навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ

Обн. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2009г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.37 от 19 Май 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.45 от 16 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.89 от 10 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.17 от 2 Март 2010г., изм. ДВ. бр.27 от 9 Април 2010г., изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2012г., изм. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., доп. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., доп. ДВ. бр.28 от 19 Март 2013г., изм. ДВ. бр.52 от 14 Юни 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.70 от 9 Август 2013г., доп. ДВ. бр.11 от 7 Февруари 2014г., изм. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. ДВ. бр.23 от 27 Март 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 31 Март 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.29 от 21 Април 2015г., изм. ДВ. бр.61 от 11 Август 2015г., изм. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015г., изм. ДВ. бр.50 от 1 Юли 2016г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 6 Декември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 27 Декември 2016г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 19 Декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 9 Март 2018г., доп. ДВ. бр.28 от 29 Март 2018г., изм. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г., доп. ДВ. бр.94 от 13 Ноември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.47 от 14 Юни 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.74 от 20 Септември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 29 Ноември 2019г., изм. ДВ. бр.100 от 20 Декември 2019г., доп. ДВ. бр.28 от 24 Март 2020г., изм. ДВ. бр.44 от 13 Май 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.51 от 5 Юни 2020г., доп. ДВ. бр.62 от 14 Юли 2020г., изм. ДВ. бр.69 от 4 Август 2020г., изм. ДВ. бр.101 от 27 Ноември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 11 Декември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.20 от 9 Март 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 22 Февруари 2022г., изм. ДВ. бр.32 от 26 Април 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.58 от 7 Юли 2023г., изм. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023г., изм. ДВ. бр.41 от 10 Май 2024г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Проект: 602-01-72/03.08.2006 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с осъществяване на електронни съобщения.
(2) Електронните съобщения се осъществяват чрез пренасяне, излъчване, предаване или приемане на знаци, сигнали, писмен текст, изображения, звук или съобщения от всякакъв вид чрез проводник, радиовълни, оптична или друга електромагнитна среда.

Чл. 2. Този закон не се прилага по отношение на съдържанието на пренасяните електронни съобщения.


Чл. 3. Този закон не се прилага при осъществяване на електронни съобщения:
1. (доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) от Министерството на отбраната, от Министерството на вътрешните работи, от Държавна агенция "Национална сигурност", от Националната служба за охрана, от Държавна агенция "Разузнаване" и от Държавна агенция "Технически операции", както и по отношение на вътрешното разпределение на честотите и определянето на повиквателните знаци за техните служебни радиовръзки;
2. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г.) от държавните органи и техните администрации във връзка с националната сигурност;
3. (нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) от държавните органи и органите на местно самоуправление и техните администрации, държавните предприятия, центровете за спешна медицинска помощ, държавните и общинските лечебни заведения, стратегическите обекти от значение за националната сигурност и доброволните формирования по Закона за защита при бедствия в случаите, когато са включени към Националната система за осигуряване на единна комуникационна среда за взаимодействие между държавните структури на Република България при опазване на обществения ред, противодействие на престъпността и защита на населението при бедствия и аварии.

Глава втора.
ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) (1) Целите на този закон са:
1. да се създават необходимите условия за развитие на конкуренцията при предоставяне на електронни съобщителни мрежи и прилежащи съоръжения, включително ефективната конкуренция по отношение на инфраструктурата, както и при предоставяне на електронни съобщителни услуги и прилежащи услуги;
2. да се създават необходимите условия за развитие на свързаността и достъпа до мрежи с много голям капацитет, включително фиксирани, мобилни и безжични мрежи, както и тяхното използване от страна на всички граждани и стопански субекти;
3. да се подпомага развитието на вътрешния пазар, като се:
а) отстраняват оставащите пречки и улесняват съгласуваните условия за инвестиции и предоставянето на електронни съобщителни мрежи и услуги, прилежащи съоръжения и прилежащи услуги;
б) създават общи правила и предвидими регулаторни подходи;
в) насърчават ефективното, ефикасното и координираното използване на радиочестотния спектър, отворените иновации, изграждането и развитието на общоевропейски мрежи, предоставянето, достъпността и оперативната съвместимост на общоевропейски услуги и свързаността от край до край и се осигуряват свързаност, широка достъпност и използване на мрежи с много голям капацитет;
4. да се защитават интересите на гражданите, като се:
а) осигурява свързаност, достъпност и използване на мрежи с много голям капацитет, включително фиксирани, мобилни и безжични мрежи, както и на електронни съобщителни услуги;
б) осигурява възможност за максимални ползи по отношение на избора, цената и качеството въз основа на ефективна конкуренция;
в) гарантира поддържането на сигурността на мрежите и услугите;
г) осигурява високо и общо ниво на защита на крайните ползватели чрез необходимите правила, включително условия за предоставянето на ясна информация, чрез поставяне на изисквания за прозрачност на тарифите и на условията за ползване на обществените електронни съобщителни услуги и използване на приложения и услуги по техен избор;
д) вземат предвид нуждите на специфични социални групи, по-конкретно на хората с увреждания, на възрастните хора и лицата със специфични социални потребности, както и изборът и равният достъп за хората с увреждания.
(2) Органите по управление и регулиране на електронните съобщения предприемат всички обосновани мерки за постигане на целите по ал. 1 в обем и в срокове, пропорционални на съответната цел, като:
1. отчитат в максималната възможна степен необходимостта от технологична неутралност;
2. насърчават регулаторната предвидимост чрез:
а) осигуряване на последователен регулаторен подход с подходящи срокове за преразглеждане, и
б) сътрудничество между държавите - членки на Европейския съюз, Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения, Групата за политиката в областта на радиочестотния спектър и Европейската комисия;
3. прилагат политики, насочени към насърчаване на свободата на изразяване на мнение и свободата на информация, културното и езиковото многообразие, както и на медийния плурализъм;
4. гарантират, че при наличие на сходни обстоятелства няма дискриминация в третирането на доставчиците на електронни съобщителни мрежи и услуги;
5. насърчават ефикасните инвестиции и иновации в нова и подобрена инфраструктура, включително като гарантират, че всяко задължение за предоставяне на достъп отчита по подходящ начин риска, поет от инвестиращите предприятия, и като позволяват различните споразумения за сътрудничество между инвеститорите и страните, търсещи достъп, да диверсифицират инвестиционния риск, като същевременно се гарантира запазване на конкуренцията на пазара и зачитане на принципа за недопускане на дискриминация;
6. отчитат надлежно разнообразието от условия, свързани с инфраструктурата, конкуренцията, обстоятелствата на крайните ползватели и по-специално на потребителите в различните географски райони, включително местната инфраструктура, управлявана от физически лица с нестопанска цел;
7. налагат предварителни регулаторни задължения само до степента, необходима за осигуряване на ефективна и устойчива конкуренция в интерес на крайните ползватели, и облекчават или отменят тези задължения веднага щом това условие е изпълнено.

Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) При изпълнение на дейностите, свързани със стратегическо планиране и координиране на политиката в областта на радиочестотния спектър, държавните органи:
1. сътрудничат със съответните органи на държавите - членки на Европейския съюз, и с Европейската комисия при стратегическото планиране, координиране и хармонизиране на използването на радиочестотния спектър в съответствие с политиките на Европейския съюз за създаването и функционирането на вътрешния пазар в сектора на електронните съобщения, като се отчитат също и икономическите аспекти, аспектите, свързани с безопасността, здравето, обществения интерес, свободата на изразяване, културните, научните, социалните и техническите аспекти на политиките на Европейския съюз, както и разнородните интереси на групите от ползватели на радиочестотния спектър с оглед на оптимизиране на използването на радиочестотния спектър и избягването на вредните смущения;
2. насърчават координацията на подходите в Европейския съюз, свързани с политиката за радиочестотния спектър, и ако е необходимо, хармонизираните условия във връзка с разполагаемостта и ефикасното използване на радиочестотния спектър, необходими за създаването и функционирането на вътрешния пазар в сектора на електронните съобщения;
3. сътрудничат със съответните органи на държавите - членки на Европейския съюз, и Европейската комисията в рамките на Групата за политиката в областта на радиочестотния спектър и в случай на необходимост - с Европейския парламент и със Съвета на Европейския съюз, с оглед на подкрепата за стратегическото планиране и координирането на подхода на политиката в областта на радиочестотния спектър, като:
а) разработват добри практики по въпроси, свързани с радиочестотния спектър;
б) улесняват координацията с другите държави - членки на Европейския съюз, с оглед на прилагането на разпоредби на правото на Европейския съюз и допринасят за развитието на вътрешния пазар;
в) координират подходите за предоставянето на радиочестотен спектър, разрешават неговото ползване и публикуват доклади или становища по въпроси, свързани с радиочестотния спектър.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) При прилагане на този закон държавните органи спазват принципите на законоустановеност, безпристрастност, обективност, предвидимост, прозрачност, публичност, консултативност, равнопоставеност, пропорционалност, неутралност по отношение на мрежите и услугите и свеждане на регулаторната намеса до минимално необходимото.

Чл. 5а. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) (1) Държавните органи при упражняване на своите правомощия не следва да ограничават достъпа на крайните ползватели до или използването от тях на услуги и приложения посредством електронни съобщителни мрежи по начини, които водят до ограничаване на упражняването на правата или свободите, признати от Хартата на основните права на Европейския съюз и принципите на правото на Европейския съюз.
(2) Изключения от принципа, посочен в ал. 1, са допустими при спазване на следните изисквания:
1. ограниченията се налагат само ако това е предвидено в закон и се зачитат правата или свободите, признати от Хартата на основните права на Европейския съюз, включително правото на ефективни правни средства за защита и справедлив процес;
2. при налагане на тези ограничения се спазват принципът за презумпцията за невиновност и правото на неприкосновеност на личния живот и се гарантира предварителна, справедлива и безпристрастна процедура, включително правото на изслушване на засегнатото лице или лица, при зачитане на необходимостта от подходящи условия и процедурни правила в надлежно обосновани спешни случаи в съответствие с Хартата на основните права на Европейския съюз.

Глава трета.
ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ

Раздел I.
Общи разпоредби


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2023 г.) Държавното управление на електронните съобщения се осъществява от Министерския съвет, от Съвета по националния радиочестотен спектър и от министъра на транспорта и съобщенията.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2023 г.) Министерският съвет по предложение на министъра на транспорта и съобщенията приема политика в областта на електронните съобщения и я обнародва в "Държавен вестник".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Проектът по ал. 1 се предоставя за обществено обсъждане по реда на чл. 18.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Политиката в областта на електронните съобщения се актуализира при настъпване на съществени изменения в правото на Европейския съюз в тази област, както и при необходимост, възникнала от промени в обществените отношения, свързани с осъществяване на електронните съобщения.


Чл. 8. (1) Министерският съвет по предложение на Съвета по националния радиочестотен спектър приема политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър и я обнародва в "Държавен вестник".
(2) Министерският съвет по предложение на Съвета по националния радиочестотен спектър приема Национален план за разпределение на радиочестотния спектър и го обнародва в "Държавен вестник".
(3) (Отм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)

Раздел II.
Съвет по националния радиочестотен спектър


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Съветът по националния радиочестотен спектър, наричан по-нататък "съвета", е консултативен и координиращ орган към Министерския съвет, който изготвя и предлага за приемане от Министерския съвет държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър и осъществява провеждането и.
(2) Проектът на държавна политика по ал. 1 се предоставя за обществено обсъждане по чл. 18.


Чл. 10. (1) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г., в сила от 22.02.2022 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2024 г., в сила от 10.05.2024 г.) В съвета участват като членове представители на Министерството на икономиката и индустрията, Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция "Национална сигурност", Комисията за регулиране на съобщенията, Националната служба за охрана, Държавна агенция "Разузнаване" и Държавна агенция "Технически операции".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г., в сила от 22.02.2022 г.) Председател на съвета е министърът на транспорта и съобщенията или оправомощено от него лице. Държавните органи и служби по ал. 1 определят своите представители и осигуряват участието им в работата на съвета. Председателят на съвета определя служител на Министерството на транспорта и съобщенията за организационен секретар на съвета.
(3) Министерският съвет приема правилник за дейността на съвета по предложение на неговия председател.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г., в сила от 22.02.2022 г.) Административното обслужване на съвета се извършва от администрацията на Министерството на транспорта и съобщенията.


Чл. 11. (1) Съветът изготвя проект на Национален план за разпределение на радиочестотния спектър.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Планът по ал. 1 се изготвя и актуализира в съответствие с политиката на Европейския съюз, документите на международните организации, както и по предложения на заинтересованите ведомства и служби с цел хармонизирано и ефективно използване на радиочестотния спектър.
(3) С плана по ал. 1 радиочестотният спектър се разпределя на радиочестоти, радиочестотни ленти и радиослужби за граждански нужди, за нуждите на държавните органи и служби по чл. 3, свързани с националната сигурност, и за съвместно ползване между тях.
(4) Разпределението на радиочестотния спектър на радиочестоти, радиочестотни ленти и радиослужби се извършва в съответствие с принципите на разпределението и ползването на радиочестотния спектър в Европейския съюз и от Международния съюз по далекосъобщения.
(5) Конкретното разпределение на радиочестотите и радиочестотните ленти, предвидени за граждански нужди или за съвместно ползване за граждански нужди и за нуждите на държавните органи и служби по чл. 3, свързани с националната сигурност, се извършва след провеждане на обществено обсъждане по чл. 18, в частта за граждански нужди.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2023 г.) В 7-дневен срок от изтичане на срока за обществено обсъждане министърът на транспорта и съобщенията изпраща обсъждания проект и подадените становища на Съвета по националния радиочестотен спектър. Съветът проучва становищата и публикува на страницата в интернет на Министерството на транспорта и съобщенията постъпилите становища, както и мотивите за неприетите и приетите предложения. След проучване на становищата съветът предлага на Министерския съвет да приеме решение.
(7) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Съветът разглежда и решава въпроси, свързани с електромагнитната съвместимост, и при несъгласие между членовете му въпросите се отнасят до Министерския съвет, който взема решение.


Чл. 12. Държавните органи и служби по чл. 10, ал. 1 взаимодействат помежду си за осъществяване дейността на съвета в съответствие с правилника по чл. 10, ал. 3.


Чл. 13. (1) (Доп. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Съветът след съгласуване със заинтересованите държавни органи и служби приема решение за ползване за краткосрочни събития на конкретни радиочестоти и радиочестотни ленти от радиосъоръжения с техните технически параметри, срок и място за ползването им на територията на Република България от чужди държави на основата на взаимност, както и от международни организации, когато това произтича от поетите от Република България международни задължения.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Исканията по ал. 1 за ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти от посолствата на чужди държави и/или от представителствата на международни организации се подават до съвета, който се произнася по исканията в срок до един месец от получаването им.
(3) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Съветът приема решение за ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти от радиочестотния спектър, определен за национална сигурност, за радиосъоръжения на чужди съседни държави за целите на трансграничния контрол и сътрудничество на основата на взаимност, когато това произтича от поети от Република България международни задължения.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Извън случаите по ал. 1 и 3, когато е необходимо издаване на разрешение за ползване на радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения по реда на този закон, посолствата на чужди държави или представителствата на международни организации подават заявление за ползване на радиочестотен спектър до Комисията за регулиране на съобщенията, която:
1. издава съответното разрешение;
2. събира определените такси, освен ако в международен акт е предвидено друго.


Чл. 14. (Доп. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.) Министърът на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице разрешава ползването на радиочестоти и радиочестотни ленти от държавите - членки на НАТО, при провеждане на съвместни учения и операции на територията на Република България в съответствие с разпределението на радиочестотите и радиочестотните ленти за нуждите на Министерството на отбраната в Националния план за разпределение на радиочестотния спектър.

Раздел III.
Министър на транспорта и съобщенията (Загл. изм. - ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г., в сила от 22.02.2022 г.)

Раздел III.
Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията (Загл. изм. - ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г.)


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г., в сила от 22.02.2022 г.) Министърът на транспорта и съобщенията е специализиран орган на изпълнителната власт, който провежда държавната политика в областта на електронните съобщения.


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г., в сила от 22.02.2022 г.) Министърът на транспорта и съобщенията:
1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г., в сила от 22.02.2022 г.) изготвя и внася за приемане от Министерския съвет политики, стратегии, планове и програми в областта на електронните съобщения;
2. изготвя и издава или внася за приемане от Министерския съвет подзаконови нормативни актове, свързани с осъществяването на своите правомощия, предвидени в този закон;
3. създава условия за осигуряване на свобода и конфиденциалност на съобщенията;
4. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г., в сила от 22.02.2022 г.) представлява Република България в международните организации в областта на електронните съобщения;
5. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г., в сила от 22.02.2022 г.) подпомага разработването и въвеждането на стандарти и стандартизационни документи, свързани с електронните съобщения;
6. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г., в сила от 22.02.2022 г.) осигурява изпълнението на ангажиментите на Република България в областта на електронните съобщения, свързани с членството и в Европейския съюз и в международни организации;
7. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) участва в изготвянето и координирането на политиката на Европейския съюз в областта на ограничените ресурси във връзка с тяхното осигуряване и ефикасно използване, необходими за създаването и функционирането на вътрешния пазар на Европейския съюз в сектора на електронните съобщения и осигуряването на оперативна съвместимост на услугите;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г., в сила от 22.02.2022 г.) участва в работата на международните организации по стандартизация и в техническите комитети по стандартизация в Република България, имащи отношение към електронните съобщения;
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) осъществява международно координиране и регистриране на радиочестоти и радиочестотни ленти, както и на радиосъоръженията, които ги използват, за радиослужби въздушна подвижна, въздушна подвижна-спътникова, въздушна радионавигация, въздушна радионавигация-спътникова, морска подвижна, морска подвижна-спътникова, морска радионавигация и морска радионавигация-спътникова;
10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., доп. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) осъществява международно координиране и регистриране за всички радиослужби на радиочестоти и радиочестотни ленти, както и на техническите характеристики на радиосъоръженията, които ги използват, за нуждите на националната сигурност, след съгласуване със заинтересования държавен орган или служба по чл. 3, т. 1;
11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2022 г., в сила от 22.02.2022 г.) реализира, съгласува и/или утвърждава инвестиционни програми и проекти в съответствие с приоритетите в областта на съобщенията;
12. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г., в сила от 22.02.2022 г.) осъществява междуведомствена координация при подготовката и внасянето на проектите на нормативни актове на Министерския съвет в областта на електронните съобщения.


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г., в сила от 22.02.2022 г.) Министърът на електронното управление:
1. (доп. - ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г.) създава, експлоатира, поддържа и развива електронна съобщителна мрежа и физическа инфраструктура за разполагането и и пунктове за управление във връзка с националната сигурност, които се обслужват от персонал, заемащ специфични длъжности;
2. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) осигурява електронни съобщения за управление при бедствия по смисъла на Закона за защита при бедствия, при обявяване на военно положение, положение на война или извънредно положение по смисъла на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, както и при обявяване на извънредно положение по смисъла на Закона за противодействие на тероризма;
3. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) използва и развива мрежата по т. 1 за нуждите на държавното управление.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г., отм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 20 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2023 г.) Министърът на транспорта и съобщенията преди издаване или внасяне в Министерския съвет на подзаконовите актове, предвидени в този закон, публикува съобщение за изготвения проект, текста на проекта, мотивите и предварителната оценка на въздействието на страницата на Министерството на транспорта и съобщенията в интернет и на Портала за обществени консултации.
(2) В съобщението по ал. 1 се посочва мястото, откъдето заинтересованите лица могат да получат проектите, и срок, не по-кратък от 30 дни, в който могат да представят писмени становища по тях.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2023 г.) Министърът на транспорта и съобщенията проучва становищата и отразява приетите предложения.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2023 г.) Процедурата за обществено обсъждане приключва с публикуване на страницата на Министерството на транспорта и съобщенията в интернет на постъпилите становища, приетите предложения, местата и текстовете, чрез които са отразени приетите предложения, и мотивите за неприетите.


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г., в сила от 22.02.2022 г.) За сметка на постъпили по този закон, по Закона за пощенските услуги, по Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура приходи от такси, глоби и имуществени санкции по бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията се предвижда трансфер за подпомагане на дейности и проекти на Министерството на транспорта и съобщенията и Министерството на електронното управление.
(2) Трансферът по ал. 1 се предвижда до размера на превишението на приходите по ал. 1 над предвидените разходи по бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията.
(3) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Конкретният размер на трансфера по ал. 1 се определя със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година и се извършва на четири равни вноски до края на всяко тримесечие.


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Средствата по чл. 19 се разходват за:
1. проекти за подпомагане развитието на информационното общество, електронните съобщения и пощенските услуги;
2. изграждане на единно национално и европейско информационно пространство - разнообразни, сигурни и съвместими широколентови услуги;
3. подпомагане на изследователската и развойната дейност в областта на информационното общество, електронните съобщения и пощенските услуги;
4. подпомагане внедряването на информационните технологии в малките и средните предприятия;
5. подпомагане развитието на образованието и професионалното обучение в областта на информационните технологии;
6. проекти, осигуряващи достъпни електронни съобщителни услуги;
7. проучвания и маркетингови дейности в областта на информационното общество, на информационните технологии, на електронните съобщения и на пощенските услуги;
8. участие в европейски проекти, програми и други инициативи;
9. (доп. - ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г.) проекти, свързани с изграждане и модернизиране на електронни съобщителни мрежи и физическа инфраструктура за разполагането им и на пощенската инфраструктура;
10. освобождаване на радиочестотен спектър за граждански нужди;
11. проекти по подпомагане на държавното управление, свързани с информационните технологии, електронните съобщения и пощенските услуги;
12. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) проекти, свързани с националната сигурност, след съгласуване с Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната и с Държавна агенция "Национална сигурност";
13. дейности и участие в проекти, свързани с НАТО и други организации за колективна сигурност;
14. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г., доп. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) проекти, свързани с управлението на страната при бедствия и аварии след съгласуване с Министерството на вътрешните работи.
(2) Разходването на средствата за дейностите по ал. 1, с изключение на т. 10, 12 и 13, се извършва при прилагане принципите на състезателност, прозрачност и равнопоставеност.
(3) При реализиране на проектите, свързани с националната сигурност, НАТО и други организации за колективна сигурност, се прилагат приложимите към тях процедури.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г., отм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)

Глава четвърта.
РЕГУЛИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ

Раздел I.
Комисия за регулиране на съобщенията


Чл. 21. (1) Функциите по регулиране и контрол при осъществяването на електронните съобщения се извършват от Комисията за регулиране на съобщенията, наричана по-нататък "комисията".
(2) Комисията е специализиран независим държавен орган. Комисията е юридическо лице със седалище София.
(3) Комисията изпълнява законовите, подзаконовите нормативни актове и общите административни актове в областта на електронните съобщения, политиката в електронните съобщения, политиката по планиране и разпределение на радиочестотния спектър и политиката по пощенските услуги.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Комисията регулира и контролира осъществяването на електронните съобщения в съответствие с този закон и с правото на Европейския съюз, определящо правомощия и задължения на националните регулаторни или други компетентни органи в областта на електронните съобщения.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.) Комисията регистрира и контролира дейността по предоставяне на електронни удостоверителни услуги по реда, определен в Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 910/2014", и в Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) (1) Комисията е колегиален орган, който се състои от петима членове, включително председател и заместник-председател.
(2) Членовете на комисията са български граждани:
1. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) с висше образование с минимална образователно-квалификационна степен "магистър";
2. с постоянен адрес на територията на страната;
3. неосъждани на лишаване от свобода за престъпления от общ характер;
4. (нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) с установена репутация и професионален стаж не по-малко от 10 години, от които най-малко 5 години в областта на електронните съобщения, пощенските услуги, медиите, информационните технологии, правото или икономиката.
(3) Председателят на комисията се определя и се освобождава по решение на Министерския съвет и се назначава със заповед на министър-председателя за срок 5 години.
(4) Заместник-председателят и двама от членовете на комисията се избират и се освобождават с решение на Народното събрание за срок 5 години.
(5) Един от членовете на комисията се назначава и освобождава с указ на президента на републиката за срок 5 години.
(6) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Председателят, заместник-председателят и членовете на комисията се определят след провеждането на открита и прозрачна процедура за подбор.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Броят на последователните пълни мандати по ал. 3, 4 и 5 е не повече от два за всеки от членовете на комисията.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Членовете на комисията имат всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с правното им положение.


Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.) Членовете на комисията не могат да бъдат еднолични търговци, собственици, съдружници, акционери, управители, прокуристи, консултанти или членове на управителни или контролни органи на търговски дружества, държавни предприятия и юридически лица с нестопанска цел в областта на съобщенията и удостоверителните услуги по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014 и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Членовете на комисията не могат да заемат друга платена длъжност или да извършват друга платена дейност, освен при участие в международни проекти и програми, свързани с дейността на комисията, научна, преподавателска дейност или упражняване на имуществени авторски права, регламентирани в Закона за авторското право и сродните му права.


Чл. 24. (1) Мандатът на член на комисията се прекратява при смърт или от съответните органи преди изтичането на мандата в следните случаи:
1. по негово писмено искане в едномесечен срок от получаване на искането;
2. при установяване на несъвместимост с изискванията на този закон;
3. когато е осъден на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
4. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) при невъзможност да изпълнява задълженията си повече от шест последователни месеца;
5. (нова - ДВ, бр. 42 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2023 г., в сила от 06.10.2023 г.) при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията.
(2) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Актът за предсрочно прекратяване на мандата на член на комисията се оповестява публично в деня на приемането му. Мотивите за предсрочно прекратяване на мандата могат да се публикуват по искане на засегнатата страна.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) В едномесечен срок от датата на предсрочно прекратяване на мандата на член на комисията компетентният орган съответно определя или избира и назначава нов член до приключване на съответния мандат.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) При изтичане на мандата на член на комисията той продължава да изпълнява своите правомощия до влизане в сила на акта за определяне или избор и назначаване на нов член.


Чл. 25. Възнагражденията на членовете на комисията се определят, както следва:
1. на председателя - 90 на сто от основното възнаграждение на председателя на Народното събрание;
2. на заместник-председателя - 95 на сто от основното възнаграждение на председателя на комисията;
3. на останалите членове - 90 на сто от основното възнаграждение на председателя на комисията.


Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2023 г., в сила от 06.10.2023 г.) Всеки член на комисията е длъжен да декларира частен интерес по Закона за противодействие на корупцията, който той има при приемане на конкретно решение, и да не участва в обсъждането и гласуването му.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Частен интерес е налице и винаги за лицата по ал. 1, когато членовете на техните семейства, роднини по права линия без ограничения, роднини по съребрена линия до четвърта степен включително и роднини по сватовство до втора степен включително, както и икономически свързани с тях лица предоставят електронни съобщителни мрежи и/или услуги.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г.)
(5) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.) Една година след прекратяването или изтичането на мандата членовете на комисията не могат да бъдат собственици, акционери, съдружници, управители, прокуристи или членове на органи на управление или контрол, служители или консултанти на търговски дружества, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да подават уведомление по чл. 66, както и да получават разрешения по този закон и/или разрешения и/или лицензии по Регламент (ЕС) № 910/2014 и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и по Закона за пощенските услуги.
(6) Всяко заинтересовано лице може да поиска от съда да отмени решения, приети в нарушение на ал. 1.


Чл. 27. (1) Председателят на комисията:
1. представлява комисията или оправомощава лица, които да я представляват;
2. (доп. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) организира и ръководи дейността на комисията и нейната администрация;
3. насрочва, предлага проект за дневен ред и ръководи заседанията на комисията;
4. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) упражнява функциите на орган по назначаването по отношение на държавните служители и на работодател по отношение на служителите, работещи по трудово правоотношение в администрацията на комисията;
5. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) организира планирането, изпълнението, приключването и отчитането на бюджета на комисията.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г., нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Дейностите по ал. 1, т. 4 и 5 се извършват по правила, приети с решение на комисията.


Чл. 28. (1) (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Комисията в своята дейност се подпомага от администрация, за която се прилага Законът за администрацията, доколкото друго не е предвидено в този закон.
(2) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Дейността на администрацията се осъществява от държавни служители и от лица, работещи по трудово правоотношение. За служителите по трудово правоотношение се прилага чл. 107а от Кодекса на труда.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., отм., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Комисията по предложение на председателя и/или на неин член обсъжда и приема устройствен правилник, определящ дейността, организацията на работа на комисията, числеността и структурата на нейната администрация, който се обнародва в "Държавен вестник".
(4) (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., нова. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Главният директор на главна дирекция в комисията може да бъде подпомаган от заместник главен директор.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)
(6) (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)

Раздел II.
Правомощия


Чл. 29. Комисията изпълнява своите правомощия, функции и задачи за постигане на целите по чл. 4 и в съответствие с принципите по чл. 5.


Чл. 30. (1) (Предишен текст на чл. 30 - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Комисията има следните правомощия:
1. определя съответните пазари на електронни съобщителни мрежи и/или услуги, подлежащи на регулиране по този закон;
2. проучва, анализира и изготвя оценка относно нивото на конкуренция на съответните пазари на електронни съобщителни мрежи и/или услуги;
3. определя предприятия, които имат значително въздействие върху съответния пазар;
4. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) налага, продължава, изменя или отменя специфични задължения на предприятията, определени като предприятия със значително въздействие върху пазара, за постигане на целите на този закон;
5. по изключение налага обосновани и пропорционални временни специфични задължения в случаите, предвидени в този закон;
6. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) налага, продължава, изменя или отменя мерки и задължения във връзка с предоставянето на универсална услуга;
7. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) изготвя, приема и актуализира регулаторна политика за ползването на номерационни ресурси за осъществяване на електронни съобщения;
8. изготвя и приема общи и нормативни административни актове, свързани с правомощията и, в случаите, предвидени в този закон;
9. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) изготвя, приема или предоставя за приемане от компетентните държавни органи подзаконовите нормативни актове в случаите, предвидени в този закон;
10. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) издава, изменя, допълва, прехвърля, прекратява или отнема разрешения за ползване на ограничен ресурс;
11. (нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) регистрира и заличава регистрации за ползване на радиочестотен спектър;
12. (предишна т. 11, изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) издава и преустановява действието на временни разрешения за ползване на ограничен ресурс;
13. (предишна т. 12, изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) издава, изменя, допълва, прехвърля, прекратява или отнема разрешения за ползване на радиочестотен спектър от електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване след решение на Съвета за електронни медии;
14. (предишна т. 13, изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) извършва проучване и предоставя информация на Съвета за електронни медии за техническите параметри, необходими за наземно аналогово радиоразпръскване, за посочени от Съвета за електронни медии населено място, регион или за цялата територия на Република България, включително свободни радиочестоти, допустими мощности на излъчване, възможни точки на излъчване, както и друга необходима техническа информация;
15. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) изготвя, приема и актуализира Националния номерационен план;
16. (предишна т. 15, изм. и доп. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) предоставя права за ползване, резервира и отнема номерационни ресурси;
17. (нова - ДВ, бр. 17 от 2009 г., предишна т. 16, изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) контролира използването на националните номерационни ресурси;
18. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 17 от 2009 г., предишна т. 17, изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) съдейства за предоставянето от международни организации на номерационни ресурси за електронните съобщения в Република България;
19. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., предишна т. 18, изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) съдейства при хармонизирането на определени номера или номерационни обхвати в рамките на Европейския съюз за насърчаване функционирането на вътрешния пазар и развитието на общоевропейските услуги;
20. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 17 от 2009 г., предишна т. 18 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., предишна т. 19 - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) представлява Република България в международните организации на регулаторните органи в областта на електронните съобщения;
21. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., предишна т. 20 - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) участва в работата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и съдейства за координирано и последователно регулиране;
22. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., предишна т. 21, изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) осигурява спазването на изискванията за поддържане на целостта на обществените електронни съобщителни мрежи и за сигурност на обществените електронни съобщителни мрежи и услуги и разследва случаи на неспазване на изискванията за осигуряване на сигурност на обществените електронни съобщителни мрежи и услуги, както и въздействието им върху сигурността на мрежите и услугите, като при необходимост си съдейства с компетентните органи по чл. 244а, ал. 3;
23. (предишна т. 18 - ДВ, бр. 17 от 2009 г., предишна т. 19 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., предишна т. 22 - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) изпълнява функциите на национална организация по стандартизация пред Европейския институт за стандарти в далекосъобщенията (ETSI) и участва в работата на техническите комитети по стандартизация в Република България, имащи отношение към електронните съобщения;
24. (предишна т. 19 - ДВ, бр. 17 от 2009 г., предишна т. 20 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., предишна т. 23, изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) създава и поддържа предвидените в този закон регистри;
25. (предишна т. 20 - ДВ, бр. 17 от 2009 г., предишна т. 21 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., предишна т. 24 - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) извършва обществени обсъждания, консултации и допитвания в случаите и по процедурите, предвидени в този закон;
26. (предишна т. 21 - ДВ, бр. 17 от 2009 г., предишна т. 22 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г., предишна т. 25 - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) разрешава спорове между предприятия, както и спорове по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура;
27. (предишна т. 22 - ДВ, бр. 17 от 2009 г., предишна т. 23 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., предишна т. 26, изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) допринася за защитата на правата на крайните ползватели в сектора на електронните съобщения в координация с другите компетентни органи и разглежда жалби на крайни ползватели в случаите, предвидени в този закон;
28. (нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) определя мястото на крайната точка на мрежата за целите на регулирането на електронните съобщителни мрежи и услуги;
29. (нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) одобрява за целите на прилагането на чл. 4, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и цените на дребно за регулирани комуникации в рамките на ЕС и за изменение на Директива 2002/22/ЕО и на Регламент (ЕС) № 531/2012 (ОВ, L 310/1 от 26 ноември 2015 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2015/2120", механизъм за наблюдение на показателите на услугата за достъп до интернет относно скоростта или другите параметри за качество на услугата; механизмът се разработва и поддържа от комисията или от трето лице и предоставя възможност на крайните ползватели да извършват измерване на показателите на услугата за достъп до интернет относно скоростта или другите параметри за качество на услугата.
(2) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) При осъществяване на своите правомощия по този закон комисията отчита в най-голяма степен насоките, становищата, препоръките, общите позиции, добрите практики и методологии, приети от Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения ведно с националните и местни особености в сектора.


Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията насърчава развитието на пазара на електронни съобщителни мрежи и услуги, като:
1. прилага регулаторни мерки, ограничаващи възможностите за възпрепятстване на конкуренцията;
2. отстранява пречки и бариери за конкуренцията в рамките на своята компетентност;
3. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) насърчава инвестициите и иновациите в нова и подобрена инфраструктура, включително чрез гарантиране, че всяко задължение за предоставяне на достъп отчита риска, поет от инвестиращите предприятия, и допуска различни споразумения за сътрудничество между инвеститорите и страните, търсещи достъп с цел разпределение на инвестиционния риск, при гарантиране запазването на конкуренцията на пазара и зачитане на принципа за равнопоставеност;
4. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) защитава конкуренцията в полза на потребителите и когато е подходящо, насърчава инфраструктурната конкуренция;
5. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) отчита разнообразието от условия, свързани с конкуренцията и потребителите, които съществуват в различните географски райони;
6. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) третира равнопоставено всички предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги, при едни и същи обстоятелства;
7. (предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., доп. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) поддържа взаимно сътрудничество с другите регулаторни органи, като може да сключва споразумения за сътрудничество с тях, и Европейската комисия за развитие на последователна регулаторна практика и прилагане на правото на Европейския съюз;
8. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) налага ех ante специфични задължения само когато липсва ефективна и устойчива конкуренция на съответен пазар и изменя или отменя тези задължения, когато това условие е изпълнено;
9. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) насърчава регулаторната предвидимост чрез осигуряване на последователен регулаторен подход в сроковете по чл. 157а;
10. (нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) наблюдава и оценява пазара и конкуренцията по отношение на достъпа до отворен интернет.


Чл. 32. (1) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., предишен текст на чл. 32, изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Комисията има следните правомощия, свързани с управлението на радиочестотния спектър за граждански нужди, позициите на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър и радиочестотния спектър, използван от негеостационарна спътникова система:
1. управлява радиочестотния спектър, като:
а) изготвя и обнародва в "Държавен вестник" регулаторната политика за управлението му;
б) предоставя за ползване радиочестоти и радиочестотни ленти за осъществяване на електронни съобщения;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) определя условия за използване на радиочестотния спектър, включително конкретните технически параметри за работа на електронните съобщителни мрежи и съоръженията, свързани с тях;
3. (доп. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) осъществява международното координиране и регистриране на радиочестоти и радиочестотни ленти, както и на радиосъоръженията, които ги използват, за всички радиослужби с изключение на въздушна подвижна, въздушна подвижна-спътникова, въздушна радионавигация, въздушна радионавигация-спътникова, морска подвижна, морска подвижна-спътникова, морска радионавигация и морска радионавигация-спътникова;
4. осъществява национално координиране на радиочестоти и радиочестотни ленти с всички заинтересувани държавни органи, ведомства и служби с цел осигуряване безопасността на въздухоплаването и корабоплаването и защита на националната сигурност и отбраната;
5. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2023 г.) осъществява заявяването и международното координиране и регистриране в международни организации по електронни съобщения на позиции на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър и на радиочестотния спектър, използван от негеостационарна спътникова система, като информира министъра на транспорта и съобщенията за това;
6. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) провежда изпити, издава и отнема разрешителни за правоспособност на радиолюбители;
7. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) контролира използването на радиочестотния спектър и източниците на радиосмущения в радиочестотния спектър за граждански нужди;
8. контролира спазването на международно определените процедурни правила за радиослужбите;
9. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) предоставя и отнема разпределените опознавателни знаци на предавателните радиосъоръжения на любителската радиослужба и слушателските опознавателни знаци;
10. осигурява условия за осъществяване на електронни съобщения за целите на морското и въздушното търсене и спасяване, както и за разпространяване на текуща информация за осигуряване безопасност на корабоплаването и въздухоплаването и на сухопътния транспорт;
11. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2023 г.) участва съвместно с министъра на транспорта и съобщенията в работата на международните организации, свързани с управлението на радиочестотния спектър;
12. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) с оглед на обществения интерес по собствена инициатива или по инициатива на заинтересовано предприятие, осъществяващо електронни съобщения, може да разпределя свободния ограничен ресурс - радиочестотен спектър, позициите на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър, определени за Република България съгласно международни споразумения, както и радиочестотния спектър, използван от негеостационарна спътникова система, който ще се ползва за предоставяне на електронни съобщителни мрежи и/или услуги за обществени или собствени нужди;
13. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) по собствена инициатива или по инициатива на заинтересовано лице може да започне процедура за заявяване, международна координация и регистрация на радиочестотен спектър, позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър и радиочестотния спектър, използван от негеостационарна спътникова система, съобразно правилата на международните организации по електронни съобщения.
(2) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Дейностите по ал. 1, т. 6 се извършват от оправомощени от комисията длъжностни лица.


Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Комисията създава и поддържа публични регистри на:
1. лицата, уведомили комисията за намеренията си да предоставят обществени електронни съобщителни мрежи или услуги;
2. лицата, които имат разрешения за ползване на ограничен ресурс;
3. лицата, които са регистрирани за ползване на радиочестотен спектър;
4. предприятията, определени за такива със значително въздействие върху съответен пазар;
5. предоставените за ползване на предприятията номерационни ресурси;
6. броя крайни ползватели, страна по договор по чл. 227, разпределени по видове услуги, предлагани от съответното предприятие, въз основа на данните от ежегодния отчет за дейността, предоставян от предприятието във връзка с чл. 38, ал. 1.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Регистърът по ал. 1, т. 1 съдържа следната информация:
1. идентификационни данни на лицето - наименование (фирма) и съответния единен идентификационен код;
2. предоставяни електронни съобщителни мрежи и/или услуги;
3. страницата на предприятието в интернет.
(3) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Регистрите по ал. 1, т. 2 и 3 съдържат следната информация:
1. идентификационни данни на лицето:
а) за юридически лица и еднолични търговци - наименование (фирма) и съответния единен идентификационен код;
б) за физически лица - трите имена;
2. номер, дата, срок на разрешението или регистрацията и данни за предоставен ограничен ресурс.
(4) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Регистърът по ал. 1, т. 4 съдържа следната информация:
1. (доп. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) идентификационни данни на предприятието - наименование (фирма) и съответния единен идентификационен код;
2. съответния пазар;
3. наложените специфични задължения.
(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Комисията публикува регистрите по ал. 1 на страницата си в интернет.
(6) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2020 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 58 от 2023 г.) Комисията създава и поддържа регистър на приемно-предавателните станции на наземни мрежи, позволяващи предоставянето на електронни съобщителни услуги, и извършените дейности по чл. 151, ал. 1, т. 16 от Закона за устройство на територията, както и на уведомления за разположените точки за безжичен достъп с малък обхват. Обстоятелствата, които се вписват, условията и редът за създаването, поддържането и ползването на регистъра, както и дължимите административни такси, включително за издаване на документи по чл. 151, ал. 4, т. 4 от Закона за устройство на територията, се определят с наредба на Министерския съвет по предложение на комисията.
(7) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2020 г., предишна ал. 6, доп. - ДВ, бр. 20 от 2021 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 58 от 2023 г.) Операторът на електронната съобщителна мрежа по ал. 6 е длъжен да подаде заявление за регистрация на приемно-предавателната станция пред Комисията в 14-дневен срок след подаването на уведомление пред органите на държавния здравен контрол в съответствие със Закона за здравето и подзаконовите актове по неговото прилагане. Заявление за регистрация на дейност по чл. 151, ал. 1, т. 16 от Закона за устройство на територията се подава в 14-дневен срок след регистрацията по чл. 151, ал. 8 от Закона за устройство на територията. Уведомления за вписване в регистъра по ал. 6 на точки за безжичен достъп с малък обхват се подават в 14-дневен срок от тяхното разполагане.
(8) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2020 г., предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г., доп. - ДВ, бр. 58 от 2023 г.) Комисията уведомява служебно кметовете на съответните общини и районните здравни инспекции за регистрацията на приемно-предавателна станция по ал. 7.

Чл. 33а. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) (1) Комисията заличава лице от регистъра по чл. 33, ал. 1, т. 1 в следните случаи:
1. при подадено уведомление по чл. 76;
2. при смърт на физическото лице, прекратяване на юридическото лице или прекратяване на дейността на едноличния търговец;
3. ако съответното лице подлежи на регистрация в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и не фигурира в същия;
4. ако за предходните три календарни години лице, което е вписано в регистъра по чл. 33, ал. 1, т. 1 като осъществяващо електронни съобщения само въз основа на подадено уведомление, не е предоставяло на комисията ежегодни отчети за дейността във връзка с чл. 38, ал. 1;
5. ако е налице някое от горните обстоятелства по отношение на чуждестранно лице, имащо право да осъществява дейност по предоставяне на електронни съобщителни мрежи или услуги на територията на Република България;
6. в случаите по чл. 78, ал. 3.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2 - 6, освен при смърт на физическото лице, комисията приема списък на съответните лица, който се публикува на страницата на комисията в интернет. Включените в списъка лица се уведомяват за предстоящото заличаване от регистъра по чл. 33, ал. 1, т. 1 и за конкретните основания и мотиви и им се дава срок за становище, не по-кратък от 30 дни от получаването на уведомлението.
(3) След изтичането на срока по ал. 2 комисията се произнася с решение.

Чл. 34. Комисията контролира прилагането на:
1. нормативните актове в областта на електронните съобщения;
2. принципите и правилата на ценообразуване, предвидени в този закон;
3. параметрите и изискванията за качеството на услугите;
4. (доп. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) конкретните условия и параметри за ползване на ограничен ресурс, предвидени за регистрациите и в разрешенията;
5. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) приложимите изисквания по чл. 73 и наложените задължения по реда на този закон;
6. изискванията за предоставяне на универсалната услуга.


Чл. 35. (1) При осъществяване на своите правомощия комисията се произнася с мотивирани решения.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Решенията по ал. 1 са индивидуални или общи административни актове и подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административния съд - София област.
(3) С решения комисията може да приема и нормативни административни актове съгласно правомощията си.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.)
(5) Решенията се приемат с обикновено мнозинство от членовете на комисията.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията включва разпореждане за предварително изпълнение при условията на чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс при издаване на следните индивидуални административни актове:
1. решения, с които се изисква информация от предприятията, необходима за анализ на съответни пазари;
2. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) решения за определяне и анализ на съответни пазари, за определяне на предприятия със значително въздействие на съответен пазар, за налагане на специфични задължения на предприятия със значително въздействие на съответен пазар и за налагане на временни задължения;
3. решения, отнасящи се до изпълнението на наложени специфични задължения на предприятия със значително въздействие на съответен пазар;
4. решения по спорове между предприятия;
5. (нова - ДВ, бр. 17 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) решения, с които комисията издава разрешение на кандидата, спечелил конкурса за ползване на радиочестотен спектър от електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване;
6. (нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) решения за налагане на задължения за достъп и/или взаимно свързване и за оперативна съвместимост на услугите.
(7) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Заседанията на комисията са открити. За определени точки от дневния ред комисията може да проведе закрито заседание, когато приемането на решение изисква защитена от закон информация.
(8) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията преди провеждане на заседанията публикува проектите на дневен ред на страницата си в интернет.
(9) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Протоколите от заседанията и решенията на комисията се публикуват на страницата и в интернет, с изключение на защитената от закон информация.


Чл. 36. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) При изготвяне на проекти на общи и нормативни административни актове, предвидени в този закон, комисията провежда процедура за обществено обсъждане, като публикува съобщение за изготвения проект и мотивите за изготвянето му на страницата си в интернет и на Портала за обществени консултации.
(2) В съобщението по ал. 1 се посочва мястото, откъдето заинтересованите лица могат да получат проекта, и срок не по-кратък от 30 дни, в който могат да представят писмени становища по него.
(3) Комисията проучва становищата и отразява приетите предложения.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., доп. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Процедурата за обществено обсъждане приключва с публикуване на страницата на комисията в интернет, а за нормативните актове - и на Портала за обществени консултации, на постъпилите становища, с изключение на частите, представляващи търговска тайна, приетите предложения, местата и текстовете, в които са отразени приетите предложения, и мотивите за неприетите.


Чл. 37. (1) Преди приемане на решение по важни въпроси от обществена значимост за развитие на електронните съобщения комисията провежда обществени консултации.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Процедурата по ал. 1 започва с публикуване на съобщение за предстоящите обществени консултации на страницата на комисията в интернет.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) В съобщението по ал. 2 задължително се посочва въпросът, който е поставен за обсъждане, мястото, откъдето заинтересованите лица могат да получат позицията на комисията по поставения за обсъждане въпрос, причините, които мотивират позицията на комисията, както и срок, не по-кратък от 30 дни, в който могат да се представят писмени становища. При изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите комисията може да определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни.
(4) Комисията проучва всички становища и публикува на страницата си в интернет мотивите, които обосновават приетото решение.


Чл. 37а. (1) (Нов - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., предишен текст на чл. 37а, изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Комисията информира Комисията за защита на потребителите и сдружения на потребителите за откриване на процедури по чл. 36 и 37, когато тези процедури разглеждат въпроси, свързани с правата на крайните ползватели, включително на потребители с увреждания, както и Комисията за защита на личните данни, когато тези въпроси са свързани с обработване на лични данни.
(2) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Комисията в координация с другите компетентни органи установява механизъм за консултация, достъпен за потребители с увреждания, който да гарантира, че при вземането на решения по въпроси, свързани с правата на крайните ползватели по отношение на обществените електронни съобщителни услуги, интересите на крайните ползватели в областта на електронните съобщения са взети предвид в необходимата степен.

Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г.) Комисията изготвя и приема годишен доклад, който внася в Народното събрание до края на второто тримесечие на следващата година. В същия срок докладът се предоставя и на президента на републиката и Министерския съвет. Докладът съдържа:
1. анализ на предоставянето на универсалната услуга, включително степен на задоволеност и качество;
2. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) разпределение на предоставения за ползване ограничен ресурс и приложените механизми за ефективното му използване;
3. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)
4. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г.) преглед на състоянието и оценка за развитието на конкуренцията на пазарите на електронни съобщителни мрежи и/или услуги;
5. финансово състояние и институционално развитие на комисията и на нейната администрация;
6. отчет на изпълнението на дейностите от предходната година.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) При изготвяне на оценката по ал. 1, т. 4 Комисията за защита на конкуренцията изразява становище в 14-дневен срок.
(3) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2019 г.) Освен данни, предоставяни от предприятията, при изготвяне на доклада по ал. 1 комисията може да използва и друга публично достъпна информация от официални източници, както и публично достъпни пазарни проучвания. Пазарните проучвания по изречение първо трябва да са представителни и количествени, данните в тях да са съпоставими с данни, събирани от комисията, да са осъществени в съответствие с принципите и критериите на статистическата дейност и по методика, съгласувана с комисията, и публикувана на страницата и в интернет.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 47 от 2019 г.) Комисията публикува доклада на страницата си в интернет.


Чл. 39. (1) Комисията може да създава консултативни структури във връзка с осъществяването на правомощията си.
(2) В решението за създаване на структури по ал. 1 се определят техният ръководител и състав, редът за осъществяване на дейността им и техните функции и задачи.

Раздел III.
Предоставяне на информация


Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Комисията може да изисква информация, свързана с изпълнението на този закон и подзаконовите актове по прилагането му, правата за ползване или наложените задължения по реда на този закон.
(2) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Комисията може да отправя до предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи или услуги, прилежащи съоръжения или прилежащи услуги, обосновани писмени искания за предоставяне на информация в съответен обем, срок и подробности, необходима за изпълнението на регулаторните и функции или необходима на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения, включително: финансова информация; информация относно бъдещо развитие на мрежите или услугите, което може да окаже въздействие върху услугите на едро, предоставяни от тях на конкуренти; счетоводни данни относно пазарите на дребно, свързани с пазарите на едро, от предприятията със значително въздействие върху пазара на едро; информация относно електронните им съобщителни мрежи или прилежащите съоръжения, която е детайлизирана на местно ниво и достатъчно подробна, за да е възможно да се извърши географското проучване по чл. 181а и определянето на районите съгласно чл. 181б.
(3) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Комисията посочва причините и целите, за които се иска информацията, в мотивите към искането по ал. 1 и 2. Искането трябва да бъде пропорционално и обективно обосновано за следните цели:
1. системна или целева проверка във връзка със:
а) заплащането на административни такси и/или такси за ползване на ограничен ресурс;
б) ефективното и ефикасното използване на ограничен ресурс;
в) спазването на наложените задължения по реда на този закон;
2. целева проверка за спазването на изискванията на чл. 73, както и условията и задълженията по чл. 85, ал. 11, чл. 106, ал. 2 и чл. 107, ал. 2, когато е получена жалба, или по инициатива на комисията;
3. провеждане на процедури за разглеждане и оценка на искане за предоставяне на индивидуално право за ползване на ограничен ресурс;
4. публикуване на сравнителни прегледи на качеството и цените на услугите в полза на потребителите;
5. ясно определени статистически нужди, доклади или проучвания;
6. анализ на съответния пазар, включително данни относно пазарите надолу по веригата или пазарите на дребно, прилежащи или свързани с пазарите, които са подложени на пазарния анализ;
7. гарантиране на ефикасното използване и ефективното управление на радиочестотния спектър и номерационните ресурси;
8. оценяване на бъдещото развитие на мрежите или услугите, което би могло да повлияе върху услугите на едро, предоставяни на конкуренти, върху териториалния обхват, върху свързаността за крайните ползватели или върху определянето на районите по чл. 181б;
9. извършване на географски проучвания;
10. предоставяне на отговор на обосновани искания за информация от страна на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения.
(4) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Информацията за целите по ал. 3, т. 1, 2, 4 - 10 не може да се изисква преди или като условие за достъп до пазара.
(5) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 20 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г., в сила от 22.02.2022 г.) Комисията след мотивирано писмено искане от Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на електронното управление, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и/или Държавна агенция "Национална сигурност" предоставя информацията по ал. 1 и 2 за нуждите на държавната политика, планирането, защитата на националната сигурност и отбраната.
(6) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) При поискване на информацията по ал. 1 и 2 комисията изисква от предприятията, които я предоставят, изрично и писмено да определят за всеки отделен случай коя част от предоставяната информация представлява търговска тайна.
(7) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., предишна ал. 5, доп. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Членовете на комисията и служителите от нейната администрация са длъжни да не разпространяват информацията, получена по ал. 1 и 2, в случай че тя е определена за търговска тайна.
(8) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., предишна ал. 6, доп. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) При обосновано искане от страна на Европейската комисия, Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения или на регулаторен или друг компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, комисията предоставя информацията, която е необходима за изпълнение на правомощията им.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2009 г., в сила от 10.11.2009 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Ако информацията по ал. 1 и 2, включително събраната при извършването на географско проучване, се предоставя на Европейската комисия, Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения или на други органи, включително регулаторни или други компетентни органи на държави - членки на Европейския съюз, комисията изисква от получателите да спазват търговската тайна съобразно ал. 6. Търговската тайна не може да е пречка за своевременния обмен на информация за целите на прегледа, наблюдението и контрола върху прилагането на закона и приложимото право на Европейския съюз.
(10) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., предишна ал. 8, доп. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Предприятията по ал. 1 и 2 могат с мотивирано писмено искане да заявят, че предоставената от тях информация до комисията не трябва да се предоставя от Европейската комисия и от Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения на регулаторни или други компетентни органи на държави - членки на Европейския съюз.
(11) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., предишна ал. 9, изм. и доп. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Комисията при предоставяне на информацията по ал. 1 и 2 на Европейската комисия, Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения или на други органи, включително регулаторни или други компетентни органи, на държави - членки на Европейския съюз, уведомява за това предприятията, които са я предоставили.
(12) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Когато информацията, събрана в съответствие с ал. 1 и 2, е недостатъчна, за да може комисията и Органът на европейските регулатори в областта на електронните съобщения да изпълняват своите регулаторни задачи, тази информация може да се поиска от други предприятия, чиято дейност е в областта на електронните съобщения или в тясно свързани сектори.
(13) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Комисията може да получава информация от Единната информационна точка по чл. 4 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура.
(14) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Информацията, достъпна на комисията, може да бъде предоставена и на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения или на друг орган, включително регулаторен или друг компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, след мотивирано искане и при условията на ал. 9 и 10, когато това е необходимо, за да може съответният орган да изпълнява възложените му задължения.
(15) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Искането за информацията може да бъде отправено по образец, разработен от Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения, за да се улесни обработването, анализът и представянето на тази информация.
(16) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2023 г.) Информацията по ал. 1 по отношение на правата за ползване на радиочестотен спектър включва данни за ефективното и ефикасното използване на радиочестотния спектър и изпълнение на задължения за покритие, качество на услугите, свързани с правата за ползването му и осъществяването на контрол.
(17) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Информацията, която е изискана от Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения съгласно чл. 40 от Регламент (ЕС) 2018/1971 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за създаване на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и на Агенция за подкрепа на ОЕРЕС (Службата на ОЕРЕС), за изменение на Регламент (ЕС) 2015/2120 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1211/2009 (ОВ, L 321/1 от 17 декември 2018 г.) и е предоставена на комисията, не се изисква повторно от нея.


Чл. 41. (1) В съответствие с разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация комисията предоставя при поискване информация, получена от предприятията, осъществяващи електронни съобщения.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Условията и редът за достъп до информацията по ал. 1 се определят от комисията с нормативен административен акт, който се обнародва в "Държавен вестник".

Раздел IV.
Взаимодействие и консултации с Европейската комисия, с Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и с националните регулаторни органи на държавите - членки на Европейския съюз (Загл. изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)


Чл. 41а. (1) (Нов - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., предишен текст на чл. 41а, изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Комисията взаимодейства с Европейската комисия, с Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и с регулаторните органи на държавите - членки на Европейския съюз, по прозрачен начин за развитието на вътрешния пазар на Европейския съюз и за определяне на регулаторните средства и задълженията, които са най-подходящи за всеки конкретен случай.
(2) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Комисията участва в съвместни партньорски проверки, организирани от Групата за политиката в областта на радиочестотния спектър.


Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Комисията след провеждане на обществено обсъждане по реда на чл. 36 изпраща едновременно на Европейската комисия, на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и на регулаторните органи на държавите - членки на Европейския съюз, проекта на решение и мотивите към него, когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) проектът на решение е свързан с правомощията на комисията по чл. 30, ал. 1, т. 1 - 4 или попада в обхвата на чл. 152, 154 - 157а, 160 - 160в, 163, 166 или 221, и
2. засяга търговията между държавите - членки на Европейския съюз.
(2) В случай че в срок до един месец от датата на изпращане на проекта на решение по ал. 1 не постъпят становища от Европейската комисия, от Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и от регулаторните органи на държавите - членки на Европейския съюз, комисията приема окончателно решение.
(3) При приемане на решението по ал. 1 комисията отчита в най-голяма степен становищата на Европейската комисия, на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и на регулаторните органи на държавите - членки на Европейския съюз.
(4) Комисията изпраща на Европейската комисия и на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения всички окончателни решения.
(5) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) В случаите, когато се изпълняват задължения по международен договор, се прилага процедурата по ал. 1.


Чл. 42а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) С проекта на решение по чл. 42, ал. 1 комисията може да определи и:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) съответен пазар, различен от пазарите, посочени в приложимата препоръка на Европейската комисия относно съответните пазари на продукти и услуги в сектора на електронните съобщения, или
2. предприятие, което самостоятелно или съвместно с други предприятия има значително въздействие върху съответен пазар.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) В случаите по ал. 1, когато Европейската комисия приеме становище, според което проектът на решение ще засегне търговията между държавите - членки на Европейския съюз, ще създаде бариери на вътрешния пазар на Европейския съюз или тя има сериозни съмнения относно съвместимостта на проекта на решение с правото на Европейския съюз, приемането на проекта на решение се отлага с още 2 месеца.
(3) В случай че в срока по ал. 2 Европейската комисия оттегли резервите си по проекта на решение, комисията приема окончателно решение и го изпраща на Европейската комисия и на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения.
(4) В случай че в срока по ал. 2 Европейската комисия е изискала от комисията да оттегли проекта на решение, комисията в 6-месечен срок от датата на приемане на решението на Европейската комисия изменя или оттегля проекта на решение.
(5) В случай че комисията измени проекта на решение, процедурите по чл. 36 и 42 се провеждат отново.


Чл. 42б. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) С проекта на решение по чл. 42, ал. 1 комисията може да наложи задължения, предвидени в закона, или да продължи, измени или отмени вече наложени задължения.
(2) В случай че в срок до един месец от датата на изпращане на проекта на решение по ал. 1 не постъпи становище на Европейската комисия, на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и на регулаторните органи на държавите - членки на Европейския съюз, комисията приема окончателно решение.
(3) При приемане на решението по ал. 1 комисията се съобразява в най-голяма степен със становищата на Европейската комисия, на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и на регулаторните органи на държавите - членки на Европейския съюз.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) В случаите по ал. 1, когато Европейската комисия приеме становище, според което предложените с проекта на решение мерки ще засегнат търговията между държавите - членки на Европейския съюз, ще създадат бариери на вътрешния пазар на Европейския съюз или тя има сериозни съмнения относно съвместимостта на проекта на решение с правото на Европейския съюз, приемането на проекта на решение се отлага за срок три месеца.
(5) В срока по ал. 4 комисията взаимодейства с Европейската комисия и с Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения с цел определяне на най-подходящите задължения за постигане на целите по чл. 4 и при отчитане становищата на заинтересованите страни и необходимостта да се осигури развитието на последователна регулаторна практика.
(6) В случай че в 6-седмичен срок от началото на срока по ал. 4 Органът на европейските регулатори в областта на електронните съобщения подкрепи съмненията на Европейската комисия, комисията може в срока по ал. 4 да измени проекта на решение, като се съобрази в най-голяма степен със становищата и предложенията на Европейската комисия и Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения да оттегли проекта на решение или да поддържа проекта на решение.
(7) В случай че в 6-седмичен срок от началото на срока по ал. 4 Органът на европейските регулатори в областта на електронните съобщения не подкрепи съмненията на Европейската комисия или ако комисията измени или поддържа проекта на решение, Европейската комисия може в рамките на един месец от изтичането на срока по ал. 4 да приеме решение да оттегли своите резерви или да издаде препоръка, с която се изисква комисията да измени или оттегли проекта на решение.
(8) В срок един месец от издаването на препоръката на Европейската комисия или от оттеглянето на нейните резерви комисията уведомява Европейската комисия и Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за приетите окончателни мерки. Срокът от един месец може да бъде удължен за провеждане на обществено обсъждане по реда на чл. 36.
(9) (Доп. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Комисията може да не измени или оттегли проекта на решение въз основа на препоръката на Европейската комисия, като представи мотивирана обосновка за това.
(10) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) В случай че в 6-седмичен срок от началото на срока по ал. 4 Органът на европейските регулатори в областта на електронните съобщения подкрепи съмненията на Европейската комисия и комисията измени или поддържа проекта на решение за мярка по чл. 160а или чл. 172ж, Европейската комисия може в рамките на един месец от изтичането на срока по ал. 4 да приеме решение, с което се изисква комисията да оттегли проекта на решение. В този случай се спазва процедурата по чл. 42а, ал. 4 и 5.
(11) (Предишна ал. 10 - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Комисията може да оттегли проекта на решение на всеки етап от процедурата.


Чл. 42в. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) В изключителни случаи, когато комисията прецени, че съществува спешна нужда от действие за защита на конкуренцията и интересите на ползвателите, тя налага обосновани пропорционални временни задължения.
(2) След приемане на решението по ал. 1 комисията уведомява Европейската комисия, Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и регулаторните органи на държавите - членки на Европейския съюз, за наложените временни задължения, като посочва мотивите за тяхното налагане.
(3) Решението по ал. 1 може да се приеме без провеждане на обществено обсъждане и обществени консултации.
(4) Комисията може да удължи срока на действие на временните задължения или да ги направи постоянни след провеждане на процедурата по чл. 42 във връзка с глава девета.


Чл. 42г. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) При предоставяне на проекта на решение по чл. 42 на Европейската комисия, на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и на регулаторните органи на държавите - членки на Европейския съюз, комисията се съобразява с препоръките или насоките на Европейската комисия, които определят формата, съдържанието и степента на подробност, обстоятелствата при които не се изисква уведомяване, както и определянето на сроковете.

Чл. 43. Комисията спазва изискванията за конфиденциалност на информацията, получена от Европейската комисия и регулаторните органи на други държави - членки на Европейския съюз.


Чл. 43а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Комисията се съобразява с препоръките на Европейската комисия, когато е установено, че има различие при изпълнението на регулаторните функции, които могат да създадат бариери за вътрешния пазар на Европейския съюз.
(2) В случай че комисията не се съобрази с препоръките по ал. 1, тя уведомява Европейската комисия, като мотивира своята позиция.


Чл. 43б. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) Комисията събира и поддържа информация относно основния предмет на жалбите срещу решения на комисията, броя им, продължителността на процедурите по обжалване и броя на актовете на компетентния съд за спиране действието на решения на комисията.
(2) Комисията предоставя информацията по ал. 1 на Европейската комисия и на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения при отправено мотивирано искане.

Раздел V.
Взаимодействие с Комисията за защита на конкуренцията


Чл. 44. (1) Комисията за регулиране на съобщенията и Комисията за защита на конкуренцията осъществяват взаимодействие и координация за постигане на целите по чл. 4 в съответствие с този закон и въз основа на правила, приети с решения на двете комисии.
(2) Правилата по ал. 1 се публикуват на страницата на всяка от комисиите в интернет.


Чл. 45. Взаимодействието между комисията и Комисията за защита на конкуренцията се осъществява във форми като:
1. консултации;
2. обмен на информация;
3. предоставяне на становища;
4. съвместни работни групи.

Раздел VI.
Взаимодействие със Съвета за електронни медии (Загл. изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)


Чл. 46. Комисията взаимодейства със Съвета за електронни медии при условията и по реда на този закон и на Закона за радиото и телевизията.


Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) (1) Съветът за електронни медии издава по реда на Закона за радиото и телевизията лицензии, въз основа на които се разпространяват радио- или телевизионни програми чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Лицензиите по ал. 1 дават право програмите да се разпространяват от предприятие, на което е издадено разрешение от комисията за ползване на радиочестотен спектър от електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване на териториалния обхват, посочен в разрешението.
(3) Радио- или телевизионните програми се разпространяват от предприятието по ал. 2 въз основа на писмен договор между предприятието и радио- или телевизионния оператор, освен ако в закон е предвидено друго.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Предприятието, осъществяващо електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване, разпространява лицензирани по реда на Закона за радиото и телевизията радио- или телевизионни програми.


Чл. 47а. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 103 от 2016 г.)


Чл. 48. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Комисията при спазване изискванията на процедурата, предвидена в глава пета, открива процедура на конкурс за избор на предприятие, което може да получи разрешение за ползване на радиочестотен спектър от електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване.
(2) В експертната комисия за провеждане на конкурса се включват и двама представители на Съвета за електронни медии, определени с решение на съвета.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., отм. - ДВ, бр. 103 от 2016 г.)
(4) Предприятието, получило разрешение по ал. 1, разпространява радио- или телевизионни програми съгласно изискванията на Закона за радиото и телевизията.
(5) (Обявена за противоконституционна с РКС № 3 от 2009 г. - ДВ, бр. 45 от 2009 г.) Предприятие или свързано с него лице по смисъла на Търговския закон, на което е издадено разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване, няма право да изгражда електронна съобщителна мрежа за пренос на радио- и телевизионни програми.


Чл. 48а. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г.)


Чл. 49. (1) Комисията приема нормативни административни актове, с които определя реда за осигуряване на достъп до електронни съобщителни услуги чрез мрежите за наземно цифрово радиоразпръскване и за осигуряване на електронни съобщителни услуги, предназначени за лица със слухови и зрителни увреждания.
(2) Преди приемане на актовете по ал. 1 комисията провежда обществено обсъждане по реда на чл. 36 и взема становище от Съвета за електронни медии.
(3) Съветът за електронни медии приема становищата по ал. 2 в 30-дневен срок от получаване на проектите на актове от комисията.


Чл. 49а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) Съветът за електронни медии регистрира по реда на Закона за радиото и телевизията радио- и телевизионни оператори, които създават програми, предназначени за разпространение чрез електронни съобщителни мрежи за наземно или спътниково радиоразпръскване, когато предназначението на излъчвания сигнал е за приемане извън територията на Република България.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Регистрацията по ал. 1 дава право програмите да се разпространяват от предприятие, на което е издадено разрешение от комисията за ползване на радиочестотен спектър от електронни съобщителни мрежи за наземно или спътниково радиоразпръскване.
(3) Радио- или телевизионните програми се разпространяват от предприятието по ал. 2 въз основа на писмен договор между предприятието и радио- или телевизионния оператор.


Чл. 49б. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Комисията при спазване изискванията на процедурата, предвидена в глава пета, открива процедура на конкурс за избор на предприятие, което може да получи разрешение за ползване на радиочестотен спектър от електронни съобщителни мрежи за наземно или спътниково радиоразпръскване, разпространяващи програмите по чл. 49а.
(2) В експертната комисия за провеждане на конкурса се включват и двама представители на Съвета за електронни медии, определени с решение на съвета.
(3) Предприятието, получило разрешение по ал. 1, разпространява радио- или телевизионни програми съгласно изискванията на Закона за радиото и телевизията.


Чл. 49в. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Комисията може да възложи задължения за пренос на определени радио- и телевизионни програми и свързани с тях допълнителни услуги, включително услуги за достъпност, целящи предоставяне на подходящ достъп за потребители с увреждания, и услуги по пренос на данни, поддържащи свързана телевизия и електронни програмни ръководства на предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи и услуги за разпространение на радио- и телевизионни програми, в случай че тези мрежи и услуги се използват от значителен брой крайни ползватели като основно средство за приемане на радио- и телевизионни програми.
(2) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Задълженията по ал. 1 са пропорционални и прозрачни и се налагат само когато са необходими за постигането на цели от общ интерес.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Радио- и телевизионните програми по ал. 1 се определят от Съвета за електронни медии по реда на Закона за радиото и телевизията.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Комисията налага задължението по ал. 1 въз основа на решението на Съвета за електронни медии за определяне на програмите по ал. 3 след провеждане на консултации по реда на чл. 37.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Предприятията по ал. 1 определят цени за разпространение на радио- и телевизионните програми по ал. 3 при спазване на принципа за разходоориентираност.
(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Комисията преразглежда по реда на ал. 1, 3 и 4 задълженията за пренос на определени радио- и телевизионни програми с оглед на тяхното продължаване, изменяне или отменяне най-малко веднъж на всеки 5 години.

Раздел VII.
Финансиране


Чл. 50. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Председателят на комисията е първостепенен разпоредител с бюджет.


Чл. 51. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) (1) По бюджета на комисията постъпват следните приходи и средствата от:
1. административни такси;
2. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) годишните такси за ползване и за временно ползване на радиочестотен спектър;
3. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) такси за ползване на номерационни ресурси;
4. лицензионни и регистрационни такси по Закона за пощенските услуги, Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура;
5. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) окончателната тръжна цена след провеждане на търг за ползване на радиочестотен спектър или позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър;
6. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) годишните такси за ползване на позициите на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър и на радиочестотен спектър, използван от негеостационарна спътникова система;
7. еднократната такса за ползване на допълнително предоставен радиочестотен спектър;
8. глоби и имуществени санкции, предвидени в този закон;
9. лихви по просрочени вземания;
10. други източници и от дейности, определени в закон.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г., в сила от 22.02.2022 г.) Средствата по бюджета на комисията се разходват за финансиране на дейността и и на нейната администрация, включително за проекти и извършването на проучвания, анализи и експертизи, свързани с регулирането и либерализирането на пазара, за участие в работата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения, за осигуряване на ефективен и действен контрол, както и за подпомагане на дейности и проекти на Министерството на транспорта и съобщенията и Министерството на електронното управление чрез предоставяне на трансфери по чл. 19.


Чл. 52. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Комисията публикува в годишния доклад по чл. 38, ал. 1 преглед на административните си разходи и общия размер на събраните такси.


Чл. 53. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) (1) В случай на разлика между общата сума на събраните административни такси и административните разходи на комисията, комисията предлага на Министерския съвет изменение на тарифата по чл. 147 относно размера на административната такса за контрол.
(2) Комисията ежегодно извършва анализ на необходимостта от преразглеждане на тарифата по чл. 147 и провежда обществени консултации по реда на чл. 37.
(3) Комисията, в зависимост от резултатите от анализа по ал. 2, може да предложи на Министерския съвет да приеме изменение или допълнение на тарифата по чл. 147.

Раздел VIII.
Решаване на спорове между предприятия


Чл. 54. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Комисията оказва съдействие или дава задължителни указания в случай на спор, възникващ във връзка със съществуващи задължения по този закон между предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи или услуги, или между такива предприятия и предприятия, ползващи се от наложени задължения за достъп или взаимно свързване, или между предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи или услуги, и доставчици на прилежащи съоръжения, когато някоя от засегнатите страни е отправила писмено искане.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Искането по ал. 1 задължително съдържа обстоятелствата, на които то се основава, и към него се прилагат заверени копия на документи, доказващи изложените обстоятелства.


Чл. 55. (1) Когато засегнатата страна е отправила искане за съдействие за постигане на съгласие, комисията в 7-дневен срок от постъпване на искането с решение определя специализирана комисия.
(2) Специализираната комисия изслушва становищата на страните, изяснява причините, поради които е направено искането, и разяснява неблагоприятните последици от непостигането на съгласие.
(3) При непостигане на съгласие между страните в 30-дневен срок от постъпване на искането всяка от засегнатите страни по ал. 1 може да поиска даване на задължителни указания от комисията в 14-дневен срок.
(4) Процедурата по оказване на съдействие за постигане на съгласие е безплатна.


Чл. 56. (1) Когато засегнатата страна е отправила искане за даване на задължителни указания, комисията в 7-дневен срок от постъпване на искането с решение определя специализирана комисия, в която се включва поне един правоспособен юрист. Към работата на специализираната комисия могат да бъдат привличани като членове или консултанти и външни експерти.
(2) Специализираната комисия разглежда искането и приложените към него документи в 7-дневен срок от определянето и.
(3) При установяване на непълноти или нередовности на документите председателят на специализираната комисия писмено уведомява лицето, като му дава 7-дневен срок от получаване на уведомлението да отстрани непълнотите или нередовностите.
(4) В случай че непълнотите или нередовностите не бъдат отстранени в срока по ал. 3, комисията оставя искането без разглеждане.


Чл. 57. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Специализираната комисия по чл. 56, ал. 1 в тридневен срок от изтичането на срока по чл. 56, ал. 2 или 3 изпраща копие от искането на заинтересованите страни, като дава възможност в 7-дневен срок от получаването да представят становищата си и да приложат доказателства във връзка с тях.
(2) В тридневен срок от получаване на становищата по ал. 1 специализираната комисия изпраща копие от тях на страната, подала искането, като дава възможност в 7-дневен срок от получаването да представи становище и да приложи други доказателства във връзка с него.


Чл. 58. (1) Специализираната комисия проучва направеното искане и становищата на заинтересованите страни, всички приложени към тях доказателства и при необходимост изисква допълнителни доказателства, в т. ч. извършването на проверки от оправомощени по този закон служители.
(2) Проверките по ал. 1 се извършват в срок и обем, определени от специализираната комисия. При необходимост срокът може да бъде удължен. При всички случаи срокът за извършване на проверка по ал. 1 не може да е по-дълъг от 14 дни.
(3) След събиране на всички доказателства специализираната комисия обсъжда искането и събраните доказателства по случая в присъствието на страните или на техни упълномощени представители.
(4) Заинтересованите страни писмено се уведомяват за датата, часа и мястото на провеждане на срещата най-малко 7 дни преди провеждането и, като в уведомлението се уточнява, че при неявяване на техни представители специализираната комисия ще разгледа искането в тяхно отсъствие.
(5) Специализираната комисия съставя протокол за проведената среща, който съдържа:
1. състав на специализираната комисия и списък на присъствалите лица;
2. изложение на становищата на страните;
3. констатации на специализираната комисия от проведената среща;
4. дата на съставяне на протокола.


Чл. 59. В срок до два месеца от постъпване на искането по чл. 54 специализираната комисия изготвя и внася в комисията доклад, към който прилага събраната в хода на процедурата документация и проект на решение на комисията относно искането.


Чл. 60. Комисията разглежда доклада по чл. 59 на първото си заседание след внасянето му, като може да:
1. приеме резултатите от работата на специализираната комисия и да вземе мотивирано решение по постъпилото искане по чл. 54;
2. разпореди извършването на допълнителни действия по проверка на фактическата обстановка, анализирането и от специализираната комисия и изготвяне нов проект на решение, като определя срок за това.


Чл. 61. (1) Комисията в срок до 4 месеца от постъпване на искането по чл. 54 с мотивирано решение дава задължителни указания по направеното искане или го отхвърля.
(2) Решението по ал. 1 се изпраща на заинтересованите лица в тридневен срок от приемането му и се публикува на страницата на комисията в интернет, с изключение на информацията, определена от страните за търговска тайна.
(3) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Независимо от действията, предприети по реда на чл. 54, всяка от страните във всеки момент от процедурата може да се обърне към компетентния съд за разрешаване на спора по съдебен ред.


Чл. 62. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Когато е отправено искане за решаване на спор от компетенцията и на регулаторен орган на друга държава - членка на Европейския съюз, специализираната комисия по чл. 56 разглежда искането и приложените към него документи.
(2) Комисията изпраща копие от искането до компетентните регулаторни органи за становище.
(3) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Преди решаване на спора специализираната комисия може да изисква чрез комисията допълнителни доказателства и становища от засегнатите страни и от съответните регулаторни органи.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията и регулаторните органи по ал. 1 могат съвместно да откажат разрешаването на спора, когато решат, че съществуват други механизми, които биха спомогнали за своевременното му разрешаване, като в 14-дневен срок уведомят за това страните.
(5) (Отм., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., отм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.)
(6) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Комисията съгласува своята позиция с компетентните национални регулаторни органи, а когато спорът засяга търговията между държави - членки на Европейския съюз, уведомява Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения с оглед разрешаване на спора в съответствие с целите по чл. 4.
(7) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Комисията отправя искане до Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения да приеме становище относно действията, които да се предприемат за разрешаване на спора.
(8) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Когато е отправено искане по ал. 7, комисията предприема действия за разрешаване на спора след получаване на становището на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения, без да се изключва възможността при спешна необходимост да предприеме временни мерки, по искане на страните или по собствена инициатива, за да се защитят конкуренцията или интересите на крайните ползватели.
(9) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) След събирането на всички доказателства специализираната комисия изготвя и внася в комисията доклад, към който прилага събраната документация.
(10) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Комисията с решение приема становище по направеното искане по ал. 1, отчитайки в най-голяма степен становището на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения, както и становището на компетентните национални регулаторни органи. Становището на комисията се изпраща на съответните компетентни национални регулаторни органи.
(11) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Становището на комисията по направеното искане по ал. 1 се приема в срок до един месец след приемане на становището на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения.
(12) (Предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., предишна ал. 11 - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) При получаване на потвърждение от съответните компетентни национални регулаторни органи по становището комисията взема решение в съответствие със становището, като го изпраща на засегнатите страни. При приемане на решението по спора и налагане на задължения на съответното предприятие комисията може да налага само задължения, предвидени в този закон, и по реда, предвиден в него.
(13) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Независимо от предприетите по реда на ал. 1 - 4 и 6 - 12 действия всяка от страните може да се обърне към компетентния съд за разрешаване на спора по съдебен ред.


Чл. 62а. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Процедурата по чл. 62 не се прилага към споровете във връзка с координацията на радиочестотния спектър.

Раздел IX.
Разделно счетоводство


Чл. 63. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) Предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, които имат специални или изключителни права за предоставяне на услуги в други сектори, включително в други държави - членки на Европейския съюз:
1. водят разделно счетоводство по отношение на дейностите, свързани с осъществяването на електронни съобщения, при условията, при които такова аналитично счетоводство се води за дейностите, осъществявани от правно независими субекти, или
2. прилагат структурно разделение за дейностите, свързани с осъществяването на електронни съобщения.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Задълженията по ал. 1 не се прилагат за предприятия, чийто годишен оборот от дейности, свързани с осъществяване на електронни съобщения, е по-малък от левовата равностойност на 50 000 000 евро по официалния валутен курс на лева спрямо еврото.
(3) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Когато предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи или услуги, не са търговски дружества и не са микро-, малки и средни предприятия по чл. 19, ал. 2 - 4 от Закона за счетоводството, техните финансови отчети се съставят, подлежат на независим финансов одит и се публикуват чрез икономическо издание или чрез интернет. Одитът се извършва в съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит и правото на Европейския съюз.
(4) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Изискванията по ал. 3 се прилагат и за разделното счетоводство по ал. 1, т. 1.

Глава пета.
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ

Раздел I.
Общи разпоредби


Чл. 64. (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Електронните съобщения се осъществяват свободно, след уведомяване, след регистрация или след издаване на разрешение за ползване на ограничен ресурс при спазване изискванията на този закон и актовете по прилагането му.


Чл. 65. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Електронните съобщения за собствени нужди чрез електронни съобщителни мрежи без ползване на ограничен ресурс се осъществяват свободно.

Чл. 65а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., отм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.)

Чл. 66. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) (1) Обществени електронни съобщителни мрежи или услуги се предоставят след подаване на уведомление до комисията.
(2) Уведомление не се изисква, когато:
1. се предоставят междуличностни съобщителни услуги без номера;
2. се предоставя достъп до обществена електронна съобщителна мрежа чрез локална радиомрежа от предприятия, организации от обществения сектор, неправителствени организации или крайни ползватели, за които предоставянето на такъв достъп не е част от икономическа дейност или е допълнително към икономическа дейност или обществена услуга, която не е зависима от преноса на сигнали по тези мрежи.
(3) Условията и редът за подаване на уведомления се определят от комисията в общите изисквания по чл. 73, ал. 1. Комисията отчита насоките на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за образеца на уведомлението.

Чл. 66а. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) (1) Радиочестотният спектър се използва свободно, след регистрация или след издаване на разрешение.
(2) Индивидуални права за ползване на радиочестотен спектър се предоставят с регистрация или с издаване на разрешение.
(3) Използването на радиочестотния спектър за всеки от случаите по ал. 1 се определя с правила, приети от комисията след провеждане на обществено обсъждане по чл. 36. Правилата се обнародват в "Държавен вестник".

Чл. 67. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) (1) Предоставянето на индивидуални права за ползване на радиочестотен спектър се ограничава до случаите, когато тези права са необходими за максимално ефикасно използване на радиочестотния спектър с оглед на търсенето, като се отчитат критериите по ал. 2.
(2) При определяне на режима на използване на радиочестотния спектър се вземат предвид:
1. конкретните характеристики на съответния радиочестотен спектър;
2. необходимостта от защита срещу вредни смущения;
3. установяването на надеждни условия за споделено ползване на радиочестотен спектър, ако това е целесъобразно;
4. необходимостта да се гарантира техническото качество на връзката или услугата;
5. необходимостта да се защити ефикасното използване на радиочестотния спектър;
6. цели от общ интерес, определени в съответствие с правото на Европейския съюз.
(3) При определяне на режима на използване на хармонизиран радиочестотен спектър се отчитат техническите мерки за изпълнение, приети в съответствие с чл. 4 от Решение № 676/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно регулаторната рамка за политиката на Европейската общност в областта на радиочестотния спектър (Решение за радиочестотния спектър), наричано по-нататък "Решение № 676/2002/ЕО", и необходимостта да се сведат до минимум проблемите, свързани с вредни смущения.
(4) В случаите на споделено ползване на радиочестотен спектър въз основа на комбинация от режимите по чл. 66а, ал. 1 се прилагат изискванията по ал. 3.
(5) Възможността за използване на радиочестотния спектър въз основа на комбинация от режимите по чл. 66а, ал. 1 се разглежда от комисията по целесъобразност, като се отчита вероятното въздействие на различните комбинации от използване на радиочестотния спектър и на постепенното преминаване от единия режим към другия върху конкуренцията, иновациите и навлизането на пазара.
(6) Комисията прилага възможно най-облекчения режим на използване на радиочестотния спектър, като взема предвид технологичните решения за управление на вредните смущения.
(7) При вземането на решенията по ал. 1 - 6 комисията може да определя условия за споделено ползване на радиочестотен спектър, които да улесняват ефикасното използване на радиочестотния спектър, конкуренцията и иновациите.

Чл. 67а. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) (1) Използването на позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър е след издаване на разрешение.
(2) Използването на радиочестотен спектър от негеостационарна спътникова система е след издаване на разрешение, освен в случаите, когато за този радиочестотен спектър не се изискват индивидуални права за ползване.

Чл. 67б. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Права за ползване на номерационни ресурси се предоставят с издаване на разрешение.

Чл. 68. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Електронните съобщения могат да се осъществяват от неограничен брой лица, освен в случаите на използване на ограничен ресурс, за който се изискват индивидуални права за ползване.


Чл. 69. Обществените електронни съобщения се осъществяват от еднолични търговци и от юридически лица.


Чл. 70. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Електронни съобщения се осъществяват на територията на цялата страна, освен ако с индивидуалните права за ползване на ограничен ресурс или с общите изисквания за извършване на конкретната дейност е определен ограничен териториален обхват.


Чл. 71. (1) (Предишен текст на чл. 71, изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Разрешението за ползване на ограничен ресурс има първоначален срок до 20 години. Продължаването на срока на разрешението се извършва по реда на чл. 114.
(2) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) При определяне на първоначалния срок на разрешение за ползване на номерационни ресурси комисията се съобразява със съответната услуга и заложените цели, като отчита и периода за амортизация на инвестициите.
(3) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) При определяне на първоначалния срок на разрешение за ползване на радиочестотен спектър комисията се съобразява с целите по чл. 90, ал. 1, с необходимостта да се гарантира конкуренцията, с ефективното и ефикасното използване на радиочестотния спектър и стимулирането на иновациите и ефикасните инвестиции, като отчита и периода за амортизация на инвестициите.


Чл. 71а. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) (1) Разрешението за ползване на хармонизиран радиочестотен спектър за безжични широколентови услуги е с първоначален срок, не по-кратък от 15 години, с възможност за удължаване най-малко до 20 години с оглед на осигуряване на предвидимост по отношение на условията за инвестиции в инфраструктура, която се основава на използването на този радиочестотен спектър. При определяне на първоначалния срок на разрешението комисията взема предвид изискванията по чл. 71, ал. 3.
(2) Ако е необходимо за спазване на изискването по ал. 1, комисията включва в условията по чл. 106, ал. 2, т. 4 възможността за удължаване на срока на разрешението при условията и по реда на чл. 114а.
(3) Удължаването на срока на разрешение по ал. 1 с първоначален срок 20 години, както и на разрешение, на което вече е удължен срокът по реда на чл. 114а, се извършва по реда на чл. 114б, освен ако в условията по чл. 106, ал. 2, т. 4 изрично е изключено такова удължаване.
(4) Когато се предвижда удължаване на срока на разрешението по ал. 1, преди издаването на разрешението комисията провежда обществени консултации по реда на чл. 37 в срок, не по-кратък от три месеца, относно общите критерии за удължаване на срока на разрешението, отнасящи се до:
1. необходимостта да се гарантира ефективно и ефикасно използване на съответния радиочестотен спектър;
2. постигането на безжично широколентово покритие на територията на страната и населението с връзка с високо качество и скорост, както и покритие по основните транспортни трасета на национално и на европейско равнище, включително трансевропейската транспортна мрежа, както е посочена в Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна на Решение № 661/2010/ЕС (ОВ, L 348/1 от 20 декември 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 1315/2013";
3. улесняването на бързото развитие в Европейския съюз на нови безжични технологии и приложения, включително, ако е необходимо, чрез междусекторен подход в управлението на радиочестотния спектър;
4. необходимостта да се постигнат цели от общ интерес, свързани с осигуряването на безопасността на човешкия живот, обществения ред, обществената сигурност или отбраната, и
5. необходимостта да се гарантира конкуренция без нарушения.
(5) Комисията може с мотивирано решение да определи различен от посочения в ал. 1 срок в следните случаи:
1. в ограничени географски райони, където достъпът до високоскоростни мрежи е сериозно затруднен или липсва такъв достъп, и това е необходимо в съответствие с изискванията по чл. 124, ал. 4;
2. за конкретни краткосрочни проекти;
3. за експериментално използване;
4. за използване на радиочестотния спектър, което в съответствие с чл. 130 може да съществува съвместно с безжичните широколентови услуги, или
5. за алтернативно използване на радиочестотния спектър в съответствие с чл. 124а.

Чл. 71б. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Правото за ползване на радиочестотен спектър въз основа на регистрация е със срок до 20 години и в съответствие с изискванията по чл. 71, ал. 3.

Чл. 71в. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Комисията може да определи или измени по реда на чл. 115 и в съответствие с изискванията по чл. 129, ал. 4 определения срок на регистрация, на разрешение за ползване на радиочестотен спектър или на разрешение за ползване на хармонизиран радиочестотен спектър, включително за безжични широколентови услуги, така че да се осигури едновременното изтичане на срока на правата в една или няколко радиочестотни ленти.

Чл. 72. (Отм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.)

Раздел II.
Осъществяване на електронни съобщения при спазване на общи изисквания


Чл. 73. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Предприятие, което е подало уведомление за осъществяване на обществени електронни съобщения по чл. 66, ал. 1, спазва общи изисквания, приети с решение на комисията.
(2) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) При определянето на общите изисквания по ал. 1 комисията спазва принципите за прозрачност, равнопоставеност и пропорционалност.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Решението по ал. 1 се приема след провеждане на обществено обсъждане по чл. 36 и се обнародва в "Държавен вестник".
(4) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) В зависимост от вида на електронната съобщителна мрежа или услуга приложимите общи изисквания могат да съдържат всички или някои от следните изисквания:
1. общи условия за:
а) заплащане на административни такси съгласно глава осма;
б) гарантиране на защитата на личните данни и правото на неприкосновеност на личния живот в съответствие с изискванията на глава петнадесета, раздели II и III;
в) предоставяне на комисията на информацията при подаването и разглеждането на уведомление съгласно чл. 75, както и информацията по чл. 40;
г) създаване на възможности за прихващане на електронни съобщения на законно основание от компетентните органи при условията на чл. 251б - 251и, Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2016/679";
д) осигуряване на условия за използване на мрежата или услугата по отношение на съобщения, отправяни от държавните органи към обществото за предупреждение в случай на непосредствени заплахи и за смекчаване на последиците от тежки извънредни ситуации и бедствия;
е) осигуряване на условия за използване на мрежата и на съоръженията от нея при обявено бедствено положение по смисъла на Закона за защита при бедствия, при обявяване на положение на война, военно положение или извънредно положение по смисъла на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, както и при обявяване на извънредно положение по смисъла на Закона за противодействие на тероризма, за обезпечаване на комуникациите между службите за спешно реагиране и държавните органи;
ж) задължения за достъп извън предвидените в чл. 106, ал. 2 и чл. 107, ал. 2, както и в глави десета и единадесета;
з) прилагане на действащите стандарти или стандартизационни документи в областта на електронните съобщителни мрежи и услуги и прилежащите съоръжения и услуги;
и) задължения за прозрачност с цел да се осигури свързаност "от край до край" в съответствие с целите и принципите, посочени в чл. 4 и 5; и при необходимост и в съответствие с принципа за пропорционалност, с цел да се осигури достъп на комисията до информацията, необходима за проверка на точността на оповестяването;
2. специфични условия при предоставяне на електронни съобщителни мрежи за:
а) взаимно свързване на мрежи в съответствие с глава десета;
б) задължения за "задължителен пренос" в съответствие с чл. 49в;
в) мерки за опазване на общественото здраве от вредното въздействие на електромагнитните полета в резултат на действието на електронни съобщителни мрежи в съответствие с правото на Европейския съюз, като се отчитат в максимална степен изискванията относно ограничаването на излагането на населението на електромагнитни полета;
г) поддържане на целостта на обществените електронни съобщителни мрежи в съответствие с изискванията на глава петнадесета, раздел I, включително с условия за предотвратяване на електромагнитни смущения между електронни съобщителни мрежи или услуги в съответствие с изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и актовете по прилагането му;
д) защита на обществените мрежи срещу неразрешен достъп до данни на ползватели и лични данни в съответствие с изискванията на глава петнадесета, раздели II и III, и Закона за защита на личните данни;
е) условия за използване на радиочестотния спектър в съответствие с чл. 266, когато използването не е предмет на предоставяне на индивидуални права за ползване на радиочестотен спектър в съответствие с чл. 67 и 79;
3. специфични условия при предоставяне на електронни съобщителни услуги, различни от междуличностните съобщителни услуги без номера, за:
а) оперативна съвместимост на услугите в съответствие с глава десета;
б) достъпност за крайни ползватели на номера от Националния номерационен план, на номера от универсалните международни безплатни телефонни номера и когато е технически и икономически осъществимо, на номера от номерационните планове на други държави - членки на Европейския съюз, и условията за това в съответствие с глава седма;
в) правила за защита на потребителите, специфични за сектора на електронните съобщения;
г) ограничения във връзка с преноса на незаконно съдържание в съответствие със Закона за електронната търговия и ограничения във връзка с преноса на вредно съдържание в съответствие със Закона за радиото и телевизията.

Чл. 73а. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)


Чл. 74. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., предишен текст на чл. 74 - ДВ, бр. 29 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Предприятие, което уведоми комисията за намерения да предоставя обществени електронни съобщителни мрежи или услуги, има най-малко следните права:
1. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) да предоставя електронни съобщителни мрежи или услуги, считано от датата на подаване на уведомление по образец до комисията, освен когато са необходими индивидуални права за ползване на ограничен ресурс;
2. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г., доп. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) да изгражда, разполага, използва и се разпорежда с електронни съобщителни мрежи и физическа инфраструктура за разполагането им, както и със съоръжения, съгласно действащото законодателство;
3. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) да ползва радиочестотен спектър във връзка с електронните съобщителни мрежи или услуги, като спазва общите изисквания по чл. 73, правилата по чл. 66а, ал. 3, и когато е приложимо, условията на разрешение за ползване на радиочестотен спектър, издадено по реда на тази глава;
4. (нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) исканията му за предоставяне на необходимите права за ползване на номерационни ресурси да бъдат разгледани при условията и по реда на тази глава;
5. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) да договаря взаимно свързване и, при възможност, да получава достъп до или взаимно свързване с мрежи на други предприятия, които предоставят обществени електронни съобщителни мрежи или услуги, като спазва изискванията на действащото законодателство;
6. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) да получи възможност да бъде определено да предлага някоя или всички услуги от обхвата на универсалната услуга на цялата територия на страната или на част от нея по реда на глава единадесета.
(2) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Предприятието публикува информацията по чл. 33, ал. 1, т. 6 на страницата си в интернет.


Чл. 75. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Правата по чл. 74, ал. 1 възникват от датата на подадено уведомление по образец до комисията, освен в случаите, когато е необходимо предоставяне на индивидуално право за ползване на ограничен ресурс.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Уведомлението съдържа само следната информация:
1. идентификационни данни на лицето - наименование (фирма), адрес на управление или на установяване на лицето в държава - членка на Европейския съюз, и когато е приложимо - на дъщерни дружества в други държави - членки на Европейския съюз, както и съответния единен идентификационен код или друг регистрационен номер на лицето, когато то е регистрирано в търговски или в друг публичен регистър на държава - членка на Европейския съюз;
2. кратко описание на мрежите или услугите, които ще се предоставят;
3. териториален обхват;
4. лице и данни за контакт;
5. предполагаема дата за начало на дейността;
6. адрес на интернет страницата на лицето, свързан с предоставянето на електронни съобщителни мрежи или услуги.
(3) Уведомлението се подава на български език.
(4) В случай на непълнота на уведомлението в 7-дневен срок от получаването му комисията писмено уведомява лицето да отстрани непълнотите.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) В случай че от подаденото уведомление се установи, че е необходимо индивидуално право за ползване на ограничен ресурс, комисията писмено уведомява лицето за това в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението, съответно от отстраняване на непълнотите.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Комисията вписва лицето в регистъра по чл. 33, ал. 1, т. 1 и изпраща полученото уведомление на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения по електронен път в 14-дневен срок от датата на получаване на уведомлението или от отстраняване на непълнотите.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Лицето уведомява комисията за всяка промяна на данните от уведомлението по ал. 1 в 14-дневен срок от настъпването на промяната.


Чл. 76. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Предприятието може да прекрати предоставянето на електронни съобщителни мрежи или услуги, за което уведомява комисията.


Чл. 77. (1) Предприятието, осъществяващо електронни съобщения при общи изисквания, може да поиска писмено от комисията издаване на удостоверение за вписване в регистъра по чл. 33, ал. 1, т. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Комисията издава удостоверението по ал. 1 в 7-дневен срок от постъпване на искането. В удостоверението се посочват правата по чл. 74, ал. 1, свързани с предоставяне на електронни съобщителни мрежи или услуги, изграждане на електронна съобщителна инфраструктура, включително право на преминаване, договаряне на достъп до и взаимно свързване на мрежи.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) За издаване на удостоверение по ал. 1 се заплаща административна такса в размер, определен в тарифата за таксите, които се събират от комисията по този закон.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, организациите, предоставящи обществени услуги, и органите на съдебната власт, пред които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по чл. 33, ал. 1, т. 1, или на които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който се започва съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.


Чл. 78. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) В случай че установи неизпълнение на задължения, произтичащи от приложимите общи изисквания, на условията, свързани с регистрации или издадени разрешения за ползване на ограничен ресурс или на наложени специфични задължения, комисията:
1. уведомява предприятието, осъществяващо електронни съобщения, за установеното неизпълнение в 7-дневен срок след установяването, като определя подходящ срок за изразяване на становище; след изтичането на срока за становище комисията с решение изисква в определен от нея разумен срок преустановяване на неизпълнението и/или отстраняване на неговите последици, и/или привеждане дейността на предприятието в съответствие с посочените актове, или
2. с решение след изтичане на срока за изразяване на становище по т. 1 изисква незабавно преустановяване на неизпълнението, като дава задължителни указания за преустановяване на неизпълнението и/или отстраняване на неговите последици, и за привеждане дейността на предприятието в съответствие с посочените актове.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г.)
(3) Комисията може да вземе решение за преустановяване осъществяването на обществени електронни съобщения от предприятието по чл. 75, в случай че е налице някое от следните обстоятелства:
1. установено системно неизпълнение на приложими изисквания по чл. 73 и/или на специфични задължения;
2. установено съществено нарушение на този закон;
3. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) отнето индивидуално право за ползване на ограничен ресурс.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Предприятието по ал. 3 може да подаде уведомление за предоставяне на същите електронни съобщителни мрежи или услуги само в случай че са отстранени всички нередности в осъществяваната дейност, които са били основание за приемане на решение по ал. 3.
(5) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2015 г.) Обжалването на решението на комисията по ал. 1 не спира неговото изпълнение, освен ако съдът постанови друго.
(6) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2015 г.) Производството по ал. 1 - 4 се прилага независимо от административнонаказателната отговорност на предприятието, която се реализира по общия ред.
(7) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) По искане от страна на национален регулаторен орган или друг компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, в която се използват номерационни ресурси по чл. 133, ал. 4, доказал нарушение на приложимите правила за защита на потребителите или на свързаното с използването на номерационни ресурси национално право на съответната държава - членка на Европейския съюз, комисията прилага условията, предвидени в чл. 107, ал. 2, т. 9, в съответствие със своите правомощия, включително, в по-сериозни случаи, посредством отнемане на правата за извънтериториално ползване на предоставените на съответното предприятие номерационни ресурси.


Чл. 78а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) В случай че не са изпълнени приложимите общи изисквания, задължения по регистрациите или разрешенията, или наложени специфични задължения, комисията може с решение да наложи спешни мерки за отстраняване на нарушения, които представляват:
1. непосредствена и сериозна опасност за обществената безопасност, обществената сигурност или общественото здраве, или
2. сериозни икономически или оперативни проблеми на други доставчици или потребители на електронни съобщителни мрежи или услуги, или на други ползватели на радиочестотния спектър.
(2) Комисията дава възможност на предприятието да изрази становище и да предложи мерки за отстраняване на нарушението. Комисията се произнася в 14-дневен срок по становището и предложените от предприятието мерки.
(3) Мерките по ал. 1 се налагат за срок не по-дълъг от три месеца. В случай че процедурите за отстраняване на нарушението не са приключили, този срок може да бъде удължен с не повече от три месеца.
(4) В случай че предприятието, осъществяващо електронни съобщения, не преустанови неизпълнението в срока по ал. 3, комисията налага санкция съгласно този закон.

Раздел III.
Издаване на разрешение и регистрация - общи положения (Загл. изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.)

Раздел III.
Издаване на разрешение - общи положения


Чл. 79. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Предоставянето на индивидуално право за ползване на определен ограничен ресурс е чрез регистрация или разрешение.


Чл. 80. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Изискванията за регистрация и издаване на разрешение са еднакви за всички лица, желаещи да осъществяват един и същи вид електронни съобщения.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Регистрацията и издаването на разрешение се извършват при спазване принципите на обективност, пропорционалност, равнопоставеност и прозрачност.


Чл. 80а. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) (1) При предоставянето, изменението или удължаването на срока на индивидуални права за ползване на радиочестотен спектър комисията насърчава ефективната конкуренция и избягва нарушения на конкуренцията във вътрешния пазар и може да предприема мерки, като:
1. ограничаване на количеството радиочестотни ленти, за които на предприятията се предоставят права за ползване, или в обосновани случаи, определяне на условия за правата за ползване при тяхното предоставяне, като условия, свързани с възможността за налагане на задължения за предоставяне на достъп на едро или роуминг в някои радиочестотни ленти или определени групи радиочестотни ленти със сходни характеристики;
2. запазване, в зависимост от условията на пазара, на определена част от радиочестотна лента или група радиочестотни ленти за предоставяне на нови предприятия;
3. отказ от предоставяне на нови права за ползване на радиочестотен спектър или разрешаване на използване по нов начин на радиочестотния спектър в определени радиочестотни ленти, или определяне на условия към предоставянето на нови права за ползване на радиочестотен спектър или към разрешаването на използване по нов начин на радиочестотния спектър, за да се избягва нарушаването на конкуренцията поради предоставяне, прехвърляне или натрупване на права за ползване;
4. включване на условия за забрана или налагане на условия към прехвърлянето на права за ползване на радиочестотен спектър, които не подлежат на контрол от страна на Европейския съюз или Република България по отношение на сливанията, когато е вероятно тези прехвърляния да доведат до значителна вреда за конкуренцията;
5. изменение на съществуващите права в съответствие с този закон, когато това е необходимо за последващо отстраняване на нарушаването на конкуренцията поради прехвърляне или натрупване на права за ползване на радиочестотен спектър.
(2) Комисията определя необходимите мерки по ал. 1 за запазване или осигуряване на ефективна конкуренция, като отчита пазарните условия и наличните референтни нива чрез обективна оценка и прогноза на пазарните условия на конкуренция и на възможните последици от тези мерки за съществуващите и бъдещите инвестиции от участниците на пазара, по-специално по отношение на разгръщането на мрежите.
(3) При определяне на мерките по ал. 1 комисията взема предвид подхода за пазарен анализ по чл. 154, ал. 3, принципите на консултативност, публичност и прозрачност и спазва изискванията на раздели V и IX и глава шеста.
(4) Мерките по ал. 1 не се прилагат по отношение на разрешения за ползване на радиочестотен спектър от електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване.


Чл. 81. (1) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Комисията издава разрешение за ползване на радиочестотен спектър, след провеждане на конкурс или търг в случаите, когато броят на кандидатите е по-голям от броя на лицата, които могат да получат разрешение за съответния свободен ограничен ресурс.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Комисията издава разрешение без провеждане на конкурс или търг за ползване на радиочестотен спектър с оглед на постигане на целите по чл. 4 и , в следните случаи:
1. за собствени нужди на държавните органи, свързани с техните функции, и на дипломатически представителства или други организации със статут на дипломатически мисии;
2. за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди;
3. когато броят на кандидатите е по-малък или равен на броя на лицата, които могат да получат разрешение за съответния свободен ограничен ресурс;
4. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване, след решение на Съвета за електронни медии, с изключение на случаите по чл. 49а и 49б;
5. когато се издава временно разрешение по чл. 109;
6. (нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) за предоставяне на индивидуални права за ползване на радиочестотен спектър на радио- и телевизионни оператори, когато е необходимо за постигане на цел от общ интерес, определена в съответствие с правото на Европейския съюз, след провеждане на обществени консултации по реда на чл. 37.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Предметът, обхватът и срокът на разрешението по ал. 2, т. 4 не могат да се различават от предмета, обхвата и срока на лицензията, издадена от Съвета за електронни медии.
(4) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Комисията издава разрешение за ползване на номерационни ресурси, без провеждане на конкурс или търг.
(5) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Комисията издава разрешение за ползване на позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър и на радиочестотен спектър, използван от негеостационарна спътникова система, които са регистрирани в международни организации по електронни съобщения по инициатива на лице, без провеждане на конкурс или търг.


Чл. 82. (1) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Заявленията за издаване на разрешение за ползване на радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди се удовлетворяват без провеждане на конкурс или търг, като ресурсът се предоставя за ползване на първия по време заявител.
(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и в случаите, когато ограниченият ресурс е необходим за осигуряване на преносна среда в мрежите на предприятия, осъществяващи обществени електронни съобщения.
(3) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Заявленията за регистрация се удовлетворяват, като радиочестотният спектър се предоставя за ползване на първия по време заявител.


Чл. 83. (1) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Процедурите по регистрация и издаване на разрешение започват след подаване на заявление за ползване на ограничен ресурс по образец. Заявлението съдържа:
1. идентификационни данни на лицето, което иска издаване на разрешение или регистрация:
а) за физическите лица - трите имена и постоянния адрес;
б) за юридическите лица и едноличните търговци - наименованието (фирмата) и съответния идентификационен код;
2. посочване на необходимия радиочестотен спектър или номерационни ресурси, или позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър;
3. кратко описание на вида електронни съобщения;
4. описание на технически характеристики на електронната съобщителна мрежа и съоръженията;
5. описание на услугата или услугите, които лицето ще предлага чрез ограничения ресурс, в случай че той е предназначен за осъществяване на обществени електронни съобщения;
6. срок за ползване на ограничения ресурс;
7. териториален обхват;
8. лице и данни за контакт.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Към заявлението се прилагат:
1. за лица, регистрирани в друга държава - документ за актуалната регистрация по националното законодателство, и документ, който удостоверява, че лицето не е обявено в несъстоятелност или не е в производство за обявяване в несъстоятелност, издадени от компетентния орган на съответната държава на лицето;
2. декларация, че едноличният търговец не е в процедура по заличаване;
3. декларация от управителя и членовете на управителните органи на лицето, че не са лишени от правото да упражняват търговска дейност;
4. декларация за липса на основания по чл. 3, т. 17 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
(3) Заявлението и документите към него се подават на български език.
(4) При липсващи и/или нередовни документи по ал. 1 и 2 комисията уведомява писмено заявителя да отстрани непълнотите или нередовностите в 7-дневен срок от получаване на уведомлението. В случай че непълнотите или нередовностите не бъдат отстранени в посочения срок, заявлението не се разглежда.


Чл. 84. (1) Комисията с мотивирано решение отказва издаването на разрешение, когато:
1. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) не е налице свободен ограничен ресурс, включително когато не е координиран на национално или когато е необходимо, на международно ниво;
2. използването на ограничения ресурс би застрашило националната сигурност или е в противоречие с международни задължения, произтичащи от влязъл в сила международен договор, по който Република България е страна;
3. лицето, което кандидатства за разрешение:
а) е обявено в несъстоятелност или е в производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация;
б) е лишено от правото да упражнява търговска дейност;
в) (изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) има публични задължения към държавата, включително и към комисията и осигурителни фондове, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;
г) (изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) е с отнето разрешение за ползване на ограничен ресурс за същия вид електронни съобщения за срока, определен от комисията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Обстоятелствата по ал. 1, т. 3, буква "а" се удостоверяват с документ от съответния компетентен орган, по буква "б" - с декларация от физическото лице, а по буква "в" - от комисията по реда на чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(3) Разпоредбата на ал. 1, т. 3, буква "б" се прилага и за управители или членове на управителни органи на предприятието.


Чл. 85. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) (1) В случай на непълнота на заявлението за регистрация в 7-дневен срок от получаването му комисията уведомява лицето да отстрани непълнотите, като му предоставя 7-дневен срок от получаване на уведомлението.
(2) Комисията вписва лицето в регистъра по чл. 33, ал. 1, т. 3 в 20-дневен срок от датата на получаване на заявлението или от отстраняване на непълнотите.
(3) Комисията отказва регистрация, когато са налице обстоятелствата по чл. 84, ал. 1.
(4) Лицето по ал. 2 може да поиска писмено от комисията издаване на удостоверение за вписване в регистъра по чл. 33, ал. 1, т. 3. В удостоверението комисията вписва следните обстоятелства:
1. идентификационни данни на лицето:
а) за юридически лица и еднолични търговци - наименованието (фирмата) и съответния единен идентификационен код;
б) за физически лица - трите имена;
2. предоставен радиочестотен спектър, технически и експлоатационни параметри;
3. дата и срок на регистрацията.
(5) Комисията издава удостоверението по ал. 4 в 7-дневен срок от постъпване на искането.
(6) За издаване на удостоверение по ал. 4 се заплаща административна такса в размер, определен в тарифата по чл. 147.
(7) Регистрацията се заличава при изрично искане от страна на лицето.
(8) Комисията заличава регистрацията в следните случаи:
1. при установени системни неизпълнения на правилата по чл. 66а, ал. 3;
2. когато при извършена проверка от комисията е установено наличие на някое от обстоятелствата по чл. 84, ал. 1, т. 3, букви "а", "б" и "в".
(9) Регистрацията се заличава и в случаите:
1. на мотивирано писмено искане на компетентен орган при установени действия на регистрираното лице, които застрашават националната сигурност при ползване на предоставения му с регистрацията ограничен ресурс;
2. когато регистрираното лице заяви наличие на някое от обстоятелствата по чл. 84, ал. 1, т. 3, букви "а", "б" и "в";
3. при смърт на физическото лице, при ликвидация или прекратяване на юридическото лице или прекратяване дейността на едноличния търговец;
4. на основание задължение, произтичащо от ратифицирано и влязло в сила международно споразумение, по което Република България е страна.
(10) Заличаването на регистрацията в случаите на ал. 9, т. 1 подлежи на незабавно изпълнение.
(11) По отношение на регистрациите в приложимите правила по чл. 66а, ал. 3 се включват всички или някои от условията по чл. 106, ал. 2.
(12) Правата за ползване, придобити чрез регистрация, не подлежат на прехвърляне и отдаване под наем или на удължаване на срок.
(13) Изменение на регистрация се извършва по реда на чл. 115.
(14) Регистрираното лице може да отправи искане за изменение в регистрацията му, извън случаите по чл. 115, ал. 1. Комисията проучва искането, преценява необходимостта от изменението на регистрацията и отразява промяната в 20-дневен срок от постъпване на искането.

Раздел IV.
Издаване на разрешение за ползване на ограничен ресурс (Загл. изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.)

Раздел IV.
Издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс


Чл. 86. (1) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Комисията приема решение за издаване на разрешение за ползване на радиочестотен спектър в срок до 6 седмици от датата на получаване на заявлението или отстраняване на непълнотите в случай, че не се изисква международно координиране на радиочестотите и радиочестотните ленти, както и на техническите характеристики на радиосъоръженията, които ще ги ползват.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Когато е подадено заявление за ползване на радиочестотен спектър или позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър, което изисква международно координиране на радиочестотите и радиочестотните ленти, както и на техническите характеристики на радиосъоръженията, които ще ги ползват, комисията извършва това координиране в срок до 8 месеца от датата на подаване на заявлението, като уведомява заявителя за необходимостта от координиране, в 7-дневен срок от подаване на заявлението.
(3) В случай че в международен акт, по който Република България е страна, е определен срок за координиране по ал. 2 и този срок е по-дълъг от 8 месеца, процедурата по координиране се провежда в срока, определен в международния акт.
(4) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) В случай че в международния акт по ал. 3 са определени такси за извършване на международното координиране и регистриране, заплащането им се извършва по реда на правилата по чл. 127, ал. 2.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) След приключване на процедурата по координиране по ал. 2 комисията в едномесечен срок уведомява заявителя за резултата.
(6) (Предишна ал. 5, изм. и доп. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) В 14-дневен срок от получаване на уведомлението заявителят трябва да потвърди писмено желанието си за получаване на разрешението за ползване на ограничен ресурс, съобразно резултата от приключилата процедура по международно координиране по ал. 2.
(7) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) В случай че заявителят потвърди желанието си в срока по ал. 6, комисията в 14-дневен срок приема решение за издаване на разрешение за ползване на радиочестотен спектър.
(8) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Сроковете по ал. 1 - 7 не засягат приложимите разпоредби на международните споразумения, свързани с използването на радиочестотния спектър и спътниковата координация.


Чл. 87. (1) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Комисията уведомява писмено заявителя в тридневен срок от приемане на решението за издаване на разрешение за ползване на радиочестотен спектър.
(2) В 14-дневен срок от получаване на уведомлението по ал. 1 заявителят внася по сметка на комисията дължимите такси.


Чл. 88. (1) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Комисията приема решение за издаване на разрешение за ползване на номерационни ресурси, в срок до три седмици от датата на получаване на заявлението или отстраняване на непълнотите.
(2) Комисията уведомява писмено заявителя в тридневен срок от приемане на решението по ал. 1.
(3) В 14-дневен срок от получаване на уведомлението по ал. 2 заявителят внася по сметка на комисията дължимите такси.

Раздел V.
Издаване на разрешение за ползване на радиочестотен спектър или позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър, определена за Република България съгласно международни споразумения, след провеждане на конкурс или търг (Загл. изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.)

Раздел V.
Издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, или позиции на геостационарна орбита, определени за Република България съгласно международни споразумения, след провеждане на конкурс или търг (Загл. изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)


Чл. 89. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Комисията може по своя инициатива да обяви намерение да проведе конкурс или търг за ползване на конкретен радиочестотен спектър при необходимост от ограничаване на броя на издаваните разрешения или за ползване на конкретна позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър, извън случаите по чл. 81, ал. 5.
(2) Комисията обявява намерение за провеждане на конкурс или търг и по инициатива на заинтересовано лице.
(3) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Конкурсът или търгът по ал. 1 и 2 приключва в срок до 8 месеца, като се спазват всички срокове по чл. 124б. Този срок не засяга приложимите разпоредби на международните споразумения, свързани с използването на радиочестотния спектър и спътниковата координация.


Чл. 89а. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) (1) Когато обявява намерение да проведе конкурс или търг за ползване на хармонизиран радиочестотен спектър за безжични широколентови мрежи и услуги, за който са установени хармонизирани условия чрез технически мерки за изпълнение в съответствие с Решение № 676/2002/ЕО, комисията информира Групата за политиката в областта на радиочестотния спектър за всяка проектомярка, която попада в обхвата на процедурата по чл. 89.
(2) При предоставяне на информацията по ал. 1 комисията може да поиска Групата за политиката в областта на радиочестотния спектър да свика форум за партньорска проверка, като посочи периода на нейното провеждане.
(3) По време на форума за партньорска проверка комисията трябва да представи обяснение как проектомярката:
1. стимулира развитието на вътрешния пазар, трансграничното предоставяне на услуги и конкуренцията;
2. осигурява възможно най-много ползи за потребителите;
3. постига целите, свързани с управлението и използването на радиочестотния спектър и условията на разрешенията за ползване на радиочестотен спектър, и като цяло целите по чл. 4 и ;
4. осигурява ефективно и ефикасно използване на радиочестотния спектър, и
5. осигурява стабилни и предвидими инвестиционни условия за съществуващите и бъдещите ползватели на радиочестотния спектър при разгръщане на мрежите за предоставяне на електронни съобщителни услуги.
(4) Комисията може да поиска Групата за политиката в областта на радиочестотния спектър да приеме доклад за начина, по който проектомярката по ал. 1 постига целите по ал. 3, в който е отразен обменът на мнения в рамките на форума за партньорска проверка, както и становище относно проектомярката след провеждането на форума за партньорска проверка.


Чл. 90. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Броят на издаваните разрешения за ползване на определен радиочестотен спектър може да бъде ограничаван от съображения за увеличаване в максимална степен на ползата за ползвателите и насърчаване на конкуренцията, както и с цел:
1. постигане на по-голямо покритие;
2. гарантиране на необходимото качество на услугата;
3. насърчаване на ефикасното използване на радиочестотния спектър, включително при отчитане на условията, свързани с правата за ползване и размера на таксите; или
4. насърчаване на иновациите и развитие на бизнеса.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Комисията провежда обществени консултации по реда на чл. 37 в срок, не по-кратък от 30 дни, относно обявеното по чл. 89 намерение, като публикува съобщение на страницата си в интернет и на Портала за обществени консултации. Съобщението съдържа:
1. радиочестотния спектър или позицията на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър, извън случаите по чл. 81, ал. 5, за които могат да бъдат издадени разрешения;
2. мотиви за избора на процедура по чл. 89 и когато е приложимо, за налаганото ограничение на броя на разрешенията за ползване на радиочестотен спектър, които могат да бъдат издадени;
3. условията, които комисията има намерение да наложи по отношение на разрешението за ползване на радиочестотен спектър или позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър;
4. покана за подаване на намерение за ползване на радиочестотен спектър или позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър в определен от комисията срок, който не може да бъде по-кратък от срока за провеждане на обществените консултации;
5. резултати от свързани оценки на конкурентоспособността и техническото и икономическото положение на пазара;
6. основания за използване на форума за партньорска проверка по чл. 89а, ал. 2 и избор на мерки по чл. 89а, ал. 4, в случай че се предвиждат такива.
(3) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Когато ограничението по ал. 1 се отнася до ползването на хармонизиран радиочестотен спектър за безжични широколентови мрежи и услуги, едновременно с публикуването на съобщението по ал. 2 комисията предприема действията по чл. 89а, ал. 1.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Комисията обявява на страницата си в интернет резултатите от проведените обществени консултации и решението си. В зависимост от решението комисията:
1. обявява конкурс или търг по реда на чл. 93, в случай че броят на подадените по ал. 2 намерения е по-голям от броя на разрешенията, които могат да бъдат издадени от комисията;
2. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) предприема действия за издаване на разрешение за ползване на радиочестотен спектър или позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър, извън случаите по чл. 81, ал. 5, след подаване на заявление по чл. 83 в определен от комисията срок, в случай че броят на подадените по ал. 2 намерения е по-малък или равен на броя на разрешенията, които могат да бъдат издадени от комисията.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Комисията трябва, на редовни интервали или въз основа на постъпили основателни искания от засегнати лица, да преразглежда актуалността на причините, наложили ограничението на броя на разрешенията за ползване на радиочестотен спектър.
(6) (Предишна ал. 5, доп. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Комисията провежда обществени консултации по реда на чл. 37 със заинтересовани лица относно преразглеждането.
(7) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) В случай че в резултат на обществените консултации по ал. 6 се установи, че може да се предоставят допълнителни права за ползване на радиочестотен спектър или да се разреши използването на радиочестотния спектър въз основа на комбинация от свободно използване, използване след регистрация или използване след издаване на разрешение, комисията обявява на страницата си в интернет резултатите от проведените обществени консултации и решението си. В зависимост от решението комисията предприема действия за провеждане на процедура по ал. 4, т. 1 или 2 или по изменение и допълнение на правилата по чл. 66а, ал. 3.


Чл. 91. (1) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) След подаване на заявление по чл. 83 по инициатива на заинтересовано лице за издаване на разрешение за ползване на радиочестотен спектър за осъществяване на обществени електронни съобщения или позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър, извън случаите по чл. 81, ал. 5 и след приключване на международното координиране, когато такова е необходимо, комисията в 5-дневен срок публикува съобщение на страницата си в интернет и на Портала за обществени консултации. Когато заявеният ограничен ресурс е с национален обхват, комисията в 10-дневен срок публикува съобщението и в "Държавен вестник". Съобщението съдържа:
1. (доп. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) информация за заявения ограничен ресурс и за свободния радиочестотен спектър в същия радиочестотен обхват, в случай че е наличен такъв;
2. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) покана за подаване на други заявления за ползване на същия ограничен ресурс или на свободен радиочестотен спектър в същия радиочестотен обхват в срок до 21 дни от датата на публикуване на съобщението на Портала за обществени консултации, а когато заявеният ограничен ресурс е с национален обхват - от датата на публикуването му в "Държавен вестник"; в поканата се включват условията, които комисията има намерение да наложи по отношение на разрешението за ползване на радиочестотен спектър или позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Ако в срока по ал. 1, т. 2 в комисията не постъпи друго заявление за ползване на същия ограничен ресурс или наличният свободен радиочестотен спектър е достатъчен за удовлетворяване на постъпилите заявления, комисията в 10-дневен срок приема решение/решения за издаване на разрешение/разрешения за ползване на радиочестотен спектър или позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър.
(3) Комисията уведомява писмено заявителя в тридневен срок от приемане на решението по ал. 2.
(4) В 14-дневен срок от получаване на уведомлението по ал. 3 заявителят внася по сметка на комисията дължимите такси.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Предприятието получава разрешението след заплащане на дължимите такси.


Чл. 92. (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г.)


Чл. 93. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) В случай че наличният свободен ограничен ресурс - радиочестотен спектър или позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър, не е достатъчен за ползване от всички лица, подали намерение по чл. 90, ал. 2, т. 4 или заявление в срока по чл. 91, ал. 1, т. 2, комисията уведомява всички заявители за постъпилите намерения или заявления и за техния брой и с решение обявява конкурс или търг.
(2) Решението по ал. 1 съдържа:
1. (доп. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) предмет и вид на конкурса или търга и условията, които комисията ще наложи по отношение на разрешението за ползване на радиочестотен спектър или позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) обективни, прозрачни, пропорционални и недискриминационни изисквания към лицата, които могат да участват, отразяващи условията по т. 1, включително отнасящи се до технически или финансови условия или до условия за спазване на конкуренцията;
3. място, срок и ред за закупуване на конкурсните или тръжните книжа;
4. срок и място за подаване на заявление за участие;
5. размер и начин на плащане на депозит за участие;
6. начална тръжна цена и стъпка за наддаване при обявяване на търг;
7. дата, място и час на провеждане на конкурса или търга;
8. други конкретни изисквания, свързани с процедурата на конкурса или търга.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Решението по ал. 1 се публикува на страницата на комисията в интернет и се обнародва в "Държавен вестник" не по-късно от 21 дни след изтичане на срока за подаване на намерения или заявления за ползване на радиочестотен спектър или позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г.)


Чл. 94. (1) Конкурс се провежда, когато има необходимост от комплексна оценка за издаване на разрешение.
(2) Търг се провежда в случаите, когато с оглед характера на осъществяването на обществени електронни съобщения от съществено значение е размерът на предложената тръжна цена.


Чл. 95. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Началната тръжна цена при провеждане на търг се определя от комисията с решението по чл. 93, ал. 2.
(2) Стъпката за наддаване при провеждане на търг се определя от комисията в тръжните книжа.
(3) Достигнатата чрез наддаването сума се изплаща от спечелилия кандидат в срок, определен с решението по ал. 1.


Чл. 96. (1) Конкурсните книжа се приемат с решение на комисията и съдържат:
1. информация за ограничения ресурс - предмет на конкурса;
2. списък с необходимите приложения към заявлението за участие в конкурса;
3. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) изисквания за осъществяване на обществени електронни съобщения - предмет на конкурса, като: темпове на развитие и/или на обслужване, качество на услугите, приложими технологии, задължения, свързани с националната сигурност;
4. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) обективни, прозрачни, недискриминационни и пропорционални критерии за оценка, относителната им тежест и механизъм за оценяване при спазване на изискванията, свързани с управлението на радиочестотния спектър с оглед постигане на целите по чл. 4 и ;
5. правила за провеждане на конкурса;
6. правила за работата на експертната комисия за провеждане на конкурса;
7. размер на депозита за участие в конкурса.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Конкурсните книжа съдържат и условия за участие в конкурса и проект на разрешение за ползване на радиочестотен спектър или позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър, и приложения, съдържащи съответните технически параметри за разрешенията.


Чл. 97. Тръжните книжа се приемат с решение на комисията и съдържат:
1. информация за ограничения ресурс - предмет на търга;
2. списък с необходимите приложения към заявлението за участие в търга;
3. правила за провеждане на търга;
4. правила за работа на експертната комисия за провеждане на търга;
5. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., доп. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) обективни, прозрачни, недискриминационни и пропорционални критерии за недопускане и отстраняване от участие в търга при спазване на изискванията, свързани с управлението на радиочестотния спектър, с оглед постигане на целите по чл. 4 и ;
6. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) проект на разрешение за ползване на радиочестотен спектър или позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър и приложения, съдържащи съответните технически параметри за разрешенията;
7. размер на депозита за участие в търга, който не може да бъде по-голям от 5 на сто от определената начална тръжна цена, както и условия, свързани с депозита за участие в търга;
8. място, дата и час за провеждане на търга.


Чл. 98. (1) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Конкурсът или търгът за предоставяне на радиочестотен спектър или позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър, се провежда не по-рано от 30 дни от обнародване на решението по чл. 93, ал. 3 в "Държавен вестник". В случай че се обявяват няколко конкурса или търга съобразно наличния свободен ограничен ресурс, комисията определя последователността на провеждането им. Комисията може да проведе и един търг или конкурс, с който да предостави повече от едно разрешение съобразно наличния свободен ограничен ресурс.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г.)


Чл. 99. (1) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) За провеждането на конкурс или търг комисията определя експертна комисия, поне един от членовете на която е правоспособен юрист. Като членове на експертната комисия може да участват и представители на заинтересованите ведомства и на комисията. В експертната комисия задължително се включва представител на Държавна агенция "Национална сигурност".
(2) Лице, което има съществен търговски, финансов или друг делови интерес, не може да участва като член на експертната комисия.
(3) Съществен търговски, финансов или друг делови интерес е налице винаги, когато на членове на експертната комисия или на членове на техните семейства, включително съпрузи, роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднини по сватовство - до втора степен включително, както и на икономически свързани с тях лица, се издава разрешение по този закон.
(4) Всеки член на експертната комисия е длъжен да декларира писмено пред комисията липсата на съществен търговски, финансов или друг делови интерес, който той и/или икономически свързани с него или с членове на семейството му лица имат при избора на даден кандидат и че няма да бъдат назначени в органи на управление на кандидата, спечелил конкурса или търга, до една година от издаването на разрешението.
(5) Декларациите по ал. 4 се съхраняват в специален публичен регистър при комисията.
(6) Членовете на експертната комисия са длъжни да не разпространяват пред трети лица информация, получена в хода на процедура по провеждане на конкурс или търг. Всеки член на експертната комисия подписва декларация преди началото на процедурата за спазването на това задължение.


Чл. 100. (1) (Доп. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Лицата, които искат да участват в обявения от комисията конкурс или търг, подават писмено заявление за участие с посочване на идентификационните си данни, към което прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) документ, удостоверяващ съществуването и актуалното правно състояние на лицето - в случаите, когато заявителят не притежава Единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
2. (доп. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) доказателства за финансови възможности, като: годишен счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите (освен ако са заявени за обявяване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел), годишни данъчни декларации, банкови препоръки, документи за придобиване на дълготрайни активи;
3. технически проект и бизнес план в съответствие с изискванията на чл. 96, ал. 1, т. 3;
4. документ за внесен депозит или банкова гаранция за неговия размер;
5. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) документи, удостоверяващи липсата на обстоятелствата по чл. 84, ал. 1, т. 3, буква "а" и буква "б";
6. декларация за опазване на поверителността на информацията, която се съдържа в конкурсната или тръжната документация;
7. (отм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.)
8. други документи, свързани с предмета на конкурса или търга.
(2) Всички документи се подават на български език.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) При липсващи и/или нередовни документи по ал. 1, с изключение на тези по ал. 1, т. 3, кандидатът се уведомява писмено да отстрани непълнотите или нередовностите, като му се дава срок 10 работни дни от получаване на уведомлението. В случай че непълнотите или нередовностите не бъдат отстранени в посочения срок, кандидатът не се допуска до участие.
(4) Лицето, което иска да участва в обявения от комисията конкурс или търг, не се допуска до участие, когато:
1. е обявено в несъстоятелност или е в производство за обявяване в несъстоятелност, или се намира в ликвидация;
2. е лишено от правото да упражнява търговска дейност;
3. има публични парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължение към осигурителни фондове, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;
4. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) е с отнето разрешение за ползване на радиочестотен спектър или позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър за същия вид електронни съобщения за срока, определен от комисията.
(5) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) В случай че броят на подадените заявления е по-малък или равен на броя на разрешенията, които са предмет на решението по чл. 93, ал. 2, комисията с решение обявява процедурата за приключила и в 10-дневен срок издава разрешение за ползване на радиочестотен спектър или позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър. В тридневен срок след приемането на решението за обявяване на процедурата за приключила комисията го изпраща в "Държавен вестник" за обнародване в 5-дневен срок от получаването му.
(6) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) В случай че в срока по чл. 93, ал. 2, т. 4 не е постъпило нито едно заявление, комисията с решение прекратява обявената процедура. В тридневен срок след приемането на решението за прекратяване на обявената процедура комисията го изпраща в "Държавен вестник" за обнародване в 5-дневен срок от получаването му.
(7) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Обстоятелството по ал. 4, т. 3 се установява от комисията по реда на чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Чл. 101. (1) При конкурс предложенията се класират въз основа на комплексна оценка за удовлетворяване на конкурсните изисквания.
(2) При търг класирането на кандидатите се извършва според размера на предложената тръжна цена.


Чл. 102. (1) Експертната комисия в 7-дневен срок от приключване на работата си представя на комисията доклад за извършената работа и за резултатите от класирането, както и цялата документация по проведения конкурс или търг.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) В 14-дневен срок от получаване на документите по ал. 1 комисията приема мотивирано решение за:
1. издаване на разрешение на кандидата, спечелил конкурса или търга;
2. прекратяване на конкурса или търга, като не определя спечелил кандидат, когато в резултатите от класирането не се посочва кандидат, който отговаря на изискванията на проведения конкурс или търг.
(3) В тридневен срок след приемане на решението по ал. 2 комисията го изпраща в "Държавен вестник" за обнародване в 5-дневен срок от получаването му.


Чл. 103. (1) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията има право да задържи депозитите на кандидатите, които са подали жалби срещу решението по чл. 102, ал. 2 и/или чл. 104, ал. 1, до решаването на спора от съда.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Депозитите на неспечелилите кандидати се освобождават в срок до 7 работни дни след изтичането на срока за подаване на жалба срещу решението по чл. 104, ал. 1. В същия срок се освобождават депозитите на всички кандидати при прекратяване на процедурата.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Депозитите на спечелилия кандидат и на класирания на второ място се освобождават в срок до 7 работни дни след влизането в сила на решенията по чл. 102, ал. 2, т. 1 и чл. 104, ал. 1.


Чл. 104. (1) В 14-дневен срок от влизането в сила на решението по чл. 102, ал. 2, т. 1 комисията издава разрешение на спечелилия конкурса или търга кандидат.
(2) Спечелилият кандидат е обвързан с направените в конкурса или търга предложения.
(3) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) При издаване на разрешението по чл. 90, ал. 4, т. 2 и чл. 100, ал. 1 и 5 лицето се вписва в регистъра по чл. 33, ал. 1, т. 1.


Чл. 105. (1) В случай че спечелилият кандидат се откаже от издаване на разрешение или не плати предложената от него окончателна тръжна цена в срока и по начина, посочени в тръжните или конкурсните документи, разрешението се предлага на кандидата, класиран на второ място.
(2) При отказ и на кандидата, класиран на второ място, процедурата се прекратява без издаване на разрешение.
(3) В случаите, когато предмет на търг са две или повече разрешения и класиран кандидат се откаже от издаване на разрешение или не плати предложената от него окончателна тръжна цена в срока и по начина, посочени в тръжните документи, то се предлага на класирания на следващо място кандидат. В случай че и той се откаже, процедурата се прекратява без издаване на разрешение.
(4) Депозитите на лицата по ал. 1, 2 и 3 не се връщат.

Раздел VI.
Съдържание на разрешението


Чл. 106. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) (1) Разрешенията за ползване на радиочестотен спектър и позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър съдържат:
1. предоставен радиочестотен спектър или позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър;
2. териториален обхват, когато е приложимо;
3. идентификационни данни;
4. датата на издаване на разрешението.
(2) В разрешенията по ал. 1 се включват всички или някои от следните условия:
1. задължение за предоставяне на услуга или за използване на вид технология в съответствие с чл. 130 и изисквания за покритие и качество на услугата, ако са поставени такива изисквания;
2. условия за осигуряване на ефективно и ефикасно използване на радиочестотния спектър в съответствие с този закон;
3. технически и експлоатационни условия за избягване на вредни смущения и за опазване на общественото здраве от вредното влияние на електромагнитните полета, като се отчитат в максимална степен изискванията относно ограничаването на излагането на населението на електромагнитни полета, когато условията са различни от посочените в общите изисквания по чл. 73;
4. максимален срок в съответствие с чл. 71 и 71а, който може да бъде променян съобразно Националния план за разпределение на радиочестотния спектър;
5. възможност и условия за прехвърляне или отдаване под наем на права по разрешението по искане на носителя на правата;
6. такса за ползване на радиочестотен спектър или позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър в съответствие с чл. 143 и 146;
7. всички ангажименти на предприятието, което получава права за ползване на радиочестотен спектър или позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър, поети в процедура по издаване или удължаване на срока на разрешение, преди издаването на разрешението или преди поканата за подаване на намерение или заявление за ползване на радиочестотен спектър или позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър;
8. задължения за обединяване или споделяне на радиочестотен спектър, или за даване на достъп до радиочестотния спектър на други ползватели на територията на страната или на част от нея;
9. задължения, произтичащи от международни споразумения, които уреждат използването на радиочестотния спектър;
10. задължения, свързани с експериментално използване на радиочестотен спектър.


Чл. 106а. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) (1) Комисията определя условията за ползване на радиочестотен спектър по чл. 106, ал. 2 така, че да гарантира оптималното и най-ефективното и ефикасно използване на радиочестотния спектър, преди предоставянето или удължаването на срока на предоставените права. Условията включват и нивото на необходимото ползване и възможността да се изпълни това изискване чрез прехвърляне или отдаване под наем на радиочестотния спектър, за да се осигури тяхното спазване. Условията за удължаване на срока на правата за ползване на радиочестотен спектър не могат да предоставят неправомерни предимства на притежателите на предоставените права.
(2) В условията по ал. 1 се посочват приложимите параметри, включително краен срок за упражняване на правата за ползване на радиочестотен спектър, чието неспазване дава право на комисията да отнеме правото за ползване или да наложи други мерки.
(3) Комисията провежда обществени консултации по реда на чл. 37 относно условията, свързани с индивидуалните права за ползване на радиочестотен спектър, и критериите за оценка на изпълнението на тези условия преди тяхното налагане.
(4) С цел осигуряване на ефективно и ефикасно използване на радиочестотния спектър или насърчаване на увеличаването на покритието при определянето на условията за индивидуалните права за ползване на радиочестотен спектър комисията може да предвиди условия, свързани с възможностите за:
1. налагане на задължения за съвместно ползване на физическа инфраструктура или активни елементи от електронни съобщителни мрежи, които се основават на радиочестотния спектър, или споделено ползване на радиочестотен спектър;
2. налагане на задължения за сключване на споразумения за достъп чрез роуминг;
3. съвместно разгръщане на инфраструктури за предоставяне на мрежи или услуги, които се основават на използването на радиочестотния спектър.
(5) В условията, свързани с правата за ползване на радиочестотен спектър, комисията не възпрепятства споделеното ползване на радиочестотен спектър.
(6) Комисията прилага правото в областта на конкуренцията относно изпълнението от страна на предприятията на условията по ал. 4 при спазване на принципите на консултативност, публичност и прозрачност.

Чл. 107. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) (1) Разрешенията за ползване на номерационни ресурси съдържат:
1. предоставени номерационни ресурси;
2. идентификационни данни;
3. датата на издаване на разрешението.
(2) В разрешенията за ползване на номерационни ресурси се включват всички или някои от следните условия:
1. услугата, за която се ползват номерационните ресурси, включително изисквания във връзка с предоставянето на тази услуга, както и изисквания за прозрачност на тарифните принципи и максимални цени, които могат да се прилагат в специфичен номерационен обхват за гарантиране на защита на потребителите в съответствие с чл. 4, ал. 1, т. 4;
2. изисквания за ефективно и ефикасно ползване на номерационни ресурси в съответствие с този закон;
3. изисквания за преносимост на номерата в съответствие с този закон;
4. задължение за предоставяне на информация за крайните ползватели, включена с тяхно изрично съгласие в телефонен указател, за целите на чл. 258;
5. максимален срок в съответствие с чл. 71;
6. възможност и условия за прехвърляне на права по разрешението по искане на носителя на правата, включително условие, че правото за ползване на номерационни ресурси е обвързващо за всички предприятия, на които се прехвърлят правата;
7. такса за ползване на номерационни ресурси в съответствие с чл. 143;
8. задължения, произтичащи от международни споразумения, които уреждат използването на номерационни ресурси;
9. задължения във връзка с извънтериториалното ползване на номерационни ресурси в рамките на Европейския съюз с цел да се осигури спазването на правилата за защита на потребителите и други правила във връзка с използването на номерационните ресурси в държавите - членки на Европейския съюз, в които тези ресурси ще се използват.

Чл. 108. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Освен задълженията по чл. 106, ал. 2 или чл. 107, ал. 2 предприятията, получили разрешение за ползване на ограничен ресурс, са длъжни да спазват и приложимите изисквания, определени по чл. 73.

Раздел VII.
Временни разрешения


Чл. 109. (1) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Комисията издава временни разрешения за ползване на радиочестотен спектър в следните случаи:
1. за експериментално използване;
2. за краткосрочни проекти, или
3. за краткосрочни събития.
(2) Временно разрешение се издава без провеждане на конкурс или търг.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Временно разрешение не се издава за радиочестотен спектър, за който вече са предоставени индивидуални права за ползване с разрешение или въз основа на регистрация или за който е подадено заявление за права за ползване и не е приключила процедурата по тяхното предоставяне, както и ако предоставянето на правата за ползване на радиочестотен спектър противоречи на изискванията за управление на радиочестотния спектър по чл. 124 и 128.
(4) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Временно разрешение по ал. 1, т. 1 се издава за срок, не по-дълъг от 6 месеца еднократно в рамките на една година.
(5) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Временно разрешение по ал. 1, т. 2 се издава за срок, не по-дълъг от 12 месеца.
(6) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Временно разрешение по ал. 1, т. 3 се издава за срока и териториалния обхват, необходими за провеждане на краткосрочното събитие, но за не повече от три месеца.
(7) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Срокът и териториалният обхват на всяко временно разрешение се определят от комисията за всеки отделен случай, като се взема предвид целта, за която се издава временното разрешение. Когато комисията прецени, че срокът или териториалният обхват, посочени в заявлението по ал. 8, не съответстват на данните за предназначението на заявения радиочестотен спектър, съгласно обосновката по ал. 8, комисията дава възможност в 7-дневен срок заявителят да посочи подходящ срок или да предостави допълнителни данни. В случай че заявителят не упражни правото си по изречение второ, комисията с мотивирано решение отказва да издаде временно разрешение.
(8) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) За издаване на временно разрешение се подава заявление, което съдържа данните по чл. 83, ал. 1 и подробна обосновка за необходимостта от използване на заявения радиочестотен спектър и издаване на временно разрешение за случаите, посочени в ал. 1. Към заявлението се прилагат документите по чл. 83, ал. 2, т. 1. При непълнота на заявлението се прилагат правилата на чл. 83, ал. 4.
(9) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) В случай че заявеният ограничен ресурс подлежи на международно координиране, комисията предлага на заявителя друг ограничен ресурс, неподлежащ на международно координиране, който е годен за ползване, съобразно:
1. данните, представени в заявлението за случаите, посочени в ал. 1, и
2. техническите характеристики на електронната съобщителна мрежа и съоръженията, за които ще се ползва ограниченият ресурс.
(10) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Комисията приема решение за издаване на временно разрешение в срок до 21 дни от датата на получаване на заявлението или отстраняване на непълнотите. При произнасянето си комисията проучва основателността на искането за издаване на временно разрешение, като отчита:
1. необходимостта от издаване на временно разрешение за всеки отделен случай;
2. необходимостта от заявения териториален обхват и срока на действие на разрешението;
3. ползите за потребителите и необходимостта от насърчаване на конкуренцията и развитието на новите технологии;
4. изискванията за управление на радиочестотния спектър по чл. 124 и 128.
(11) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Комисията уведомява заявителя за издаденото временно разрешение в тридневен срок от издаването му, като посочва и размера на дължимите от заявителя такса за временно ползване на радиочестотен спектър и еднократна такса за издаване на разрешение. Заявителят е длъжен да внесе таксите в 7-дневен срок от получаване на уведомлението.
(12) (Предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., предишна ал. 9, изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Комисията връчва разрешението на заявителя в тридневен срок след внасяне на таксите по ал. 11.


Чл. 110. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Временното разрешение съдържа данните, посочени в заявлението по чл. 109, ал. 8 и в решението по чл. 109, ал. 10.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Предоставеният радиочестотен спектър може да се ползва само по предназначение и начин, изрично определени с временното разрешение.
(3) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2023 г.) Предприятие, на което е издадено временно разрешение за ползване на радиочестотен спектър от електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване на радио- и телевизионни сигнали на основание чл. 109, ал. 1, т. 1, може да излъчва гласово съобщение "Слушате тестово излъчване" и/или звуков сигнал с постоянен тон, и/или тестова видеотаблица.


Чл. 111. (1) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) За временните разрешения не се прилагат правилата за прехвърляне, отдаване под наем, прекратяване или отнемане на разрешенията, издадени по този закон.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Действието на временното разрешение се прекратява от комисията незабавно, когато бъде установено, че предоставеният радиочестотен спектър не се ползва по предназначението и начина, определени във временното разрешение.


Чл. 112. Предприятие, на което е прекратено действието на временно разрешение по чл. 111, ал. 2, не може да подава заявление за издаване на ново временно разрешение в 6-месечен срок от датата на прекратяване действието на предишното.

Раздел VIII.
Предоставяне на допълнителен ограничен ресурс


Чл. 113. (1) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Предприятие осъществяващо обществени електронни съобщения, на което е издадено разрешение за ползване на радиочестотен спектър или номерационни ресурси, може да заяви ползване на допълнителен ограничен ресурс. Предприятието подава заявление, което освен данните по чл. 83 съдържа и:
1. номера и дата на издаване на първоначалното разрешение;
2. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) електронните съобщителни мрежи или услуги, за предоставянето на които ще се ползва допълнителният радиочестотен спектър или номерационен ресурс;
3. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) посочване на допълнителния радиочестотен спектър или номерационен ресурс, за чието ползване се иска изменение и допълнение на разрешението;
4. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) срок за ползване на допълнителния радиочестотен спектър или номерационен ресурс, който не може да бъде по-дълъг от срока на ползване на първоначалния радиочестотен спектър или номерационен ресурс;
5. (нова - ДВ, бр. 17 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) данни за ефективно усвояване на вече предоставения радиочестотен спектър или номерационен ресурс.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Електронните съобщителни мрежи или услуги по ал. 1, т. 2 не могат да бъдат различни от електронните съобщителни мрежи или услуги, за които е предоставен първоначалният радиочестотен спектър или номерационен ресурс.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Към заявлението се прилагат документи и данни, обосноваващи необходимостта от ползване на допълнителния радиочестотен спектър или номерационен ресурс.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Комисията предоставя заявения допълнителен радиочестотен спектър или номерационен ресурс, когато:
1. предприятието има доказана необходимост от такъв ресурс за разширяване, модернизиране и развитие на собствената електронна съобщителна мрежа, когато чрез нея осъществява обществени електронни съобщения, и
2. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) предприятието е използвало ефективно вече предоставения ограничен ресурс.
3. (отм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.).
(5) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Комисията в едномесечен срок от получаване на заявлението провежда консултации с предприятията за предоставяне на съответния допълнителен радиочестотен спектър съгласно регулаторната политика по чл. 32, ал. 1, т. 1, буква "а".
(6) (Предишна ал. 5, изм. и доп. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Допълнителният радиочестотен спектър или номерационен ресурс се предоставя без провеждане на конкурс или търг, освен в случаите по ал. 7.
(7) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) В случай че не е наличен достатъчен радиочестотен спектър за предоставяне на всички заявители въпреки проведените консултации по реда на ал. 5, се прилага редът, посочен в раздел V.
(8) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Ако условията по ал. 4 и 6 са изпълнени, комисията предоставя заявения допълнителен радиочестотен спектър, като изменя и допълва разрешението за ползване на радиочестотен спектър на заявителя, в срок до 42 дни от датата на подаване на заявлението.
(9) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Ако условията по ал. 4 са изпълнени, комисията предоставя заявения допълнителен номерационен ресурс, като изменя и допълва разрешението за ползване на номерационен ресурс на заявителя, в срок до 21 дни от датата на подаване на заявлението.
(10) (Предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) В 14-дневен срок от получаване на уведомлението за решението по ал. 8 и 9 заявителят внася по сметка на комисията дължимите такси за ползване на предоставения допълнителен радиочестотен спектър или номерационен ресурс пропорционално на времето за ползване в текущата година.


Чл. 113а. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) (1) Само предприятие, на което е издадено разрешение за ползване на позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър, може да заяви ползване на допълнителен радиочестотен спектър. Предприятието подава заявление, което освен данните по чл. 83 съдържа и:
1. номер и дата на издаване на разрешението;
2. позицията на геостационарната орбита, която е предоставена на предприятието;
3. допълнителния радиочестотен спектър, за чието ползване се иска изменение и допълнение на разрешението, и наименованието на спътниковата система, за която се иска този спектър;
4. срок за ползване на допълнителния радиочестотен спектър, който не може да бъде по-дълъг от срока за ползване на позицията на геостационарната орбита;
5. друга информация, определена в правилата по чл. 127, ал. 2.
(2) Към заявлението се прилагат документи и данни, обосноваващи необходимостта от ползване на допълнителния радиочестотен спектър.
(3) Комисията предоставя заявения допълнителен радиочестотен спектър, когато:
1. предприятието има доказана необходимост от такъв ресурс за разширяване, модернизиране и развитие на собствената спътникова система, когато чрез нея осъществява обществени електронни съобщения, и
2. спътниковата система на предприятието допуска възможност за разширяване, модернизиране и развитие, и
3. приключи международната координация на искания допълнителен радиочестотен спектър, и
4. предприятието е заплащало в срок и размер необходимите такси, определени в международни актове за международно координиране и регистриране на допълнителния радиочестотен спектър.
(4) Допълнителният радиочестотен спектър се предоставя без провеждане на конкурс или търг.
(5) Ако условията по ал. 3 са изпълнени, комисията предоставя заявения допълнителен радиочестотен спектър, като изменя и допълва разрешението за ползване на позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър, в срок до 42 дни от датата на подаване на заявлението.
(6) В 14-дневен срок от получаване на уведомлението за решението по ал. 5 заявителят внася по сметка на комисията дължимите такси за ползване на предоставения допълнителен радиочестотен спектър пропорционално на времето за ползване в текущата година.

Раздел IX.
Изменение, допълнение, прекратяване, отнемане или прехвърляне на разрешение (Загл. изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.)

Раздел IX.
Изменение, допълнение, прекратяване, отнемане, спиране или прехвърляне на разрешение


Чл. 114. (1) Предприятие, на което е издадено разрешение, може преди изтичане на срока на действието му да направи мотивирано искане за намаляване на срока на действие на разрешението. Комисията проучва основателността на искането и се произнася с решение в срок до един месец от постъпване на искането.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Предприятие, на което е издадено разрешение, може в срок не по-кратък от 45 дни преди изтичане срока на действие на разрешението да направи мотивирано искане за удължаване срока на действие на издаденото разрешение. Комисията проучва основателността на искането, като отчита:
1. ползите за потребителите;
2. необходимостта от насърчаване на конкуренцията и развитието на новите технологии;
3. регулаторната политика за съответния ограничен ресурс.
(3) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията се произнася с решение в срок до един месец от постъпване на искането по ал. 2, като при удовлетворяване на искането вписва новия срок на действие в разрешението.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Ако в срока по ал. 2 предприятие, на което е издадено разрешение, не поиска удължаване действието на разрешението, както и в случай, че искането по ал. 2 не бъде удовлетворено, приема се, че предоставеният ограничен ресурс е свободен с изтичането на срока на действие на разрешението.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Срокът на действие на разрешение за ползване на радиочестотен спектър от електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване се удължава след удължаване на срока на лицензията по смисъла на Закона за радиото и телевизията за същия период от време.
(6) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) В 14-дневен срок от получаване на уведомлението за удовлетворяване на искането по ал. 2 заявителят внася по сметка на комисията дължимите такси.


Чл. 114а. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) (1) Не по-късно от две години преди изтичането на първоначалния срок на действие на разрешение за ползване на хармонизиран радиочестотен спектър за безжични широколентови услуги по чл. 71а, ал. 2 комисията по своя инициатива или по искане на предприятието, на което е издадено разрешението, прави обективна и перспективна оценка на общите критерии за удължаване на срока по чл. 71а, ал. 4 на разрешението в съответствие с чл. 124, ал. 4, т. 3.
(2) Комисията приема решение за удължаване на срока на разрешението по ал. 1, ако не е започнала процедура по чл. 117 и е стигнала до заключението, че това удължаване е в съответствие с общите критерии за удължаване на срока на разрешението.
(3) Въз основа на оценката по ал. 1 комисията уведомява писмено предприятието, на което е издадено разрешението, дали срокът на разрешението трябва да бъде удължен и провежда обществени консултации по реда на чл. 37 относно своята позиция в срок, не по-кратък от 3 месеца.
(4) Резултатите от обществените консултации се публикуват на интернет страницата на комисията.
(5) Комисията приема мотивирано решение за удължаване на срока на разрешението или за обявяване на намерение за провеждане на конкурс или търг за предоставяне на права за ползване на конкретния хармонизиран радиочестотен спектър за безжични широколентови услуги.
(6) При приемането на решение по ал. 5 не се прилагат правилата по чл. 114, ал. 2 - 5.


Чл. 114б. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) (1) Комисията може да приеме решение за удължаване на срока на издадено разрешение за ползване на хармонизиран радиочестотен спектър, освен ако в условията по чл. 106, ал. 2, т. 4 изрично е изключено такова удължаване, по своя инициатива или по искане на предприятието, на което е издадено разрешението, подадено не по-рано от 5 години преди изтичането на срока на разрешението.
(2) Комисията проучва основателността на искането не по-малко от две години преди изтичането на срока на действие на разрешението, като отчита:
1. изпълнението на целите по чл. 4 и чл. 124, ал. 4 и целите от общ интерес, определени в съответствие с правото на Европейския съюз;
2. прилагането на техническа мярка за изпълнение, приета в съответствие с чл. 4 от Решение № 676/2002/ЕО;
3. изпълнението на условията и задълженията на издаденото разрешение;
4. необходимостта да се насърчава конкуренцията или да се избягват нарушенията и;
5. необходимостта от по-ефикасното използване на радиочестотния спектър с оглед на развитието на технологиите или пазара;
6. необходимостта да се избягва сериозно прекъсване на услугите.
(3) Преди приемането на решение за удължаване на срока на разрешение за ползване на хармонизиран радиочестотен спектър, за който броят на правата за ползване е ограничен, комисията провежда обществени консултации по реда на чл. 37, като излага мотивите си за евентуално удължаване на срока на разрешението.
(4) Резултатите от обществените консултации се публикуват на интернет страницата на комисията.
(5) Комисията приема решение за удължаване на срока или за провеждане на процедура по чл. 90, ал. 4, като взема предвид резултатите от проучването по ал. 2 и резултатите от обществените консултации по ал. 3, включително изразен в хода на консултациите интерес от други предприятия за получаване на разрешение за ползване на хармонизиран радиочестотен спектър.
(6) При приемането на решение по ал. 1 не се прилагат правилата по чл. 114, ал. 2 - 5.

Чл. 115. (1) Изменения и допълнения на разрешение могат да бъдат правени с мотивирано решение на комисията поради:
1. непреодолима сила;
2. причини, свързани с националната сигурност;
3. промени във вътрешното законодателство и решения на международни организации в сила за Република България;
4. (изм. и доп. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) причини, свързани с обществения интерес, произтичащи от необходимостта да се гарантира ефективното и ефикасното използване на ограничения ресурс, защитата на интересите на ползвателите и потребителите и осигуряването на универсална услуга;
5. (нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) необходимост от промяна на срока на издадено разрешение във връзка с чл. 71в.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Измененията и допълненията по ал. 1, т. 4 и 5 се извършват след писмено уведомяване на съответното лице, на което е издадено разрешението, което може да изрази становище в 14-дневен срок от получаване на уведомлението.
(3) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., доп. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Когато измененията и допълненията по ал. 1, т. 4 и 5 са съществени, комисията провежда обществена консултация по реда на чл. 37 в срок не по-кратък от 30 дни.


Чл. 116. Предприятието, на което е издадено разрешение, може да отправи мотивирано искане до комисията за изменение и допълнение на разрешението, извън случаите по чл. 115, ал. 1. Комисията проучва основателността на искането, преценява необходимостта от изменение и допълнение на разрешението и се произнася с решение в 30-дневен срок от постъпване на искането.


Чл. 117. (1) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Действието на издадено разрешение за ползване на ограничен ресурс се преустановява след отнемане на издаденото разрешение от комисията в следните случаи:
1. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) предприятие, на което е издадено разрешение за ползване на радиочестотен спектър или позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър, не е спазило някои или всички от задълженията си по чл. 106, ал. 2, т. 7;
2. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) при системни неизпълнения на едно и също условие от издаденото разрешение за ползване на предоставения ограничен ресурс;
3. при системно неплащане на дължимите такси, свързани с издаденото разрешение;
4. при извършена проверка от комисията е установено наличие на някое от обстоятелствата по чл. 84, ал. 1, т. 3, букви "а", "б" и "в";
5. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) предприятие, на което е издадено разрешение за ползване на радиочестотен спектър или позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър, не е спазило някои или всички от задълженията по чл. 106, ал. 2, т. 2 и не е подало искане за прехвърляне или отдаване под наем на предоставения с разрешение радиочестотен спектър по реда на чл. 121.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Действието на издаденото разрешение за ползване на ограничен ресурс може да бъде прекратено в следните случаи:
1. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) по мотивирано писмено искане на компетентен орган при установени действия на лицето, на което е издадено разрешение, които застрашават националната сигурност при ползване на предоставения му с разрешението ограничен ресурс;
2. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) лицето, получило разрешение, заяви наличие на някое от обстоятелствата по чл. 84, ал. 1, т. 3, букви "а", "б" и "в";
3. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) по мотивирано писмено искане на лицето, на което е издадено разрешение;
4. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) при смърт на физическото лице, при ликвидация или прекратяване на юридическото лице или прекратяване дейността на едноличния търговец - в случаите, когато са им издадени разрешения;
5. с изтичане срока на действие на разрешението;
6. на основание задължение, произтичащо от ратифицирано и влязло в сила международно споразумение, по което Република България е страна;
7. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) след уведомление от Съвета за електронни медии за влязло в сила решение за прекратяване на съответната лицензия, издадена от Съвета за електронни медии на предприятието, осъществяващо електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване.
(3) Приетите решения от комисията на основание ал. 2, т. 1 подлежат на незабавно изпълнение.
(4) Действието на издаденото разрешение при наличие на предпоставките по ал. 1 се преустановява след предварително писмено уведомяване на предприятието, като комисията изрично посочи конкретните основания и мотиви.
(5) С уведомлението по ал. 4 комисията дава срок на предприятието не по-кратък от 30 дни за становище.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Комисията може да отнеме разрешението само след като обсъди обясненията и възраженията на предприятието, установи наличието на достатъчно доказателства за съществуване на обстоятелствата по ал. 1 и направи предварителна оценка на вредите, които могат да произтекат от отнемането на разрешението.
(7) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Когато отнемането на разрешението по ал. 6 засяга обществения интерес, интересите на ползвателите и потребителите и осигуряването на универсална услуга, комисията провежда обществена консултация по реда на чл. 37 в срок, не по-кратък от 30 дни.


Чл. 118. (1) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) В случаите по чл. 117, ал. 2, т. 4 ограниченият ресурс не се смята за свободен, ако някой или някои от наследниците заявят писмено пред комисията ползването на ограничения ресурс, за който е било издадено разрешението, в срок до един месец след смъртта на физическото лице. В този случай комисията издава без конкурс или търг ново разрешение за ползване на същия ограничен ресурс в срок до 21 дни от подаване на заявлението. Комисията уведомява писмено заявителите в тридневен срок от издаването на разрешението.
(2) В срок до 14 дни от получаване на уведомлението по ал. 1 заявителят внася по сметка на комисията всички дължими такси.
(3) Комисията връчва разрешението на заявителите след заплащане на всички дължими такси по този закон.


Чл. 119. Предприятие, действието на чието разрешение е било прекратено на основание чл. 117, ал. 1, може да подаде заявление за издаване на ново разрешение не по-рано от 12 месеца от датата на решението на комисията за прекратяване действието на разрешението.


Чл. 120. (1) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Действието на издадено разрешение за ползване на ограничен ресурс може да бъде временно спряно от комисията в следните случаи:
1. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) по искане на компетентен орган при бедствия, обявяване на военно положение, положение на война или извънредно положение;
2. по мотивирано искане на компетентните органи при възникване на опасност за националната сигурност.
3. (отм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) В случаите по ал. 1 спирането продължава до отпадане на необходимостта от него.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.).
(4) (Отм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.)
(5) Решенията за спирането и последващото възобновяване на действието на издадено разрешение се съобщават на засегнатите лица в тридневен срок.


Чл. 121. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Предприятие, на което е издадено разрешение за ползване на ограничен ресурс, може да прехвърли разрешението или част от правата и съответните задължения, включени в разрешение, или отдаде под наем радиочестотен спектър, само след предварително разрешение от комисията. Изискванията за прехвърляне на издадено разрешение при правоприемство се посочват в нормативния административен акт по чл. 122, ал. 1.
(2) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Предприятие, което желае да прехвърли издаденото му разрешение за ползване на ограничен ресурс или част от правата и съответните задължения, включени в разрешение за ползване на радиочестотен спектър, или да отдаде под наем радиочестотен спектър, подава заявление до комисията.
(3) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Заявлението по ал. 2 е на български език и съдържа:
1. идентификационни данни на предприятието по ал. 2;
2. идентификационни данни на лицето, което желае да му бъде прехвърлено разрешението за ползване на ограничен ресурс или част от правата и съответните задължения, включени в разрешение за ползване на радиочестотен спектър, или същият да му бъде отдаден под наем;
3. номер на разрешението;
4. описание на вида на прехвърлянето - цялото разрешение или част от правата и съответните задължения, включени в разрешение за ползване на радиочестотен спектър, съответно на отдаването под наем на радиочестотен спектър;
5. съгласие на лицето по т. 2;
6. съгласие на предприятието по ал. 2 за изпълнение на задълженията по разрешението за ползване на радиочестотен спектър при отдаване под наем на радиочестотен спектър.
(4) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Към заявлението се прилагат:
1. документи съгласно чл. 83, ал. 2, т. 1 - за предприятието по ал. 2 и за лицето, което желае да му бъде прехвърлено разрешението за ползване на ограничен ресурс или част от правата и съответните задължения, включени в разрешение за ползване на радиочестотен спектър, или същият да му бъде отдаден под наем;
2. документи съгласно чл. 83, ал. 2, т. 2 - 4 - за лицето, което желае да му бъде прехвърлено разрешението за ползване на ограничен ресурс или част от правата и съответните задължения, включени в разрешение за ползване на радиочестотен спектър, или същият да му бъде отдаден под наем.
(5) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Комисията уведомява писмено заявителя да отстрани непълноти или нередовности в документите по ал. 3 и 4 в 7-дневен срок от получаване на уведомлението. В случай че непълнотите или нередовностите не бъдат отстранени в посочения срок, заявлението не се разглежда.
(6) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Комисията се произнася по искането по ал. 2 в 42-дневен срок от подаването на заявлението или от отстраняването на непълнотите или нередовностите по ал. 5.
(7) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Комисията издава разрешение по ал. 1, когато са налице следните условия:
1. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) прехвърлянето или отдаването под наем не нарушава конкуренцията в сектора на електронните съобщения в частта ползване на ограничен ресурс и дава възможност тези права или съответният радиочестотен спектър да се разделят оптимално, и
2. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) прехвърлянето или отдаването под наем не води до промени в условията за ползване на ограничения ресурс, или
3. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) прехвърлянето по ал. 1 за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване не води до промяна на разпространяваните от предприятията, лицензирани от Съвета за електронни медии, програми на обществените оператори, субекти на публичното право;
4. (нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) изтекли са две години от получаването на ограничения ресурс чрез конкурс или търг;
5. (нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) в случаите на хармонизиран радиочестотен спектър - прехвърлянето по ал. 1 отговаря на условията за хармонизирано използване;
6. (нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) предприятието, на което ще се прехвърлят правата, отговаря на изискванията по чл. 93, ал. 2, т. 2.
(8) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) При универсално правоприемство чрез промяна на правната форма на дружеството ал. 1 не се прилага.
(9) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Комисията с мотивирано решение отказва прехвърляне на разрешение или част от правата и съответните задължения, включени в разрешение за ползване на радиочестотен спектър или отдаването на последния под наем, когато по отношение на лицето по ал. 3, т. 2 е налице някое от обстоятелствата по чл. 84, ал. 1, т. 3.
(10) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) В 14-дневен срок от получаване на уведомлението за издаване на решението по ал. 1 заявителят внася по сметка на комисията дължимите такси


Чл. 122. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г., предишен текст на чл. 122, изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Условията и редът за прехвърляне на разрешения за ползване на ограничен ресурс, както и на част от правата и съответните задължения, включени в разрешението или отдаване под наем на радиочестотен спектър, се определят с нормативен административен акт от комисията след провеждане на обществено обсъждане по чл. 36, който се обнародва в "Държавен вестник".
(2) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Условията и редът за прехвърляне на разрешения за ползване на ограничен ресурс, както и на част от правата и съответните задължения, включени в разрешението или отдаване под наем на радиочестотен спектър, не следва да нарушават конкуренцията.


Чл. 123. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., предишен текст на чл. 123, изм. и доп. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Комисията публикува ежемесечно на страницата си в интернет информация за намеренията на предприятията за прехвърляне или отдаване под наем, както и прехвърлените права по издадени разрешения или за отдадения под наем радиочестотен спектър.
(2) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Публикуването се извършва в стандартизиран електронен формат и информацията се съхранява до изтичането на срока на разрешението.

Глава шеста.
РАДИОЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР И ПОЗИЦИИ НА ГЕОСТАЦИОНАРНАТА ОРБИТА СЪС СЪОТВЕТНИЯ РАДИОЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 20 ОТ 2021 Г.)

Глава шеста.
РАДИОЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР И ПОЗИЦИИ НА ГЕОСТАЦИОНАРНАТА ОРБИТА


Чл. 124. (1) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Управлението и ефективното без вредни смущения ползване на радиочестотния спектър се провежда в съответствие с държавната политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър, Националния план за разпределение на радиочестотния спектър, Регулаторната политика за управлението на радиочестотния спектър за граждански нужди и в съответствие с международни споразумения, по които Република България е страна.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) При разпределението на радиочестотния спектър и определянето на условията за неговото използване се:
1. гарантира ефективното управление на радиочестотния спектър в съответствие с чл. 4 и ;
2. прилагат обективни, прозрачни, насърчаващи конкуренцията, недискриминационни и пропорционални критерии.
(3) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) При управлението на радиочестотния спектър се спазват международните споразумения, включително Правилникът за радиосъобщенията на Международния съюз по далекосъобщения и други споразумения, приети в рамките на тази организация, които са приложими за радиочестотния спектър, и се вземат предвид съображения, свързани с обществената политика.
(4) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Хармонизираното използване на радиочестотния спектър от електронни съобщителни мрежи и услуги в Европейския съюз се насърчава в съответствие с необходимостта да се гарантира ефективното и ефикасното му използване и да се създават ползи за потребителите, като конкуренция, икономии от мащаба и оперативна съвместимост на мрежите и услугите, както и с цел:
1. постигане на безжично широколентово покритие на територията на страната и населението с връзка с високо качество и скорост, както и покритие на основните транспортни трасета на национално и на европейско равнище, включително трансевропейската транспортна мрежа, както е посочена в Регламент (ЕС) № 1315/2013;
2. улесняване на бързото развитие в Европейския съюз на нови безжични съобщителни технологии и приложения, включително, ако е необходимо, чрез междусекторен подход в управлението на радиочестотния спектър;
3. гарантиране на предвидимост и последователност при предоставянето, удължаването на срока, изменението, ограничаването и отнемането на права за ползване на радиочестотен спектър, за да се насърчават дългосрочните инвестиции;
4. предотвратяване на трансграничните или националните вредни смущения и предприемане на целесъобразните превантивни и корективни мерки;
5. насърчаване на споделеното ползване на радиочестотен спектър между сходно или различно използване на радиочестотния спектър в съответствие с правото в областта на конкуренцията;
6. прилагане на възможно най-целесъобразната и най-облекчената система за разрешаване, за да се увеличат максимално гъвкавостта, споделянето и ефикасността при използването на радиочестотния спектър;
7. прилагане на правила за предоставяне, прехвърляне, удължаване на срока, изменение и отнемане на права за ползване на радиочестотен спектър, които са ясно и прозрачно установени, за да се осигури регулаторна сигурност, последователност и предвидимост;
8. последователност и предвидимост в Европейския съюз по отношение на начина на разрешаване на използването на радиочестотния спектър, като се опазва общественото здраве предвид изискванията относно ограничаването на излагането на населението на електромагнитни полета.


Чл. 124а. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) (1) Когато на национално или регионално ниво липсва пазарно търсене за използването на радиочестотна лента в хармонизирания радиочестотен спектър, комисията може да разреши алтернативно използване на цялата радиочестотна лента или част от нея, включително съществуващо използване, при условие че:
1. заключението за липса на пазарно търсене за използването на такава лента е основано на обществени консултации, проведени по реда на чл. 37, включително на прогнозна оценка на пазарното търсене;
2. алтернативното използване не възпрепятства, нито затруднява наличността или използването на такава лента в други държави - членки на Европейския съюз, и
3. са взети предвид дългосрочната наличност или използване на такава лента в Европейския съюз и икономиите от мащаба за оборудването в резултат на използването на хармонизирания радиочестотен спектър в Европейския съюз.
(2) Комисията преразглежда всяко прието решение за разрешаване на алтернативно използване по изключение най-малко на всеки 2 години. При обосновано искане на заинтересовано лице до комисията за използване на радиочестотната лента в съответствие с техническите мерки за изпълнение, приети съгласно чл. 4 от Решение № 676/2002/ЕО, комисията преразглежда решението си в най-кратки срокове.
(3) Комисията информира Европейската комисия и другите държави - членки на Европейския съюз, за приетото решение по ал. 1 и неговата обосновка, както и за резултата от преразглеждането по ал. 2.

Чл. 124б. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) (1) При координирането на използването на хармонизиран радиочестотен спектър за електронни съобщителни мрежи и услуги в рамките на Европейския съюз, като се вземат предвид условията на националния пазар, може да бъде определена обща дата, до която трябва да се разреши използването на конкретен хармонизиран радиочестотен спектър.
(2) Когато са установени хармонизирани условия чрез технически мерки за изпълнение в съответствие с Решение № 676/2002/ЕО, използването на радиочестотния спектър за безжични широколентови мрежи и услуги се разрешава не по-късно от 30 месеца след приемането на техническата мярка за изпълнение или във възможно най-кратък срок след отмяната на решение за разрешаване на алтернативно използване по чл. 124а, ал. 1.
(3) Срокът по ал. 2 може да бъде отложен за конкретна радиочестотна лента при следните обстоятелства:
1. ограничение на използването на тази радиочестотна лента въз основа на цел от общ интерес по чл. 130, ал. 3, т. 1 или 4;
2. нерешени проблеми с трансграничната координация, водещи до вредни смущения с трети държави, при условие че е поискана подкрепа от Европейския съюз по чл. 131а, ал. 6;
3. защитни мерки за националната сигурност и отбрана, или
4. непреодолима сила.
(4) Отлагането на срока по ал. 3 се преразглежда най-малко веднъж на всеки две години.
(5) Крайният срок по ал. 2 може да бъде отложен за конкретна радиочестотна лента за срок до 30 месеца в случай на:
1. нерешени проблеми с трансграничната координация, водещи до вредни смущения с други държави - членки на Европейския съюз, при условие че са предприети своевременно всички необходими мерки по чл. 131а, ал. 4 и 5;
2. необходимост да се осигури, както и сложност на осигуряването на техническата миграция на съществуващите ползватели на тази радиочестотна лента.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2023 г.) Комисията съгласувано с Министерството на транспорта и съобщенията уведомява за отлагането на срока по ал. 3 или 5 другите държави - членки на Европейския съюз и Европейската комисия, като представя съответните мотиви.

Чл. 124в. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) (1) Комисията може да определя общи аспекти на процедура по издаване на разрешение за ползване на радиочестотен спектър съвместно с регулаторен или друг компетентен орган на друга държава - членка на Европейския съюз, включително да провежда съвместно с този орган процедура на конкурс или търг, като отчита интересите, изразени от участниците на пазара.
(2) При подготовката на процедурата по ал. 1 се разглеждат следните критерии:
1. започване и изпълняване на индивидуалните национални процедури съгласно съвместно договорен график;
2. общи условия и процедури за избора и предоставянето на индивидуални права за ползване на радиочестотен спектър;
3. общи или сравними условия за индивидуалните права за ползване на радиочестотен спектър, които дават възможност на ползвателите да се предоставят сходни блокове от радиочестотния спектър;
4. възможност за присъединяване на регулаторни или други компетентни органи на други държави - членки на Европейския съюз, по всяко време, докато тече процедурата.
(3) Когато, въпреки интереса, изразен от участници на пазара, комисията и регулаторен или друг компетентен орган на друга държава - членка на Европейския съюз, не действат съвместно, тя информира съответните участници на пазара за причините за своето решение.

Чл. 125. (1) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Когато използването на радиочестотния спектър е хармонизирано, условията и процедурите са съгласувани и предприятията, на които се предоставя радиочестотният спектър, са избрани в съответствие с международни споразумения и правото на Европейския съюз, комисията издава разрешение за ползване на този радиочестотен спектър.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Ако всички национални условия, отнасящи се до правото за ползване на съответния радиочестотен спектър, са изпълнени в случай на обща процедура за избор, комисията не трябва да налага други условия, допълнителни критерии или процедури, които биха ограничили, променили или забавили правилното прилагане на общото предоставяне на радиочестотния спектър.


Чл. 126. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Радиочестотният спектър се разпределя на радиочестоти и радиочестотни ленти, радиослужби и ползватели.


Чл. 127. (1) (Предишен текст на чл. 127, изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Позициите на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър се определят с международни споразумения.
(2) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Във връзка с упражняването на правомощията си по чл. 32, ал. 1, т. 5 комисията приема правила за взаимодействие със заинтересованите предприятия при осъществяването на заявяване, международно координиране и регистриране в международни организации по електронни съобщения на позициите на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър и на радиочестотния спектър, използван от негеостационарна спътникова система, и за реда на заплащане на такси, определени с международен акт. Правилата се приемат от комисията след провеждане на обществено обсъждане по чл. 36 и се обнародват в "Държавен вестник".

Чл. 128. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Управлението на радиочестотния спектър и ползването на позициите на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър се осъществяват с цел ефективното и без вредни смущения използване на радиочестотния спектър при съобразяване с интересите на националната сигурност и при спазване принципите на предвидимост, равнопоставеност и обективност.


Чл. 129. (1) (Доп. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Комисията предоставя за ползване позициите на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър, радиочестотите и радиочестотните ленти, разпределени за граждански нужди.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Комисията предоставя индивидуални права за ползване на радиочестотен спектър след национално координиране и съгласуване с всички заинтересовани държавни органи, ведомства и служби с цел осигуряване безопасността на въздухоплаването и корабоплаването и защита на националната сигурност.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Ако правото за ползване на радиочестотен спектър бъде отнето в резултат на промени в законодателството, възникнали при изпълнение на международно задължение на Република България, трябва да се предвиди компенсация от държавния бюджет, като размерът и се определя по мотивирано предложение на комисията.
(4) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Правото за ползване на радиочестотен спектър може да бъде ограничено или отнето поради причини, произтичащи от необходимостта да се гарантира ефективното и ефикасното използване на радиочестотния спектър или прилагането на технически мерки за изпълнение, приети съгласно чл. 4 от Решение № 676/2002/ЕО, при спазване на принципите на пропорционалност и равнопоставеност и след провеждане на обществена консултация по реда на чл. 37 в срок, не по-кратък от 30 дни. В тези случаи може да се предвиди компенсация от държавния бюджет, като размерът и се определя по мотивирано предложение на комисията, което подлежи на обществената консултация по изречение първо.

Чл. 130. (1) (Предишен текст на чл. 130 - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Правото за ползване на радиочестотен спектър не е свързано с ограничения по отношение на вида на предоставяните услуги или използваните технологии.
(2) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Ограничения на правата за ползване на радиочестотен спектър по отношение на използваните технологии се допускат само в случаите, когато това е необходимо за:
1. избягване на вредни смущения;
2. защита на общественото здраве от въздействието на електромагнитните полета;
3. гарантиране техническото качество на услугата;
4. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) гарантиране на максимално споделено ползване на радиочестотен спектър;
5. (доп. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) защита на ефикасното използване на радиочестотния спектър; или
6. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) гарантиране изпълнението на цели от общ интерес в съответствие с ал. 3.
(3) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Ограничения на правата за ползване на радиочестотен спектър по отношение на предоставяните услуги се допускат само с оглед постигане на цели от общ интерес, преди всичко отнасящи се до:
1. безопасността на живота;
2. насърчаване на социално, регионално или териториално сближаване;
3. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) избягване на неефикасно използване на радиочестотния спектър;
4. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) насърчаване на културното и езиковото многообразие и медийния плурализъм, включително предоставянето на услуги за разпространение на радио- и телевизионни програми.
(4) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., доп. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Забрана за предоставяне на други електронни съобщителни услуги в специфична радиочестотна лента може да бъде наложена само при необходимост от защита на работата на радиослужбите, свързани с безопасността на живота. В изключителни случаи обхватът на такава забрана може да бъде разширен с оглед на постигане на други цели от общ интерес, определени в съответствие с правото на Европейския съюз.
(5) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Изменение на използването на радиочестотния спектър по ал. 2 - 4 не може да бъде единствено основание за отнемане на индивидуално право за ползване на радиочестотен спектър.


Чл. 130а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията редовно, най-малко веднъж на всеки две години, преразглежда необходимостта от ограниченията, посочени в чл. 130, ал. 2 - 4, и публикува резултатите от това преразглеждане на страницата си в интернет.


Чл. 131. (Отм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)


Чл. 131а. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2023 г.) Министерството на транспорта и съобщенията съгласувано с комисията предприема необходимите мерки за използването на радиочестотния спектър по начин, който не създава пречки за други държави - членки на Европейския съюз, да разрешат използването на територията си на хармонизиран радиочестотен спектър в съответствие с правото на Европейския съюз, включително трансгранични вредни смущения между Република България и други държави - членки на Европейския съюз.
(2) Мерките по ал. 1 се приемат в съответствие със задълженията, произтичащи от международен договор, по който Република България е страна, включително Правилника за радиосъобщенията на Международния съюз по далекосъобщения и регионалните споразумения за радиосъобщенията на Международния съюз по далекосъобщения.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2023 г.) Министерството на транспорта и съобщенията съгласувано с комисията осъществява сътрудничество с компетентните органи на други държави - членки на Европейския съюз, включително в рамките на Групата за политиката в областта на радиочестотния спектър, при трансграничната координация на използването на радиочестотния спектър, за:
1. предприемане и изпълнение на мерките по ал. 1;
2. разрешаване на проблеми или спорове във връзка с трансграничната координация или трансграничните вредни смущения между държавите - членки на Европейския съюз, както и с трети държави, които възпрепятстват използването на хармонизирания радиочестотен спектър на територията на Република България или друга държава - членка на Европейския съюз.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2023 г.) Министерството на транспорта и съобщенията съгласувано с комисията може да поиска съдействие от Групата за политиката в областта на радиочестотния спектър за разрешаването на проблем или спор във връзка с трансграничната координация или трансграничните вредни смущения.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2023 г.) Когато действията по ал. 3 или 4 не са довели до решаване на проблем или спор, Министерството на транспорта и съобщенията съгласувано с комисията може да поиска Европейската комисия да приеме решение за разрешаването на спор във връзка с проблем с трансгранични вредни смущения между Република България и друга държава - членка на Европейския съюз, които затрудняват използването на хармонизирания радиочестотен спектър.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2023 г.) Министерството на транспорта и съобщенията съгласувано с комисията може да поиска Европейският съюз да осигури правна, политическа и техническа подкрепа за решаване на въпроси, свързани с координирането на радиочестотния спектър със съседни на Европейския съюз държави, включително държави кандидатки и присъединяващите се държави, така че Република България да може да изпълни задълженията си съгласно правото на Европейския съюз.

Глава седма.
НОМЕРАЦИОННИ РЕСУРСИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 20 ОТ 2021 Г.)

Глава седма.
НОМЕРА, АДРЕСИ И ИМЕНА

Раздел I.
Национални номерационни ресурси (Нов - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., загл. изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.)

Раздел I.
Национален номерационен план (Нов - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)


Чл. 132. (Доп. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Националният номерационен план представлява разпределение на номерата, използвани в електронните съобщителни мрежи за идентификация, маршрутизация и таксуване от предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, различни от междуличностни съобщителни услуги без номера.


Чл. 132а. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) (1) Комисията предоставя права за ползване на всички национални номерационни ресурси, управлява Националния номерационен план, осигурява адекватни номерационни ресурси за всички обществени електронни съобщителни услуги и контролира използването им.
(2) Права за ползване на национални номерационни ресурси се предоставят чрез обективни, прозрачни и недискриминационни процедури.
(3) Комисията може да предоставя за ползване национални номерационни ресурси с оглед на предоставянето на специфични услуги на предприятия, различни от доставчици на електронни съобщителни мрежи или услуги, при условие че:
1. са осигурени достатъчни номерационни ресурси за удовлетворяването на текущите и предвидимите бъдещи потребности;
2. предприятията докажат, че могат да управляват номерационните ресурси и да спазват съответните условия, определени в разрешението за ползване на номерационни ресурси.
(4) Комисията може да прекрати ползването на номерационни ресурси по ал. 3, ако установи, че е налице риск от изчерпване на номерационните ресурси.


Чл. 133. (1) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Националният номерационен план се изготвя от комисията в съответствие с регулаторната политика по чл. 30, ал. 1, т. 7.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Националният номерационен план се изготвя при съобразяване с актовете на международни организации или техни компетентни органи, имащи отношение към номерационни ресурси, за да се осигурява ефективно използване на номерационното пространство.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Националният номерационен план и всички негови последващи допълнения или изменения се обнародват в официалния раздел на "Държавен вестник".
(4) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2023 г.) Комисията определя обхват от негеографски номера за предоставянето на електронни съобщителни услуги, различни от междуличностни съобщителни услуги, на цялата територия на Европейския съюз при спазване на изискванията и ограниченията на Регламент (ЕС) 2022/612 на Европейския парламент и на Съвета от 6 април 2022 г. относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (ОВ, L 115/1 от 13 април 2022 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2022/612" и чл. 138в, ал. 3.
(5) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Номера от обхвата по ал. 4 могат да бъдат предоставяни за ползване и в случаите по чл. 132а, ал. 3.
(6) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Комисията изпраща на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения информация за определения по ал. 4 обхват от номера.
(7) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Комисията може да разреши номерата по ал. 4 да бъдат използвани и на територията на държави извън Европейския съюз.
(8) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Доставчиците, които използват номерационни ресурси с кода на Република България в други държави - членки на Европейския съюз, спазват правилата за защита на потребителите и другите национални норми във връзка с използването на номерационните ресурси, приложими в държавите, в които се използват номерационните ресурси.


Чл. 133а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номерационни ресурси се определят с наредба от комисията след провеждане на обществено обсъждане по чл. 36, която се обнародва в "Държавен вестник".


Чл. 133б. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Комисията може да сключва споразумения за използването на междуличностни съобщителни услуги с номера между съседни населени места в граничните райони с други държави - членки на Европейския съюз, включително за използване на общ номерационен план за всички или за конкретни категории номера. Комисията информира всички засегнати от споразумението предприятия и крайни ползватели в подходящ срок преди влизане в сила на споразумението.

Раздел II.
Преносимост на номерата (Нов - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)


Чл. 134. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги чрез използване на номера от Националния номерационен план, осигуряват възможност за преносимост на номерата, като крайните ползватели имат право, при поискване, да запазят номерата си, независимо от предприятието, което предоставя услугата, за:
1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) географския номер при промяна на предприятието, предоставящо съответната услуга и/или при промяна на адреса си в рамките на един географски национален код за направление;
2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) негеографския номер за всяко местоположение.
3. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., отм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Комисията приема функционални спецификации за преносимост на номерата по ал. 1 след обществено обсъждане по чл. 36 и ги обнародва в официалния раздел на "Държавен вестник".
(4) Функционалните спецификации съдържат:
1. технически условия за осъществяване на преносимост;
2. необходими действия от предприятията, които са задължени да осигуряват преносимост, включително и срокове за извършването им;
3. метод за реализация на преносимостта;
4. изисквания относно базата данни, необходима за осигуряване на маршрутизацията;
5. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) задължения на предприятията, които осигуряват преносимостта, и причини за отказ от предоставяне на услугата за крайни ползватели;
6. процедура за осъществяване на преносимост;
7. принципи на ценообразуване и разпределяне на разходите между предприятията;
8. (нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) правила за компенсиране на крайните ползватели от доставчиците по лесен и навременен начин в случай на неспазване на задълженията по този раздел, включително в случаи на забавяния или на злоупотреби с процесите на пренасяне на номера, както и на пропуснати срещи за услуга и инсталация;
9. (нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) изисквания за информиране на крайните ползватели по време на процесите на пренасяне, както и за съществуването на правата на компенсация, посочени в т. 8.
(5) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Пренасянето на номера и последващото им активиране се осъществява във възможно най-кратък срок, определен във функционалните спецификации по ал. 3, по възможност на датата, когато такава е изрично договорена с крайния ползвател. Приемащият доставчик активира заявения за пренасяне номер в срок до един работен ден от договорената дата, като лишаването от услуга по време на процеса на преносимост не надвишава един работен ден. В случаите, когато крайният ползвател не се възползва от правото си да договори конкретна датата на преносимост, същата се определя от приемащия и даряващия доставчик.
(6) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Когато краен ползвател прекрати договор, той запазва правото за пренасяне на номер по ал. 1 към друг доставчик за срок от минимум един месец след датата на прекратяване, освен ако изрично не се откаже от това право.


Чл. 134а. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) (1) Приемащият доставчик води процесите по пренасяне на номера, като си сътрудничи добросъвестно с даряващия доставчик. Доставчиците са длъжни да не забавят, да не злоупотребяват с процесите на пренасяне на номера и да не пренасят номера без изричното съгласие на крайните ползватели. Договорите на крайните ползватели с даряващия доставчик се прекратяват автоматично, след като приключи процесът на преносимост.
(2) При поискване даряващите доставчици възстановяват оставащия кредит на потребителите, които ползват предплатени услуги. За възстановяването даряващият доставчик може да изисква такса, която е пропорционална и съразмерна на действителните разходи, направени от даряващия доставчик, само ако това е предвидено в договора.
(3) В случай на неуспех на процеса по пренасяне даряващият доставчик активира отново номера и услугите на крайния ползвател до успешното завършване на пренасянето. Даряващият доставчик продължава да предоставя своите услуги при условията на действащия договор с крайния ползвател до активирането на услугите на приемащия доставчик.
(4) Задълженията по ал. 3 не се прилагат при преносимост на номера по чл. 134, ал. 6.


Чл. 134б. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Предприятията, чиито мрежи или съоръжения за достъп се използват от даряващия или приемащия доставчик, или и от двамата, гарантират, че няма лишаване от услуга, което би забавило преносимостта на номера.

Чл. 135. (Отм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)


Чл. 136. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги, определят помежду си цени, свързани с осъществяването на преносимост на номерата, както следва:
1. еднократна цена, покриваща разходите, във връзка с проверка на идентификацията на абонат или потребител и за други дейности, свързани с администриране на процеса по пренасяне на номер;
2. цени за взаимно свързване във връзка с промяна на предприятието по чл. 134, ал. 1 при спазване на принципа за разходоориентираност.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)


Чл. 136а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Предприятията по чл. 134, ал. 1 не могат да определят и да налагат на крайните ползватели заплащането на цени за пренасяне на номер.


Чл. 137. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)


Чл. 138. (Отм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)

Раздел III.
Достъп до номера и услуги (Нов - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)


Чл. 138а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Предприятие, на което е предоставено право за ползване на номерационни ресурси, не дискриминира други доставчици на електронни съобщителни услуги и предприятия с предоставено право за ползване на номерационни ресурси по чл. 132а, ал. 3 чрез неравнопоставени условия по отношение на номерационните ресурси, използвани за осигуряване на достъп до техните услуги.


Чл. 138б. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Предприятията, предоставящи обществени междуличностни съобщителни услуги с номера и осигуряващи възможност за осъществяване на изходящи повиквания към номера от Националния номерационен план, осигуряват безплатен достъп, включително чрез обществени платени телефони, на крайните ползватели до единния европейски номер за спешни повиквания 112 и до националните номера за спешни повиквания.


Чл. 138в. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, когато е икономически възможно, осигуряват на всички крайни ползватели възможност за:
1. достъп до негеографски номера и ползване на услуги, предоставяни чрез тези номера в рамките на Европейския съюз; и
2. достъп до всички номера, предоставяни в рамките на Европейския съюз, независимо от използваните от предприятието технология и устройства, включително номерата от националните номерационни планове на държавите - членки на Европейския съюз, и универсални международни телефонни номера за достъп до услуги с безплатен достъп.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) В случай че виканият краен ползвател е ограничил достъпа до своя абонатен номер за повиквания от определени географски райони поради търговски съображения, ал. 1 не се прилага.
(3) Комисията може да изиска от предприятията, предоставящи обществени съобщителни мрежи и/или услуги, да блокират за всеки конкретен случай достъпа до номера или услуги, когато това е оправдано поради измама или злоупотреба, и да изиска в тези случаи от предприятията, предоставящи електронни съобщителни услуги, да си удържат съответните приходи от взаимно свързване и/или от други услуги.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) В случай че номерът по ал. 3 е от номерационния план на друга държава - членка на Европейския съюз или е универсален международен телефонен номер за достъп до услуги с безплатен достъп, предоставен на предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни услуги на територията на тази държава членка, комисията си взаимодейства със съответните регулаторни органи на тази държава членка за предприемане на действията по ал. 3.
(5) Комисията може да предприеме действията по ал. 3 и при обосновано искане на регулаторен или друг държавен орган на държава - членка на Европейския съюз.


Чл. 138г. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Предприятията, предоставящи услуги за гласови съобщения чрез фиксирани или мобилни наземни мрежи, нямат право да регистрират и да активират на името на един краен ползвател повече от 10 телефонни номера, чрез които се предоставят предплатени услуги за гласови съобщения.

Глава осма.
ТАКСИ


Чл. 139. (1) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Размерът на административните такси, дължими от лицата, осъществяващи електронни съобщения в изпълнение на изискванията на този закон, съответства на административните разходи на комисията, необходими за международно координиране и сътрудничество, хармонизация и стандартизация, анализ и контрол на пазара, изготвяне и прилагане на подзаконови нормативни актове и издаване на административни актове и контрол по изпълнението им.
(2) Административните такси по ал. 1 са:
1. годишна такса за контрол;
2. (отм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.)
3. (доп. - ДВ, бр. 11 от 2014 г., в сила от 07.02.2014 г., отм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.)
4. еднократна такса за административни услуги.


Чл. 140. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) (1) При предоставяне на индивидуални права за ползване на ограничен ресурс лицата заплащат еднократна такса за издаване на разрешение за ползване на ограничен ресурс.
(2) При провеждане на търг за издаване на разрешение за ползване на ограничен ресурс окончателната тръжна цена включва таксата по ал. 1.
(3) При изменение и допълнение на разрешение за ползване на радиочестотен спектър се дължи еднократна такса.
(4) При удължаване срока на действие на разрешение за ползване на радиочестотен спектър за наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги, се заплаща еднократна такса.
(5) Таксите за ползване на ограничен ресурс при индивидуални права за ползване са:
1. годишна такса за ползване на ограничен ресурс;
2. такса за временно ползване на ограничен ресурс.


Чл. 141. (1) (Доп. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Размерът на административната годишна такса за контрол е до 1,2 на сто от годишните брутни приходи от предоставянето на електронни съобщителни мрежи и/или услуги без включен данък върху добавената стойност след приспадане на трансферните плащания към други предприятия за взаимно свързване на мрежи и за достъп, транзит, роуминг, услуги с добавена стойност, както и разходи за уреждане на авторски и сродни права за радио- и телевизионни програми. В брутните приходи от предоставянето на електронни съобщителни мрежи и услуги се включват и всички приходи, произтичащи от ползването на ограничения ресурс.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Таксата по ал. 1 се заплаща от лицата, осъществяващи обществени електронни съобщения, до 15 юли на следващата година и се изчислява на база на приходите и разходите по ал. 1, информацията за които е предоставена от предприятията по реда на чл. 40.


Чл. 142. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) (1) Еднократната такса за административни услуги включва разходите за труд и материали.
(2) Еднократните такси по чл. 140 за индивидуални права за ползване на радиочестотен спектър включват разходите за честотно планиране и национална координация.


Чл. 143. (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Лицата, осъществяващи електронни съобщения след предоставяне на индивидуални права за ползване на ограничен ресурс, заплащат годишни такси за ползване на номерационни ресурси, радиочестотен спектър или позиции на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър.


Чл. 143а. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) (1) Размерите на таксите по чл. 140 и 143 се определят при отчитане на икономическото и технологичното състояние на пазара.
(2) Комисията определя размерите на приложимите такси за индивидуалните права за ползване на радиочестотен спектър по начин, който осигурява ефикасно предоставяне и използване на радиочестотния спектър, включително чрез:
1. определяне на минимални еднократни такси по чл. 140, ал. 1, 3 и 4, като се отчита стойността съгласно тарифата по чл. 147 на правата за ползване на радиочестотен спектър при възможно алтернативно ползване;
2. отчитане на разходите, които са породени от условията, с които са обвързани правата по т. 1, и
3. прилагане на условия за заплащане, свързани с действителната наличност за ползване на радиочестотния спектър.
(3) При определянето на размера на приложимите такси за индивидуалните права за ползване на хармонизиран радиочестотен спектър за безжични широколентови услуги се отчитат изискванията по чл. 71а.
(4) Решение за удължаване на срока на разрешение за ползване на хармонизиран радиочестотен спектър по реда на чл. 114б може да доведе до преразглеждане на размерите на приложимите такси и на други условия, свързани с тях, за индивидуалните права за ползване на хармонизиран радиочестотен спектър в съответната радиочестотна лента, в съответствие с резултатите от извършения анализ по чл. 53, ал. 2.
(5) Размерът на таксата по чл. 140, ал. 1 за индивидуалните права за ползване на номерационни ресурси се определя по начин, който осигурява ефикасно използване на номерационните ресурси.
(6) Размерите на таксите по чл. 140 и 143 за индивидуалните права за ползване на радиочестотен спектър се определят въз основа на един или повече от следните критерии:
1. брой на регистрираните жители, които могат да бъдат обслужени от електронната съобщителна мрежа, за която е предоставено индивидуално право за ползване на радиочестотен спектър;
2. териториален обхват;
3. ефективно излъчена мощност или мощност на изхода на предавателя;
4. заемана честотна лента;
5. брой на използваните радиостанции;
6. брой на използваните радиочестотни канали;
7. вид на радиочестотния канал (радиочестотна лента) - симплексен/дуплексен;
8. вид на електронната съобщителна мрежа;
9. брой на използваните електронни съобщителни мрежи;
10. предназначение на радиостанциите и електронните съобщителни мрежи;
11. срок на ползване на радиочестотния спектър.
(7) Размерът на таксата за ползване на номерационни ресурси по чл. 143 се определя въз основа на степента на ограниченост на номерационните ресурси, като се отчита и икономическата им стойност, определена на базата на критерии, които комисията предварително определя и публикува на страницата си в интернет.

Чл. 144. (Отм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.)


Чл. 145. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Таксите по чл. 143 се плащат на 4 равни вноски до края на тримесечието, за което се дължат.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Предприятието може да плати таксите по чл. 143 до края на първото тримесечие на текущата година. В този случай таксата се плаща с отстъпка в размер 5 на сто.


Чл. 146. (1) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) При издаване на временно разрешение за ползване на радиочестотен спектър лицата заплащат следните такси:
1. еднократна такса за издаване на разрешение;
2. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) такса за временно ползване на радиочестотен спектър.
(2) Таксата по ал. 1, т. 2 е пропорционална на времето, за което се издава разрешението.


Чл. 147. (1) Размерът на таксите по тази глава, сроковете и начинът на плащането им се определят с тарифа за таксите, които се събират от комисията, приета от Министерския съвет по предложение на комисията.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Таксите се определят с оглед на постигане на целите по чл. 4 и при спазване на принципите на обективност, прозрачност, равнопоставеност и пропорционалност, като допълнителните административни разходи и съпътстващите такси се свеждат до минимум.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) Лицата, получили индивидуално право за ползване на един и същ ограничен ресурс, заплащат едни и същи годишни такси.
(5) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) В тарифата по ал. 1 се определят случаите на освобождаване от една или повече административни такси по чл. 139, ал. 2 на предприятия, чийто оборот е под определен праг или чиито дейности не надвишават определен пазарен дял или ограничен териториален обхват.


Чл. 148. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Таксите по тарифата постъпват и се отчитат по бюджета на комисията, която е администратор на тези приходи.

Чл. 149. (1) (Отм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)
(2) Не се дължат такси по реда на тази глава от:
1. държавни органи, които осъществяват електронни съобщения за собствени нужди, свързани с техните функции;
2. дипломатически представителства и други организации със статут на дипломатически мисии, когато осъществяват електронни съобщения за собствени нужди на основата на реципрочност;
3. (нова - ДВ, бр. 20 от 2021 г.) научни организации, които осъществяват електронни съобщения за собствени нужди, за реализиране на краткосрочни проекти или експериментално използване.

Глава девета.
ПАЗАРИ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И/ИЛИ УСЛУГИ