навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 1 ОТ 14 НОЕМВРИ 2007 Г. ЗА УНИФОРМЕНОТО ОБЛЕКЛО НА РАБОТЕЩИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ, НЕЙНИТЕ СТРУКТУРИ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИАЛНИ ЗВЕНА, ДЪРЖАВНИТЕ ДИВЕЧОВЪДНИ СТАНЦИИ И УЧЕБНО-ОПИТНИТЕ ГОРСКИ СТОПАНСТВА

В сила от 27.11.2007 г.
Издадена от Държавната агенция по горите

Обн. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2007г., отм. ДВ. бр.16 от 24 Февруари 2012г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Отменена с § 3 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 3 от 15 февруари 2012 г. за определяне на вида, отличителните знаци, условията и реда за получаване, сроковете за износване на униформеното представително и униформеното теренно облекло от служителите в Изпълнителна агенция по горите, нейните структури, специализираните териториални звена и държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите - ДВ, бр. 16 от 24 февруари 2012 г., в сила от 24.02.2012 г.


Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се уреждат видът, отличителните знаци, условията и редът за получаване и сроковете за износване на униформено представително и униформено теренно облекло от служителите на Държавната агенция по горите (ДАГ), нейните структури, специализираните териториални звена, държавните дивечовъдни станции (ДДивС) и учебно-опитните горски стопанства (УОГС).


Раздел II.
Категории служители, имащи право на униформено облекло

Чл. 2. (1) Право на безплатно униформено представително и униформено теренно облекло имат всички служители по горите, които са в служебно или трудово правоотношение с ДАГ, нейните структури, специализираните териториални звена, както и директорите и служителите в ДДивС и УОГС.

(2) Служителите, които са в трудови правоотношения с ДАГ, нейните структури, специализираните териториални звена, държавните дивечовъдни станции и УОГС и не са служители по горите, получават безплатно униформено представително облекло по реда на тази наредба.

(3) Служителите, които са в служебни правоотношения с ДАГ и не са служители по горите, получават безплатно униформено представително облекло и нямат право на средства за такова облекло съгласно Закона за държавния служител.


Чл. 3. Униформеното облекло се предоставя, за да се отличават служителите на ДАГ, нейните структури, специализираните териториални звена, държавните дивечовъдни станции и УОГС при изпълнение на служебните им задължения.


Раздел III.
Вид и елементи на униформеното облекло

Чл. 4. Лицата по чл. 2 имат право на униформено представително облекло по вид и брой, както следва:

1. Зимно униформено представително облекло:

а) палто (канадка с подплата) - един брой;

б) костюм зимен (сако с два панталона/поли) - един брой;

в) риза (блуза) с дълъг ръкав - два броя;

г) вратовръзка/шал - един брой;

д) зимни обувки - 1 чифт.

2. Лятно униформено представително облекло:

а) шлифер - един брой;

б) костюм летен (сако с два панталона/поли) - един брой;

в) риза (блуза) с къс ръкав - два броя;

г) летни обувки - един чифт.


Чл. 5. (1) Лицата по чл. 2, ал. 1 имат право на униформено теренно облекло по вид и брой, както следва:

1. зимно униформено теренно облекло:

а) полушуба с подплата - един брой;

б) клин с подплата - два броя;

в) риза (блуза) с дълъг ръкав - два броя;

г) зимни обувки - един чифт;

д) ботуши гумени с подплата - един чифт;

е) шапка - един брой;

2. лятно униформено теренно облекло:

а) яке лятно - един брой;

б) риза ( блуза ) - два броя;

в) панталон - два броя;

г) обувки - един чифт;

д) шапка - един брой;

3. служебна чанта - един брой (само за горските и ловните стражари на охранителни участъци, служителите от състава на подвижната горска стража (ПГС) и подвижната ловна стража (ПЛС).

(2) Униформеното теренно облекло на горските и ловните стражари на охранителни участъци, служителите от състава на ПГС и ПЛС е от маскировъчен плат, а за останалите служители по горите е от едноцветен (масленозелен) плат.


Чл. 6. (1) Летните и зимните костюми от униформеното представително облекло се изработват по един и същ модел, плат и цвят, определени със заповед на председателя на ДАГ.

(2) За останалите елементи от униформеното представително и униформеното теренно облекло се изплащат средства след издаване на заповед на председателя на ДАГ, с която се определят единичните цени на конкретните елементи от облеклото.

(3) Моделът на облеклата, цветовете и платовете на служителите от УОГС и ДДивС към Министерския съвет се определят със заповед на съответния работодател.


Чл. 7. Не се допуска смесване на отделни елементи от видовете униформено облекло и/ или използването му от лица, нямащи право да го носят.


Раздел IV.
Отличителни знаци

Чл. 8. Служителите по горите, които са в служебно или трудово правоотношение с ДАГ, нейните структури, специализираните териториални звена, държавните дивечовъдни станции към ДАГ, носят отличителен знак, определен със заповед на председателя на ДАГ.


Чл. 9. (1) Всички служители, които имат право на униформено представително облекло, носят отличителен знак, определен със заповед на председателя на ДАГ.

(2) Служителите по горите, които получават униформено представително облекло, носят и допълнителен отличителен знак, определен със заповед на председателя на ДАГ.


Чл. 10. Отличителните знаци, които се носят от служителите по горите, които са в трудово правоотношение с държавните дивечовъдни станции към Министерския съвет и УОГС, се определят със заповед на съответния работодател.


Раздел V.
Срокове и правила за износване на униформеното представително и униформеното теренно облекло

Чл. 11. (1) Средствата за униформеното представително и униформеното теренно облекло и за отличителните знаци на лицата, които са в служебно или трудово правоотношение с ДАГ, нейните структури и специализираните териториални звена, се осигуряват с бюджета на ДАГ.

(2) Държавните дивечовъдни станции към ДАГ осигуряват необходимите средства за униформено и/или теренно облекло и за отличителни знаци на своите служители.

(3) Средствата за униформено облекло на служителите от държавните дивечовъдни станции към Министерския съвет и УОГС се осигуряват от съответния работодател.


Чл. 12. Не се дължи компенсация в пари при несвоевременно предоставяне на униформено облекло.


Чл. 13. (1) На правоимащите се предоставя униформено представително и униформено теренно облекло не по-късно от три месеца от датата на постъпване на работа.

(2) В ДАГ, нейните структури, специализираните териториални звена и ДДивС към ДАГ се водят служебни картони от длъжностни лица, определени със заповед на съответния ръководител, в които се отбелязват видът и датата на получаване на полагаемото се облекло.


Чл. 14. (1) Сроковете на износване на униформеното представително и униформеното теренно облекло на служителите започват да текат от датата на получаването му и се определят съгласно приложението.

(2) На униформеното представително и униформеното теренно облекло със срок на износване една година съгласно приложението износването се отнася за календарната година, в която е закупено, независимо от датата на получаването.

(3) Сроковете за износване на облеклата на служителите от ДДивС към Министерския съвет и УОГС се определят със заповед на съответния работодател.

(4) Сроковете за износване на облеклата по приложението текат и по време на платен отпуск, независимо от основанието му, както и по време на неплатен отпуск по чл. 160, ал. 2 от Кодекса на труда.


Чл. 15. Облеклото, чийто срок за износване е изтекъл, не подлежи на връщане. Същото остава в служителя, като в картона срещу съответния вид облекло се отбелязва "износено".


Чл. 16. (1) Скъсано, повредено или загубено облекло по вина на служителя преди изтичане на срока за износване се предоставя от ДАГ, съответната структура, специализираното териториално звено или държавна дивечовъдна станция към ДАГ, същият заплаща стойността на облеклото за срока на износване.

(2) При повреждане на облеклото не по вина на служителя (пожар, природни бедствия, авария, злополуки и др.) по причини, независещи от него, се съставя протокол и облеклото се възстановява за сметка на работодателя.


Чл. 17. (1) Служители по горите на срочен трудов договор по чл. 68 от Кодекса на труда, които се назначават за не по-малко от 10 месеца, имат право на полагаемото им се униформено представително и униформено теренно облекло.

(2) Служители, назначени по реда на чл. 15 от Закона за държавния служител за не по-малко от 10 месеца, имат право на онези елементи от униформеното представително и униформеното теренно облекло, които са със срок на износване от една година.

(3) Служители, назначени на основание Постановление № 66 на МС от 28.III.1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации, имат право на онези елементи от униформеното представително и униформеното теренно облекло, за които е предвиден срок на износване от една година.


Чл. 18. (1) При преминаване на служител, получил униформено представително и униформено теренно облекло, на работа в други структури или специализирани териториални звена на ДАГ или държавни дивечовъдни станции към ДАГ на длъжност, за която съгласно тази наредба се предвижда носене на такова облекло, същото не се връща, а се доизносва в сроковете, по-блогоприятни за служителя, предвидени в приложението.

(2) При преминаване на служител на работа в друга структура, специализирано териториално звено или държавна дивечовъдна станция към ДАГ или на длъжност, за която се полага различно от полученото преди това облекло, служителят получава само допълнително полагащото му се облекло за новата длъжност. Полученото преди това облекло не се връща и не се заплаща.

(3) Съответната структура на ДАГ, специализирано териториално звено или държавна дивечовъдна станция към агенцията, в които е работило лицето, изпращат препис от служебния му картон на новата месторабота.


Чл. 19. (1) При прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 325, т. 9 и 11, чл. 327, т. 1, 2 и 3, чл. 328, ал. 1, т. 1 - 4, 6 - 12 и ал. 2 от Кодекса на труда или на служебното правоотношение по чл. 103, ал. 1, т. 1, 2, 4, 7 и 8, чл. 106, ал. 1, т. 1, 2, 5 от Закона за държавния служител облеклото не се връща и не се заплаща стойността му за срока на доизносването.

(2) При изтичане на срока на трудов договор по чл. 68 от Кодекса на труда и на срока по чл. 12 от Закона за държавния служител униформеното представително и/или униформеното теренно облекло се предоставя на служителя или работника срещу заплащане на 50 % от стойността за срока на доизносването му, ако желае.

(3) При прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 330, ал. 1 и 2 от Кодекса на труда облеклото не се връща, а се заплаща стойността му за срока на доизносване.

(4) Във всички останали случаи на прекратяване на трудовото или служебното правоотношение служителят заплаща стойността на облеклото за срока на доизносване.


Чл. 20. Освен униформеното представително и униформеното теренно облекло някои категории персонал, определени от работодателя, получават и работно облекло на основание Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (ДВ, бр. 46 от 2001 г.).


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 37, ал. 2 от Закона за горите във връзка с Наредбата за служебното положение на държавните служители, приета с ПМС № 34 от 2000 г.


§ 2. По реда на тази наредба се изчислява остатъкът от сроковете за износване на униформено представително и/или униформено теренно облекло, получено преди влизането й в сила.


§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 18 от 2003 г. за униформеното и работното облекло на работещите в Националното управление по горите, неговите структури и специализирани териториални звена и държавните дивечовъдни станции (обн., ДВ, бр. 45 от 2003 г.; изм., бр. 53 от 2004 г.) и влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".


§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага на председателя на Държавната агенция по горите.


Приложение към чл. 14 и 18


Срок за износване на униформеното представително и униформеното теренно облекло, ползвани от служители по чл. 2Вид на облеклото Срок за износване (год.)
    ДАГ РУГ ДЛ и Горска ДПП и
        ДДивС и ловна специали-
          стража, зирани
          ПГС, терито-
          ПЛС риални
            звена
А. УНИФОРМЕНО          
  ПРЕДСТАВИТЕЛНО          
  ОБЛЕКЛО          
I. ЗИМНО          
1. Палто (канадка с          
  подплата) - 1 бр. 3 г. 3 г. 3 г. 4 г. 3 г.
2. Костюм зимен (сако          
  с два панталона/          
  поли) - 1 бр. 2 г. 2 г. 2 г. 4 г. 2 г.
3. Риза (блуза) с дълъг          
  ръкав - 2 бр. 1 г. 1 г. 1 г. 1 г. 1 г.
4. Вратовръзка/          
  шал - 1 бр. 2 г. 2 г. 2 г. 4 г. 2 г.
5. Зимни обувки -          
  1 чифт 1 г. 1 г. 1 г. 2 г. 1 г.
II. ЛЯТНО          
1. Шлифер - 1бр. 3 г. 3 г. 3 г. 4 г. 3 г.
2. Костюм летен (сако          
  с два панталона/          
  поли) - 1 бр. 2 г. 2 г. 2 г. 4 г. 2 г.
3. Риза (блуза) с къс          
  ръкав - 2 бр. 1 г. 1 г. 1 г. 1 г. 1 г.
4. Летни обувки поло-          
  винки - 1 чифт 1 г. 1 г. 1 г. 2 г. 1 г.
Б. УНИФОРМЕНО          
  ТЕРЕННО ОБЛЕКЛО          
I. ЗИМНО          
1. Полушуба с          
  подплата - 1 бр. 4 г. 3 г. 3 г. 2 г. 3 г.
2. Клин с подплата -          
  2 бр. 4 г. 3 г. 3 г. 2 г. 3 г.
3. Риза (блуза) с дълъг          
  ръкав - 2 бр. 1 г. 1 г. 1 г. 1 г. 1 г.
4. Зимни обувки цели -          
  1 чифт 4 г. 3 г. 3 г. 1 г. 3 г.
5. Ботуши гумени с          
  подплата - 1 чифт 4 г. 3 г. 3 г. 1 г. 3 г.
6. Шапка - 1 бр. 4г. 2 г . 2 г. 1 г. 2 г.
II. ЛЯТНО          
1. Яке лятно - 1 бр. 4 г. 3 г. 2 г. 1 г. 2 г.
2. Риза (блуза) - 2 бр. 2 г. 2 г. 1 г. 1 г. 1 г.
3. Панталон - 2 бр. 3 г. 2 г. 1 г. 1 г. 1 г.
4. Обувки - 1 чифт 4 г. 3 г. 2 г. 1 г. 2 г.
5. Шапка - 1 бр. 4 г. 2 г. 2 г. 2 г. 2 г.
III. Чанта - 1 бр.       2 г.  Новини


 
 
 

Спектър


 

rss
Посети форума