навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 22 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА РИБНИТЕ РЕСУРСИ В ИЗКУСТВЕНИ ВОДНИ ОБЕКТИ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА СДРУЖЕНИЯ ЗА ЛЮБИТЕЛСКИ РИБОЛОВ

В сила от 19.12.2007 г.
Издадена от министъра на земеделието и продоволствието и министъра на околната среда и водите

Обн. ДВ. бр.108 от 19 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.37 от 4 Май 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. редът за предоставяне управлението на рибните ресурси за любителски риболов в обекти по чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) - държавна собственост, определени само за любителски риболов;
2. изискванията, на които трябва да отговарят сдруженията по чл. 11 ЗРА, при възлагане управлението на рибните ресурси във водните обекти по т. 1;
3. задълженията на сдруженията, на които е възложено управлението на рибните ресурси за любителски риболов.

Раздел II.
Процедура за възлагане управлението на рибните ресурси

Чл. 2. Сдруженията по чл. 11 ЗРА, които кандидатстват за възлагане на управление на рибните ресурси в изкуствени водни обекти по чл. 1, т. 1, трябва да бъдат регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) Процедурата по възлагане управлението на рибните ресурси за любителски риболов на сдружения по чл. 11 ЗРА се открива със заповед на министъра на земеделието, храните и горите въз основа на мотивирано предложение на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) Заповедта по ал. 1 се обявява в един централен ежедневник, електронните страници на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и ИАРА и съдържа:
1. наименование, местонахождение и площ на водния обект с описание на инфраструктурата и достъпа до водния обект, срок, за който се възлага управлението на рибните ресурси;
2. срок за получаване на допълнителна информация за водния обект;
3. място и срок за подаване на заявления, както и необходимите документи за участие в процедурата по възлагане на управлението на рибните ресурси.
(3) Допълнителната информация по ал. 2, т. 2 се предоставя от ИАРА и съдържа:
1. състояние на ресурса, видов състав, уязвими застрашени и защитени видове;
2. извършени зарибителни мероприятия в обекта през последните 5 г.;
3. оценка на естествената рибопродуктивност на водния обект;
4. оценка на биологичното разнообразие, която включва преките и косвените въздействия върху биологичните видове в района и техните местообитания, както и въздействието върху застрашените и защитените биологични видове.
(4) Срокът за получаване на информацията по ал. 2, т. 2 не може да бъде по-кратък от 14 дни, считано от датата на обявяване на заповедта.
(5) Срокът за подаване на заявления по ал. 2, т. 3 не може да бъде по-кратък от 45 дни, считано от датата на обявяване на заповедта.
(6) Срокът за възлагане управлението на рибните ресурси за любителски риболов не може да бъде по-дълъг от 5 г.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) За участие в процедура по възлагане управлението на рибните ресурси за любителски риболов сдруженията по чл. 11 от ЗРА е необходимо да бъдат вписани в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието, като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза. Сдруженията подават заявление до изпълнителния директор на ИАРА по образец съгласно приложението, в което се посочват ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, наименование, седалище и адрес на организацията.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. (отм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.)
2. (отм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.)
4. списък с не по-малко от 500 членове на сдружението, които притежават заверен годишен билет за любителски риболов за съответната календарна година, който се предоставя заедно с данните за номерата на членската карта и билета за любителски риболов за всяко лице;
5. (отм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.)
6. план за управление на рибните ресурси във водния обект;
7. доказателства за извършени зарибителни мероприятия от сдружението във водни обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 ЗРА, в случай че такива са провеждани;
8. други документи, удостоверяващи дейността на сдружението, посочени в устава му.
(3) Планът за управление по ал. 2, т. 6 трябва да съдържа:
1. план за зарибяване и други мероприятия, които подпомагат устойчивото развитие на рибните ресурси за срока на възлагане на управлението на рибните ресурси, в който приоритетно се предвижда зарибяване с местни видове, редки и застрашени видове, хищници и растителноядни видове;
2. правила за извършването на любителския риболов;
3. мерки за опазване водите от замърсяване при осъществяване на любителския риболов по отношение изискванията на Закона за водите;
4. мерки за опазване на ресурса по време на размножителния период;
5. мерки за опазване на биологичното разнообразие и съответните местообитания;
6. начин на осъществяване на контрол и охрана за опазване на ресурса с посочване на възможните разполагаеми технически средства;
7. списък на лицата, които ще осъществяват охраната и контрола в конкретния обект, и предложение за тяхното разпределение след предоставяне управлението на рибните ресурси.
(4) Заявлението заедно с всички приложения задължително се подават в запечатан непрозрачен плик.
(5) Заявления, подадени след крайния срок, в незапечатан плик, в плик с нарушена цялост или в непрозрачен плик, не се разглеждат от комисията.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) Заявленията се разглеждат от комисия, назначена със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) Комисията по ал. 1 се състои от не по-малко от 7 членове, като се посочват и двама резервни членове, и задължително включва представители на МЗХГ, Министерството на околната среда и водите (МОСВ), Изпълнителната агенция по горите (ИАГ), ИАРА, представители на лицата, които стопанисват хидротехническите съоръжения по чл. 3, ал. 1, т. 2 ЗРА.
(3) Когато е подадено заявление за воден обект, определен като стратегически обект от национално значение за енергетиката, в комисията се включва представител на Национална служба "Сигурност" към Министерството на вътрешните работи (МВР).
(4) Комисията по ал. 1 се назначава след изтичане на срока за приемане на заявленията.
(5) В заповедта по ал. 1 се определя срок за започване на работата на комисията.
(6) Комисията приключва своята работа в срок до 1 месец, считано от датата на първото заседание.


Чл. 6. (1) Комисията разглежда подадените заявления по реда на тяхното постъпване, като проверява съответствието на заявленията с изискванията на чл. 4, ал. 1, 2 и 5.
(2) Комисията прави предложение за отстраняване на всеки участник, който не е представил някой от документите по чл. 4, ал. 2, т. 1 - 6.
(3) Минималният праг за класиране на участник е 50 на сто от възможния максимален резултат при оценяване.
(4) При разглеждане на заявленията най-малко трима членове на комисията подписват заявлението и всички приложения, които комисията ще оценява съгласно обявените критерии.
(5) Комисията оценява възможностите на всеки участник по следните критерии:
1. оценка на предложения план за управление на рибните ресурси;
2. брой на членовете на съответното сдружение;
3. брой на проведени зарибителни мероприятия в обекти - държавна собственост, извършени в последните 5 г.
(6) Всеки един от членовете на комисията оценява критериите по ал. 5 с оценка от 1 до 10, като получената оценка на критерия по т. 3 се умножава с коефициент 0,4.
(7) Оценката на всеки член се формира от сбора на оценките по ал. 5, т. 1 - 3, разделен на три.
(8) Общата оценка на комисията се формира от сбора на оценките на всеки член на комисията.
(9) Комисията съставя протокол за проведения конкурс, който съдържа:
1. състав на комисията;
2. списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им;
3. резултати от разглеждането на заявленията и кратко описание на всяко предложение;
4. таблица за оценка и класиране на всеки от кандидатите;
5. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) предложение до министъра на земеделието, храните и горите за възлагане или отказ за възлагане управлението на рибните ресурси в съответния обект.
(10) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) При наличие на повече от един участник, допуснат до оценка, комисията предлага на министъра на земеделието, храните и горите да възложи управлението на рибните ресурси на сдружението с най-висок резултат при оценяването.
(11) Процедурата се прекратява, когато не е подадено нито едно заявление или няма допуснат нито един кандидат.
(12) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) В 3-дневен срок от приключване на работата комисията представя протокола на министъра на земеделието, храните и горите.
(13) Протоколът от работата на комисията заедно с предложението следва да бъде подписан от всички членове на комисията.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) Въз основа на предложението на комисията в срок до 14 дни министърът на земеделието, храните и горите със заповед възлага управлението на рибните ресурси, отстранява от процедурата предложените от комисията участници или прекратява процедурата.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) В заповедта за възлагане на управлението на рибните ресурси за любителски риболов министърът на земеделието, храните и горите посочва срока за възлагане и минималните нормативи за зарибяване на съответния воден обект.
(3) Заповедта по ал. 1 се изпраща на заинтересованите лица в 3-дневен срок от издаването и.
(4) Заповедта по ал. 1 може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 8. (1) След възлагане на управлението на рибните ресурси съответното сдружение предприема необходимите действия за информиране на обществеността относно условията и възможностите за любителски риболов в съответния обект.
(2) В изпълнение на мерките по ал. 1 сдружението в срок три месеца, считано от датата на влизане в сила на заповедта по чл. 7, ал. 1, публикува информация най-малко в два централни и два местни ежедневника, която задължително съдържа:
1. наименование, местонахождение и разрешена площ за любителски риболов във водния обект;
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) номер и дата на заповедта на министъра на земеделието, храните и горите за възлагане на управлението на рибните ресурси за любителски риболов;
3. условия за осъществяване на любителски риболов във водния обект;
4. определените зони за аквакултури, в случай че такива са регламентирани по установения ред;
5. мерки за опазване на рибните ресурси през размножителния период;
6. мерки за опазване на биологичното разнообразие и съответните местообитания;
7. зони за забрана за извършване на любителски риболов.
(3) До един месец, считано от влизане в сила на заповедта за възлагане, сдружението предприема необходимите действия за обозначаване на водния обект с трайно закрепени информационни табели относно условията и възможностите за любителски риболов.


Чл. 9. (1) В 30-дневен срок от издаването на заповедта за възлагане по чл. 7, ал. 1 изпълнителният директор на ИАРА определя по реда на чл. 54а ЗРА списъка на риболовните надзиратели по предложение на съответното сдружение, както и районите им на действие.
(2) Изпълнителният директор на ИАРА не може да определя за риболовен надзирател лице с влязло в сила наказателно постановление за нарушения по ЗРА.
(3) Съответното сдружение издава служебни карти на определените по ал. 1 лица.

Раздел III.
Задължения на сдруженията, на които е предоставено управлението на рибните ресурси за любителски риболов, и контрол на дейността им


Чл. 10. (1) Сдруженията, на които е възложено управлението на рибните ресурси, са длъжни:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) да осъществяват контрол и охрана на рибния ресурс във водния обект самостоятелно и съвместно с органите на ИАРА, ИАГ, МОСВ и МВР, а в зоната за експлоатация на хидротехническите съоръжения - и с лицето, стопанисващо тези съоръжения;
2. да осъществяват дейности, свързани с устойчивото развитие на рибните ресурси, тяхното опазване и възстановяване;
3. да следят за здравословното състояние на рибата и при наличие на заболявания незабавно да уведомят регионалните ветеринарномедицински служби и ИАРА;
4. да представят на ИАРА и съответната регионална инспекция по околната среда и водите ежегодно до 1 март доклад за цялата си дейност по възложеното управление на рибните ресурси, който включва обема на уловите, зарибяванията, броя на членовете на сдружението с годишни билети за любителски риболов към съответния момент;
5. да изпращат до ИАРА на всяко тримесечие актуален списък на членовете на сдружението заедно с данните относно номерата на членската карта и билета за любителски риболов за всяко лице;
6. да изпращат в двуседмичен срок съставените актове за установяване на административни нарушения по ЗРА и възраженията по тях на началника на съответното териториално звено на ИАРА за предприемане на съответните действия съгласно Закона за административните нарушения и наказания;
7. да следят и организират поддържането на хигиената на сервитутната ивица на водния обект;
8. да осъществяват дейността съобразно изискванията за опазване на околната среда и водите;
9. да не възпрепятстват свободния достъп до водния обект в зоната за общо ползване, определена от областния управител по местонахождение на обекта;
10. да не възпрепятстват свободния достъп до водния обект в зоната, определена в издадени разрешителни по Закона за водите;
11. да не възпрепятстват свободния достъп до водния обект на природолюбителите, вкл. като изграждат огради, прегради, бариери и други съоръжения.
(2) Сдруженията по ал. 1 нямат право да преотстъпват свои права или задължения на трети лица, свързани с възложеното им управление на рибните ресурси.


Чл. 11. (1) За осъществяване на любителски риболов във воден обект, където е възложено управлението на рибните ресурси по реда на тази наредба, е необходим билет за любителски риболов и членска карта на съответното сдружение.
(2) Членски карти на различни сдружения на риболовци могат да бъдат взаимно признавани след подписване на споразумение.
(3) При подписване на споразумение между две или повече сдружения, по силата на което взаимно се признават членски карти, съобщение за споразумението се публикува в един централен и един местен ежедневник.


Чл. 12. (1) Контролът за спазване задълженията на сдруженията, на които е възложено управлението на рибните ресурси за любителски риболов, се извършва от ИАРА. За констатациите от извършените проверки се съставят съответните актове и констативни протоколи.
(2) Контролът по отношение опазването на биологичното разнообразие и качеството на водите във водните обекти, предмет на наредбата, се осъществява от министъра на околната среда и водите чрез оправомощени за това лица.

Раздел IV.
Отмяна на възлагането на управлението на рибните ресурси за любителски риболов


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) Министърът на земеделието, храните и горите отменя със заповед възлагането на управлението на рибните ресурси за любителски риболов:
1. при неизпълнение на представения план за управление;
2. при намаляване броя на членовете на сдружението с билет за любителски риболов под определения в чл. 4, ал. 1, т. 4 минимум за повече от три месеца;
3. при установени с влезли в сила наказателни постановления две или повече нарушения по ЗРА от страна на риболовен надзирател от съответното сдружение;
4. при установено неизпълнение на задължения по чл. 10;
5. по молба на управителния орган на сдружението;
6. когато сдружението се прекрати или прехвърли функции по управлението на друго лице.
(2) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба "Управление на рибните ресурси" са дейности, свързани с осигуряване на устойчивото развитие на тези ресурси чрез прилагане на правилата за любителски риболов, наблюдение, контрол и охрана на ресурса.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 15а, ал. 3 ЗРА.

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на ИАРА.


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 22 ОТ 2007 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА РИБНИТЕ РЕСУРСИ В ИЗКУСТВЕНИ ВОДНИ ОБЕКТИ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА СДРУЖЕНИЯ ЗА ЛЮБИТЕЛСКИ РИБОЛОВ

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 22 ОТ 2007 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА РИБНИТЕ РЕСУРСИ В ИЗКУСТВЕНИ ВОДНИ ОБЕКТИ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА СДРУЖЕНИЯ ЗА ЛЮБИТЕЛСКИ РИБОЛОВ

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 37 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 04.05.2018 Г.)

§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 4, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.)

                                                                         ДО

                                                                         ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА

                                                                         ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО

                                                                         РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за участие в процедура по възлагане на управление на рибните ресурси в обекти по чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за рибарството и аквакултурите - държавна собственост

 

от ......................................................................................................................................................,

представлявано от .........................................................................................................................

............................................................................................................................................................

(наименование на сдружението, име и длъжност на лицето, представляващо сдружението)

Седалище и адрес на управление: ................................................................................................

............................................................................................................................................................

(съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел)

ЕИК № ..............................................................................................................................................

(съгласно Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел)

Моля да приемете документите на представляваното от мен сдружение за участие в процедура по възлагане на управлението на рибните ресурси в ...........................................

...........................................................................................................................................................,

(наименование и местонахождение на водния обект)

открита със заповед на министъра на земеделието, храните и горите № ............. от ........... г.

 

Приложени документи:

1. списък на членовете на сдружението, които притежават заверен годишен билет за любителски риболов за съответната календарна година, заедно с данните за номерата на членската карта и билета за любителски риболов за всяко лице;

2. план за управление на рибните ресурси във водния обект;

3. други документи, удостоверяващи дейността на сдружението, посочени в устава му:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

 

Дата: .............................................

Подпис: .........................................................

 

 Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума