимици, биолози, молекулярни биолози, биотехнолози и еколози) 3
23. Организация и икономика на фармацевтичното производство (за биолози, икономисти, химици и инженер-химици) 3
VII. Специалности за лица с висше медицинско и немедицинско образование
1. Анатомия, хистология и цитология (за лекари, лекари по дентална медицина, биолози, молекулярни биолози) 3
2. Медицинска биология (за лекари, биолози, молекулярни биолози) 3
4. Медицинска педагогика (за лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти, лица с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "професионален бакалавър" от професионално направление "Здравни грижи", педагози, психолози) 3
5. Физиология (за лекари, лекари по дентална медицина) 3
6. Правно регулиране в здравеопазването (за магистри, работещи в системата на здравеопазването) 2
VIII. Военномедицински специалности за лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по "медицина", "дентална медицина" или "фармация"
1. Военна токсикология 4
2. Военномедицинско планиране 3
3. Военномедицинско снабдяване (за фармацевти) 3
4. Превантивна военна медицина 3
     

Приложение № 1а към чл. 2, ал. 2
(Ново - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.)
Високоспециализирани дейности по чл. 2, ал. 2
 
Високоспециализирана За лица с призната
  дейност специалност
1. Инвазивна кардиология Кардиология
2.   (отм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.)
3.   Кардиология, Кардиохирургия
  кардиостимулация Детска кардиология
4. Инвазивна Кардиология
  електрофизиология Детска кардиология
5. Инвазивна детска Детска кардиология
  кардиология  
6. Фетална Детска кардиология
  ехокардиография  
7. (зал. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.)  
8. (зал. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.)  
9. (зал. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.)  
10. (зал. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.)  
11. (зал. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.)  
12. (зал. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.)  
13. (зал. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.)  
14. (зал. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.)  
15. (зал. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.)  
16. (зал. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.)  
17. (зал. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.)  
18. (зал. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.)  
19. (зал. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.)  
20. (зал. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.)  
21. (зал. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.)  
22. (зал. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.)  
23. (зал. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.)  
24. (зал. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.)  
25. (зал. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.)  
26. (зал. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.)  
27. Профилактика и контрол на вътреболничните инфекции Специалности с преобладаваща терапевтична, хирургична или клинико-диагностична насоченост
28. (зал. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.)  
29. (зал. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.)  

Приложение № 1б към чл. 2, ал. 2
(Ново - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г., отм. - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.)

Приложение № 2 към § 11
(Изм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г., предишно Приложение № 2 към § 10, доп. - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.)
Специалност, чието Специалност от номен-
  наименование е про- клатурата по чл. 1, ал. 1,
  менено в номенкла- по която лицата се полз-
  турата по чл. 1, ал. 1 ват с права на специалист
  1 2
I. Специалности за лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по "медицина"
1. Акушерство и гине- Акушерство и гинеко-
  кология и репродук- логия
  тивна медицина  
2. Анатомия Анатомия, хистология и
    цитология
3. Хистология Анатомия, хистология и
    цитология
4. Анестезиология и Анестезиология и
  реанимация интензивно лечение
5. Гастроентерология Гастроентерология
  и диететика  
6. Детска ревмокар- Детска кардиология и
  диология Детска ревматология
7. Детска клинична Детска клинична хема-
  хематология тология и онкология
8. Детска нефрология Детска нефрология и
    хемодиализа
9. Епидемиология Епидемиология на
    инфекциозните болести
10. Епидемиология на Епидемиология на
  заразните и паразит- инфекциозните болести
  ните болести  
11. Кардиоревматология Кардиология и
    Ревматология
12. Имунология Клинична имунология
    (за лекари)
13.    
14. Клинична фармако- Клинична фармакология
  логия и терапия
15. (отм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.)  
16. Медицинска радио- Лъчелечение
  логия  
17. Медицина на бед- Медицина на бедствените
  ствените ситуации ситуации (медицина на
    катастрофите)
18. Медицина на катаст- Медицина на бедствени-
  рофите те ситуации (медицина
    на катастрофите)
19. Медицинска защита Медицина на бедствени-
    те ситуации (медицина
    на катастрофите)
20. Организация на Медицина на бедствени-
  медико-санитарната те ситуации (медицина
  защита на катастрофите)
21. Биология Медицинска биология
22. Онкология Медицинска онкология
23. Медицинска радио- Нуклеарна медицина
  логия  
24. Рентгенология Образна диагностика
25. Обща и клинична Обща и клинична
  патоанатомия патология
26. Патологична анато- Обща и клинична
  мия с цитология патология
27. Патологоанатомия Обща и клинична
    патология
28. Пластична хирургия Пластично-възстанови-
    телна и естетична хирургия
29. Фтизиатрия Пневмология и
    фтизиатрия
30. Медицинска инфор- Социална медицина и
  матика и здравен здравен мениджмънт
  мениджмънт  
31. Организация и так- Социална медицина и
  тика на медицин- здравен мениджмънт
  ската служба  
32. Организация на Социална медицина и
  здравеопазването здравен мениджмънт
33. Социална медицина Социална медицина и
    здравен мениджмънт
34. Социална хигиена и Социална медицина и
  организация на здра- здравен мениджмънт
  веопазването  
35. Хигиена на труда Трудова медицина
36. Физикална терапия Физикална и рехабили-
  и рехабилитация тационна медицина
37. Физиотерапия, реха- Физикална и рехабили-
  билитация и курорто- тационна медицина
  логия  
38. Физиотерапия, курор- Физикална и рехабили-
  тология и рехабили- тационна медицина
  тация  
39. Хигиена на хране- Хранене и диететика
  нето  
40. Хранителна хигиена Хранене и диететика
41. Трудова хигиена Трудова медицина
42. Детски болести Педиатрия
43. Пластично-възстановителна Пластично-възстановителна и
  хирургия естетична хирургия
     
II. Специалности за лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по "дентална медицина"
1. Стоматологична Дентална образна
  образна диагностика диагностика
2. Терапевтична стома- Детска дентална
  тология с детско медицина
  зъболечение  
3. Детска стоматология Детска дентална
    медицина
4. Специалист- Обща дентална
  стоматолог медицина
5. Обща стоматология Обща дентална
    медицина
6. Терапевтична стома- Оперативно зъболечение
  тология и Оператив- и ендодонтия
  но зъболечение с  
  ендодонтия  
7. Хирургична стома- Орална хирургия
  тология  
8. Ортопедична стомато- Ортодонтия и
  логия с ортодонтия Протетична дентал-
    на медицина
9. Терапевтична стома- Пародонтология и
  тология и Пародон- заболявания на оралната
  тология и заболява- лигавица
  ния на устната  
  лигавица  
10. Терапевтична стома- Пародонтология и забо-
  тология с детско лявания на оралната
  зъболечение лигавица или ендодон-
    тия и оперативно
    зъболечение
11. Терапевтична стомато- Оперативно зъболе-
  логия чение и ендодонтия
    и Пародонтология
    и заболявания на
    оралната лигавица
12. Ортопедична стома- Протетична дентална
  тология с ортопедия медицина
13. Протетична стома- Протетична дентална
  тология медицина
14. Медицинска инфор- Социална медицина и
  матика и здравен обществено дентално
  мениджмънт здраве
15. Социална медицина Социална медицина и
  и организация на обществено дентално
  стоматологичното здраве
  здраве  
16.    
III. Специалности за лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по "фармация"
1. Анализ на лекарст- Анализ на лекарствените
  вените средства продукти
2. Организация и ико- Организация и иконо-
  номика на аптечното мика на дистрибутор-
  дело ската и аптечната
    практика
3. Организация на Организация и иконо-
  аптечното дело мика на дистрибутор-
    ската и аптечната
    практика
4. Фармацевтично Организация и иконо-
  законодателство и мика на дистрибутор-
  мениджмънт ската и аптечната
    практика
5. Технология на лекар- Технология на лекар-
  ствените форми и ствата с биофармация
  средства  
6. Лечебни Лечебни растения и
  растения и фитофармацевтични продукти
  билково дело  
7. Токсикология Токсикология и токсикологичен
    анализ
IV. Специалности за лица с висше немедицинско образование с образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър"
1. Анализ на лекарст- Анализ на лекарствените
  вените средства продукти (за химици)
  (за химици)  
2. Имунология Лабораторна имунология
    (за биолози, биохимици,
    молекулярни биолози,
    биотехнолози)
3. Медицинска и радио- Медицинска радиологич-
  логична физика на физика (за физици и
  (за физици) инженери)
4. Медицинска и сани- Медицинска санитарна
  тарна физика (за ин- физика (за инженери и
  женери и физици) физици)
5. Медицинска Клинична психология
  психология и (за психолози)
  педагогическа  
  рехабилитация  
  (за психолози)  
V. Военномедицински специалности за лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по "медицина", "дентална медицина" или "фармация"
1. Организация и так- Военномедицинско
  тика на медицин- планиране
  ската служба  
2. Военна епидемио- Превантивна военна
  логия медицина
3. Военна хигиена Превантивна военна
    медицина
VІ. Специалности за лица с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "професионален бакалавър" от професионално направление "Здравни грижи"
   
1 Психиатрична сестра Психиатрични грижи
2 Семейна медицинска сестра (акушерка) Първични здравни грижи
     

Новини


 
 
 

Спектър


 

rss
Посети форума