навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 11 ОТ 1 МАРТ 2007 Г. ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И НАДЗОРА ВЪРХУ ЛИКВИДНОСТТА НА БАНКИТЕ

Издадена от Управителния съвет на Българската народна банка

Обн. ДВ. бр.22 от 13 Март 2007г., изм. ДВ. бр.85 от 29 Октомври 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.40 от 13 Май 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.61 от 24 Юли 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Предмет

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда изискванията за управление на ликвидността на банките и реда за упражняване на надзор от Българската народна банка (БНБ) върху ликвидността.
(2) Банките управляват ликвидността си по начин, който им гарантира, че редовно и без забава могат да изпълняват ежедневните си задължения както в нормална банкова среда, така и в условията на криза.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 85 от 2010 г., в сила от 31.12.2010 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 85 от 2010 г., в сила от 31.12.2010 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2010 г., в сила от 31.12.2010 г.) Банките прилагат надеждни стратегии, политики, процедури и системи за установяването, измерването, управлението и наблюдението на ликвидния риск, които отговарят на следните изисквания:
1. разработени са за подходящи времеви хоризонти, включително за един работен ден, така че да гарантират поддържането на адекватно равнище на ликвидни буфери;
2. разработени са в зависимост от групите дейности, валутите и структурните единици в групата и включват подходящи механизми за разпределение на разходите, ползите и рисковете, свързани с ликвидността;
3. пропорционални са на сложността, рисковия профил, обема на дейност на банката и толеранса към риск, установен от компетентния орган за управление на банката;
4. отразяват значимостта на банката във всяка държава членка, в която тя упражнява дейност.
(6) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2010 г., в сила от 31.12.2010 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2018 г.) Системата за установяване, измерване, управление и наблюдение на ликвидния риск (система за управление на ликвидността) следва да е стабилна и добре функционираща и да има за основна цел поддържането на ликвидни активи за обезпечаване несъответствията между входящите и изходящите парични потоци.

Глава втора.
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИКВИДНОСТТА


Изисквания
Чл. 2. (1) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2010 г., в сила от 31.12.2010 г.) Системата за управление на ликвидността на банката включва:
1. правила и процедури за установяване, измерване, управление и наблюдение на ликвидността;
2. орган за управление на ликвидността, пряко подчинен на компетентния орган за управление на банката;
3. ефективна управленска информационна система.
(2) (Предишен текст на чл. 2, изм. и доп. - ДВ, бр. 85 от 2010 г., в сила от 31.12.2010 г.) Системата за управление на ликвидността отговаря на следните изисквания:
1. (отм. - ДВ, бр. 85 от 2010 г., в сила от 31.12.2010 г.)
2. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2010 г., в сила от 31.12.2010 г.) компетентният орган за управление да е осигурил подходяща управленска структура за ефективно управление на ликвидността в съответствие с приетите стратегии, политики, правила, процедури и системи за оценка и управление на ликвидния риск;
3. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2010 г., в сила от 31.12.2010 г.) компетентният орган за управление е определил толеранс на банката към ликвиден риск и съответните лимити за ликвидни позиции и ликвидни буфери, които се преразглеждат периодично по отделните времеви хоризонти;
4. управленската информационна система за наблюдение, измерване и контрол на ликвидния риск да обхваща нетните парични потоци и ликвидни позиции в левове и в най-използваните чуждестранни валути;
5. (доп. - ДВ, бр. 85 от 2010 г., в сила от 31.12.2010 г.) банката да поддържа необходимата степен на диверсификация на задълженията си и да осигурява ликвидни средства за изплащането им съобразно падежната им структура и пазарните условия, като взема предвид и съществуващите нормативни и оперативни ограничения във връзка с евентуално прехвърляне на ликвидни средства и свободни от тежести активи;
6. (доп. - ДВ, бр. 85 от 2010 г., в сила от 31.12.2010 г., доп. - ДВ, бр. 61 от 2018 г.) банката периодично да провежда стрес тестове, сценарийни анализи и оценка на ликвидността при неблагоприятни обстоятелства, като използва алтернативни сценарии по отношение на ликвидните си позиции и редуцирането на риска; алтернативните сценарии обхващат и задбалансовите позиции, включително задължения към дружества със специална инвестиционна цел - секюритизация, или други дружества, по отношение на които банката действа като спонсор или предоставя съществена ликвидна подкрепа; банката прави преглед на допусканията за алтернативните сценарии поне веднъж годишно;
7. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2010 г., в сила от 31.12.2010 г.) банката да осъществява вътрешен контрол върху управлението на ликвидността, който включва периодичен независим преглед и оценка на ефективността на системата, спазването на правилата за управление на ликвидността и на направените предписания.


Вътрешни правила

Чл. 3. (1) Компетентният орган за управление на всяка банка приема вътрешни правила за управление на ликвидността.
(2) Вътрешните правила за управление на ликвидността задължително съдържат:
1. принципите за управление на ликвидността с оглед нормално осъществяване на дейността на банката при сценарий "действащо предприятие";
2. (нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г., доп. - ДВ, бр. 61 от 2018 г.) планове за възстановяване на ликвидността при сценарий "действащо предприятие", в които се определят адекватни стратегии и целесъобразни мерки за изпълнението им с цел преодоляване на евентуалния недостиг на ликвидни средства, в т.ч. по отношение на клоновете, открити в друга държава членка и в трета държава; плановете се актуализират поне веднъж годишно въз основа на резултатите от алтернативните сценарии по чл. 2, ал. 2, т. 6;
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 85 от 2010 г., в сила от 31.12.2010 г., предишна т. 2 - ДВ, бр. 40 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2018 г.) плановете за действие при извънредни обстоятелства, които включват мерките, действията и съответните отговорности, които са необходими, за да осигурят оцеляването на банката, в случай, че тя е изправена пред ликвидна криза; тези планове подлежат на периодична проверка, актуализиране въз основа на резултатите от прилаганите алтернативни сценарии, докладване и одобрение от компетентния орган за управление и водят до подходящи промени във вътрешните политики и процеси;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 40 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 61 от 2018 г.)
5. (нова - ДВ, бр. 85 от 2010 г., в сила от 31.12.2010 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 40 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2018 г.) методология за установяване, измерване, управление и текущ контрол на източниците за финансиране, която обхваща текущите и прогнозираните съществени парични потоци, произтичащи от активи, пасиви и задбалансови позиции, съгласно Приложение I от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 176/1 от 27 юни 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 575/2013" и възможното влияние на репутационния риск;
6. (нова - ДВ, бр. 85 от 2010 г., в сила от 31.12.2010 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) техники за редуциране на ликвидния риск, включително система от лимити и ликвидни буфери за преодоляване на неблагоприятни събития, както и диверсификация на структурата на финансиране и на достъпа до източници на финансиране;
7. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 85 от 2010 г., в сила от 31.12.2010 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) правомощията, структурата и състава на органа за управление на ликвидността;
8. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 85 от 2010 г., в сила от 31.12.2010 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) задълженията на служителите и компетентните ръководни лица, отговорни за наблюдението, отчетността и управлението на ликвидността.
(3) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2010 г., в сила от 31.12.2010 г.) Банките разграничават, особено при извънредни ситуации, активите, предоставени като обезпечение, от свободните от тежести активи, които са винаги достъпни, като вземат предвид правния субект, който държи активите, държавата, в която активите са записани - в регистър или по сметка, както и тяхната приемливост, и осъществяват наблюдение върху начините за своевременно ползване на активите.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 85 от 2010 г., в сила от 31.12.2010 г.) Вътрешните правила, както и значителните промени в тях се представят на Българската народна банка в 10-дневен срок от тяхното приемане.
(5) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Банките предприемат предварително необходимите оперативни мерки, за да могат плановете за възстановяване на ликвидността да бъдат изпълнени незабавно.
(6) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Мерките по ал. 5 могат да включват притежаването на активи, които може незабавно да се използват за получаване на финансиране от БНБ по реда на Наредба № 6 от 1998 г. на БНБ за кредитиране на банки в левове срещу обезпечение (ДВ, бр. 28 от 1998 г.). Мерките включват при необходимост и притежаване на активи във валутата на друга държава членка или на трета държава, съответстващи на валутната и матуритетна структура на привлечените средства на банката.


Орган за управление на ликвидността

Чл. 4. (1) Всяка банка създава орган за управление на ликвидността, пряко подчинен на компетентния орган за управление на банката и включва в състава си поне едно от лицата по чл. 10, ал. 1 от Закона за кредитните институции.
(2) Органът за управление на ликвидността отговаря за разработването и използването на системата за управление на ликвидността.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 85 от 2010 г., в сила от 31.12.2010 г.) Органът за управление на ликвидността подготвя планове за действие в случаи на непредвидено изтичане на парични средства, дължащо се на неочаквани събития или неблагоприятни обстоятелства, като отчита възможното въздействие на алтернативни сценарии по отношение на самата банка или на пазара като цяло, както и комбинация от тях. За тази цел се разглеждат различни времеви хоризонти и обстоятелства с различна степен на неблагоприятно влияние.
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 85 от 2010 г., в сила от 31.12.2010 г.) Органът за управление на ликвидността периодично представя на компетентния орган за управление на банката отчети за своите оперативни решения, включително и резултатите от периодично провежданите стрес тестове, като отчита и резултатите от алтернативните сценарии по ал. 3.
(5) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2010 г., в сила от 31.12.2010 г.) Компетентният орган за управление на банката периодично разглежда и оценява ефективността на решенията по ал. 4, като актуализира стратегиите и вътрешните политики и лимити за ликвиден риск, в които са предвидени подходящи мерки за прилагането им в евентуални случаи на недостиг на ликвидност.
(6) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2010 г., в сила от 31.12.2010 г.) Компетентният орган за управление информира съответните направления в банката за нивото на толеранс към риска.


Управленска информационна система

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2010 г., в сила от 31.12.2010 г.) Информационната система за измерване, наблюдение и контрол на ликвидността на банката поддържа необходимата информация за текущо изчисляване на ликвидната позиция, като отчита ликвидния профил на банката и ликвидността на пазарите, на които банката оперира.
(2) Системата се основава на:
1. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2018 г.) създаването и поддържането на падежната стълбица;
2. оценка на входящите и изходящите парични потоци;
3. (доп. - ДВ, бр. 85 от 2010 г., в сила от 31.12.2010 г.) изчисляване на необходимия размер ликвидни активи и ликвидни буфери; и
4. (нова - ДВ, бр. 85 от 2010 г., в сила от 31.12.2010 г.) използване на подходящи механизми за разпределение на разходите, ползите и рисковете, свързани с ликвидността.


Третиране на задължителните минимални резерви

Чл. 5а. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2018 г.) Задължителните минимални резерви и свръхрезервите, които банките поддържат съгласно чл. 41 от Закона за Българската народна банка, се считат в пълния им размер за ликвидни активи по смисъла на чл. 10, параграф 1, буква "б", подточка "iii" от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията от 10 октомври 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискването за ликвидно покритие за кредитните институции.


Таблица за падежна структура

Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 61 от 2018 г.)


Оценка на паричните потоци

Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 61 от 2018 г.)


Ликвидни активи

Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 61 от 2018 г.)

Глава трета.
НАДЗОР ВЪРХУ ЛИКВИДНОСТТА


Отчетност при ликвиден проблем (Загл. изм. - ДВ, бр. 61 от 2018 г.)

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2018 г.) Ако БНБ установи, че дадена банка има съществен ликвиден проблем, който изисква незабавни мерки, подуправителят, ръководещ управление "Банков надзор", може да задължи банката да представя ежеседмично или ежедневно отчетност за ликвидност, която да отразява плановете и за оцеляване.


Проверки на място

Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 61 от 2018 г.)


Надзорен преглед и оценка на системата за управление на ликвидността (Загл. изм. - ДВ, бр. 85 от 2010 г., в сила от 31.12.2010 г.)

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2010 г., в сила от 31.12.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2018 г.) Надзорният преглед по чл. 79в от Закона за кредитните институции и надзорните проверки по чл. 80а от Закона за кредитните институции обхващат нивото и управлението на ликвидния риск, включително разработването на алтернативни сценарии, на техники за редуциране на ликвидния риск, в частност нивата, състава и качеството на ликвидните буфери, и на ефективни планове за извънредни обстоятелства. Надзорният преглед и надзорните проверки обхващат и развитието на ликвидните рискови профили, включително параметрите и обемите на продуктите в портфейлите на банките, политиките за финансиране и концентрациите по отношение на финансирането.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2018 г.) Българската народна банка текущо оценява стабилността на управлението на ликвидния риск на всяка отделна банка, включително адекватността на стратегията и за оцеляване, ако бъде обект на масово теглене на депозити, въз основа на предоставените отчети по част шеста от Регламент (ЕС) № 575/2013.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 61 от 2018 г.) При извършването на надзорния преглед по ал. 1 БНБ отчита ролята на банката за финансовите пазари и състоянието на ликвидността на банковата система като цяло.
(4) Българската народна банка взема предвид възможното въздействие от упражняването на надзорните си правомощия по тази наредба върху финансовата стабилност на другите държави членки.


Наблюдение на ликвидните рискови профили

Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 61 от 2018 г.)

Принудителни мерки за въздействие (Загл. изм. - ДВ, бр. 61 от 2018 г.)

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2018 г.) Когато отделна банка нарушава изискванията на тази наредба, БНБ може да наложи предвидените в чл. 103, ал. 2 и чл. 103а, ал. 1 от Закона за кредитните институции административни мерки, както и мерки по чл. 44, ал. 3 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2018 г.) По смисъла на тази наредба:
1. "Дружества със специална инвестиционна цел - секюритизация" е понятие съгласно чл. 4, параграф 1, т. 66 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
2. "Падежна стълбица" е отчитането на допълнителните показатели за наблюдение на ликвидността съгласно чл. 16б, параграф 1, буква "в" от Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията от 16 април 2014 г. за определяне в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета на техническите стандарти за изпълнение по отношение на представянето на информация от институциите на надзорните органи (ОВ, L 191 от 28 юни 2014 г.).


§ 2. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Тази наредба въвежда разпоредби на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. (Предишен § 1 - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 42 във връзка с § 13 от Закона за кредитните институции, приета е с Решение № 25 от 1.03.2007 г. на Управителния съвет на Българската народна банка и отменя Наредба № 11 за управлението и надзора върху ликвидността на банките (ДВ, бр. 125 от 1997 г.).


§ 4. (Предишен § 2 - ДВ, бр. 40 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 61 от 2018 г.)

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2007 Г. ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И НАДЗОРА ВЪРХУ ЛИКВИДНОСТТА НА БАНКИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 85 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 31.12.2010 Г.)

§ 12. Наредбата влиза в сила от 31 декември 2010 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2007 Г. ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И НАДЗОРА ВЪРХУ ЛИКВИДНОСТТА НА БАНКИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 40 ОТ 2014 Г.)

§ 8. Първият отчет по Наредба № 11 от 2007 г. за управлението и надзора върху ликвидността на банките (обн., ДВ, бр. 22 от 2007 г.; изм., бр. 85 от 2010 г.) съгласно настоящите изменения следва да бъде представен в БНБ с данни към 31 май 2014 г.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума