навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 1 ОТ 10 ОКТОМВРИ 2007 Г. ЗА ПРОУЧВАНЕ, ПОЛЗВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ

В сила от 30.10.2007 г.
Издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на здравеопазването и министъра на икономиката и енергетиката

Обн. ДВ. бр.87 от 30 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 21 Февруари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 19 Март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.90 от 31 Октомври 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2016г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се регламентират специфичните изисквания за проучването и ползването на подземните, в т.ч. и минералните води и опазването им от замърсяване и влошаване.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) Целта на тази наредба е да бъде осигурено:
1. опазване на подземните води като ценен природен ресурс и основен източник на вода за питейно-битово водоснабдяване;
2. прекратяване или ограничаване на въвеждането на замърсители в подземните води;
3. предотвратяване влошаването на химичното състояние на всички подземни водни тела;
4. постигане и поддържане на добро количествено и добро химично състояние на подземните водни тела на територията на Република България;
5. (нова - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) събиране на данни и информация за оценката на състоянието на подземните водни тела и риска от влошаването му в резултат от човешката дейност.
(2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) За целите по ал. 1 за всяко подземно водно тяло се извършва:
1. характеризиране на подземното водно тяло;
2. оценка на количественото и химичното му състояние;
3. оценка на риска за непостигане на добро състояние в резултат от разрешени и прогнозирани в плановете за управление на речните басейни дейности;
4. планиране на мерки за постигане и/или поддържане на добро количествено и химично състояние;
5. обосноваване на случаите, при които може да се допусне изключение от целите за постигане на добро количествено или химично състояние;
6. оценка на кумулативното въздействие на съществуващите, разрешени по реда на Закона за водите, и бъдещи дейности, одобрени/съгласувани по реда на Закона за опазване на околната среда и/или Закона за биологичното разнообразие върху елементите по чл. 42 и 72, определящи условията за добро състояние на подземните водни тела в процеса на прилагане на плана за управление на речните басейни:
а) в рамките на процедурата по глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие;
б) с преценката по чл. 163 на искането за издаване или изменение на разрешително, когато е заявено изменение на параметрите му.
(3) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) Състоянието на подземните водни тела е количествено и химично и се оценява като:
1. добро - когато са изпълнени условията за добро количествено състояние по чл. 42, ал. 2 и условията за добро химично състояние по чл. 72;
2. лошо - във всички останали случаи, когато не са изпълнени едно или няколко от условията по т. 1.
(4) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) Оценката на риска за влошаване на състоянието на подземните водни тела или части от тях се извършва при характеризиране на подземните водни тела съгласно ал. 2, т. 1 на базата на актуализираните характеристики на подземното водно тяло и реалистичния сценарий в прогнозата за демографското и икономическото развитие в съответните басейни и подбасейни.
(5) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) Състоянието на подземните водни тела се оценява по данните от изпълнените:
1. програми за мониторинг на водите, одобрени от министъра на околната среда и водите по реда на чл. 169, ал. 2 от Закона за водите;
2. програми за собствен мониторинг, изпълнявани от:
а) титулярите на разрешителни за водовземане и/или ползване на подземен воден обект, издадени по реда на Закона за водите;
б) операторите на инсталации с издадени комплексни разрешителни по реда на глава седма, раздел втори от Закона за опазване на околната среда;
в) операторите на депа за отпадъци;
г) лицата, задължени да изпълняват собствен мониторинг във връзка с отстраняване на минали екологични щети;
д) други лица, задължени по силата на нормативен или административен акт;
3. контролни измервания на нива и/или дебити в пунктове от мрежите за мониторинг по т. 1.
(6) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) Характеризирането, оценката на риска и на състоянието на подземните водни тела се извършва при спазване на изискванията на тази наредба и ръководствата от общата стратегия за прилагане на Рамковата директива за водите, като се прилагат одобрени от министъра на околната среда и водите национални подходи, предложени от директорите на басейнови дирекции и публикувани на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите.
(7) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) Целите по ал. 1 се постигат чрез:
1. установяване на стандарти за качество на подземните води и прагове на замърсяване на подземните води;
2. забрани за отвеждане на замърсители в подземните води;
3. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) осигуряване на баланс между подхранването на подземните води и необходимото количество за водните екосистеми и водовземането;
4. идентифициране и насочване в обратна посока на всяка значима и устойчива тенденция за повишаване на концентрацията на замърсители в подземните води;
5. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) планиране и изпълнение на мерки за опазване, подобряване и възстановяване на състоянието на подземните водни тела и поддържане на добро количествено и добро химично състояние на подземните води, включително издаване на разрешителни по т. 7 и преразглеждане на разрешителни в случаите по чл. 174а;
6. осигуряване на актуална и достоверна информация от проучването на подземните води;
7. издаване на разрешителни за:
а) водовземане от подземни, вкл. минерални води или предоставяне на концесии за добив на минерални води;
б) ползване на воден обект за изграждане на съоръжения за подземни води;
в) ползване на воден обект за реинжектиране или инжектиране на води в подземните води;
г) (доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) ползване на воден обект за пряко отвеждане на замърсители в подземните води - когато отвеждането е в малки количества с научна цел за характеризиране, опазване и възстановяване на водните тела;
д) (доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) ползване на воден обект за инжектиране на въглероден диоксид, природен газ или втечнен нефтен газ в подземни водни обекти;
е) ползване на воден обект за изкуствено подхранване на подземните води;
ж) (доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) хидрогеоложки проучвания, във връзка с дейностите по букви "в", "г", "д" и "е";
8. поставяне на условия при издаването на разрешителните по т. 7 и предписване на по-строги условия във вече издадени разрешителни, вкл. и за предотвратяване на пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води;
9. съгласуване извършването на сондажна и/или минна дейност, както и за добив на подземни богатства в райони със значителни ресурси на подземни води;
10. забрана или ограничаване на дейности върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества или други замърсители в подземните води;
11. категоризиране на водоползвателите съобразно количеството на използваните от тях води;
12. организирано използване на подземните води и разкриването им с минимален брой съоръжения, предназначени за водовземане;
13. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)
14. (нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) определяне на надморска височина на допустимото понижение на водното ниво за всяко подземно водно тяло или за част от водно тяло;
15. (нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) ежегодно определяне на естествените и разполагаемите ресурси на подземните водни тела въз основа на актуални хидроложки и хидрогеоложки данни;
16. (нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) ежемесечно определяне общото черпене от подземните водни тела и свободните водни количества;
17. (нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) определяне на ограничения при издаването на разрешителни за водовземане от подземни води;
18. (нова - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) мониторинг на количественото и химичното състояние на подземните водни тела, включително собствен мониторинг в съответствие с установения натиск и въздействие от човешка дейност върху подземните водни тела;
19. (нова - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) контрол за изпълнение на параметрите и условията в издадените разрешителни и осигуряване на информация за изпълнението не по-малко от един път в периода на действие на плана за управление на речните басейни.
(8) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) Действията по ал. 7 се изпълняват в процеса на разработване и на прилагане на плана за управление на речните басейни.

Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Разрешителните за ползване на воден обект за изграждане на съоръженията за подземни води по чл. 46, ал. 1, т. 1, букви "ж" и "з" от Закона за водите се издават в рамките на разрешително за водовземане, за отвеждане, за инжектиране или за реинжектиране чрез нови съоръжения.


Чл. 2б. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) (1) За опазване на подземните води от замърсяване и влошаване се извършват оценки в рамките на процедурите по глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за съответствието на инвестиционните предложения с изискванията за постигане на добро състояние на подземните води, включително за:
1. дълбоки водоснабдителни сондажи, представляващи вертикални съоръжения за подземни води с дълбочина, по-голяма от 10 м, разкриващи първото от повърхността подземно водно тяло, които могат да въздействат върху състоянието на околната среда чрез използването на материали, съдържащи приоритетни вещества, включително в обсадните и филтровите колони или засипката на филтъра при изграждане на съоръжението;
2. дълбоки сондажи, представляващи вертикални съоръжения за подземни води, разкриващи второто или по-дълбоко разположено от повърхността подземно водно тяло, които могат да въздействат върху състоянието на околната среда чрез:
а) използването на материали, съдържащи приоритетни вещества, включително в обсадните и филтровите колони или засипката на филтъра при изграждане на съоръжението;
б) неподходящо избрана конструкция, включително непредвидена циментация на прикриващите колони или неправилно изградена засипка на гравийните филтри, създаващи предпоставки за:
аа) смесването на подземни води с различни качества;
бб) пряко отвеждане чрез съоръжението на замърсители от повърхността или от други подземни водни тела в подземните води;
вв) протичане на подземни води от първото от повърхността в по-дълбоко разположеното подземно водно тяло, в резултат от което чрез понижението на водното ниво в първото водно тяло се оказва отрицателно въздействие върху екосистемите;
3. добив на подземни води, представляващ водовземане от подземни води, което може да въздейства върху състоянието на околната среда чрез:
а) надвишаване на разполагаемите ресурси на подземното водно тяло или в частта от него, в която са разположени водовземните съоръжения;
б) понижаване на водното ниво, при което:
аа) се влошава състоянието на свързаните с подземното водно тяло повърхностни води;
бб) се увреждат сухоземни екосистеми, зависещи пряко от подземното водно тяло;
вв) се влошава подхранването на водите на влажните зони, зоните за опазване на стопански значими водни организми, защитени територии и защитени зони;
в) създаване на понижение на водното ниво в пунктове за мониторинг от мрежата за мониторинг на количественото състояние на подземните водни тела, по които се определят естествените ресурси на подземното водно тяло и посоката на потока на подземните води;
г) създаване на понижение на водното ниво, променящо временно или постоянно изменението в посоката на потока в подземното водно тяло и създаващо опасност от привличане на солени или замърсени води;
4. изкуствено подхранване на подземни води, представляващо прякото вливане или инжектиране, чрез вертикални съоръжения за подземни води или чрез инфилтрационни съоръжения, разположени на повърхността, на вода от повърхностно или от друго подземно водно тяло или инжектиране или реинжектиране на топлинно преработена вода с цел възстановяване или увеличаване на ресурсите на подземното водно тяло, което може да въздейства върху състоянието на околната среда чрез:
а) качеството на вливаната или инжектираната вода, което може да:
аа) доведе до отвеждането в подземните води на приоритетни или опасни вещества;
бб) доведе до отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества, за които се счита, че не са опасни, но създават риск или потенциален риск за замърсяване и отвеждането им причинява влошаване на подземните води и предизвикване на значими и устойчиви тенденции за повишаване на концентрацията на замърсителите;
б) неподходящо избрана конструкция на съоръженията, създаваща предпоставки за пряко отвеждане на замърсители от повърхността в подземните води чрез съоръженията;
5. инжектиране на нефт, газ, въглероден диоксид и втечнен нефтен газ в подземни водни обекти, което може да въздейства върху състоянието на околната среда чрез:
а) съоръжението, чрез което се извършва инжектирането, по всички критерии, посочени в т. 2;
б) замърсяване на околната среда с инжектираните вещества;
6. пряко или непряко отвеждане в подземните води на замърсители, включително приоритетни вещества, от депонирани материали или отпадъчни води, формирани от дейността на обекти, разположени на повърхността.
(2) Оценките по ал. 1 се представят със становището за допустимост по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите и включват:
1. информация за подземното водно тяло съгласно действащия план за управление на речните басейни и показателите, по които водното тяло е оценено в риск или в състояние, по-ниско от добро;
2. разполагаеми ресурси на подземното водно тяло, общо разрешено водовземане от него по издадени разрешителни и от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите, изчислен експлоатационен индекс и свободни водни количества;
3. разполагаеми ресурси на подземното водно тяло в землището на населеното място, в което е разположено инвестиционното предложение;
4. общо съществуващо и бъдещо водовземане от подземното водно тяло в землището на населеното място, в което е разположено инвестиционното предложение, което включва разрешеното водовземане по реда на Закона за водите, както и водовземането по одобрени и/или съгласувани инвестиционни предложения по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие и изчислен експлоатационен индекс;
5. данни за установените към момента и очакваните в резултат от реализиране на инвестиционното предложение замърсяващи вещества и/или показатели на замърсяване;
6. приблизително изчислен радиус на района, в който ще бъде създадено понижение на водното ниво в резултат от кумулативно въздействие на водовземането по т. 4 - когато изчисленият експлоатационен индекс е над 40 %;
7. критериите за добро количествено и химично състояние на подземното водно тяло, които може да бъдат засегнати, включително: надвишаване на разполагаемите ресурси, създаване на интрузия на солени или замърсени води, влошаване на състоянието на повърхностни водни тела и сухоземни екосистеми, понижаване на водното ниво в пунктове за мониторинг, по които се определят естествените ресурси и посоката на потока на подземните води и/или в съоръжения за питейно водоснабдяване, попадащи в района по т. 6;
8. информация за опасността от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води;
9. забрани и ограничения в Закона за водите по отношение на този вид натиск и забрани в плановете за управление на речните басейни и плановете за управление на риска от наводнения, свързани с въздействия по т. 7 и 8;
10. заключение за:
а) допустимост на инвестиционното предложение - ако оценките по т. 7 и 8 покажат, че няма да бъдат засегнати критериите за добро количествено състояние по т. 7 и няма опасност от отвеждане на замърсители в подземните води и не са налице забрани по т. 9;
б) допустимост на инвестиционното предложение след извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ако оценките по т. 7 и 8 покажат, че е възможно засягане на критериите за добро количествено и химично състояние на подземното водно тяло и/или има опасност от отвеждане на замърсители във водното тяло;
в) недопустимост на инвестиционното предложение - при нарушаване на каквито и да е забрани в Закона за водите и/или забрани в плановете за управление на речните басейни и плановете за управление на риска от наводнения, свързани с въздействия по т. 7 и 8;
г) прилагане на чл. 156е, ал. 5 - 7 от Закона за водите - при изчислен експлоатационен индекс по т. 2, по-голям от 60 %, и/или когато мониторингът на нивата във водното тяло показва понижение на водните нива в пунктове от мрежата за мониторинг на количественото състояние на подземните водни тела, по които се определят естествените ресурси на подземното водно тяло и посоката на потока на подземните води.

Чл. 3. (1) Лицата, черпещи подземни води и ползващи подземни водни обекти за изграждане на съоръжения, предназначени за водовземане, се категоризират в две групи:
1. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г.) I категория - при средноденонощен дебит, по-голям от 1 l/s;
2. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г.) II категория - при средноденонощен дебит 1 l/s и по-малък от 1 l/s.
(2) Категорията на водоползвателите по ал. 1 е основа за определяне на специфичните изисквания за:
1. вида и обема на дейностите за проучване на подземните води;
2. собствения мониторинг на подземните води.
(3) Разпоредбите по ал. 1 и 2 не се прилагат за:
1. минерални води - изключителна държавна собственост, от находищата за минерални води по приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите;
2. минерални води - публична общинска собственост, по чл. 19, т. 3 от Закона за водите.

Глава втора.
ПРОУЧВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ

Раздел I.
Общи изисквания


Чл. 4. Проучването на подземни води включва дейностите за осигуряване на информация за характеризиране на подземни водни тела или на части от тях, вкл. за:
1. литоложкия строеж на водоносния хоризонт;
2. структурата на водоносния хоризонт;
3. оценка на граничните условия;
4. филтрационните и миграционните характеристики;
5. филтрационното поле;
6. геотермичното поле;
7. химичния състав и физико-химичните свойства на подземните води;
8. въздействието на човешките дейности.


Чл. 5. (1) Структурата на водоносния хоризонт се определя от слоестостта или разнородността му.
(2) В случаите, в които водоносният хоризонт е слоест или разнороден, се осигурява информация за:
1. площната издържаност и дебелината на отделните слоеве или зони;
2. водните нива в отделните водоносни слоеве или зони;
3. филтрационните им характеристики.


Чл. 6. Информацията за граничните условия включва оценка на:
1. потока, постъпващ по границите на подземното водно тяло, или частта от него;
2. връзката между подземното водно тяло и леглото на повърхностните води;
3. нивата по границите на подземното водно тяло с повърхностните води и изменението им във времето;
4. дебитите по вътрешните граници на подземното водно тяло и разпределението им във времето;
5. инфилтрацията при безнапорните водоносни хоризонти;
6. хидравличното несъвършенство на съоръженията за подземни води, предназначени за водовземане.


Чл. 7. Информацията за филтрационните и миграционните характеристики се осигурява чрез:
1. опитно-филтрационни изследвания или по данни от режимни наблюдения за изменението на нивата и дебита на подземните води - за коефициентите на филтрация, на водопроводимост и на нивопредаване;
2. опитно-миграционни или лабораторни изследвания - за хидрогеохимичните или топлофизичните параметри.


Чл. 8. (1) Филтрационното поле се определя чрез актуално измерване на нивата на подземните води в изучаваната филтрационна област.
(2) Филтрационното поле може да бъде:
1. естествено - когато във филтрационната област не се осъществява водовземане;
2. нарушено - когато режимът на нивата на подземните води е променен в резултат на водовземане.
(3) Определеното филтрационно поле при условията на ал. 1 и 2 е начално условие за оценка на въздействието върху състоянието на подземните води.


Чл. 9. (1) Геотермичното поле при проучване на минерални води се характеризира чрез разпределението на температурите по площ и дълбочина на находището на минерални води и покриващите го пластове.
(2) Характеристиката на филтрационното и геотермичното поле е основа за разработването на характеристиката на полето на приведените напори.


Чл. 10. (1) Характеризирането на химичния състав и физико-химичните свойства на подземните води включва:
1. фоновите нива;
2. базовите нива;
3. моментния химичен състав и физико-химични свойства.
(2) Химичният състав и физико-химичните свойства на подземните води се определят чрез полеви измервания и лабораторни изпитвания на проби от:
1. подземни води за всички вещества и показатели, посочени в приложение № 1;
2. от минералните води за всички вещества и показатели, характерни за находището на минерална вода, определени със сертификата или балнеологичната оценка на минералната вода.
(3) Измерванията и изпитванията по ал. 2 се извършват от акредитирани лаборатории.
(4) Данните по ал. 3 са основание за:
1. определяне на замърсителите на подземните води, включително:
а) вещества, йони или показатели за замърсяване от естествен произход или получени в резултат от човешка дейност;
б) изкуствени комплексни вещества;
2. оценка на опасността на замърсителите за подземните води.


Чл. 11. (1) (Предишен текст на чл. 11 - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Информацията за въздействието на човешките дейности върху подземните води включва въздействието от:
1. разрешено и упражнявано по силата на Закона за водите водовземане;
2. разрешено пряко и непряко отвеждане на замърсители в подземните водни тела;
3. разрешено реинжектиране или инжектиране в подземни водни тела;
4. разрешено изкуствено подхранване на подземни води;
5. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)
(2) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Информацията по ал. 1 включва и разрешеното водовземане, инжектиране, реинжектиране и подхранване на подземните води чрез нови съоръжения за подземни води.


Чл. 12. (1) Проучването на подземните води е основа за съставяне на концептуален модел на подземните водни тела.
(2) Концептуалният модел по ал. 1 е опростено представяне на подземното водно тяло, находището на минерални води или част от водно тяло и включва:
1. естествените му характеристики по чл. 4, т. 1, чл. 5 и 6, и
2. въздействието върху него на човешките дейности по чл. 11.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Концептуалният модел по ал. 1 е основание за:
1. избор на изчислителната схема за оценка на технически възможния дебит на съоръженията;
2. оценка на въздействието на предвидените дейности върху състоянието на подземните водни тела;
3. избор на местоположението на пунктовете за мониторинг в подземните водни тела, определени като рискови по отношение на невъзможността за достигане на целите за опазване на околната среда по чл. 156а, ал. 1 от Закона за водите.


Чл. 13. (1) Подземните водни тела и находищата на минерални води се представят:
1. според структурата на водоносните хоризонти като:
а) единични;
б) слоести;
в) разнородни;
2. според хидравличните условия по горнището на водоносния хоризонт като:
а) напорни;
б) безнапорни;
в) напорно-безнапорни;
3. според филтрационните свойства на подземното водно тяло като:
а) еднородни - при които филтрационните параметри на средата са съизмерими в рамките на подземното водно тяло или частта от водното тяло и могат да бъдат характеризирани със средни представителни стойности;
б) нееднородни - при които отделните слоеве, пластове или зони са различно водообилни и всеки от тях може да се характеризира със свои представителни параметри;
в) особено нееднородни - при които не могат да се определят достатъчно представителни хидрогеоложки параметри.
(2) При представянето по ал. 1, т. 3 водоносните слоеве, пластове или тектонски нарушени зони в подземното водното тяло или находището на минерални води се определят според водообилността им като:
1. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г.) слабо водообилни - при проводимост на пласта Т < 10 m2/d;
2. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г.) средно водообилни - при проводимост на пласта Т = 10 - 250 m2/d;
3. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г.) водообилни - при проводимост на пласта Т = 250 - 500 m2/d;
4. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г.) силно водообилни - при проводимост на пласта Т > 500 m2/d.
(3) Като еднородни се приемат подземни водни тела или находища на минерални води, в които водообилността на отделните слоеве, пластове или зони във водното тяло се изменят в границите, посочени за всяка от категориите по ал. 2.


Чл. 14. Според граничните условия подземните водни тела или находища на минерални води са:
1. с прости гранични условия - ако местоположението и ролята на границите са доказани с конкретни проучвания и са постоянни във времето;
2. със сложни гранични условия - ако местоположението и ролята на границите са обосновани по общогеоложки предпоставки, не са доказани с конкретни проучвания или са променливи във времето.


Чл. 15. (1) По сложност на хидрогеоложките условия подземните водни тела или находища на минерални води се групират като:
1. I група - с прости хидрогеоложки условия: филтрационните свойства са еднородни и граничните условия са прости;
2. II група - със сложни хидрогеоложки условия: филтрационните свойства са нееднородни или особено нееднородни и граничните условия са сложни.
(2) Хидрогеоложките условия се определят като сложни, ако е налице поне едно от изброените условия по ал. 1, т. 2.


Чл. 16. (1) По степен на изученост подземните водни тела или находища на минерални води се групират като:
1. I група - с добре изучени хидрогеоложки условия;
2. II група - със средно изучени хидрогеоложки условия;
3. III група - със слабо изучени хидрогеоложки условия.
(2) Добре изучени са хидрогеоложките условия, когато чрез провеждането на специализирани проучвания са изяснени:
1. филтрационните параметри и тяхната нееднородност;
2. местоположението, ролята и изменението във времето на граничните условия;
3. филтрационното поле и въздействието на съществуващите водовземания върху него;
4. хидрохимичните и геотермичните условия;
5. всички източници за формиране на експлоатационните ресурси и съществуват данни за количественото им определяне.
(3) Средно изучени са хидрогеоложките условия, когато:
1. липсват детайли при изясняване на характеристиките по ал. 2, т. 1, 3 и 4;
2. са изяснени местоположението, ролята и изменението във времето на граничните условия;
3. са изяснени основните източници за формиране на експлоатационните ресурси и съществуват данни за количественото им определяне, а останалите източници за формиране на ресурсите са второстепенни или предполагаеми.
(4) Слабо изучени са хидрогеоложките условия, когато:
1. има приблизителна представа за характеристиките по ал. 2, т. 1, 3 и 4;
2. местоположението, ролята и изменението във времето на граничните условия са неясни или недостатъчно изучени;
3. се познава само част от източниците за формиране на експлоатационните ресурси на водното тяло и липсват достатъчно данни за количественото им определяне.


Чл. 17. (1) Проучване на подземните води се извършва:
1. за водни тела, находища на минерални води или части от водни тела, за които не са налични данни за съставяне на концептуалния модел по чл. 12;
2. в процеса на изграждане на съоръжения за подземни води;
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) за оценка на състоянието на подземните води и въздействието върху тях при издаване на разрешителни за ползване на подземен воден обект по реда на Закона за водите, за реинжектиране или инжектиране на води, за изкуствено подхранване на подземните води и за отвеждане на замърсители в подземните води;
4. (нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) за оценка на въздействието и предотвратяване на опасността от замърсяване на съседни или пресечени от съоръженията за инжектиране по-плитко разположени подземни водни тела, при издаване на разрешителни за инжектиране на въглероден диоксид, природен газ или втечнен нефтен газ в подземни водни обекти;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) за разрешаване на дейности, които могат да доведат до пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците и Закона за подземните богатства;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) за определяне на площадки за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) При проучването по ал. 1, т. 3, 4, 5 и 6 се извършва и оценка на риска от замърсяване на подземните води по методиката за оценка на риска, утвърдена от министъра на околната среда и водите.


Чл. 18. (1) Обхватът и съдържанието на дейностите за проучване на подземните води се определят в зависимост от:
1. сложността на хидрогеоложките условия;
2. степента на изученост на водното тяло;
3. въздействието на човешката дейност върху състоянието на подземните води;
4. целта на проучването.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 28 от 2013 г.)

Раздел II.
Характеризиране на подземните водни тела


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) Характеризирането на подземните водни тела включва:
1. оценка на естествените им характеристики;
2. оценка на натиска и въздействието от човешките дейности върху тях.
(2) Количественото и химичното състояние на подземните водни тела може да бъде добро или лошо.
(3) Общото състояние на подземните води се определя, като се приема по-лошото от състоянията по ал. 2.


Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) (1) Характеризирането на подземните водни тела е първоначално и допълнително.
(2) Характеризирането по ал. 1 се извършва на всеки 6 години в процеса на актуализиране на плановете за управление на речните басейни.
(3) Директорите на басейнови дирекции съставят и поддържат паспорти на подземните водни тела, съдържащи информацията за тяхното характеризиране в съответния план за управление на речните басейни.
(4) Паспортите по ал. 3 се публикуват на интернет страниците на басейновите дирекции заедно с проекта на план за управление на речните басейни.


Чл. 21. (1) Първоначално характеризиране се извършва за всички определени подземни водни тела за оценка на:
а) начина на ползването и степента им на изученост;
б) риска да не постигнат целите за опазване на околната среда по чл. 156а, ал. 1, т. 2 от Закона за водите.
(2) Първоначалното характеризиране се извършва въз основа на съществуващите данни за хидрогеоложките условия, геоложкия строеж и почвите, както и данни за земеползването, отвеждането на замърсители в подземните води, водовземането от подземни води и др., като се определят:
1. местоположението и границите на подземното водно тяло;
2. въздействието от човешки дейности върху водното тяло, вкл. от:
а) точкови източници на замърсяване;
б) дифузни източници на замърсяване;
в) водовземане;
г) изкуствено подхранване;
3. общият характер и литоложкият строеж на геоложките пластове, покриващи водното тяло в зоната на подхранването му;
4. подземните водни тела, от които зависят пряко водни екосистеми и/или сухоземни екосистеми.
(3) Първоначално характеризиране по ал. 2 може да бъде извършено и за група подземни водни тела.


Чл. 22. (1) Допълнително характеризиране се извършва за всички подземни водни тела или групи водни тела, за които:
1. при първоначалното характеризиране е установено, че съществува риск да не постигнат целите за опазване на околната среда по чл. 156а, ал. 1, т. 2 от Закона за водите и
2. е необходимо да се извърши точна оценка на риска и да се определят конкретни мерки за възстановяване и опазване на подземните води.
(2) Допълнителното характеризиране на подземно водно тяло включва информация за въздействието на човешките дейности върху подземните води, както и информация за:
1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) геоложките характеристики, вкл. разпространението и вида на геоложките единици (пластове, слоеве);
2. хидрогеоложките характеристики на подземното водно тяло, вкл. коефициента на филтрация в подземното водно тяло, пористостта на водоносния хоризонт и неговия тип, в зависимост от хидравличните условия по горнището му;
3. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) характеристика на отложенията и почвите, покриващи водното тяло в зоната на подхранването му, вкл. тяхната дебелина, пористост, коефициент на филтрация и абсорбционни свойства;
4. характеристика на слоистостта на водоносния хоризонт;
5. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) идентифициране на водни и/или сухоземни екосистеми и повърхностни водни тела, с които подземното водно тяло е свързано и необходимото водно количество за подобряване или поддържане на състоянието им;
6. оценка на посоките и степента на обмен на води между подземното водно тяло и повърхностните води;
7. (доп. - ДВ, бр. 90 от 2014 г., в сила от 31.10.2014 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) оценка на естествените и разполагаемите ресурси на подземните водни тела;
8. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) характеризиране на химичния състав на подземните води, вкл. подробна информация за приноса от човешки дейности при формирането му:
а) фонови нива;
б) базови нива;
в) превишения.
(3) В случаите, в които съществуват данни за фоновите нива на веществата в подземните водни тела, характеризирането по ал. 2, т. 8 може да се извърши за обособени типове подземни водни тела.


Чл. 23. (1) (Предишен текст на чл. 23 - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) Информацията за въздействието на човешките дейности върху подземните води за подземните водни тела в риск и за трансграничните подземни водни тела включва:
1. местоположението на съоръженията за подземни води, предназначени за водовземане, с изключение на:
а) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) съоръженията, от които се черпи средно по-малко от 10 m3/d;
б) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) съоръженията за питейно-битово водоснабдяване, от които се черпи средно по-малко от 10 m3/d или се осигурява вода за по-малко от 50 души;
2. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) черпените средногодишни дебити на съоръженията по т. 1;
3. химичния състав на черпените води;
4. местоположението на съоръженията за пряко отвеждане на замърсители в подземните води;
5. отвежданите водни обеми чрез съоръженията по т. 4;
6. химичния състав на отвежданите води по т. 5;
7. земеползването в зоната или зоните на подхранване, включително:
а) внасяните замърсители;
б) антропогенните изменения на характеристиките на подхранване, като дъждовни води, отклоняване на оттичащите се води през водоплътни покрития на земната повърхност, изкуствено подхранване на подземните води, завиряване или отводняване;
в) (нова - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) замърсени места, включително от минали човешки дейности.
(2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) В информацията за въздействието от човешките дейности по ал. 1 се включват и:
1. сумарното разрешено водовземане от подземни води с дебит, по-малък от 10 m3/d;
2. сумата от водните количества от кладенците за задоволяване на собствените потребности на гражданите.
(3) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) Информацията по ал. 2 се обобщава за землищата на населените места и се представя в концептуалния модел на водното тяло като кладенец с дебит, равен на сумата на дебитите по ал. 2, т. 1 и 2.

Чл. 24. (1) При характеризирането на подземните водни тела по чл. 22 се идентифицират телата, за които ще бъдат определени по-малко строги цели за опазване на околната среда.
(2) По-малко строги цели за количественото състояние на подземните води могат да се определят при условията на чл. 156г от Закона за водите и като се вземе предвид въздействието на състоянието на подземното водно тяло върху:
а) свързаните с него повърхностни води и сухоземни екосистеми;
б) регулирането на повърхностните води, защитата от наводнения и отводняването на земи;
в) човешкото развитие.
(3) По-малко строги цели за химичното състояние на подземните води могат да се определят при условията на чл. 156г от Закона за водите и когато подземното водно тяло е така замърсено, че постигането на добро химично състояние на подземните води е неосъществимо или прекомерно скъпо.
(4) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) При определяне на по-малко строги цели за подземните водни тела се прилага методиката по чл. 156е, ал. 9 от Закона за водите.

Чл. 24а. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) (1) Оценката на риска за непостигане на добро количествено състояние на подземните водни тела се извършва на базата на разрешеното и прогнозирано в плана за управление на речните басейни черпене за всеки един от рецепторите, значим за изпълнение на условията за добро количествено състояние по чл. 42, ал. 2, включително за:
1. понижаване на водното ниво в райони:
а) на мониторингови пунктове, по данните от които се определя естественият режим на подземните води и средномногогодишното подхранване на подземните водни тела;
б) на разрешено водовземане за питейно-битово водоснабдяване на населението;
в) с връзка между повърхностни и подземни водни тела;
г) на сухоземни екосистеми, пряко зависими от подземните води;
2. интрузия на солени или замърсени води от:
а) Черно море;
б) повърхностни водни тела, категория река или езеро;
в) други подземни водни тела;
3. общо черпене, надвишаващо разполагаемите ресурси на подземното водно тяло, и/или наличие на тенденция за понижение на водното ниво в периода от 2008 г. до момента на оценката в мониторингови пунктове, по данните от които се определя естественият режим на подземните води и средномногогодишното подхранване на подземните водни тела.
(2) Оценката на риска за непостигане на добро химично състояние на подземните водни тела се извършва за всеки един от рецепторите, значим за изпълнение на условията по чл. 72 за добро състояние, включително за:
1. площта на водното тяло, потенциално засегната от натиск от обекти - точкови и дифузни източници и емитираните замърсяващи вещества или показатели за замърсяване от тези обекти;
2. наличие на превишения на стандартите за качество и/или праговите стойности във:
а) пунктове от мрежата за мониторинг на химичното състояние на подземните водни тела;
б) пунктове за собствен мониторинг на подземните води;
3. наличие на тенденции за повишаване на концентрациите на замърсяващи вещества или показатели на замърсяване в периода от 2008 г. до момента на оценката в пунктовете по т. 1;
4. наличие на интрузия на солени и замърсени води от водните тела по ал. 1, т. 2;
5. наличие на риск в райони с установени превишения на концентрациите на замърсяващи вещества или показатели на замърсяване за:
а) влошаване на качествата на подземните води, използвани за питейно битово водоснабдяване на населението;
б) за екологичното или химичното състояние на свързаните повърхностни водни тела;
в) зависими от подземните води сухоземни екосистеми.

Раздел III.
Документация за проучването на подземните води


Чл. 25. (1) Документацията за проучването на подземните води е първична, обработена и анализирана.
(2) Първичната документация по ал. 1 представя резултатите от измервания, изпитвания, наблюдения и други подобни, извършени в процеса на проучване, в т.ч.:
1. геоложки журнали и/или геофизични каротажни диаграми;
2. протоколи за скрити работи:
а) за спуснати прикриващи колони;
б) за извършени циментационни работи;
в) за спуснати филтри;
г) за количество и зърнометричен състав на изпълнена засипка на филтърната колона и технология за изпълнение на засипката;
д) за дълбочина на съоръженията;
3. документи за изпълнени дейности за интензификация на водоносния хоризонт;
4. дневници за проведени опитно-филтрационни и/или опитно-миграционни изследвания;
5. протоколи от проведени лабораторни изпитвания;
6. протоколи от проведени полеви измервания на показатели за химичния състав и физико-химичните свойства на подземните води;
7. дневници с проведени измервания на нивата на подземните води;
8. документи за определяне на местоположението на съоръжения и/или територия на проучване.
(3) Обработената документация представя обобщение на резултатите по ал. 2, в т.ч.:
1. геолого-хидрогеоложки разрези;
2. графики за определяне на филтрационните и/или миграционните характеристики на водното тяло;
3. карта на актуалното състояние на филтрационното поле;
4. карта на геотермичното поле и карта на приведените напори - за находищата на минерални води.
(4) Анализираната документация представлява:
1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) хидрогеоложки доклад - при оценка на находищата на минерални води и в случаите по чл. 140, ал. 4, т. 3 или
2. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) характеристика на подземните водни тела.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Документацията по ал. 2 - 4 се съставя и подписва от експерти с висше образование в областта на подземните води и придобита образователно-квалификационна степен "магистър".
(6) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)


Чл. 26. (1) Документите по чл. 25, ал. 2, т. 8 съдържат геодезически координати и надморска височина на устието на съоръженията или на характерни точки от линейните съоръжения или от територията на проучване.
(2) Данните по ал. 1 се нанасят в топографска карта и в картите по чл. 176, ал. 1 от Закона за водите, създадени на основата на кадастрална карта.
(3) Картите по ал. 2 се изработват в Българска геодезическа система, определена със Закона за геодезията и картографията.
(4) Координатите на точките, определящи местоположението на съоръженията и очертанията на територията на проучване, се определят с точност до дециметър.
(5) Местоположението на обектите по ал. 1 се определя и с географски координати


Чл. 27. (1) Документите по чл. 25, ал. 3, т. 1, 3 и 4 се съставят на основата на едромащабна топографска карта, в мащаб, съобразен с размера на частта от водното тяло, която характеризират, или на находището на минерални води.
(2) Геолого-хидрогеоложките разрези по чл. 25, ал. 3, т. 1 обобщават информацията за определяне на структурата на водоносния хоризонт и разположените над него водоупорни или пропускливи пластове и подземни водни тела.
(3) Картите по чл. 25, ал. 3, т. 3 се съставят въз основа на данните за местоположението на съоръженията по чл. 26 и данните за:
1. измерените дълбочини и определените надморски височини на нивата на подземните води в съоръжения, от които не се черпят подземни води;
2. максимално допустимите експлоатационни понижения в съоръженията, от които е разрешено водовземане, и допълнителните понижения, създадени в тях, в резултат от разрешени други водовземания в частта от водното тяло;
3. проектните максимално допустими експлоатационни понижения в разрешени за изграждане съоръжения, предназначени за водовземане.
(4) Картите по чл. 25, ал. 3, т. 4 се съставят въз основа на данните от проведеното проучване на находището на минерални води за:
1. приведените напори на минералните води;
2. нестационарни и стационарни термограми на съоръженията за проучване на минерални води;
3. актуални измервания на дебита, нивото и температурата на минералните води.


Чл. 28. (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)


Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) Хидрогеоложки доклад за оценка на ресурсите на находища на минерални води се изготвя въз основа на актуални хидрогеоложки проучвания при първоначално определяне на ресурсите на находището на минерална вода и когато в находището на минерална вода са изградени нови съоръжения, предназначени за водовземане, и съдържа:
1. местоположение и граници на находището на минерални води;
2. вид и обем на изпълнените дейности за проучване на минералните води в периода до възлагане и след възлагане на оценката на ресурсите на минералните води;
3. детайлна геолого-хидрогеоложка характеристика на находището на минерални води;
4. естествени извори и съоръжения, чрез които е разкрито находището, вкл. наименование, координати и надморска височина, дълбочина и конструкцията на съоръженията;
5. предложение за определяне на:
а) съоръженията, предназначени за водовземане - тръбни и шахтови кладенци и каптирани извори;
б) съоръжения за мониторинг на минералните води;
в) съоръжения, които трябва да се консервират или ликвидират;
6. концептуален модел на находището;
7. математически модел на находището и избор на метода за решаването му;
8. оценка на естествените и експлоатационните ресурси на находището;
9. дебит на съоръженията, предназначени за водовземане;
10. състав и свойства на минералните води.
(2) Към доклада по ал. 1 се прилагат:
1. топографска и геоложка карта с нанесени границите на находището и разположението на съоръженията по ал. 1, т. 4;
2. геоложки колонки и чертежи на съоръженията по ал. 1, т. 5;
3. документите по чл. 25, ал. 2 за дейностите, изпълнени при хидрогеоложките проучвания, възложени във връзка с оценка на ресурсите на минералните води;
4. документите по чл. 25, ал. 3;
5. таблица за проведените режимни наблюдения на минералните води за целия период на експлоатация на находището;
6. други приложения съобразно възложените проучвания на минералните води;
7. проект за консервиране или ликвидиране на съоръженията по ал. 1, т. 5, буква "в";
8. справка за ползваните литературни и архивни източници за характеристика на находището и оценка на ресурсите му.
(3) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) Преоценка на ресурсите на находищата на минерална вода се извършва въз основа на данните от проведения мониторинг на минералната вода за периода на експлоатация на находището и данните от поне двугодишни сезонни режимни наблюдения преди изтичане на срока на действие на заповедта за утвърждаване на експлоатационните ресурси на находището.
(4) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) Преоценка на ресурсите по ал. 3 може да се извърши преди срока на изтичане на срока на действие на заповедта за утвърждаване на експлоатационните ресурси на находището по искане на директора на басейнова дирекция или кмета на съответната община.

Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Хидрогеоложкият доклад в случаите по чл. 140, ал. 4, т. 3 съдържа:
1. местоположение и граници на частта от подземното водно тяло, предмет на проучването;
2. вид и обем на изпълнените дейности за проучване на подземните води;
3. описание на установения при проучването геоложки разрез;
4. детайлна геолого-хидрогеоложка характеристика на покриващите водното тяло водоупорни и пропускливи пластове и други подземни водни тела, вкл. литоложкия им строеж, структура, филтрационни и/или миграционни характеристики;
5. концептуален модел на проучената част от водното тяло;
6. характеристика на проучената част от водното тяло:
а) филтрационни и/или миграционни характеристики;
б) химичен състав и състояние на подземните води;
в) водоотдаване и/или водопоглъщане от и в подземното водно тяло;
7. пречиствателната способност на почвата, зоната на аерация и/или водоносния хоризонт;
8. други характеристики на водното тяло или околната среда съобразно целта на проучване, свързани с получаването на необходимите данни за оценка на риска от замърсяване и/или прогнозиране изменението на качеството на подземните води;
9. анализ на неблагоприятните физико-химични процеси, които биха довели до промяна в състава на подземните води или колматация на водоносния хоризонт или филтровата част на съоръженията;
10. изградени съоръжения за проучване на подземните води;
11. оценка на ресурсите в проучената част от водното тяло - в случаите по чл. 17, ал. 1, т. 1;
12. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) оценка на риска от замърсяване на подземните води - в случаите по чл. 17, ал. 1, т. 3, 4, 5 и 6.
(2) Към доклада по ал. 1 се прилагат:
1. топографска и геоложка карта с нанесено разположението на:
а) изградените съоръжения за проучване на подземните води;
б) съоръженията за мониторинг и консервираните или необорудваните за експлоатация съоръжения за подземни води;
в) съоръженията, за които е издадено разрешително за водовземане;
г) разрешените за изграждане съоръжения, предназначени за водовземане, и съоръженията, за които е открита процедура за издаване на разрешително за водовземане;
д) (нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) други съоръжения за подземни води.
2. геоложки колонки и чертежи на съоръженията за проучване с означена дълбочина и надморска височина на статичното водно ниво в съоръженията;
3. документите по чл. 25, ал. 2 и 3;
4. таблици с данни за дълбочините и надморската височина на статичните нива на подземните води в съоръженията по т. 1, букви "а" - "г", както и за разрешените максимално допустими експлоатационни понижения в съоръженията по букви "в" и "г".
(3) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) При инжектиране на въглероден диоксид, природен газ и втечнен нефтен газ, инжектиране или реинжектиране на води и пряко отвеждане на замърсители в подземните води в доклада по ал. 1 се включват и:
1. резултати от проведени сондажно-геофизични изследвания за доказване херметичността на прикриващите и експлоатационната колони;
2. мерки за предотвратяване на замърсяването на други съседни или попътно преминати подземни водни тела;
3. мерки за опазване на почвите и повърхностните води в района, в който се предвижда инжектирането, реинжектирането или отвеждането;
4. карта в мащаб 1:25 000 с нанесени местоположението на съоръженията за инжектиране, реинжектиране или отвеждане, най-близко разположените водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и за минерални води и техните санитарно-охранителни зони.
(4) Съдържанието на доклада се определя в зависимост от целта на проучването.


Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Хидрогеоложките доклади по 29 и 30 се съставят в 2 екземпляра, вкл. пълен цифров аналог на доклада.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) При разработването на хидрогеоложките доклади се ползват архивни източници от Националния геоложки фонд и:
1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) информация от регистрите по чл. 41, чл. 83, ал. 9, чл. 112, ал. 1 и 3 и чл. 181;
2. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)
3. информацията от изпълнените дейности:
а) (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) за проучване подземното водно тяло или находището на минерални води, възложени във връзка с оценка на ресурсите - в случаите по 29;
б) съгласно разрешителното за хидрогеоложки проучвания - в случаите по чл. 30;
4. (нова - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) данните от мониторинга на количественото и химичното състояние и от собствения мониторинг за съответното водно тяло, когато е приложимо.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Ползването на архивни източници от Националния геоложки фонд и предоставянето на информацията се извършва по реда на Наредбата за Националния геоложки фонд, приета с ПМС № 264 от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 2000 г.; изм., бр. 34 от 2006 г.), а когато оценката е възложена от министъра на околната среда и водите - по реда и начина, определени в договора за изпълнение на обществената поръчка.
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Един екземпляр от доклада по ал. 1 и неговият пълен цифров аналог, придружен с протокол за приемането му от комисия от експерти от дирекция "Управление на водите", се внасят за завеждане в Националния геоложки фонд.
(5) Вторият екземпляр от доклада и неговият пълен цифров аналог се:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) съхраняват в съответната басейнова дирекция - за докладите по чл. 29;
2. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)
3. прилагат към документацията за издаване на разрешително - за докладите по чл. 30.


Чл. 32. (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

Глава трета.
РЕСУРСИ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ


Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Ресурсите на подземните води са естествени (Qест) и разполагаеми (Qразп).
(2) Ресурсите на минерални води са естествени (Qест) и експлоатационни (Qекс).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Източниците за формиране на експлоатационните ресурси на минералните води са:
1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) естествените ресурси;
2. гравитационните или еластичните запаси;
3. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)
4. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)
(4) Източниците за формиране на експлоатационните ресурси по своето значение са:
1. основни - чието значение е определящо за размера на ресурсите;
2. второстепенни - чието значение е подчинено и по-маловажно;
3. предполагаеми - които не са установени при проучването, но е възможно да се проявят при експлоатацията.


Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Оценката на експлоатационните ресурси на находищата на минерални води се извършва чрез математически модели.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Допуска се за слабо изучените находища на минерални води експлоатационните ресурси да се определят чрез:
1. технически възможния дебит на водовземното съоръжение, чрез което са разкрити, или
2. измерения средногодишен дебит на изворите в находището за предходната година.
(3) Когато минерални води са носител на хидрогеотермална енергия, едновременно с оценката на експлоатационните ресурси се оценяват и ресурсите от хидрогеотермална енергия.


Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Експлоатационните ресурси на находища на минерални води се категоризират по степен на изученост и достоверност на:
1. категория ЕР 1 - гарантирани;
2. категория ЕР 2 - възможни;
3. категория ЕР 3 - предполагаеми.
(2) Условията за категоризиране на експлоатационните ресурси по ал. 1 са:


Степен Сложност на хидрогеоложките условия
на изученост I група - прости II група - сложни
I група - QЕР1 = 0,6.Qекс QЕР2 = 0,4.Qекс
добре изучени QЕР1 = 0,4.Qекс QЕР2 = 0,6.Qекс
II група - QЕР1 = 0,4.Qекс QЕР1 = 0,3.Qекс
средно изучени QЕР2 = 0,4.Qекс QЕР2 = 0,4.Qекс
  QЕР3 = 0,2.Qекс QЕР3 = 0,3.Qекс
III група - QЕР2 = 0,5.Qекс QЕР2 = 0,4.Qекс
слабо изучени QЕР3 = 0,5.Qекс QЕР3 = 0,6.Qекс


Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) Естествените ресурси на подземните водни тела се определят ежегодно в срок до 30 август от Националния институт по метеорология и хидрология при Българската академия на науките въз основа на:
1. актуални данни за подхранването на подземните води;
2. актуални хидроложки и хидрогеоложки данни.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) Необходимите за екосистемите водни количества, осигурявани от всяко подземно водно тяло, се определят с плана за управление на речните басейни.


Чл. 37. (1) (Ал. 1 отм., ал. 2 става текст на чл. 37 - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г., предишен текст на чл. 37 - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) Експлоатационните ресурси на находищата на минерални води се оценяват въз основа на проведени хидрогеоложки проучвания, възложени от:
1. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) директора на басейнова дирекция - за находищата на минерални води, изключителна държавна собственост, по приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите;
2. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) кмета на съответната община - за находищата на минерални води, публична общинска собственост и за находищата на минерална вода, изключителна държавна собственост, предоставени за управление и ползване на съответната община;
3. (нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) за сметка на лицата, кандидати за предоставяне на право на водовземане от минерална вода по реда на Закона за водите или концесия за добив на минерална вода по реда на Закона за концесиите.
(2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) Лицата по ал. 1 възлагат и преоценката на експлоатационните ресурси на находищата на минерална вода.

Чл. 38. (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)


Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Експлоатационните ресурси на находищата на минерални води се утвърждават със заповед на министъра на околната среда и водите със срок до 12 години, до годината на извършване на характеризирането на районите за басейново управление в следващите 2 цикъла на разработване на Плановете за управление на речните басейни и се преоценяват:
1. на всеки 12 години след това при характеризиране на районите за басейново управление по данните от извършвания мониторинг на дебита и пониженията на водното ниво;
2. до 6 месеца след датата на последното от извършени в три последователни сезона измервания, с които е установено намаляване на дебита или увеличаване на дълбочината на водното ниво, определени със заповедта за утвърждаване на ресурсите;
3. до 2 месеца преди въвеждане в експлоатация на новоизградени водовземни съоръжения или при реконструкция на съществуващи съоръжения, променяща параметрите, при които са определени ресурсите на находището или технически възможните дебити на съоръженията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Утвърждават се експлоатационните ресурси на минералните води, определени в категории ЕР 1 и/или ЕР 2, при условията на чл. 35, ал. 2.
(3) В случаите по чл. 34, ал. 3 със заповедта по ал. 1 се утвърждават и ресурсите от хидрогеотермална енергия.


Чл. 40. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) За утвърждаване на експлоатационните ресурси на находищата на минерални води - публична общинска собственост, кметът на общината подава писмено заявление до министъра на околната среда и водите, към което прилага:
1. хидрогеоложки доклад със съдържание съгласно чл. 29 - при оценка на експлоатационните ресурси на находището;
2. данни от проведения мониторинг на минералните води от находището и преоценка на ресурсите му в съответствие с чл. 39, ал. 1 - при преоценка на експлоатационните ресурси на находището.
(2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) Когато в находище на минерална вода извън находищата по приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите, което не е актувано като публична общинска собственост, няма съоръжения, предназначени за водовземане или за проучване на минералните води, или съществуващите съоръжения са технически негодни за изпълнение на актуални опитно-филтрационни изследвания:
1. кметът на община подава мотивирано писмено заявление до министъра на околната среда и водите за издаване на първоначална заповед за утвърждаване на експлоатационните ресурси на находището на минерална вода на базата на наличната официална информация и данните от проучването на находището;
2. министърът на околната среда и водите издава първоначална заповед за утвърждаване на експлоатационните ресурси на находището на минералната вода, като ги категоризира като слабо изучени и със сложни хидрогеоложки условия.
(3) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) Първоначалната заповед за утвърждаване на експлоатационните ресурси на находището на минералната вода е основание за:
1. издаване на първоначална балнеологична оценка;
2. актуване на находището на минерална вода като публична общинска собственост;
3. издаване на разрешително за ползване на воден обект за изграждане на съоръжения за подземни води, предназначени за проучване и/или за водовземане от минерални води, чрез ново съоръжение.
(4) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) Заповедта за утвърждаване на експлоатационните ресурси на находищата на минерални води - публична общинска собственост и на находищата на минерална вода, изключителна държавна собственост, предоставени за управление и ползване на общината, се изпраща на кмета на общината в 7-дневен срок от подписването и.


Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Министърът на околната среда и водите води регистри на експлоатационните ресурси на:
1. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)
2. находищата на минералните води, изключителна държавна собственост;
3. находищата на минералните води, публична общинска собственост.
(2) В регистъра по ал. 1 се включват:
1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) наименование на находището на минерални води;
2. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) основните характеристики на находището на минерални води;
3. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) експлоатационните ресурси на находището на минерални води;
4. разпределението на експлоатационните ресурси по категории при условията на чл. 35;
5. (нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) наименованието на водовземните съоръжения и технически възможния им дебит;
6. (нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) надморската височина на допустимото понижение на водното ниво.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) Директорите на басейнови дирекции водят:
1. Регистър на ресурсите на подземните водни тела, включващ:
а) код на водното тяло;
б) естествените ресурси на водното тяло;
в) необходимите за екосистемите водни количества;
г) разполагаемите ресурси на водното тяло;
д) надморската височина на допустимото понижение на водното ниво;
2. Регистър на свободните водни количества, включващ:
а) код на водното тяло;
б) разполагаемите ресурси на водното тяло;
в) разрешените водни количества:
аа) по издадени разрешителни;
бб) за кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите;
г) свободните водни количества за водното тяло, определени съгласно чл. 46а.
(4) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) Директорите на басейнови дирекции съставят годишен баланс "Ресурси - средногодишен дебит на черпене", включващ:
а) код на водното тяло;
б) надморската височина на допустимото понижение на водното ниво;
в) разполагаемите ресурси на водното тяло;
г) средногодишния дебит на черпене от водното тяло:
аа) общо черпени количества;
бб) черпени количества по издадени разрешителни;
вв) черпени количества от кладенци за задоволяване на собствените потребности на гражданите;
д) годишен баланс на водното тяло.
(5) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) Регистрите по ал. 3, т. 1 и балансите по ал. 4 се актуализират ежегодно, а регистрите по ал. 3, т. 2 - ежемесечно.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г., предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) Регистрите по ал. 1 и ал. 3 и балансът по ал. 4 са публични и достъпът до информацията, въведена в тях, се осигурява чрез интернет страниците на Министерството на околната среда и водите и на басейновите дирекции за управление на водите.

Глава четвърта.
ОПАЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ

Раздел I.
Опазване на количественото състояние на подземните води


Чл. 42. (1) Количественото състояние на подземните водни тела се определя от режима на нивото на подземните води.
(2) Подземно водно тяло е в добро количествено състояние, ако са изпълнени следните условия:
1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) нивото на подземните води в подземното водно тяло е такова, че разполагаемите ресурси на подземните води не са превишени от дългосрочния средногодишен дебит на черпене от водното тяло;
2. нивото на подземните води не е подложено на изменение в резултат от водовземане или от друга човешка дейност, при което се създава опасност от:
а) непостигане на целите за опазване на околната среда по чл. 156а, ал. 1 от Закона за водите за свързаните с подземното водно тяло повърхностни води;
б) влошаване на състоянието на тези повърхностни води;
в) увреждане на сухоземни екосистеми, зависещи пряко от подземното водно тяло;
г) понижаване на нивата на подземните води в части от водно тяло, от които се подхранват водите на влажните зони, зоните за опазване на стопански значими водни организми, защитени територии и защитени зони по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от Закона за водите;
3. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) измененията в посоката на потока в подземното водно тяло са предизвикани от временни или непрекъснати промени на водното ниво в пространствено ограничена област, но тези изменения не създават опасност от интрузия на солени води или други интрузии и не показват устойчива и ясно определена антропогенно предизвикана тенденция в посоката на потока в подземното водно тяло, която да доведе до такива интрузии.
(3) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) Оценката на риска за влошаване на количественото състояние на подземните водни тела се извършва по реда на чл. 24а за всяко от условията по ал. 2, като се вземе предвид:
1. общото разрешено водовземане по издадени разрешителни и от кладенци за задоволяване на собствените потребности на гражданите;
2. изчисленото понижение на водното ниво в резултат от общото разрешено водовземане от водовземни системи и съоръжения в райони със значимо черпене на подземни води.

Чл. 43. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) Опазването на количественото състояние на подземните води и предотвратяването на влошаването му включва изпълнението на мерки за:
1. ограничаване или прекратяване на водовземането с цел:
а) предотвратяване на свръхексплоатацията на подземните води;
б) предотвратяване на понижаването на нивата на подземните води в части от водни тела, от които се подхранват водите на влажните зони, зоните за опазване на стопански значими водни организми, защитени територии и защитени зони и повърхностни водни тела;
в) предотвратяване понижението на водното ниво и временното или постоянното изменение в посоката на потока в подземното водно тяло, при което се създава опасност от привличане на солени или замърсени води;
г) предотвратяване на опасното понижаване на нивото на подземните води или смекчаване на ефекта от опасно повишаване на нивото на подземните води;
д) прекратяване на самоизлива на подземни, включително и минерални води от изградени шахтови и тръбни кладенци;
2. опазване на подземните води в дълбоко разположените и защитени от замърсяване водни тела като основен източник за осигуряване на вода с питейни качества;
3. ограничаване на самостоятелното питейно-битово водоснабдяване в поземлени имоти извън регулационните граници на урбанизираните територии;
4. водовземане от подземни води за добив на хидрогеотермална енергия само в случаите, в които е осигурено реинжектиране на ползваните водни обеми;
5. разкриване на подземните води с минимален брой съоръжения за водовземане;
6. предотвратяване на протичането на води от едно водно тяло в друго или от замърсени към незамърсени слоеве в едно водно тяло през съоръжения за подземни води;
7. определяне на задължения за титулярите на разрешителни за водовземане за провеждане на собствен мониторинг на подземните води и изисквания към програмата за мониторинг;
8. създаване и поддържане на регистрите на водовземните съоръжения за подземни води по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите;
9. провеждане на мониторинг на количественото състояние на подземните, включително и минералните води съгласно изискванията на наредбата за мониторинг на водите по чл. 135, ал. 1, т. 14 от Закона за водите и ръководствата от общата стратегия за прилагане на Рамковата директива за водите, като се прилага публикуваната на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите методика за планиране на мрежите и програмите за мониторинг на подземните води.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) Мерките по ал. 1 се предвиждат при издаването на разрешителни за водовземане чрез съществуващи или чрез нови съоръжения.


Чл. 44. (1) За предотвратяване на свръхексплоатацията на подземните води за всяко водно тяло, находище на минерални води или част от водно тяло следва да бъдат изпълнени следните условия:
1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) дългосрочният средногодишен дебит на черпене да не надвишава:
а) експлоатационните ресурси на находището на минерални води и технически възможния дебит на водовземното съоръжение, определен в заповедта за утвърждаване на експлоатационните ресурси на находището на минерална вода;
б) разполагаемите ресурси на водното тяло;
2. максимално допустимото експлоатационно понижение на водното ниво във водовземните съоръжения (SМАКС) да не надвишава понижението, допустимо за подземното водно тяло(SДОП).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Изпълнението на условията по ал. 1 се преценява при издаването на разрешителни за водовземане, като се вземат предвид:
1. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) съставените годишни баланси "ресурси - средногодишен дебит на черпене" по чл. 41, ал. 4;
2. определената надморска височина на допустимото понижение на водното ниво;
3. свободните водни количества във водното тяло или находището на минерална вода.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Балансите по ал. 2, т. 1 се съставят до 31 януари на следващата година:
1. от министъра на околната среда и водите - за находищата на минерални води;
2. от директорите на басейнови дирекции - за подземните водни тела и части от тях.
(4) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г., отм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.)

Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Средногодишният дебит на черпене по чл. 44, ал. 1, т. 1 се определя като сума от:
1. средногодишния дебит на съоръженията, за които е издадено разрешително за водовземане;
2. средногодишния дебит на кладенците за задоволяване на собствените потребности на гражданите;
3. (отм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.)
4. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) средногодишния дебит на съоръженията, за които е издадено разрешително за водовземане чрез нови съоръжения.


Чл. 46. (1) Средногодишният дебит на водовземане от подземни води е равен на разрешения средноденонощен дебит.
(2) Годишният обем на водовземане от подземни води е разрешеният денонощен воден обем за 365 дни.
(3) Допуска се определяне на максимален дебит за определено време от денонощието, когато с конкретни опитно-филтрационни изследвания и съответни изчисления е доказано, че нивото на подземните води в съоръженията, предназначени за водовземане, се възстановява в рамките на денонощието.
(4) Разпоредбата по ал. 3 може да не се прилага само когато водовземането е с цел:
1. питейно-битово водоснабдяване на урбанизирани територии;
2. отводняване.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Средногодишният дебит на водовземане от минерални води се определя въз основа на разрешения максимален денонощен дебит, а денонощната неравномерност в ползването се осигурява чрез изграждането на съоръжения за резервиране на необходимите обеми минерална вода.
(6) С разрешителното за водовземане от минерални води може да бъде определен дебит, по-голям от максималния денонощен дебит, само когато неколкократно в годината е предвидено пълнене на басейни, при условие че не се засягат правата по други разрешени водовземания от същото водовземно съоръжение.
(7) Годишният обем на водовземане от минерални води се определя по реда на ал. 2, като в случаите по ал. 6 се вземат предвид и определените обеми за пълнене на басейни.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) Допуска се годишният обем на водовземане от минерални води да бъде определен въз основа на разрешения денонощен воден обем за по-кратък период от годината.


Чл. 46а. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) (1) Свободните водни количества се определят ежемесечно като разлика между:
1. разполагаемите ресурси на подземното водно тяло или обособена част от него и разрешените средногодишни дебити на черпене по издадените разрешителни за водовземане чрез съществуващи и чрез нови съоръжения;
2. експлоатационните ресурси на находището на минерална вода и разрешените средногодишни дебити на черпене от находището, определени по чл. 45, т. 1 и 3.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) За първите от повърхността подземни водни тела свободните водни количества се определят ежемесечно като разлика между разполагаемите ресурси на подземното водно тяло или обособена част от него и:
1. разрешените средногодишни дебити на черпене по издадени разрешителни за водовземане чрез съществуващи и чрез нови съоръжения и
2. определените в плановете за управление на речните басейни и обявени в интернет страниците на басейновите дирекции максимални водни количества за землището на всяко населено място, които са резервирани за черпене от кладенци за собствени потребности на гражданите.

Чл. 47. (1) (Предишен текст на чл. 47 - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) Допустимото понижение на водното ниво във водното тяло (SДОП) по чл. 44, ал. 1, т. 2 се определя в плана за управление на речните басейни:
1. при напорни водоносни хоризонти - като разлика между дълбочината на горнището на водоносния хоризонт и дълбочината на статичното ниво на водата, измерени от земната повърхност;
2. при безнапорни водоносни хоризонти - като 60 на сто от разликата между дълбочината на долнището на водоносния хоризонт и дълбочината на статичното ниво на водата, измерени от земната повърхност.
(2) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Надморската височина на допустимото понижение на водното ниво по ал. 1:
1. се определя за водни тела, черпенето от които е чрез вертикални съоръжения - шахтови, тръбни, шахтово-тръбни кладенци и шахтови кладенци с хоризонтални дренажни лъчи;
2. е най-близката до повърхността стойност на водното ниво в различните части на водното тяло, при ненарушено филтрационно поле.


Чл. 48. Понижение на водното ниво не се допуска в части от водни тела:
1. от които се подхранват водите на влажните зони, зоните за опазване на стопански значими водни организми, защитените територии и зони по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от Закона за водите;
2. в които това понижение създава опасност от привличане на:
а) солени води;
б) замърсени води, или
в) води от водно тяло, в което по естествени причини концентрациите на веществата или йоните надвишават стандартите за качество, посочени в приложение № 1;
3. в които са разположени пунктове за мониторинг на количественото състояние на подземните водни тела.


Чл. 49. (1) Максимално допустимото експлоатационно понижение на водното ниво в съоръжения, предназначени за водовземане от подземни води (SМАКС) по чл. 44, ал. 1, т. 2, се определя:
1. за водоползвателите от I категория - като понижение на водното ниво, при максимален дебит, определен при условията на чл. 46, ал. 3 и 4;
2. за водоползвателите от II категория - като понижение на водното ниво при средноденонощния дебит.
(2) При определяне на понижението по ал. 1 задължително се отчита геометричното и хидравличното несъвършенство на съоръженията.
(3) При определяне на понижението по ал. 1 в съоръжения, работещи в нарушено филтрационно поле, взаимодействието помежду им се изчислява при определените в издадените разрешителни понижения по ал. 1 и допълнителните понижения, създадени в тях от нови, по-късно разрешени водовземания.
(4) Определянето на понижението по ал. 1 се извършва при спазване на условието SМАКС < SДОП и условията по чл. 48.


Чл. 50. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) За опазване количеството на подземните води от дълбоко разположените и защитени от замърсяване подземни водни тела като основен източник за осигуряване на вода с питейни качества се разрешава водовземане чрез нови съоръжения, предназначени за водовземане само:
1. за питейно-битово водоснабдяване на урбанизирани територии;
2. за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване при изпълнение на условията по чл. 51;
3. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г.) в случаите, в които необходимият средноденонощен дебит е по-голям от 5,0 l/s и не може да бъде осигурен от първото от повърхността водно тяло.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Не се разрешава водовземане чрез нови съоръжения, предназначени за водовземане за цели, извън посочените в ал. 1, за:
а) задоволяване на собствените потребности на гражданите;
б) стопански цели.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) В случаите по ал. 2 водовземане чрез нови съоръжения, предназначени за водовземане се разрешава само за първото от повърхността подземно водно тяло.


Чл. 51. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) Водовземане чрез нови съоръжения, предназначени за водовземане за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, се разрешава при изпълнение на следните условия:
1. да е налице влязъл в сила подробен устройствен план на територията, в който са предвидени общите водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) чрез водовземането да бъде осигурено питейно-битовото водоснабдяване на други съседни имоти в урбанизираната територия в рамките на технически възможния дебит на съоръженията при допустимо понижение на водното ниво;
3. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) невъзможност за доставка на вода от съществуваща водоснабдителна система или от въведено в експлоатация друго водовземно съоръжение за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване в района.
(2) Разрешителното за водовземане по ал. 1 се издава за максималния средноденонощен дебит на съоръжението при допустимо за водното тяло понижение на водното ниво.
(3) В случаите по ал. 1 титулярят на разрешителното за водовземане извършва услугите по доставяне и пречистване на питейните води съгласно изискванията на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.
(4) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Изграждане на съоръжения, предназначени за водовземане и водовземане за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване в регулационните граници на урбанизираните територии, се разрешава само когато няма наличен капацитет на изградената водоснабдителна система за водоснабдяване на урбанизираната територия.


Чл. 52. (1) Подземните води се разкриват с минимален брой съоръжения, предназначени за водовземане.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Отказва се издаване на разрешително за водовземане чрез нови съоръжения, предназначени за водовземане, когато:
1. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)
2. в съседни имоти има изградени съоръжения, предназначени за водовземане, от които може да се осигури необходимият воден обем.
(3) Собствениците на съоръженията по ал. 1, т. 2 не могат да отказват осигуряването на вода за съседни имоти в рамките на технически възможния дебит на съоръжението при допустимо понижение.
(4) В случаите по ал. 3 разходите за преоборудване на съоръженията са за сметка на новия водоползвател.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)
(6) Разпоредбата по ал. 2, т. 1 не се прилага за:
1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) издаване на разрешителни за водовземане чрез нови съоръжения, предназначени за водовземане, за задоволяване на собствените потребности на гражданите, когато съоръженията са разположени в границите на санитарно-охранителна зона на съоръжение за минерални води или в район с ликвидиран геотехнологичен добив на уран;
2. слабо водообилни подземни водни тела.


Чл. 53. Предотвратяване на протичането на води от едно водно тяло в друго се извършва чрез:
1. изолиране на водите от по-горе лежащите подземни водни тела при изграждането на нови съоръжения за подземни води;
2. реконструкция или ликвидация на съществуващи съоръжения за подземни води.


Чл. 54. (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)


Чл. 55. (1) Собственият мониторинг на количественото състояние на подземните води при водовземане чрез шахтови, тръбни, шахтово-тръбни кладенци и шахтови кладенци с хоризонтални дренажни лъчи включва:
1. ежемесечно измерване на черпените водни обеми;
2. измерване на нивото на подземните води:
а) ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване, и
б) в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване.
(2) Собственият мониторинг на количественото състояние на подземните води при водовземане чрез дренажи, галерии и каптирани извори включва ежемесечно измерване на ползваните и свободно изтичащите водни обеми.
(3) Измерванията по ал. 1 и 2 се извършват в последния ден от всеки календарен месец и се записват в специален дневник, който се съхранява за срока на разрешеното водовземане.
(4) Данните от измерванията по ал. 1 и 2 към 30 юни и 31 декември на всяка календарна година в срок до 14 дни се изпращат в съответната басейнова дирекция.


Чл. 56. (1) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) Съоръженията, предназначени за водовземане от подземни, в т.ч. и минерални води и съоръженията за инжектиране и реинжектиране се оборудват с одобрени по реда на Закона за измерванията:
1. водомер за измерване на черпените водни обеми;
2. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) устройство за измерване на нивото на подземните води - само за съоръженията по чл. 55, ал. 1.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) Устройствата за измерване на водното ниво по ал. 1, т. 2 са:
1. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г.) нивомери за дискретно измерване - при дълбочина на водното ниво при черпене до 20 m;
2. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) автоматичен нивомер за непрекъснато измерване и регистрация на данните на повърхността:
а) при дълбочина на водното ниво при черпене повече от 20 m и
б) във водовземни съоръжения, разположени в райони със значим натиск, които са включени в мрежите за мониторинг на количественото състояние на подземните водни тела;
3. манометър - когато устието на съоръжението е херметизирано.
(3) Устройствата по ал. 1 се монтират:
1. на не повече от 2 метра от съоръженията - за устройствата по ал. 1, т. 1 на съоръжения за подземни води;
2. в шахтите по чл. 84, ал. 1 - за устройствата по ал. 1, т. 1 на съоръжения за минерални води;
3. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) стационарно във всяко единично съоръжение и в поне едно от съоръженията от водовземната система - за устройствата по ал. 1, т. 2.
(4) Забранява се монтиране на водопроводни отклонения или други съоръжения между съоръжението, предназначено за водовземане, и водомера по ал. 1, т. 1 освен в случаите, в които водата е на самоизлив и за измерване на водното ниво се монтира манометър.
(5) Разпоредбата по ал. 3, т. 1 може да не се прилага за каптирани извори и дренажи, разположени в труднодостъпни планински райони, при което се монтират водомери преди и след събирателния резервоар.


Чл. 57. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Съоръжения за собствен мониторинг на количественото състояние на подземните води се изграждат при водовземане:
1. със средноденонощен дебит:
а) по-голям от 10 литра за секунда, или
б) (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) който може да окаже рисково въздействие върху вече разрешени водовземания;
2. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) в близост до части от водни тела, от които се подхранват водите на влажните зони, зоните за опазване на стопански значими водни организми, защитени територии и защитени зони и сухоземни екосистеми, пряко зависими от подземните води;
3. в подземни водни тела, в които може да се очаква привличане на води от Черно море;
4. в части от водно тяло, в които съществува опасност от привличане на замърсени подземни или повърхностни води или отпадъчни води от депа за отпадъци.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) В случаите по ал. 1 водовземане чрез нови съоръжения, предназначени за водовземане, се разрешава само след проведено хидрогеоложко проучване по реда и при условията на Закона за водите и на тази наредба, при което е определен коефициентът на нивопредаване в частта от водното тяло.
(3) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г.) Разпоредбата по ал. 1, т. 1, буква "а" не се прилага за силноводообилни водоносни хоризонти, разположени на дълбочина, по-голяма от 100 m.


Чл. 58. (1) Прекратяване на самоизлива на подземни, вкл. минерални води от изградени тръбни и шахтови кладенци се осъществява чрез:
1. оборудване на съоръженията за експлоатация на кранов режим;
2. консервиране или ликвидиране на съоръженията, които не се използват, по реда и при условията на раздел III от глава пета.
(2) Разпоредбата по ал. 1 не се прилага за:
1. безфилтров тип тръбни кладенци, във водоносни хоризонти, изградени от дребнозърнести пясъци с висок напор на водата;
2. съоръжения за минерални води, с високо съдържание на разтворени и свободно отделящи се газове, при които изпълнението на мерките по т. 1 предизвиква промяна на качеството на минералните води.


Чл. 59. Съдържанието на регистрите на водовземните съоръжения за подземни води и редът за съставянето и поддържането им се уреждат в раздел IV от глава пета.


Чл. 60. (1) Предотвратяване на опасно понижаване на нивото на подземните води, надвишаващо допустимото за подземното водно тяло, се осъществява:
1. при издаването на разрешителни за водовземане чрез определяне на максимално допустимо експлоатационно понижение в съоръжения, предназначени за водовземане;
2. чрез ограничаване на предоставени права за водовземане при установено намаляване на подхранването на подземното водно тяло.
(2) Смекчаване на ефекта от опасно повишаване на нивото на подземните води в урбанизирани територии и земеделски земи се осъществява чрез планиране на мерки за изграждане на защитни или отводнителни съоръжения в райони, в които нивото на подземните води може да се повиши съществено над или близо до земната повърхност в резултат на:
1. интензивни валежи;
2. повишаване на нивото на повърхностни води, пряко свързани с подземните води.
(3) Мерките по ал. 2, т. 2 се планират въз основа на данните за максимално водно ниво на повърхностните води и проектния подпор на подземните води.
(4) Мерките по ал. 2 се включват в програмите от мерки по чл. 156м от Закона за водите.

Раздел II.
Опазване на подземните води от замърсяване и влошаване


Чл. 61. (1) Опазването на подземните води от замърсяване и влошаване се извършва чрез:
1. прилагане на забраните по чл. 118а, ал. 1 от Закона за водите за:
а) пряко отвеждане на замърсители в подземните води освен в случаите по чл. 62;
б) обезвреждане, вкл. депониране на приоритетни вещества, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества в подземните води;
в) (доп. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) други дейности върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества в подземните води, включително разкриването на нивото на подземните води на повърхността;
г) използването на материали, съдържащи приоритетни вещества при изграждане на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и др., при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води и от които могат да бъдат замърсени подземните води;
д) смесването на подземни води с различно качество чрез съоръженията за подземни води;
е) (доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) инжектиране на въглероден диоксид, природен газ или втечнен нефтен газ в подземни водни обекти освен в случаите по чл. 63;
2. издаване на разрешителни за ползване на воден обект за:
а) изграждане на съоръжения за подземни води;
б) реинжектиране или инжектиране на води в подземни водни тела;
в) пряко отвеждане на замърсители в подземните води;
г) (доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) инжектиране на въглероден диоксид, природен газ или втечнен нефтен газ в подземни водни обекти;
д) изкуствено подхранване на подземните води;
3. прилагането на специфични мерки за предотвратяване и контрол на замърсяването им, вкл. въвеждането на критерии за:
а) оценка на химичното им състояние;
б) идентифициране и насочване в обратна посока на всяка значима и устойчива тенденция за повишаване на концентрацията на замърсители;
в) определяне на концентрацията на замърсителите, при която се предприемат действия за насочване в обратна посока на тенденциите по буква "б";
4. предотвратяване или намаляване на непрякото отвеждане на замърсители в подземните води;
5. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) определяне на задължения за титулярите на разрешителни за провеждане на собствен мониторинг на подземните води и изисквания към програмата за мониторинг съгласно изискванията на наредбата за мониторинг на водите по чл. 135, ал. 1, т. 14 от Закона за водите и ръководствата от общата стратегия за прилагане на Рамковата директива за водите, като се прилага методиката за планиране на мрежите и програмите за мониторинг на подземните води, публикувана на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Мерките по ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5 се прилагат и за предотвратяване на влошаването на всички подземни водни тела.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Мерките по ал. 1, т. 2, букви "в" и "г", т. 3 и 5 не се прилагат за минерални води.


Чл. 62. Пряко отвеждане на замърсители в малки количества в подземните води се допуска в случаите, когато това е с научна цел за характеризиране, опазване и възстановяване на подземните водни тела и тези количества са ограничени стриктно до размера, необходим за съответната цел.


Чл. 63. (1) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Инжектиране за съхраняване на въглероден диоксид, природен газ или втечнен нефтен газ се допуска в части от земните недра, които по естествени причини са трайно неподходящи за други цели.
(2) Инжектиране за съхраняване на природен газ или втечнен нефтен газ в части от земните недра извън случаите по ал. 1 се допуска, когато е налице приоритетна необходимост от осигуряване на газоснабдяването и по начин, осигуряващ предотвратяване на бъдеща опасност от влошаване на качеството на подземните води.
(3) Инжектирането по ал. 1 и 2 се извършва след проведени хидрогеоложки проучвания и оценка на риска от замърсяване на подземните води, доказваща, че състоянието на подземните води, в които се извършва инжектирането, няма да се влоши и не съществува опасност от влошаване състоянието на други подземни води в района на инжектирането.
(4) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) Инжектирането за съхраняване на въглероден диоксид се извършва при спазването на изискванията на тази наредба и изискванията на Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра.

Чл. 64. (1) Инжектиране и реинжектиране на води се разрешава в случаите на:
1. инжектиране на води, съдържащи вещества, резултат от проучването и добива на нефт и газ или от минна дейност;
2. инжектиране на води по причини от технически характер в части от земните недра, от които са били добити нефт и газ или други вещества или които по естествени причини са трайно неподходящи за други цели.
(2) Инжектираните води по ал. 1, т. 1 не могат да съдържат вещества, различни от тези, получени в резултат от проучването и добива на нефт и газ или от минната дейност.
(3) Реинжектиране се разрешава и в случаите на:
1. отводняване на мини, кариери и инженерно-строителни съоръжения;
2. използване на води за добив на хидрогеотермална енергия.


Чл. 65. (1) Забраните по чл. 61, ал. 1, т. 1, букви "б" - "г" и изискванията по чл. 75, ал. 5 се съобразяват и при:
1. извършване на оценка на въздействието върху околната среда или издаване на комплексни разрешителни по реда на Закона за опазване на околната среда;
2. издаване на разрешения за дейности с отпадъци по реда на Закона за управление на отпадъците;
3. изпълнение на програмите, неразделна част от решенията по оценка на минали екологични щети;
4. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) издаване на разрешения за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства;
5. изпълнение на проекти за ликвидиране на обекти от рудодобива, уранодобива и въгледобива;
6. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) управление на минните отпадъци.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Органът, контролиращ издадените административни актове по ал. 1, т. 1 - 5, изпраща в дирекция "Управление на водите" в Министерството на околната среда и водите и в съответната басейнова дирекция ежегодно:
1. данни за резултатите от изпълнения собствен мониторинг за химичното състояние на подземните води;
2. данни за извършената контролна дейност, свързана с изпълнението на мерките за опазване на подземните води.


Чл. 66. (1) Химичното състояние на подземните водни тела се определя в зависимост от електропроводимостта и концентрацията на замърсители в подземните води.
(2) Критериите за оценка на химичното състояние на подземните води са:
1. стандартите за качество на подземните води, определени в приложение № 1;
2. определените по реда на чл. 118б от Закона за водите прагове на замърсяване на подземните води.


Чл. 67. (1) Праг на замърсяване се определя задължително за:
1. вещества, йони или показатели на замърсяване с естествен произход или в резултат от човешка дейност:
а) арсен;
б) кадмий;
в) олово;
г) живак;
д) амониеви йони;
е) хлориди;
ж) сулфати;
з) (нова - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) нитрити;
и) (нова - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) фосфати;
2. изкуствени комплексни вещества:
а) тетрахлоретилен;
б) трихлоретилен;
3. параметри, показващи привличане на солени или замърсени в резултат от човешката дейност води:
а) електропроводимост;
б) (отм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.)
(2) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Праг за замърсяване на подземните води се определя и за всички непосочени в ал. 1 замърсяващи вещества и показатели за замърсяване, които при характеризирането на подземните водни тела по чл. 21 и 22 са били основание тялото да бъде определено в риск да не постигне добро химично състояние.
(3) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2013 г., в сила от 19.03.2013 г.) Праг на замърсяване се определя и когато при оценката на дадено подземно водно тяло се установи, че определените стандарти за качество на подземните води в приложение № 1 могат да доведат до:
1. неуспех при постигането на целите за опазване на околната среда по чл. 156а от Закона за водите за свързаните повърхностни водни тела;
2. значим спад в екологичното и химично качество на тези тела;
3. значимо увреждане на сухоземните екосистеми, които зависят пряко от подземното водно тяло.


Чл. 68. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) Праговете на замърсяване се определят така, че превишаването им в представителните мониторингови пунктове да показва риска за неизпълнение на едно или повече от условията за добро химично състояние на подземното водно тяло по чл. 72, ал. 1.
(2) При определяне на праговете на замърсяване се вземат предвид:
1. степента на взаимодействие между подземните води, свързаните с тях водни екосистеми и зависимите от тях сухоземни екосистеми;
2. засягането на разрешено или перспективно водовземане от подземни води или функции на подземните води;
3. изискванията на чл. 67;
4. хидрогеоложките характеристики на водното тяло, вкл. данните за фоновите нива и водния баланс.
(3) При определяне на праговете на замърсяване се отчитат и:
1. източникът на замърсяващите вещества, възможностите за тяхното естествено формиране, тяхната токсичност и тенденция за разсейване, тяхната устойчивост и биоакумулационния им потенциал;
2. фоновите нива на веществата, йоните и показателите на замърсяване, когато повишеното им съдържание се дължи на естествени хидрогеоложки причини.
(4) Праговете на замърсяване се определят въз основа на наличните данни, тяхното качество, аналитичното им разглеждане и обобщението им, фоновите нива на веществата от естествен произход и в резултат от човешката дейност.
(5) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) Определянето на фоновите нива по ал. 3, т. 2 се основава на:
1. данните от характеризирането на подземните водни тела;
2. резултатите от мониторинга на подземните води, изпълняван съгласно програмите за мониторинг в плановете за управление на речните басейни, като при планирането на мониторинга и при интерпретацията на данните се вземат предвид вариациите на количествените и химичните характеристики на подземното водно тяло в план и в разрез.
(6) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) Когато са налични само ограничени данни от мониторинга по ал. 5, т. 2:
1. фоновите нива се определят въз основа на:
а) наличните данни по опростен подход с използването на подгрупа от проби, резултатите от анализа на които показват, че подземните води не са повлияни от човешка дейност;
б) като се вземе предвид наличната информация за геохимичните процеси и преноса на вещества във водното тяло;
2. се планира допълнителен мониторинг за събиране на необходимия обем данни.
(7) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) Когато наличните данни от мониторинг са недостатъчни и информацията за геохимичните процеси и преноса на вещества във водното тяло е оскъдна:
1. фоновите нива се определят на базата на статистически резултати за същия тип водоносни пластове в други райони, за които има достатъчно данни;
2. се планира допълнителен мониторинг и се събират допълнително данни и информация.
(8) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) Праговете на замърсяване се определят съгласно подходите по чл. 2, ал. 6.

Чл. 69. (1) Прагът на замърсяване може да бъде определен:
1. на национално ниво;
2. за всеки район за управление на водите или част от международен район за басейново управление;
3. за подземно водно тяло или група тела.
(2) Прагът на замърсяване за трансгранични подземни водни тела се определя съгласувано със съответната съседна държава.


Чл. 70. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) (1) Праговете на замърсяване на подземните води се определят с плановете за управление на речните басейни, като в плана се представят:
1. начинът, по който са определени праговете на замърсяване съгласно изискванията на чл. 67 - 69;
2. информация за всяко от подземните водни тела или за всяка група подземни водни тела, които са определени в риск да не постигнат добро състояние, включително данни за:
а) размера на водното тяло;
б) всеки замърсител или показател за замърсяване, по който подземното водно тяло е определено в риск;
в) стандартите за качество на околната среда, с които е свързан съответният риск, включително данни за реалното и/или потенциалното ползване или функции на подземното водно тяло, както и за взаимовръзката между подземните водни тела и съответните повърхностни води и пряко зависими сухоземни екосистеми;
г) фоновите нива на вещества с естествен произход;
д) превишенията в случаите, в които са надвишени праговите стойности;
3. посочват праговите стойности, прилагани на национално ниво, на ниво район за басейново управление или част от международен район или на ниво подземно водно тяло или група подземни водни тела;
4. връзката на праговите стойности с всеки от следните въпроси:
а) фоновите нива в случай на наличие на вещества с естествен произход;
б) свързаните повърхностни води и пряко зависимите сухоземни екосистеми;
в) стандартите за качество на околната среда и други стандарти за опазване на водите, които съществуват на национално ниво, на ниво на Европейския съюз или на международно ниво;
г) всяка важна информация за токсичността, екотоксичността, устойчивостта, биоакумулационния потенциал и тенденцията за разсейване на замърсяващите вещества;
5. методиката за определяне на фоновите нива в съответствие с изискванията по чл. 68, ал. 4 - 6;
6. причините, поради които не са определени прагови стойности за който и да е от замърсителите и показателите на замърсяване по чл. 67, ал. 1 и 2;
7. ключови елементи от оценката на химичното състояние на подземните водни тела, включително свързани с нивото, метода и периода на обобщаване на резултатите от мониторинга, дефинирането на приемливата степен на превишение и метода за нейното изчисляване в съответствие с изискванията на чл. 73, т. 3 и чл. 74, ал. 3.
(2) Ако някои от данните по ал. 1, т. 2 - 7 не са включени в плановете за управление на речните басейни, се посочват причините за това.

Чл. 71. (1) Актуализиране на списъка на веществата, за които се определя праг на замърсяване, се извършва във всички случаи, в които информацията за замърсяващите вещества, групи замърсяващи вещества или показатели на замърсяване показва, че:
1. трябва да бъде определен праг на замърсяване за допълнителни вещества;
2. определената стойност на прага на замърсяване трябва да бъде коригирана или
3. вече изменена стойност на прага трябва да бъде възстановена във връзка с опазване на човешкото здраве и околната среда.
(2) Праговете на замърсяване могат да бъдат изключени от списъците по чл. 70, ал. 1, когато за водното тяло вече не съществува риск за постигане на добро химично състояние във връзка със съответните замърсяващи вещества или показатели на замърсяване.
(3) Измененията по ал. 1 и 2 се посочват при периодичния преглед на плановете за управление на речните басейни.


Чл. 72. (1) Подземното водно тяло е в добро химично състояние, ако са изпълнени следните условия:
1. промените в електропроводимостта на подземните води не показват привличане на солени или замърсени води;
2. химичният състав на подземните води е такъв, че концентрацията на замърсители:
а) не показва привличането на солени и замърсени води;
б) не превишава концентрациите, определени като стандарт за качество на подземните води в приложение № 1 и като праг на замърсяване;
в) не води до непостигане на целите за опазване на околната среда по чл. 156а, ал. 1 от Закона за водите за свързаните с подземното водно тяло повърхностни води, нито до значително влошаване на екологичното или химичното им състояние, нито до значително увреждане на сухоземни екосистеми, които зависят пряко от подземното водно тяло.
(2) Условието по ал. 1, т. 2, букви "б" и "в" не се прилагат за подземни водни тела, в които високите концентрации на вещества и йони и високите стойности на показателите за замърсяване:
1. са резултат от естествените хидрогеоложки условия и не са свързани с човешка дейност;
2. са резултат от временни, пространствено ограничени, изменения в посоката на потока и химичния състав на подземните води и не са свързани с привличането на солени и замърсени води.


Чл. 73. Химичното състояние на подземното водно тяло се определя като добро, когато:
1. мониторингът показва, че са изпълнени условията по чл. 72, ал. 1, или
2. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2013 г., в сила от 19.03.2013 г.) в нито един мониторингов пункт за водното тяло или група тела не е установено превишаване на концентрациите на нитрати и пестициди, определени като стандарт за качество или определените прагове на замърсяване по чл. 67, или
3. стандартът за качество или определеният праг на замърсяване в един или повече мониторингови пункта са превишени, но с подходящи проучвания е потвърдено, че:
а) (изм. - ДВ, бр. 28 от 2013 г., в сила от 19.03.2013 г.) съгласно оценката по чл. 74, ал. 2 концентрацията на замърсяващите вещества не представлява риск за околната среда, предвид пространствения обхват на засегнатото водно тяло;
б) са изпълнени останалите условия за добро състояние на подземните води по чл. 72, ал. 1;
в) са изпълнени изискванията за опазване на водните тела по чл. 119, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за водите, които се използват или се предвижда да се използват за питейно-битово водоснабдяване;
г) подземното водно тяло или всяко от телата в група водни тела не е засегнато от замърсяване, непозволяващо подземните води да се използват от човека;
4. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) пунктовете за мониторинг са избрани в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 14 от Закона за водите и методиката за планиране на мрежите и програмите за мониторинг на подземните води и осигуряват данни за последователна и подробна оценка на химичното състояние на подземното водно тяло.


Чл. 74. (1) Оценката на химичното състояние на подземните водни тела или групи тела в риск се извършва за всички замърсяващи вещества, допринасящи водното тяло да не постигне добро състояние.
(2) В случаите по чл. 73, т. 3 се извършват проучвания, при които се взема предвид:
1. събраната информация за характеризиране на водното тяло съгласно изискванията на чл. 21 - 23;
2. резултатите от контролния и оперативния мониторинг на химичното състояние на подземното водно тяло;
3. всяка друга практически значима информация, вкл. сравнение на средногодишните концентрации на замърсителите във всеки пункт за мониторинг със стандартите за качество и праговете на замърсяване за съответните замърсяващи вещества.
(3) При проучването за изпълнение на условията по чл. 73, т. 3, букви "а" и "г" , където е възможно и необходимо, се определят:
1. концентрацията на веществата във водното тяло в съответствие с разработения концептуален модел;
2. приблизителна оценка на размера на частта от водното тяло, за която са установени средногодишни концентрации на замърсяващите вещества, надвишаващи стандартите за качество и праговете на замърсяване.
(4) При проучването за изпълнение на условията по чл. 73, т. 3, букви "б" и "в", където е възможно и необходимо, въз основа на резултатите от мониторинга и подходящо съставен концептуален модел се определят въздействието на замърсителите върху подземното водно тяло, както и:
1. масата и концентрациите на замърсяващите вещества, които постъпват или биха постъпили от подземните води в свързаните с тях повърхностни води или сухоземни екосистеми;
2. вероятното въздействие на масата и концентрациите на замърсяващите вещества, които постъпват в повърхностните води или в сухоземни екосистеми;
3. размерът на всяко привличане на солени и/или замърсени води в подземното водно тяло и
4. рискът да бъдат замърсени подземни води, ползвани или предвидени за използване за питейно-битово водоснабдяване.


Чл. 75. (1) Химичното състояние на подземните водни тела или групи тела се представя върху карти, съставени съгласно изискванията на наредбата за мониторинг на водите.
(2) На картите по ал. 1 се посочват и всички пунктове, в които са превишени стандартите за качество и праговете на замърсяване.
(3) Оценката на химичното състояние на подземните водни тела се публикува в плановете за управление на речните басейни по чл. 157 от Закона за водите.
(4) В плана за управление на речния басейн по чл. 157 от Закона за водите се включва и пояснение за начина, по който превишаването на концентрациите, определени като стандарт за качество и праг на замърсяване в отделните мониторингови пунктове, са взети предвид при крайната оценка.
(5) Когато подземно водно тяло е определено като тяло с добро химично състояние при условията на чл. 73, т. 3 в програмите от мерки по чл. 156м от Закона за водите, задължително се планират необходимите мерки за опазване на:
1. подземните водни тела, които се използват за питейно-битово водоснабдяване, зависещи от частта от водното тяло, представена от мониторингов пункт или пунктове, в които е установено превишаване на концентрациите, определени като стандарт за качество или праг на замърсяване;
2. водните екосистеми и на сухоземните екосистеми.


Чл. 76. (1) Идентифициране и насочване в обратна посока на всяка значима и устойчива тенденция за повишаване на концентрацията на замърсители се извършват във всички подземни водни тела или групи тела, определени като тела в риск.
(2) При идентифициране на тенденция по ал. 1 се определя начална точка за предприемането на мерки за насочването на тенденцията в обратна посока и намаляване на замърсяването на подземните води.
(3) Идентифицирането на тенденциите по ал. 1 се извършва с плановете за управление на речните басейни по чл. 157 от Закона за водите на всеки шест години.
(4) С плановете за управление на речните басейни по чл. 157 от Закона за водите:
1. се определят и началните точки за предприемането на мерки за насочването на тенденцията в обратна посока;
2. се обобщават:
а) начинът, по който оценката от отделните мониторингови пунктове в подземното водно тяло или група тела е допринесла за определяне на тялото като обект за идентифициране и насочване в обратна посока на тенденциите за повишаване на концентрацията на замърсители и за определяне на по-малко строги цели за опазване на околната среда при условията на чл. 24, ал. 3, и
б) аргументите за определените начални точки за предприемането на мерки за насочването на тенденцията в обратна посока.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2013 г., в сила от 19.03.2013 г.) В случаите, в които е необходимо да се оцени влиянието на съществуващите замърсени потоци, включително от точкови източници или от замърсяване на почвата, които могат да застрашат постигането на целите за опазване на околната среда, се изпълняват допълнителни оценки за идентифициране на замърсителите и за доказване, че:
1. замърсените площи не се разширяват,
2. не се влошава състоянието на подземното водно тяло или група тела и
3. не съществува риск за човешкото здраве и околната среда.
(6) Резултатите от допълнителните оценки по ал. 5 се включват към обобщените данни по ал. 4, т. 2.
(7) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г., доп. - ДВ, бр. 28 от 2013 г., в сила от 19.03.2013 г.) Мерките по ал. 2 за насочването на тенденцията в обратна посока и намаляване на замърсяването на подземните води са част от програмата от мерки по чл. 156м, ал. 1 от Закона за водите и се планират и прилагат съгласно изискванията на тази наредба и при спазване на условията по чл. 156д, 156е и 156ж от Закона за водите.


Чл. 77. За идентифициране и насочване в обратна посока на всяка значима и устойчива тенденция за повишаване на концентрацията на замърсители:
1. програмата за мониторинг на химичното състояние на подземните води се разработва така, че да открива тенденциите за повишаване на концентрацията на замърсяващите вещества над определените прагове на замърсяване;
2. идентифицирането на тенденциите се извършва при спазване на следните изисквания:
а) мястото на мониторинговите пунктове и честотата на мониторинга са избрани така, че да осигуряват:
аа) необходимата информация за достоверно и точно разграничаване на възходящите тенденции от естествени изменения на концентрациите на веществата;
бб) достатъчно време от установяване на тенденциите до предприемането на мерки за предотвратяване или поне за смекчаване влошаването на качеството на подземните води, което може да повлияе върху други компоненти на околната среда;
вв) информация за временните изменения на физичните и химичните характеристики на подземното водно тяло, вкл. подхранването и посоката на потока на подземните води и времето за филтрация през почвата и зоната на аерация;
б) използваните методи за мониторинг и анализ да са съобразени с европейските, международните или националните стандарти и да осигуряват съответното научно качество и сравнимост на данните;
в) оценката да се извършва по статистически методи, като регресионен анализ, анализ на тенденцията във времеви периоди, по данните, получени от отделните мониторингови пунктове;
г) за предотвратяване на отклонения при определяне на тенденцията всички измервания под количествената граница се определят за половината от стойността на най-високата определена граница във времевите периоди, освен за общото съдържание на пестициди;
3. при идентифицирането на тенденциите за повишаване на концентрациите на вещества, както от естествен произход, така и в резултат от човешка дейност, се вземат предвид базовите нива и наличните данни преди стартиране на програмата за мониторинг, изготвена в процеса на разработване на първите планове за управление на речните басейни.


Чл. 78. (1) Насочване в обратна посока на тенденциите за повишаване на концентрацията на замърсители се извършва, когато те създават риск за:
1. увреждане на свързаните с подземните води водни екосистеми и пряко зависимите от подземните води сухоземни екосистеми;
2. човешкото здраве или за
3. съществуващи или предвиждани права за използване на водите.
(2) При насочване в обратна посока на тенденциите за повишаване на концентрацията на замърсители се спазват следните изисквания:
1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) като начална точка за предприемането на мерки се определя точката, при която концентрацията за замърсяващото вещество достигне 75 на сто от стандарта за качество, определен в приложение № 1, или стойността на прага на замърсяване, освен ако:
а) (изм. - ДВ, бр. 28 от 2013 г., в сила от 19.03.2013 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) определянето на по-ранна начална точка дава възможност за предприемането на икономически по-ефективни мерки за предотвратяване или поне за смекчаване влошаването на качеството на подземните води, което може да повлияе върху други компоненти на околната среда;
б) (доп. - ДВ, бр. 28 от 2013 г., в сила от 19.03.2013 г.) различната начална точка е обоснована във връзка с границата на откриваемост на съответното вещество, която не позволява установяване на тенденция при 75% от стандарта за качество или
в) (доп. - ДВ, бр. 28 от 2013 г., в сила от 19.03.2013 г.) размерът на увеличението и насочването в обратна посока на тенденцията са такива, че определянето на по-късна начална точка за предприемането на мерки за предотвратяване или поне доколкото е възможно, за ограничаване влошаването на качеството на подземните води е икономически по-ефективно и такава по-късна начална точка няма да доведе до закъснение при достигане на крайния срок за целите по околна среда;
2. началната точка, определена при условията на т. 1, не се изменя през шестгодишния срок на действие на плана за управление на речния басейн;
3. насочване в обратна посока на тенденциите за повишаване на концентрацията на замърсители се доказва при спазване на изискванията към мониторинга, регламентирани с чл. 77.
(3) Началната точка за насочване в обратна посока на тенденциите за повишаване на концентрацията на нитрати от земеделски източници и предприемането на мерки се определя по реда на ал. 2, т. 1 за постигане на целите за опазване на околната среда по чл. 156а, ал. 1, т. 2 от Закона за водите.
(4) Определянето на начална точка за насочване в обратна посока на значимите и устойчиви тенденции за повишаване на концентрацията на замърсители в подземните води се извършва по методика, одобрена от министъра на околната среда и водите.


Чл. 79. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) За постигане на целите за опазване на околната среда по чл. 156а, ал. 1, т. 2, буква "а" от Закона за водите, за недопускане или ограничаване отвеждането на замърсители в подземните води, в програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите по чл. 156н от Закона за водите се включват:
1. всички необходими мерки за предотвратяване на отвеждането в подземните води на опасни вещества:
а) органохалогенни съединения и вещества, които могат да образуват такива съединения във водна среда;
б) органофосфорни съединения;
в) органични съединения на калая;
г) вещества и препарати или продукти от разпадането им с доказани канцерогенни или мутагенни свойства или свойства, които могат да въздействат върху стероидогенните, тиреоидните, възпроизводителните или други свързани с ендокринните функции, във или посредством водна среда;
д) устойчиви въглеводороди и устойчиви биоакумулируеми органични токсични вещества;
е) цианиди;
ж) метали и техните съединения и биоциди и продукти за растителна защита, за които е установено, че са опасни вещества;
з) (нова - ДВ, бр. 28 от 2013 г., в сила от 19.03.2013 г.) арсен и неговите съединения;
2. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2013 г., в сила от 19.03.2013 г.) всички мерки, вкл. мерки, при които са взети предвид най-добрите екологични практики или най-добрите налични техники, необходими за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества, за които се счита, че не са опасни, но създават риск или потенциален риск за замърсяване и отвеждането им причинява влошаване на подземните води и предизвикване на значими и устойчиви тенденции за повишаване на концентрацията на замърсителите;
3. (нова - ДВ, бр. 28 от 2013 г., в сила от 19.03.2013 г.) мерки за установяване на по-строги прагове на замърсяване, свързани с изпълнение на изискването по чл. 67, ал. 3, включително за дейностите, попадащи в обхвата на наредбата за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници по чл. 135, ал. 1, т. 5 от Закона за водите;
4. (нова - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) мерки за забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло;
5. (нова - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) мерки за подземните водни тела, определени като зона за защита на водите, които се използват за питейно-битово водоснабдяване за:
а) ограничаване на водовземането за всяка друга цел, когато съществува риск да се:
аа) създаде допълнително понижение на водното ниво във водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване на населението;
бб) привличат замърсени води от повърхностни водни тела с по-ниско от добро екологично и/или химично състояние и/или от други подземни водни тела в лошо състояние и/или от съседни, замърсени части на подземното водно тяло, от което се черпи водата;
б) ограничаване, преустановяване или предписване на допълнителни изисквания към дейността на обекти, емитиращи едно или повече замърсяващи вещества или показатели на замърсяване, за които в района на водовземане в подземното водно тяло са установени:
аа) превишение на стандарта за качество на питейните води, установен в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от Закона за водите, изискващо пречистване при производството на питейна вода;
бб) повишена концентрация над установеното базово ниво, което е предпоставка за изискване на по-високо ниво на пречистване при производството на питейна вода;
вв) наличие на значима и устойчива тенденция за повишаване на концентрацията на замърсителите със стойности около и над 75 % от праговите стойности.
(2) Отвеждането на замърсяващи вещества от дифузни източници на замърсяване, въздействащи върху химичното състояние на подземните води, се вземат предвид винаги, когато това е технически възможно.
(3) Мерките по ал. 1 могат да не се прилагат за отвеждане на замърсители, когато:
1. пряко се отвеждат замърсители въз основа на издадено разрешително по реда и при условията на Закона за водите и на тази наредба;
2. въз основа на проведени хидрогеоложки проучвания компетентният орган е установил, че количествата и концентрациите на всеки отвеждан замърсител са толкова малки, че отвеждането няма да доведе до превишаване на базовото му ниво във водното тяло и не съществува опасност за влошаване на качеството на подземните води;
3. отвеждането е последица от непредвидими или изключителни обстоятелства, причинени от природни бедствия, които не могат да се предотвратят или смекчат;
4. отвеждането се извършва въз основа на издадено разрешително за изкуствено подхранване на подземните води по реда и при условията на Закона за водите и на тази наредба;
5. компетентният орган е установил, че няма техническа възможност за предотвратяване или ограничаване на отвеждането и:
а) мерките биха увеличили риска за човешкото здраве или околната среда;
б) при преценката по чл. 192а, ал. 1, т. 3 от Закона за водите е установено, че мерките за отстраняване на замърсяващите вещества от или чрез филтрация през замърсената почва или зона на аерация са прекомерно скъпи;
6. отвеждането е в резултат от дейности в повърхностните води, целящи смекчаване на ефекта от наводнения и засушаване и за управление на водите и водните пътища, в т.ч. изкопни работи, драгиране, преместване и депониране на утайки, при условие че:
а) са изпълнени въз основа на издадено разрешително за ползване на повърхностен воден обект по реда и при условията на Закона за водите, и
б) отвеждането не създава опасност за постигане на целите за опазване на околната среда по чл. 156а, ал. 1, т. 2 от Закона за водите.
(4) Директорите на басейнови дирекции са длъжни да поддържат списък на случаите по ал. 3, в които не са приложени мерки за недопускане или ограничаване отвеждането на замърсители в подземните води.


Чл. 80. (1) Собствен мониторинг на химичното състояние на подземните води провеждат:
1. титулярите на разрешителни за:
а) водовземане;
б) изкуствено подхранване на подземните води;
в) реинжектиране или инжектиране на води в подземни водни тела;
г) пряко отвеждане на замърсители в подземните води;
2. лицата, дейността на които може да доведе до непряко отвеждане на замърсители в подземните води, задължени по силата на издадено комплексно разрешително по реда на Закона за опазване на околната среда или разрешение за дейности с отпадъци по реда на Закона за управление на отпадъците.
(2) Собственият мониторинг по ал. 1, т. 1, буква "а" включва:
1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води по:
а) (доп. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати, и
б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води;
2. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)
3. (нова - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) изследване на химичния състав на черпените подземни води през 2017 г. и на всеки 6 години след това - за водоползватели І категория при разрешено водовземане с дебит над 1 л/сек, включващо:
а) всички показатели по чл. 67, ал. 1 и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа, и
б) показателите по т. 1, буква "б".
(3) Собственият мониторинг по ал. 1, т. 1, буква "б" включва ежегодно изследване на химичния състав по показателите, посочени в приложение № 1, на:
1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) повърхностното или подземно водно тяло, водите от което се използват за подхранване на подземните води;
2. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) подземното водно тяло, чиито ресурси се възстановяват или увеличават чрез подхранването.
(4) Собственият мониторинг по ал. 1, т. 1, букви "в" и "г" включва:
1. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) изследване на химичния състав на реинжектираните, инжектираните или отвежданите води и на подземното водно тяло с честота и по показатели:
а) съобразени със съдържащите се в тези води замърсяващи вещества и посочени в разрешителното и
б) всички показатели по чл. 67, ал. 1 и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа.
2. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)
(5) Изпитването на водните проби се извършва от акредитирани лаборатории.
(6) Резултатите от изпитването се изпращат на директора на съответната басейнова дирекция в срок до 15 дни от датата на изпитването.
(7) В случаите по ал. 2 водните проби се вземат:
1. от определеното в проекта за оборудване на съоръженията място;
2. през периода 1 август - 30 септември.
(8) Изискванията към собствения мониторинг се определят в разрешителните за водовземане и ползване на подземен воден обект.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Собственият мониторинг по ал. 1, т. 2 включва ежегодно изследване на химичния състав на подземното водно тяло с честота и по показатели, посочени в съответните разрешителни, при спазване на изискванията на ал. 5, 6 и ал. 7, т. 2.


Чл. 81. Съоръжения за собствен мониторинг на химичното състояние на подземните водни тела се изграждат:
1. при инжектиране или реинжектиране на води, съдържащи замърсяващи вещества - за водното тяло и за попътно преминатите водни тела;
2. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) при инжектиране на въглероден диоксид, природен газ и втечнен нефтен газ - за попътно преминатите водни тела;
3. за разположени на повърхността обекти, дейността на които може да предизвика непряко отвеждане на замърсители в подземните води.


Чл. 82. За опазването на подземните водни тела, които се използват или които се предвижда да бъдат използвани за питейно-битово водоснабдяване, се изпълняват и мерки, определени в наредбата по чл. 135, т. 6 от Закона за водите, за зоните за защита на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, и на минералните води.

Раздел III.
Стопанисване на минералните води - изключителна държавна собственост, и съоръженията за подземни води - публична държавна собственост


Чл. 83. (1) Минералните води - изключителна държавна собственост, и съоръженията за подземни води - публична държавна собственост, се стопанисват в интерес на обществото и с грижата на добър стопанин.
(2) Стопанисването на минералните води по ал. 1 включва и:
1. стопанисване на съоръженията за минерални води - изключителна държавна собственост, съгласно приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите;
2. проучване или допроучване на находищата на минерални води;
3. поддържане на публичен регистър на съоръженията за минерални води от находищата на минерални води по приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите.
(3) Стопанисването на съоръженията за подземни води - публична държавна собственост, включва:
1. съоръженията от мрежите за мониторинг на подземните води, и
2. наблюдателните сондажи, изградени с държавни средства.
(4) Стопанисването на съоръженията по ал. 2, т. 1 включва:
1. подготвяне на документацията за актуване на съоръженията като публична държавна собственост;
2. поддържане на водовземните съоръжения, оборудването им за мониторинг и надземното им оборудване в добро техническо състояние;
3. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) определяне, изграждане и експлоатация на санитарно-охранителни зони в случаите, предвидени в Закона за водите;
4. поставяне и поддържане на трайна маркировка за идентификация на съоръженията съгласно акта за изключителна държавна собственост на минералните води;
5. привеждане на кранов режим или консервиране на съоръженията, за които не са предоставени права за водовземане, освен в случаите по чл. 58, ал. 2;
6. осигуряване експлоатацията на съоръженията, ако това се налага за осъществяване на общо водовземане за пиене и водоналиване от гражданите.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)
(6) Стопанисването на съоръженията по ал. 3 включва:
1. подготвяне на документацията за актуване на съоръженията като публична държавна собственост;
2. поддържане на съоръженията и надземното им оборудване в добро техническо състояние;
3. поставяне и поддържане на трайна маркировка за идентификация на съоръженията съгласно възприетия номер в мрежата за мониторинг на подземните води;
4. консервиране на наблюдателни сондажи, които не са включени в мрежите за мониторинг на подземните води, или ликвидирането им, когато по технически причини са негодни да изпълняват предназначението си.
(7) Идентифицирането на водовземните и наблюдателните съоръжения за минерални води - изключителна държавна собственост, и на съоръженията от мрежата за мониторинг на подземните води включва кодов номер, име на съоръжението, координатите му в Българска геодезическа система и надморската височина на терена в Балтийска височинна система.
(8) Проучване или допроучване на находищата на минерални води се изпълнява за:
1. неизучени находища, за които има само обща геоложка прогноза или хидрогеоложка индикация за доказване наличието на минерални води;
2. слабо изучени находища и находища без изградени съоръжения, предназначени за водовземане на минерални води, включително:
а) характеризиране на находището;
б) изграждане на съоръжения, предназначени за водовземане;
в) определяне на експлоатационните ресурси;
г) издаване на сертификат и/или балнеологична оценка за качеството на минералните води;
д) определяне на санитарно-охранителни зони около съоръженията.
(9) Регистърът по ал. 2, т. 3 съдържа:
1. регистрационен номер и дата на регистриране;
2. номер на акта за изключителна държавна собственост на находището на минерални води;
3. номер на акта за публична държавна собственост на съоръженията за минерални води;
4. находище на минерални води;
5. вид на съоръженията:
а) водовземно;
б) проучвателно или за мониторинг;
5а. (нова - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) наименование на съоръженията, съдържащо:
а) вида на съоръжението съгласно чл. 89, ал. 1;
б) номера на съоръжението съгласно акта за собственост на минералната вода.
6. данни за съоръженията, предназначени за водовземане, включително:
а) година на изграждане;
б) географски и геодезически координати и надморска височина на устието на съоръжението съгласно чл. 26, ал. 1, 4 и 5;
в) дълбочина;
г) конструктивни характеристики;
д) напор или ниво на водата;
7. данни за устиевото оборудване на съоръженията:
а) технически характеристики на оборудването;
б) състояние на оборудването;
8. данни за санитарно-охранителната зона:
а) геодезически координати на характерни точки на вътрешния пояс;
б) (доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) геодезически координати на характерни точки на външния пояс, ако такъв е определен;
в) списък на имотите, попадащи в санитарно-охранителната зона;
9. номер на заповедта за определяне на санитарно-охранителната зона;
10. номер на заповедта за утвърждаване на експлоатационните ресурси;
11. номер на сертификат и/или балнеологична оценка на минералните води от съоръженията.


Чл. 84. (1) Водовземните съоръжения за минерални води се оборудват със:
1. водомерна шахта, в която се разполагат общият водомер и устройството за измерване на напора на минералните води;
2. разпределителна шахта, в която се разполагат отклоненията за захранване на водоснабдяваните обекти към довеждащата система и водомерите за измерване на ползваните обеми от водоползвателите.
(2) Шахтите по ал. 1 се разполагат в границите на вътрешния пояс на санитарно-охранителната зона на водовземните съоръжения и се проектират при спазване на изискванията на Норми и правила за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции (обн., ДВ, бр. 17 от 1987 г.; изм., бр. 17 от 1993 г., бр. 3 от 1996 г. и бр. 49 от 1999 г., актуализирана редакция, БСА, бр. 6 - 8 от 1999 г.).


Чл. 85. (1) Стопанисването на минералните води и съоръженията по чл. 83 се извършва от директора на съответната басейнова дирекция освен в случаите, когато водовземните съоръжения за минерални води и санитарно-охранителните им зони са включени в предмета на предоставена концесия за добив на минерални води.
(2) Когато водовземните съоръжения за минерални води и санитарно-охранителните им зони са включени в предмета на предоставена концесия за добив на минерални води, същите се стопанисват от концесионера и за негова сметка съгласно одобрена от министъра на околната среда и водите програма за стопанисване, опазване и мониторинг.
(3) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Когато находището на минерална вода е предоставено за управление и ползване на община, минералната вода и съоръженията по чл. 83, ал. 2 се стопанисват от кмета на общината.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2013 г., в сила от 19.03.2013 г.) За осъществяване на дейностите по ал. 1 директорът на басейновата дирекция ежегодно до 15 декември съставя и предлага на министъра на околната среда и водите за утвърждаване годишни програми.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2013 г., в сила от 19.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) В срок до 28 февруари министърът на околната среда и водите утвърждава дейностите от програмите по ал. 4, които ще бъдат финансирани през текущата година.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Средствата за изпълнение на утвърдените дейности по ал. 4 се предвиждат ежегодно в бюджета на Министерството на околната среда и водите за следващата година, за финансиране от Републиканския бюджет и от Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда.


Чл. 86. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) (1) Характеристиките и свойствата на минералните води се удостоверяват със сертификат или балнеологична оценка, издадени от министъра на здравеопазването или оправомощено от него длъжностно лице.
(2) Сертификат по ал. 1 се издава по реда и съобразно изискванията на Закона за храните и наредбата по чл. 4б, ал. 1 от Закона за храните.
(3) Балнеологична оценка по ал. 1 се издава по реда и съобразно изискванията на наредбата по чл. 77, т. 1 от Закона за здравето.

Чл. 87. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) (1) Когато в находище на минерална вода няма съоръжения, предназначени за водовземане или за проучване на минералните води, или съществуващите съоръжения са технически негодни за изпълнение на специализирани изследвания за химичния състав и свойства на водата, се издава първоначална балнеологична оценка на базата на наличната официална информация и данни от проучването и/или експлоатацията на находището на минерална вода.
(2) Първоначалната балнеологична оценка по ал. 1 е основание за:
1. актуване на минерална вода като публична общинска собственост;
2. издаването на разрешителни за водовземане чрез нови съоръжения.
(3) Разрешаване на ползването на съоръженията по ал. 2, т. 2, предназначени за водовземане по реда на ЗУТ, и на реализиране на водовземането се извършва след издаване на балнеологична оценка на базата на актуални изследвания на минералната вода от изграденото съоръжение.


Чл. 88. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) Министърът на здравеопазването изпраща издадените сертификати и балнеологични оценки заедно с резултатите от специализираните изследвания, въз основа на които са издадени, на министъра на околната среда и водите, на кмета на съответната община и на заявителя.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) Документите по ал. 1 трябва да са налични при:
1. актуването на минералните води като публична общинска собственост;
2. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) предоставяне на концесии за добив или издаване на разрешителни за водовземане на минерални води, публична общинска собственост.

Глава пета.
ОБОСНОВКА, ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИЕМАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ, КОНСЕРВИРАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ ВОДИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 15 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 21.02.2012 Г.)

Раздел I.
Общи изисквания


Чл. 89. (1) Съоръженията за подземни води по начина на разположение в подземното водно тяло са:
1. вертикални:
а) тръбни кладенци;
б) шахтови кладенци;
в) комбинирани шахтово-тръбни кладенци;
2. хоризонтални:
а) дренажи;
б) галерии;
3. шахтови кладенци с хоризонтални дренажни лъчи;
4. каптажи на извори;
5. съоръжения със специална конструкция:
а) наклонени тръбни кладенци;
б) комбинирани шахтово-тръбни кладенци, в които от дъното на шахтовия кладенец са изградени няколко наклонени тръбни кладенци;
в) многозабойни тръбни кладенци.
(2) Съоръженията за подземни води могат да бъдат предназначени за:
а) проучване на подземните води;
б) мониторинг на подземни води;
в) водовземане от подземни води;
г) реинжектиране или инжектиране на води;
д) изкуствено подхранване на подземните води;
е) пряко отвеждане на замърсители в подземните води.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) Съоръженията по ал. 2, букви "а", "б", "г", "д" и "е" не представляват строеж по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ). Те се обосновават и изграждат по реда на тази наредба.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) Съоръженията по ал. 2, буква "в", предназначени за водовземане:
1. представляват строежи от категория, съответстваща на категорията на водоснабдителната система или водоснабдявания обект, съгласно чл. 137, ал. 1 ЗУТ;
2. се изпълняват в съответствие с предвижданията на устройствените планове и план-схемите на елементите на техническата инфраструктура към тях и съгласуван и одобрен инвестиционен проект за съоръженията при условията на ЗУТ;
3. се обосновават по реда и при изискванията на тази наредба и
4. се изграждат след издаване на разрешението за строеж по реда на ЗУТ при спазване на изискванията в тази наредба, определени с разрешителното за водовземане чрез нови съоръжения.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) Разрешителното за водовземане чрез нови съоръжения е неразделна част от документите за издаване на разрешение за строеж.
(6) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) Документите по чл. 104 и констативният протокол по чл. 106, ал. 2 са неразделна част от документацията по чл. 175 ЗУТ.
(7) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) Съоръженията по ал. 2, буква "в", предназначени за водовземане, се приемат и ползването им се разрешава по реда на ЗУТ.
(8) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) Водовземане от съоръженията по ал. 2, буква "в", предназначени за водовземане, се разрешава след представяне в басейновата дирекция на заверено копие от документа за въвеждане на строежа в експлоатация по реда на чл. 177 ЗУТ и след изменение на разрешителното съгласно чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите.


Чл. 90. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Съоръженията за подземни води с изключение на съоръженията за минерални води са недвижими вещи, трайно свързани с поземления имот, в който са изградени.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Съоръженията за минерални води са недвижими вещи, принадлежност към минералната вода.
(3) Съоръженията за подземни води по ал. 1 се включват в регистрите на водовземните съоръжения по чл. 112, привързано към поземления имот, в който са изградени.
(4) Собственикът на имот, дал съгласие за изграждане на съоръжения за подземни води от друго лице, определя и начина на разпореждане със съоръжението при промяна на собствеността на имота.
(5) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Съоръженията за минерални води по ал. 2 се включват в отделни регистри, привързано към находището на минерални води, в което са изградени.


Чл. 91. (1) Съоръженията за подземни води освен кладенците за задоволяване на собствени потребности на гражданите са дълготрайни материални активи по смисъла на Закона за счетоводството.
(2) Записването, оценяването и амортизирането на съоръженията по ал. 1 се извършва при условията и по реда на Закона за счетоводството.


Чл. 92. (1) Собствениците на съоръжения за подземни води, предназначени за водовземане, са длъжни да представят необходимите данни и документи за включване в регистрите по чл. 112, ал. 1 и 3.
(2) Собствениците на поземлени имоти, в които са изградени съоръжения за подземни води, предназначени за водовземане, невключени в регистрите по чл. 112, са длъжни за своя сметка да ликвидират съоръженията при условията и по реда на чл. 110, независимо от датата на придобиване на собствеността върху имота.
(3) Директорът на басейнова дирекция предписва ликвидирането на съоръжения, невключени в регистрите по чл. 112.
(4) Когато собственикът на съоръжения, предназначени за водовземане, не изпълни предписанието по ал. 3, директорът на басейнова дирекция предлага на министъра на околната среда и водите прилагането на принудителна административна мярка по реда на чл. 199а от Закона за водите.
(5) Разпоредбата по ал. 2 не се прилага за съоръженията за минерални води.

Раздел II.
Обосновка, изграждане и приемане на съоръжения за подземни, включително и минерални води (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)


Чл. 93. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Обосновката на съоръжения за подземни, включително и минерални води, се извършва в зависимост от конкретните хидрогеоложки условия.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Изграждане на съоръжения за подземни, включително и за минерални води, се извършва само след издадено разрешително за водовземане, чрез нови съоръжения, предназначени за водовземане по реда и при условията на Закона за водите и на тази наредба.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2013 г., в сила от 19.03.2013 г.) Обосновката и изграждането на съоръженията се извършва при условията на чл. 94 - 95 и приложение № 2.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) При обосноваване на съоръженията за подземни води, предназначени за водовземане, се създава възможност за изпълнение на изискванията при проектирането и изграждането на надземната част и/или събирателните шахти на водовземните съоръжения съгласно Наредба № 2 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (ДВ, бр. 34 от 2005 г.).
(6) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) При изграждане на съоръженията за подземни води се използват продукти, които не променят състава и свойствата на водите и имат оценено и удостоверено съответствие при условията и по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2016 г.) за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.
(7) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)
(8) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)
(9) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)
(10) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)


Чл. 94. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Обосновката на съоръжения за подземни води включва:
1. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) определяне на местоположението на съоръженията - географски и геодезични координати, надморска височина, заснети от лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастър, по геодезия и по картография, вписани в съответния регистър по чл. 12, т. 8 от Закона за кадастъра и имотния регистър;
2. определяне на вида на съоръженията;
3. определяне на конструкцията на съоръженията;
4. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) обосноваване на дейностите за проучване на подземните води в процеса на изграждане на съоръженията.


Чл. 95. (1) Конструкцията на съоръженията за подземни води осигурява:
1. предотвратяване смесването на:
а) подземни води от различни водни тела;
б) подземни води с различно качество;
2. предотвратяване проникването на повърхностни води във водното тяло;
3. нормална и продължителна експлоатация на съоръженията.
(2) Конструкцията на съоръженията се определя от:
1. дълбочината на залягане и дебелината на водоносния хоризонт;
2. степента на устойчивост на скалите;
3. дълбочината на водното ниво;
4. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) предвиждания дебит и предполагаемото помпено оборудване.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Обосновката на реконструкция на съоръжения за подземни води се извършва при спазване на изискванията по ал. 1 и ал. 2, т. 3.


Чл. 96. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)


Чл. 97. (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)


Чл. 98. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Обосновката на дейностите за проучване на подземните води в процеса на изграждане на съоръженията за подземни води включва:
1. изучаване на геоложкия разрез;
2. дейности за интензификация на водоносния хоризонт;
3. опитно-филтрационни изследвания;
4. вземане и анализ на водни проби за определяне на качеството на подземните води.


Чл. 99. (1) Изучаването на геоложкия разрез се извършва въз основа на:
1. ядково сондиране;
2. поинтервални ядкови рейсове - при еднообразен геоложки разрез, или
3. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) безядково сондиране и провеждане на сондажно-геофизични изследвания, когато в частта от водното тяло, в която ще се изгради съоръжението, има изградени съоръжения, за които са изпълнени изискванията по т. 1 и 2.
(2) Безядково сондиране без провеждане на сондажно-геофизични изследвания се допуска, когато:
1 въз основата на издадено разрешително са изградени съоръжения за проучване на подземните води, с които са изпълнени изискванията по ал. 1;
2. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) при изграждане на съоръжения с дълбочина до 50 m, разкриващи подземни водни тела, характеризирани като еднородни при условията на чл. 13, ал. 1, т. 3, буква "а" и ал. 3.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) При обосноваване на съоръжения за подземни води с дълбочина, по-голяма от 100 m, пресичащи силно водообилни напорни водоносни хоризонти, се предвиждат сондажно-геофизични изследвания, доказващи херметичността на прикриващите колони и качеството на изпълнената циментация.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)


Чл. 100. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Опитно-филтрационни изследвания се обосновават в зависимост от вида на съоръженията и целта, за която ще бъдат използвани, а при тръбни и шахтови кладенци, и в зависимост от категорията на водоползвателя, определена съгласно чл. 3, ал. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Опитно-филтрационните изследвания на тръбни и шахтови кладенци се предвиждат:
1. с максимален постоянен дебит и с проследяване на възстановяването на водното ниво до статичното ниво на водата - за определяне на филтрационните характеристики на подземното водно тяло, с продължителност:
а) не по-малка от 72 часа - за водоползвателите от I категория;
б) не по-малка от 24 часа - за водоползвателите от II категория;
2. с изпълнение на хидравличен тест на не по-малко от три степени по отношение на дебита и продължителност на всяка степен не по-малка от 1 час - за определяне на хидравличната ефективност на кладенеца, и:
а) с продължителност 24 часа - при предвидения средноденонощен дебит с проследяване възстановяването на водното ниво, и
б) с предвидения максимален дебит при предвиденото време за работа с този дебит и проследяване възстановяването на водното ниво в рамките на денонощието.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Когато в близост до съоръженията по ал. 2 са разположени съществуващи съоръжения за подземни води, се предвижда и наблюдение на водните нива в тях за опитно определяне на коефициента на нивопредаване.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) За съоръжения, предназначени за водовземане от подземни води с цел питейно-битово водоснабдяване, се предвижда задължително:
1. опитно водочерпене с продължителност не по-малка от 6 денонощия;
2. хидравлични тестове с предвидения максимален дебит, предвиденото време за работа с този дебит и проследяване възстановяването на водното ниво.


Чл. 101. Водни проби за определяне на качеството на подземните води:
1. се вземат в края на опитните водочерпения;
2. се анализират в акредитирани лаборатории:
а) (доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) по всички показатели съгласно приложение № 1 на тази наредба, и
б) по радиологични и микробиологични показатели, определени с наредбата за качеството на водите, предназначени за питейно-битови цели по чл. 135, т. 3 от Закона за водите - в случаите, в които съоръженията са предназначени за питейно-битово водоснабдяване.


Чл. 102. (1) Съоръжения за подземни води се изграждат при спазване на:
1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) предвидената конструкция на съоръженията;
2. предвидените дейности по чл. 98;
3. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) условията в издаденото разрешително за водовземане чрез нови съоръжения, издадено по реда на Закона за водите, и
4. изискванията на нормативните актове за безопасни и здравословни условия за труд.
(2) Изменения на конструкцията на съоръженията по ал. 1, т. 1 се допускат само ако:
1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) при проучването на геоложкия разрез е установена съществена разлика между действителния геоложки разрез и разреза, въз основа на който са обосновани съоръженията;
2. в издаденото разрешително е предвидена възможност за изменение на конструкцията;
3. титулярят на разрешителното е съгласувал измененията с контролиращия орган, определен в разрешителното.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)
(4) Изграждането на съоръжения за подземни води се извършва по подходящо избрана технология, осигуряваща:
1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) прецизно изпълнение на предвидената конструкция;
2. качествено изпълнение на циментационните работи;
3. качествено изпълнение на засипката на филтрите.


Чл. 103. (1) Изпълнителят на изграждане или реконструкция на съоръжения за подземни води съставя подробна документация за извършените дейности съгласно изискванията по чл. 25, ал. 2.
(2) Изпълнителят на изграждане на съоръжения за подземни води, освен в случаите по ал. 3, предава съоръженията на титуляря на разрешителното за изграждане на съоръженията с приемо-предавателен протокол, към който прилага:
1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) документацията по ал. 1, включително документите за определяне на местоположението на съоръженията съгласно изискванията на чл. 26;
2. документ за изискванията към експлоатацията на съоръженията;
3. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) документите за съответствие на използваните продукти и материали, оценено по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2016 г.) за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България - само за съоръженията, предназначени за водовземане;
4. (нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) геоложки колонки и чертежи на съоръженията с означени: дълбочината на статичното водно ниво, надморската височина на земната повърхност и на статичното водно ниво;
5. (нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) техническа спецификация и материал на филтрите и конструктивни чертежи на водоприемната част на съоръжението;
6. (нова - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) информация за преизчисления средноденонощен дебит на водовземане въз основа на характеристиките на водното тяло, установени при извършеното проучване в процеса на изграждане на съоръжението и при условие, че не се надвишава разрешеното максимално допустимото понижение на водното ниво.
(3) Документите по ал. 2 се предават на:
1. министъра на околната среда и водите - за съоръженията за минерални води - изключителна държавна собственост, от находищата за минерални води по приложение № 2, към чл. 14, т. 2 от Закона за водите, и
2. на кмета на община - за съоръженията за минерални води - публична общинска собственост, по чл. 19, т. 3 от Закона за водите.


(Наименованието Раздел ІІІ. "Приемане на изградени съоръжения за подземни води, предназначени за водовземане" заличено - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

Чл. 104. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) В срока за изграждане на съоръженията, определен с разрешителното за водовземане чрез нови съоръжения, титулярят на разрешителното уведомява писмено директора на съответната басейнова дирекция за завършване на изграждането.
(2) Към уведомителното писмо по ал. 1 се прилагат:
1. копие от приемо-предавателния протокол и приложените към него документи по чл. 103, ал. 2;
2. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) обосновано искане за актуализиране на разрешените дебит и максимално допустимо понижение на водното ниво;
4. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) информация за оборудването на съоръженията, съдържаща:
а) технически характеристики на помпеното оборудване или технически характеристики на устиевото оборудване - при води на самоизлив, съобразени с предвиждания средноденонощен и максимален дебит, определен при условията на чл. 46, ал. 2 и 3;
б) дълбочина на монтиране на потопяемите помпи, съобразена с дълбочината на разположение на плътните части на филтровата или експлоатационната колона;
в) мястото на монтиране на водомери за измерване на черпените водни обеми при спазване на изискванията на чл. 56, ал. 3, т. 1;
г) място и вид на оборудването за вземане на водни проби;
д) (изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) вид и технически характеристики на монтираното устройство за измерване на нивото на подземните води при спазване на изискванията на чл. 56, ал. 2.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г, отм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.)


Чл. 105. (Отм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.)

Чл. 106. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) (1) В 14-дневен срок от получаване на уведомлението по чл. 104, ал. 1 директорът на басейнова дирекция разпорежда извършването на:
1. проверка за съответствието на документите по чл. 104, ал. 2, т. 1 и изпълнените дейности с параметрите и условията в издаденото разрешително;
2. проверка на монтираните водомери и устройства за измерване на водното ниво;
3. измерване на статичното водно ниво в изградените съоръжения в момента на проверката;
4. измерване на максималния дебит и понижението на водното ниво при този дебит в момента на проверката посредством монтираното оборудване на съоръжението за експлоатация и мониторинг по чл. 104, ал. 3;
5. пломбиране на водомерите;
6. предприемане на действия за консервиране на кладенеца и пломбиране на затварящите го устройства - когато не е завършено строителството на водоснабдителната система или на обекта, който ще се водоснабдява, и с разрешението за строеж не е предвидено въвеждането на строежа в експлоатация да се извърши на етапи.
(2) За резултатите от действията по ал. 1 се съставя констативен протокол, който е неразделна част от документацията за въвеждане в експлоатация на строежа по реда на чл. 177 ЗУТ.
(3) Ако проверката и измерванията по ал. 1 покажат, че е налице несъответствие с разрешените параметри и условията в разрешителното:
1. в протокола по ал. 2 се описват констатираните нарушения при изпълнението на дейностите и се предлага на компетентния орган по ЗУТ да откаже приемане на строежа;
2. директорът на басейнова дирекция предприема съответните действия за ангажиране на административнонаказателната отговорност по чл. 200 от Закона за водите на титуляря на разрешителното и на лицето, изпълнило изграждането на кладенеца.

Чл. 107. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г., отм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.)

Чл. 108. (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

Раздел IV.
Консервиране и ликвидиране на съоръжения за подземни води


Чл. 109. (1) Консервиране на съоръжения за подземни води се извършва, когато собственикът им предвижда същите да не бъдат ползвани.
(2) Консервиране се извършва за съоръжения, в които не е монтирано или от които е демонтирано помпеното оборудване.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Консервиране на съоръжения се осъществява въз основа на проект, одобрен от директора на съответната басейнова дирекция, осигуряващ:
1. преустановяване на черпенето;
2. възможност за пломбиране на съоръженията.
(4) Басейновата дирекция съставя протокол за консервиране на съоръженията, който съдържа данни за:
1. начина на консервирането на съоръжението;
2. пломбирането на съоръжението.
(5) За въвеждане в експлоатация на консервирани съоръжения собственикът им представя в басейновата дирекция заявление, към което прилага:
1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) предложение за оборудване на съоръженията със съдържание съгласно чл. 104, ал. 2, т. 4;
2. обосновка за необходимите водни обеми при спазване на изискванията по чл. 151.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Директорът на басейнова дирекция в срок до 30 дни от получаване на заявлението преценява наличните водни ресурси и свободните водни количества и възможността за издаване на разрешително за водовземане и:
1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) когато съществува възможност за разрешаване на водовземане, изпраща на заявителя одобреното или коригирано предложение, като определя дата за разпломбиране на съоръженията и срок за оборудването им, който не може да бъде по-дълъг от 15 дни, считано от датата на разпломбиране;
2. уведомява писмено заявителя за невъзможността за разрешаване на водовземане от съоръжението.
(7) Консервирани съоръжения се въвеждат в експлоатация само в присъствието на представител на басейновата дирекция, който:
1. проверява монтираните водомери и устройства за измерване на водното ниво;
2. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) измерва статичното водно ниво в съоръженията;
3. измерва максималния дебит и понижението на водното ниво;
4. пломбира водомерите;
5. съставя протокол, който съдържа данните по т. 1 - 4, необходимите допълнителни проучвания на подземните води и срока за подаване на заявление за издаване на разрешително за водовземане.
(8) Документите по ал. 3 и 5 и протоколите по ал. 4 и ал. 7, т. 5 се прилагат към досието на съоръжението по чл. 124, ал. 1.


Чл. 110. (1) Ликвидиране на съоръжения за подземни води се извършва, когато:
1. съоръженията:
а) (доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) не са включени в регистрите по чл. 112, ал. 1, ал. 2, т. 3 и 4;
б) са изградени в нарушение на Закона за водите или на параметри и условия в издаденото разрешително за изграждане;
в) са негодни по геоложки причини да изпълняват предназначението си;
г) са негодни по технически причини да изпълняват предназначението си и не е възможно или целесъобразно да бъдат реконструирани;
д) (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) са предназначени за питейно-битово водоснабдяване и експлоатацията им е забранена от регионалната здравна инспекция;
2. съоръженията са предназначени за проучване на подземни води, освен ако:
а) не се оборудват като съоръжения за мониторинг;
б) с разрешителното за ползване на воден обект за хидрогеоложки проучвания не е предвидено ползването на черпателните проучвателни тръбни кладенци като съоръжения, предназначени за водовземане, изкуствено подхранване, реинжектиране, инжектиране или отвеждане на замърсители в подземните води;
в) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)
3. чрез съоръженията са смесени води с различно качество или от няколко водни тела и няма техническа възможност да бъдат реконструирани.
(2) Ликвидирането на съоръженията се осъществява по проект, одобрен от директора на басейновата дирекция, освен в случаите на ликвидиране на кладенци за задоволяване на собствените потребности на гражданите по чл. 118, ал. 3.
(3) Проектът по ал. 2 съдържа техническите решения и технологията за осигуряване на:
1. пълното прекратяване на възможността за естествено или принудително протичане на води през съоръженията, в т.ч.:
а) през водоприемната им част, и
б) по ствола на съоръженията;
2. премахване на надземната част на съоръженията и рекултивиране на терена.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) При обосновката на техническите решения по ал. 3, т. 1 се предвиждат и мерки за:
1. изолиране на засипката на филтъра;
2. изваждане или разрушаване на спуснатите тръби и филтри или части от тях.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)
(6) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)
(7) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) За ликвидиране на съоръженията басейновата дирекция съставя протокол, който се подписва от техния собственик и от оправомощен представител на изпълнителя на ликвидационните работи.


Чл. 111. Консервирането и ликвидирането на съоръжения за подземни води се извършва за сметка на техния собственик.

Раздел V.
Регистриране на водовземните съоръжения


Чл. 112. (1) Регистрите на водовземните съоръжения за подземни води включват:
1. съоръженията за подземни води, които се ползват или могат да бъдат ползвани за водовземане за стопански цели;
2. съоръженията - кладенци за задоволяване на собствените потребности на гражданите.
(2) В регистрите по ал. 1 не се включват съоръженията за:
1. минерални води от находищата по приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите;
2. минерални води - публична общинска собственост;
3. водовземане при кризи;
4. водовземане за нестопански цели, собственост на юридически лица с нестопанска цел.
(3) Съоръженията по ал. 2 се включват в отделни регистри.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Съоръженията по ал. 1, т. 1 и ал. 2 в зависимост от състоянието им, при включване в регистрите се определят като:
1. оборудвани за експлоатация;
2. консервирани;
3. ликвидирани;
4. (нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) необорудвани за експлоатация, включително определени като съоръжения за мониторинг и наблюдателни сондажи в находищата на минерални води.
(5) Регистрите по ал. 1 и 3 се водят от:
1. директорите на басейнови дирекции - за регистрите на съоръженията по ал. 1 и ал. 2, т. 1 и 4;
2. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) министъра на вътрешните работи чрез Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - за регистъра на съоръженията по ал. 2, т. 3;
3. кметовете на общини - за регистрите на съоръженията по ал. 2, т. 2.


Чл. 113. (1) Регистрите на съоръженията за минерални води по чл. 112, ал. 2, т. 1 и 2 съдържат данните по чл. 83, ал. 9.
(2) Кметовете на общини изпращат копие от регистъра по чл. 112, ал. 2, т. 2 на министъра на околната среда и водите в срок до 1 месец от съставянето им.


Чл. 114. (1) В регистъра на съоръженията за подземни води, които се ползват или могат да бъдат ползвани за водовземане за стопански цели, се включват съоръженията:
1. които:
а) (доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) са изградени въз основата на издадено разрешително за ползване на воден обект за изграждане на съоръженията или разрешително за водовземане чрез нови съоръжения, предназначени за водовземане и за които е представен съответният документ по чл. 89, ал. 8, с който се разрешава ползването на строежа; и
б) са приети по реда на раздел II;
2. за които до влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 65 от 2006 г.) са издадени разрешителни за ползване на воден обект за изграждане на съоръженията или разрешителни за водоползване;
3. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) за които е подадено заявление за включване в регистъра при условията и по реда на § 122 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 65 от 2006 г.) и на § 144 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 61 от 2010 г.);
4. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) за които е открита процедура за издаване на разрешително за водовземане до влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 65 от 2006 г.) и на § 144 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 61 от 2010 г.).
5. (нова - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) дренажи и каптирани извори, които са изградени преди влизане в сила на Закона за водите.
(2) Включването в регистъра на съоръженията по ал. 1, т. 1, 2 и 4 се извършва служебно от директора на басейнова дирекция.


Чл. 115. (1) Регистрите на съоръженията, които се ползват или могат да бъдат ползвани за водовземане за стопански цели по чл. 112, ал. 1, т. 1 и регистрите на съоръженията по чл. 112, ал. 2, т. 4 съдържат:
1. регистрационен номер и дата на регистриране;
2. данни за имота, в който са изградени съоръженията;
3. данни за собственика на съоръженията;
4. данни за ползвателя на съоръженията;
5. данни за съоръженията, включително:
а) година на изграждане;
б) местоположение, определено при условията на чл. 26, ал. 1, 4 и 5;
в) код на водното тяло;
г) дълбочина;
д) конструктивни характеристики;
е) статично ниво на водата;
ж) статус на съоръженията съгласно чл. 112, ал. 4.
(2) Промени в регистъра по отношение на данните по ал. 1, т. 3, 4 и т. 5, буква "ж" се извършват по заявление на собственика на съоръженията.


Чл. 116. Регистърът на съоръженията - кладенци за задоволяване на собствените потребности на гражданите по чл. 112, ал. 1, т. 2, съдържа:
1. входящ номер на уведомлението за регистриране на съоръженията;
2. регистрационен номер и дата на регистриране;
3. данни за имота, в който са изградени съоръженията;
4. трите имена на собственика на съоръженията;
5. код на водното тяло;
6. данни за съоръженията, включително:
а) дълбочина;
б) диаметър на тръбата или на отвора на зиданите кладенци;
в) (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) начин на черпене на водата;
г) целта, за която се ползва водата.


Чл. 117. Гражданите, собственици на поземления имот, уведомяват писмено директора на съответната басейнова дирекция за:
1. намерението да изградят кладенец;
2. наличието на изграден кладенец.


Чл. 118. (1) В уведомлението за намерение за изграждане на кладенец за задоволяване на собствени потребности се посочват:
1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) данни за собственика: име и фамилия, адрес, данни за акта, от който черпи правото си, телефон за връзка;
2. данни за поземления имот: идентификатор, адрес, трайно предназначение, начин на трайно ползване;
3. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)
4. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) предвидена дълбочина на кладенеца;
5. цел, за която се предвижда ползването на водата.
(2) Когато не е спазено изискването по чл. 50, в срок до 2 дни от получаването на уведомлението директорът на басейнова дирекция уведомява по телефона и писмено гражданина за неспазване на нормативните изисквания и за дълбочината, до която е допустимо изграждане на кладенеца.
(3) Когато в имота има изграден кладенец, който е затлачен, пресъхнал или е разрушен, старият кладенец задължително се запълва само с естествени земни материали и се запечатва с глинест слой.
(4) Изпълнението на дейностите по ал. 3 се извършва в присъствието на представител на съответната община и за изпълнените дейности се съставя протокол.
(5) В случаите по ал. 3 собственикът уведомява директора на басейнова дирекция за отразяване на измененията в регистъра по чл. 112, ал. 1, т. 2, като прилага към уведомлението съставения протокол.


Чл. 119. (1) (Предишен текст на чл. 119 - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) В уведомлението за регистриране на изграден кладенец за задоволяване на собствени потребности се посочват:
1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) трите имена на собственика на имота;
2. данни за поземления имот: идентификатор, адрес, трайно предназначение, начин на трайно ползване;
3. дълбочина на кладенеца;
4. диаметър на тръбата или на отвора на зиданите кладенци;
5. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) начин на черпене на водата - с кофа или с помпа;
6. цел, за която се ползва водата.
(2) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) В едномесечен срок от получаване на уведомлението по ал. 1 директорът на басейнова дирекция издава удостоверение за вписване на кладенеца в регистъра по чл. 116.


Чл. 120. (1) Собственикът на имота, в който е разположен кладенецът, носи отговорност за причинените щети, свързани с промяна в качеството и количеството на водите, предизвикани от неподходящо избрано място на кладенеца.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Собственикът по ал. 1 поема всички рискове от ползването на водата от кладенеца за домакински нужди - за пиене и битови цели.
(3) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Съоръженията за водовземане за задоволяване на собствени потребности на гражданите, ползвани от тях за домакински нужди, не са водовземни съоръжения за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване по смисъла на Закона за водите.


Чл. 121. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Промяна на предназначението и включване в регистрите на съоръженията по чл. 112, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 4 на кладенци, изградени за задоволяване на собствени потребности на гражданите, се допуска само когато:
1. съоръжението е регистрирано по реда на чл. 119 и е разположено в границите на населени места и селищни образувания;
2. за съоръжението са изпълнени изискванията на чл. 103, ал. 1 и е налична документацията по чл. 103, ал. 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) При изпълнение на условията по ал. 1 съоръжението се приема по реда на чл. 104 - 106 и се издават разрешителни за водовземане за стопански или нестопански цели от кладенци, изградени за задоволяване на собствените потребности на гражданите.


Чл. 122. Регистрите на съоръженията по чл. 112, ал. 1 и ал. 2, т. 4 са публични и достъпът до информацията, въведена в тях, се осигурява чрез интернет страниците на Министерството на околната среда и водите и на басейновите дирекции за управление на водите.


Чл. 123. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Министърът на вътрешните работи чрез Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" води регистър на водовземните съоръжения по чл. 112, ал. 2, т. 3, които са предвидени за ползване при възникване на криза.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Министърът на вътрешните работи чрез Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" предоставя на министъра на околната среда и водите копие от регистъра по ал. 1 на електронен носител.
(3) Информацията от регистъра по ал. 1 е предназначена само за служебно ползване от Министерството на околната среда и водите.


Чл. 124. (1) За включените в регистрите съоръжения по чл. 112, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 4 директорът на басейновата дирекция съставя досиета, в които се съхранява документацията за:
1. издаване на разрешително за ползване на воден обект за изграждането на съоръжението или за регистрирането му;
2. издаване, изменение, продължаване или прекратяване на разрешително за водовземане;
3. консервиране и/или ликвидиране на съоръженията.
(2) Досиетата на съоръженията по ал. 1 се съхраняват в басейновата дирекция до ликвидиране на съоръженията, след което се предават в Държавния архив.


Чл. 125. (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

Глава шеста.
РЕГИСТРИРАНЕ НА ЕКСПЕРТИТЕ И ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, РАБОТЕЩИ В ОБЛАСТТА НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ (ОТМ. - ДВ, БР. 15 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 21.02.2012 Г.)


Чл. 126. (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)


Чл. 127. (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)


Чл. 128. (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)


Чл. 129. (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)


Чл. 130. (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)


Чл. 131. (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)


Чл. 132. (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)


Чл. 133. (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)


Чл. 134. (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)


Чл. 135. (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

Глава седма.
ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ И ПОЛЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНИ ВОДНИ ОБЕКТИ

Раздел I.
Общи изисквания


Чл. 136. (1) Право за водовземане от подземни, вкл. минерални води, се предоставя чрез:
1. издаване на разрешително за водовземане по реда на глава четвърта от Закона за водите;
2. концесия за добив на минерални води, изключителна държавна и публична общинска собственост, по реда на Закона за концесиите и при условията на Закона за водите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Право за водовземане по ал. 1 се предоставя само в рамките на:
1. утвърдените експлоатационни ресурси на находището на минерални води;
2. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) разполагаемите ресурси на подземното водно тяло или част от него, ако с разрешеното черпене на подземни води не се създава риск за количественото или химичното състояние на водното тяло.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) Концесия за бутилиране на минерални води и/или производство на газирани и други напитки, в състава на които се включва минерална вода, се предоставя само при наличието на валиден сертификат за качеството на минералните води от конкретното съоръжение, предназначено за водовземане.
(4) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) В случаите по ал. 3 като наименование на водовземното съоръжение в решението за предоставяне на концесия се записва наименованието на съоръжението съгласно чл. 83, ал. 9, т. 5а.

Чл. 137. (1) Разрешително за водовземане от подземни, вкл. минерални води, се изисква за всички случаи на водовземане, в т.ч. на минерални води за осигуряване на общото водоползване за пиене и водоналиване от гражданите.
(2) Разрешително по ал. 1 не се изисква, когато водовземането е за:
1. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) задоволяване на собствените потребности на гражданите, при условие че съоръжението, предназначено за водовземане, не е разположено извън границите на населените места и селищните образувания, в границите на санитарно-охранителна зона на съоръжение за минерални води или в район с ликвидиран геотехнологичен добив на уран;
2. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) дейности по защита на населението при обявено бедствено положение по реда на Закона за защита при бедствия;
3. добив на минерални води по предоставени концесии.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)


Чл. 137а. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Водовземането за задоволяване на собствени потребности от гражданите по чл. 137, ал. 2, т. 1 се осигурява в рамките на определените в плановете за управление на речните басейни и обявени в интернет страниците на басейновите дирекции максимални водни количества за землището на всяко населено място, които не могат да бъдат по-големи от 50 на сто от разполагаемите ресурси на първото от повърхността подземно водно тяло.


Чл. 138. Присъединяването на водопроводната система, за водоснабдяване на обекти в процес на проектиране и строителство, към съоръжения за подземни води, предназначени за водовземане, или към довеждащ водопровод от съоръжение за минерални води се извършва при монтирани водомери за измерване на черпените водни обеми, пломбирани от басейновата дирекция за управление на водите.


Чл. 139. Ползването на подземни водни обекти включва:
1. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) извършването на хидрогеоложки проучвания във връзка с дейностите по реинжектиране и за инжектиране на води, за изкуствено подхранване на подземните води и за отвеждане на замърсители в подземните води - в случаите по чл. 118а, ал. 2 от Закона за водите;
2. изграждане или реконструкция на съоръжения за подземни води;
3. изкуствено подхранване на подземните води;
4. реинжектиране или инжектиране на води в подземни водни тела;
5. пряко отвеждане на замърсители в подземните води;
6. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) инжектиране на въглероден диоксид, природен газ или втечнен нефтен газ в подземни водни обекти;
7. непряко отвеждане на замърсители в подземните води;
8. извършване на сондажна и/или минна дейност в райони със значителни ресурси на подземни води.


Чл. 140. (1) Ползването на подземни водни обекти по чл. 139, т. 1 - 6 се извършва въз основа на издадено разрешително по реда и при условията на Закона за водите и на тази наредба.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)
(4) Разрешително по ал. 1 не се изисква, когато:
1. се изграждат съоръжения, предназначени за водовземане за задоволяване на собствените потребности на гражданите, при условие че съоръженията не са разположени в границите на санитарно-охранителна зона на съоръжение за минерални води или в район с ликвидиран геотехнологичен добив на уран;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) хидрогеоложките проучвания за реинжектиране на минерални води, изключителна държавна собственост, са възложени от министъра на околната среда и водите;
3. хидрогеоложките проучвания се изпълняват във връзка със:
а) извършване на оценка на въздействието върху околната среда или издаване на комплексни разрешителни по реда на Закона за опазване на околната среда;
б) издаване на разрешения за дейности с отпадъци по реда на Закона за управление на отпадъците;
в) изпълнение на програмите, неразделна част от решенията по оценка на минали екологични щети;
г) (доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) издаване на разрешения за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства;
д) изпълнение на проекти за ликвидиране на обекти от рудодобива, уранодобива и въгледобива;
е) (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) управление на минните отпадъци;
ж) определяне на площадки за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци;
з) (нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) други цели;
4. (нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) изграждане на съоръжения за мониторинг на подземните води съгласно одобрената от компетентния орган програма за мониторинг.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) В случаите по ал. 4, т. 3 и 4 инвеститорът изпраща на директора на съответната басейнова дирекция 30-дневно предизвестие и представя справка за планираните от него дейности, която включва:
1. местоположение;
2. обем и характер на дейността;
3. мерки, които се предвиждат за опазването на водите и водния обект;
4. срок за изпълнение на дейността.
(6) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Ако директорът на басейновата дирекция прецени, че планираната дейност не отговаря на изискванията на ал. 4, той уведомява собственика в рамките на 30-дневния срок за необходимостта от издаване на разрешително.
(7) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Директорът на басейновата дирекция в рамките на 30-дневния срок може да предписва условия и/или ограничения, при които да се осъществява планираната дейност по ал. 4, във връзка с изпълнение на изискванията за опазване на водите, регламентирани с наредбите, методиките и ръководствата по чл. 135 от Закона за водите.
(8) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Разрешителното за ползване на воден обект по чл. 46, ал. 1, т. 1, букви "ж" и "з" за изграждане на съоръжения за подземни води се издава в рамките на съответното разрешително за водовземане или за ползване на воден обект за отвеждане, за инжектиране или за реинжектиране, чрез нови съоръжения. В този случай разрешителните за водовземане или за ползване на воден обект съдържат и условията за изграждане на съоръженията.
(9) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Правата за водовземане или ползване на воден обект по разрешителното, издадено при условията на ал. 8, могат да се ползват след:
1. приемане на изградените съоръжения, предназначени за водовземане по реда чл. 104 - 106 и въз основа на документите за приемане на съоръженията;
2. изменение на разрешителното по отношение параметрите на разрешеното водовземане или ползване, което се извършва служебно от директора на басейнова дирекция, в зависимост от резултатите от проучването на подземните води в процеса на изграждане на съоръженията.


Чл. 140а. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Разрешително за водовземане и/или за ползване на воден обект се издава:
1. на юридически лица и на еднолични търговци;
2. на физически лица само когато искането е за:
а) водовземане от подземни води за задоволяване на собствени потребности в случаите по чл. 44, ал. 6 от Закона за водите;
б) водовземане от подземни води за земеделски цели от регистрирани земеделски производители;
в) водовземане от минерални води, изключителна държавна собственост, които са предоставени за управление и ползване на общини.


Чл. 141. (1) Предотвратяване и намаляване на непрякото отвеждане на замърсители в подземните води се извършва чрез прилагане на забраните по чл. 61 и изискванията по чл. 75, ал. 5 при издаването на комплексни разрешителни по реда на Закона за опазване на околната среда и разрешения за дейности с отпадъци по реда на Закона за управление на отпадъците.
(2) Сондажна и/или минна дейност в райони със значителни ресурси на подземни води се извършва след съгласуване с Министерството на околната среда и водите по отношение на условията за ползване на водните обекти, съдържащи подземни води.
(3) Разрешителните по ал. 1 и съгласуването по ал. 2 се издават при спазване на изискванията за опазване на подземните води по глава четвърта на тази наредба.

Раздел II.
Документи за издаване на разрешителни за водовземане и за ползване на подземен воден обект


Чл. 142. (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)


Чл. 143. (1) (Предишен текст на чл. 143, изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) За откриване на процедура за издаване на разрешително кандидатите подават заявление по образец, одобрен от министъра на околната среда и водите, до:
1. министъра на околната среда и водите за ползване на воден обект за:
а) отвеждане на замърсители в подземни води в случаите по чл. 118а, ал. 2 от Закона за водите;
б) инжектиране на въглероден диоксид, природен газ или втечнен нефтен газ в подземни водни обекти;
в) целите на отбраната и националната сигурност;
2. кмета на съответната община за водовземане от:
а) минерални води - публична общинска собственост;
б) находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общината;
3. директора на басейновата дирекция - във всички останали случаи на водовземане и на ползване на подземни водни обекти.
(2) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Заявлението по ал. 1 и приложените към него документи се подават в два екземпляра - единият екземпляр в качеството му на оригинал се представя върху книжен носител, а вторият - като негов пълен цифров аналог - върху електронен носител.
(3) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) В оригиналния екземпляр на документите не се прилагат сканирани копия от документи.


Чл. 144. (1) Заявлението по чл. 143 за издаване на разрешително за подземни води съдържа:
1. трите имена и постоянен адрес на кандидата - за физическите лица, съответно фирма и седалище - за юридическите лица и за едноличните търговци, регистрирани по Търговския закон;
2. единен граждански номер за физическите лица или единен идентификационен код за юридическите лица и едноличните търговци;
3. цел на водовземането или ползването;
4. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) наименование на водоносния хоризонт и код на водното тяло или наименование на находището на минерални води, посочени в регистрите на ресурсите по чл. 41;
5. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) място на водовземане или ползване:
а) за подземни води - определено при условията на чл. 26, ал. 1, 4 и 5 - при водовземане или ползване чрез съществуващи съоръжения, и на чл. 26, ал. 5 - при водовземане или ползване чрез нови съоръжения, включително идентификатор на имота, в който са или ще бъдат разположени съоръженията;
б) за минерални води - наименованието на водовземното съоръжение, посочено в регистъра по чл. 41;
6. местност, административно-териториална и териториална единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици - за всяко място на водовземане или ползване;
7. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) адрес за кореспонденция вкл. електронен адрес - при наличие на такъв, телефон и факс за връзка с физическото лице или с лицето, което управлява и представлява дружеството по т. 1;
8. (нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) параметрите на исканото водовземане и/или ползване;
9. (нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) номер на действащ (влязъл в сила или подлежащ на предварително изпълнение, както и незагубил правно действие) административен акт, издаден по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, за одобряване, съответно съгласуване на инвестиционното предложение, за чието осъществяване се иска разрешаване на водовземането и/или ползването на водния обект;
10. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) опис на документите, които се прилагат към заявлението.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) оригинален документ или заверено копие от документ за платена такса за издаване на разрешителното, определена с тарифата по чл. 72 от Закона за опазване на околната среда;
2. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)
4. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)
5. заверена от съответния компетентен орган актуална скица на поземлените имоти или копие от кадастралната карта с нанесено местоположение на:
а) съоръженията или територията на проучване, или
б) обекта, където се предвижда ползване на минерални води;
6. (нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията, или договор със собственика на съоръженията - когато водовземането или ползването на водния обект е свързано с ползването на съществуващи съоръжения;
7. (нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) декларация за обстоятелствата по чл. 71, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда.
(3) В случаите, когато се предвижда ползването на земеделска земя за неземеделски цели, документите по ал. 2, т. 5 отразяват промененото предназначение на земеделските земи.
(4) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) В заявлението за издаване на разрешително за водовземане или ползване на воден обект чрез нови съоръжения мястото на водовземане или ползване се определя само с географските координати на предвидените съоръжения.
(5) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) В случаите, когато към заявлението са приложени документи, непосочени в нормативната уредба и несъотносими към конкретното искане, същите се връщат на заявителя в срока по чл. 61, ал. 2 от Закона за водите.


Чл. 145. (1) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) При водовземане от подземни води към заявлението по чл. 144, ал. 1 се прилагат и:
1. обосновка на водовземането, включително обосновка на заявеното водно количество, съгласно нормите за водопотребление, определени с наредбата по чл. 117а, ал. 2 от Закона за водите;
2. заверено копие от документ за собственост или нотариално заверено писмено съгласие от собственика на имота, в който са или ще бъдат разположени съоръженията за водовземане;
3. нотариално заверена декларация от собствениците на имотите, засегнати от проекта за санитарно-охранителната зона, удостоверяваща, че същите са запознати с ограниченията и забраните, определени в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 6 от Закона за водите, които попадат в проектните санитарно-охранителни зони - при водовземане, предназначено за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване;
4. удостоверение за регистрация като земеделски производител - при искане за издаване на разрешително на физически лице - земеделски производител;
5. (нова - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) писмен отказ от ВиК оператора в обособената територия за присъединяване към водоснабдителните мрежи и съоръжения.
(3) При водовземане от минерални води към заявлението по чл. 144 се прилагат и:
1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) обосновка на заявеното водно количество съгласно нормите за водопотребление, определени с наредбата по чл. 117а, ал. 2 от Закона за водите;
2. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)
4. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) проект за присъединяване на отклонението за захранване на водоснабдявания обект към довеждащата система и за измерване на ползваните водни обеми;
5. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) заверено копие от документ за собственост или учредено право на ползване върху недвижимия имот, където се осъществява дейността за ползване на минералната вода.


Чл. 146. (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) При ползване на подземен воден обект за хидрогеоложки проучвания към заявлението по чл. 144, ал. 1 се прилагат и:
1. документи, удостоверяващи съгласието на собствениците на имотите, в които ще се извършва проучването;
2. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) проект за хидрогеоложки проучвания.


Чл. 147. (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)


Чл. 148. (1) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)
(2) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Към заявлението по чл. 144, ал. 1 се прилагат и:
1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) технологична обосновка за реинжектиране, инжектиране, отвеждане или изкуствено подхранване, включително обосновка за реинжектираните, инжектираните или отвежданите обеми;
2. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) доклад за резултатите от изпълнени хидрогеоложки проучвания за целите на ползването на подземния воден обект;
3. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)


Чл. 149. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Образците на заявленията за издаване на разрешителни за водовземане или ползване на подземни водни обекти се одобряват от министъра на околната среда и водите и се обявяват на интернет страниците на Министерството на околната среда и водите и на басейновите дирекции.


Чл. 150. (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

Раздел III.
Изисквания към съдържанието и съставянето на документи за издаване на разрешителни за водовземане и за ползване на подземен воден обект


Чл. 151. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Обосновката на заявеното водно количество се разработва за всяка предвиждана цел на ползване на водите при определените норми за водопотребление в наредбата по чл. 117а, ал. 2 от Закона за водите.
(2) За целите на ползване на водите, за които в наредбата по чл. 117а, ал. 2 от Закона за водите не са определени норми за водопотребление, обосновката по ал. 1 се извършва съобразно технологичните изисквания за конкретната цел, като се прилагат техническите спецификации на съоръженията, въз основа на които е определено необходимото количество, и се посочва обемът на продукцията, която се предвижда да бъде произведена.
(3) Когато водовземането се реализира чрез повече от едно съоръжение, в обосновката по ал. 1 се посочват и целите на ползване на водата от отделните съоръжения.
(4) В обосновката по ал. 1 се включва и:
1. групиране на целите за ползване на водата съгласно изискванията на Тарифата за таксите по чл. 194, ал. 1 от Закона за водите;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) определяне на заявения средноденонощен дебит;
3. определяне на дебитите по чл. 46, ал. 3 и 6;
4. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) определяне на годишния обем и разпределението му:
а) (нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) за всяко от съоръженията;
б) (нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) за различните цели за ползване на водата.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) Дебитите по ал. 4, т. 2 и 3 се определят в литри за секунда с точност до един знак след десетичната запетая.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Годишният обем по ал. 4, т. 4 се определя при условието на чл. 46, ал. 2, 7 и 8 в кубически метри, с точност до цяло число.
(7) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)


Чл. 152. Документите, удостоверяващи съгласието на собствениците на имотите, които ще попаднат или попадат в санитарно-охранителните зони, съдържат:
1. трите имена и единния граждански номер на собственика на имота;
2. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) забраните и ограниченията, които ще бъдат наложени върху ползването на съответния имот, определени в наредбата за зоните за защита на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, и на минералните води по чл. 135, т. 6 от Закона за водите;
3. деклариране на съгласието на собственика за ограничаване на правото на ползване на собствения му имот.


Чл. 153. (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)


Чл. 154. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) Писменият отказ от ВиК оператора в обособената територия за присъединяване към водоснабдителните мрежи и съоръжения съдържа информация за причините за отказа за присъединяване:
1. невъзможност за осигуряване на необходимите водни обеми;
2. техническа невъзможност за присъединяване поради липса на изградена водоснабдителна мрежа;
3. срока за липсата на условия за присъединяване.

Чл. 155. Документът от В и К оператор или друг оператор, удостоверяващ възможността за включване на отпадъчните води от обекта в съществуваща канализационна система, се издава при условията на чл. 125 от Закона за водите и към него се прилага скица в подходящ мащаб с посочени местоположението на обекта, който формира отпадъчните води, и определеното от В и К оператора място за присъединяване.


Чл. 156. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) (1) Обосновката на водовземането по чл. 145, ал. 2, т. 1 включва:
1. обосновка на заявеното водно количество по чл. 151;
2. обосновка на минималното водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите в обекта, който ще се водоснабдява;
3. изисквания към качеството на водата, свързани с изпълнение на дейностите в обекта, който ще се водоснабдява.
(2) Когато искането е за водовземане чрез съществуващи съоръжения, към обосновката по ал. 1 се прилагат:
1. данни от актуални опитно-филтрационни изследвания и определени хидрогеоложки параметри;
2. чертежи:
а) геолого-литоложка колонка;
б) на съоръженията и оборудването им за експлоатация, включително място на помпеното оборудване;
в) на оборудването за мониторинг на водното ниво, черпените количества и вземането на проби;
г) на мястото на монтиране на водомери за ползваните водни обеми за различните цели на ползване;
3. документ от ВиК оператора в обособената територия, удостоверяващ възможността за включване на отпадъчните води от обекта, който се иска да бъде водоснабден, в съществуващата канализационна система;
4. копия на документацията за техническите характеристики на монтираното оборудване за всяко от водовземните съоръжения, в т.ч.:
а) помпено оборудване;
б) устройство за измерване на водното ниво;
в) устройство за измерване на черпените количества;
5. протокол от анализ на химичния състав на подземните води, изпълнен не повече от 6 месеца преди подаване на заявлението.
(3) Когато искането е за водовземане чрез нови съоръжения, към обосновката по ал. 1 се прилагат:
1. геолого-литоложка колонка и предвидена конструкция на съоръженията с означени надморската височина на земната повърхност и прогнозираната дълбочина на статичното водно ниво;
2. кратко описание на избраните филтри и технология на изграждането им; предвидени дейности за предотвратяване замърсяването на подземните води чрез съоръженията; предвидено място на помпеното оборудване съобразено с допустимото понижение на водното ниво по чл. 47, ал. 1;
3. таблица с вид и обем на предвидените дейности за проучване на подземните води в процеса на изграждане на съоръженията;
4. доклад за изпълнени хидрогеоложки проучвания - ако в радиус от 1 километър от мястото на исканото водовземане няма издадени други разрешителни за водовземане.
(4) Когато искането е с цел самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, към документите по ал. 2 се прилагат и:
а) оразмеряване на санитарно-охранителната зона на съоръжението при технически възможния му дебит и определяне на забраните и ограниченията в нея - в случаите, предвидени в наредбата за зоните за защита на водите по чл. 135, ал. 1, т. 6 от Закона за водите;
б) извадка от кадастралната карта с данни за имотите, които попадат в санитарно-охранителната зона;
в) нотариално заверени декларации от собствениците на имоти, попадащи в границите на санитарно-охранителната зона, удостоверяващи, че същите са запознати със забраните и ограниченията върху ползването на имота им.

Чл. 157. (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)


Чл. 158. (1) Проектът за присъединяване на отклонението за захранване на водоснабдявания обект към довеждащата система и за измерване на ползваните обеми минерални води по чл. 145, ал. 3, т. 4 съдържа:
1. техническите характеристики на помпеното оборудване, чрез което ще се реализира водовземането - когато е предвидено такова;
2. място и начин на присъединяването на отклонението за захранване на водоснабдявания обект към довеждащата система;
3. мястото на монтиране на водомери за измерване на ползваните водни обеми в началото и в края на отклонението за захранване на водоснабдявания обект;
4. място на монтиране на водомери за ползваните водни обеми за различните цели на ползване;
5. монтажен план;
6. параметри на предвидени акумулиращи съоръжения за осигуряване на необходимите обеми в рамките на денонощието;
7. срок за изпълнение на дейностите по т. 2, 3, 4 и 6;
8. технически изисквания за безопасна експлоатация.
(2) Проектирането на водопроводната мрежа и съоръженията за водоснабдяване на обекта се извършва при условията и по реда на Наредба № 2 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (ДВ, бр. 34 от 2005 г.).


Чл. 159. (1) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Проектът за хидрогеоложки проучвания във връзка с дейностите по реинжектиране и за инжектиране на води, за изкуствено подхранване на подземните води и за отвеждане на замърсители в подземните води съдържа:
1. концептуален модел на частта от водното тяло, предмет на проучване;
2. данни за филтрационните характеристики на:
а) подземното водно тяло;
б) на отгорележащите подземни водни тела и полупропускливи пластове;
3. данни за количественото и/или химичното състояние на частта от водното тяло по т. 1, в т.ч.:
а) данни за ресурсите на подземните води;
б) (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) данни за средногодишния дебит на черпене;
в) данни за химичния състав на подземните води;
4. характеристика на филтрационното поле;
5. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) обосновка за избраните места и обосноваване на съоръженията за проучване;
6. обосновка на обема и вида на дейностите за изучаване на:
а) филтрационните и/или миграционните характеристики;
б) химичния състав и състоянието на подземните води;
в) пречиствателната способност на почвата, зоната на аерация и/или водоносния хоризонт;
г) водоотдаването и водопоглъщането от и в подземното водно тяло;
д) други характеристики на водното тяло или околната среда съобразно целта на проучване, свързани с получаването на необходимите данни за оценка на риска от замърсяване и/или прогнозиране изменението на качеството на подземните води.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Към проекта по ал. 2 се прилагат:
1. топографска и геоложка карта с нанесено разположението на:
а) съоръженията за мониторинг и консервираните или необорудвани за експлоатация съоръжения за подземни води;
б) съоръженията, за които е издадено разрешително за водовземане;
в) разрешените за изграждане съоръжения, предназначени за водовземане, и съоръженията, за които е открита процедура за издаване на разрешително за водовземане;
2. таблици с данни за дълбочините и надморската височина на статичните нива на подземните води в съоръженията по т. 1, букви "а" - "в", както и за разрешените максимално допустими експлоатационни понижения в съоръженията по букви "б" и "в";
3. геолого-хидрогеоложки разрези;
4. карта на актуалното състояние на филтрационното поле, съставена на базата на картата по т. 1;
5. декларация за намерението на кандидата за ликвидиране или ползване на изградените съоръжения за проучване на подземни води.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)


Чл. 160. (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)


Чл. 161. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Технологичната обосновка за реинжектиране, инжектиране или отвеждане чрез съществуващи съоръжения по чл. 148, ал. 2, т. 1 съдържа:
1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) характеристика на частта от водното тяло и данни за естествените и разполагаемите ресурси;
2. характеристика на самопречиствателната способност на водоносния хоризонт;
3. параметри на проектното инжектиране, реинжектиране или отвеждане на замърсители;
а) средноденонощен и максимален дебит и годишен воден обем и разпределението му по съоръжения;
б) състав и/или температура на инжектираните, реинжектираните и отвежданите води;
в) количества на отвежданите замърсители;
4. технически параметри и оборудване на съоръженията;
5. оценка на въздействието на инжектирането, реинжектирането или отвеждането на замърсители върху водното тяло, вкл. прогнозиране за срока на действие на разрешителното на:
а) изменението на химичния състав на подземните води;
б) обема от водното тяло, който ще бъде засегнат;
в) границата с нулево въздействие върху водното тяло;
6. прогнозиране на опасността от привличане на води от засегнатата част от водното тяло при реализиране на разрешените и в процедура на разрешаване водовземания;
7. прогнозиране на въздействието върху съседни подземни водни тела;
8. начин на инжектиране, реинжектиране и отвеждане;
9. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) мерки за предотвратяване на замърсяването на други съседни или попътно преминати подземни водни тела;
10. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) мерки за опазване на почвите и повърхностните води в района, в който се извършват дейностите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Технологичната обосновка за изкуствено подхранване на подземните води чрез съществуващи съоръжения по чл. 148, ал. 2, т. 1 съдържа:
1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) характеристика на частта от водното тяло и данни за естествените и разполагаемите ресурси;
2. пречиствателна способност на покриващите пластове и самопречиствателна способност на водоносния хоризонт;
3. параметри на изкуственото подхранване на подземните води:
а) средноденонощен и максимален дебит и годишен воден обем и разпределението му по съоръжения;
б) състав на подземните или повърхностните води, използвани за подхранването;
4. технически параметри и оборудване на съоръженията за водовземане и за изкуствено подхранване на подземните води;
5. оценка на въздействието на подхранването върху водното тяло, вкл. прогнозиране за срока на действие на разрешителното на изменението на нивото на качеството на подземните води;
6. начин на подхранването.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Към технологичната обосновка по ал. 1 се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) хидрогеоложкият доклад по чл. 30, актуализиран с данните от извършените проучвания в процеса на изграждане на съоръженията;
2. карта в мащаб 1:25 000 с нанесени местоположението на съоръженията за инжектиране, реинжектиране или отвеждане, най-близко разположените водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и за минерални води и техните санитарно-охранителни зони;
3. извадка от кадастралната карта с нанесени:
а) имотите, под които е разположена засегнатата част от водното тяло;
б) границата с нулево въздействие върху водното тяло;
4. чертежи на изградените съоръжения за инжектиране, реинжектиране, отвеждане и мониторинг с означени: дълбочината на статичното водно ниво, надморската височина на земната повърхност и на статичното водно ниво;
5. програма за собствен мониторинг:
а) на отвежданите, инжектираните или реинжектираните води;
б) на подземните води в засегнатата част от водното тяло;
в) на съседни или попътно преминати водни тела - в случаите по чл. 81, ал. 1, т. 1 и 2;
6. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) обосновка за оборудване на съоръженията за експлоатация и провеждане на собствен мониторинг, съдържаща:
а) технически характеристики на помпеното оборудване, чрез което ще се реализира инжектирането, реинжектирането или отвеждането;
б) мястото на монтиране на водомери за измерване на инжектираните, реинжектираните или отведените водни обеми;
в) вид и технически характеристики на оборудването за измерване на водното ниво;
г) място и начин на вземане на водни проби;
д) монтажен план;
е) срок за изпълнение на дейностите за оборудване на съоръженията.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Към технологичната обосновка по ал. 2 се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) хидрогеоложкият доклад по чл. 30;
2. карта в подходящ мащаб с нанесени местоположението на съоръженията за изкуствено подхранване, най-близко разположените водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и техните охранителни зони;
3. чертежи на съоръженията за изкуствено подхранване на подземните води;
4. програма за собствен мониторинг:
а) на използваните за подхранване води;
б) на подземното водно тяло;
5. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) обосновка за оборудване на съоръженията за експлоатация и провеждане на собствен мониторинг, съдържаща информацията по ал. 3, т. 6, букви "б" - "е", и технически характеристики на помпеното оборудване, чрез което ще се реализира подхранването - при закрит тип съоръжения.
(5) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Когато искането е за реинжектиране, инжектиране, отвеждане или изкуствено подхранване на подземните води чрез нови съоръжения, към обосновката по ал. 1 и 2 се прилагат и:
1. геолого-хидрогеоложки колонки и предвидена конструкция на съоръженията, включително съоръженията за мониторинг по чл. 81, с означени надморската височина на земната повърхност и предвижданата дълбочина на статичното водно ниво;
2. кратко описание на избраните филтри, технологията на изграждането им и предвидените дейности за предотвратяване замърсяването на подземните води чрез съоръженията;
3. таблица с вид и обем на предвидените дейности за проучване на подземните води в процеса на изграждане на съоръженията;
4. предварителна оценка на въздействието върху водното тяло от инжектирането, реинжектирането или отвеждането на замърсители;
5. предварителна оценка на възможното въздействие върху съседни или попътно преминати водни тела.

Раздел IV.
Издаване, изменение, продължаване и прекратяване на разрешителните (Загл. изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.)

Раздел IV.
Издаване, изменение и продължаване на разрешителните


Чл. 162. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Заявлението за издаване на разрешително по чл. 143 се завежда в Министерството на околната среда и водите, в басейновата дирекция или в съответната община.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) Компетентният орган за произнасяне по заявлението, в 20-дневен срок:
1. проверява дали:
а) заявлението съдържа изискващите се информация и приложения съгласно обявения образец;
б) съдържанието на приложените документи отговаря на изискванията на Закона за водите и на тази наредба;
2. извършва преценката по чл. 62, ал. 1 от Закона за водите по критериите, определени в чл. 163.
(3) Когато компетентен да издаде разрешителното е министърът на околната среда и водите, в срока по ал. 2 той може да изиска от директора на басейнова дирекция проверка на обстоятелства, свързани с преценка на искането по чл. 163.
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) Когато при подаване на заявлението не са изпълнени едно или няколко от изискванията в раздели II и III на глава седма и при преценката по ал. 2, т. 2 е установено, че не са налице основания за отказ по чл. 68 от Закона за водите, органът по ал. 2 уведомява заявителя за отстраняване на несъответствията в срок до 2 месеца.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)
(6) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) При неотстраняване на несъответствията в срока по ал. 4 документите не се разглеждат и не се открива процедура, за което заявителят се уведомява писмено.
(7) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) Когато при подаване на заявлението не са изпълнени едно или няколко от изискванията в раздели II и III на глава седма, но при преценката по ал. 2, т. 2 е установено, че е налице основание за отказ по чл. 68 от Закона за водите и отстраняването на несъответствията не би могло да повлияе на преценката, органът по ал. 2 издава решение с мотивиран отказ за издаване на разрешителното, без да уведомява заявителя за отстраняване на несъответствията по реда на ал. 4.

Чл. 163. (1) (Предишен текст на чл. 163 - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) Компетентният орган за произнасяне по заявлението по чл. 143, преценява искането по критериите, определени в чл. 62 на Закона за водите, в т.ч.:
1. предвижданията на влезлите в сила планове за управление на речните басейни:
а) (доп. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) целите за опазване на околната среда по чл. 156а, ал. 1, т. 2 от Закона за водите, определени за подземното водно тяло като извършва оценка на:
аа) потенциалното въздействие от общото разрешено водовземане с дебит, определен по реда на чл. 45 и заявеното с искането количество по всеки от критериите по чл. 24а, ал. 1 за добро количествено състояние;
бб) потенциалното въздействие по всеки от критериите по чл. 24а, ал. 2, т. 3 - 5 за добро химично състояние;
вв) опасността за влошаване на количественото и/или химичното състояние на подземното водно тяло;
б) (изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) забраните и ограниченията, свързани с опазване и подобряване състоянието на подземните води в подземното водно тяло или частта от него, в която е заявено водовземане или ползване;
в) (нова - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) обоснованите изключения по чл. 156в - чл. 156е от Закона за водите;
2. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) съвместимостта с обществените интереси и придобити права, в т.ч. нуждите на населението от района на водовземането, като се:
а) (изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) изчислява създаването на допълнителни понижения в съоръжения, от които е разрешено водовземане, за които трябва да се осигури достатъчен воден стълб, но не по-малък от 2 метра, за осигуряване на нормална и безаварийна експлоатация на помпеното оборудване;
б) (доп. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) отчете засягане на упражнявани по силата на Закона за водите права на гражданите за водовземане за задоволяване на собствени потребности;
в) (изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) изчислява създаването на понижения в части от подземни водни тела по чл. 48;
г) (изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) отчете промяната в качеството на водите в съседни или попътно преминати подземни водни тела при инжектиране или реинжектиране;
д) (изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) отчете опасността от влошаване качеството на водите в части от подземни водни тела, от които се черпи вода за питейно-битово водоснабдяване;
е) (отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)
3. съответствието с изискванията за опазване на околната среда, регламентирани от международни договори и вътрешното законодателство:
а) (изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) изпълнение на забрани и ограничения съгласно Закона за водите, Закона за опазване на околната среда и подзаконовите актове към тях, свързани с опазване на количественото и химичното състояние на подземните води;
б) осигуряване на отвеждането, пречистването и заустването на отпадъчните води;
в) опасност от замърсяване на трансгранични подземни водни тела;
г) определените ограничения за използване на подземното водно тяло;
д) други специфични изисквания съобразно целта на използване на подземните води;
е) (нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) съответствие на исканото разрешително, включително водно тяло, конструкцията на съоръженията, параметрите на водовземане/ползване на воден обект, предвижданията за отвеждане и третиране на отпадъчните води с тези в инвестиционното предложение, одобрено или съгласувано с издадения административен акт по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие;
ж) (нова - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) съответствие на предложеното за изграждане съоръжение, предназначено за водовземане с изискванията на приложение № 2 към чл. 93, ал. 4;
з) (нова - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) оборудване на съоръженията за експлоатация и за изпълнение на мониторинг на количеството и качеството на подземните води;
4. възможността за съвместно използване на съществуващите и предвижданите за изграждане съоръжения за исканото водовземане и/или ползване, вкл. за:
а) изграждане на съоръжения, чрез които се създават допълнителни понижения в съоръжения, от които е разрешено водовземане, и за които не е осигурен достатъчен воден стълб, но не по-малък от 2 метра, за осигуряване на нормална и безаварийна експлоатация на помпеното оборудване;
б) изграждане на съоръжения, чрез които се засягат упражняваните по силата на Закона за водите права на гражданите за водовземане за задоволяване на собствени потребности;
в) изграждане на съоръжения за инжектиране и/или реинжектиране на води, съдържащи замърсители, чрез които се създават условия за влошаване качеството на водите в съоръженията, от които е разрешено водовземане;
5. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) наличните водни ресурси по количество и качество:
а) (изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) наличието на свободни водни количества от подземни води, определени като разлика между разполагаемите ресурси и разрешения средногодишен дебит в частта от водното тяло;
б) (изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) наличието на свободни водни количества от минерални води, определени като разлика между експлоатационните ресурси и разрешеното черпене по предоставени концесии и/или издадени разрешителни;
в) пригодността на подземните или минералните води за заявената цел на водовземане;
6. съответствието на заявеното водно количество с целите на водовземането, като:
а) необходими водни обеми съгласно определените норми за водопотребление;
б) необходимост от определяне на максимален дебит на водочерпене, надвишаващ средноденонощния дебит;
7. наличието на други възможности за задоволяване на искането за водовземане и/или ползване, като:
а) наличие на капацитет на изградена водоснабдителна система в района на водовземане;
б) (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) наличие на съоръжения, предназначени за водовземане в съседни имоти, от които може да бъде осигурен предвиденият воден обем - при водовземане чрез нови съоръжения, предназначени за водовземане;
в) (доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) наличие на повърхностни води, които могат да бъдат използвани за задоволяване на искането.
(2) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Преценката по ал. 1, т. 3, буква "е" се извършва въз основа на характера, изложените основания, условия и мерки в административните актове, издадени по реда на Закона за опазване на околната среда или Закона за биологичното разнообразие, по отношение на:
1. водовземането и/или дейностите за ползване на водния обект - предмет на исканото разрешително;
2. обекта, който се предвижда да бъде водоснабден или водите от който се предвижда да бъдат отведени, инжектирани или реинжектирани.
(3) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г., отм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Преценката по ал. 1, т. 3, буква "е" се извършва след получаване на потвърждение от компетентния орган, че решението е влязло в сила. Компетентният орган предоставя потвърждението в 7-дневен срок от получаване на запитването.
(5) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) Когато в заявлението за издаване на разрешителното не е посочен номер на решение за преценка или за оценка на въздействието върху околната среда, за извършване на преценката по ал. 1, т. 3, буква "е" компетентният орган по чл. 143, ал. 1, може да изиска становище от съответната регионална инспекция по околната среда и водите или от Министерството на околната среда и водите относно необходимостта от провеждане на процедури по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или Закона за биологичното разнообразие. Компетентните органи по Закона за опазване на околната среда и/или Закона за биологичното разнообразие издават становище в срок до 14 дни от получаване на документите.
(6) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) Когато с документа по чл. 155 е удостоверена невъзможност за включване на отпадъчните води от обекта, който се иска да бъде водоснабден към съществуващата канализационна система, директорът на басейнова дирекция в преценката по ал. 1, т. 3, буква "б" анализира:
1. възможността за последващо издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект или
2. възможно алтернативно решение при спазване на забраните по чл. 61, ал. 1, т. 1 и мерките по чл. 79, като при необходимост изисква допълнителна информация от заявителя.
(7) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) Преценката на искането е писмена и:
1. се извършва за всеки един от критериите по ал. 1 и при условията на ал. 2 - 6;
2. съдържа, включително като приложени документи, всички изчисления и доказателства, въз основа на които е направено заключението за изпълнение или неизпълнение на съответните критерии.
(8) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) Изискванията по ал. 1 не са изпълнени, когато:
1. е налице потенциално въздействие и опасност за влошаване на количественото и химичното състояние на подземното водно тяло или частта от него, в която е заявено водовземане или ползване;
2. не са спазени мерките, забраните и ограниченията, свързани с опазване и подобряване състоянието на подземните води в подземното водно тяло или частта от него, за която е заявено водовземане или ползване;
3. за исканото водовземане или ползване не са изпълнени условията по чл. 156в, т. 1, 2 и 4, чл. 156г и чл. 156е, ал. 2 и ал. 4 - 8 от Закона за водите;
4. максималното понижение на водното ниво във водовземното съоръжение надвишава допустимото понижение на водното ниво, определено за водното тяло в плана за управление на речните басейни;
5. се създава допълнително понижение в съоръжения, от които е разрешено водовземане, при които водният стълб над помпеното оборудване е по-малък от 2 метра;
6. се създава понижение на водното ниво в кладенците за задоволяване на собствени потребности на гражданите;
7. се създава понижение в части от подземни водни тела по чл. 48 и в действащия план за управление на речните басейни не е обосновано изключение по чл. 156е от Закона за водите;
8. съществува опасност за промяна в качеството на водите в съседни или попътно преминати подземни водни тела при инжектиране или реинжектиране;
9. е налице опасност за влошаване качеството на водите в района на съоръжения за питейно-битово водоснабдяване на населението;
10. са нарушени забрани и ограничения съгласно Закона за водите, Закона за опазване на околната среда и подзаконовите актове към тях, свързани с опазване на количественото и химичното състояние на подземните води;
11. не е осигурено отвеждането, пречистването и заустването на отпадъчните води;
12. е налице опасност от замърсяване на трансгранични подземни водни тела;
13. са нарушени определените ограничения за използване на подземното водно тяло;
14. не са изпълнени други специфични изисквания съобразно целта на използване на подземните води;
15. не е налице влязъл в законна сила или допуснато предварително изпълнение на съответния акт на компетентния орган по околна среда, с който е одобрено/съгласувано инвестиционното предложение на заявителя;
16. не са налични свободни водни количества от подземни или минерални води;
17. подземните или минералните води не съответстват на изискванията към качеството на водите за заявената цел на водовземане;
18. заявеното водно количество не съответства на определеното водно количество съгласно нормите за водопотребление или технологичната обосновка;
19. налице е капацитет на водоснабдителна система в района на водовземане, от която може да се осигури исканото количество;
20. налице са водовземни съоръжения в съседни имоти, от които може да бъде отнето исканото водно количество - при заявено водовземане чрез нови водовземни съоръжения;
21. налице са повърхностни води, които могат да бъдат използвани за задоволяване на искането;
22. предвидените за изграждане съоръжения не съответстват на изискванията на приложение № 2 към чл. 93, ал. 4;
23. съоръженията не са оборудвани за експлоатация и/или монтираното или предвижданото помпено оборудване създава възможност за надвишаване на допустимото за водното тяло понижение на водното ниво;
24. съоръженията не са оборудвани с устройства за измерване на черпените, инжектираните или реинжектираните количества и със стационарно монтирани в съоръжението устройства за измерване на водното ниво;
25. се нарушават забрани по чл. 61, ал. 1, т. 1 или не се изпълняват мерки по чл. 79.

Чл. 164. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) В 20-дневен срок след изтичане на срока по чл. 162, ал. 2 и ако не са налице основания за отказ, органът, компетентен да се произнесе по заявлението, провежда процедурата на обявяване на искането по реда и при условията на чл. 62а - 64 от Закона за водите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) Съобщението по чл. 62а от Закона за водите:
1. съдържа:
а) данните по чл. 62а, ал. 1, т. 1 - 4 и т. 5 и 6 от Закона за водите;
б) заявеното количество за водовземане, инжектиране, реинжектиране или отвеждане;
в) понижението на водното ниво във водовземното съоръжение;
г) понижението на водното ниво, което ще бъде създадено в разположените в района съоръжения, от които е разрешено водовземане, и в кладенците за задоволяване на собствени потребности на гражданите при съвместната работа на всички посочени съоръжения при разрешените им годишни водни количества;
д) понижението на водното ниво на границата с Черно море със замърсени повърхностни водни тела или със замърсени зони в подземното водно тяло, което създава опасност от привличане на солени или замърсени води в района на водовземане и възможните замърсяващи вещества;
е) замърсяващите вещества, които могат да замърсят водите в съседни или попътно преминати подземни водни тела - при издаване на разрешителни за инжектиране или реинжектиране;
2. се изпраща и на титулярите на вече издадени разрешителни, за които при преценката по чл. 163 е установено, че ще бъдат променени някои от параметрите на разрешеното водовземане или ползване.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) При искане за издаване на разрешително за инжектиране, реинжектиране или отвеждане на замърсители в подземните води органът по чл. 52, ал. 1 от Закона за водите изпраща съобщението по чл. 62а от Закона за водите и на кандидата, подал заявлението.
(4) В 14-дневен срок от получаване на съобщението кандидатът по ал. 3 декларира писмено, че е в състояние да изпълни предвидените условия.
(5) Разрешителното по ал. 1 не се издава, когато в срока по ал. 2 кандидатът по ал. 3 не декларира възможността си да изпълни предвидените условия.


Чл. 165. Разрешителното за водовземане или ползване на подземен воден обект се издава в 14-дневен срок от изтичане на срока по чл. 64 от Закона за водите, ако са спазени изискванията на Закона за водите и на тази наредба.


Чл. 166. (1) Разрешителното за водовземане или ползване на подземен воден обект съдържа:
1. наименование на органа, който го издава;
2. номер и дата на издаване на акта;
3. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) правни и фактически основания за издаване на акта, включително поставените цели в плана за управление на речните басейни и потенциалния риск, който създава разрешената дейност за количественото и химичното състояние на подземното водно тяло;
4. трите имена и постоянен адрес на титуляря на разрешителното - за физическите лица, съответно фирма и седалище - за юридическите лица и за едноличните търговци, регистрирани по Търговския закон;
5. единен граждански номер за физическите лица или единен идентификационен код за юридическите лица и едноличните търговци;
6. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) наименование на водоносния хоризонт и код на водното тяло или наименование на находището на минерални води, посочени в регистрите на ресурсите по чл. 41;
7. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) място на водовземане и/или ползване:
а) за подземни води - определено при условията на чл. 26, ал. 1, 4 и 5 - при водовземане или ползване чрез съществуващи съоръжения, и на чл. 26, ал. 5 - при водовземане или ползване чрез нови съоръжения, включително номер на имота, в който са или ще бъдат разположени съоръженията;
б) за минерални води - наименованието на водовземното съоръжение, посочено в регистъра по чл. 41.
8. местност, административно-териториална и териториална единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици - за всяко място на водовземане или ползване, освен при водовземане от минерални води;
9. срок на действие на разрешителното в години;
10. условия, при които е разрешено водовземането или ползването;
11. контролиращ орган;
12. условия за изменение, продължаване, прекратяване или отнемане на разрешителното.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) Разрешителното за водовземане, освен данните по ал. 1, съдържа и:
1. цел или цели на ползване на водата;
2. обект на водоснабдяване;
3. параметри на разрешеното водовземане:
а) средноденонощен дебит;
б) максимален дебит;
в) разпределение на годишния обем за различните цели на ползване на водата;
г) дълбочина и надморска височина на статичното водно ниво, максимално допустимо експлоатационно понижение на водното ниво и максимално допустима дълбочина на водното ниво - само за разрешителните за подземни води;
д) (нова - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) минималното водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект;
4. технически параметри и оборудване на съоръженията, предназначени за водовземане от подземни води:
а) конструкция на съоръженията;
б) вид, наименование и дълбочина на монтиране на помпеното оборудване;
в) оборудване за мониторинг;
5. технически параметри и оборудване на отклонението за захранване на обекта - за разрешителните за минерални води;
6. задължение за заплащане на такса и индивидуални показатели за определяне на таксата за водовземане;
7. задължения за провеждане на собствен мониторинг и изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг;
8. условия за отвеждане, пречистване и заустване на отпадъчните води;
9. (нова - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) начален срок за упражняване на правото на водовземане - в съответствие с изискванията на чл. 89, ал. 8.
(3) Разрешителното за ползване на подземен воден обект за хидрогеоложки проучвания освен данните по ал. 1 съдържа и:
1. цел на проучването;
2. параметри на разрешеното проучване:
а) вид на разрешените дейности;
б) обем на разрешените дейности;
в) конструкция на съоръженията за проучване.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)
(5) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Разрешителното за ползване на воден обект за реинжектиране или инжектиране на води, за пряко отвеждане на замърсители в подземните води, за инжектиране на въглероден диоксид, природен газ или втечнен нефтен газ в подземни водни обекти и за изкуствено подхранване на подземните води чрез съществуващи съоръжения, освен данните по ал. 1, съдържа и:
1. цел на ползването;
2. начин на реинжектиране, инжектиране, отвеждане или подхранване;
3. технически параметри и оборудване на съоръженията:
а) конструкция на съоръженията;
б) помпено оборудване;
в) оборудване за мониторинг;
4. параметри на разрешеното реинжектиране, отвеждане или подхранване;
а) средноденонощен дебит;
б) максимален дебит;
в) разпределение на годишния обем за различните съоръжения;
г) списък на замърсяващите вещества и показателите на замърсяване в инжектираната, реинжектираната, отвежданата или ползваната за изкуствено подхранване вода;
д) максимално допустима концентрация за всяко замърсяващо вещество в инжектираните, реинжектираните или отвежданите води;
5. задължение за заплащане на такса и индивидуални показатели за определяне на таксата за замърсяване;
6. задължения за провеждане на собствен мониторинг и изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг, вкл. за измерване на водните обеми, ползвани за различни цели;
7. специфични мерки с изрично посочване на естеството и концентрациите на веществата в отвежданите, инжектираните или реинжектираните води;
8. характеристика на подземното водно тяло, в което се отвеждат, инжектират или реинжектират водите, и близостта до други подземни водни тела, които могат да бъдат засегнати.
(6) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Разрешителното за водовземане или ползване на воден обект освен данните по ал. 1 - 5 съдържа и условията, при които се разрешава изграждането на съоръженията.
(7) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Условията, при които е разрешено водовземането и/или ползването, се определят в зависимост от конкретното искане съгласно чл. 168 - 171 и приложение № 4.


Чл. 167. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) В разрешителното за водовземане чрез съществуващи или чрез нови съоръжения, се включват целите за ползване на водата, групирани съгласно изискванията на тарифата за таксите по чл. 194, ал. 1 от Закона за водите.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)


Чл. 168. (1) Условията, при които е издадено разрешителното за водовземане, включват изискванията към титуляря на разрешителното за:
1. монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми;
2. предоставяне на информация от собствения мониторинг;
3. уведомяване на контролиращия орган;
4. действия при повреда на водомерите;
5. непрепятстване на водовземане на трети лица чрез съоръженията, предназначени за водовземане:
а) при водовземане от минерални води;
б) когато хидравличните характеристики и конструкцията на съоръженията, предназначени за водовземане, позволяват черпенето на дебити, по-големи от разрешените;
6. проектиране и изграждане на разделни водоснабдителни мрежи и сградни инсталации за:
а) ползване на минерални води за предвидените цели;
б) ползването на подземни води за цели, различни от питейно-битови цели, в сгради или части от сгради, в които е изградена сградна инсталация за питейно-битово водоснабдяване;
7. предоставяне на вода на трети лица - при водовземане от подземни води, и забрана за предоставяне на вода на трети лица - при водовземане от минерални води;
8. условия за присъединяване на водопроводната система към:
а) съоръжения, предназначени за водовземане от подземни води;
б) довеждащия водопровод от съоръжения за минерални води;
9. осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното;
10. други изисквания, съобразени със спецификата на водовземането;
11. обявяване на състава на минералните води съгласно издадените от министъра на здравеопазването сертификат или балнеологична оценка;
12. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)
(2) В случаите по чл. 156, ал. 4 разрешителното се издава за срок не по-дълъг от 5 г. и освен условията по ал. 1 се включват условия за:
1. изпълнение на мониторинг на дебита на изворите и/или дренажите с честота, осигуряваща съставянето на представителна хидрограма на извора за периода с повишена честота в сухия период, с цел осигуряване на представителни данни за построяване на кривите на изтощаване на извора;
2. осигуряване на техническа възможност за достоверно измерване на дебита на изворите и/или дренажите;
3. продължаване на разрешителното след представяне на резултатите от проведения мониторинг по т. 1 и представителна хидрограма, въз основа на които са оценени ресурсите.
(3) Условията по ал. 1, т. 1 - 8 и ал. 2 се прилагат и при предоставяне на концесии за минерални води.


Чл. 169. Условията, при които е издадено разрешителното за ползване на воден обект за хидрогеоложки проучвания, включват изискванията към титуляря на разрешителното за:
1. уведомяване на контролиращия орган;
2. методиката на изпълнение на разрешените дейности;
3. опазване на водите и околната среда;
4. предоставяне на резултатите от извършеното проучване;
5. други изисквания съобразно спецификата на разрешените дейности.


Чл. 170. (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)


Чл. 171. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Условията, при които е разрешено ползването на подземен воден обект за реинжектиране или инжектиране на води, за пряко отвеждане на замърсители в подземните води, за инжектиране на въглероден диоксид, природен газ или втечнен нефтен газ в подземни водни обекти и за изкуствено подхранване на подземните води, включват изискванията към титуляря на разрешителното за:
1. монтиране на измервателни устройства за отвежданите, реинжектираните или инжектираните обеми и обемите, ползвани за подхранване на подземните води;
2. предоставяне на информация от собствения мониторинг;
3. уведомяване на контролиращия орган;
4. предприемане на мерки за:
а) ограничаване на замърсяването в рамките на прогнозираната площ;
б) предотвратяване на замърсяването на съседни подземни водни тела;
в) опазване на околната среда;
5. изграждане на съоръжения за мониторинг на подземните води в засегнатата от ползването част от водното тяло;
6. въвеждане на система за наблюдение и контрол на технологичния процес, вкл. за ежегодна оценка на херметичността на колоните;
7. осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното;
8. други изисквания съобразно вида на разрешителното.


Чл. 171а. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) (1) Условията за изграждане на съоръжения за подземни води при водовземане или ползване на воден обект чрез нови съоръжения включват изискванията към титуляря на съответното разрешително за:
1. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) срок за изграждане на съоръженията:
а) започване на изграждането - представяне на копие от документите по ЗУТ, удостоверяващи започване на строителството;
б) срок за завършване на изграждането;
2. технологията на изграждане на съоръженията и използваните материали;
3. изпълнението на разрешените дейности и първичната документация при изпълнението;
4. изменение в разрешената конструкция на съоръженията при установени съществени различия в геолого-техническите условия, при които е проектирано съоръжението;
5. собствеността на съоръженията;
6. условия за оборудване на съоръженията за мониторинг на подземните води;
7. други изисквания съобразно спецификата на разрешените дейности;
8. условия за контрол при изграждане на съоръженията.
(2) При водовземане чрез нови водовземни съоръжения освен изискванията по ал. 1 в условията се включват и изисквания за:
1. непрепятстване на водовземане на трети лица чрез изградените съоръжения;
2. предоставяне на услуги за питейно-битово водоснабдяване;
3. условия за ползване на правото за водовземане;
4. условия за приемане на съоръженията.


Чл. 172. Разрешителните за водовземане се изменят и продължават по реда и при условията на чл. 72 - 78а от Закона за водите и при предоставяне на анализирана документация от проведения собствен мониторинг на подземните води.


Чл. 173. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Разрешителното за ползване на подземен воден обект за хидрогеоложки проучвания се издава за срок от 1 до 3 години в зависимост от вида и обема на предвидените дейности.
(2) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Срокът за изграждане на съоръженията за подземни води в разрешителните за водовземане или ползване на воден обект чрез нови съоръжения се определя от 1 до 3 години в зависимост от вида и обема на предвидените дейности.
(3) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Продължаване на срока на разрешителното по ал. 1 или изменение на срока за изграждане на съоръженията по ал. 2 се извършва еднократно след мотивирано искане от страна на титуляря на разрешителното за не повече от 1 година.


Чл. 174. (1) Разрешителните за ползване на воден обект за инжектиране, реинжектиране или отвеждане на замърсители в подземните води се издават за срок 4 г.
(2) Разрешителните по ал. 1 се изменят и продължават по реда и при условията на чл. 72 - 78а от Закона за водите и при представяне на проект по чл. 161, ал. 1, съдържащ данните и прогнозите по т. 3, 5, 6 и 7, разработени въз основа на актуалното количествено и химично състояние на подземното водно тяло.


Чл. 174а. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) (1) Издадените разрешителни за водовземане или за ползване на воден обект се преразглеждат относно съответствието с условията за добро количествено състояние по чл. 42, ал. 2 и условията за добро химично състояние по чл. 72, когато:
1. данните от мониторинга или друга информация и оценки показват, че не се постигат условията за добро състояние на водното тяло или целите, установени за водно тяло, в плана за управление на речните басейни или съществува риск от влошаване на състоянието на водно тяло;
2. за водното тяло са обосновани изключения по чл. 156в, 156г и 156е от Закона за водите и в плана за управление на речните басейни е предвидено изпълнението на определени условия.
(2) Разрешителните се преразглеждат при всяка актуализация на плановете за управление на речните басейни в процеса на оценката на натиска, въздействието и риска за количественото и химичното състояние на подземните водни тела.
(3) Когато упражняването на правата по разрешителните по ал. 1 представлява натиск върху състоянието на подземните водни тела, допринасящ за влошаване на състоянието или непостигане на целите, установени за водно тяло, в плана за управление на речните басейни или за неизпълнение на условията по чл. 156в, 156г и 156е от Закона за водите, директорът на басейнова дирекция включва в програмата от мерки в проекта на плана за управление на речните басейни мерки за:
1. служебно изменение на разрешителните или
2. прекратяване на разрешителните, когато:
а) с изменение на разрешителните не могат да бъдат постигнати целите или изпълнени условията или
б) разрешеното водовземане трябва да бъде редуцирано до количество, по-малко от минималното водно количество съгласно обосновката по чл. 156, ал. 1, т. 2.
(4) Изменението на разрешителното по ал. 3, т. 1 може да включва:
1. намаляване на разрешените количества;
2. намаляване на разрешеното максимално допустимо понижение на водното ниво;
3. изисквания за пречистване на инжектираните, реинжектираните или отвежданите количества;
4. изисквания за пречистване на водите, използвани за изкуствено подхранване на подземните водни тела;
5. изменение на показателите за мониторинг и честотата на наблюдение;
6. изисквания за монтиране на устройства за мониторинг, включително осигуряващи запис на измерваните показатели;
7. изменение на условията за предоставяне на резултатите от изпълнявания мониторинг.
(5) Служебното изменение или прекратяването на разрешителните се извършва по реда, установен в Закона за водите.

Глава осма.
КОНТРОЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ДОБРО СЪСТОЯНИЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДНИ ТЕЛА (ЗАГЛ. ИЗМ - ДВ, БР. 102 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 23.12.2016 Г.)

Глава осма.
КОНТРОЛ НА РАЗРЕШИТЕЛНИТЕ ЗА ПОДЗЕМНИ ВОДИ


Чл. 174б. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) (1) Контролът за изпълнение на мерките за постигане и поддържане на добро състояние на подземните водни тела включва:
1. контрол на издадените разрешителни;
2. контрол за изпълнение на изискванията за регистриране на кладенци за задоволяване на собствените потребности на гражданите;
3. контрол за нерегламентирано водовземане или ползване на подземните водни тела;
4. контрол за представяне на информацията за изчисляване на таксите по чл. 194б от Закона за водите и за заплатените такси за водовземане и за замърсяване;
5. измервания на дебита, водното ниво, показатели за замърсяване и/или вземане на проби от подземни води, за установяване на натиска и въздействието върху състоянието на подземните водни тела;
6. контрол за спазване на забраните и ограниченията за извършване на дейности, създаващи риск за пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води;
7. контрол на поддържаните регистри:
а) на издадените разрешителни;
б) на кладенците за собствени потребности на гражданите;
в) на съоръженията за подземни води и техния статус.
(2) За изпълнения контрол по ал. 1 се поддържа база данни за извършените проверки и направените предписания.
(3) Контролът по ал. 1 се изпълнява от:
1. кметовете на общини или оправомощени от тях длъжностни лица, включително кметове на населени места - по ал. 1, т. 2;
2. директора на басейнова дирекция или оправомощени от него длъжностни лица - в останалите случаи.
(4) Кметовете на общини осигуряват:
1. обявяване на публично място в кметствата на изпратените от директорите на басейнови дирекции:
а) разяснения за целта на регистрация на кладенците;
б) ежегодна информация за броя на регистрираните кладенци и определения в плана за управление на речните басейни максимален брой на кладенците в населеното място;
2. контрол за:
а) броя на кладенците за задоволяване на собствени потребности на гражданите в населеното място и съответствието му със:
аа) определения в плановете за управление на речните басейни максимален брой на кладенците, за които са гарантирани водни количества;
бб) броя на регистрираните кладенци в населеното място;
б) изграждането на нови кладенци и спазването на изискването за предварително уведомяване на басейновата дирекция;
3. ежегодно изпращане в срок до 31 януари на директора на басейнова дирекция на информацията за резултатите от извършения контрол по т. 2 за предходната година.
(5) Директорите на басейнови дирекции:
1. в срок до 3 месеца от приемане на плановете за управление на речните басейни разработват и представят на министъра на околната среда и водите план за извършване на контрола по ал. 1, т. 1, 4, 5 и 7 и контрола по чл. 175а, ал. 3, т. 1 за всяка година от периода на действие на плановете за управление на речните басейни;
2. ежемесечно публикуват на интернет страницата на басейновата дирекция справка за извършения контрол по ал. 1, съдържаща данните по чл. 180, ал. 1, т. 2, 3, 5, 6 и 7.

Чл. 175. (1) Контролът на разрешителните за водовземане включва:
1. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) параметрите на водовземане - черпените водни обеми и допустимото понижение на водното ниво;
2. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) изпълнението на изискванията за собствен мониторинг:
а) наличието, вида и изправността на устройствата за мониторинг;
б) изпълнението на програмата за мониторинг.
3. заплащане на таксите за водовземане;
4. изпълнението на условията в разрешителното;
5. спазване на разрешените цели и обекти за ползване на водата;
6. изпълнението на направените предписания по време на предходни проверки.
(2) При контрол на параметрите на водовземане се:
1. измерва дебитът на черпене в момента на проверката;
2. отчита показанието на водомера;
3. измерва водното ниво.
(3) При измерване на водното ниво във водовземни съоръжения за подземни води и съпоставянето му с разрешената максимална дълбочина на водното ниво се вземат предвид допълнителните понижения във водовземните съоръжения в резултат от по-късно издадени разрешителни за водовземане.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) Контролът по ал. 1 се изпълнява най-малко:
1. един път годишно за:
а) разрешителните за водовземане от подземни води с разрешено количество над 150 000 кубически метра на година;
б) минерални води с разрешено количество над 30 000 кубически метра на година;
2. един път на 3 години за:
а) разрешителните за водовземане от подземни води с разрешено количество от 30 000 до 150 000 кубически метра на година;
б) минерални води с разрешено количество под 30 000 кубически метра на година;
3. един път на 6 години за разрешителните за водовземане от подземни води с разрешено количество под 30 000 кубически метра на година.

Чл. 175а. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) (1) Контролът на кладенците за задоволяване на собствените потребности на гражданите, изпълняван от директорите на басейнови дирекции, включва:
1. наличие на нерегистрирани кладенци;
2. проверка на обстоятелства по регистрацията;
3. измерване на водни нива в кладенци за собствени потребности на гражданите.
(2) Директорите на басейнови дирекции или оправомощени от тях длъжностни лица:
1. разясняват на кметовете на общини и на населени места и на населението:
а) целта на регистрацията на кладенците и последствията, които би имало нерегистрирането на кладенци;
б) специфичните изисквания за определяне на местоположението на кладенците;
2. уведомяват кметовете на общини и/или на населени места и населението за установено замърсяване на водите от водното тяло, в което са изградени кладенците, рисковете и ограниченията за ползване на водите от кладенците.
(3) Контролът по ал. 1 се изпълнява:
1. един път за срока на действие на плановете за управление на речните басейни - за водни тела или части от водни тела, в които черпенето от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите е повече от 20 на сто от определения в плановете за управление на речните басейни значим натиск от водовземане;
2. по преценка на директорите на басейнови дирекции - в останалите случаи.

Чл. 176. (1) Контролът на разрешителните за ползване на подземни водни обекти за хидрогеоложки проучвания и за изграждане на съоръжения за подземни води включва:
1. проверка на изпълнението на изисквания, свързани с конструкцията и технологията на изграждане на съоръженията, посочени в разрешителното като специфични условия за контрол;
2. опитно-филтрационните изследвания:
а) продължителност на водочерпене;
б) измерване на дебита на черпене в момента на проверката;
в) измерване на водното ниво при черпения дебит;
3. изпълнението на разрешените дейности в срока на действие на разрешителното.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Контролът на разрешителните за ползване на воден обект за реинжектиране или инжектиране на води, за пряко отвеждане на замърсители в подземните води, за инжектиране на въглероден диоксид, природен газ или втечнен нефтен газ в подземни водни обекти включва:
1. параметрите на ползването:
а) измерване на дебита на инжектиране, реинжектиране или отвеждане във всички съоръжения в момента на проверката;
б) отчитане показанието на водомерите;
в) измерване водното ниво в пунктовете за собствен мониторинг;
г) измерване на място на температурата и електропроводимостта на инжектираните, реинжектираните или отвежданите води;
д) вземане на водни проби за контрол на състава на инжектираните, реинжектираните или отвежданите води;
2. изпълнението на изискванията за собствен мониторинг на подземните води в засегнатата част от водното тяло;
3. заплащане на таксите за замърсяване;
4. изпълнението на условията в разрешителното;
5. изпълнението на направените предписания по време на предходни проверки.
(3) Контролът на разрешителните за ползване на воден обект за изкуствено подхранване на подземните води включва:
1. параметрите на ползване:
а) измерване на място на температурата и електропроводимостта на ползваните води за изкуствено подхранване на подземните води;
б) вземане на водни проби за контрол на състава на водите по буква "а";
2. изпълнението на изискванията за собствен мониторинг;
3. изпълнението на условията в разрешителното;
4. изпълнението на направените предписания по време на предходни проверки;
5. параметрите и условията в издадените разрешителни за водовземане от подземни или повърхностни води, чрез които се реализира подхранването.
(4) При вземането на пробите по ал. 2, т. 1, буква "д" и ал. 3, т. 1, буква "б" пробовземните съдове трябва да бъдат запечатани и етикетирани, като етикетът се подписва от контролиращото лице и от оправомощения представител на титуляря на разрешителното.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) Контролът се изпълнява:
1. по ал. 1 - най-малко един път в срока на действие на разрешителното;
2. по ал. 2 и 3 - един път годишно.

Чл. 177. Титулярите на разрешителни за водовземане или ползване на подземни водни обекти са длъжни да разполагат с цялата документация, свързана с показателите за контрол по чл. 175, ал. 1 и чл. 176, ал. 1 - 3, и да я предоставят незабавно на контролиращия орган при извършване на проверка.


Чл. 177а. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) (1) При прекратяване на действието на разрешителни, включително поради изтичане на срока им или отнемане в случаите, в които се предвижда съоръженията да не бъдат ползвани, се извършва проверка за изпълнение на изискванията за консервиране.
(2) При проверката по ал. 1:
1. се проверява дали:
а) черпенето е преустановено;
б) помпеното оборудване е демонтирано;
в) са налице данните за местоположението на съоръжението, изисквани съгласно чл. 26, ал. 1 и 5;
2. се пломбират съоръженията, за които е изпълнен проектът за консервиране по чл. 109, ал. 3, и се съставя протоколът по чл. 109, ал. 4;
3. се предписва на собственика на съоръжението в определен срок да представи проекта по чл. 109, ал. 3, както и да осигури демонтиране на помпеното оборудване, демонтиране на устройствата за мониторинг или запазване на устройствата за мониторинг на водното ниво;
4. се предприемат съответните действия за ангажиране на административнонаказателната отговорност на титуляря на прекратеното разрешително, когато същият не е преустановил водовземането.
(3) Проверката по ал. 1 се извършва в срок до 1 месец от прекратяване действието на разрешителното.

Чл. 178. (1) За извършения контрол се съставят констативни протоколи, които отразяват:
1. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) констатираните факти и обстоятелства, свързани с изпълнението на изискванията на тази наредба и Закона за водите, в т.ч. и изискванията на издадените разрешителни и обстоятелствата, подлежащи на задължителен контрол съгласно чл. 175, ал. 1, чл. 175а, чл. 176 и чл. 177а;
2. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) данни от извършените измервания в момента на проверката;
3. данни за заплатените такси за водовземане или замърсяване;
4. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) установените нарушения;
5. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) дадените предписания, сроковете за изпълнението им и отговорните лица;
6. определяне на срокове за изпълнение на предписанията и отговорници за изпълнението им.
(2) При извършване на контрол по издадени от министъра на околната среда и водите разрешителни копие от констативния протокол се изпраща в срок до 3 дни от съставянето му в Министерството на околната среда и водите.


Чл. 179. В случай че при извършения контрол по чл. 175 и 176 се установи отклонение в количественото или химичното състояние на подземното водно тяло и са спазени параметрите и условията в издаденото разрешително, директорът на басейнова дирекция:
1. разпорежда извършването на проверка на изпълнението на издадените разрешителни за водовземане и/или ползване на подземен воден обект в частта от водното тяло, в която са установени отклонения;
2. предприема действия за установяване на причините за отклоненията, когато проверката по т. 1 установи, че са спазени параметрите и условията в разрешителните;
3. изменя или предлага на министъра на околната среда и водите да измени служебно издадените разрешителни - ако причините за установените отклонения са от природен характер.


Чл. 180. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) Директорът на басейновата дирекция поддържа база данни в електронен вид за извършения контрол по чл. 175, чл. 175а, чл. 176 и чл. 177а, която съдържа:
1. дата на проверката;
2. номер на разрешителното, за което е извършена проверката;
3. номер на констативния протокол;
4. резюме на констатираните факти и обстоятелства;
5. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) данните по по чл. 178, ал. 1, т. 2 и 3;
6. установените нарушения;
7. направените предписания;
8. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) номер на акта за установяване на административното нарушение;
9. номер на наказателното постановление;
10. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) размер на наложената глоба или имуществена санкция.
(2) Информацията по ал. 1 се попълва в базата данни ежемесечно.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) В срок до 10-о число на следващия месец справка с данните по ал. 1 се изпраща в дирекция "Управление на водите" към Министерството на околната среда и водите.

Глава девета.
РЕГИСТРИ НА РАЗРЕШИТЕЛНИТЕ ЗА ПОДЗЕМНИ ВОДИ


Чл. 181. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Регистрите на разрешителните за подземни води се водят от:
1. министъра на околната среда и водите - за разрешителните за:
а) отвеждане на замърсители в подземни води в случаите по чл. 118а, ал. 2 от Закона за водите;
б) инжектиране на въглероден диоксид, природен газ или втечнен нефтен газ в подземни водни обекти;
в) целите на отбраната и националната сигурност;
2. директорите на басейнови дирекции - за разрешителните за:
а) водовземане от подземни води;
б) ползване на подземен воден обект за изкуствено подхранване на подземните води;
в) ползване на подземен воден обект за инжектиране и реинжектиране на води;
г) водовземане от находищата на минерални води, изключителна държавна собственост по приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите, които не са предоставени за управление и ползване от общини;
д) разрешителните и уведомленията за ползване на воден обект за хидрогеоложки проучвания;
е) изградените пунктове за собствен мониторинг на подземните води;
3. кметовете на общини за водовземане от:
а) минерални води - публична общинска собственост;
б) находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени за управление и ползване от общината.
(2) Регистрите по ал. 1 се структурират:
1. по подземни водни тела - за подземните води;
2. по находища на минерални води - за минералните води.
(3) Регистрите по ал. 1, т. 2 се обобщават от министъра на околната среда и водите в общ национален регистър.
(4) При структурирането на регистрите по ал. 1 се осигурява връзка между тях и:
1. базата данни за извършения контрол по чл. 180;
2. контролно-информационната система за таксите по чл. 194, ал. 1, т. 1 - 3 от Закона за водите.


Чл. 182. (1) Регистрите на разрешителните за подземни води съдържат:
1. данните за титуляря на разрешителното по чл. 166, ал. 1, т. 4 и 5;
2. номер и дата на разрешителното;
3. срок на действие на разрешителното:
а) дата на влизане в сила на разрешителното;
б) срок на действие на разрешителното в години;
в) крайна дата на действие на разрешителното;
4. наименование на водоносния хоризонт и код на водното тяло или наименование на находището на минерални води;
5. номер и дата на изменение на разрешителното;
6. номер и дата на продължаване на разрешителното;
7. номер и дата на прекратяване на разрешителното;
8. номер и дата на отнемане на разрешителното.
(2) Регистърът на разрешителните за водовземане от подземни води освен данните по ал. 1 съдържа и:
1. наименование на съоръженията, предназначени за водовземане;
1а. (нова - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) географски координати на местоположението на съоръженията;
2. регистрационен номер и дата на регистрация на съоръженията;
3. параметри на водовземане:
а) средноденонощен дебит;
б) максимален дебит;
в) цели на ползване на водата;
г) надморска височина на статичното водно ниво, максимално допустимо експлоатационно понижение на водното ниво и максимално допустима дълбочина на водното ниво;
д) (отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)
е) (отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)
4. дълбочина на помпеното оборудване:
а) на потопяемата помпа, или
б) на смукателя на центробежната помпа;
5. разпределение на разрешените обеми за различните цели на ползване на водата.
(3) Регистърът на разрешителните за водовземане от минерални води освен данните по ал. 1 съдържа и:
1. наименование на съоръженията, предназначени за водовземане;
2. параметри на водовземане:
а) средноденонощен дебит;
б) цели на ползване на водата;
3. разпределение на разрешените обеми за различните цели на ползване на водата.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Регистърът на разрешителните и уведомленията за хидрогеоложки проучвания освен данните по ал. 1 съдържа и:
1. цел на проучването;
2. площ и координати по чл. 26, ал. 1, 4 и 5 на характерни точки на частта от водното тяло, обект на проучването;
3. местност, административно-териториална и териториална единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици;
4. параметри на разрешеното проучване:
а) вид на разрешените дейности;
б) обем на разрешените дейности;
в) дълбочина на проучвателните съоръжения;
г) конструкция на съоръженията.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)
(6) Регистърът на разрешителните за инжектиране, реинжектиране или отвеждане на замърсители в подземните води освен данните по ал. 1 съдържа и:
1. цел на ползването;
2. място, вкл. координати на съоръженията по чл. 26, ал. 1, 4 и 5;
3. местност, административно-териториална и териториална единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици - за всяко съоръжение;
4. начин на реинжектиране, инжектиране или отвеждане;
5. технически параметри и оборудване на съоръженията:
а) конструкция на съоръженията;
б) помпено оборудване;
в) оборудване за мониторинг;
6. параметри на разрешеното инжектиране, реинжектиране или отвеждане;
а) средноденонощен дебит;
б) максимален дебит;
в) разпределение на годишния обем за различните съоръжения;
г) списък на замърсяващите вещества и показателите на замърсяване в инжектираната, реинжектираната или отвежданата вода;
д) максималното допустимо количество за всяко замърсяващо вещество в инжектираните, реинжектираните или отвежданите води;
7. специфични мерки с изрично посочване на естеството и концентрациите на веществата в отвежданите, инжектираните или реинжектираните води;
8. характеристика на подземното водно тяло, в което се отвеждат, инжектират или реинжектират водите, и близостта до други подземни водни тела, които могат да бъдат засегнати.
(7) Регистърът на разрешителните за изкуствено подхранване на подземните води освен данните по ал. 1 съдържа и:
1. цел на ползването;
2. място, вкл. координати на съоръженията по чл. 26, ал. 1, 4 и 5;
3. местност, административно-териториална и териториална единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици - за всяко съоръжение;
4. начин на подхранване на подземните води;
5. технически параметри и оборудване на съоръженията:
а) конструкция на съоръженията;
б) помпено оборудване;
в) оборудване за мониторинг;
6. параметри на разрешеното подхранване;
а) средноденонощен дебит;
б) максимален дебит;
в) разпределение на годишния обем за различните съоръжения;
г) списък на замърсяващите вещества и показателите на замърсяване на ползваната за изкуствено подхранване вода.
(8) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Регистрите по ал. 6 и 7 за разрешителни за ползване на воден обект чрез нови съоръжения за подземни води съдържат предвидените технически параметри и оборудване на съоръженията.


Чл. 183. (1) Регистрите на разрешителните за подземни води се актуализират в края на всеки календарен месец.
(2) Данните по чл. 182, ал. 2, т. 3, буква "д" се вписват в регистъра до 3 дни след датата на издаване на ново разрешително за водовземане.
(3) Данните за изменение или продължаване на разрешителното се вписват в регистъра до 7 дни от издаване на акта за изменение или продължаване на разрешителното.
(4) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Актуализирането на данните за техническите параметри и оборудване на съоръженията в регистрите в случаите по чл. 182, ал. 8 се извършва при първата актуализация на регистъра по ал. 1 след изменение на разрешителното при условията на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите.


Чл. 184. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Регистрите на разрешителни за подземни води са публични и достъпът до тях се осигурява чрез интернет страниците на басейновите дирекции за управление на водите, общините и Министерството на околната среда и водите.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Базово ниво" е средната стойност на концентрацията на вещества или показатели на замърсяване:
а) измерени през периода 2007 - 2008 г. при изпълнение на програмата за мониторинг, разработена съгласно изискванията на наредбата за мониторинг на водите по чл. 135, т. 14 от Закона за водите, или
б) за замърсители, установени след 2008 г. - за първия период, в който данните от мониторинга са налични.
2. "Водовземно съоръжение" е съоръжение за подземни води, предназначено за водовземане, заедно с надземните съоръжения, изградени при условията и по реда на Закона за устройство на територията, което е присъединено към водоснабдителна система.
3. "Втечнен нефтен газ" е смес от въглеводороди, основно пропан и бутан, която се използва като гориво - за отопление и за превозни средства.
4. "Наличен капацитет на изградена водоснабдителна система" е капацитетът на водоснабдителната система на урбанизирана територия и/или капацитетът на изградени съоръжения, предназначени за водовземане, с възможност за осигуряване на определен дебит.
5. "Оборудвано за експлоатация" е съоръжение, предназначено за водовземане, което има налично помпено оборудване, монтиран водомер за измерване на черпения обем вода и нивомер за измерване на водното ниво.
6. "Отвеждане на замърсители в подземните води" е прякото или непрякото отвеждане на замърсяващи вещества в подземните води в резултат от човешка дейност.
7. "Перспективно водовземане" е предвиденият средноденонощен дебит в издадени разрешителни за ползване на воден обект за изграждане на съоръжения, предназначени за водовземане, или в подадени заявления за издаване на разрешителни за водовземане, по които не е приключила процедурата за издаване на разрешително.
8. "Скрити работи" са работите, изпълнението на които не може да се установи след изграждане на съоръженията.
9. "Съоръжение, предназначено за водовземане" е съоръжение за подземни води, което няма изградени надземни съоръжения при условията и по реда на Закона за устройство на територията и не е присъединено към водоснабдителна система.
10. "Урбанизирани територии" са населените места и селищните образувания.
11. "Фоново ниво" е концентрацията на вещества или стойността на показатели на замърсяване в подземното водно тяло при ненарушени или незначителни антропогенни изменения.
12. "Части от земните недра, трайно неподходящи за други цели" са находищата на нефт и газ и други дълбоко разположени и изолирани геоложки структури, съдържащи води, негодни за използване.
13. (нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) "Интрузия" е навлизането в подземни водни тела на солени или замърсени води или други флуиди в резултат от понижение на водното ниво в подземното водно тяло, предизвикано от черпене на подземните води.
14. (нова - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) "Рецептор" е обект, въздействието върху който показва риска за влошаване на състоянието на подземните водни тела, в т.ч.:
1. конкретен обект: повърхностно водно тяло, сухоземна екосистема, мониторингов пункт или съоръжение за питейно водоснабдяване на населението и др., който може да бъде засегнат от съществуваща или бъдеща човешка дейност;
2. конкретен участък от повърхността, от повърхностно водно тяло, включително море, или от подземно водно тяло, от който при понижаване на водните нива могат да бъдат привлечени солени или замърсени води;
15. (нова - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.) Терминът "Инвестиционно предложение" е по смисъла на Закона за опазване на околната среда.

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Термините "водовземане", "водоносен хоризонт", "експлоатационни ресурси на минералните води", "земни недра", "извори", "минерални води", "подземни води", "повърхнос