навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 134 ОТ 2 НОЕМВРИ 2007 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕМИСИИТЕ ОТ КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ И ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА НА ПРОПУСКАЩ КОМПОНЕНТ ИЛИ ТИПА НА КЛИМАТИЧНА СИСТЕМА

В сила от 05.01.2008 г.
Издадена от министъра на транспорта

Обн. ДВ. бр.92 от 13 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.75 от 2 Октомври 2012г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. условията и редът за ЕО одобряване типа на превозни средства (ПС) по отношение на емисиите от и надеждното функциониране на монтираните на ПС климатични системи;
2. условията и редът за ЕО одобряване типа на пропускащ компонент или на типа на климатична система;
3. изискванията към последващото монтиране и презареждане на климатичните системи.

Чл. 2. Наредбата се прилага за ПС от категория М1 и N1, посочени в приложение № 1, част А на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 59 от 2003 г.).

Глава втора.
ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕМИСИИТЕ ОТ КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ

Раздел I.
Заявление за одобряване на типа


Чл. 3. (1) За одобряване типа на ПС по отношение на емисиите от климатични системи производителят или неговият представител подава молба-заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИА "АА") в съответствие с чл. 6, т. 1 от Регламент (ЕО) № 706/2007 от 21 юни 2007 г. за определяне съгласно Директива 2006/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на административни разпоредби за типово одобрение на ЕО на превозни средства и на хармонизирано изпитване за измерване на течове от някои климатични системи на Комисията (обн., ОВ L 161 от 22.06.2007 г.) (Регламент № 706/2007), след изпълнение на процедурата по чл. 6, т. 2 от Регламент (ЕО) № 706/2007.
(2) Към заявлението по ал. 1 производителите прилагат:
1. информация за типа хладилен агент, използван в климатичните системи, монтирани в нови моторни превозни средства;
2. препис от съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние на производителя или неговия упълномощен представител или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на държава - членка на Европейския съюз/ЕИП;
3. документ за платена държавна такса, определена с акт на Министерския съвет;
4. копие от сертификата за система за управление на качеството.

Раздел II.
Одобряване на типа


Чл. 4. (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" издава ЕО сертификат за одобряване на типа ПС по отношение на емисиите от климатични системи:
1. когато ПС отговаря на изискванията на наредбата;
2. когато при климатичните системи, които съдържат флуориран парников газ с потенциал за глобално затопляне, по-висок от 150, след провеждане на хармонизирано изпитване за установяване на течове по Приложение II на Регламент № 706/2007, нивото на изтичане от тези газове не надвишава максимално допустимите стойности, посочени в § 4 - 7.
(2) ЕО сертификатът по ал. 1 се издава по образец съгласно чл. 6, т. 4 от Регламент № 706/2007 и се номерира съгласно чл. 6, т. 3 на Регламент № 706/2007.
Чл. 5. (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" отказва издаване на ЕО сертификат по чл. 4, ал. 1, когато превозното средство не отговаря на изискванията на наредбата и на Регламент № 706/2007.
(2) Отказът да се издаде ЕО сертификат по чл. 4, ал. 1 се мотивира писмено и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Глава трета.
ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА КЛИМАТИЧНА СИСТЕМА ИЛИ НА НЕИН ПРОПУСКАЩ КОМПОНЕНТ

Раздел I.
Заявление за одобряване на типа


Чл. 6. (1) За одобряване типа като компонент на тип пропускащ компонент, или на тип климатична система производителят или упълномощеният представител подава молба-заявление до изпълнителния директор на ИА "АА" в съответствие с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕО) № 706/2007, след изпълнение на процедурата по чл. 4, т. 2 от Регламент (ЕО) № 706/2007.
(2) Към заявлението по ал. 1 производителите прилагат:
1. препис от съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние на производителя или неговия упълномощен представител или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на държава - членка на Европейския съюз/ЕИП;
2. документ за платена държавна такса, определена с акт на Министерския съвет;
3. копие от сертификата за система за управление на качеството.

Раздел II.
Одобряване на типа


Чл. 7. (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" издава ЕО сертификат за одобряване на типа на пропускащ компонент или типа на климатична система, когато типът отговаря на изискванията на Регламент № 706/2007.
(2) ЕО сертификатът по ал. 1 се издава по образец съгласно чл. 4, т. 4 на Регламент № 706/2007 и се номерира съгласно чл. 4, т. 3 на Регламент № 706/2007.


Чл. 8. (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" отказва издаване на ЕО сертификат по чл. 7, когато типът не отговаря на изискванията на наредбата и на Регламент № 706/2007.
(2) Отказът да се издаде ЕО сертификат по чл. 7, ал. 1 се мотивира писмено и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Раздел III.
Изисквания при извършване на ремонт и сервиз


Чл. 9. Доставчици на услуги, които предлагат обслужване и ремонт на климатични системи, до завършването на ремонта не могат да пълнят това оборудване с флуорирани парникови газове, когато количество от хладилния агент, изтекъл от системата, е над допустимите стойности.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (1) По смисъла на наредбата:
1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2012 г., в сила от 02.01.2013 г.) "Превозни средства от категория N1" са ПС от категория N1, клас I, с референтна маса RW

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума