навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 10 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "РАБОТНИК В ОБУВНО И КОЖЕНО-ГАЛАНТЕРИЙННО ПРОИЗВОДСТВО"

В сила от 15. 02.2008 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.16 от 15 Февруари 2008г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професия 542100 "Работник в обувно и кожено-галантерийно производство" от област на образование "Производство и преработка" и професионално направление 542 "Производство на текстил, облекло и кожени изделия" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професия 542100 "Работник в обувно и кожено-галантерийно производство" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на първа степен на професионална квалификация за специалността 5421001 "Обувно и кожено-галантерийно производство".


Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработва учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.
Съдържание на държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията "Работник в обувно и кожено-галантерийно производство".
(2) Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията "Работник в обувно и кожено-галантерийно производство" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.


Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г., включително по специалности и професии от професионално направление "Оператори в шевно, галантерийно и обувно производство" от Списъка на специалностите и професиите за професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 и във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2


Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Работник в обувно и кожено-галантерийно производство"

Професионално направление:

542 Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия
Наименование на професията:
542100 Работник в обувно и кожено-галантерийно производство

1. Входни характеристики
1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище
В таблица 1 е представена специалността, включена в "Работник в обувно и кожено-галантерийно производство" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) съгласно Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., изменен и допълнен със Заповед № РД-09-04 от 8.01.2004 г., Заповед № РД-09-34 от 22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 9.04.2004 г., Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г., както и входящото минимално образователно равнище за придобиване на първа степен на професионална квалификация.

    Таблица 1
Специалност Степен на Входящо
  професионална минимално
  квалификация образователно
    равнище
5421001 Обувно и кожено- първа завършен
  галантерийно   шести клас
  производство   от основното
      образование
1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение
Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията "Работник в обувно и кожено-галантерийно производство", което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказана (чл. 14, ал. 3 ЗПОО).
2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции
Основните характеристики на профила на професията са представени в таблица 2.

   

Таблица 2

Описание на Предмети и средства Професионални компетенции
трудовите на труда  
дейности   знания за: умения за: професионално-
(задачи)       личностни качества
1 2 3 4 5
1. Специалност 5421001 "Обувно и кожено-галантерийно производство"
1. Извършва Транспортни средства за Транспортни Прилагане на Дисциплинираност;
товаро-разтоварни извършване на средства - видове, изискванията за Точност;
дейности на основни и товаро-разтоварни приложение; обслужване на Устойчивост на вниманието;
спомагателни материали дейности; Организация на транспортните Наблюдателност.
и на готова продукция Вътрешноцехови и производството в средства.  
в обувното и междуцехови кожено-галантерийно    
кожено-галантерийното транспортни средства; предприятие;    
производство. контейнери, ръчни Правила за работа с    
  колички транспортни вътрешнозаводски    
  ленти; транспорт.    
  Задания.      
2. Познава и сортира Основни лицеви Видове материали, Разчитане на планови Точност;
основни материали и материали - естествени изискванията при задания; Умения за работа в екип.
зарежда кроялен кожи, кожозаместители, сортирането им, Комплектоване на  
участък (по задание). хастари; предназначение, партиди;  
  Основни твърди мерни единици; Разпознаване на  
  материали: листови и Съдържание на основните материали.  
  полуфабрикати; разкройна карта и    
  Разкройна карта, асортимент.    
  асортимент.      
3. Комплектова и Калъпи; Видове калъпи и Зареждане на Точност;
транспортира скроени Комплектовани тяхната номерация; отделните участъци Устойчивост на вниманието.
детайли, детайли; Номерация на съобразно  
полуфабрикати по Полуфабрикати; детайли; асортимента и  
участъци и работни Съоръжения за Комплектоване на производствените  
места (по задание). вътрешноцехов модел и на задания.  
  транспорт. производствена    
    партида.    
4. Фасонира и почиства Фасониращи Технологични Почистване на Технологична дисциплина;
обувни и материали; изисквания при готовите изделия от Самоконтрол.
кожено-галантерийни Ножици; механична механични  
изделия. Четки; дообработка на замърсители;  
  Повърхностно активни готови обувни и Почистване с ПАВ и  
  вещества. кожено-галантерийни миещи разтвори.  
    изделия.    
         
5. Етикетира и опакова Етикети; Стандартизационни Опаковане и Умения за работа в екип;
готови обувни и Контролни марки; изисквания за етикетиране на Точност;
кожено-галантерийни Опаковъчни опаковка и готови обувни и Устойчивост на вниманието.
изделия. материали - кутии, маркировки на готови кожено-галантерийни  
  ПАК. обувни и изделия.  
    кожено-галантерийни    
    изделия;    
    Реквизити на етикета.    
6. Спазва нормативните Инструкции за Правила за Поддържане на ред и Лична отговорност;
изисквания за безопасна работа с здравословни и чистота на работното Самоконтрол.
здравословни и машини и съоръжения; безопасни условия на място.  
безопасни условия на Работно облекло и труд.    
труд. лични предпазни      
  средства.      

2.2. Тенденции в развитието на професионалното направление
Производството на текстил, облекло, обувки и кожени изделия ще продължи да се развива преобладаващо в малки и средни предприятия, които ще внедряват съвременни технологии и оборудване.
2.3. Възможности за професионална реализация
Придобилите първа степен на професионална квалификация по професията "Работник в обувно и кожено-галантерийно производство" могат да постъпват на работа на длъжности, които съответстват на следните професии от НКПД (2006 г.): Код 9322 0003 "Етикировач (ръчно)"; Код 9322 0004 "Зареждач, промишлено производство (ръчно)"; Код 9322 0005 "Зареждач, материали и полуфабрикати"; Код 9322 0015 "Опаковач"; Код 9322 0016 "Пакетировач"; Код 9333 0008 "Товарач"; Код 9333 0004 "Преносвач (ръчно)".
2.4. Възможност за повишаване на професионалната квалификация
Придобилите първа степен на професионална квалификация по професията "Работник в обувно и кожено-галантерийно производство" могат да се обучават и за придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията "Обущар", като обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления, и по отрасловата задължителна професионална подготовка се зачита.
Придобилите първа степен на професионална квалификация по професията "Работник в обувно и кожено-галантерийно производство" могат да продължат обучението си за придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията "Оператор в производството на обувни и кожено-галантерийни изделия", ако отговарят на изискванията за входящо минимално образователно ниво, като обучението по общата задължителна професионална подготовка се зачита.
3. Цели на обучението
Основната цел на обучението по професията "Работник в обувно и кожено-галантерийно производство" - първа степен на професионална квалификация, е придобиване на знания, умения и личностни качества за реализация по професията.
3.1. Подцели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
· знае и прилага основните правила за здравословни и безопасни условия на труд на работното място;
· не замърсява с работата си околната среда;
· умее да работи в екип;
· познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;
· разбира договорните отношения между работодател и работник;
· разбира своята роля в производството и да съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си.
3.2. Подцели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионално направление "Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия"
След завършване на обучението по професията обучаемият трябва да:
· познава и спазва технологичните изисквания при изпълнение на операциите и дейностите;
· познава организацията на фирмата и правомощията на длъжностните лица;
· умее да разчита задания за зареждане.
3.3. Подцели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по специфичната за професията "Работник в обувно и кожено-галантерийно производство" задължителна професионална подготовка:
3.3.1. Специалност 5421001 "Обувно и кожено-галантерийно производство"
След завършване на обучението по професията и специалността обучаваният трябва да:
· познава организацията на производство на обувни и кожено-галантерийни изделия;
· извършва товаро-разтоварителни работи на основни и спомагателни материали и на готова продукция в обувното и кожено-галантерийното производство;
· познава и сортира основни и спомагателни материали;
· зарежда кроялни участъци (съгласно задание);
· комплектова детайли и транспортира полуфабрикати по участъци и работни места;
· фасонира и почиства готови изделия;
· етикетира и опакова готови изделия, поставя други реквизити съгласно изискванията за съхранение на готови обувни и кожено-галантерийни изделия;
· спазва нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работното място.
4. Съдържание на обучението
Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебни програми, които се разработват на базата на ДОИ по професията "Работник в обувно и кожено-галантерийно производство" - първа степен на професионална квалификация.
Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят на часове за изучаването на учебните предмети (модули).
Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.
Съдържанието на обучението по професията "Работник в обувно и кожено-галантерийно производство" - първа степен на професионална квалификация, е представено в таблица 3.

Таблица 3
Съдържание на обучението
Професионални Тематични
компетенции области
1 2
Обща задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
1. Спазва основните прави- Здравословни и безопас-
ла за здравословни и безо- ни условия на труд;
пасни условия на труд на Колективни и лични
работното място. предпазни средства;
  Долекарска помощ;
  Пожарна и аварийна безопасност;
  Опазване на околната среда;
  Правила за действие при бедствия, аварии и катастрофи.
2. Умее да работи в екип, Видове общуване;
да формулира проблеми, Принципи на деловото
да задава въпроси, да прави общуване.
отчет на извършената работа.  
3. Разбира собствената си Професионално и
роля в производството и кариерно развитие.
съзнава необходимостта от  
повишаване на квалифи-  
кацията си.  
4. Познава правата и задъл- Трудов договор и трудо-
женията си като участник в ви правоотношения;
трудовия процес съгласно Работно време, почивки,
Кодекса на труда, разбира отпуски;
договорните отношения Права и задължения;
между работодател и Трудови спорове и реша-
работник. ването им;
  Социално осигуряване и лично застраховане.
Отраслова задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионалното направление
5. Познава организацията на Нормативни документи
предприятието и правомо- в производството;
щията на длъжностните лица. Организация на работно-
  то място.
6. Спазва технологичната Видове технологични
дисциплина при изпълнение процеси;
на трудовите дейности. Видове машини, апарати
  и съоръжения;
  Видове техническа и тех-
  нологична документация.
7. Разчита задания за Разкройна карта, инст-
зареждане. рукции за опаковане и
  експедиране.
Специфична за професията "Работник в обувна и кожено-галантерийна промишленост" задължителна професионална подготовка
8. Извършва товаро-разто- Вътрешнозаводски
варителни работи на основ- транспорт - видове, пра-
ни и спомагателни матери- вила за безопасна работа;
али и на готова продукция. Транспортни съоръжения и средства за товаро-разтоварителни работи.
  Техника на безопасност при работа с транспортни средства и съоръжения.
9. Зарежда кроялни участъ- Съоръжения за кроене;
ци с основни и спомагател- Видове естествени кожи;
ни материали за обувно и Видове изкуствени и
кожено-галантерийно синтетични кожи;
производство съобразно Картони, текстили,
използваните съоръжения. мукави;
  Помощни материали.
10. Комплектова детайли и Организация на произ-
полуфабрикати и ги транс- водствения процес в
портира по работни места обувно и кожено-галан-
и участъци терийно предприятие;
  Особености на технологичния процес при производство на обувни и кожено-галантерийни изделия;
  Технологични задания;
  Номерации и комплектоване на партиди.
11. Фасонира и дообработва Правила за почистване
готовата продукция. на готови обувни и коже-
  но-галантерийни изделия;
  Видове дообработки и
  приложението им
12. Етикетира, опакова и Правила за етикетиране
поставя реквизити на и опаковане;
обувни и кожено-галанте- Правила за съхраняване
рийни изделия на готови изделия;
  Етикети - съдържание.
5. Система за оценяване и сертифициране
Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение е в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за системата на оценяване, издадена от министъра на образованието и науката (обн., ДВ, бр. 37 от 2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.; изм., бр. 46 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005/2006 г.). При оценяването се определя степента на постигане на поставените цели и подцели на обучението. Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.
5.1. Оценяване на междинно ниво
5.1.1. За оценяване по теория
Слаб 2 - обучаемият не е овладял терминологията, основните понятия и факти и не умее да възпроизвежда базови знания.
Среден 3 - обучаемият познава основните понятия и факти, умее да ги дефинира, възпроизвежда базови знания.
Добър 4 - обучаемият разбира, обяснява и сравнява факти, зависимости, принципи.
Много добър 5 - обучаемият умее да прилага усвоените знания в познати ситуации.
Отличен 6 - обучаемият прилага усвоените знания в променени условия.
5.1.2. За оценяване по практика
Слаб 2 - обучаемият не умее да извършва елементарни трудови дейности и технологични операции.
Среден 3 - обучаемият изпълнява елементарни трудови дейности и технологични операции по предварително зададени параметри, като спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.
Добър 4 - обучаемият изпълнява самостоятелно основни трудови дейности и технологични операции, като спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.
Много добър 5 - обучаемият изпълнява самостоятелно практическа задача, като спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и анализира допуснати грешки.
Отличен 6 - обучаемият изпълнява самостоятелно практическа задача при нови условия, като спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и прави самооценка на дейността си.
5.1.3. При оценяване на обучение, организирано на модулен принцип, се разработва система за оценяване, която включва:
· описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;
· определяне на минималния брой точки, при който обучаваният се счита за издържал (обучаваният е овладял минималните знания и умения, необходими да продължи обучението му);
· определяне на критерии за оценяване на всяка задача от изпитването;
· въвеждане на коефициент на тежест за всяка изпитна процедура при оформяне на окончателната оценка;
· задаване на формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система.
5.1.4. Инструменти за оценяване - тест, практическо задание, устно и писмено изпитване, практически задачи и др., се разработват в съответствие с научните изисквания за всеки от тях. Степента на трудност на конкретните въпроси, задачи, задания и др. е съобразена с равнището на професионалните компетенции, зададено в т. 3 "Цели на обучението". Оценката е комплексна и се формира от оценките, получени от различните методи за проверка на усвоените знания и умения.
5.2. Оценяване на изхода
Държавните изпити за придобиване на първа степен на професионална квалификация са два - по теория на професията и по практика на професията, и се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Работник в обувна и кожено-галантерийна промишленост".
5.2.1. Изпит по теория
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка, са представени в таблица 4.

    Таблица 4
Критерий Показатели Тежест (%)
1. Знания за общите и Познава основните етапи 60
специфичните трудови на технологичния  
дейности при процес при изработване  
производство на на обувни и кожено-  
обувни и кожено- галантерийни изделия;  
  Разчита технологична документация;  
  Разпознава основни и спомагателни материали в обувното и кожено-галантерий-  
  ното производство.  
2. Икономически Знания за общите 20
знания и знания за принципи на трудо-  
трудови правоот- вото законодател-  
ношения. ство;  
  Знания за формите  
  и принципите на  
  формиране на ра-  
  ботната заплата;  
  Знания за фирмената  
  организация и пра-  
  вомощията на длъж-  
  ностните лица.  
3. Знания за здра- Знания за безопасна 20
вословни и безо- работа на работното  
пасни условия на място;  
труд. Знания за правилата  
  за безопасност при  
  експлоатация на  
  транспортни средст-  
  ва и съоръжения;  
  Познава начините за  
  оказване на долекар-  
  ска помощ на пост-  
  радали при трудова  
  злополука.  
  Общо 100
5.2.2. Изпит по практика
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа.
Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка, са представени в таблица 5.

    Таблица 5
Критерий Показатели Тежест (%)
1 2 3
1. Спазва изисква- Умения за безопасна 20
нията за здравос- работа с инструмен-  
ловни и безопасни ти, машини и съоръ-  
условия на труд жения;  
при изпълнение на Умения за правилна  
трудовите дейности. организация на  
  работното място.  
2. Качество на из- Умения за изпълне- 55
пълнение на прак- ние на трудовите  
тическото задание. дейности съобразно  
  изискванията за  
  качество;  
  Умения за зареждане  
  на материали и полу-  
  фабрикати - по  
  задание;  
  Умения за работа с  
  транспортни съоръ-  
  жения и машини  
  при спазване на  
  технологичните  
  изисквания.  
3. Самостоятелност Умение за изпълне- 25
при изпълнение на ние на практическата  
практическата задача за регламен-  
задача тираното време;  
  Умения за самооцен-  
  ка на допуснатите  
  отклонения от зада-  
  нието и анализ на  
  причините.  
  Общо 100
5.3. Удостоверяване на професионалното образование и обучение
Удостоверяването на професионалното образование и обучение се определя съгласно Закона за професионалното образование и обучение.
Завършено професионално образование се удостоверява със:
1. диплома за завършено средно образование;
2. свидетелство за професионална квалификация.
Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със:
1. свидетелство за основно образование или документ за завършен клас от основното или средното образование;
2. свидетелство за професионална квалификация.
За завършено професионално обучение за придобиване на квалификация по част от професията, за актуализиране или за разширяване на професионалната квалификация се издава удостоверение за професионално обучение.
Съдържанието на документите се определя съгласно Държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета - Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета, издадена от министъра на образованието и науката (обн., ДВ, бр. 41 от 2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2003 г., бр. 47 от 2004 г., бр. 55 от 2005 г. и бр. 47 от 2006 г.).
6. Изисквания към материалната база
Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, а по практика - в учебни работилници или в базови обекти след сключване на договор.
Материалната база трябва да е съобразена с изискванията на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, отрасловите ведомства и съответните български стандарти.
Нормативните изисквания към материалната база са съобразени с дейностите, които ще се извършват, и с методическите указания.
За постигането на целите на професионалното обучение материалната база трябва да обхваща:
6.1. Учебни кабинети
В учебен кабинет се провежда обучението по теория на професията.
6.1.1. Основно оборудване и обзавеждане
Работно място на всеки обучаван (работна маса и стол), работно място на обучаващия (работна маса и стол), учебна дъска, шкафове, гладка свободна стена за окачване на табла, платно за прожектиране, дъска за писане, други средства за обучение и дидактическа техника.
6.1.2. Учебни помагала
Табла с мостри, схеми, образци от готови изделия, учебни филми, инструкционни карти, разкройни карти и планови задания, схеми на машини и съоръжения.
6.2. Учебна работилница
В учебни работилници се провежда обучението по практика на професията. Те се оборудват с машини и съоръжения, както и със съответни помагала, съобразно усвояваната професия и специалности. Учебните работилници трябва да осигуряват работни места за всички обучаеми, както и едно работно място за обучаващия.
6.2.1. Основно оборудване и обзавеждане
Хранилище за съхранение на материали и образци, шкафове, кроячна маса със съоръжения (дъски и ножове) за кроене, учебна дъска, шкафчета за съхранение на работното облекло, пластмасови кутии за детайли, регали за готови изделия, заточващ шмиргел.
6.2.2. Учебни помагала
Мостри на детайли и готови изделия, ножици, замби, табла, инструкционни карти, калъпи, четки, спиртни лампи, лепило, финишни и опаковъчни материали.
7. Изисквания към обучаващите
7.1. По теория:
· да притежават образователно-квалификационна степен "бакалавър" или"магистър" по специалността, по която извършват професионална подготовка.
7.2. По практика:
· да притежават образователно-квалификационна степен "магистър", "бакалавър" или "специалист" по специалността, по която извършват професионална подготовка.
8. Процедури за преглед и актуализиране на Държавното образователно изискване:
· апробиране на ДОИ в обучаващи институции;
· текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ;
· ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума