навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 12 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ДИЗАЙНЕР"

В сила от 20.02.2007 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.16 от 20 Февруари 2007г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 214010 "Дизайнер" от област на образование "Изкуства" и професионално направление 214 "Дизайн" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 214010 "Дизайнер", съгласно приложението към тази наредба, определя изискванията за придобиване трета степен на професионална квалификация за специалностите:
1. 2140101 Театрален, кино- и телевизионен декор
2. 2140102 Художествено осветление за театър, кино и телевизия
3. 2140103 Театрален грим и перуки
4. 2140104 Аранжиране
5. 2140105 Детски играчки и сувенири
6. 2140106 Интериорен дизайн
7. 2140107 Силикатен дизайн
8. 2140108 Моден дизайн
9. 2140109 Пространствен дизайн
10. 2140110 Промишлен дизайн
11. 2140111 Театрална кукла


Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработва учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.
Съдържание на държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията "Дизайнер".
(2) Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия "Дизайнер" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.


Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, изискванията към здравословното състояние на кандидатите за обучение, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г., включително по специалности и професии от професионално направление "Единични професии" от списъка на специалностите и професиите за професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 и във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение по чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Дизайнер"


Професионално направление:
 
214 Дизайн
   
Наименование на професията:
 
214010 Дизайнер
   
1. Входни характеристики
1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище
В табл. 1 са представени специалностите, включени в професията "Дизайнер", съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение (2005 г.), както и входящото минимално образователно равнище за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.

Таблица 1

Специалности Степен Входящо
  на профе- минимално образо-
  сионална вателно равнище
  квалифи- за уче- за лица,
  кация ници навър-
      шили 16 г.
1 2 3 4 5
2140101 Театра- Трета Завършен Завършено
  лен, кино-   седми клас средно
  и телеви-     образование
  зионен      
  декор      
2140102 Художест- Трета Завършен Завършено
  вено ос-   седми клас средно
  ветление     образование
  за театър,      
  кино и      
  телевизия      
2140103 Театрален Трета Завършен Завършено
  грим и   седми клас средно
  перуки     образование
2140104 Аранжи- Трета Завършен Завършено
  ране   седми клас средно
        образование
2140105 Детски Трета Завършен Завършено
  играчки и   седми клас средно
  сувенири     образование
2140106 Интерио- Трета Завършен Завършено
  рен ди-   седми клас средно
  зайн     образование
2140107 Силика- Трета Завършен Завършено
  тен ди-   седми клас средно
  зайн     образование
2140108 Моден Трета Завършен Завършено
  дизайн   седми клас средно
        образование
2140109 Простран- Трета Завършен Завършено
  ствен ди-   седми клас средно
  зайн     образование
2140110 Промиш- Трета Завършен Завършено
  лен ди-   седми клас средно
  зайн     образование
2140111 Театрална Трета Завършен Завършено
  кукла   седми клас средно
        образование
         

1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение
Кандидатът за обучение по професията "Дизайнер" - трета степен на професионална квалификация, трябва да представи медицинско свидетелство, с което удостоверява, че тази професия не му е противопоказна, съгласно чл. 14, ал. 3 от Закона за професионално образование и обучение (ЗПОО).
2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции по специалности
Основните характеристики на профила на професията, диференцирани по специалности, са представени в табл. 2.

Таблица 2

Описание на Предмети и средства Професионални компетенции
трудовите на труда  
дейности   знания за: умения за: професионално-
(задачи)       личностни
        качества
1 2 3 4 5
Специалност 2140101 "Театрален, кино- и телевизионен декор"
1. Разчита и анализира Чертежи, грундрис, Чертежи, грундрис, Разчитане и анализиране на Пространствена представа и
чертежи, грундрис, конструктивни и конструктивни и технологични чертежи, грундрис, въображение;
конструктивни и технологични технологични схеми; схеми; конструктивни и технологични Умения за вземане на решения;
схеми. Инструменти за измерване и Технологии за изработване на схеми; Усет за форма и пространство;
  изчисляване; декор; Обработване на чертежи, Интелектуални способности;
  Компютър със Използвани инструменти и грундрис с помощта на компютър Готовност за самостоятелен труд;
  специализирани програмни материали; и подходящи програмни Дисциплинираност.
  продукти. Специфика на изискванията към продукти;  
    декора в различните медии; Планиране и организиране на  
    Специализирани програмни дейността.  
    продукти.    
2. Изготвя схеми, чертежи и Материали за чертане и Видове чертежи, грундрис, Чертане на схеми, чертежи и Пространствена представа и
скици за изработване на рисуване; схеми и технологични схеми; скици за изработване на декор - въображение;
декор. Инструменти за измерване и Технология на производство в на ръка или с помощта на Умения за вземане на решения;
Извлича и анализира изчисляване; различните медии; компютър с подходящи Умения за пренагласа;
изобразителен материал от Компютър с подходящи Интернет; програмни продукти; Усет за форма и пространство;
албуми, книги, справочници, програмни продукти; Термини по специалността на Намиране на информация в Готовност за самостоятелен труд;
Интернет. Албуми, книги, справочници. чужд език; Интернет; Дисциплинираност; Хрумвания и
    Видове програмни продукти за Оформяне; планиране и импровизации.
    създаване на векторни и организиране на дейността.  
    растерни изображения -    
    възможности, потребителски    
    интерфейс и инструкции за    
    работа.    
3. Разработва технологични Инструменти за измерване, Използвани материали; Спазване последователността на Умения за вземане на решения;
схеми за изработване на изчисляване и записване; Използвани инструменти; операциите съобразно Логично мислене и комбинативност;
декор. Проекти, чертежи, грундрис, Технологии за изработване на технологичните изисквания на Планиране и организиране на
  конструктивни схеми; декор; дадената медия и наличните дейността;
  Разходни норми за Специфика на изискванията към кадри, оборудване и ресурси. Интелектуални способности;
  материали; декора в различните медии;   Дисциплинираност.
  Каталози и мостри от Организация на работата в    
  използваните материали. изпълнителско ателие.    
4. Разработва разходни Инструменти за измерване, Използвани материали; Работа с инструменти за Логическо мислене; Планиране и
норми на използваните изчисляване и записване; Използвани инструменти; определяне на размер, обем, организиране на дейността;
материали. Разходни норми за Технологии в изработката на плътност, време; Математически
  материали; декор; Изчисляване на оптималните способности;
  Нормативни документи; Методи за определяне разходи на материали и труд; Упражняване на контрол;
  Техническа документация; разходите на материали и труд; Обработване и представяне на Интелектуални способности;
  Ценоразписи, счетоводна Специфика на изискванията към информацията с помощта на Готовност за самостоятелен труд;
  документация и др. декора в различните медии; компютър и подходящ софтуер. Дисциплинираност.
    Основни счетоводни дейности.    
5. Изработва шаблони, Материали: гипс, картони, Технология за изработване на Изработване на шаблони, кройки Пространствена представа и
кройки, гипсови калъпи. мукави, глина; шаблони, кройки, гипсови от картон и мукава; въображение;
  Инструменти за изработване калъпи; Изработване на модели от глина; Умения за вземане на решения;
  на шаблони, кройки, гипсови Използвани материали; Изработване на калъпи от гипс, Умения за пренагласа;
  калъпи; Използвани инструменти; силикон, епоксидна смола в Усет за форма и пространство;
  Инструменти за измерване и Начини за работа с различни съответствие с технологичните Интелектуални способности;
  изчисляване; мащаби и преминаването от изисквания; Готовност за самостоятелен труд;
  Инструменти за един в друг. Оформяне; планиране и Дисциплинираност; Хрумвания и
  увеличаване и   организиране на дейността. импровизации.
  прожектиране;      
  Чертежи, грундрис,      
  конструктивни и      
  технологични схеми.      
6. Изработва имитации на Грундове, бои, лепила, Бои - темперни, акрилни, Грундиране, декориране; Пространствена представа и
различни материали. лакове, бронз, опостнители; постни; Имитация, лакиране, имитация на въображение;
  Материали за основа; Лепила - тапетно, различни материали; Добра памет;
  Четки, валяци, тампони, туткалакрилатно, Текстилна обработка на плат и Умения за вземане на решения;
  ножове, компресор с полипропиленово, силиконово и сглобяване на театрален костюм; Готовност за самостоятелен труд;
  пистолет, линии, стативи; др.; Спазване на технологичната Дисциплинираност; Хрумвания и
  Проекти, модели и мостри. Пълнители, опостнители, последователност. импровизации.
    лакове;    
    Използвани инструменти -    
    различни видове четки и    
    специфичната им употреба,    
    валяци, тампони;    
    Начини за имитация на дърво,    
    метали, камък, мазилки, патини;    
    Начини за обработка и    
    имитация на различни видове    
    текстил.    
7. Изработва обемни Материали за изработване Материали за изработване на Работа с мащаби; Пространствена представа и
бутафорни форми, театрален на обеми: стиропор, обемни форми; Моделиране, шлайфане, въображение;
реквизит или аксесоар по целулозни маси, картони, Грундове, бои, лепила, каширане, грундиране, Умения за вземане на решения;
различна технология. мукави; пълнители и лакове, декориране и патиниране; Усет за форма и пространство;
  Материали за каширане - опостнители; Имитация на различни материали; Умения за оформяне;
  различни видове хартии, Използвани инструменти - Спазване на технологичната Готовност за самостоятелен труд;
  платове; видове четки и специфичната последователност. Дисциплинираност; Хрумвания и
  Ножове и машини за им употреба, валяци, тампони;   импровизации.
  обработка на стиропор, Начини за имитация на    
  шкурки; различни материали;    
  Грундове, бои, лепила, Конструктивни особености и    
  лакове, бронз, опостнители; изисквания към различните    
  Четки, валяци, тампони, обемни форми, реквизит или    
  ножове, компресор с аксесоар в зависимост от    
  пистолет, линии, стативи; употребата им;    
  Проекти, модели и мостри. Пропорции на човешкото тяло.    
8. Изработва мека кулиса Грундове, бои, лепила, Технология за изработването Работа с мащаби; Пространствена представа и
(декор) за нуждите на лакове, бронз, опостнители; на мека кулиса (декор); Грундиране, рисуване, въображение;
театъра, киното, телевизия и Четки, валяци, тампони, Различни видове инструменти и декориране, патиниране; Умения за вземане на решения;
др. ножове, компресор с материали; Имитация на различни материали; Умения за пренагласа;
  пистолет, линии, стативи; Начини за имитация на Спазване на технологичната Усет за форма и пространство;
  Проекти, чертежи, различни материали; последователност; Интелектуални способности;
  конструктивни и История на изкуството; Планиране и организиране на Готовност за самостоятелен труд;
  технологични схеми; История на театъра; дейността; Дисциплинираност; Хрумвания и
  Инструменти за измерване и Стилове и характерните за тях Оформяне на продукта. импровизации.
  изчисляване; изразни средства.    
  Инструменти за      
  увеличаване и      
  прожектиране.      
9. Изработва твърда кулиса Грундове, бои, лепила, Технология за изработването Работа с мащаби; Моделиране, Пространствена представа и
(декор) с пластични елементи лакове, бронз, опостнители; на твърда кулиса (декор) с шлайфане, каширане, въображение;
за нуждите на театъра, Четки, валяци, тампони, пластични елементи; грундиране, рисуване, Умения за вземане на решения;
киното, телевизията и др. ножове, компресор с Използвани инструменти и декориране, патиниране; Умения за пренагласа; Усет за
  пистолет, линии, стативи; материали; Имитация на различни материали; форма и пространство;
  Проекти, чертежи, Начини за имитация на Спазване на технологичната Интелектуални способности;
  конструктивни и различни материали; последователност; Готовност за самостоятелен труд;
  технологични схеми; История на изкуството; Оформяне на продукта; Дисциплинираност; Хрумвания и
  Инструменти за измерване и История на театъра; Планиране и организиране на импровизации.
  изчисляване; Стилове и характерните за тях дейността.  
  Инструменти за изразни средства.    
  увеличаване и      
  прожектиране.      
10. Използване на Компютър със Специфични програмни Проектиране, обработване и Логическо мислене и
информационни и специализирани програмни продукти; представяне на художествена комбинативност;
комуникационни технологии. продукти, периферни Съвременни средства за творба със специализирани Умение за пренагласа;
  устройства, Интернет, проектиране, обработване, програмни продукти; Концентрация на вниманието и
  мултимедия. представяне и комуникация; Работа със съвременни средства наблюдателност;
    Термини по специалността на за комуникация при търсене на Памет;
    чужд език. информация и изготвяне на Съобразителност;
      проект; Гъвкавост;
      Намиране и ползване на Технически усет;
      необходимата информация в Художествен вкус.
      каталози, справочници и друга  
      литература на български или  
      чужд език.  
11. Планира и организира Инструменти за измерване, Технология и техника на кино-, Планиране и организиране Умения за вземане на решения;
работата в изпълнителско изчисляване и записване; телевизионното и театралното работата в изпълнителско ателие; Логично мислене и комбинативност;
ателие, на сцена или на Проекти, чертежи, грундрис, производство; Контрол и оценка на Генериране на идеи и
снимачна площадка. конструктивни схеми, макет; Специфика на изискванията към изпълнението на поставените нестандартни решения;
  Разходни норми за декора в различните медии; задачи съобразно изискванията Планиране и организиране на
  материали; Различни видове материали и на проекта; дейността; Технически усет и
  Каталози и мостри от инструменти; Работа с хора, организиране на способности;
  използваните материали; Технологии в изработката на колективна трудова дейност; Умения за устно изразяване;
  Нормативни документи за декор; Комуникация на чужд език; Готовност за работа в екип;
  организация и управление Организация на работата в Организиране на колективна Умения за работа с хора;
  на производство. изпълнителско ателие; трудова дейност; Отговорност;
    Стопански маркетинг и Упражняване на контрол и Инициативност.
    мениджмънт; Управление на оценяване на дейността на други  
    екип; хора.  
    История на изкуството;    
    История на театъра;    
    Стилове и характерните за тях    
    изразни средства;    
    Термини по специалността на    
    чужд език.    
12. Пазарна реализация на Кодекс на труда; Нормативни актове, свързани с Попълване на договори; Комуникативност;
творбата. Кодекс за общественото дейността; Изготвяне на оферти и Мотивираност;
  осигуряване; Съдържание на договорите; ценообразуване; Мобилност;
  Нормативни документи, Особености на пазара; Проучване възможностите на Активност.
  свързани с трудовото Трудовоправни отношения пазара на труда;  
  законодателство; между художник и Правилно съхраняване на  
  Закон за авторското право и работодател; необходимата документация;  
  сродните му права. Системи на заплащане на Самооценка на вложения труд и  
    труда; заплащане;  
    Авторско право. Защита на авторските права.  
13. Изпълнява всички трудови Средства за обезопасяване Изисквания за здравословни и Правилно използване на лични Умения за вземане на решения;
задачи при спазване на на работното място; безопасни условия на труд на предпазни средства; Лична отговорност и самоконтрол;
изискванията за Лични предпазни средства. работното място; Безопасна работа с материали, Отговорност;
здравословни и безопасни   Правила за безопасна работа с инструменти и машини; Прецизност;
условия на труд.   материали, инструменти и Безопасна работа със средствата Точност;
    машини; за противопожарна защита; Трудова дисциплина.
    Изисквания при работа с Правилно реагиране при  
    леснозапалими материали. бедствия и аварии;  
      Оказване на долекарска помощ,  
      бързо и правилно реагиране при  
      трудова злополука;  
      Поддържане на ред и чистота на  
      работното място.  
Специалност 2140102 "Художествено осветление"
1. Разчита сценографски Проекти; репродукции; Техника на изчертаване и Изчертаване на грундрис и Зрителна памет; пространствено
проекти, грундриси и макети и чертежи; записване на грундрис и записване на осветителна ориентиране;
осветителни партитури. Пособия за чертане; осветителна партитура; партитура; Усет за форма и пространство;
  Сценични постановки. Технология при работа с Сравняване на сценичното Добро усещане за цвят и светлина;
    темперни, акварелни и акрилни произведение и проекта. Сръчност;
    бои.   Способност за анализ и оценка;
        Готовност за самостоятелен труд;
        Дисциплинираност.
2. Изработва цветна Пособия за чертане; Закони на въздушната и Чертане; Наблюдателност;
композиция от геометрични Моливи, четки, бои (акварел, линеарната перспектива; Работа с мащаби; Пространствено виждане и
тела или архитектурни темпера, акрил); Техника и технология при работа Рисуване с постни бои с много въображение;
елементи в сценично Аерограф. с постни бои; точен светлинен и цветови Чувство за точен нюанс;
пространство.   Цветове - гама, цвят, колорит, тон, нюанс. Интелектуални способности;
    нюанс и др.   Умения за вземане на решения;
        Умения за пренагласа;
        Способност за самостоятелна
        работа.
3. Работи с осветителни тела и Сценични осветителни тела: Устройство, принципи на Избор на осветителни тела и Добра памет;
уредби за художествено прожектори, вани, спотове; действие, типове, маркировка и разполагане на осветителна Прецизност и точност при работа;
сценично осветление. Спомагателно оборудване, приложение на осветителните апаратура върху сцена; Самостоятелно мислене;
  филтри; тела за сценично осветление; Работа с компютризиран пулт Технологична дисциплина;
  Устройства за включване на Светлотехнически за управление. Умения за вземане на решения;
  сценична апаратура; характеристики;   Умения за пренагласа;
  Електрически измервателни Изисквания към осветителната   Способност за самостоятелна
  апарати и инструменти за апаратура.   работа;
  електрически монтаж;     Работа в екип.
  Компютризиран пулт за      
  управление.      
4. Работи с осветителни тела и Осветителни тела за кино- и Особености на студийното Разполагане и Добра памет;
уредби за кино- и телевизионно студио; осветление (рисуващо, последователност на свързване Наблюдателност;
телевизионно студио. Електрически измервателни подсветка, контражурно, фоново на осветителни тела и Точност при работа;
  уреди, инструменти за и др.); апаратура; Самостоятелно мислене;
  електрически монтаж; Светлинни ефекти; Работа с електрически Технологична дисциплина;
  Електрозахранване; Подреждане на осветлението; инструменти и измервателни Работа в екип.
  Компютризиран пулт за Контрол на светлината. уреди.  
  управление.      
5. Работи с осветителни тела и Осветителни тела за Изисквания към осветлението на Избор и техническо обслужване Добра памет;
уредби за интериорно и интериорно и екстериорно магазини, хотели, витрини, на осветителни тела и Точност при работа;
екстериорно осветление. осветление; паметници, водни и зелени апаратура; Съобразителност; Умения за
  Електрически измервателни площи; Разполагане и вземане на решения;
  уреди; Инструменти за Специфика на работа с последователност на свързване Умения за пренагласа;
  електрически монтаж; различните уредби за на осветителните уредби; Способност за самостоятелна
  Електрическа захранваща интериорно и екстериорно Работа с електрически работа;
  апаратура. осветление. инструменти и измервателни Самостоятелно мислене;
      уреди. Технологична дисциплина;
        Работа в екип.
6. Проектира светлинни Пособия за чертане; Принципи за проектиране на Психологически внушения чрез Пространствена представа и
картини за интериорно и Бои (акварел, темпера, светлинни картини за интериорно светлина; въображение;
екстериорно осветление. акрил); и екстериорно осветление; Работа с компютър и Умения за вземане на решения;
  Картон; Видове живописни техники. специализирани програмни Умения за пренагласа;
  Компютър със   продукти за създаване на Усет за форма и пространство;
  специализирани програмни   триизмерни пространствени Готовност за самостоятелен труд;
  продукти.   обекти, Хрумвания и импровизации.
7. Проектира отделни Пособия за чертане; Изисквания към интериорното и Психологически внушения чрез Пространствена представа и
статични и динамични Бои (акварел, темпера, екстериорното осветление; светлината; въображение;
светлинни картини при акрил); Работа с различни живописни Работа със специализирани Умения за вземане на решения;
изработване на сценографски Картон; техники; програмни продукти за Умения за пренагласа;
проект. Компютър със Работа със специализирани създаване на пространствени Усет за форма и пространство;
  специализирани програмни програмни продукти за обекти и светлинна обработка; Готовност за самостоятелен труд,
  продукти. създаване на пространствени Планиране и организиране на хрумвания и импровизации;
    обекти и обработване на дейността. Художествен усет и
    светлината.   наблюдателност.
8. Управлява електрически Чертожни инструменти; Технически параметри на Инсталиране и изчисление на Зрителна и технологична точност;
уредби за художествено Каталози за осветителни осветителните тела и електрически мощности; Проява на творчество;
осветление. тела и техните технически електрическите уредби; Разполагане и Работа в екип;
Работи с електрически данни; Осветителни тела, проводници и последователност на свързване Съобразителност.
регулатор за управление на Кабели и предпазители, кабели и начина на тяхното на осветителна уредба и пулта  
осветителни уредби. тиристорен регулатор за полагане и свързване; за управление;  
  управление на електрически Електронни средства за Защита на електрическите  
  уредби за художествено управление на електрическа уредби.  
  осветление. уредба за художествено    
    осветление;    
    Устройство, принцип на действие,    
    монтаж и експлоатация на    
    осветителни уредби.    
9. Изработва прототип на Пособия за чертане; Закони на въздушната и Изработване на техническа Естетически усет;
нестандартно осветително Картони, бои, четки и др.; линейната перспектива; документация: работна скица, Прецизност;
тяло Стъкло, пластмаса, хартия, Цветове - гама, цвят, колорит, тон, чертеж, разчет на Добра памет;
(маска, луна и др.). бои, лепила, кабели, нюанс и др.; необходимите материали, Зрителна и техническа точност;
  нисковолтови лампи, Електрическа схема и параметри направа на електрическа схема; Проява на творчество;
  светодиоди, батерии, на осветителните източници; Разработване на технологичен Хрумвания и импровизации;
  прекъсвачи. Грундрис; план за последователността на Усет за форма и пространство;
    Спецификация на материалите; работа; Умения за оформяне;
    Правила за безопасна работа и Изработване на изделието. Готовност за самостоятелен труд;
    демонстрация на изделието.   Работа в екип.
10. Изработва светилник за Пособия за чертане, Закони на въздушната и Изработване на техническа Добра памет;
сцена по предварително картони, бои, четки, стъкла и линейната перспектива; документация: работна скица, Зрителна и техническа точност;
избран проект. пластмаси, лепила; Цветове - гама, цвят, колорит, тон, чертеж, разчет на Проява на творчество;
  Кабели, щепсел, светлинни нюанс и др.; необходимите материали, Хрумвания и импровизации;
  източници, прекъсвач, Светлотехнически характеристики направа на електрическа схема; Усет за форма и пространство;
  фасунги. на осветително тяло; Разработване на технологичен Умения за оформяне;
    Електрическа схема на план за последователността на Готовност за самостоятелен труд;
    осветително тяло; работата; Работа в екип.
    Спецификация на материалите. Изработване на изделието.  
11. Проектира и изработва Пособия за чертане, Светлина и сцена; Светлината Разчитане на сценографски Самостоятелно творческо мислене;
художествено осветление за картони, бои, четки и други; като материя; проект; Добра памет;
цялостен спектакъл или за Компютър със Видове светлина; Специфика на Проектиране на отделни Пространствена представа и
обект. специализирани програмни сценичното и игровото статични и динамични картини и въображение;
  продукти. пространство в театър, опера, свързването им в цялостен Умения за вземане на решения;
    куклен театър, кино; спектакъл; Усет за форма и пространство;
    Композиция на модули и Работа със специализирани Интелектуални способности;
    сценична среда; програмни продукти за Готовност за самостоятелен труд;
    Цветно осветление; Изисквания създаване на пространствени Хрумвания и импровизации;
    към сценичната светлина; обекти и светлинна обработка; Работа в екип.
    Драматичен материал; Изработване на художествено  
    Режисьорски решения; осветление за цялостен  
    Сценографска концепция; спектакъл при спазване на  
    Готов декор и мизансцен. технологичната  
      последователност.  
12. Участва и организира Осветителна апаратура с Възможности и параметри на Намиране на оптимален вариант Самостоятелно творческо мислене;
групата на осветителите по пулт за управление; осветителната апаратура; на осветеност; Работа в екип;
време на репетиция. Готов спектакъл или студио Сценография и пространство. Постигане на определено Съобразителност;
  (като постановка).   внушение чрез специфично Пространствена представа и
      художествено осветление за въображение;
      всяка отделна картина; Умения за вземане на решения;
      Планиране и организиране на Умения за пренагласа;
      дейността. Дисциплинираност.
13. Пазарна реализация на Кодекс на труда; Нормативни актове, свързани с Попълване на договори; Комуникативност;
творбата. Кодекс за общественото дейността; Изготвяне на оферти и Мотивираност;
  осигуряване; Съдържание на договорите; ценообразуване; Мобилност;
  Нормативни документи, Особености на пазара; Проучване възможностите на Активност;
  свързани с трудовото Трудовоправни отношения между пазара на труда; Умения за вземане на решения;
  законодателство; дизайнер и работодател; Правилно съхраняване на Умения за пренагласа.
  Закон за авторското право и Системи на заплащане на труда; необходимата документация;  
  сродните му права. Авторско право. Самооценка на вложения труд и  
      заплащане;  
      Защита на авторските права.  
14. Използване на Компютър със Специализирани програмни Проектиране, обработване и Логическо мислене и
информационни и специализирани програмни продукти; представяне на художествена комбинативност;
комуникационни технологии. продукти, Интернет, Съвременни средства за творба със специализирани Умение за пренагласа;
  мултимедия. проектиране, обработване, програмни продукти; Концентрация на вниманието и
    представяне и комуникация; Работа със съвременни наблюдателност;
    Термини по специалността на средства за комуникация при Памет;
    чужд език. търсене на информация и Съобразителност;
      изготвяне на проект; Гъвкавост;
      Намиране и ползване на Технически усет;
      необходимата информация в Художествен вкус.
      каталози, справочници и друга  
      литература на български или  
      чужд език.  
15. Изпълнява всички трудови Средства за обезопасяване Изисквания за здравословни и Правилно използване на лични Умения за вземане на решения;
задачи при спазване на на работното място; безопасни условия на труд на предпазни средства; Лична отговорност и самоконтрол.
изискванията за Лични предпазни средства. работното място; Мерки за Безопасна работа с материали,  
здравословни и безопасни   защита от действието на инструменти и машини;  
условия на труд.   електрически ток; Безопасна работа със  
    Правила за безопасна работа с средствата за противопожарна  
    материали, инструменти и защита;  
    машини; Правилно реагиране при  
    Изисквания при работа с бедствия и аварии;  
    леснозапалими материали. Оказване на долекарска  
      помощ, бързо и правилно  
      реагиране при трудова  
      злополука;  
      Поддържане на ред и чистота  
      на работното място.  
Специалност 2140103 "Театрален грим и перуки"
1. Извлича информация от Художествена литература; Теория и история на изкуствата; Намиране на информация от Концентрация на вниманието и
драматургичен материал, Драми; Развитие на стиловете през различни източници; наблюдателност;
произведения на изкуствата, Либрета; вековете; Анализ на информацията. Добра памет;
печатни произведения и Сценарии; Развитие на естетическия   Логическо мислене и
други източници. Списания; критерий;   комбинативност;
  Албуми; Съвременни модни тенденции.   Съобразителност; Пространствена
  Снимков материал;     представа и въображение;
  Интернет.     Генериране на идеи и
        нестандартни решения;
        Хрумвания и импровизации;
        Умение за изразяване.
2. Разчита дизайнерски Дизайнерски проекти, Съдържание на дизайнерски Анализ на готов проект; Способност за откриване;
проекти, чертежи и скици. чертежи и скици. проекти, чертежи и скици. Извличане на информация от Разпознаване;
      проект; Запомняне на обекти;
      Изработка на технологично Съобразителност;
      издържано изделие въз основа Способност за анализ и синтез на
      на проект. информация и др.
3. Изработва проекти за грим Скици, чертежи, проекти; Драматургия; Използване на информация, Умения за оформяне;
и перуки. Бои, четки, картон и други Изобразителни изкуства; получена по различен начин; Въображение;
  материали. Съвременни модни тенденции. Рисуване и моделиране. Логическо мислене и
        комбинативност;
        Хрумвания и
        импровизации;
        Готовност за самостоятелен труд.
4. Създава технологичен Проект, скици, чертежи; Видове технологии; Рационално подреждане на Самостоятелно мислене;
модел за изработване на Формуляри и средства за Технологични изисквания за етапите при изработка и Адаптивност;
грим и перуки. писане; изпълнение на всяка операция; изпълнение на грим и перуки; Комбинативност; Съобразителност;
  Нормативни документи; Основни счетоводни дейности. Разчет на материалите; Отговорност;
  Техническа документация;   Постигане на качество при Инициативност;
  Ценоразписи;   изпълнение на грим и при Художествен вкус;
  Счетоводна документация и   изработка на перукерски Прогностично мислене;
  др.   изделия; Готовност за самостоятелна работа.
      Калкулиране на стойности;  
      Откриване и отстраняване на  
      дефекти.  
5. Гримира човешко лице и Материали за грим: Възможности и качества на Изпълнение на грим върху Усет за форма и цвят;
тяло. декоративна козметика; инструментите и пособията за човешко лице и тяло за: Умение за изобразяване и
  материали за сценичен гримиране; - всекидневието; оформяне; Наблюдателност;
  грим; материали за Състав и качества на материалите - сцена (театър, опера, балет и Въображение;
  пластичен грим; средства за за гримиране; др.); Способност за импровизация;
  рисуване върху тяло; Анатомия и пластика на - телевизия и кино; Готовност за самостоятелен труд;
  Козметични препарати; човешкото лице и тяло; - фестивали и карнавали; Дисциплинираност; Умения за
  Инструменти и пособия за Изобразителни възможности на - модни представяния. работа с хора и др.
  гримиране. цветовете и формите;    
    Развитие на грима и козметиката    
    през вековете;    
    Хигиенни и технически    
    изисквания за грим.    
6. Изработва перуки и Материали за перуки: коса, Приложимост на перукерските Манипулации при обработка на Умения за пренагласа;
перукерски изделия. текстилни материали, инструменти и пособия; коса; Сръчност;
  химически препарати за Качества и свойства на Изработка на кройки и монтюри Прецизност;
  обработка на коса и др.; материалите за перукерство; за перуки и перукерски Издръжливост;
  Инструменти и пособия за Използване на фризьорски изделия; Дисциплинираност;
  перукерство: калъпи, материали и пособия; Основни техники за Усет за форма;
  перукерски дарак, стан за История на перукерството и прикрепване на косъм - Готовност за самостоятелна работа;
  треси, картеч, игли за прическите; кнюпфане, трес; Умение за оформяне;
  кнюпфане, маши и Хигиенни норми. Фризиране на перуки и Умение за работа с хора;
  нагреватели за маши,   перукерски изделия; Коректност.
  ножици, карфици, игли,   Монтиране на перука и/или  
  конци, напръстници,   перукерски изделия върху  
  шивашки сантиметър и др.;   глава и лице;  
  Фризьорски инструменти и   Вграждане на малки  
  материали;   перукерски форми към  
  Кройки, шаблони, мерки;   собствена коса.  
  Проекти, скици и др.      
7. Прави прически от жива Фризьорски инструменти: Структура и свойства на живата Изработка на прическа от жива Сръчност;
коса. ножици, гребени, четки, човешка коса; коса. Прецизност;
  маши, ролки, сешоари, Приложимост на фризьорските   Отговорност;
  фиби, фуркети и др.; инструменти;   Умение за работа с хора;
  Фризьорски материали: бои Качества и използваемост на   Готовност за самостоятелен труд;
  за коса, къдрин, шампоани, фризьорските материали;   Коректност и такт;
  гелове, лак за коса и други Исторически стилове в   Хрумвания;
  стилизиращи средства. прическата;   Импровизации.
    Здравословни и безопасни норми    
    на труд.    
8. Изработва бутафорни Четки, валяци, тампони; Материали за изработване на Работа с различни материали и Пространствена представа и
аксесоари по различна Бои, лепила, бронз, обемни форми; инструменти; въображение;
технология. опостнители; Видове бои: темперни, акрилни; Имитация на различни Усет за форма и пространство;
  Материали за изработване Лепила - постно (тапетно, туткал), материали. Умения за оформяне;
  на обеми: стиропор, акрилатно, полипропиленово,   Готовност за самостоятелен труд;
  целулозни маси; силиконово и др.;   Дисциплинираност; Хрумвания и
  Материали за каширане: Пълнители и опостнители;   импровизации.
  различни видове хартия, Инструменти - различни видове    
  плат; четки и специфичната им    
  Ножове и машини за употреба, валяци, тампони;    
  обработка на стиропор, Начини за имитация на различни    
  шкурка. материали.    
9. Организира и планира Нормативни документи; Нормативна уредба в отрасъла; Умения за създаване на Умения за вземане на решения;
дейността си в цялостния Скици, проекти; Организация и планиране на адекватни условия за труд в Добра памет;
процес на създаване на Ценоразписи; дейността в малко предприятие ателие; Логическо мислене и
сценичен продукт - на Офис техника. (ателие); Планиране и организиране на комбинативност;
техническа конференция, в   Организация на дейността в дейност; Прогностично мислене;
ателие, на сцена, на снимачна   театър, кино, телевизия. Работа в екип извън ателие; Умение за работа с хора;
площадка.     Предприемачество. Отговорност;
        Самоконтрол;
        Предприемчивост;
        Инициативност.
10. Използване на Компютър със Специфични програмни продукти; Проектиране, обработване и Логическо мислене и
информационни и специализирани програмни Съвременни средства за представяне на художествена комбинативност;
комуникационни технологии. продукти, периферни проектиране, обработване, творба със специализирани Умение за пренагласа;
  устройства, Интернет, представяне и комуникация; програмни продукти; Концентрация на вниманието и
  мултимедия. Термини по специалността на Работа със съвременни наблюдателност;
    чужд език. средства за комуникация при Памет;
      търсене на информация и Съобразителност;
      изготвяне на проект; Гъвкавост;
      Намиране и ползване на Технически усет;
      необходимата информация в Художествен вкус.
      каталози, справочници и друга  
      литература на български или  
      чужд език.  
11. Изпълнява всички задачи Средства за обезопасяване Здравословни и безопасни Правилно използване на лични Умения за вземане на решения;
при спазване на изискванията на работното място; условия на труд; предпазни средства; Дисциплинираност;
за здравословни и безопасни Лични предпазни средства; Начини за безопасна работа с Безопасна работа с материали, Лична отговорност и самоконтрол.
условия на труд. Нормативни документи за инструменти и материали; инструменти и машини;  
  санитарно-хигиенни Правила при работа с лесно Безопасна работа със  
  изисквания. запалими материали. средствата за противопожарна  
      защита;  
      Оказване на долекарска помощ  
      и бързо и правилно реагиране  
      при трудова злополука;  
      Правилно реагиране при  
      бедствия и аварии.  
Специалност 2140104 "Аранжиране"
1. Изработва идеен проект по Темперни бои, кадастрон, Основни художествени принципи Избор на подходящ творчески Наблюдателност;
зададена тема. цветни хартии, туш, моливи; на композицията; метод за извеждане на идеята; Находчивост;
  Макетен нож, тушовки, Графични техники; Избор на графична техника; Артистичност;
  четки; Съвременни технически средства Съчетаване на художествените Образно мислене;
  Нагледни материали, за реклама; средства, съответстващи на Генериране на идеи и
  албуми, книги. Съвременни методи и подходи в решението, мащаба на нестандартни решения;
    рекламата. експонатите и характера им; Пространствена представа и
      Избор на идея, съответстваща въображение;
      на целите на рекламната Самостоятелност;
      задача. Самоконтрол.
2. Аранжира витрина, щанд, Хартии, кадастрони, бои, Устройство на витрината; Разчитане на работни чертежи; Отговорност;
експозиция и др. лепила, универсален Монтаж и начини на използване Използване на изразните Прецизност;
  реквизит; на универсалния реквизит; средства на композицията; Точност;
  Ножица, клещи, макетен Правилно използване на Ползване на подходящ Усет за форма и пространство;
  нож, чук, отвертка, корда, осветлението; реквизит и помощни средства; Умение за импровизация;
  карфици, пирони; Технология и материалознание; Прецизна техника на Технически усет и способности.
  Рекламни материали, Противопожарна охрана и изпълнение.  
  диапозитиви, албуми. техника на безопасност.    
3. Проектира и изпълнява Хартии, кадастрони, бои, Художествен образ в други Прилагане на подходящи Трудова дисциплина;
художествен реквизит. лепила, разнородни изкуства; изразни средства; Добър вкус;
  материали; Връзка между стока и Използване на елементи от Изобретателност;
  Ножица, клещи, макетен художествен реквизит, аксесоари всички жанрове, изкуства, Умение за пренагласа;
  нож, чук, отвертка, корда, и експонати; аудио-визуални и кинетични Индивидуална работа;
  карфици, пирони. Свойства и качества на средства; Работа в група.
    материалите. Подбор и комбиниране на  
      различните материали,  
      фактури, цветове и др.  
4. Изработва обемни Материали за изработване Материали за изработване на Прехвърляне на чертеж в Пространствена представа и
бутафорни форми реквизит на обеми: стиропор, картони, обемни форми; обемна форма; въображение;
или аксесоар по различна мукави; Грундове, бои, лепила, Работа с мащаби; Умения за вземане на решения;
технология. Материали за каширане: пълнители, лакове, опостнители; Моделиране, шлайфане, Усет за форма и пространство;
  различни видове хартии, Инструменти - различни видове каширане, грундиране, Умения за оформяне;
  платове; четки и специфичната им декориране и патиниране; Готовност за самостоятелен труд;
  Ножове и машини за употреба, валяци, тампони; Имитация на различни Дисциплинираност;
  обработка на стиропор, Начини за имитация на различни материали; Хрумвания и импровизации.
  шкурки; материали; Спазване на технологичната  
  Грундове, бои, лепила, Конструктивни особености и последователност.  
  лакове, бронз, опостнители; изисквания към различните    
  Четки, валяци, тампони, обемни форми, реквизит или    
  ножове, компресор с аксесоар в зависимост от    
  пистолет, линии, стативи; употребата им;    
  Проекти, модели и мостри. Пропорции на човешкото тяло.    
5. Разчита и анализира Чертежи, конструктивни и Чертежи, грундрис, конструктивни Разчитане и анализиране на Добра памет;
чертежи, грундрис, технологични схеми; и технологични схеми; чертежи, грундрис, Пространствена представа и
конструктивни и технологични Инструменти за измерване и Технологии за изработване на конструктивни и технологични въображение;
схеми. изчисляване; декор; схеми; Умения за вземане на решения;
  Компютър със Използвани инструменти и Обработване на чертежи, Усет за форма и пространство;
  специализирани програмни материали; грундрис с помощта на Готовност за самостоятелен труд;
  продукти. Специфика на изискванията към компютър и подходящи Дисциплинираност.
    декора в различните медии; програмни продукти;  
    Програмни продукти за чертане. Планиране и организиране на  
      дейността.  
6. Чертае схеми, чертежи и Материали за чертане и Видове чертежи, схеми; Чертане на схеми, чертежи и Пространствена представа и
скици за изработване на рисуване; Технология на експонирането в скици за изработване на въображение;
витрина. Инструменти за измерване и различни производствени сфери; витрина - на ръка или с помощта Добра памет;
Извлича и анализира изчисляване; Програмни продукти, използвани на компютър и подходящите Умения за вземане на решения;
изобразителен материал от Компютър с подходящи за чертане; програмни продукти; Умения за пренагласа;
албуми, книги, справочници, програмни продукти; Чужд език на необходимото ниво. Планиране и организиране на Усет за форма и пространство;
Интернет. Албуми, книги, справочници.   дейността; Умения за оформяне;
      Намира необходимата Готовност за самостоятелен труд;
      информация в различни Дисциплинираност; Хрумвания;
      източници. Импровизации.
7. Разработва разходни Инструменти за измерване, Материали и инструменти за Работа с инструменти за Логическо мислене; Планиране и
норми на използваните изчисляване и записване; работа; определяне на размери, обеми, организиране на дейността;
материали. Разходни норми за Технологии, използвани в плътност, време; Математически способности;
  материали; изработването на витрина или Изчисляване на оптималните Упражняване на контрол;
  Нормативни документи; щанд; разходи на материали и труд; Готовност за самостоятелен труд;
  Техническа документация; Методи за определяне Обработване и представяне на Дисциплинираност.
  Ценоразписи, счетоводна разходите на материали и труд; информацията с помощта на  
  документация и др. Специфика на изискванията към компютър и подходящи  
    витрината при различните програмни продукти.  
    видове стоки (продукти);    
    Основни счетоводни дейности.    
8. Разработва технологични Инструменти за измерване, Използвани материали; Спазване последователността Умения за вземане на решения;
схеми за изработване на изчисляване и записване; Използвани инструменти; на операциите съобразно Логично мислене и комбинативност;
витрина, щанд, Проекти, чертежи, Технологии, използвани в технологичните изисквания на Планиране и организиране на
експозиционна площ. конструктивни схеми; изработката на витрина; дадения продукт и наличните дейността; Дисциплинираност.
  Разходни норми за Специфика на изискванията към възможности, оборудване и  
  материали; витрината при различните ресурси.  
  Каталози и мостри от видове експозиция;    
  използваните материали. Организация на работата в    
    изпълнителско ателие.    
9. Макетира витрини, Макетен нож, ножица, Видове реквизит; Асоциативно интерпроектиране; Отговорност;
щандове, изложби по плотер; Експозиционна графика и шрифт; Съчетаване на цвят с пластичен Прецизност;
зададен проект. Цветни хартии, картон, Различни видове аксесоари. елемент; Точност;
  кадастрони, бои, лепила;   Използване на видовете шрифт Индивидуална работа;
  Рекламни материали,   и рекламна графика; Работа в група.
  диапозитиви, албуми;   Работа с универсален реквизит  
  Работно облекло.   - комбиниране, модифициране и  
      реализиране на рекламната  
      задача.  
10. Организира и планира Нормативни документи; Нормативна уредба в отрасъла; Създаване на адекватни Умение за пренагласа;
дейността си в цялостния Скици, проекти; Организация и планиране на условия за труд в проектантско Умение за вземане на решение;
процес на аранжирането. Ценоразписи и др.; дейността в малко предприятие и в изпълнителско ателие; Добра памет;
  Офис техника. (ателие). Работа в екип извън ателие; Логическо мислене и
      Планиране и организиране на комбинативност; Съобразителност и
      дейност; Предприемачество. гъвкавост;
        Прогностично мислене;
        Умение за работа с хора;
        Отговорност;
        Самоконтрол;
        Предприемчивост; Инициативност.
11. Използване на Компютър със Специфични програмни продукти; Проектиране, обработване и Логическо мислене и
информационни и специализирани програмни Съвременни средства за представяне на художествена комбинативност;
комуникационни технологии. продукти, периферни проектиране, обработване, творба със специализирани Умение за пренагласа;
  устройства, Интернет, представяне и комуникация; програмни продукти; Концентрация на вниманието и
  мултимедия. Термини по специалността на Работа със съвременни наблюдателност;
    чужд език. средства за комуникация при Памет;
      търсене на информация и Съобразителност;
      изготвяне на проект; Гъвкавост;
      Намиране и ползване на Технически усет;
      необходимата информация в Художествен вкус.
      каталози, справочници и друга  
      литература на български или  
      чужд език.  
12. Изпълнява всички трудови Средства за обезопасяване Здравословни и безопасни Правилно използване на лични Умения за вземане на решения;
задачи при спазване на на работното място; условия на труд; предпазни средства; Дисциплинираност;
изискванията за Лични предпазни средства; Начини за безопасна работа с Безопасна работа с материали, Лична отговорност и самоконтрол.
здравословни и безопасни Нормативни документи за инструменти и материали; инструменти и машини;  
условия на труд. санитарно-хигиенни Правила при работа с лесно Безопасна работа със  
  изисквания. запалими материали. средствата за противопожарна  
      защита;  
      Оказване на долекарска помощ  
      и бързо и правилно реагиране  
      при трудова злополука;  
      Правилно реагиране при  
      бедствия и аварии.  
Специалност 2140105 "Детски играчки и сувенири"
1. Проектира детски играчки и Чертожни инструменти, Методиката на проектиране; Проектиране на изделие, Асоциативно мислене;
сувенири от различни четки, валяци за боя, Обобщаване, хиперболизация; съобразено с различните Способност за интерпретация;
материали (дървесина, ножици, макетни ножове; Стилизация; материали, възрастови групи, Въображение;
текстил, хартия). Паус, картон, цветна хартия, Пропорции, мащаби, техническо ергономични стандарти; Прецизност;
  моливи, тушове, бои; чертане; Изработване на техническа Точност;
  Енциклопедии, научни Организация на работното място. документация. Индивидуална работа;
  справочници, каталози с     Работа в група.
  нагледни материали.      
2. Стилизира, комбинира и Чертожни инструменти, Обобщаване, хиперболизация, Стилизиране на човешки и Концентрация на вниманието и
съчетава геометрични форми четки, валяци за боя; стилизация; животински образи; наблюдателност;
и човешки и животински Паус, картон, цветна хартия, Средства и свойства на Съчетаване на геометрични Логическо мислене и
образи, създава художествен моливи, тушове, бои; композицията; форми със средствата на комбинативност;
образ. Енциклопедии, научни Принципи на композицията; Генериране на идеи и
  справочници, каталози с формообразуването. Прилагане на принципите на нестандартни решения;
  нагледни материали.   формообразуването. Усет за форма и пространство;
        Хрумвания;
        Импровизации.
3. Изработва чертежи, Чертожни инструменти; Основни елементи и понятия в Ползване на подходящ мащаб; Прецизност;
шаблони и кройки на Материали: картон, хартия, техническото чертане; Правилно използване на Точност;
проектираното изделие. молив; Основни елементи на чертожните инструменти; Индивидуална работа;
  Документация: книги и ортогоналното проектиране, Прецизно изработване на Търпение и упоритост.
  албуми с нагледни проекционни равнини; чертежи, кройки и шаблони.  
  материали. Видове означения в чертежите.    
4. Разчита и анализира Чертежи, конструктивни и Чертежи, конструктивни и Разчитане и анализиране на Добра памет;
чертежи, конструктивни и технологични схеми; технологични схеми; чертежи, конструктивни и Пространствена представа и
технологични схеми. Инструменти за измерване; Технологии, използвани в технологични схеми; въображение;
  Компютър с подходящи изработката на изделието; Разглежда, разчита и Интелектуални способности;
  програмни продукти. Използвани инструменти и обработва чертежи с помощта Дисциплинираност.
    материали; на компютър и подходящи  
    Програмни продукти за програмни продукти;  
    създаване на векторни и Планиране и организиране на  
    растерни изображения - дейността.  
    възможности, потребителски    
    интерфейс и инструкции за    
    работа.    
5. Работи с различни видове Дървен лък, трион, Безопасна работа с ръчни и Правилно използване на Трудова дисциплина;
ръчни инструменти. електрически шлайф, електрически машини; различните видове ръчни и Отговорност;
  борапарат, пили, длета, Приложение на различните електрически инструменти. Прецизност;
  игли, ножици, нож за кроене инструменти;   Точност;
  и др.; Физични качества на дървения   Търпение и упоритост;
  Различни видове дървен и материал;   Индивидуална работа;
  текстилен материал, лепило. Технологична последователност   Организираност.
    при подготовката на материала    
    за работа.    
6. Макетира и изработва Ножици, инструменти за Свойства на материалите и Правилно използване на Сръчност;
калъпи на детски играчки от работа с глина и с гипс, нож начините за работа с тях; инструментите при работа с Прецизност;
глина, гипс, картон, дърво, за стиропор, инструменти за Видове калъпи и приложението различните материали; Концентрация;
стиропор, силикон, природни изработване на калъпи; им. Леене на калъпи. Устойчивост на интереса;
материали. Глина, стиропор, гипс,     Индивидуална работа.
  силикон, дърво;      
  Работно облекло, маски,      
  очила.      
7. Изработва мека (текстилна) Ножици, ножове, игли, Технология на работа при Разкрояване, шиене, лепене, Пространствена представа и
детска играчка или сувенир. шевни машини; видовете текстилни материали и пълнене; въображение;
  Хартия, текстил, дунапрен и пълнежи; Съчетаване на цветове и Отговорност;
  др.; Технологична последователност материал; Прецизност;
  Работно облекло. и етапи на работа; Сглобяване (прикачване) на Точност;
    Изисквания за серийно отделните елементи на Индивидуална работа;
    производство; изделието. Работа в група.
    Видове текстил и пълнежи.    
8. Изработва твърда Дървообработващи машини Технология на работа с различни Рязане, разкрояване, Трудова дисциплина;
(дървена) детска играчка или и инструменти; видове материали; сглобяване, лепене; Отговорност;
сувенир. Различни видове дърво; Технологична последователност Съчетаване на цветове и Прецизност;
  Престилки, маски, очила. и етапи на работа; материали. Точност;
    Изисквания за серийно   Индивидуална работа;
    производство;   Работа в група.
    Видове покрития;    
    Видове дървесина.    
9. Изработва модел за Инструменти: макетни Видове пластмаси; Рязане, разкрояване, Пространствена представа и
пластмасова детска играчка ножове, различни видове Технологии на производство на сглобяване, лепене; Съчетаване въображение;
или сувенир. калъпи и др. необходими детски играчки от пластмаса; на цветове. Планиране и организиране на
  инструменти; Технологична последователност   дейността;
  Материали. и етапи на работа;   Отговорност;
    Изисквания за серийно   Прецизност;
    производство.   Хрумвания;
        Импровизации.
10. Повърхностна обработка и Инструменти: шлайф, пили, Видове безвредни бои и лакове; Подбиране и съчетаване на Трудова дисциплина;
довършителни работи на игли и др.; Начини за полагане върху цветове; Отговорност;
дървени и текстилни играчки. Материали: шкурка, вата, различните дървесини; Последователност на Прецизност;
  пластмасови елементи; Изисквания към окончателния покритията; Точност;
  Работно облекло: престилки, вид на изделието. Работа с шлайф и шкурка. Индивидуална работа;
  маски, очила.     Работа в група.
11. Организира и планира Нормативни документи, Нормативна уредба в отрасъла; Умения за създаване на Умение за пренагласа;
дейността си в цялостния скици, проекти, ценоразписи Организация и планиране на адекватни условия за труд в Умение за вземане на решение;
процес на създаване на и др.; дейността в малко предприятие проектантско и в изпълнителско Добра памет;
детска играчка. Офис техника. (ателие). ателие; Логическо мислене и
      Работа в екип извън ателие; комбинативност; Съобразителност и
      Планиране и организиране на гъвкавост;
      дейност; Прогностично мислене;
      Предприемачество. Умение за работа с хора;
        Отговорност;
        Самоконтрол;
        Предприемчивост;
        Инициативност.
12. Използване на Компютър със Специфични програмни продукти; Проектиране, обработване и Логическо мислене и
информационни и специализирани програмни Съвременни средства за представяне на художествена комбинативност;
комуникационни технологии. продукти, периферни проектиране, обработване, творба със специализирани Умение за пренагласа;
  устройства, Интернет, представяне и комуникация; програмни продукти; Концентрация на вниманието и
  мултимедия. Термини по специалността на Работа със съвременни наблюдателност;
    чужд език. средства за комуникация при Добра памет;
      търсене на информация и Съобразителност;
      изготвяне на проект; Гъвкавост;
      Намиране и ползване на Технически усет;
      необходимата информация в Художествен вкус.
      каталози, справочници и друга  
      литература на български или  
      чужд език.  
13. Изпълнява всички трудови Средства за обезопасяване Здравословни и безопасни Правилно използване на лични Умения за вземане на решения;
задачи при спазване на на работното място; условия на труд; предпазни средства; Дисциплинираност;
изискванията за Лични предпазни средства; Начини за безопасна работа с Безопасна работа с материали, Лична отговорност и самоконтрол.
здравословни и безопасни Нормативни документи за инструменти и материали; инструменти и машини;  
условия на труд. санитарно-хигиенни Правила при работа с лесно Безопасна работа със  
  изисквания. запалими материали. средствата за противопожарна  
      защита;  
      Оказване на долекарска помощ  
      и бързо и правилно реагиране  
      при трудова злополука;  
      Правилно реагиране при  
      бедствия и аварии.  
Специалност 2140106 "Интериорен дизайн"
1. Изследва основните Стандарти, анализи, Структура на отделните анализи Създаване на документ, Прогностично мислене;
функционални зони в сравнителни таблици, в проучването; обединяващ текст и таблица, Дисциплинираност;
интериора, анализира антропометрични Оформяне на резултатите от съхраняване на информация в Съобразителност; Взискателност;
дейностите в тях, изследвания, проучвания, проучването; компютъра; Концентрация на вниманието;
систематизира материалите от доклади; Видове шрифтове. Графично представяне на Прецизност;
проучването и съставя Компютър с програмни   резултатите от проучването - Качествено и достъпно
доклад, обсъжда с продукти за създаване на   избор на подходящ шрифт и представяне на графичното
възложителя изготвеното текст и таблица.   визуално представяне; оформление;
проучване.     Осъществяване на социални Защита на собствено виждане;
      контакти, изучаване и отчитане Творческа ерудиция;
      на човешкия фактор; Комуникативни умения.
      Планиране и организиране на  
      дейност.  
2. Разработва няколко идейни Перспективни скици, Етапи на дизайнерското Формулиране на концепция, Самостоятелна работа и работа в
варианта (концепции, рисунки, конструктивни проектиране на интериор; изграждане на изображение, екип;
концептуални варианти) чертежи, моливи, Специфични изразни средства и представящо дадена Умения за пренагласа;
  флумастери, компютър, техники за представяне на концепция чрез скици, рисунки, Логическо мислене; Творческо и
  графичен софтуер. художествен проект; които да представят подробно конструктивно мислене;
    Закони на линейната и и достоверно идеята; Въображение;
    въздушната перспектива; Разработване на детайлите - Комбинативност и комуникативни
    Елементи на светлосянка и рисунки в общо положение, умения;
    принципи за изграждане на работни чертежи. Пространствено мислене.
    интериорни проекти.    
3. Изработва меки макети на Хартия, макетен картон, Свойства и качества на Рязане с дизайнерски нож, Усет за форма и пространствено
мебели от макетен картон, стиропор, лепила, макети; материалите и начини за работа с биговане, лепене, разкрояване мислене;
хартия, стиропор, пластилин, Уред за рязане на стиропор, тях; на стиропора с уред за рязане Въображение и организиране на
глина, фибран. макетни ножове, ланцедки Правила за здравословни и на стиропор; последователността при
  за работа с пластилин и безопасни условия на труд при Моделиране с пластилин и макетирането;
  глина; монтажни работи. глина; Прецизност на изпълнение;
  Колективни и лични   Осигуряване на здравословни и Точност;
  предпазни средства,   безопасни условия на труд при Сръчност;
  работно облекло.   макетиране. Умение за самостоятелна работа;
        Работа в екип.
4. Анализира различни Идейни варианти, скици, Функционални, конструктивни, Анализиране и обосновка на Комуникативност; Отговорност;
принципни варианти и избира рисунки, конструктивни технологически, ергономически и взетото решение - представяне Решителност;
окончателен оптимален чертежи, апликации, схеми. естетически изисквания към на кратко експозе пред Съобразителност и гъвкавост;
вариант.   интериора или част от него; дизайнерския екип или клиента; Пространствена представа и
    Идейни варианти, перспективни Избор на краен вариант. въображение;
    скици, рисунки, конструктивни   Умения за вземане на решения;
    чертежи, апликации;   Наблюдателност;
    Цветови решения, предварителни   Индивидуална работа.
    цветови схеми;    
    Скици за изясняване на    
    конструктивни решения (разрези,    
    сечения, експлозивни схеми и    
    др.).    
5. Изработва макет на Макетни ножове, ръчни и Свойства и качества на Икономично разкрояване на Концентрация;
интериор от полистирол, електрически инструменти пластмасите и начини за работа с материала; Сръчност;
форекс. за работа с пластмаса, тях; Изработване на Прецизност;
  нагревател за огъване, Видове калъпи и приложенията приспособления за работа и Хрумвания и иновации;
  калъпи, шлайф, пили, им. калъпи; Готовност за работа в екип;
  шкурки;   Сглобяване на отделните Готовност за самостоятелен труд.
  Макети, полистирол (листов   елементи на макета чрез  
  материал с различни   лепене, формоване, огъване по  
  дебелини), форекс,   калъп чрез нагряване,  
  PVC-фолио, кит, лепила и   охлаждане.  
  др.      
6. Създава мебели или Дървообработващи машини Свойства и качества на Разкрояване, рязане, Сръчност;
единични образци на (абрихт, штрайхмус, различните видове дървесина; сглобяване, лепене, шлайфане; Прецизност;
уникална мебел от различни циркуляр, лентов шлайф, Технология и технологична Създаване на оптимални Точност;
материали. струг за дърво, бормашина), последователност на работата, условия за труд в работилница Физическа работоспособност;
  длета, стяги; видове сглобки. по дървообработване. Нестандартно мислене;
  Различни видове дърво,     Готовност за индивидуална
  лепила, кит за дърво;     работа;
  Работно облекло, маска.     Готовност за работа в група.
7. Изработва мебел от метал. Различни видове метали, Технологични свойства на Разкрояване, рязане, огъване, Сръчност;
  перфоструктури, профили; металите; заваряване, шлайфане, Прецизност;
  Заваръчна техника, струг за Технология на работа с различни грундиране. Точност;
  работа с метали тип ХОБИ, видове метали - етапи на работа,   Индивидуална работа;
  електрическа ножовка, машини и инструменти.   Трудова дисциплина;
  механична ножовка, абкант,     Концентрация.
  бормашина;      
  Лични предпазни средства.      
8. Изработва макет на мебел Инструменти за работа; Материали - свойства, технология Изработване на арматура и Пространствена представа и
от гипс, смола и пълнители, Различни видове на обработката им; оребряване на корпуса на въображение;
силикон. материали: гипс, силикон, Инструменти за работа; макета; Прецизност;
  смоли, пълнители, калъпи; Изработване на калъпи; Съчетаване на различни Сръчност;
  Макет; Нанасяне на покрития. материали; Личностна организация и
  Лични предпазни средства,   Нанасяне на изолационно самодисциплина;
  работно облекло.   покритие с бояджийски Физическа работоспособност;
      пистолет; Издържливост на стресови
      Китосване, шлайфане. ситуации.
9. Извършва повърхностна Шлайф, компресор за Видове бои и лакове; Работа с шлайф и шкурка; Вземане на решение; Фантазия;
обработка и подготовка на пръскане на боя, водна Начини за нанасяне на Определяне на необходимостта Сръчност;
макет за боядисване. шкурка, шпахтел кит, покритието; от боядисване; Умение за оформяне;
  разредител, Изисквания към окончателния Постигане на гладкост, Усет за цвят;
  нитро-целулозни бои, вид на изделието; нанасяне на шприц кит; Самооценка.
  автоемайл лакове, шпакли; Колористика - въздействие на Нанасяне на покритие от боя с  
  Работно облекло, маска, цветовете; бояджийски пистолет.  
  аспирация. Хигиенни норми.    
10. Изработва проектна Кадастрон, аерограф, Методи на цветовото израждане Техники на изобразяване - Творческо мислене;
документация, изпълнява компресор за пръскане на на формата; графично и цветово. Комбинативност;
цветографичен проект. боя (въздушен монофазен), Основни материали и пособия за   Умения за вземане на решение;
  темперни бои "Таленс", изпълнение на цветови проект;   Съобразителност и находчивост;
  четки, тушовки, Графични изображения -   Точност;
  аспирационна уредба, линеарни, монохромни,   Прецизност.
  акрилни бои, шаблони, гума перспективни изображения.    
  арабика, фиксатори - немска      
  дисперсия.      
11. Разчита и изработва Чертожни материали и Технически стандарти; Изработване на технически Съобразителност;
техническа документация, инструменти, инструменти Технически чертежи - условни чертежи, разрези, сечения, Пространствено въображение и
реализира техническо за измерване; технически означения, проекции, мащаби, разчитане на техническа представа;
решение на интериор. документи, стандарти; оразмеряване; документация. Конструктивно и техническо
  Компютър със Програмни продукти за   мислене; Точност.
  специализирани програмни създаване на векторни и    
  продукти за създаване на растерни изображения -    
  векторна и растерна възможности, потребителски    
  графика. интерфейс и инструкции за    
    работа.    
12. Използване на Компютър със Специфични програмни продукти; Проектиране, обработване и Логическо мислене и
информационни и специализирани програмни Съвременни средства за представяне на художествена комбинативност;
комуникационни технологии. продукти, периферни проектиране, обработване, творба със специализирани Умение за пренагласа;
  устройства, интернет, представяне и комуникация. програмни продукти; Концентрация на вниманието и
  мултимедия. Термини по специалността на Работа със съвременни наблюдателност;
    чужд език. средства за комуникация при Памет;
      търсене на информация и Съобразителност;
      изготвяне на проект; Гъвкавост;
      Намиране и ползване на Технически усет;
      необходимата информация в Художествен вкус.
      каталози, справочници и друга  
      литература на български или  
      чужд език.  
13. Пазарна реализация на Кодекс на труда; Нормативни актове, свързани с Попълване на договори; Комуникативност;
творбата. Кодекс за общественото дейността; Изготвяне на оферти и Мотивираност;
  осигуряване; Съдържание на договорите; ценообразуване; Мобилност.
  Нормативни документи, Особености на пазара; Проучване възможностите на  
  свързани с трудовото Трудовоправни отношения между пазара на труда;  
  законодателство; дизайнер и работодател; Правилно съхраняване на  
  Закон за авторското право и Системи на заплащане на труда; необходимата документация;  
  сродните му права. Авторско право. Самооценка на вложения труд и  
      заплащане;  
      Защита на авторските права.  
14. Изпълнява всички трудови Средства за обезопасяване Здравословни и безопасни Правилно използване на лични Умения за вземане на решения;
дейности при спазване на на работното място; условия за труд; предпазни средства; Дисциплинираност;
изискванията за Лични предпазни средства; Начини за безопасна работа с Безопасна работа с материали, Лична отговорност и самоконтрол.
здравословни и безопасни Нормативни документи за инструменти и машини; инструменти и машини;  
условия на труд, като не санитарно-хигиенни Правила при работа с Безопасна работа със  
замърсява с работата си изисквания. леснозапалими материали. средствата за противопожарна  
околната среда.     защита;  
      Оказване на долекарска помощ  
      и бързо и правилно реагиране  
      при трудова злополука;  
      Правилно реагиране при  
      бедствия и аварии.  
Специалност 2140107 "Силикатен дизайн"
1. Проучва и анализира Списания, каталози, Технология на производството на Намиране на информация в Търпение;
информация за определен рекламни материали, силикатни изделия; различни източници; Упоритост;
вид изделия на силикатното проспекти, стандарти; Постижения в съответния отрасъл; Съставяне на сравнителни Логическо мислене;
производство; Компютър с интернет. Влияние на фактора среда; таблици по различни Взискателност и
Разработва работен план.   Суровини за производство на показатели дисциплинираност;
    силикатни изделия; (функционално-технически, Съобразителност и гъвкавост;
    Суровини и материали в естетически, ергономични); Асоциативно мислене;
    силикатното производство; Класифициране и анализиране Трудолюбие;
    Инструменти, машини и апарати на информацията, формулиране Сръчност.
    за производство на силикатни на изводи;  
    изделия. Определяне на отделни  
      свойства на изделията;  
      Разработване на план за  
      производство.  
2. Разработва идейни Чертожни инструменти и Техническо чертане - ортогонално Изготвяне на технически Търпение;
варианти за скици, рисунки, материали; Компютър със проектиране, перспектива, чертежи. Сръчност;
чертежи. специализирани програмни мащаби, оразмеряване;   Дисциплинираност; Прецизност;
  продукти. Закони на композицията.   Взискателност.
3. Изработване на макети в Гипс, шпакли, ножове, Основни свойства на гипса; Центриране на гипсови отливки Наблюдателност;
мащаб 1:2, 1:5 или 1:10. механично колело за Технология на работата с гипс. върху колело, работа с ножове Прецизност;
  обработка на гипс, триони   при въртящ се модел и Точност при оразмеряване и
  за рязане, фина шкурка,   статично; рязане.
  метални или пластмасови   Фина обработка на детайли.  
  ленти за заграждане при      
  отливане, кофи за      
  забъркване на гипса.      
4. Изработване на цветови и Блажни бои, алкидни или Шрифтове; Работа с четка или с писец; Търпение;
графични варианти за декор автоемайл лакове, Видове декоративни композиции; Получаване на цветни тонове; Фантазия;
на окончателния макет. компресор. Стилизация на натурата и Адаптиране на цвета и декора с Наблюдателност;
    цветовите хармонии. формата на изделието. Сръчност;
        Пространствено
        мислене.
5. Направа на модел на Гипс, метални и пластмасови Свойства на гипса; Технология на Рязане, заглаждане, оформяне Сръчност;
изделие в мащаб 1:1. ленти за заграждане при работата с гипс. с подходящи инструменти на Физическа и психическа
  отливане, ножове при   модели с различна форма и устойчивост;
  обработка върху колело.   големина. Наблюдателност;
        Дисциплинираност и
        взискателност.
6. Направа на калъп към Инструменти за обработка Свойства на гипса и технология Подготовка на гипсов разтвор Концентрация;
модела. на гипс, съдове за на работата с гипс; за работа с ножове, ръчно или Прецизност;
  забъркването му, плоскости Изграждане на калъпи; на механизирано колело; Оригинално мислене;
  за ограждане на модела, Варианти за два или повече Заглаждане и пасване на Готовност както за работа в група,
  нафтено-сапунена смес за елемента в калъпа. отделните части в калъпа. така и самостоятелно;
  намазване на модела, глина     Дисциплинираност.
  за подмазване.      
7. Подготовка на съответния Съдове и машина за Свойства на суровините и Получаване на нужен Търпение;
формовъчен материал - разбъркване на шликера, материалите; вискозитет и пластичност на Сръчност;
пластичен (глина) или течен втечнители, глиномес за Машини и агрегати в формовъчния материал; Прецизност;
(шликер), стъкломаса и други. пластичната маса, сита за технологичния цикъл. Формуване, съобразено с вида Дисциплина;
  прецеждане от примеси.   на изделието. Концентрация на внимание.
8. Формуване на изделия от Маса, гуми за стягане на Времетраене при набиране на Наливане и отливане от Дисциплинираност;
готов калъп. калъпите, кана за наливане, формата, зърнометричен състав, калъпите; Последователност;
  гумен чук за набиване на гъстота на формовъчните смеси. Формуване и изваждане на Повишено внимание;
  пластична маса, стелажи с   готовите изделия. Наблюдателност;
  дъски за подреждане и     Търпение.
  оттичане на наляти калъпи.      
9. Изсушване на готовите Ножчета за ретуширане, Режим на сушене, възможни Регулиране на температурния Сръчност;
изделия и първо изпичане на лабораторна пещ за дефекти и причините за тях. режим при сушене и изпичане; Наблюдателност;
бисквит. сушене, пещ за бисквитно и   Ретуш на ръбове върху Прецизност;
  глазурно изпичане с   формата, оставени от Съобразителност;
  възможност за регулиране и   елементите на калъпа. Дисциплина.
  отчитане на температурния      
  режим.      
10. Глазиране и повторно Ръчно колело (диск), Свойства на глазурата, нанасяне Подготвяне на глазурната смес; Хигиена на работното място;
изпичане. подложка за на глазурата, възможни дефекти Нанасяне на глазурната смес по Търпение;
  бисквитираните изделия, и причините за тях. различни начини - с четка, с Прецизност;
  буркан с дюза за   пулверизатор, чрез потапяне, Дисциплинираност; Концентрация.
  изпръскване, компресор,   чрез обливане.  
  кана за глазурната смес,      
  дунапренова гъба за      
  почистване.      
11. Нанасяне на декори, Дикьол, терпентин, плоски Свойства на надглазурните бои; Подготовка на надглазурни Творческо мислене;
надглазурно и трето четки и четки с връх, Декоративни техники; бои; Комбинативност;
декоративно изпичане. надглазурни бои, Ситопечатни техники; Работа с четка или с писец Съобразителност; Точност;
  перодръжка с писец, Температурен режим за върху пространствени форми; Прецизност.
  колоидно злато, ръчно изпичането на надглазурните Направа на копирки, базирани  
  колело - диск за бои; на ситопечатната техника;  
  декориране, бои за Обезопасяване от пожари. Регулиране на температурния  
  ситопечат, пещ с отдушник   режим.  
  за вредни емисии.      
12. Изработване на модел за Пластична маса, гипс, Технология за производство на Подготовка на гипсов разтвор Сръчност;
стъклено изделие; инструменти за тяхната стъкло; за отливане; Прецизност;
Направа на проект в скица и обработка, механично Видове стъкла, суровини и състав Обработка на гипс с механично Точност;
чертеж; колело за обработка на на стъкломасата; колело и ножове; Концентрация;
Моделиране на модел от гипса, чертожни Функционалност на формите. Изработване на калъпи от Новаторско мислене и
пластичен материал, а след инструменти, метални или   подходящ материал, съобразен комбинативност.
това и от гипс. пластмасови ленти за   с вида на стъкломасата и  
  ограждане при наливане.   начина на формуване.  
13. Изработване на стъклени Темперирани късове стъкло; Работен режим на машините и Обработка на стъкло - с машини Дисциплинираност; Търпение;
изделия чрез студена Изделия от меко стъкло, начини за тяхното използване и или инструменти, рязане, Прецизност;
обработка на стъклото. годни за студена контролиране; шлайфане, полиране; Концентрация;
Декориране на изделията. обработка; Безопасна работа с различните Избор на подходящи за Трудолюбие.
  Машини за студена видове инструменти; изделието бои и разтворители  
  обработка и инструменти; Видове камъни; Обработване на към тях;  
  Паста за полиране, силикон различни видове камъни; Полагане на декорацията с бои  
  и аптечка. Работа с четка и инструменти за и четка или чрез гравиращи  
    гравиране. апарати.  
14. Използване на Компютър със Специфични програмни продукти; Проектиране, обработване и Логическо мислене и
информационни и специализирани програмни Съвременни средства за представяне на художествена комбинативност;
комуникационни технологии. продукти, периферни проектиране, обработване, творба със специализирани Умение за пренагласа;
  устройства, интернет, представяне и комуникация. програмни продукти; Концентрация на вниманието и
  мултимедия. Термини по специалността на Работа със съвременни наблюдателност;
    чужд език. средства за комуникация при Памет;
      търсене на информация и Съобразителност;
      изготвяне на проект; Гъвкавост;
      Намиране и ползване на Технически усет;
      необходимата информация в Художествен вкус.
      каталози, справочници и друга  
      литература на български или  
      чужд език.  
15. Пазарна реализация на Кодекс на труда; Нормативни актове, свързани с Попълване на договори; Комуникативност;
творбата. Кодекс за общественото дейността; Изготвяне на оферти и Мотивираност;
  осигуряване; Съдържание на договорите; ценообразуване; Мобилност.
  Нормативни документи, Особености на пазара; Проучване възможностите на  
  свързани с трудовото Трудовоправни отношения между пазара на труда;  
  законодателство; дизайнер и работодател; Правилно съхраняване на  
  Закон за авторското право и Системи на заплащане на труда; необходимата документация;  
  сродните му права. Авторско право. Самооценка на вложения труд и  
      заплащане;  
      Защита на авторските права.  
16. Изпълнява всички трудови Средства за обезопасяване Здравословни и безопасни Правилно използване на лични Умения за вземане на решения;
задачи при спазване на на работното място; условия за труд; предпазни средства; Дисциплинираност;
изискванията за Лични предпазни средства; Начини за безопасна работа с Безопасна работа с материали, Лична отговорност и самоконтрол.
здравословни и безопасни Нормативни документи за инструменти и машини; инструменти, машини и  
условия на труд. санитарно-хигиенни Правила при работа с агрегати;  
  изисквания. леснозапалими материали. Безопасна работа със  
      средствата за противопожарна  
      защита;  
      Оказване на долекарска помощ  
      и бързо и правилно реагиране  
      при трудова злополука;  
      Правилно реагиране при  
      бедствия и аварии.  
Специалност 2140108 "Моден дизайн"
1. Разработва, описва, Художествена модна скица, Характеристика на исторически, Устно и писмено изразяване; Умение за устно и писмено
анализира и презентира фотос, оригинал на облекло национални и съвременни форми Боравене с терминология и изразяване; Концентрация на
художествена модна скица и аксесоари към него; в облеклото и аксесоарите; понятия от историческото, вниманието;
(проект), фотос, оригинал на Изобразителни материали. Силуети; националното и съвременно Наблюдателност;
облекло с аксесоари (с   Конструкции; облекло; Артистичност;
бутиково предназначение).   Текстилни материи, десени, Разпознаване на текстилни Образно мислене;
    цветознание. суровини и материи; Пространствена представа и
      Цветови хармонии и гами. въображение;
        Самостоятелност.
2. Спазва етапите за Работна документация; Последователност и Планиране на изпълнението в Логическо мислене и
реализирането на модела и Технологичен план. технологично изпълнение на правилна технологична комбинативност;
аксесоарите в материал.   модела и допълненията към него последователност. Съобразителност;
    с традиционни и нетрадиционни   Добра памет;
    методи и материали.   Гъвкавост;
        Находчивост;
        Художествен вкус;
        Генериране на идеи и
        нестандартни решения.
3. Избира традиционни и Платове, кожи, хастари, Свойства, характеристики и Разпознаване и правилно Умения за оформяне;
уникатни текстилни и конци, копчета, предназначение на материалите. използване на материалите; Пространствена представа и
помощни материали. галантерийни допълнения.   Използване на терминология. въображение;
        Логическо мислене и
        комбинативност;
        Художествен вкус.
4. Снема мерки за облеклото и Шивашки метър, формули за Пропорции на човешка фигура и Рисуване; Усет за форма и пространство;
определя параметри за изчисление, милиметрова връзката є с облеклото; Изчисляване на формули, Логическо мислене и
допълненията; хартия, линеал, паус, Чертане - мащаб, означения в оформяне на чертеж и кройка, комбинативност;
Прави изчисления, оформя кривка, картон, молив, чертежите. трансформация на кройка. Умения за оформяне;
чертежи и кройки. флумастер.     Сръчност;
        Художествен вкус.
5. Разкроява и ушива облекло Ножица, шевна машина, Традиционни и нетрадиционни Работа с шевна машина, ютия, Умения за оформяне;
с бутиково предназначение. ютия, платове, кожи, начини за ушиване, изработване шевни съоръжения; Сръчност;
  хастари, галантерийни и художествено текстилно Оформяне на облекло по Съобразителност;
  материали. оформление на облекло. традиционни, ръчни и уникатни Концентрация на вниманието;
      методи. Прецизност.
6. Разкроява и ушива Ножица, шевна машина, Традиционни и нетрадиционни Работа с шевна машина, ютия, Умения за оформяне;
допълнения към облеклото. ютия, плат, кожа, хастар, начини за ушиване, изработване шевни съоръжения; Сръчност;
  галантерийни материали, и художествено оформление на Традиционни, ръчни и уникатни Съобразителност;
  мъниста, пайети и др. аксесоари. методи на оформяне; Концентрация на вниманието;
      Ръчно рисуване. Прецизност.
7. Съобразява се с Нормативни документи. Използване на професионална Боравене с каталози, картели, Планиране и организиране на
изискванията на рекламата и   информация. справочници, литература. дейността;
мениджмънта.       Съобразителност;
        Концентрация на вниманието;
        Прецизност;
        Качествено и достъпно
        представяне на графичното
        оформление.
8. Използване на Компютър със Специфични програмни продукти; Проектиране, обработване и Логическо мислене и
информационни и специализирани програмни Съвременни средства за представяне на художествена комбинативност;
комуникационни технологии. продукти, периферни проектиране, обработване, творба със специализирани Умение за пренагласа;
  устройства, интернет, представяне и комуникация. програмни продукти; Концентрация на вниманието и
  мултимедия. Термини по специалността на Работа със съвременни наблюдателност;
    чужд език. средства за комуникация при Памет;
      търсене на информация и Съобразителност;
      изготвяне на проект; Гъвкавост;
      Намиране и ползване на Технически усет;
      необходимата информация в Художествен вкус.
      каталози, справочници и друга  
      литература на български или  
      чужд език.  
9. Пазарна реализация на Кодекс на труда; Нормативни актове, свързани с Попълване на договори; Комуникативност;
творбата. Кодекс за общественото дейността; Изготвяне на оферти и Мотивираност;
  осигуряване; Съдържание на договорите; ценообразуване; Мобилност.
  Нормативни документи, Особености на пазара; Проучване възможностите на  
  свързани с трудовото Трудовоправна дейност между пазара на труда;  
  законодателство; дизайнер и работодател; Правилно съхраняване на  
  Закон за авторското право и Системи на заплащане на труда; необходимата документация;  
  сродните му права. Авторско право. Самооценка на вложения труд и  
      заплащане;  
      Защита на авторските права.  
10. Изпълнява всички трудови Средства за обезопасяване Здравословни и безопасни Правилно използване на лични Умения за вземане на решения;
дейности при спазване на на работното място; условия за труд; предпазни средства; Дисциплинираност;
изискванията за Лични предпазни средства; Начини за безопасна работа с Безопасна работа с материали, Лична отговорност и самоконтрол.
здравословни и безопасни Нормативни документи за инструменти и материали; инструменти и машини;  
условия на труд. санитарно-хигиенни Правила при работа с Безопасна работа със  
  изисквания. леснозапалими материали. средствата за противопожарна  
      защита;  
      Оказване на долекарска помощ  
      и бързо и правилно реагиране  
      при трудова злополука;  
      Правилно реагиране при  
      бедствия и аварии.  
Специалност 2140109 "Пространствен дизайн"
1. Изследва съществуващи Анализи, сравнителни Влияние на средата върху Анализиране на основните и Планиране и организиране на
решения на художествено таблици; параметрите на елементите; допълнителните функции - дейност; Концентрация;
пространствено оформление и Компютър със Технически качества на схеми и взаимовръзки; Добра памет;
влиянието на човешкия специализирани програмни елементите; Съставяне на функционална Логическо мислене;
фактор; продукти и интернет. Естетически качества на структура на предметната Прогностично мислене;
Анализира и систематизира   елементите; Антропометрични среда и основните групи Съобразителност;
функционалните зони и   изисквания; (подсистеми) изделия; Взискателност;
елементи от пространството -   Екологически изисквания; Намиране на информация в Концентрация на вниманието;
обект на заданието -   Социално-психологически интернет; Прецизност.
екстериор или интериор;   изисквания; Създаване на документ,  
Систематизира материалите от   Социално-културни представи, обединяващ текст и таблица,  
проучването и съставя   символи, ценности; съхраняване на информация в  
доклад.   Структура на отделните анализи компютъра;  
    в проучването; Графично представяне на  
    Оформяне на резултатите от проучването - избор на  
    проучването; подходящ шрифт и визуално  
    Видове шрифтове. представяне.  
2. Разработва идейни варианти Перспективни скици, Етапи на дизайнерското Формулиране на концепция; Самостоятелна работа и
(концепции, концептуални рисунки, конструктивни проектиране, специфични Изграждане на достоверно работа в екип;
варианти). чертежи; Компютър със изразни средства и техники изображение, представящо Умения за пренагласа;
  специализирани програмни за представяне на дадена концепция чрез Логическо мислене;
  продукти. художествен проект; скици, рисунки, които да Творческо и конструктивно
    Закони на линейната и представят подробно и мислене; Въображение;
    въздушната перспектива; достоверно идеята; Комбинативност и
    Елементите на светлосянката Разработване на детайлите - комуникативни умения.
    и принципите за изграждане рисунки в общо положение,  
    на обемни тела; работни чертежи.  
    Видове програмни продукти    
    за създаване на векторни и    
    растерни изображения -    
    възможности, потребителски    
    интерфейс и инструкции за    
    работа.    
3. Изработва макети от хартия, Хартия, макетен картон, Свойства и качества на Рязане с дизайнерски нож, Усет за форма и
стиропор, пластелин, глина, стиропор, уред за рязане на материалите и начините за биговане, лепене; пространствено мислене;
фибран. стиропор, макетни ножове, работа с тях; Разкрояване на стиропора с Въображение;
  лепила, ланцети за работа с Правила за здравословни и уред за рязане на стиропор; Прецизност на изпълнение;
  пластелин и глина, мек безопасни условия на труд Моделиране с пластелин и Точност;
  макет; при монтажни работи. глина; Сръчност;
  Колективни и лични   Организиране на Готовност за индивидуална
  предпазни средства,   макетирането в правилна работа или работа в група.
  работно облекло.   последователност;  
      Осигуряване на  
      здравословни и безопасни  
      условия на труд при  
      макетиране.  
4. Анализира различни Идейни варианти, скици, Функционални, Анализиране и обосновка на Комуникативност;
принципни варианти за рисунки, конструктивни конструктивни, взетото решение; Отговорност;
художествено-пространствено чертежи, апликации, цветови технологически, Представяне на кратко Решителност;
оформление и избира решения, предварителни ергономически и естетически експозе пред дизайнерския Убедителност;
окончателен оптимален вариант. цветови схеми, скици за изисквания към елементите екип или клиента; Съобразителност и
  изясняване на конструктивни на средата - обект на Избор на краен вариант. гъвкавост;
  решения (разрези, сечения, проекта.   Пространствена представа и
  експлозивни схеми и др.).     въображение;
        Умение за вземане на
        решения;
        Наблюдателност;
        Индивидуална работа.
5. Изработва макет на Макетни ножове, полистирол Свойства и качества на Икономично разкрояване на Концентрация;
обемно-пространствена - листов материал с различни пластмасите и начини за материала; Сръчност;
структура от полистирол или дебелини, форекс, PVC работа с тях; Изработване на Прецизност;
форекс. фолио, ръчни и електрически Видове калъпи и приспособления за работа и Хрумвания и иновации;
  инструменти за работа с приложенията им. калъпи; Готовност за работа в група
  пластмаса, нагревател за   Сглобяване на отделните или индивидуална работа;
  огъване, калъпи, шлайф,   елементи на макета чрез Физическа издръжливост.
  пили, шкурки, кит, лепила,   лепене, формоване;  
  макет.   Огъване по калъп чрез  
      нагряване, охлаждане.  
6. Изработва макет от дърво на Дървообработващи машини Свойства и качества на Разкрояване, рязане, Сръчност;
обемно- пространствена абрихт, штрайхмус, различните видове сглобяване, лепене, Прецизност;
структура. циркуляр, лентов шлайф, дървесина; шлайфане; Точност;
  струг за дърво, бормашина, Технология и технологична Създаване на оптимални Индивидуална работа;
  длета, различни видове последователност на работа; условия за труд в Работа в група;
  дърво, лепила, стяги, кит за Видове сглобки. работилница по Физическа издръжливост.
  дърво, работно облекло,   дървообработване.  
  маска, макет.      
7. Изработва макет от метал на Различни видове метали, Технология на работа при Разкрояване, рязане, Сръчност;
обемно- пространствена перфоструктури, профили; видовете метали; огъване, заваряване, Прецизност;
структура. Заваръчна техника, струг за Етапи на работа. шлайфане, грундиране. Точност;
  работа с метали тип ХОБИ,     Индивидуална работа;
  механична ножовка, абкант,     Трудова дисциплина;
  бормашина;     Концентрация.
  Лични предпазни средства;      
  Макет.      
8. Изработва макет на Инструменти за работа с Свойства на материалите и Изработване на арматура и Пространствена представа и
обемно-пространствена гипс, силикон, смоли и технология на обработката оребряване на корпуса на въображение;
структура от гипс, смоли и пълнители, стъкломат, им; макета; Прецизност;
пълнители, силикон. калъпи; Изработване на калъпи, Съчетаване на различни Сръчност;
  Лични предпазни средства, покрития. материали; Работа в екип.
  работно облекло;   Нанасяне на изолационно  
  Макет.   покритие с бояджийски  
      пистолет, китосване,  
      шлайфане.  
9. Извършва повърхностна Шлайф, водна шкурка, Видове бои и лакове; Работа с шлайф и шкурка; Вземане на решение;
обработка и подготовка на шпахтел кит, разредител, Начини за нанасяне на Определяне на Фантазия;
макета за боядисване, оцветява нитро-целулозни бои, покритието; необходимостта от Сръчност;
макета. автоемайл лакове, шпакли, Качество на окончателния боядисване; Умение за оформяне; Усет за
  компресор за пръскане на вид на изделието; Гладкост; цвят;
  боя; Колористика - въздействие Нанасяне на шприц кит; Самоконтрол и
  Работно облекло, маска, на цветовете; Нанасяне на покритие от боя самокритичност.
  аспирация. Хигиенни норми. с бояджийски пистолет.  
10. Изработва документация към Кадастрон, аерограф, Методи на цветово Техника на изобразяване - Творческо мислене;
проекта, изпълнява компресор за пръскане на израждане на формата; графично и цветово. Комбинативност;
цветографичен проект. боя - въздушен монофазен, Основни материали и   Умения за вземане на
  темперни бои "Таленс", пособия за изпълнение на   решение;
  четки, тушовки, цветови проект;   Съобразителност и
  аспирационна уредба, Графични изображения -   находчивост;
  акрилни бои, схеми - линеарни, монохромни,   Точност; Прецизност.
  функционална, съставна, перспективни.    
  ергономическа, цветови      
  решения.      
11. Разчита и изработва Чертожни материали и Технически стандарти, Изработване на технически Съобразителност;
техническа документация към инструменти, инструменти за начини за разчертаване и чертежи, разрези, сечения; Пространствена представа;
проекта. измерване; оразмеряване на технически Разчитане на техническа Конструктивно и техническо
  Технически документи, чертежи. документация; мислене; Точност;
  стандарти по БДС;   Оразмеряване. Прецизност;
  Компютър със     Достоверност.
  специализирани програмни      
  продукти.      
12. Използване на Компютър със Специфични програмни Проектиране, обработване и Логическо мислене и
информационни и специализирани програмни продукти; представяне на комбинативност;
комуникационни технологии. продукти, периферни Съвременни средства за художествена творба със Умение за пренагласа;
  устройства, интернет, проектиране, обработване, специализирани програмни Концентрация на вниманието
  мултимедия. представяне и комуникация. продукти; и наблюдателност;
    Термини по специалността на Работа със съвременни Памет;
    чужд език. средства за комуникация Съобразителност;
      при търсене на информация Гъвкавост;
      и изготвяне на проект; Технически усет;
      Намиране и ползване на Художествен вкус.
      необходимата информация в  
      каталози, справочници и  
      друга литература на  
      български или чужд език.  
13. Реализира проекти за Инструменти за измерване; Видове чертежи; Техники и Разчитане на чертежи; Комбинативност;
художествено- пространствено Машини и инструменти за технологии за работа с Работа с мащаби; Добра памет;
оформление: екстериор - дизайн обработване на различни различните инструменти и Моделиране с различни Творчески хрумвания;
на градската среда, или материали: дърво, материали - дърво, материали; Безопасна Технически усет; Умения за
интериор, визуална пластмаси, метал и др.; пластмаси, метал и др. работа с инструментите и вземане на решения;
комуникация, зони за отдих, лепила, бои;   материалите. Готовност за работа в екип;
изложбени зали, панаирни Компютър със     Лична отговорност.
палати. специализирани програмни      
  продукти;      
  Проект.      
14. Организира и планира Нормативни документи, Нормативна уредба в Създаване на оптимални Умения за пренагласяне;
дейностите при разработването скици, рисунки, чертежи, отрасъла - Закон за условия на труд в Креативност;
и изпълнението на проекти в снимки; промишления дизайн; дизайнерско ателие или Добра памет;
сферата на Офис техника. наредби; Закон за рекламно студио; Логическо мислене;
художествено-пространственото   авторското право и сродните Анализиране на проблемите Планиране и организиране
оформление.   му права; и решаването им; на дейност; Прогностично
    Организиране и планиране Работа в екип; мислене;
    на дейността в дизайнерско Предприемачество; Вземане на адекватни
    ателие. Мениджмънт и реклама. решения;
        Комуникативност.
15. Пазарна реализация на Кодекс на труда; Нормативни актове, Попълване на договори; Комуникативност;
творбата. Кодекс за общественото свързани с дейността; Изготвяне на оферти и Мотивираност;
  осигуряване; Съдържание на договорите; ценообразуване; Мобилност.
  Нормативни документи, Особености на пазара; Проучване възможностите на  
  свързани с трудовото Трудовоправна дейност пазара на труда;  
  законодателство; между дизайнер и Правилно съхраняване на  
  Закон за авторското право и работодател; необходимата  
  сродните му права. Системи на заплащане на документация;  
    труда; Самооценка на вложения  
    Авторско право. труд и заплащане;  
      Защита на авторските права.  
16. Изпълнява всички трудови Средства за обезопасяване Здравословни и безопасни Спазване на правилата за Лична отговорност;
дейности при спазване на на всяко работно място, условия на труд в здравословни и безопасни Самоконтрол;
изискванията за здравословни и лични предпазни средства, професионалните условия на труд; Работа в група и трудова
безопасни условия на труд. кош за отпадъци, направления; Поддържане на ред и дисциплина.
  осветеност, работно облекло, Нормативи за хигиена на работното място;  
  поддържане на машините в санитарно-хигиенни Опазване на околната среда.  
  изправност. изисквания.    
Специалност 2140110 "Промишлен дизайн"
1. Изследва съществуващи Стандарти, нормали, Постижения в дадената Ефективно търсене, Индивидуална работа;
решения по задание за литература, периодика, област; извличане и преценка Концентрация;
проектиране на утилитарно социологическо проучване - Предназначение на полезността на Добра памет;
изделие или група от анкети, тестове; рекламни изделието или системата от информацията от Логическо мислене;
изделия от една материали, проспекти, изделия с обща разнообразни източници; Търпение и упоритост;
функционална група. каталози, анализи, функционална същност; Анализиране на основните и Съобразителност и гъвкавост;
  сравнителни таблици; Влияние на средата върху допълнителните функции - Способност за отсяване на
  Компютър с интернет. параметрите на изделието; схеми и взаимовръзки; важната информация;
    Технически качества на Разработване на Наблюдателност;
    образците; сравнителна таблица; взискателност;
    Естетически качества на Анализ и систематизиране на Прогностично мислене;
    образците; материалите от проучването; Съобразителност; Взискателност;
    Структура на отделните Съставяне и представяне на Концентрация на вниманието;
    анализи в проучването; доклада пред възложителя Прецизност;
    Оформяне на резултатите от за обсъждане; Комуникативност.
    проучването. Намиране на информация в  
      интернет;  
      Създаване на документ,  
      обединяващ текст и таблица,  
      съхраняване на информация  
      в компютъра;  
      Графично представяне на  
      резултатите от проучването -  
      избор на подходящ шрифт и  
      визуално представяне.  
2. Разработва идейни Скици, рисунки, Етапи на дизайнерското Формулиране на концепция; Самостоятелна работа и работа в
варианти за конкретното конструктивни чертежи; проектиране; Изграждане на достоверно екип;
изделие. Компютър със Специфични изразни изображение, представящо Умения за пренагласа;
  специализирани програмни средства и техники за дадена концепция чрез Логическо мислене; Творческо и
  продукти. представяне на художествен скици, рисунки, които конструктивно мислене;
    проект; представят подробно и Чувство за
    Закони на линейната и достоверно идеята; пространствено-композиционни
    въздушната перспектива; Разработване на детайлите - решения;
    Елементи на светлосянката и рисунки в общо положение, Въображение;
    принципи за изграждане на работни чертежи. Комбинативност и комуникативни
    обемни тела.   умения.
3. Изработва макети на Хартия, макетен картон, Свойства и качества на Рязане с дизайнерски нож, Усет за форма и пространствено
промишлени форми от стиропор, уред за рязане на материалите и начините за биговане, лепене; мислене;
хартия, стиропор, пластилин, стиропор, макетни ножове, работа с тях; Разкрояване на стиропора с Въображение;
глина, фибран. лепила, ланцети за работа с Правила за здравословни и уред за рязане на стиропор; Прецизност на изпълнение;
  пластилин и глина; безопасни условия на труд Моделиране с пластилин и Точност;
  Колективни и лични при монтажни работи. глина; Сръчност;
  предпазни средства,   Организиране на Готовност за индивидуална
  работно облекло;   последователността при работа и работа в екип.
  Макет.   макетирането;  
      Осигуряване на  
      здравословни и безопасни  
      условия на труд при  
      макетиране.  
4. Анализира различни Идейни варианти, скици, Функционални, Анализиране и обосновка на Комуникативност; Отговорност;
принципни варианти на рисунки, конструктивни конструктивни, взетото решение - Решителност;
проектираното изделие и чертежи, апликации, цветови технологически, представяне на кратко Съобразителност и гъвкавост;
избира окончателен решения, предварителни ергономически и естетически експозе пред дизайнерския Пространствена представа и
оптимален вариант. цветови схеми, скици за изисквания към изделието. екип или клиента - избор на въображение;
  изясняване на конструктивни   краен вариант за Умение за вземане на решения;
  решения (разрези, сечения,   макетиране. Наблюдателност;
  експлозивни схеми и др.).     Индивидуална работа.
5. Изработва макет на Макетни ножове, полистирол Свойства и качества на Икономично разкрояване на Концентрация; Сръчност;
промишлени форми от - листов материал с различни пластмасите и начините за материала; Прецизност;
полистирол, форекс. дебелини, форекс, PVC работа с тях; Изработване на Хрумвания и иновации;
  фолио, ръчни и електрически Видове калъпи и приспособления за работа и Работа в група и
  инструменти за работа с приложенията им. калъпи; Сглобяване на индивидуална работа.
  пластмаса, нагревател за   отделните елементи на  
  огъване, калъпи, шлайф,   макета чрез лепене,  
  пили, шкурки, кит, лепила,   формоване, огъване по  
  макет.   калъп чрез нагряване,  
      охлаждане.  
6. Изработва макет на Дървообработващи машини: Свойства и качества на Разкрояване, рязане, Сръчност;
промишлени форми от абрихт, штрайхмус, различните видове сглобяване, лепене, Прецизност;
дърво. циркуляр, лентов шлайф, дървесина; шлайфане; Създаване на Точност;
  струг за дърво, бормашина, Технология и технологична оптимални условия за труд в Готовност за индивидуална
  длета; последователност на работа; работилница по работа;
  Различни видове дърво, Видове сглобки. дървообработване. Готовност за работа в група.
  лепила, стяги, кит за дърво;      
  Работно облекло, маска;      
  Макет.      
7. Изработва макет на Различни видове метали, Технология на работа с Разкрояване, рязане, Сръчност;
промишлени форми от метал. перфоструктури, профили; различни видове метали; огъване, заваряване, Прецизност;
  Заваръчна техника, струг за Етапи на работа. шлайфане, грундиране. Точност;
  работа с метали тип ХОБИ,     Индивидуална работа;
  механична ножовка, абкант,     Трудова дисциплина;
  бормашина;     Концентрация.
  Лични предпазни средства;      
  Макет.      
8. Изработва макет от гипс, Инструменти за работа с Свойства на материалите и Изработване на арматура и Пространствена представа и
смоли и пълнители, силикон. гипс, силикон, смоли и технология на обработката оребряване на корпуса на въображение;
  пълнители, стъкломат, им; Изработване на калъпи, макета; Прецизност;
  калъпи; покрития. Съчетаване на различни Сръчност.
  Лични прездпазни средства,   материали;  
  работно облекло;   Нанасяне на изолационно  
  Макет.   покритие с бояджийски  
      писто-  
      лет, китосване,  
      шлайфане.  
9. Извършва повърхностна Шлайф, водна шкурка, Видове бои и лакове; Работа с шлайф и шкурка; Вземане на решение; Фантазия;
обработка и подготовка на шпахтел кит, разредител, Начини за нанасяне на Определяне на Сръчност;
макета за боядисване. нитро-целулозни бои, покритието; необходимостта от Умение за оформяне; Усет за
  автоемайл лакове, шпакли, Колористика - въздействие боядисване, гладкост, цвят.
  компресор за пръскане на на цветовете; нанасяне на шприц кит;  
  боя; Хигиенни норми. Нанасяне на покритие от боя  
  Работно облекло, маска,   с бояджийски пистолет.  
  аспирация.      
10. Изработва документация, Кадастрон, аерограф, Методи на цветовото Техника на изобразяване - Творческо мислене;
изпълнява цветографичен компресор за пръскане на изграждане на формата; графично и цветово. Комбинативност;
проект. боя - въздушен, темперни Основни материали и   Умения за вземане на решение;
  бои "Таленс", четки, пособия за изпълнение на   Съобразителност и находчивост;
  тушовки, аспирационна цветови проект;   Точност;
  уредба, акрилни бои, Графични изображения -   Прецизност.
  рисунки, схеми. линеарни, монохромни,    
    перспективни.    
11. Разчита и изработва Чертожни материали и Технически стандарти, Изработване на технически Съобразителност;
техническа документация инструменти; начини за разчертаване и чертежи, разрези, сечения; Пространствена представа;
към проект. Инструменти за измерване; оразмеряване на технически Разчитане на техническа Конструктивно и техническо
  Технически документи, чертежи. документация, мислене;
  стандарти по БДС и ISO;   Оразмеряване. Точност;
  Компютър със     Прецизност.
  специализирани програмни      
  продукти, чертежи.      
12. Използване на Компютър със Специфични програмни Проектиране, обработване и Логическо мислене и
информационни и специализирани програмни продукти; представяне на комбинативност;
комуникационни технологии. продукти, периферни Съвременни средства за художествена творба със Умение за пренагласа;
  устройства, интернет, проектиране, обработване, специализирани програмни Концентрация на вниманието и
  мултимедия. представяне и комуникация. продукти; наблюдателност;
    Термини по специалността на Работа със съвременни Памет;
    чужд език. средства за комуникация Съобразителност; Гъвкавост;
      при търсене на информация Технически усет;
      и изготвяне на проект; Художествен вкус.
      Намиране и ползване на  
      необходимата информация в  
      каталози, справочници и  
      друга литература на  
      български или чужд език.  
13. Реализира художествен Нормативни документи, Нормативна уредба в Създаване на оптимални Умения за пренагласа;
проект, като организира и скици, рисунки, чертежи, отрасъла: Закон за условия за труд в Креативност;
планира дейностите. снимки, офис техника, промишления дизайн (ДВ, дизайнерско ателие или Добра памет;
  обяснителна записка, схеми, бр. 81 от 1999 г.); наредби; рекламно студио; Логическо мислене;
  реализиран проект в Закон за авторското право и Анализиране на проблемите Прогностично мислене;
  материал. сродните му права; и решаването им; Вземане на адекватни решения;
    Организиране и планиране Планиране и организиране Самооценка и самоконтрол;
    на дейността в дизайнерско на дейност; Презентиране на Поемане на риск.
    ателие; реализирания проект пред  
    Производствени технологии. възложителя; Защита на  
      собственото виждане и  
      решение;  
      Работа в екип;  
      Предприемачество;  
      Реклама;  
      Счетоводни дейности.  
14. Социално-икономически и Кодекс на труда; Нормативни актове, Попълване на договори; Комуникативност;
трудово-правни дейности. Кодекс за общественото свързани с дейността; Изготвяне на оферти и Мотивираност;
Пазарна реализация на осигуряване; Съдържание на договорите; ценообразуване; Мобилност.
творбата. Нормативни документи, Особености на пазара; Проучване възможностите на  
  свързани с трудовото Трудово-правни пазара на труда;  
  законодателство; взаимоотношения между Правилно съхраняване на  
  Закон за авторското право и дизайнер и работодател; необходимата  
  сродните му права. Системи на заплащане на документация;  
    труда; Самооценка на вложения  
    Авторско право. труд и заплащане;  
      Защита на авторските права.  
15. Изпълнява всички Средства за обезопасяване Здравословни и безопасни Спазване на правилата за Лична отговорност; Самоконтрол;
трудови дейности при на всяко работно място, условия на труд в здравословни и безопасни Работа в група и трудова
спазване на изискванията за лични предпазни средства, професионалните условия на труд; дисциплина.
здравословни и безопасни кош за отпадъци, направления; Поддържане на ред и  
условия на труд. осветеност, работно облекло, Нормативи за хигиена на работното място;  
  поддържане на машините в санитарно-хигиенни Опазване на околната среда.  
  изправност. изисквания.    
Специалност 21401011 "Театрална кукла"
1. Разчита и анализира Проекти, конструкторски Равнинно и пространствено Разчитане и анализиране на Аналитично мислене;
проекти, чертежи, схеми и чертежи на кукли; изобразяване; чертежи, конструктивни и Интелектуални способности;
конструктивни и Албуми, каталози, Видове схеми, чертежи, технологични схеми; Добра памет;
технологични схеми за специализирани издания. проекти; Определяне на заложената Дисциплинираност; Мотивация
всички видове куклени   История на кукления театър; по проект материалност; за самостоятелен труд.
конструкции.   Възникване, Разпознаване на основните  
    разпространение, развитие и куклени системи.  
    приложение на основните    
    системи театрална кукла в    
    съвременната сценична    
    практика;    
    Възможност и посоки за    
    разработване на    
    импровизирани куклени    
    системи;    
    Класификация на основните    
    видове кукли и куклени    
    системи.    
2. Чертае всички видове Материали и инструменти за Мащабиране, спазване на Чертане, конструиране, Изобразителна култура;
конструктивни и чертане, измерване и зададен размер; проектиране, прогнозиране и Усет за форма и пространство;
технологични схеми на изчисление; Видове чертежи и схеми; подбор на залаганите Логично мислене; Творческо
класическото конструиране Материали за рисуване; Куклени конструкции и материали и технологии мислене; Мислене в перспектива;
на кукли, изработва Сценографски функционалността им; съобразно изискванията за Комбинативност; Точност;
увеличения и проекти в пространствени решения и Изисквания за здравина и функционалност на Прецизност.
размер 1:1, подготвя проекти; норми за безопасност системата.  
работни скици. Компютър с подходящ (включително на актьорския    
  софтуер; труд);    
  Албуми, книги, справочници. Динамика и сценично    
    поведение на театралната    
    кукла съобразно    
    конструкцията й;    
    История и развитие на    
    конструирането на кукли.    
3. Познава особеностите на Проекти; Устройство на сцена; Оценяване на компонентите, Пространствено въображение;
куклената сценография, Макети; Куклена сцена и сценично изграждащи цялостен Динамична и пъргава мисъл;
мястото и поведението на Куклени спектакли; пространство; художествен резултат; Усет за пространство и форма;
театралната кукла в Албуми; Оборудване на сцената; Сравняване, анализиране и Логическо мислене; Трайно
сценичното пространство. Каталози; Значение на преценяване; внимание; Театрална култура.
  Нагледни средства; художественото осветление; Търсене на оптимални  
  Техническа документация. Пластични качества на решения.  
    декора, куклата и кукленото    
    действие;    
    Специфика и динамичност на    
    куклената сценография;    
    Места на кукленото    
    действие;    
    Видове куклени спектакли.    
4. Изработва в материал Инструменти за рязане, Материали за изработване Умения за изработване в Пространствена представа и
основни видове театрална скулптиране, шлайфане; на кукли; материал на съответен вид въображение;
кукла - като художествено Инструменти за елементарна Технологии за театрална кукла и куклена Творческо мислене;
пластично решение и като обработка на дървени и обработването им, видове конструкция; Визуална памет;
механика и динамика: метални части; инструменти; Правилен избор на Аналитичност;
- Плоска кукла Стиропор, дунапрен, хартии, Технология за изработване изпълнителски средства и Умения за вземане на решения;
- Петровка лепила, текстил, бои, лакове, на театрална кукла; прийоми, произтичащи от Планиране и организиране на
- Вайка грундове, фиксатори. Проект Видове водачи; сложността на съответния процес;
- Кукла на водач тръба в и конструктивни чертежи и Начини на водене на вид театрална кукла; Готовност за самостоятелен
тръба схеми, включващи театралната кукла; Изработване на действащи труд; Дисциплинираност;
- Мимираща мека кукла технологичните и Взаимодействие конструкции, стави, връзки и Хрумвания и импровизации;
- Кукла за откровено водене конструктивните актьор-кукла в творчески сглобки; Артистичност;
- Шварцова кукла разновидности на вида и на смисъл и по отношение Изработване на куклен Усет към детайла;
- Комбинирана система подвидовете кукли; изискванията за комфорт и костюм; Художествен вкус и критерии;
- Импровизирана кукла Инструменти и материали безопасност на актьорския Изработване на прическа, Усещане за цялостност и
- Сицилианка съобразно проекта. труд; грим, аксесоари, реквизит на завършеност на художественото
- Марионетка.   Театралната кукла като театрална кукла; произведение;
    субект и обект на Живописване върху обем; Технически умения;
    театралното действие; Прилагане на основните Критичност;
    Театралната кукла като художествени пластични Взискателност;
    художествено пластично изразни средства; Самооценка;
    произведение; Монтиране на водачи; Отговорност;
    Театралната кукла като Максимално използване Постоянство и целеустременост.
    художествен образ; качествата на материала с  
    Епоха, стил; цел оптимален художествен  
    Кукленият костюм през резултат.  
    различните епохи;    
    Изисквания към кукления    
    костюм;    
    Прическа, грим, аксесоари,    
    реквизит на театралната    
    кукла;    
    Живописване върху обем;    
    Основни художествени    
    пластични изразни средства    
    - стилизация, деформация,    
    пропорциониране,    
    демащабиране,    
    декоративност, асиметрия,    
    гротеска и др.    
5. Изпълнява различни Материали, необходими за Материалите за изработване Технологични умения; Пластични умения;
операции при изработване изработване на съответните на кукла; Конструиране на кукли; Изобразителни умения;
на театрална кукла (по конструкции; Цветове - гама, цвят, Моделиране, скулптиране, Художествена култура;
видове) в материал: Машина за рязане на колорит, тон, нюанс и др.; шлайфане и каширане; Пространствено мислене;
конструиране, скулптиране стиропор; Бутафория и бутафорни Съвместяване на разнородни Усещане за форма; пластика и
от твърд и мек материал, Портативна бормашина; техники; материали; цвят;
каширане, сушене, Стиропор; Използване и прилагане на Грундиране; Точност;
шлайфане, грундиране, Дунапрен; класически модерни Сглобяване; Стриктност;
изработване на ставни меки Ножове, ножици; материали, техники и Тониране; Комбинативност;
и твърди връзки, сглобяване, Лепила; технологии; живописване, гримиране; Способност за вземане на
тониране, изработване на Хартия; Скулптиране и пластика на Изработване на коси и решения;
костюм, вграждане на Шкурки и шлайфове; куклената глава; прически. Компетентност;
водачи, изработване на коса Бои, четки и грунд; Пропорции на театралната Кроене, шиене; Ангажираност;
и прическа, живописване и Меко дърво; кукла; Адаптиране на шивашки Отговорност;
гримиране, фиксиране. Винтове, нитове, метални Имитационни техники; умения към изискванията за Театрална култура;
  оси, панти, пластини; Вредности и изисквания за изработване и за Образно мислене;
  Кожа; безопасност на влаганите функционалност на костюма Творческо въображение;
  Бои, акрил, пигменти, материали и технологии; за кукла; Аналитичност;
  спрейове, анилин; Изисквания за Съобразяване на костюма и Синтезираща и обобщаваща
  Текстил; функционалност, тегло, аксесоара с движенията на мисъл.
  Кинкалерия и др. удобство и комфорт на куклената конструкция.;  
    театралната кукла; Имитиране на материали.  
    Изисквания за здравина и    
    трайност на театралната    
    кукла.    
6. Разработва разходни Инструменти за измерване и Методи за определяне Изчисляване на оптимални Логично мислене;
норми за използваните изчисления на вложените разходите на материали и разходи. Планиране;
материали. материали; труд; Обработване и представяне Упражняване на контрол;
  Разходни норми; Проучване и сравняване на на информация. Вземане на самостоятелни
  Нормативна документация; предлагане и цени. Работа с компютър; решения;
  Техническа документация;   Организиране на дейности. Комбинативност;
  Цени и оферти за цени.     Информираност.
         
7. Изработва реквизит по Стиропор, дунапрен, Възможност за използване Прилагане в практиката на Изобретателност;
различни технологии. целулоза, акрон, найлон, на нестандартни и атипични традиционни прийоми и Съвременно мислене;
  лепила, бои, лакове и др. материали и сценичният им новаторски визуални Импровизаторски качества;
    ефект. концепции. Творческа освободеност.
8. Изработва демащабираща Инструменти за обработка; Художествени внушения на Работа с актьор; Генериране на идеи;
маска и елементи на Лепила, бои, грундове, демащабирането в Изработване на костюм и Нестандартни решения в група;
актьорски костюм. лакове и др.; сценичното пространство; маска; Комуникативност;.
  Текстил. Модерен театрален костюм; Работа в група. Толерантност;
    Фантастичен костюм;   Отговорност;
    Работа в екип.   Спазване на срок.
9. Изработва Проект; Костюм и епохи; Ползва деформацията като Свободно боравене с формата;
приспособления за Чертежи; История на изкуството; художествено изразно Постигане на естетическа цел;
деформация на човешка Кройки; Анатомия и пропорции на средство; Постигане на художествено
фигура под театрален Шаблон; човешкото тяло; Познава естетическите внушение;
костюм - тлъстини, гърбици, Конструктивни схеми; Естетически категории и категории и ги прилага за Естетически вкус.
кринолини, турнюри Различни видове меки и естетика на грозното. постигане на художествена  
  твърди материали;   цел;  
  Инструменти.   Работи с кройки, шаблони,  
      шивашки пособия.  
10. Използване на Компютър със Специфични програмни Проектиране, обработване и Логическо мислене и
информационни и специализирани програмни продукти; представяне на комбинативност;
комуникационни технологии. продукти, периферни Съвременни средства за художествена творба със Умение за пренагласа;
  устройства, Интернет, проектиране, обработване, специализирани програмни Концентрация на вниманието и
  мултимедия. представяне и комуникация. продукти; наблюдателност;
    Термини по специалността на Работа със съвременни Памет;
    чужд език. средства за комуникация Съобразителност;
      при търсене на информация Гъвкавост;
      и изготвяне на проект; Технически усет;
      Намиране и ползване на Художествен вкус.
      необходимата информация в  
      каталози, справочници и  
      друга литература на  
      български или чужд език.  
11. Планира и организира Проекти, чертежи, грундрис, Технология и техника на Работа със сценограф; Умения за вземане на решения;
работата в изпълнителско конструктивни схеми, макет; куклено-театралното Планиране и организиране Логично мислене и
ателие; Разходни норми за производство; на работата в изпълнителско комбинативност;
Работи на сцена. материали; Специфика на изискванията ателие; Генериране на идеи и
  Каталози и мостри от към декор и кукли в Контрол и оценка на нестандартни решения;
  използваните материали; спектакъл; изпълнениото на Интелектуални способности;
  Нормативни документи за Материали и инструменти; поставените задачи Технически усет и способности;
  организация и управление Технологии в изработката на съобразно изискванията на Умения за устно изразяване;
  на производство. декор; проекта; Готовност за работа в екип;
    Организация на работата в Работа с хора, организиране Умения за работа с хора;
    изпълнителско ателие; на колективна трудова Отговорност;
    История на изкуството; дейност; Инициативност.
    История на театъра; Планиране и организиране  
    Стилове и характерните за на дейността;  
    тях изразни средства. Упражняване на контрол и  
      оценяване на дейността на  
      други хора;  
      Комуникация на чужд език.  
12. Изпълнява всички Средства за обезопасяване Здравословни и безопасни Спазване на правилата за Лична отговорност; Самоконтрол;
трудови задачи при на всяко работно място, условия на труд в здравословни и безопасни Работа в група и трудова
спазване на здравословни и лични предпазни средства, професионалните условия на труд; дисциплина.
безопасни условия на труд. кош за отпадъци, направления; Поддържане на ред и  
  осветеност, работно облекло, Нормативи за хигиена на работното място;  
  поддържане на машините в санитарно-хигиенни Опазване на околната среда.  
  изправност. изисквания.    
         
2.2. Тенденции в развитието на професионално направление "Дизайн"
Съвременните икономически реалности ще изискват и за в бъдеще все повече квалифицирани кадри в областта на дизайна за създаване на нова естетизирана среда, както и за производство на качествени продукти, конкурентноспособни на европейския пазар.
2.3. Възможности за професионална реализация
Придобилите професионална квалификация по професията "Дизайнер" могат да постъпват на работа като дизайнери на свободна практика, в художествен колектив, работещ по осъществяването на художествен проект, в предприятие, културна институция, дизайнерско студио.
Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията "Дизайнер" могат да постъпват на работа на професиите (длъжностите) от Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) 2006 г.: 2452-8016 Художник, гримьор; 2452-8017 Художник, приложник; 2452-8019 Художник, сценични костюми; професиите, включени в единична група 3471 Декоратори и търговски дизайнери и други; 3476-3007 Осветител; 3476-3011 Първи асистент, художник на костюми; 3476-3015 Художник, изпълнител на кукли; 3476-3016 Художник, изпълнител на макети; 5141-2002 Гардеробиер; 5141-2003 Гримьор; 5141-2009 Перукер; 5141-2010 Реквизитор; 5141-2011 Фризьор; 7436-1003 Производител, играчки/кукли и пресовани играчки; 7433-2006 Производител, перуки и други, както и допълнени при актуализиране на НКПД.
2.4. Възможност за повишаване на професионалната квалификация
Придобилият трета степен на професионална квалификация по професията "Дизайнер" може да се обучава по друга специалност от професията, както и по друга професия от професионалните направления "Изобразителни изкуства", "Дизайн" или "Аудио-визуални техники и производство на медийни продукти", като обучението му по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления, отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за професионалното направление, както и част от специфичната за професията професионална подготовка в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професии, се зачита.
3. Цели на обучението
Основна цел на обучението за професията "Дизайнер" - трета степен на професионална квалификация е формирането на професионални умения, знания и професионално-личностни качества, гарантиращи качествено упражняване на професията и успешна реализация на обучаваните.
3.1. Цели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка, единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- знае и прилага основните правила за здравословно и безопасно упражняване на изучаваната професия и опазване на околната среда; познава и използва личните предпазни средства;
- осъществява професионална комуникация на всяко ниво и с различни средства;
- разбира собствената си роля в общия трудов процес; отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на възложената задача; разпределя задачите между членовете на екипа според квалификацията им; съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
- познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда; познава пазарните отношения, мястото и ролята в тях на отделните лица, фирмите, институциите и държавата;
- формира критерии за самооценка и самостоятелен стремеж за развитие;
- знае общите правила за работа с компютър; използва специализирани програмни продукти;
- осъществява кратка комуникация на чужд език.
3.2. Цели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионално направление "Дизайнер"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- познава етапите в изграждането на художествения проект; знае и прилага законите и принципите за изграждане на обемно-пространствена композиция;
- изгражда творба по натура, по зададена тема и по въображение;
- познава и прилага законите на линейната и въздушната перспектива; познава и използва елементите на светлосянката и принципите за изграждане на учебна задача;
- използва целия спектър от елементи (тон, гама, колорит, линия, петно, щрих) на изобразителния език и тяхното взаимодействие в процеса на проектиране;
- познава анатомията и пропорциите на човешкото тяло;
- знае основните принципи за изграждане на обемно-пространствена структура;
- познава епохите, направленията, теченията, стиловите особености, изразните средства и начините за използването им в художествените произведения от изобразителното изкуство и културата на различните епохи;
- развива художествено-образното и пластично мислене като способност за синтез на представите, в резултат на който се формира художественият образ.
3.3. Цели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по специфичната за професията "Дизайнер-изпълнител" задължителна професионална подготовка:
- ползва необходимите инструменти и материали при изграждане на творбата;
- разчита и анализира чертежи и чертае конструктивни и технологични схеми;
- спазва етапите при изграждане на творбата;
- спазва синтеза между конструкция, форма, материалност;
- придава завършеност на творбата;
- разработва разходни норми на използваните материали;
- разработва технологични схеми за изработване на проект за художествено произведение.
3.3.1. Специалност 2140101, "Театрален, кино и телевизионен декор"
След завършването на обучението по специалността обучаваният трябва да:
- познава теоретичната основа на художественото сценично изпълнение и специфичното му приложение в киното, театъра и телевизията;
- познава основните технологии и материали, използвани в художествено- изпълнителската практика;
- познава и умее да работи с инструменти и пособия, използвани в художествено-изпълнителската практика;
- притежава обща художествена и театрална култура;
- познава етапите на работа, може да организира технологичен процес в киното, театъра и телевизията и да работи в екип с другите художествени ателиета.
3.3.2. Специалност 2140102 "Художествено осветление за театър, кино и телевизия"
След завършването на обучението по специалността обучаваният трябва да:
- познава теорията на светлината и звука и методите за получаването и моделирането им;
- познава устройството на светлинните и звуковите източници, осветителните тела, осветителните и озвучителните уредби, техните качества и характеристики;
- познава техниката и технологията за избор и работа с осветителната и озвучителната (звукозаписната) апаратура, с цел реализирането на статични и динамични светлинни и звукови образци и картини;
- умее да проектира както отделни статични и динамични светлинни художествени картини, така и художествено осветление на цялостен спектакъл или обект (интериор и екстериор).
3.3.3. Специалност 2140103 "Театрален грим и перуки"
След завършването на обучението по специалността обучаваният трябва да:
- има изградени естетически критерии за исторически и съвременен стил в грима и прическата;
- познава инструментите, материалите и пособията в грима и перукерството;
- умее да изработи грим, перукерски изделия и перука според технологичните изисквания;
- може да оформи прическа от жива коса, перукерско изделие, перука;
- извлича, анализира и синтезира информация от литературни произведения, произведения на изкуството и материалната култура;
- може да организира работа в гримьоро-перукерско ателие според конкретните условия и цели;
- адаптира се към бързо променящите се условия в професията;
- познава и прилага санитарно-хигиенните изисквания.
3.3.4. Специалност 2140104 "Аранжиране"
След завършването на обучението по специалността обучаваният трябва да:
- притежава широки познания в областта на рекламата - историческо развитие, съвременни тенденции;
- познава и прилага принципите и логиката на изграждане на композиция;
- извършва проучвателна дейност, свързана със спецификата на обекта на реклама;
- избира правилно подходящи изразни средства, отговарящи на темата и задачата;
- спазва етапите при развитие и извеждане на идеята в рекламата;
- познава и работи с основните видове ръчни инструменти и приспособления, техника за обработване на картон, дърво, метал, полистирол, гипс и други материали, използвани при макетирането на витрини;
- притежава познания в областта на шрифта и приложната графика;
- притежава познания за съвременните технически средства в рекламата.
3.3.5. Специалност 2140105 "Детски играчки и сувенири"
След завършването на обучението по специалността обучаваният трябва да:
- познава игровата дейност и средствата за игра; видовете игри, видовете играчки за различни игри и различни възрасти;
- познава историческото развитие на играчките;
- познава психологическите особености на различните възрастови групи деца;
- познава методиката на проектиране и реализация;
- познава основните материали за производство на средства за игра;
- умее да изгражда форми според качествата и вида на материала;
- познава основните закономерности при формоизграждане на средства за игра - материали, възрастова група, функция;
- познава технологиите за ръчна и машинна обработка на различните материали - дърво, текстил, пластмаса и други.
3.3.6. Специалност 2140106 "Интериорен дизайн"
След завършването на обучението по специалността обучаваният трябва да:
- познава и използва основни, помощни и спомагателни материали за изработване на обемно-пространствена структура на интериорно решение;
- познава и работи с основните видове ръчни инструменти и приспособления, машини и техника за обработване на картон, дърво, метал, полистирол, гипс и др. материали, използвани при макетирането на изделия от дизайна на интериора и на детайли от тях;
- набира, анализира и систематизира проучвателен материал за съществуващи решения по зададена тема, като изготвя доклад за проучването;
- чертае и разкроява основни конструктивни елементи, изработва шаблони и калъпи на форми при макетиране;
- разработва и спазва технологичната последователност при проучване, проектиране и макетиране на интериорни решения; адаптира се бързо към новите технологии;
- контролира качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания за интериорни решения.
3.3.7. Специалност 2140107 "Силикатен дизайн"
След завършването на обучението по специалността обучаваният трябва да:
- познава и използва основни, помощни и спомагателни материали за изработване на обемно-пространствени композиции;
- познава и работи с основните видове ръчни инструменти и приспособления, машини и технически средства за обработка на гипс, глина, стъкло, използвани за направа на макети и изделия с интериорна и екстериорна функция;
- събира, анализира и систематизира материали за реализиране на проект по дадена тема, подготвя доклад;
- разчита и изготвя скици, рисунки, чертежи и проекти за силикатните изделия;
- чертае и разкроява конструктивни елементи за модели и калъпи в творческия етап на проектиране;
- определя разходни норми за материали, време и труд;
- разработва и прилага в технологична последователност проучване, проектиране и реализиране на изделията за интериора или екстериора, като се съобразява с последните новости в технологията на производство;
- анализира условията на труд, съобразени с ергономичните изисквания при комплексното проектиране на работното място.
3.3.8. Специалност 2140108 "Моден дизайн"
След завършването на обучението по специалността обучаваният трябва да:
- изготвя, описва, анализира и презентира художествена модна скица с аксесоари за бутиково предназначение;
- различава и характеризира текстилни и галантерийни материали;
- притежава теоретични познания за принципите при художественото оформяне на облеклото и хармоничната му зависимост с аксесоарите;
- умее да оформя конструкцията на облеклото и допълненията към него;
- проследява технологичния ред за ушиване на облеклото и изпълнението на аксесоарите;
- изработва по модел ансамбъл от облекло и допълнения към него;
- работи със специализирани програмни продукти.
3.3.9. Специалност 2140109 "Пространствен дизайн"
След завършването на обучението по специалността обучаваният трябва да:
- познава и използва основни, помощни и спомагателни материали за изработване на проект за художествено пространствено решение;
- познава и работи с основните видове ръчни инструменти и приспособления, машини и техника за обработване на картон, дърво, метал, полистирол, гипс и др. материали, използвани при макетирането на изделия от дизайна на градската среда - екстериор, интериор и детайли от тях;
- набира, анализира и систематизира проучвателен материал за съществуващи решения по зададена тема, като изготвя доклад за проучването;
- чертае и разкроява основни конструктивни елементи, изработва шаблони, калъпи и макети, като прилага усвоените знания и умения за здравословни и безопасни условия на труд;
- разработва и спазва технологичната последователност при проучване, проектиране и макетиране на дизайнерски разработки; адаптира се бързо към новите технологии;
- контролира качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания за художествено пространствено оформление;
- работи с приложни компютърни програми, които улесняват работата му.
3.3.10. Специалност 2140110 "Промишлен дизайн"
След завършването на обучението по специалността обучаваният трябва да:
- умее да разчита и изработва скици, рисунки и чертежи;
- проектира, конструира, моделира и изпълнява качествено технологичните операции при изработването на дизайнерски проект на промишлена форма:
- познава и използва основните, помощните и спомагателните материали за изработване на обемно-пространствена структура;
- познава и работи с основни видове ръчни инструменти и приспособления, машини и техника за обработване на дърво, метал, полистирол, гипс и др. материали, използвани при макетирането на обемно-пространствена структура, като прилага усвоените знания и умения за здравословни и безопасни условия на труд;
- набира, анализира и систематизира проучвателен материал за съществуващи решения по зададена тема, като изготвя доклад за проучването;
- чертае и разкроява основни конструктивни елементи, изработва шаблони, калъпи и макети;
- разработва и прилага технологичната последователност при проучване, проектиране и макетиране на дизайнерски разработки; адаптира се бързо към новите технологии;
- анализира условията за работа и съобразно тях извършва необходимите дейности;
- контролира качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания и закона за промишления дизайн;
- работи с приложни програмни продукти.
3.3.11. Специалност 2140111 "Театрална кукла"
След завършването на обучението по специалността обучаваният трябва да:
- познава спецификата на куклената среда и компонентите, които я изграждат - декор, видове и системи театрални кукли, театрален костюм;
- познава видовете театрални кукли според конструкцията и начините на воденето им и умее да ги реализира в материал;
- разчита равнинно изображение и го реализира в пространството;
- познава и използва основните художествени пластични изразни средства, типични за театралната кукла - стилизация, деформация, специфично пропорциониране, декоративност, знаковост;
- познава широк спектър реални и бутафорни материали, техники и технологии и ги прилага в изпълнителската практика;
- познава и умее да работи с инструменти и технически пособия, използвани в изпълнителската практика;
- познава етапите на работа, умее да организира технологичен процес, да работи в екип и в определен срок.
4. Съдържание на обучението
Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебна програма, които се разработват на базата на ДОИ по професията "Дизайнер" - трета степен на професионална квалификация.
Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които са систематизирани научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните.
Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.
Съдържанието на обучението по професията "Дизайнер" - трета степен на професионална квалификация, е представено в табл. 3.

Таблица 3

Съдържание на обучението
Професионални Тематични
  компетенции области
1 2 3
Обща задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
1. Знае и прилага основни- Правила и инструкции
  те правила за безопасна за безопасна работа;
  работа на работното Пожарна и аварийна
  място, не замърсява с безопасност;
  работата си околната Долекарска помощ;
  среда. Опазване на околната
    среда;
    Професионални заболя-
    вания и вредности.
2. Осъществява професио- Водене на разговор
  нална комуникация на (контакт) чрез различни
  всяко ниво и с различ- средства за комуника-
  ни средства. ция;
    Специализирана
    терминология;
    Презентация и бизнес
    комуникация - в устен и
    писмен вид.
3. Разбира собствената си Организация на
  роля в общия трудов трудовия процес;
  процес; отнася се с чув- Трудово поведение;
  ство на отговорност Групово трудово
  при изпълнение на въз- поведение;
  ложената задача; раз- Мотивация и
  пределя задачите меж- мотивационни процеси.
  ду членовете на екипа  
  според квалификацията  
  им; съзнава необходи-  
  мостта от повишаване  
  на квалификацията си.  
4. Познава пазарните от- Трудово-правно
  ношения, знае своите законодателство;
  правомощия и тези на Трудов договор и тру-
  останалите лица, систе- дови правоотношения;
  мите за заплащане на Нормативна база за
  труда, трудовоправни- заплащане на труда;
  те отношения и свърза- Работно време, почивки,
  ните с тях закони; отпуски;
  Определя стойността на Трудови спорове и
  вложения труд. разрешаването им;
    Длъжностна
    характеристика.
5. Знае общите правила Конфигурация на
  за работа с персонален компютъра;
  компютър и прилага Устройства за въвеж-
  уменията за ползване дане и съхраняване на
  на базови и специали- данни;
  зирани програмни Намиране и съхраняване
  пакети. на информация;
    Работа с програмни
    продукти за създаване
    на текст и таблица;
    Работа със специализи-
    рани програмни
    продукти.
6. Разбира най-общо спе- Най-често употребявана
  цифичната за един ди- лексика - четене на
  зайнер терминология текстове (стандарти,
  на чужд език нормативи, каталози,
  (ниво А2-B1 според инструкции, указателни
  общата европейска рам- надписи и др.), участие в
  ка за владеене на чуж- разговор, попълване на
  ди езици). несложни информацион-
    ни справки;
    Думи и изрази, свързани
    с професионалните зада-
    чи (каталози, инструк-
    ции, литература и др.) -
    говоримо и писмено;
    Думи и изрази (говори-
    мо и писмено), свързани
    с условията за безопас-
    ност и препоръки към
    използващите съответ-
    ните уреди, съоръжения,
    инструменти, багрила,
    помощни материали и др.
Отраслова задължителна професионална подготовка - единна за всички специалности от професионалното направление
7. Познава епохите, на- Развитие на световната
  правленията, теченията, история на изкуството на
  стиловите особености, човечеството;
  изразните средства и на- История на архитек-
  чините за използването турата;
  им в художествените Стилознание;
  произведения от изобра- Развитие на материална-
  зителното изкуство и та култура (костюм, мебе-
  културата на различ- ли, прически).
  ните епохи;  
  Познава и сравнява ав-  
  тори и техните творби,  
  епохите, стиловете, те-  
  ченията и характерните  
  им особености; анали-  
  зира определена творба  
  с характерната терми-  
  нология и изразни  
  средства.  
8. Познава композицион- Комбинаторика;
  ните и пластичните Цветознание;
  принципи и ги прилага Композиция;
  при изграждане на Моделиране;
  творбата; Живопис;
  Избира подходящи ин- Рисуване.
  струменти и материали  
  за работа;  
  Спазва етапите при из-  
  граждането на задачата;  
  Завършва работата си.  
9. Рисува от натура, по па- Закони и принципи за из-
  мет и по въображение. граждане на композиция-
    та в етюда;
    Етапи в изграждането на етюдната рисунка;
    Елементи (линия, петно, щрих) на изобразителния език и тяхното взаимодействие в процеса на рисуване;
    Закони на линейната и въздушната перспектива;
    Елементи на светлосянката и принципи за изграждане на обемни тела;
    Основни принципи за изграждане на обемно-пространствена структура;
    Закономерности при изобразяване на триизмерни предмети върху равнинна повърхност;
    Въздушна перспектива и промени в цветовете и формите;
    Пространствени промени в зависимост от дистанцията между обекта и субекта;
    Правилно конструиране на пространството чрез линейната перспектива при рисуване както от натура, така и по въображение.
10. Познава и изобразява Структура, пластика и
  човешка фигура. пропорции на човешкото
    тяло;
    Строеж и структура на човешкото тяло;
    Костна система и външна форма на мускулите;
    Външна форма с нейните характерни гънки и бразди;
    Промени във формите на мускулите при статика и движение;
    Ставите като важно конструктивно място;
    Промени в човешкото тяло в зависимост от възрастта и/или пола.
11. Проектира творба по Видове композиции;
  зададена тема. Композиране с модули;
    Преобразуване на видовете решетки;
    Съчетаване и композиране на обемни форми в пространството;
    Композиции от цвят и форма в пространството;
    Графични компютърни програми за двуизмерно и триизмерно проектиране.
    Специфична за професията задължителна професионална подготовка
Специалност 2140101 "Театрален, кино и телевизионен декор"
12. Познава теоретичната История на театъра, кино-
  основа на художестве- то и телевизията;
  ното сценично изпъл- Устройство на театрална-
  нение и специфичното та сцена;
  му приложение в кино- Специфика на кино-,
  то, театъра и театралната и телевизи-
  телевизията. онната продукция;
    Мека кулиса;
    Твърда кулиса;
    Театрален костюм;
    Театрален аксесоар.
13. Познава и умее да ра- Инструменти за декори-
  боти с материали, ин- ране;
  струменти и пособия, Инструменти за модели-
  използвани в художест- ране;
  вено-изпълнителската Театрална живопис;
  практика. Материалознание.
14. Познава основните Театрална живопис;
  технологии, използва- Бутафория;
  ни в художествено-из- Материалознание;
  пълнителската Имитационни техники;
  практика. Текстилна обработка на
    плат и сглобяване на театрален костюм;
    Шаблон и щампа;
    Работа с дунапрен;
    Работа със стиропор;
    Работа с кашировка;
    Работа с глина и гипс.
15. Разчита, анализира и Техническо чертане;
  чертае схеми, чертежи Материалознание;
  и скици за изработване Устройство на театрална-
  на декор въз основа на та сцена;
  проект, изобразителен Приложни програмни
  материал. продукти за проектиране.
16. Познава етапите на ра- Икономика на киното,
  бота, може да организи- театъра и телевизията;
  ра технологичен процес Устройство на театрална
  и да работи в екип с та сцена;
  другите художествени Специфика на кино-,
  ателиета. театралната и телевизи-
    онната продукция.
17. Познава и спазва прави- Правила и мерки за оси-
  лата за безопасна рабо- гуряване на здравословни
  та при изпълнение на и безопасни условия на
  декор. труд;
    Колективни и лични предпазни средства.
Специалност 2140102 "Художествено осветление за театър, кино и телевизия"
18. Познава теорията на Светлина и сцена; Видове
  светлината и звука и светлина;
  методите за получава- Светлинни петна, затъм-
  нето и моделирането им. нени места и сенки;
    Специфичност на сценичното или игрово пространство в театър, опера, телевизионно студио и кинопавилион;
    Устройство на театралната сцена;
    Специфика на кино-, театралната и телевизионната продукция;
    Характеристики и основни качества на звуковите вълни.
19. Познава устройството Светлинни източници и
  на светлинните и зву- осветителни тела;
  кови източници, осве- Видове и характеристики
  тителните тела, освети- на осветителни тела;
  телните и озвучителните Осветителни уредби -
  уредби, техните качест- сценични, телевизионни,
  ва и характеристики. рекламни, в киностудио,
    хотели, ресторанти, изложбени зали, открити архитектурни и художествени обекти;
    Електротехника;
    Устройство на звукозаписни системи, пространствена акустика;
    Материалознание.
20. Познава техниката и Управление на електри-
  технологията за избор чески уредби за худо-
  и работа с осветител- жествено осветление;
  ната и озвучителна Монтаж и експлоатация
  (звукозаписната) апара- на осветителни уредби за
  тура с цел реализира- художествено осветление;
  нето на статични и ди- Цифрова обработка на
  намични светлинни и звука, монтаж, презапис,
  звукови образци и миксиране на звука;
  картини. Материалознание.
21. Умее да проектира от- Принципи за проектира-
  делни статични и ди- не и реализиране на сце-
  намични светлинни ху- нографски проект;
  дожествени картини. Изисквания към актьор-
  Умее да проектира ху- ската светлина;
  дожествено осветление Принципи при осветяване
  на цялостен спектакъл на костюма и грима;
  или обект (интериор и Техническо чертане,
  екстериор). материалознание;
    Устройство на театралната сцена;
    Проектиране и изчисляване на сценична, интериорна и екстериорна осветителна уредба;
    Особености при избора на елементи на уредба;
    Подреждане на озвучителна апаратура при озвучаване на открити и закрити пространства;
    Приложни компютърни програми за проектиране на художествено осветление и смесване на музикални ефекти.
22. Познава етапите на ра- Икономика на киното,
  бота, може да органи- театъра и телевизията;
  зира технологичен про- Устройство на театрална-
  цес и да работи в екип. та сцена;
    Специфика на кино-, театралната и телевизионната продукция;
    Моделиране на осветителни и озвучителни картини;
    Партитура на осветлението за спектакъл или телевизионно предаване;
    Осветителна апаратура, озвучителна апаратура и осветителен пулт и работа с тях.
23. Познава и спазва пра- Правила и мерки за без-
  вилата за безопасна ра- опасен и хигиенен труд;
  бота при изпълнение Норми за осветеност на
  на художествено работното място;
  осветление. Мерки за защита от
    действието на електри-
    чески ток;
    Колективни и лични
    предпазни средства.
Специалност 2140103 "Театрален грим и перуки"
24. Познава теоретичната История на изящните
  основа на изработка на изкуства и материалната
  перуки, перукерски из- култура;
  делия и оформянето им Развитие на стиловете в
  с прическа и аксесоар. прическите и грима (сце-
  Познава теоретичната ничен и козметичен);
  основа на гримирането. Развитие на гримьоро-пе-
    рукерската технология през вековете;
    Анатомия и пластика на човешкото лице и тяло;
    Структура и свойства на косата и кожата;
    Роля на цветовете, формата и светлината;
    Подбор на грима и прическата за съответната сценична, културна или житейска изява;
    Специфика на различните сценични изкуства и културни области, които изискват употреба на грим и прически; особености на организацията на дейностите в тях.
25. Познава основните Материали в грима, перу-
  технологии и матери- керството, фризьорство-
  али в перукерството то; специализирани коз-
  и грима. Познава ос- метични препарати;
  новните имитационни Технология на изготвяне
  материали и технологии. на грим - козметичен,
    сценичен, живописен, пластичен;
    Технология на изработка на перуки и перукерски изделия, прически и грим;
    Технологии и материали в бутафорията.
26. Познава и умее да ра- Свойства на инструмен-
  боти с инструментите и тариума;
  пособията в грима, пе- Техники на използване на
  рукерството и фризьор- пособията и инструмен-
  ството. Може да изра- тите в грима, перукер-
  ботва бутафорни ството и фризьорството;
  аксесоари. Инструменти за модели-
    ране и декориране.
27. Умее да извлича инфор- Стилове в изкуството и
  мация от различни културата;
  източници. История на театъра и
  Разчита схеми, скици, сценография;
  чертежи, проекти и из- Информационни
  готвя план за техноло- технологии;
  гичната последовател- Материалознание и техно-
  ност на работата въз логия на грима и перукер-
  основа на проектант- ството.
  ски материал.  
28. Умее да изобразява Принципи на компози-
  художествена идея. ране;
    Изобразяване на човешка глава и тяло с графични, живописни материали и материали за моделиране;
    Принципи на стилизация.
29. Познава нормативните Нормативна база в
  документи и начините отрасъла;
  за организиране на ра- Икономика и организация
  ботата в ателие, малка на театъра;
  фирма и в общия процес Бизнес комуникация;
  на изграждане на сце- Предприемачество;
  ничен продукт. Информационни
    технологии.
30. Познава и прилага хи- Законова уредба за здра-
  гиенните изисквания вословни и безопасни
  за работа. условия на труд
Специалност 2140104 "Аранжиране"
31. Притежава широки Историческо развитие на
  познания в областта рекламата;
  на рекламата. Съвременни тенденции
    в рекламата.
32. Познава принципите и Композиция на двуизмер-
  логиката на изгражда- на плоскост;
  не на композицията. Пространствена компо-
    зиция;
    Изобразителни, приложни изкуства, история на изкуствата.
33. Извършва проучвател- Комбинаторни задачи -
  на дейност, свързана графични и пространстве-
  със спецификата на ни на теми;
  обекта на реклама. Шрифт, приложна
    графика.
34. Избира подходящи Съвременни технически
  изразни средства, от- средства в рекламата.
  говарящи на темата и  
  задачата.  
35. Познава техническите Изработване на худо-
  възможности за реали- жествен реквизит.
  зация на идейния проект.  
36. Познава и работи с ос- Техника на работа с дър-
  новните видове ръчни во, текстил, пластмаса,
  инструменти и приспо- смесени материали;
  собления, техника за Видове машини и инстру-
  обработване на картон, менти за макетиране.
  дърво, полистирол и др.  
  материали, използвани  
  при макетирането на  
  витрини.  
37. Изработва идеен проект Проект в мащаб с реални
  за оформление на раз- експонати за определено
  лични видове витрини, експозиционно простран-
  щандове, магазини и др. ство - реализация;
  с проектиране на експо- Реклама.
  зиционна графика, освет-  
  ление, художествен рек-  
  визит и рекламни  
  материали.  
38. Притежава познания в Видове шрифт и приложе-
  областта на шрифта и нието им.
  приложната графика.  
Специалност - 2140105 "Детски играчки и сувенири"
39. Познава игровата дей- Видове игри, видове
  ност и средствата за играчки за различни игри
  игра. и възрасти.
40. Познава историческото Поява и историческо раз-
  развитие на играчките. витие на играчките.
41. Познава психологичес- Възрастови групи и антро-
  ките особености на раз- пометрични данни за
  личните възрастови децата.
  групи до осемнадесет-  
  годишна възраст.  
42. Познава методиката Проучване, идейна фаза,
  на проектирането. реализация;
    Комбинаторика.
43. Познава основните Формоизграждане;
  материали за произ- Материалознание.
  водство на средства  
  за игра.  
44. Познава основните за- Съчетание на материали
  кономерности при фор- и функция;
  моизграждане на Възрастови групи и
  средства за игра. норми за безопасност.
45. Познава изразни сред- Техническо чертане;
  ства за изготвяне на Ортогонално
  проект и техническа проектиране;
  документация за сред- Цветознание.
  ствата за игра.  
46. Познава технологиите Техника на работа с дър-
  за ръчна и машинна во, текстил, пластмаса,
  обработка на смесени материали;
  материалите. Технология на грундира-
    не и боядисване;
    Свойства на акрилните
    бои и лакове.
Специалност 2140106 "Интериорен дизайн"
47. Познава сферите на Въведение в теоретични-
  приложение на инте- те основи на интериорния
  риорния дизайн. дизайн - видове интериор,
    основни функционални зони в жилищния и обществения интериор, компоненти и елементи, функционални зависимости и връзки;
    Същност и съвременни възгледи за интериорния дизайн.
48. Познава историческото Поява и историческо раз-
  развитие на интериора. витие на интериора;
    Особености на психо-физическото развитие при различните възрастови групи.
49. Познава психологи- Ергономия, възрастови
  ческите и антропомет- групи, антропометрични
  ричните особености на данни и измервания.
  различните възрастови  
  групи.  
50. Познава методиката Проучване, идейно проек-
  на проектиране и из- тиране, избор на оконча-
  пълнява идеен проект телен вариант, макетира-
  за интериорно решение. не, презентация.
51. Познава основните, Видове текстилни мате-
  помощните и спома- риали, видове дървесина,
  гателните материали видове строителни мате-
  за изработване на про- риали, формоизграждане
  ект за интериорен според качествата и вида
  дизайн. на материала.
52. Познава основните Специализирани подсис-
  закономерности при теми, елементи и аспекти
  съставяне на концепция на материалната жизнена
  за формоизграждане среда - конструкции, тех-
  на интериорен дизайн. нологии, видове материа-
    ли, персонажи, среда, взаимовръзки, функции.
53. Познава, избира и из- Основни познания за мор-
  ползва подходящи из- фологията на формите;
  разни средства при из- Категории в компози-
  готвяне на проект и тех- цията;
  ническа документация Свойства и качества на
  за интериорен дизайн. композицията;
    Средства на интериорната композиция, видове монохромни и полихромни изображения, перспективни изображения, чертежи.
54. Познава технологиите Свойства и качества на
  за ръчна и машинна об- материалите - дърво,
  работка на материали- текстил, пластмаса, ме-
  те, използващи се при тал, смесени материали;
  макетиране на инте- Методи, техники и техно-
  риорно решение. логии за обработване на
    материалите.
Специалност 2140107 "Силикатен дизайн"
55. Познава и характери- Технология на производ-
  зира суровините и ство при различните видо-
  материалите в силикат- ве керамични изделия;
  ното производство. Технология на производ-
    ство при видовете стъкларски изделия;
    Технология на боите, използувани в силикатното производство.
56. Познава и контролира Сушилни и пещи;
  технологичните проце- Технологичен контрол.
  си в тяхната последо-  
  вателност.  
57. Познава и обслужва Подготовки на масите за
  машините и апаратите формуване;
  в силикатното произ- Обработка на гипс;
  водство; извършва Моделиране на линейни,
  ръчна обработка. равнинни и пространстве-
    ни форми.
58. Познава, ползва и ра- Техническо чертане с
  боти с техническа, тех- проектиране на силикат-
  нологична и производ- ни форми;
  ствена документация. Изработване на скици,
    рисунки и макети в творческия етап на проектирането.
59. Познава историята на Формиране и характерни
  формообразуването - особености на стиловете,
  от древността до днес. фактори, които ги пораж-
    дат;
    Взаимовръзката форма-функция-орнаментика.
60. Познава основните Проектиране и изпълне-
  средства на компози- ние на твърди и меки
  цията при проектира- форми;
  нето на форми. Проектиране и изпълне-
    ние на линейни, равнинни и пространствени форми.
61. Познава основните Дизайнерски анализ на
  свойства на компо- реализирани проекти и
  зицията. характеристика на
    свойствата им.
62. Познава основните ета- Характеристика на анали-
  пи при проектиране на тичния, творческия етап и
  силикатни изделия. етапа на реализация при
    проектирането.
63. Познава технологията Обработка на гипса - ръч-
  за ръчна и машинна но и механично;
  обработка на матери- Формуване с пластична и
  алите, използвани в си- течна маса - ръчно и ме-
  ликатната индустрия. ханично;
    Глазиране на готови изделия - ръчно и с машина.
64. Познава психофизио- Свойства на цвета и цвет-
  логичното въздействие ните хармонии;
  на цветовете. Фактори, определящи
    избора на цвят при проектиране и реализиране на силикатните изделия.
65. Познава видовете баг- Багрила - видове, техно-
  рила в производството, логия на получаване и на-
  получаването им и под- насяне;
  готовката за нанасяне Технологични фактори,
  върху изделията. които определят проме-
    ните в цветовете на
    изделията.
66. Познава законите на Проектиране на силикат-
  линейната и въздушна- ни форми в интериорна
  та перспектива. или екстериорна среда.
Специалност 2140108 "Моден дизайн"
67. Различава и характери- Основни характеристики
  зира текстилни и галан- и физико-химични свой-
  терийни материали. ства на текстилните суро-
    вини;
    Приложение в изпълнението на моделите и аксесоарите.
68. Спазва технологичния Последователност при
  ред за ушиване на об- изработката на отделни-
  леклото и изпълнение- те части от ансамбъла в
  то на аксесоарите. облеклото и на допълне-
    нията към него.
69. Познава принципите Проектиране на худо-
  при художественото жествено облекло-уникат
  оформяне на облекло- и допълненията с различ-
  то и хармоничната му но предназначение към
  зависимост с него (художествена модна
  аксесоарите. скица с аксесоари).
70. Умее да оформя кон- Вземане на мерки, изчис-
  струкцията на облек- ления на формули за
  лото и допълненията построяване на чертеж,
  към него. оформяне на кройка,
    трансформация на кройка (на облекло с различно предназначение и допълнения към него).
71. Проектира и изпълня- Рисуване;
  ва традиционни и не- Скулптура;
  традиционни модели Художествено оформле-
  и допълнения към тях. ние на облекло и аксе-
    соари;
    Технология на облеклото;
    Изработване на бутикови облекла;
    Компютърна графика.
72. Стилизира човешка Човешка фигура с хармо-
  фигура, рисува модна нични пропорции, транс-
  скица с аксесоари. формация в модна скица;
    Графични, живописни и смесени техники за изпълнение на модна скица с аксесоари.
73. Изгражда обемно-плас- Човешка фигура
  тично формообразуване.  
74. Изпълнява уникален Ръчни (щампа, рисуване,
  художествен текстил за багрене) и други методи
  облекла и аксесоари. (апликация, пачуърк) и
    способи (бродерия, плетиво, тъкан) за изпълнение на уникален художествен текстил за облекла и аксесоари.
75. Спазва технологията Технологична последова-
  при изпълнение в ма- телност при изпълнение в
  териал на облекла с материал на модели с раз-
  различно предназ- лично предназначение
  начение. (шоу, театрално,
    специфично).
76. Изработва бутикови Снемане на мерки, по-
  облекла. строяване на чертеж и
    кройки, изпълнение в материал на бутикови облекла и техните допълнения.
77. Проектира и констру- Графични програми и тех-
  ира облекло с аксесоа- ните продукти за проекти-
  ри с помощта на ком- ране и конструиране на об-
  пютърни графични лекло с аксесоари.
  програми.  
Специалност - 2140109 "Пространствен дизайн"
78. Познава същността на Сфери на приложение на
  художествено-простран- пространствения дизайн;
  ственото оформление. Социален, икономически
    и естетически аспект;
    Дизайн, програми и дизайн - процеси и същност;
    Дизайн на градската среда.
79. Познава историческо- Поява и историческо раз-
  то развитие на худо- витие на художествено-
  жествено-пространст- пространственото оформ-
  веното оформление. ление;
    Стил и мода.
80. Познава психо-физи- Възрастови групи - антро-
  ческите особености на пометрични характерис-
  различните възрастови тики;
  групи индивиди. Динамика на човешкото
    тяло;
    Комплексни ергономически изисквания при проектиране на различните функционални зони и пространства;
    Система "Човек - машина - среда".
81. Познава методиката Проучване, идейна фаза,
  на проектиране на реализация - макетиране
  художествено-про- и презентация.
  странственото  
  оформление.  
82. Познава основните ма- Видове макетни картони,
  териали за изпълнение видове текстилни матери-
  на проект за художест- али, видове дървесина,
  вено-пространствено видове строителни мате-
  оформление. риали, формоизграждане
    според качествата и вида на материала.
83. Познава основните за- Специализирани под-
  кономерности при фор- системи, елементи и
  моизграждане на ху- аспекти на материалната
  дожествено-пространст- жизнена среда - конструк-
  вено оформление. ции, технологии, видове
    материали, персонажи, среда, взаимовръзки, функции.
84. Познава изразните сред- Основни познания за мор-
  ства за изготвяне на фологията на формите;
  проект и техническата Категории в обемно-
  документация за ху- пространствената компо-
  дожествено-пространст- зиция;
  вено оформление. Свойства и качества на
    композицията;
    Средства за изразяване на композиция, видове монохромни и полихромни изображения, перспективни изображения, чертежи.
85. Познава технологиите Свойства и качества на
  за ръчна и машинна материалите - дърво, тек-
  обработка на материа- стил, пластмаса, метал,
  лите при макетиране смесени материали;
  на художествено- Методи, техники и техно-
  пространствено логии за обработване на
  оформление. материалите.
Специалност - 2140110 "Промишлен дизайн"
86. Познава същността на Сфери на приложение на
  специалността - промишления дизайн;
  промишления дизайн. Социален, икономически
    и естетически аспект;
    Понятиен апарат - терминология, използвана в теорията и практиката на промишления дизайн.
87. Познава историческо- Поява и историческо раз-
  то развитие на про- витие на промишления
  мишления дизайн. дизайн;
    Социални идеи в дизайна на двадесети век, дизайн през 30-те години;
    Промишленият дизайн в епохата на научно- техническата революция;
    Насоки и тенденции в развитието на промишления дизайн.
88. Познава и прилага при Възрастови групи - антро-
  проектиране познани- пометрични характерис-
  ята си за психо-физи- тики и данни;
  ческите особености при Динамика на човешкото
  различните възрастови тяло;
  групи. Комплексни ергономични
    изисквания при проектиране на утилитарни изделия
    Система "Човек - машина - среда".
89. Познава и спазва ме- Проучване на съществува-
  тодиката на проекти- щи образци, идеен проект,
  ране на изделие от макетиране, презентация
  промишления дизайн. на проекта.
90. Познава основните Видове макетни картони,
  материали за изпълне- видове текстилни мате-
  ние на макет на ути- риали, видове дървесина,
  литарно изделие. видове строителни мате-
    риали, формоизграждане според качествата и вида на материала.
91. Познава основните за- Теоретични основи на
  кономерности и прин- формоизграждането;
  ципи при формоизграж- Структурна
  дане на утилитарно комбинаторика;
  изделие. Специализирани под-
    системи, елементи и аспекти на материалната жизнена среда - конструкции, технологии, видове материали, среда, взаимовръзки, функции.
92. Познава, подбира и из- Основни познания за мор-
  ползва необходимите фологията на формите;
  изразни средства за из- Категории в компози-
  готвяне на проект и цията;
  техническата докумен- Свойства и качества на
  тация за утилитарно композицията;
  изделие. Средства на композиция-
    та, видове монохромни и полихромни изображения, перспективни изображения, чертежи.
93. Познава, определя и Свойства и качества на
  прилага технологиите материалите - дърво, тек-
  за ръчна и машинна стил, пластмаса, метал,
  обработка на материа- смесени материали;
  лите, използващи се при Методи, техники и техно-
  макетиране на утили- логии за обработване на
  тарни изделия. материалите, нови техно-
    логии;
    Специалност "Театрална
    кукла".
94. Познава теорията на История на театъра;
  театралната кукла, История на кукления
  куклената сценография театър;
  и костюм и тяхната Устройство на театрална-
  специфика. та сцена;
    Функции и динамика в пространствените сценографски решения за куклен театър;
    Театралната кукла като обект и субект на театралното действие;
    Взаимоотношения актьор - кукла и създаване на художествен образ;
    Куклено-театрален костюм;
    Аксесоар, грим и прическа;
    Реквизит.
95. Познава основните Класификация на систе-
  пластични и конструк- мите кукли;
  тивни характеристики Конструкция на куклата.
  на класическите кук-  
  лени системи и тяхната  
  функция.  
96. Познава и умее да ра- Инструменти за скулпти-
  боти с материали, ин- ране и моделиране;
  струменти и пособия, Материалознание;
  типични за изпълни- Инструменти за кон-
  телската практика. струиране на кукли;
    Текстилна обработка на плат и сглобяване на театрален костюм.
97. Познава и владее ос- Материалознание;
  новни и специфични Бутафорни техники;
  технологии за реализи- Техники на работа с мек и
  ране в материал на твърд материал:
  театрална кукла като - дунапрен
  визия и конструкция. - стиропор
    - кашировки и отливки
    - дърво и метални елементи
    - пластични материали
    - текстилни материали;
    Импровизационни технологии в конструирането на кукли;
    Нестандартна материалност.
98. Разчита, анализира, Техническо чертане;
  ползва и изготвя схеми, Мащаб и демащабиране;
  чертежи, скици, проекти Компютърни програми за
  и макети; чете двуиз- пространствено изобразя-
  мерно изображение и ване и проектиране;
  може да го реализира Скулптиране и
  в триизмерност. моделиране.
99. Владее разнообразни Естетически концепции в
  пластични изразни проектирането на теат-
  средства. ралната кукла - обобще-
    ние;
    Пропорция и диспропорция, симетрия и асиметрия, хипербола, гротеска, знак.
100. Работи в екип, познава Икономика и организация
  етапите на работа и мо- на театъра;
  же да организира тех- Реализация на сценичен
  нологичен процес. продукт.
101. Познава и спазва пра- ЗБУТ
  вилата за безопасна  
  работа при изпълнение  
  на декор.  
     

5. Система за оценяване и сертифициране
Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение е в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за системата за оценяване (ДВ, бр. 37 от 2003 г.). При оценяването се определя степента на постигане на поставените цели и подцели на обучението.
Оценяването се извършва на три нива - входящо, междинно и изходно.
Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.
Входящото образователно равнище за обучаван без професионална квалификация се удостоверява чрез удостоверение за завършен седми клас или диплома за средно образование и конкурсен приемен изпит.
Входящото равнище при повишаване на квалификацията се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение.
Приемът се определя с наредба на министъра на образованието и науката и на министъра на културата.
5.1. Оценяване на междинно ниво - текущи срочни задачи, годишни задачи по специалните предмети
5.1.1. По теория:
Слаб 2 - Обучаваният не е овладял основната терминология и не умее да представи усвоените знания;
Среден 3 - Обучаваният познава основни понятия и термини, умее да ги дефинира и с тяхна помощ описва основни факти, процеси и зависимости;
Добър 4 - Обучаваният разбира, обяснява и сравнява факти и методи;
Много добър 5 - Обучаваният прилага усвоените знания в познати ситуации, умее да чете скици, чертежи, проекти, планира изпълнението на поставените задачи самостоятелно;
Отличен 6 - Обучаваният умее да прилага усвоените знания в нови ситуации; анализира, оценява и сравнява процеси, явления и технологии по предварително зададен критерий; изработва и защитава концепция.
5.1.2. По практика:
Слаб 2 - Обучаваният не умее да прилага усвоени знания при изпълнение на практическо задание, не спазва правилата за безопасен труд;
Среден 3 - Обучаваният изпълнява отделни операции в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд;
Добър 4 - Обучаваният осмисля и изпълнява поставена практическа задача по предварително дадени указания в позната ситуация, спазвайки правилата за безопасен труд;
Много добър 5 - Обучаваният осмисля и изпълнява самостоятелно поставена практическа задача в позната ситуация, спазвайки правилата за безопасен труд;
Отличен 6 - Обучаваният осмисля и самостоятелно съставя план за изпълнение на практическа задача, подбира методи и материали, спазвайки правилата за безопасен труд; оценява качеството на работата си.
5.1.3. При оценяване на обучение, организирано на модулен принцип, се разработва система за оценяване, която включва:
- описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;
- определяне на минималния брой точки, при който обучаваният се счита за издържал (обучаваният е овладял минималните знания и умения, необходими да продължи обучението);
- определяне на критерии за оценяване на всяка задача от изпитването;
- въвеждане на коефициент на тежест за всяка изпитна процедура при оформяне на окончателната оценка;
- задаване на формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система.
5.1.4. Инструменти за оценяване
Тест, практическо задание, устно изпитване, срочни и годишни задачи и други, които се разработват в съответствие с установените изисквания. Степента на трудност на конкретните задачи, въпроси, задания и други трябва да е съобразена с равнището на професионалните компетенции, зададено в "Цели на обучението".
5.2. Оценяване на изхода
Изпитите за придобиване на степен на професионална квалификация са два - по теория на професията и по практика на професията.
Държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на културата в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професии.
Организацията и съдържанието на изпитите за придобиване на степен на професионална квалификация са съгласно чл. 34 ЗПОО.
5.2.1. Изпит по теория
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка, са представени в табл. 4.

Таблица 4

Критерии Показатели Тежест
    (%)
1 2 3
1. Знания за общите и Разпознава и разчита 70
специфичните дейности скици, чертежи, схеми;  
в областта на дизайна; Анализира и синтезира  
Познаване на общата информация от раз-  
терминология; лични източници;  
Обща художествена и Описва етапите на  
изобразителна култура; анализ и синтез при  
Работа с компютър. изготвяне на проект;  
  Формулира мотивите  
  за подбор на материа-  
  ли, инструменти и тех-  
  нологии;  
  Описва технология за  
  изпълнение на худо-  
  жествен продукт;  
  Определя мястото на  
  конкретната творба в  
  структурата на цялост-  
  ния културен продукт;  
  Познава приложение-  
  то на информацион-  
  ните технологии.  
2. Икономически и Описва общите прин- 10
трудово-правни зна- ципи на трудовото  
ния и умения. законодателство;  
  Познава основните  
  принципи на счето-  
  водството;  
  Организира работа в  
  ателие на екип с  
  обща задача;  
  Оценяване и запла-  
  щане на труда.  
3. Ползване на специа- Разбира основното 10
лизирана литература на послание в кратък  
чужд език. текст по тема в об-  
  ластта на изобрази-  
  телното изкуство и  
  може да го представи.  
4. Знания за здраво- Описва вярно изисква- 10
словни и безопасни нията за здравословни  
условия на труд. и безопасни условия  
  на труд;  
  Описва правилно дей-  
  ностите за опазване  
  на околната среда.  
  Общо 100
     
5.2.2. Изпит по практика
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа.
Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 5.

Таблица 5

Критерии Показатели Тежест
    (%)
1 2 3
1. Спазване на изисква- Не застрашава живота 10
нията за здравословни и здравето - своя и на  
и безопасни условия околните при изпъл-  
на труд. нение на изпитното  
  задание;  
  Умее безопасно да ра-  
  боти с необходимите  
  инструменти и пособия;  
  Разпознава опасни  
  ситуации, които биха  
  могли да възникнат в  
  процеса на работа,  
  дефинира и спазва  
  предписания за свое-  
  временна реакция;  
  Не замърсява околна-  
  та среда при изпъл-  
  нение на практичес-  
  кото задание.  
2. Ефективна организа- Преценява типа и ви- 10
ция на работното място. да и подбира правил-  
  но материалите и ин-  
  струментите, необхо-  
  дими според изпитно-  
  то задание;  
  Избира рационално  
  инструменти и мате-  
  риали, за да осигури  
  удобство и точно  
  спазване на техноло-  
  гията;  
  Правилно разпределя  
  определеното време  
  за работа.  
3. Спазване на съответ- Определя самостоя- 20
ните етапи за изпълне- телно технологична-  
ние на заданието. та последователност  
  на етапите, включени  
  в дейностите по про-  
  учване, проектиране,  
  макетиране и  
  изпълнение;  
  Спазва технологична-  
  та последователност  
  и изискванията в про-  
  цеса на работа.  
4. Качествено и коли- Спазва всички изиск- 60
чествено изпълнение вания от гледна  
на практическото точка на:  
задание. - Функционалност  
  - Ергономичност  
  - Техника  
  - Естетика;  
  Изпълнява всички  
  дейности от отдел-  
  ните етапи.  
  Общо 100
     
5.3. Удостоверяване на професионалното образование и обучение
Документите, с които се удостоверява придобитата степен на професионална квалификация, са регламентирани в чл. 38 ЗПОО.
Завършено професионално обучение с придобита степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.
Обучавани, които не са положили държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация, получават удостоверение за професионално обучение.
Съдържанието на документите се определя съгласно ДОИ за документите за системата на народната просвета и ДОИ за придобиване на квалификация по професии.
6. Изисквания към материалната база
Материалната база трябва да бъде в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, отрасловите министерства и съответните български стандарти.
Обучението по теория на професията се провежда в учебни кабинети.
На основание чл. 31 ЗПОО практическото обучение за професията "Дизайнер" може да се провежда като учебно-тренировъчни дейности. Местата за провеждане на практическото обучение са: специализирани учебни бази в училището, специализирани учебни бази в сродни училища, центрове за професионално обучение, предприятия и културни институции на физически или юридически лица. Училищата могат да организират практическо обучение самостоятелно или съвместно с физически или юридически лица, като се изпълняват държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професия.
6.1. Учебен кабинет
Основно оборудване: учебни маси, столове, учебна дъска, маса за изработване на основни проекти, технически средства и аудиовизуална техника (диапроектор, шрайбпроектор, компютър с периферна техника и други); закачалки (шкафчета) за дрехи и лични вещи.
Помощно оборудване: тебешир; хартия, моливи, четки, бои и др. изобразителни средства за изработване на основни проекти; кош за отпадъци.
Учебни помагала: табла с мостри на основните и спомагателните материали за съответната специалност, табла със схеми и чертежи на основни и помощни инструменти и пособия, филми (на видеокасети или дискове) за технологичната последователност на работа или с реализирани проекти, диапозитиви, албуми, каталози, комплект учебници по всички изучавани предмети и др.
6.2. Учебно ателие
В учебното ателие се извършва практическото обучение по професията. То се оборудва със стативи, маси, столове, съоръжения, дъска за чертане, шкафове за инструменти и реквизит, пособия и инструменти; със съответните помагала съобразно усвояваната професия и специалности. Ателието трябва да осигури работни места за всички обучавани и едно работно място за обучаващия.
Работното място на обучавания е в съответствие с нормативите за извършване на съответната дейност и с методическите изисквания. За работно място се счита площта, върху която се намират: маси, стативи, гримьорки и др.; съоръжения и пособия, необходими за работа.
При разполагане на работните места се спазват изискванията за осветеност, необходим работен фронт и функционална близост с необходимите суровини и материали.
Нормативните изисквания към учебното ателие са в съответствие с дейностите, които ще се извършват в него, с видовете технологични процеси, с ергономичните и естетическите изисквания, с изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и методическите указания.
6.2.1. Ателие Рисуване
Основно оборудване: стативи за всяко работно място, постамент за постановка, постамент за модел, дъска, осветителни тела.
Помощно оборудване: предмети за постановки (керамични и др. съдове, драперии, гипсови релефи, маски, глави, препарирани птици).
Инструменти: молив, въглен, гуми за изтриване, пера за рисуване с туш.
Материали: картон туш, креда, мастила.
6.2.2. Ателие Живопис
Основно оборудване: статив за всяко работно място, постамент за постановка, постамент за модел, дъска, осветителни тела.
Помощно оборудване: предмети за постановки (керамични и др. съдове, драперии, гипсови релефи, маски, глави), палитра, съдове за разредители.
Инструменти: различни видове четки - обли, плоски, акварелни и за маслени бои, шпакли, шпакли-ножове.
Материали: картон, платно, видове бои - акварел, темпера, пастел, маслени бои, свързватели, разредители.
6.2.3. Ателие Скулптура
Основно оборудване: скулптурен статив за всяко работно място, постамент за модел, съдове за съхранение на глина, мивка, стилажи за съхранение на скулптури.
Помощно оборудване: съдове за забъркване на гипс, стойки за моделиране.
Инструменти: набор от инструменти за работа с глина, набор от инструменти за работа с гипс.
Материали: глина, гипс, итонг, дърво, камък.
6.2.4. Ателие Театрална живопис
Основно оборудване: маси и стативи за всяко работно място, табла, стълби, мивка, шкафове за материали.
Помощно оборудване: кофи, съдове за вода, компресор с аерограф, шрайбпроектор.
Инструменти: макетни ножове, четки, валяци, тампони, линии, моливи.
Материали: бои, лепила, лакове, пълнители, оцветители, платна, рамки, фазер, варак, бронз.
6.2.5. Ателие Бутафория
Основно оборудване: маси и стативи за всяко работно място, табла, стълби, мивка, шкафове за материали, маси за работа с глина и гипс.
Помощно оборудване: кофи, съдове за вода, компресор с аерограф, шрайбпроектор, машина за рязане на стиропор.
Инструменти: макетни ножове, клещи, трион, игли, четки, валяци, тампони, линии, моливи.
Материали: бои, лепила, лакове, пълнители, оцветители, платна, рамки, стиропор, глина, гипс и целулозна маса, дунапрен, варак, бронз.
6.2.6. Ателие Художествено осветление
Основно оборудване: маси и стативи за всяко работно място, табла, димерен пулт за осветление на осветителни тела, мини пулт за управление на осветителни тела, прожектори с общо предназначение, следачи, вани, спотове, осветителен макет.
Помощно оборудване: електронен уред за измерване, електротехнически инструменти.
Материали: електротехнически материали (проводници, изолационни материали), светлинни източници.
6.2.7. Ателие Грим и перуки
Основно оборудване:
За грим - шкафове за съхранение на материали; хладилник за лесно развалящи се козметични препарати; мивка с топла вода; гримьорки с тройни огледала и изкуствено бяло осветление, насочено от три страни за всяко работно място; шкафове за лични вещи; столове с промяна на височината и облегалка за главата; маса и статив за моделиране и отливане на калъпи; миксер за приготвяне на многокомпонентна латексна маса; малка пещ за изпичане на пластични детайли; аерограф и др.
За перукерство - голяма маса (перукерски тезгях) за всяко работно място; шкафове за съхранение на материали; шкафове за съхранение на готови перукерски изделия; шкафове за лични вещи; съдове за боядисване и дезинфекция на коса; мивка с топла вода; столове и др.
Помощно оборудване:
За грим - пелерини за покриване на гримирания; хавлиени кърпи; гримьорски палитри; съдове за съхранение на гримове и др.
За перукерство - картеч; дарак; стан за треси; перукерски калъпи; стойки и стативи; маши и грейки за тях и др.
Инструменти и консумативи:
За грим - четки; инструменти за моделиране; живописни материали за сценичен грим; специфични материали за пластичен грим (препарати за вземане на отливки и изграждане на форми, компоненти за латексни маски и детайли, препарати за налепки), препарати за специални ефекти; специфични лепила, фиксатори, дегримьори; хигиенни препарати и др.
За перукерство - игли за кнюпфане; клещи; ножици - шивашки, фризьорски, филажни; маши; ролки; сешоари; гребени и четки за коса; дезинфектанти; бои; коси - човешки и/или естествени или изкуствени заместители; текстилни материали - перукерски тюл, газ, батиста, ширит; хигиенни препарати и др.
6.2.8. Ателие Аранжиране
Основно оборудване: просторни ателиета с необходимата осветеност от естествен и изкуствен източник, маси за чертане, проектиране и изработка на макети и реквизит за всяко работно място; учебни витрини за практически упражнения; шкафове за съхранение на учебния реквизит.
Помощно оборудване: универсален реквизит - щендери, торсове, манекени, конструкция за аранжиране;
достъп до компютри за изпълнение на техническа работа по проекти и проектиране.
Основни инструменти и консумативи:
пособия за проектиране и чертане, за изработване на проекти, макети и реквизит; чукчета, клещи, тапицерски инструменти и др.; корда, карфици, лепила, цветни хартии и др.
6.2.9. Ателие Детски играчки и сувенири
Основно оборудване: маси за чертане и проектиране - за всяко работно място, табла, мивка, шкафове за материали, шрайбпроектор, машина за рязане на стиропор, маси за работа с глина и гипс, вана за глина.
Оборудване за дървени играчки: струг, борапарат, а за всяко работно място - дърводелски тезгях, дърводелски стеги, триони прав ъгъл, длета за дърво, клещи комбинирани, комплект отвертки, пили, рендета.
Оборудване за меки играчки: шевни машини, маса за кроене и рязане.
Помощно оборудване: инструменти за работа с глина, гипс, дърво и други; компресор и бояджийски пистолет.
Основни материали: глина, гипс, дунапрен, дърво, фибран, полистирол, текстил и други.
6.2.10. Ателие Дизайн
Основно оборудване: маси за чертане и проектиране за всяко работно място, маси за работа с глина и гипс
Помощно оборудване: уред за рязане на стиропор и фибран, аерограф, компютър, програмни продукти.
Инструменти: набор от ръчни инструменти за работа с картон, фибран, полистирол, дърво, метал, гипс, пластилин, глина, форекс и др.; дизайнерски нож, метална линия, прав ъгъл, длета за дърво, клещи комбинирани, комплект отвертки, пили, рендета, ролетка, стиска за маса, стеги - дърводелски, триони, часовникарски пили, чукове, цикли, шублери, шаблони - метални, за закръгления, чертилка, зъмби, ланседки, огрибки, скалпели, шпатули, инструменти за измерване и чертане.
Основни материали:
различни видове четки и бои - акварел, темпера, акрил; кадастрон, паус, картон за акварел и темпера, макетен картон; лепила за хартия, дърво, форекс, коресилин, хлороформ, парен бук, шкурки, полиестерен кит, шпахтел кит, плексиглас, полистирол, фибран, форекс, самозалепващо фолио, нитроцелулозна боя, разредител, перфоструктори от метал и др.
6.2.11. Ателие по моден дизайн
Основно оборудване: маси за чертане и проектиране - за всяко работно място.
Помощно оборудване: нагледни средства и необходимата техническа и специализирана литература, списания, картели, мостри, албуми, табла за демонстрация, диапроектор, печатни рамки, сито за ситопечат, печатни ракли.
Инструменти: куки за плетене, игли.
Материали: пигментни пасти и бои за текстил; ефектни прежди, конци, пайети, мъниста, парчета кожа.
6.2.12. Ателие по декорация на силикатни изделия:
Основно оборудване: маси и столове - за всяко работно място, учебна дъска, колела (шайби) за декориране, изделия, изпечени на бисквит и с глазура, шкафче за съхраняване на бои, разтворители и инструменти, рафт за декорирани и недекорирани изделия, гардероб за дрехи, мивка с умивалник, огледало.
Помощно оборудване: кош за отпадъци, вентилатор или отварящ се прозорец за извеждане на вредни емисии при работа, парцали за почистване на четки или погрешно и некачествено направени декори, табла, мостри, диапозитиви, албуми, каталози.
Инструменти: четки и моливи, писци с перодръжка.
Материали: надглазурни бои, терпентин, дикьол.
6.3. Учебна работилница
В учебни работилници се провежда част от обучението по практика на професията. Те са оборудвани с машини, съоръжения и помагала съобразно изучаваната професия. Работните места на обучаваните са в съответствие с нормативите за извършване на съответната дейност и с методическите изисквания. Спазват се изискванията за осветеност, необходим работен фронт и функционална близост с инструментите и материалите.
6.3.1. Работилница за дървообработване
Основно оборудване: абрихт, банциг, настолна бормашина; електрически шлайф, лентов; електрически шлайф, дисков; струг за работа с дърво; щрайхмус; дърводелски тезгях; полуавтомат за заточване; универсален станок за заточване; шкаф за инструменти; инструментален куфар.
6.3.2. Работилница за металообработване
Основно оборудване: струг за работа с метал; колонна бормашина; универсална фреза; ръчна ножица за ламарина; абкант, машина; шмиргел; гилотина; машина за огъване; шлосерска маса; настолен шмиргел; менгеме - завъртащо.
6.3.3. Работилница за работа с гипс
Основно оборудване: калъпи; шаблони; приспособления; маса; дискова шлайфмашина; шкафове за инструменти; шлосерска маса; стойка за бормашина с менгеме.
6.3.4. Работилница за подготовка и боядисване на макети
Основно оборудване: компресор за пръскане на боя - въздушен; бояджийски пистолет; аспирационна уредба; камера за боядисване; дървена маса; метален стелаж.
6.3.5. Работилница за обработване на пластмаси
Основно оборудване: калъпи, шаблони, уред за нагряване, абрихт, банциг, настолна бормашина, електрически шлайф, дисков, електрически шлайф, лентов, вакуумформовъчна машина, гилотина, везна 20 кг, метален стелаж, дървена маса.
6.3.6. Работилница по моден дизайн
Основно оборудване: маса за кроене, шевни машини за всяко работно място, шевна машина с програма за бродерия, петконечен оверлог, маса за гладене и фиксиране, ютия, маса за ръчна щампа и ръчно рисуване върху текстил, маса за светлокопиране, шкафове за съхранение на нагледните материали, средства и нагледни пособия.
6.3.7. Керамична работилница:
Основно оборудване: съдове за съхранение на керамични маси (бидони за течна маса) и сандъци с метален обков за пластични маси, бъркачка за хомогенизиране на течните маси, пещ за еднократно и двукратно изпичане на изделията, компресор за глазиране на изделията, колела за точене на изделия от пластична маса.
Помощно оборудване: маса за нареждане на калъпите при отливане с течна маса, столове, сита за прецеждане на течната маса, мивка с утайник, кана за наливане, втечнители, стелажи за сушене на готови изделия.
Инструменти: ножчета за ретуш, дунапренови гъби, шайби за поставяне на готови изделия при ретуш или глазиране.
6.3.8. Гипсова работилница
Основно оборудване: мраморна маса, столове, механизирани колела с шипове на винт, набор от ножове с дълги дръжки, чифтове.
Помощно оборудване: метални или дървени шкафове за съхранение на ножове, на чертожни инструменти, четки, моливи и съдове за нафтеносапунена смазка, шкафове за работни дрехи, пластмасово кошче за забъркване на разтвор и кошче за отпадъци, сито за пресяване на гипса.
Инструменти: цикли, ножчета, триони, винкели, шублери, линии за чертане и химически моливи.
6.3.9. Гравьорна работилница
Основно оборудване: стъкла - домакински вид и плоски, гравиращи апарати с локално осветление, течаща вода, гравиращи дискове и място за сядане.
Помощно оборудване: работна маса, столове, аптечка, смазочно масло, черна дъска и тебешир, водоустойчиви маркери.
6.3.10. Ателие Театрална кукла
Основно оборудване:
работни маси и столове, табла, шкафове за материали, шкаф за инструменти, шкаф за съхраняване на работите в процеса на изпълнението им, закачалки за дрехи и лични вещи, добра осветеност на работните места.
Помощно оборудване: кошове за отпадъчни материали, машина за рязане на стиропор, шевна машина, портативна бормашина, малък шлайф и др.
Инструменти:
Макетни и други ножове, чук, клещи, трион, ножици, игли, линеали, малки менгемета, шила, пили и др.
Материали: стиропор, дунапрен, текстил, кожи, лепила, бои, лакове, мек дървен материал, метални елементи за свръзка, шкурки, оцветители, фиксатори, тел за водачи и др.
7. Изисквания към обучаващите
Обучението по задължителната професионална подготовка по професията се осъществява от лица със завършено образование, придобита специалност, присъдена квалификация и правоспособност, които отговарят на съответната нормативна уредба.
8. Процедури за преглед и актуализиране на ДОИ:
- апробиране на ДОИ "Дизайнер" в обучаващи институции;
- текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ;
- ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума