навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ТАРИФА № 3 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ЗА КОНСУЛСКО ОБСЛУЖВАНЕ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ

В сила от 11.01.2008 г.
Приета с ПМС № 333 от 28.12.2007 г.

Обн. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2008г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.18 от 5 Март 2010г., изм. ДВ. бр.34 от 4 Май 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.4 от 15 Януари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.70 от 9 Септември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.75 от 11 Септември 2018г., доп. ДВ. бр.7 от 22 Януари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 27 Юли 2021г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. (1) Определените с тарифата такси се събират в левове на територията на Република България с изключение на таксите за визи.
(2) В чужбина таксите по тарифата се събират в евро, а при обективна невъзможност - в щатски долари или в местна валута, като размерът им се определя по официалния курс на Българската народна банка към еврото със закръгление към цяло число.

Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 4 от 2016 г., в сила от 15.01.2016 г, доп. - ДВ, бр. 70 от 2016 г., в сила от 09.09.2016 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Таксите за консулско обслужване и за други административни услуги, извършвани от Министерството на външните работи в Република България, се събират в брой или по банкова сметка на министерството.
(2) Таксите за консулско обслужване, извършвано от дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина, се заплащат в брой или по банковата сметка на съответното дипломатическо или консулско представителство.


Чл. 3. (1) Таксите, преизчислени в щатски долари или в местна валута, се определят от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства със заповед по образец, утвърден от министъра на външните работи. При промяна на курса на щатския долар или на местната валута към еврото своевременно се изменят размерите на дължимите държавни такси.
(2) Когато в приемащата държава има повече от едно дипломатическо или консулско представителство на Република България, държавните такси се събират в еднакъв размер и в една и съща валута.
(3) В случаите, в които Република България или Министерството на външните работи, или дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина е страна по договор за представителство, редът за събиране на таксите и формата на удостоверяване се определят от договора.


Чл. 4. (1) Когато размерът на таксите за консулско обслужване, които други държави събират от български физически и юридически лица, значително надвишава определените с тарифата такси, министърът на външните работи съгласувано с министъра на финансите изменя размера на таксите за съответните държави.
(2) Дипломатическите и консулските представителства на Република България информират Министерството на външните работи за всяко съществено изменение на таксите за консулско обслужване, които приемащата страна събира от чуждите граждани.


Чл. 5. (1) Таксите се заплащат:
1. с 50 на сто увеличение, когато по искане на гражданите или на представителите на юридическите лица услугата се извършва в срок до 8 работни часа от момента на подаване на заявлението, както и когато консулските услуги се извършват извън консулските помещения, но в населеното място, в което е седалището на българското дипломатическо или консулско представителство;
2. със 100 на сто увеличение, когато по искане на лицата и при наличие на административен капацитет консулското обслужване се извършва в срок до 4 работни часа от момента на подаване на заявлението.
(2) Когато са налице "извънредни обстоятелства" по смисъла на § 1, т. 7 от допълнителните разпоредби на Закона за чужденците в Република България или е налице държавен интерес, таксите за консулско обслужване извън приемното време, извън приемните помещения на консулската служба, както и в неработни дни на дипломатическото или консулското представителство се събират без увеличението по ал. 1, освен ако лицата са освободени от заплащане на такси по силата на българското законодателство, на правото на Общността или на международен договор.
(3) Извън случаите по ал. 2 ръководителят на дипломатическото или консулското представителство може да издаде писмена заповед за извършване на действия по консулско обслужване извън приемното време, в друго населено място в съответния консулски окръг или в неработни дни на дипломатическото или консулското представителство, при което таксите се заплащат с увеличение 100 на сто.
(4) Разпоредбите на ал. 1, 2 и 3 не се прилагат по отношение на таксите за визи.


Чл. 6. Освобождават се от такси:
1. местни и чуждестранни лица - на основание на българското законодателство, на правото на Общността или на международни договори, по които Република България е страна;
2. местни и чуждестранни лица - по решение на министъра на външните работи или на упълномощени от него длъжностни лица, в отделни случаи и при наличие на държавен интерес;
3. местни и чуждестранни лица - по предложение на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България съгласувано с дирекция "Консулски отношения" на Министерството на външните работи, в отделни случаи и при наличие на държавен интерес;
4. местни и чуждестранни лица - за издаване на удостоверителни документи за съставени актове по гражданско състояние (раждане, брак и смърт) от дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина, предназначени за първична регистрация на събитията;
5. българските граждани - за преводи в системата на Министерството на външните работи на удостоверителни документи за съставени актове по гражданско състояние (раждане, брак и смърт) от дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина, предназначени за първична регистрация на събитията;
6. компетентните органи на съдебната власт - за преводи, заверки и обработка в системата на Министерството на външните работи на съдебни поръчки по наказателни дела от общ характер;
7. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2021 г., в сила на 01.10.2021 г.) чуждите граждани, които към датата на подаване на заявление за издаване на виза нямат навършена 12-годишна възраст - при приемане и обработка на заявления за визи;
8. (нова - ДВ, бр. 34 от 2010 г.) лица, които са подали заявление за издаване на виза по чл. 9, ал. 1 и попадат в една от следните категории:
а) ученици, студенти, следдипломни специализанти и придружаващите ги преподаватели и предприемат пътуването с учебна или образователна цел;
б) научни работници от трети държави, пътуващи с цел извършване на научни изследвания по смисъла на Препоръка 2005/761/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 2 септември 2005 г. за улесняване издаването от страна на държавите членки на визи по единен образец за краткосрочен престой на изследователи от трети страни, които пътуват в Общността с цел извършване на научни изследвания;
в) представители на организации с нестопанска цел на възраст до 25 години, участващи в семинари, конференции, спортни, културни или образователни събития, организирани от организации с нестопанска цел;
9. (нова - ДВ, бр. 34 от 2010 г.) чуждите граждани, подали писмено заявление в съответното задгранично представителство на Република България за анулиране на валидна виза - по отношение на подаването и обработката на заявлението.

Глава втора.
ТАКСИ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ И В БЪЛГАРСКИТЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ И КОНСУЛСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА В ЧУЖБИНА


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2018 г., в сила от 12.10.2018 г.) При подаване на заявление за извършване на административна или консулска услуга до Министерството на външните работи или до дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина се събират следните такси:

№ по

Вид на услугата

В РБ

В чужбина

ред

 

(лева)

(евро)

1.

Съдействие за установяване

 

 

 

на наследство в чужбина

50

50

2.

(отм. - ДВ, бр. 75 от 2018 г., в сила от 12.10.2018 г.)

 

3.

Съдействие за издаване

 

 

 

дубликат на удостоверение

 

 

 

за гражданско състояние

20

20

4.

Издаване на удостоверения,

 

 

 

служебни бележки и други

 

 

 

документи

10

10

5.

Друга административна или

 

 

 

консулска услуга

5

5


(2) При получаване на исканата административна или консулска услуга по ал. 1 се заплащат и свързаните с нея такси, дължими на компетентните органи в съответната държава, както и необходимите разходи за пощенски услуги и друг вид комуникации.


Чл. 8. (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2021 г., в сила на 27.07.2021 г.) За удостоверяване на подпис и/или потвърждаване на истинността на подпис и печат върху документи и други книжа се събират следните такси:

№ по

Вид на услугата

В РБ

В чужбина

ред

 

(лева)

(евро)

1.

На документи, издадени от

 

 

 

български учреждения

15

15

1а.

Удостоверяване с "Apostille" на документи, издадени от български учреждения съгласно Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (ДВ, бр. 45 от 2001 г.)

5

-

2.

На документи, издадени от

 

 

 

чуждестранни учреждения

 

 

 

или от дипломатически или

 

 

 

консулски представителства

 

 

 

на друга държава

20

20

 

 

 

 Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 4 от 2016 г., в сила от 15.01.2016 г.) При подаване на заявление за издаване на български лични документи чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на Министерството на външните работи се събира такса 20 евро, както и съответните такси по Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

Глава трета.
ТАКСИ, СЪБИРАНИ В ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ И КОНСУЛСКИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЧУЖБИНА

Раздел I.
Такси за визи


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2021 г., в сила на 01.10.2021 г.) При подаване на заявление за издаване на виза за летищен транзит или за транзитно преминаване или краткосрочно пребиваване се събира такса в размер 80 евро, освен ако е предвидено друго в закон, в международен договор, по който Република България е страна, в акт на Европейската общност/Европейския съюз, в споразумение на Европейската общност/Европейския съюз с трети страни или в акт на Министерския съвет.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 34 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)
(3) При подаване на заявление за издаване на виза за дългосрочно пребиваване (виза вид "D") по чл. 15, ал. 1 от Закона за чужденците в Република България се събира такса в размер 100 евро, освен ако е предвидено друго в закон, в международен договор, по който Република България е страна, в нормативен акт на Общността или в акт на Министерския съвет.
(4) При подаване на заявление за издаване на виза за дългосрочно пребиваване по чл. 15, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България се събира такса в размер 200 евро, освен ако е предвидено друго в закон, в международен договор, по който Република България е страна, в нормативен акт на Общността или в акт на Министерския съвет.
(5) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 23.04.2009 г.) С акт на Министерския съвет може да бъде упълномощен министърът на външните работи или упълномощено от него длъжностно лице да сключи договор за определен срок за извършването на консулски услуги по приемане на молби за издаване на визи с външен изпълнител от друга държава, като възнаграждението на външния изпълнител да бъде за сметка на таксата по ал. 1.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 23.04.2009 г.) Събраните такси по ал. 1 - 4 не подлежат на възстановяване при отказ за издаване на виза.


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) При приемане на заявления за издаване на визи за краткосрочно пребиваване или за транзитно преминаване по реда на чл. 9д от Закона за чужденците в Република България органите за граничен контрол на граничните контролно-пропускателни пунктове събират таксите по чл. 9, ал. 1, освен ако е предвидено друго в закон, в международен договор, по който Република България е страна, в нормативен акт на Общността или в акт на Министерския съвет.
(2) Органите за граничен контрол на граничните контролно-пропускателни пунктове съгласувано с Министерството на външните работи могат да вземат решение за освобождаване от таксата по ал. 1 след извършване на проверка на декларираните от лицата "извънредни обстоятелства" по смисъла на § 1, т. 7 от допълнителните разпоредби на Закона за чужденците в Република България.
(3) Органите за граничен контрол на граничните контролно-пропускателни пунктове освобождават лицата от такса за виза, когато Министерството на външните работи е уведомило за наличието на държавен интерес.

Раздел II.
Такси за преводи


Чл. 11. (1) Когато в приемащата държава редът за извършване на преводи от и на чужди езици не е уреден нормативно и в дипломатическото или консулското представителство на Република България работи по служебно или трудово правоотношение или на граждански договор преводач, могат да бъдат извършвани преводи на документи и други книжа, представени от български и чужди граждани.
(2) За извършване на превод в срок до 3 работни дни считано от датата на подаване на заявлението за всяка страница превод се събират следните такси:

№ по Език Евро
ред    
1. От старотурски, арабски, японски,  
  китайски, виетнамски, корейски, ста-  
  роеврейски, иврит, фарси, хинди, суа-  
  хили или други редки езици на българ-  
  ски език 20
2. От чужд език, извън изброените в т. 1,  
  на български език 10
3. От български език на език от посоче-  
  ните в т. 1 30
4. От български език на език извън посо-  
  чените в т. 1 15
     
(3) Таксата по ал. 2 включва до 3 екземпляра превод на представения документ. За всеки следващ екземпляр се събира такса като за нов превод.

Раздел III.
Такси за приемане, обработване и препращане на документи до Министерството на правосъдието и/или до общински администрации в Република България


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2018 г., в сила от 12.10.2018 г.) При приемане на заявления във връзка с българско гражданство, за издаване на свидетелство за съдимост или за установяване на единен граждански номер се събират следните такси:

№ по Вид на услугата Евро
ред    
1. За придобиване на българско гражданство 50
2. За възстановяване на българско гражданство 50
3. За освобождаване от българско гражданство 50
4. За установяване на българско гражданство 50
5. За установяване на единен граждански номер 20
6. За издаване на свидетелство за съдимост 10
     
(2) При приемане на заявления във връзка с българско гражданство и за издаване на свидетелство за съдимост освен таксите по ал. 1 се събират и съответните такси по Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, одобрена с Постановление № 167 на Министерския съвет от 1992 г. (обн., ДВ, бр. 71 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 92 от 1992 г., бр. 32 и 64 от 1993 г., бр. 45 и 61 от 1994 г., бр. 15 и 53 от 1996 г., бр. 2, 28 и 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.; попр., бр. 24 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 95 от 1998 г., бр. 14 от 2000 г.; Решение № 798 на Върховния административен съд от 2001 г. - бр. 19 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2001 г., бр. 83 от 2002 г., бр. 66 от 2003 г.; Решение № 295 на Върховния административен съд от 2004 г. - бр. 6 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2004 г., бр. 94 от 2005 г., бр. 35, 75 и 105 от 2006 г. и бр. 75 от 2007 г.).

Раздел IV.
Такси във връзка с издаване и продължаване на срока на български документи за самоличност


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2018 г., в сила от 12.10.2018 г.) При приемане и обработване на заявления и документи съгласно Закона за българските лични документи дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина събират такси за всеки отделен документ, както следва:

№ по

Вид на услугата

Евро

ред

 

 

1.

Издаване на паспорт

20

2.

Издаване на лична карта

20

3.

Издаване на свидетелство за управление

 

 

на моторно превозно средство

20

4.

(отм. - ДВ, бр. 75 от 2018 г., в сила от 12.10.2018 г.)

 

 

 

 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) При приемане и обработване на заявления и документи съгласно Закона за българските лични документи дипломатическите и консулските представителства на Република България освен таксите по ал. 1 събират и таксите по Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, одобрена с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 27 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 9, 33 и 78 от 1999 г., бр. 43, 65 и 86 от 2000 г.; попр., бр. 27 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 106 и 108 от 2001 г., бр. 24, 34, 39, 106 и 111 от 2003 г., бр. 15, 24 и 32 от 2004 г.; попр., бр. 36 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 52 от 2006 г. и бр. 16 и 21 от 2007 г.; попр., бр. 26 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 32 и 75 от 2007 г.).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2016 г., в сила от 15.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2018 г., в сила от 12.10.2018 г.) При приемане и обработване на заявления за издаване на български лични документи дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина събират такси за всеки отделен документ, както следва:

№ по

Вид на услугата

Евро

ред

 

 

      1.

(отм. - ДВ, бр. 4 от 2016 г., в сила от 15.01.2016 г.)

 

2.

(отм. - ДВ, бр. 34 от 2010 г.)

 

3.

Издаване на временен паспорт

50

4.

Издаване на удостоверение за завръщане

 

 

в Република България на чужденец

120

5.

Издаване на временен документ за пътуване

 

 

на гражданин на Европейския съюз

20

6.

(отм. - ДВ, бр. 75 от 2018 г., в сила от 12.10.2018 г.)

 

 

 

 

(4) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2010 г.) Лицата, които подават заявление за издаване на временен паспорт, или на удостоверение за завръщане в България на чужденец, поради това, че документите им за самоличност са насилствено отнети, повредени или унищожени по независещи от притежателите причини, като стихийни бедствия, аварии, катастрофи, грабежи и оказване на неотложна медицинска помощ, се освобождават от заплащане на таксите по ал. 3, когато това е удостоверено с документи, издадени от компетентните органи на приемащата държава.
(5) Освобождават се от таксите по ал. 2 лицата, за които компетентен орган на друга държава е поискал издаване на документ за пътуване.
(6) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 75 от 2018 г., в сила от 12.10.2018 г.)
(7) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2018 г., в сила от 12.10.2018 г.) За покриване на разходите за паспортно тяло, стикер и фолио Министерството на външните работи превежда на всяко тримесечие на Министерството на вътрешните работи сума в размер 5 евро в левовата им равностойност, определена по централния курс на Българската народна банка, за всеки издаден временен паспорт.

Раздел V.
Такси за гражданска регистрация


Чл. 14. (1) При подаване на молба за сключване на граждански брак се събира такса 10 евро.
(2) При подаване на заявление за избор на постоянен адрес в Република България се събира такса 10 евро.

Раздел VI.
Такси за нотариални удостоверявания


Чл. 15. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 70 от 2016 г., в сила от 09.09.2016 г.) За извършване на нотариални удостоверявания съгласно чл. 84 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност се събират следните такси:

№ по Вид на услугата Евро
ред    
1. Удостоверяване на датата или подписа върху  
  частен документ 15
2. Удостоверяване верността на преписи и  
  извлечения от документи и книжа:  
  а) за първата страница 10
  б) за всяка следваща страница по 5
3. Удостоверяване на съдържанието  
  на частен документ, който не  
  подлежи на вписване:  
  а) за първата страница 30
  б) за всяка следваща страница по 15
4. За извършване на нотариално завещание 200
     

Раздел VII.
Други такси


Чл. 16. За издаване на временен акт за националност или на временно свидетелство за плаване под знамето на Република България се събират следните такси:
1. на морски кораби:
а) с големина до 40 БТ - 50 евро;
б) с големина от 40 до 500 БТ - 100 евро;
в) с големина над 500 БТ - 200 евро;
2. на речни кораби:
а) с дължина до 20 м включително - 100 евро;
б) с дължина над 20 м - 200 евро.


Чл. 17. За продължаване срока на валидност на свидетелства за плаване под знамето на Република България се събират 50 на сто от таксите, предвидени за тяхното издаване по Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, одобрена с Постановление № 81 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 41 от 2000 г.; попр., бр. 54 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2000 г., бр. 18, 47, 62 и 104 от 2001 г., бр. 49, 68 и 71 от 2002 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 101 и 105 от 2005 г., бр. 77 и 105 от 2006 г. и бр. 38 от 2007 г.).


Чл. 18. За съставяне и заверяване на морски протест се събира такса в размер 50 евро.

Заключителни разпоредби


§ 1. Тарифата се одобрява на основание чл. 1 от Закона за държавните такси.


§ 2. Контролът по прилагането на тарифата се възлага на министъра на външните работи, а по отношение на таксите, събирани от органите за граничен паспортен контрол - на министъра на вътрешните работи.

§ 3. Таксите, събирани от органите за граничен паспортен контрол по реда на чл. 10, постъпват в бюджета на Министерството на вътрешните работи.


§ 4. (Нов - ДВ, бр. 7 от 2019 г., в сила от 22.01.2019 г.) За услугите по чл. 8 от тарифата, предоставяни от областните администрации за документи, издавани от кметовете и общинските администрации, се събира такса в размер 5 лева.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 ОТ 24 АПРИЛ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 3 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ЗА КОНСУЛСКО ОБСЛУЖВАНЕ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 333 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 35 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 23.04.2009 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от 23 април 2009 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 ОТ 23 АПРИЛ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 3 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ЗА КОНСУЛСКО ОБСЛУЖВАНЕ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ


(ОБН. - ДВ, БР. 34 ОТ 2010 Г.)

§ 5. Разпоредбите на § 2, т. 2 и на § 3 влизат в сила от 1 януари 2011 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 390 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 4 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 15.01.2016 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 224 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 70 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 09.09.2016 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 189 ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 75 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 12.10.2018 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила един месец след обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 1, т. 1, която влиза в сила от 1 януари 2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 ОТ 18 ЯНУАРИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 ОТ 22 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 27.07.2021 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила в деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 2, т. 1 и 3, които влизат в сила на 1 октомври 2021 г.

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума