навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ЗА НЕОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНИТЕ РАЙОНИ И ТЕРИТОРИАЛНИЯ ИМ ОБХВАТ

В сила от 26.02.2008 г.
Приета с ПМС № 30 от 15.02.2008 г.

Обн. ДВ. бр.20 от 26 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.53 от 12 Юли 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.16 от 24 Февруари 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Чл. 1. С наредбата се уреждат показателите и критериите за определяне на необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват.

Чл. 2. Необлагодетелствани райони са:
1. планински райони;
2. райони с ограничения, различни от планинските.


Чл. 3. (1) Планинските райони са землищата на населените места, които отговарят поне на един от следните критерии и показатели:
1. средна надморска височина минимум 700 m;
2. среден наклон на терена минимум 20 %;
3. средна надморска височина минимум 500 m в комбинация със среден наклон на терена минимум 15 %.
(2) Хомогенизират се землища и група от землища, съседни на планинските, които имат минимум 90 % обща граница с планински землища.
(3) В териториалния обхват на планинските райони се включват землищата на населените места, посочени в приложение № 1.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2020 г., в сила от 24.02.2020 г.) Райони с ограничения, различни от планинските, са землищата на населени места, които са определени в съответствие с чл. 32 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (Регламент (ЕС) № 1305/2013) (ОВ, L, бр. 347 от 20 декември 2013 г.) и са със среднопретеглена категория на земеделските земи шеста или по-неблагоприятна.
(2) В териториалния обхват на районите с ограничения, различни от планинските, се включват землищата на населените места, посочени в приложение № 2.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Група от землища" са съседни землища, които имат сумарна площ, по-малка от средната площ на землище в страната.
2. (отм. - ДВ, бр. 16 от 2020 г., в сила от 24.02.2020 г.).


§ 2. Показателите за средна надморска височина, среден наклон и средна категория на земеделската земя се определят като среднопретеглена величина за територията на землище.

Заключителни разпоредби


§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 12, ал. 6 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25 ОТ 20 ФЕВРУАРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ЗА НЕОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНИТЕ РАЙОНИ И ТЕРИТОРИАЛНИЯ ИМ ОБХВАТ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 16 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 24.02.2020 Г.)

§ 5. Параграфи 1 - 4 не се прилагат за заявления за подпомагане и проектни предложения, подадени преди влизане в сила на постановлението, по мерките и подмерките от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. и оперативните програми за периоди 2007 - 2013 г. и 2014 - 2020 г.

§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 3

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 16 от 2020 г., в сила от 24.02.2020 г.)

 

 

Планински райони

 

EKATTE

Област

Община

Наименование на

 

 

 

населено място

 

 

 

 

02676

Благоевград

Банско

Банско

17381

Благоевград

Банско

Гостун

21498

Благоевград

Банско

Добринище

39614

Благоевград

Банско

Кремен

53059

Благоевград

Банско

Обидим

54136

Благоевград

Банско

Осеново

76090

Благоевград

Банско

Филипово

02107

Благоевград

Белица

Бабяк

03504

Благоевград

Белица

Белица

77596

Благоевград

Белица

Горно Краище

15638

Благоевград

Белица

Гълъбово

20064

Благоевград

Белица

Дагоново

14521

Благоевград

Белица

Златарица

39270

Благоевград

Белица

Краище

40453

Благоевград

Белица

Кузьово

44762

Благоевград

Белица

Лютово

53998

Благоевград

Белица

Орцево

59330

Благоевград

Белица

Палатник

80649

Благоевград

Белица

Черешово

04217

Благоевград

Благоевград

Бистрица

14204

Благоевград

Благоевград

Габрово

17004

Благоевград

Благоевград

Горно Хърсово

20328

Благоевград

Благоевград

Дебочица

20540

Благоевград

Благоевград

Делвино

23652

Благоевград

Благоевград

Дренково

24367

Благоевград

Благоевград

Дъбрава

27231

Благоевград

Благоевград

Еленово

00134

Благоевград

Благоевград

Изгрев

37263

Благоевград

Благоевград

Клисура

43520

Благоевград

Благоевград

Лешко

43863

Благоевград

Благоевград

Лисия

68792

Благоевград

Благоевград

Логодаж

47370

Благоевград

Благоевград

Марулево

49179

Благоевград

Благоевград

Мощанец

53031

Благоевград

Благоевград

Обел

55107

Благоевград

Благоевград

Падеш

57159

Благоевград

Благоевград

Покровник

66055

Благоевград

Благоевград

Селище

78464

Благоевград

Благоевград

Церово

02600

Благоевград

Гоце Делчев

Баничан

06306

Благоевград

Гоце Делчев

Брезница

07003

Благоевград

Гоце Делчев

Буково

17347

Благоевград

Гоце Делчев

Господинци

17395

Благоевград

Гоце Делчев

Гоце Делчев

20585

Благоевград

Гоце Делчев

Делчево

21680

Благоевград

Гоце Делчев

Добротино

38666

Благоевград

Гоце Делчев

Корница

44416

Благоевград

Гоце Делчев

Лъжница

49432

Благоевград

Гоце Делчев

Мусомища

16763

Благоевград

Гърмен

Горно Дряново

20331

Благоевград

Гърмен

Дебрен

22616

Благоевград

Гърмен

Долно Дряново

37472

Благоевград

Гърмен

Ковачевица

40138

Благоевград

Гърмен

Крушево

43606

Благоевград

Гърмен

Лещен

53727

Благоевград

Гърмен

Ореше

54184

Благоевград

Гърмен

Осиково

62640

Благоевград

Гърмен

Рибново

66874

Благоевград

Гърмен

Скребатно

11569

Благоевград

Кресна

Влахи

16136

Благоевград

Кресна

Горна Брезница

22068

Благоевград

Кресна

Долна Градешница

14492

Благоевград

Кресна

Кресна

54537

Благоевград

Кресна

Ощава

67369

Благоевград

Кресна

Сливница

39699

Благоевград

Кресна

Стара Кресна

02806

Благоевград

Петрич

Баскалци

03294

Благоевград

Петрич

Беласица

66322

Благоевград

Петрич

Богородица

05596

Благоевград

Петрич

Боровичене

11358

Благоевград

Петрич

Вишлене

12036

Благоевград

Петрич

Волно

14091

Благоевград

Петрич

Габрене

14581

Благоевград

Петрич

Гега

21885

Благоевград

Петрич

Долене

22143

Благоевград

Петрич

Долна Крушица

22246

Благоевград

Петрич

Долна Рибница

23488

Благоевград

Петрич

Драгуш

23697

Благоевград

Петрич

Дреново

31317

Благоевград

Петрич

Зойчене

35688

Благоевград

Петрич

Камена

37143

Благоевград

Петрич

Кладенци

37349

Благоевград

Петрич

Ключ

37989

Благоевград

Петрич

Коларово

40302

Благоевград

Петрич

Крънджилица

40508

Благоевград

Петрич

Кукурахцево

47799

Благоевград

Петрич

Мендово

56126

Благоевград

Петрич

Петрич

58061

Благоевград

Петрич

Право бърдо

59077

Благоевград

Петрич

Първомай

65293

Благоевград

Петрич

Самуилово

66901

Благоевград

Петрич

Скрът

69941

Благоевград

Петрич

Струмешница

81788

Благоевград

Петрич

Чурилово

81791

Благоевград

Петрич

Чуричени

87134

Благоевград

Петрич

Яворница

87312

Благоевград

Петрич

Яково

02693

Благоевград

Разлог

Баня

02960

Благоевград

Разлог

Бачево

15326

Благоевград

Разлог

Годлево

16754

Благоевград

Разлог

Горно Драглище

21748

Благоевград

Разлог

Добърско

22602

Благоевград

Разлог

Долно Драглище

27293

Благоевград

Разлог

Елешница

61813

Благоевград

Разлог

Разлог

03784

Благоевград

Сандански

Бельово

04933

Благоевград

Сандански

Бождово

11315

Благоевград

Сандански

Вихрен

15549

Благоевград

Сандански

Голем Цалим

15583

Благоевград

Сандански

Голешово

16403

Благоевград

Сандански

Горна Сушица

16969

Благоевград

Сандански

Горно Спанчево

20345

Благоевград

Сандански

Дебрене

21909

Благоевград

Сандански

Долени

31139

Благоевград

Сандански

Златолист

35362

Благоевград

Сандански

Калиманци

36734

Благоевград

Сандански

Кашина

37486

Благоевград

Сандански

Ковачево

40378

Благоевград

Сандански

Кръстилци

40926

Благоевград

Сандански

Кърланово

43030

Благоевград

Сандански

Ладарево

43181

Благоевград

Сандански

Лебница

43503

Благоевград

Сандански

Лехово

43699

Благоевград

Сандански

Лиляново

44625

Благоевград

Сандански

Любовище

44639

Благоевград

Сандански

Любовка

46526

Благоевград

Сандански

Малки Цалим

47754

Благоевград

Сандански

Мелник

56174

Благоевград

Сандански

Петрово

56410

Благоевград

Сандански

Пирин

56839

Благоевград

Сандански

Плоски

62918

Благоевград

Сандански

Рожен

69938

Благоевград

Сандански

Струма

70189

Благоевград

Сандански

Сугарево

77414

Благоевград

Сандански

Храсна

80618

Благоевград

Сандански

Черешница

87446

Благоевград

Сандански

Яново

04707

Благоевград

Сатовча

Боголин

10046

Благоевград

Сатовча

Ваклиново

12499

Благоевград

Сатовча

Вълкосел

15312

Благоевград

Сатовча

Годешево

21868

Благоевград

Сатовча

Долен

29372

Благоевград

Сатовча

Жижево

39089

Благоевград

Сатовча

Кочан

39726

Благоевград

Сатовча

Крибул

54225

Благоевград

Сатовча

Осина

56740

Благоевград

Сатовча

Плетена

65440

Благоевград

Сатовча

Сатовча

67270

Благоевград

Сатовча

Слащен

73519

Благоевград

Сатовча

Туховища

76203

Благоевград

Сатовча

Фъргово

06238

Благоевград

Симитли

Брежани

06522

Благоевград

Симитли

Брестово

17405

Благоевград

Симитли

Градево

21837

Благоевград

Симитли

Докатичево

22753

Благоевград

Симитли

Долно Осеново

29146

Благоевград

Симитли

Железница

40052

Благоевград

Симитли

Крупник

48012

Благоевград

Симитли

Мечкул

57162

Благоевград

Симитли

Полена

57203

Благоевград

Симитли

Полето

61978

Благоевград

Симитли

Ракитна

66247

Благоевград

Симитли

Сенокос

66460

Благоевград

Симитли

Симитли

70370

Благоевград

Симитли

Сухострел

35105

Благоевград

Симитли

Сушица

73184

Благоевград

Симитли

Тросково

10608

Благоевград

Струмяни

Велющец

12142

Благоевград

Струмяни

Вракуповица

16033

Благоевград

Струмяни

Гореме

16273

Благоевград

Струмяни

Горна Крушица

16362

Благоевград

Струмяни

Горна Рибница

21467

Благоевград

Струмяни

Добри лаки

23532

Благоевград

Струмяни

Драката

32322

Благоевград

Струмяни

Игралище

32665

Благоевград

Струмяни

Илинденци

35818

Благоевград

Струмяни

Каменица

37191

Благоевград

Струмяни

Клепало

38056

Благоевград

Струмяни

Колибите

40957

Благоевград

Струмяни

Кърпелево

47473

Благоевград

Струмяни

Махалата

49686

Благоевград

Струмяни

Микрево

51737

Благоевград

Струмяни

Никудин

55227

Благоевград

Струмяни

Палат

61772

Благоевград

Струмяни

Раздол

65930

Благоевград

Струмяни

Седелец

78046

Благоевград

Струмяни

Цапарево

00014

Благоевград

Хаджидимово

Абланица

03976

Благоевград

Хаджидимово

Беслен

14341

Благоевград

Хаджидимово

Гайтаниново

32648

Благоевград

Хаджидимово

Илинден

38532

Благоевград

Хаджидимово

Копривлен

44464

Благоевград

Хаджидимово

Лъки

51860

Благоевград

Хаджидимово

Нова Ловча

52101

Благоевград

Хаджидимово

Ново Лески

55467

Благоевград

Хаджидимово

Парил

56109

Благоевград

Хаджидимово

Петрелик

72268

Благоевград

Хаджидимово

Теплен

72374

Благоевград

Хаджидимово

Тешово

00059

Благоевград

Якоруда

Аврамово

03561

Благоевград

Якоруда

Бел камен

07822

Благоевград

Якоруда

Бунцево

38220

Благоевград

Якоруда

Конарско

32603

Благоевград

Якоруда

Смолево

81850

Благоевград

Якоруда

Черна Места

86101

Благоевград

Якоруда

Юруково

87338

Благоевград

Якоруда

Якоруда

62013

Бургас

Айтос

Раклиново

06687

Бургас

Малко Търново

Бръшлян

07627

Бургас

Малко Търново

Бяла вода

11051

Бургас

Малко Търново

Визица

17693

Бургас

Малко Търново

Граматиково

30020

Бургас

Малко Търново

Заберново

30483

Бургас

Малко Търново

Звездец

35451

Бургас

Малко Търново

Калово

46663

Бургас

Малко Търново

Малко Търново

67307

Бургас

Малко Търново

Сливарово

69328

Бургас

Малко Търново

Стоилово

27454

Бургас

Несебър

Емона

11538

Бургас

Несебър

Свети Влас

04056

Бургас

Руен

Билка

11363

Бургас

Руен

Вишна

21614

Бургас

Руен

Добромир

23755

Бургас

Руен

Дропла

24757

Бургас

Руен

Дюля

30234

Бургас

Руен

Заимчево

30435

Бургас

Руен

Звезда

35955

Бургас

Руен

Каменяк

36213

Бургас

Руен

Каравельово

49254

Бургас

Руен

Мрежичко

56647

Бургас

Руен

Планиница

62548

Бургас

Руен

Речица

62904

Бургас

Руен

Рожден

63166

Бургас

Руен

Рудина

67725

Бургас

Руен

Снежа

67767

Бургас

Руен

Снягово

67876

Бургас

Руен

Соколец

69990

Бургас

Руен

Струя

87638

Бургас

Руен

Ясеново

05726

Бургас

Сунгурларе

Босилково

36004

Бургас

Сунгурларе

Камчия

58857

Бургас

Сунгурларе

Пчелин

65111

Бургас

Сунгурларе

Садово

06553

Бургас

Царево

Бродилово

07291

Бургас

Царево

Българи

38251

Бургас

Царево

Кондолово

38947

Бургас

Царево

Кости

07034

Варна

Долни чифлик

Булаир

15597

Варна

Долни чифлик

Голица

00789

Варна

Дългопол

Аспарухово

20599

Варна

Дългопол

Дебелец

78519

Варна

Дългопол

Цонево

11898

Велико Търново

Велико Търново

Войнежа

12098

Велико Търново

Велико Търново

Вонеща вода

12396

Велико Търново

Велико Търново

Въглевци

14235

Велико Търново

Велико Търново

Габровци

61861

Велико Търново

Велико Търново

Райковци

03054

Велико Търново

Елена

Беброво

04460

Велико Търново

Елена

Блъсковци

05164

Велико Търново

Елена

Бойковци

06896

Велико Търново

Елена

Буйновци

20268

Велико Търново

Елена

Дебели рът

23710

Велико Търново

Елена

Дрента

27190

Велико Търново

Елена

Елена

32593

Велико Търново

Елена

Илаков рът

35729

Велико Търново

Елена

Каменари

38337

Велико Търново

Елена

Константин

38861

Велико Търново

Елена

Костел

46125

Велико Търново

Елена

Майско

48057

Велико Търново

Елена

Мийковци

68429

Велико Търново

Елена

Средни колиби

72607

Велико Търново

Елена

Тодювци

83171

Велико Търново

Елена

Шилковци

87326

Велико Търново

Елена

Яковци

20514

Велико Търново

Златарица

Дединци

22890

Велико Търново

Златарица

Долно Шивачево

35273

Велико Търново

Златарица

Калайджии

61830

Велико Търново

Златарица

Разсоха

62431

Велико Търново

Златарица

Резач

63118

Велико Търново

Златарица

Росно

67395

Велико Търново

Златарица

Сливовица

68494

Велико Търново

Златарица

Средно село

11750

Велико Търново

Стражица

Водно

72237

Велико Търново

Стражица

Теменуга

17208

Велико Търново

Сухиндол

Горско Косово

03616

Видин

Белоградчик

Белоградчик

39606

Видин

Белоградчик

Крачимир

54517

Видин

Белоградчик

Ошане

58092

Видин

Белоградчик

Праужда

58582

Видин

Белоградчик

Пролазница

62339

Видин

Белоградчик

Раяновци

65173

Видин

Белоградчик

Салаш

68655

Видин

Белоградчик

Стакевци

69910

Видин

Белоградчик

Струиндол

81459

Видин

Белоградчик

Чифлик

56980

Видин

Макреш

Подгоре

12797

Видин

Чупрене

Върбово

16571

Видин

Чупрене

Горни Лом

22424

Видин

Чупрене

Долни Лом

62493

Видин

Чупрене

Репляна

73612

Видин

Чупрене

Търговище

81757

Видин

Чупрене

Чупрене

30606

Враца

Враца

Згориград

44728

Враца

Враца

Лютаджик

55070

Враца

Враца

Паволче

80311

Враца

Враца

Челопек

27317

Враца

Мездра

Елисейна

30510

Враца

Мездра

Зверино

31190

Враца

Мездра

Злидол

32281

Враца

Мездра

Игнатица

35314

Враца

Мездра

Кален

43654

Враца

Мездра

Лик

44745

Враца

Мездра

Лютиброд

44759

Враца

Мездра

Лютидол

54047

Враца

Мездра

Оселна

54506

Враца

Мездра

Очиндол

62390

Враца

Мездра

Ребърково

72432

Враца

Мездра

Типченица

36436

Враца

Роман

Караш

47322

Враца

Роман

Марково равнище

66576

Враца

Роман

Синьо бърдо

68432

Враца

Роман

Средни рът

77493

Враца

Роман

Хубавене

02347

Габрово

Габрово

Баланите

04964

Габрово

Габрово

Боженците

05400

Габрово

Габрово

Борики

14218

Габрово

Габрово

Габрово

17991

Габрово

Габрово

Гръблевци

20225

Габрово

Габрово

Дебел дял

22959

Габрово

Габрово

Донино

29547

Габрово

Габрово

Жълтеш

30661

Габрово

Габрово

Здравковец

37352

Габрово

Габрово

Кметовци

37722

Габрово

Габрово

Кози рог

38577

Габрово

Габрово

Копчелиите

43339

Габрово

Габрово

Лесичарка

48605

Габрово

Габрово

Мичковци

81904

Габрово

Габрово

Чарково

32319

Габрово

Дряново

Игнатовци

35465

Габрово

Дряново

Каломен

61529

Габрово

Дряново

Радовци

12677

Габрово

Дряново

Царева ливада

02885

Габрово

Севлиево

Батошево

20119

Габрово

Севлиево

Дамяново

20287

Габрово

Севлиево

Дебелцово

40275

Габрово

Севлиево

Кръвеник

48742

Габрово

Севлиево

Млечево

69417

Габрово

Севлиево

Стоките

69451

Габрово

Севлиево

Столът

02563

Габрово

Трявна

Бангейци

03513

Габрово

Трявна

Белица

04025

Габрово

Трявна

Бижовци

27526

Габрово

Трявна

Енчовци

56719

Габрово

Трявна

Плачковци

58284

Габрово

Трявна

Престой

61323

Габрово

Трявна

Радевци

68823

Габрово

Трявна

Станчов хан

73403

Габрово

Трявна

Трявна

76220

Габрово

Трявна

Фъревци

81058

Габрово

Трявна

Черновръх

00062

Кърджали

Ардино

Аврамово

00607

Кърджали

Ардино

Ардино

00864

Кърджали

Ардино

Ахрянско

02991

Кърджали

Ардино

Башево

04248

Кърджали

Ардино

Бистроглед

07925

Кърджали

Ардино

Богатино

80176

Кърджали

Ардино

Боровица

77116

Кърджали

Ардино

Брезен

07747

Кърджали

Ардино

Бял извор

18544

Кърджали

Ардино

Главник

15607

Кърджали

Ардино

Голобрад

16910

Кърджали

Ардино

Горно Прахово

18321

Кърджали

Ардино

Гърбище

24880

Кърджали

Ардино

Дедино

21806

Кърджали

Ардино

Дойранци

22784

Кърджали

Ардино

Долно Прахово

24788

Кърджали

Ардино

Дядовци

27543

Кърджали

Ардино

Еньовче

29605

Кърджали

Ардино

Жълтуша

32946

Кърджали

Ардино

Искра

37085

Кърджали

Ардино

Китница

39952

Кърджали

Ардино

Кроячево

43164

Кърджали

Ардино

Латинка

44896

Кърджали

Ардино

Левци

43270

Кърджали

Ардино

Ленище

44584

Кърджали

Ардино

Любино

46156

Кърджали

Ардино

Мак

48756

Кърджали

Ардино

Млечино

49401

Кърджали

Ардино

Мусево

55124

Кърджали

Ардино

Падина

55525

Кърджали

Ардино

Паспал

55912

Кърджали

Ардино

Песнопой

58013

Кърджали

Ардино

Правдолюб

54260

Кърджали

Ардино

Рибарци

62894

Кърджали

Ардино

Родопско

63402

Кърджали

Ардино

Русалско

65646

Кърджали

Ардино

Светулка

70771

Кърджали

Ардино

Седларци

66562

Кърджали

Ардино

Синчец

68240

Кърджали

Ардино

Сполука

68597

Кърджали

Ардино

Срънско

69122

Кърджали

Ардино

Стар читак

69518

Кърджали

Ардино

Стояново

70319

Кърджали

Ардино

Сухово

47809

Кърджали

Ардино

Теменуга

73897

Кърджали

Ардино

Търна

73732

Кърджали

Ардино

Търносливка

77487

Кърджали

Ардино

Хромица

81921

Кърджали

Ардино

Червена скала

80964

Кърджали

Ардино

Чернигово

81596

Кърджали

Ардино

Чубрика

87059

Кърджали

Ардино

Ябълковец

07939

Кърджали

Джебел

Брежана

11689

Кърджали

Джебел

Воденичарско

14647

Кърджали

Джебел

Генерал Гешево

21525

Кърджали

Джебел

Добринци

29180

Кърджали

Джебел

Желъдово

29619

Кърджали

Джебел

Жълтика

32634

Кърджали

Джебел

Илийско

35972

Кърджали

Джебел

Каменяне

38371

Кърджали

Джебел

Контил

40676

Кърджали

Джебел

Купците

43178

Кърджали

Джебел

Лебед

48622

Кърджали

Джебел

Мишевско

53271

Кърджали

Джебел

Овчево

57947

Кърджали

Джебел

Поточе

58387

Кърджали

Джебел

Припек

62654

Кърджали

Джебел

Ридино

63714

Кърджали

Джебел

Рожденско

63611

Кърджали

Джебел

Рът

70809

Кърджали

Джебел

Сипец

73715

Кърджали

Джебел

Търновци

75201

Кърджали

Джебел

Устрен

78313

Кърджали

Джебел

Цвятово

78642

Кърджали

Джебел

Църквица

81935

Кърджали

Джебел

Черешка

84019

Кърджали

Джебел

Щерна

87388

Кърджали

Джебел

Ямино

00905

Кърджали

Кирково

Априлци

13055

Кърджали

Кирково

Вълчанка

12886

Кърджали

Кирково

Върли дол

16821

Кърджали

Кирково

Горно Къпиново

17138

Кърджали

Кирково

Горски извор

17871

Кърджали

Кирково

Гривяк

20777

Кърджали

Кирково

Джерово

22678

Кърджали

Кирково

Долно Къпиново

23577

Кърджали

Кирково

Дрангово

30675

Кърджали

Кирково

Здравчец

36748

Кърджали

Кирково

Каялоба

36926

Кърджали

Кирково

Кирково

37767

Кърджали

Кирково

Козлево

39445

Кърджали

Кирково

Кран

41174

Кърджали

Кирково

Кремен

39877

Кърджали

Кирково

Крилатица

40511

Кърджали

Кирково

Кукуряк

44080

Кърджали

Кирково

Лозенградци

46680

Кърджали

Кирково

Малкоч

47891

Кърджали

Кирково

Метличка

49480

Кърджали

Кирково

Мъглене

51086

Кърджали

Кирково

Нане

53878

Кърджали

Кирково

Орлица

56808

Кърджали

Кирково

Пловка

58178

Кърджали

Кирково

Пресека

59054

Кърджали

Кирково

Първенци

65228

Кърджали

Кирково

Самокитка

35016

Кърджали

Кирково

Светлен

66024

Кърджали

Кирково

Секирка

68577

Кърджали

Кирково

Средско

68895

Кърджали

Кирково

Старейшино

69482

Кърджали

Кирково

Стоманци

69866

Кърджали

Кирково

Стрижба

72463

Кърджали

Кирково

Тихомир

78183

Кърджали

Кирково

Царино

80065

Кърджали

Кирково

Чавка

80090

Кърджали

Кирково

Чакаларово

81493

Кърджали

Кирково

Чичево

83226

Кърджали

Кирково

Шипок

83538

Кърджали

Кирково

Шумнатица

87309

Кърджали

Кирково

Яковица

00093

Кърджали

Крумовград

Аврен

04306

Кърджали

Крумовград

Благун

05181

Кърджали

Крумовград

Бойник

06728

Кърджали

Крумовград

Бряговец

06906

Кърджали

Крумовград

Бук

15727

Кърджали

Крумовград

Голям Девесил

15878

Кърджали

Крумовград

Голямо Каменяне

16660

Кърджали

Крумовград

Горни Юруци

17868

Кърджали

Крумовград

Гривка

18085

Кърджали

Крумовград

Гулия

20393

Кърджали

Крумовград

Девесилица

20403

Кърджали

Крумовград

Девесилово

20732

Кърджали

Крумовград

Джанка

21302

Кърджали

Крумовград

Доборско

22157

Кърджали

Крумовград

Долна кула

22544

Кърджали

Крумовград

Долни Юруци

27036

Кърджали

Крумовград

Егрек

35269

Кърджали

Крумовград

Калайджиево

35849

Кърджали

Крумовград

Каменка

36021

Кърджали

Крумовград

Кандилка

36717

Кърджали

Крумовград

Качулка

37558

Кърджали

Крумовград

Ковил

37622

Кърджали

Крумовград

Кожухарци

39565

Кърджали

Крумовград

Красино

40823

Кърджали

Крумовград

Къклица

43596

Кърджали

Крумовград

Лещарка

43726

Кърджали

Крумовград

Лимец

44344

Кърджали

Крумовград

Луличка

46471

Кърджали

Крумовград

Малка Чинка

46601

Кърджали

Крумовград

Малко Каменяне

46872

Кърджали

Крумовград

Малък Девесил

49103

Кърджали

Крумовград

Морянци

53713

Кърджали

Крумовград

Орешари

55097

Кърджали

Крумовград

Падало

55614

Кърджали

Крумовград

Пашинци

55751

Кърджали

Крумовград

Пелин

55899

Кърджали

Крумовград

Перуника

57950

Кърджали

Крумовград

Поточница

62617

Кърджали

Крумовград

Рибино

63505

Кърджали

Крумовград

Ручей

65190

Кърджали

Крумовград

Самовила

65454

Кърджали

Крумовград

Сбор

66545

Кърджали

Крумовград

Синигер

66716

Кърджали

Крумовград

Скалак

67132

Кърджали

Крумовград

Сладкодум

68936

Кърджали

Крумовград

Стари чал

81743

Кърджали

Крумовград

Стражец

70104

Кърджали

Крумовград

Студен кладенец

70559

Кърджали

Крумовград

Сърнак

72429

Кърджали

Крумовград

Тинтява

72610

Кърджали

Крумовград

Токачка

72730

Кърджали

Крумовград

Тополка

77267

Кърджали

Крумовград

Хисар

77428

Кърджали

Крумовград

Храстово

80145

Кърджали

Крумовград

Чал

81027

Кърджали

Крумовград

Черничево

81205

Кърджали

Крумовград

Чернооки

02124

Кърджали

Кърджали

Багра

03006

Кърджали

Кърджали

Бащино

03499

Кърджали

Кърджали

Бели пласт

04409

Кърджали

Кърджали

Бленика

04902

Кърджали

Кърджали

Божак

05205

Кърджали

Кърджали

Бойно

05325

Кърджали

Кърджали

Болярци

06567

Кърджали

Кърджали

Брош

07764

Кърджали

Кърджали

Бялка

10358

Кърджали

Кърджали

Велешани

11243

Кърджали

Кърджали

Висока поляна

12053

Кърджали

Кърджали

Воловарци

12694

Кърджали

Кърджали

Върбенци

15268

Кърджали

Кърджали

Гняздово

15641

Кърджали

Кърджали

Голяма бара

16267

Кърджали

Кърджали

Горна крепост

21511

Кърджали

Кърджали

Добриново

21991

Кърджали

Кърджали

Долище

24462

Кърджали

Кърджали

Дъждовница

24596

Кърджали

Кърджали

Дънгово

29413

Кърджали

Кърджали

Житарник

30260

Кърджали

Кърджали

Зайчино

30466

Кърджали

Кърджали

Звезделина

30475

Кърджали

Кърджали

Звезден

30569

Кърджали

Кърджали

Звъника

30586

Кърджали

Кърджали

Звънче

30747

Кърджали

Кърджали

Зелениково

31348

Кърджали

Кърджали

Зорница

32161

Кърджали

Кърджали

Иванци

32679

Кърджали

Кърджали

Илиница

35403

Кърджали

Кърджали

Калинка

35540

Кърджали

Кърджали

Калоянци

35732

Кърджали

Кърджали

Каменарци

37438

Кърджали

Кърджали

Кобиляне

37928

Кърджали

Кърджали

Кокиче

37962

Кърджали

Кърджали

Кокошане

38981

Кърджали

Кърджали

Костино

40169

Кърджали

Кърджали

Крушевска

40186

Кърджали

Кърджали

Крушка

41085

Кърджали

Кърджали

Кьосево

43856

Кърджали

Кърджали

Лисиците

44361

Кърджали

Кърджали

Лъвово

46139

Кърджали

Кърджали

Майсторово

46214

Кърджали

Кърджали

Македонци

49120

Кърджали

Кърджали

Мост

49343

Кърджали

Кърджали

Мургово

49521

Кърджали

Кърджали

Мъдрец

51442

Кърджали

Кърджали

Ненково

53816

Кърджали

Кърджали

Орешница

54479

Кърджали

Кърджали

Охлювец

55823

Кърджали

Кърджали

Пеньово

55885

Кърджали

Кърджали

Перперек

56054

Кърджали

Кърджали

Петлино

58342

Кърджали

Кърджали

Прилепци

58997

Кърджали

Кърджали

Пъдарци

62195

Кърджали

Кърджали

Рани лист

62445

Кърджали

Кърджали

Резбарци

62668

Кърджали

Кърджали

Ридово

65512

Кърджали

Кърджали

Сватбаре

65890

Кърджали

Кърджали

Севдалина

66754

Кърджали

Кърджали

Скална глава

67742

Кърджали

Кърджали

Снежинка

68014

Кърджали

Кърджали

Солище

69612

Кърджали

Кърджали

Стражевци

77339

Кърджали

Кърджали

Ходжовци

78149

Кърджали

Кърджали

Царевец

80248

Кърджали

Кърджали

Чеганци

80844

Кърджали

Кърджали

Черна скала

81267

Кърджали

Кърджали

Черньовци

81362

Кърджали

Кърджали

Чилик

81462

Кърджали

Кърджали

Чифлик

87494

Кърджали

Кърджали

Яребица

00828

Кърджали

Момчилград

Ауста

04008

Кърджали

Момчилград

Биволяне

12293

Кърджали

Момчилград

Врело

17186

Кърджали

Момчилград

Горско Дюлево

17988

Кърджали

Момчилград

Груево

18126

Кърджали

Момчилград

Гургулица

20755

Кърджали

Момчилград

Джелепско

23830

Кърджали

Момчилград

Друмче

30452

Кърджали

Момчилград

Звездел

38697

Кърджали

Момчилград

Кос

80131

Кърджали

Момчилград

Кременец

43493

Кърджали

Момчилград

Летовник

47144

Кърджали

Момчилград

Манчево

48917

Кърджали

Момчилград

Момина сълза

51097

Кърджали

Момчилград

Нановица

53076

Кърджали

Момчилград

Обичник

55169

Кърджали

Момчилград

Пазарци

56575

Кърджали

Момчилград

Пиявец

56767

Кърджали

Момчилград

Плешинци

57892

Кърджали

Момчилград

Постник

58757

Кърджали

Момчилград

Птичар

61063

Кърджали

Момчилград

Равен

62147

Кърджали

Момчилград

Ралица

65797

Кърджали

Момчилград

Свобода

65944

Кърджали

Момчилград

Седефче

70785

Кърджали

Момчилград

Сенце

67882

Кърджали

Момчилград

Соколино

72134

Кърджали

Момчилград

Татул

81517

Кърджали

Момчилград

Чобанка

81548

Кърджали

Момчилград

Чомаково

81734

Кърджали

Момчилград

Чуково

02261

Кърджали

Черноочене

Бакалите

03188

Кърджали

Черноочене

Безводно

03410

Кърджали

Черноочене

Бели вир

03986

Кърджали

Черноочене

Беснурка

05640

Кърджали

Черноочене

Боровско

05712

Кърджали

Черноочене

Босилица

05791

Кърджали

Черноочене

Бостанци

07472

Кърджали

Черноочене

Бърза река

10700

Кърджали

Черноочене

Верско

11613

Кърджали

Черноочене

Водач

11805

Кърджали

Черноочене

Вождово

11987

Кърджали

Черноочене

Войново

12423

Кърджали

Черноочене

Възел

14221

Кърджали

Черноочене

Габрово

20167

Кърджали

Черноочене

Даскалово

23114

Кърджали

Черноочене

Драганово

24774

Кърджали

Черноочене

Дядовско

29252

Кърджали

Черноочене

Женда

34117

Кърджали

Черноочене

Йончово

36066

Кърджали

Черноочене

Каняк

38176

Кърджали

Черноочене

Комунига

40796

Кърджали

Черноочене

Куцово

49326

Кърджали

Черноочене

Мурга

51192

Кърджали

Черноочене

Небеска

52153

Кърджали

Черноочене

Новоселище

52372

Кърджали

Черноочене

Ночево

55395

Кърджали

Черноочене

Паничково

55568

Кърджали

Черноочене

Патица

63392

Кърджали

Черноочене

Русалина

65841

Кърджали

Черноочене

Свободиново

67893

Кърджали

Черноочене

Соколите

68415

Кърджали

Черноочене

Среднево

68566

Кърджали

Черноочене

Средска

69657

Кърджали

Черноочене

Стражница

80830

Кърджали

Черноочене

Черна нива

87165

Кърджали

Черноочене

Яворово

02049

Кюстендил

Бобов дол

Бабино

04371

Кюстендил

Бобов дол

Блато

04501

Кюстендил

Бобов дол

Бобов дол

15446

Кюстендил

Бобов дол

Голема Фуча

15457

Кюстендил

Бобов дол

Голям Върбовник

16242

Кюстендил

Бобов дол

Горна Козница

38635

Кюстендил

Бобов дол

Коркина

44210

Кюстендил

Бобов дол

Локвата

46262

Кюстендил

Бобов дол

Мала Фуча

46317

Кюстендил

Бобов дол

Мали Върбовник

48711

Кюстендил

Бобов дол

Мламолово

02172

Кюстендил

Бобошево

Бадино

04314

Кюстендил

Бобошево

Блажиево

11232

Кюстендил

Бобошево

Висока могила

12351

Кюстендил

Бобошево

Вуково

21565

Кюстендил

Бобошево

Доброво

35804

Кюстендил

Бобошево

Каменик

66888

Кюстендил

Бобошево

Скрино

67252

Кюстендил

Бобошево

Слатино

68062

Кюстендил

Бобошево

Сопово

75174

Кюстендил

Бобошево

Усойка

78495

Кюстендил

Бобошево

Циклово

04220

Кюстендил

Дупница

Бистрица

17659

Кюстендил

Дупница

Грамаде

20612

Кюстендил

Дупница

Делян

20763

Кюстендил

Дупница

Джерман

39325

Кюстендил

Дупница

Крайни дол

39339

Кюстендил

Дупница

Крайници

39640

Кюстендил

Дупница

Кременик

56349

Кюстендил

Дупница

Пиперево

65245

Кюстендил

Дупница

Самораново

72758

Кюстендил

Дупница

Тополница

05565

Кюстендил

Кочериново

Боровец

07065

Кюстендил

Кочериново

Бураново

23323

Кюстендил

Кочериново

Драгодан

39997

Кюстендил

Кочериново

Крумово

69261

Кюстендил

Кочериново

Стоб

76180

Кюстендил

Кочериново

Фролош

78625

Кюстендил

Кочериново

Цървище

04323

Кюстендил

Кюстендил

Блатец

04491

Кюстендил

Кюстендил

Бобешино

04796

Кюстендил

Кюстендил

Богослов

07048

Кюстендил

Кюстендил

Буново

48355

Кюстендил

Кюстендил

Вратца

16026

Кюстендил

Кюстендил

Горановци

16141

Кюстендил

Кюстендил

Горна Брестница

16995

Кюстендил

Кюстендил

Горно Уйно

17680

Кюстендил

Кюстендил

Грамаждано

17751

Кюстендил

Кюстендил

Граница

18112

Кюстендил

Кюстендил

Гурбановци

18318

Кюстендил

Кюстендил

Гърбино

18352

Кюстендил

Кюстендил

Гърляно

18455

Кюстендил

Кюстендил

Гюешево

20208

Кюстендил

Кюстендил

Дворище

21782

Кюстендил

Кюстендил

Дождевица

22811

Кюстендил

Кюстендил

Долно село

22862

Кюстендил

Кюстендил

Долно Уйно

23282

Кюстендил

Кюстендил

Драговищица

29266

Кюстендил

Кюстендил

Жеравино

29386

Кюстендил

Кюстендил

Жиленци

32144

Кюстендил

Кюстендил

Ивановци

35835

Кюстендил

Кюстендил

Каменичка Скакавица

38515

Кюстендил

Кюстендил

Коприва

40765

Кюстендил

Кюстендил

Кутугерци

40991

Кюстендил

Кюстендил

Кършалево

43267

Кюстендил

Кюстендил

Лелинци

43373

Кюстендил

Кюстендил

Леска

43815

Кюстендил

Кюстендил

Лисец

44183

Кюстендил

Кюстендил

Лозно

44255

Кюстендил

Кюстендил

Ломница

46108

Кюстендил

Кюстендил

Мазарачево

52194

Кюстендил

Кюстендил

Ново село

57188

Кюстендил

Кюстендил

Полетинци

57319

Кюстендил

Кюстендил

Полска Скакавица

58129

Кюстендил

Кюстендил

Преколница

61457

Кюстендил

Кюстендил

Радловци

63536

Кюстендил

Кюстендил

Раждавица

62181

Кюстендил

Кюстендил

Раненци

62428

Кюстендил

Кюстендил

Режинци

63608

Кюстендил

Кюстендил

Ръсово

65047

Кюстендил

Кюстендил

Савойски

65142

Кюстендил

Кюстендил

Сажденик

67461

Кюстендил

Кюстендил

Слокощица

69167

Кюстендил

Кюстендил

Стенско

72045

Кюстендил

Кюстендил

Таваличево

73750

Кюстендил

Кюстендил

Търсино

78447

Кюстендил

Кюстендил

Церовица

78543

Кюстендил

Кюстендил

Црешново

78598

Кюстендил

Кюстендил

Цървена ябълка

78608

Кюстендил

Кюстендил

Цървендол

78611

Кюстендил

Кюстендил

Цървеняно

81606

Кюстендил

Кюстендил

Чудинци

83257

Кюстендил

Кюстендил

Шипочано

10050

Кюстендил

Невестино

Ваксево

10817

Кюстендил

Невестино

Ветрен

21292

Кюстендил

Невестино

Длъхчево-Сабляр

22112

Кюстендил

Невестино

Долна Козница

23827

Кюстендил

Невестино

Друмохар

27574

Кюстендил

Невестино

Еремия

30613

Кюстендил

Невестино

Згурово

32696

Кюстендил

Невестино

Илия

35119

Кюстендил

Невестино

Кадровица

49566

Кюстендил

Невестино

Мърводол

55542

Кюстендил

Невестино

Пастух

55734

Кюстендил

Невестино

Пелатиково

62058

Кюстендил

Невестино

Раково

62284

Кюстендил

Невестино

Рашка Гращица

67619

Кюстендил

Невестино

Смоличано

69571

Кюстендил

Невестино

Страдалово

72494

Кюстендил

Невестино

Тишаново

78584

Кюстендил

Невестино

Църварица

80251

Кюстендил

Невестино

Чеканец

62685

Кюстендил

Рила

Рилски манастир

55083

Кюстендил

Рила

Падала

55539

Кюстендил

Рила

Пастра

62671

Кюстендил

Рила

Рила

67698

Кюстендил

Рила

Смочево

53254

Кюстендил

Сапарева баня

Овчарци

62520

Кюстендил

Сапарева баня

Ресилово

65365

Кюстендил

Сапарева баня

Сапарева баня

65379

Кюстендил

Сапарева баня

Сапарево

06392

Кюстендил

Трекляно

Брест

07226

Кюстендил

Трекляно

Бъзовица

14101

Кюстендил

Трекляно

Габрешевци

16554

Кюстендил

Трекляно

Горни Коритен

16804

Кюстендил

Трекляно

Горно Кобиле

21422

Кюстендил

Трекляно

Добри дол

22410

Кюстендил

Трекляно

Долни Коритен

22650

Кюстендил

Трекляно

Долно Кобиле

23399

Кюстендил

Трекляно

Драгойчинци

31200

Кюстендил

Трекляно

Злогош

36960

Кюстендил

Трекляно

Киселица

38786

Кюстендил

Трекляно

Косово

47929

Кюстендил

Трекляно

Метохия

56887

Кюстендил

Трекляно

Побит камък

68535

Кюстендил

Трекляно

Средорек

70411

Кюстендил

Трекляно

Сушица

73047

Кюстендил

Трекляно

Трекляно

75232

Кюстендил

Трекляно

Уши

81325

Кюстендил

Трекляно

Чешлянци

52218

Ловеч

Априлци

Априлци

10567

Ловеч

Априлци

Велчево

23621

Ловеч

Априлци

Драшкова поляна

66771

Ловеч

Априлци

Скандалото

00028

Ловеч

Ловеч

Абланица

07260

Ловеч

Ловеч

Българене

24373

Ловеч

Ловеч

Дъбрава

43579

Ловеч

Ловеч

Лешница

46396

Ловеч

Ловеч

Малиново

67948

Ловеч

Ловеч

Соколово

69225

Ловеч

Ловеч

Стефаново

07884

Ловеч

Тетевен

Бабинци

10272

Ловеч

Тетевен

Васильово

14386

Ловеч

Тетевен

Галата

15148

Ловеч

Тетевен

Глогово

15165

Ловеч

Тетевен

Гложене

15758

Ловеч

Тетевен

Голям извор

17419

Ловеч

Тетевен

Градежница

20996

Ловеч

Тетевен

Дивчовото

46437

Ловеч

Тетевен

Малка Желязна

62579

Ловеч

Тетевен

Рибарица

72343

Ловеч

Тетевен

Тетевен

80902

Ловеч

Тетевен

Черни Вит

02302

Ловеч

Троян

Балабанско

02448

Ловеч

Троян

Балканец

03486

Ловеч

Троян

Бели Осъм

03558

Ловеч

Троян

Белиш

05445

Ловеч

Троян

Борима

15703

Ловеч

Троян

Голяма Желязна

16986

Ловеч

Троян

Горно трапе

18109

Ловеч

Троян

Гумощник

21590

Ловеч

Троян

Добродан

24476

Ловеч

Троян

Дълбок дол

35290

Ловеч

Троян

Калейца

44241

Ловеч

Троян

Ломец

53707

Ловеч

Троян

Орешак

55587

Ловеч

Троян

Патрешко

70500

Ловеч

Троян

Старо село

72309

Ловеч

Троян

Терзийско

73198

Ловеч

Троян

Троян

80981

Ловеч

Троян

Черни Осъм

81476

Ловеч

Троян

Чифлик

83212

Ловеч

Троян

Шипково

36943

Ловеч

Угърчин

Кирчево

43325

Ловеч

Угърчин

Лесидрен

67057

Ловеч

Угърчин

Славщица

68076

Ловеч

Угърчин

Сопот

02909

Ловеч

Ябланица

Батулци

46886

Ловеч

Ябланица

Малък извор

87014

Ловеч

Ябланица

Ябланица

03928

Монтана

Берковица

Берковица

07510

Монтана

Берковица

Бързия

39044

Монтана

Берковица

Котеновци

43414

Монтана

Берковица

Лесковец

55930

Монтана

Берковица

Песочница

78286

Монтана

Берковица

Цветкова бара

80635

Монтана

Берковица

Черешовица

12961

Монтана

Вършец

Вършец

16119

Монтана

Вършец

Горна Бела речка

16866

Монтана

Вършец

Горно Озирово

22019

Монтана

Вършец

Долна Бела речка

68179

Монтана

Вършец

Спанчевци

14773

Монтана

Георги Дамяново

Георги Дамяново

14965

Монтана

Георги Дамяново

Главановци

15299

Монтана

Георги Дамяново

Говежда

20941

Монтана

Георги Дамяново

Дива Слатина

24534

Монтана

Георги Дамяново

Дълги дел

27348

Монтана

Георги Дамяново

Еловица

38488

Монтана

Георги Дамяново

Копиловци

47771

Монтана

Георги Дамяново

Меляне

57474

Монтана

Георги Дамяново

Помеждин

16300

Монтана

Чипровци

Горна Лука

29115

Монтана

Чипровци

Железна

47353

Монтана

Чипровци

Мартиново

48475

Монтана

Чипровци

Митровци

58116

Монтана

Чипровци

Превала

61090

Монтана

Чипровци

Равна

80354

Монтана

Чипровци

Челюстница

81390

Монтана

Чипровци

Чипровци

02837

Пазарджик

Батак

Батак

51874

Пазарджик

Батак

Нова махала

76162

Пазарджик

Батак

Фотиново

03592

Пазарджик

Белово

Белово

14163

Пазарджик

Белово

Габровица

24414

Пазарджик

Белово

Дъбравите

48903

Пазарджик

Белово

Момина клисура

66319

Пазарджик

Белово

Сестримо

06207

Пазарджик

Брацигово

Брацигово

29522

Пазарджик

Брацигово

Жребичко

61220

Пазарджик

Брацигово

Равногор

62973

Пазарджик

Брацигово

Розово

00881

Пазарджик

Велинград

Абланица

07836

Пазарджик

Велинград

Биркова

07853

Пазарджик

Велинград

Бозьова

07867

Пазарджик

Велинград

Бутрева

10450

Пазарджик

Велинград

Велинград

12989

Пазарджик

Велинград

Враненци

18527

Пазарджик

Велинград

Горна Дъбева

17823

Пазарджик

Велинград

Грашево

23234

Пазарджик

Велинград

Драгиново

41136

Пазарджик

Велинград

Кръстава

47559

Пазарджик

Велинград

Медени поляни

55631

Пазарджик

Велинград

Пашови

59224

Пазарджик

Велинград

Побит камък

63687

Пазарджик

Велинград

Рохлева

65534

Пазарджик

Велинград

Света Петка

70648

Пазарджик

Велинград

Сърница

78272

Пазарджик

Велинград

Цветино

81863

Пазарджик

Велинград

Чолакова

86115

Пазарджик

Велинград

Юндола

05459

Пазарджик

Лесичово

Боримечково

20362

Пазарджик

Пазарджик

Дебръщица

55556

Пазарджик

Пазарджик

Паталеница

78570

Пазарджик

Пазарджик

Црънча

02717

Пазарджик

Панагюрище

Баня

07572

Пазарджик

Панагюрище

Бъта

53103

Пазарджик

Панагюрище

Оборище

55302

Пазарджик

Панагюрище

Панагюрище

57128

Пазарджик

Панагюрище

Поибрене

56277

Пазарджик

Пещера

Пещера

61371

Пазарджик

Пещера

Радилово

23008

Пазарджик

Ракитово

Дорково

38844

Пазарджик

Ракитово

Костандово

62004

Пазарджик

Ракитово

Ракитово

10104

Пазарджик

Септември

Варвара

10851

Пазарджик

Септември

Ветрен дол

16732

Пазарджик

Септември

Горно вършило

66202

Пазарджик

Септември

Семчиново

66439

Пазарджик

Септември

Симеоновец

69835

Пазарджик

Стрелча

Стрелча

00610

Перник

Брезник

Арзан

02066

Перник

Брезник

Бабица

02614

Перник

Брезник

Банище

03099

Перник

Брезник

Бегуновци

04042

Перник

Брезник

Билинци

06286

Перник

Брезник

Брезник

06313

Перник

Брезник

Брезнишки извор

06639

Перник

Брезник

Брусник

10548

Перник

Брезник

Велковци

11034

Перник

Брезник

Видрица

14893

Перник

Брезник

Гигинци

15331

Перник

Брезник

Гоз

16382

Перник

Брезник

Горна Секирна

16612

Перник

Брезник

Горни Романци

18349

Перник

Брезник

Гърло

22263

Перник

Брезник

Долна Секирна

22506

Перник

Брезник

Долни Романци

24205

Перник

Брезник

Душинци

30048

Перник

Брезник

Завала

41126

Перник

Брезник

Конска

39150

Перник

Брезник

Кошарево

39517

Перник

Брезник

Красава

39855

Перник

Брезник

Кривонос

49374

Перник

Брезник

Муртинци

51490

Перник

Брезник

Непразненци

52324

Перник

Брезник

Ноевци

53463

Перник

Брезник

Озърновци

62373

Перник

Брезник

Ребро

17796

Перник

Брезник

Режанци

63519

Перник

Брезник

Ръжавец

65084

Перник

Брезник

Садовик

67163

Перник

Брезник

Слаковци

68059

Перник

Брезник

Сопица

68833

Перник

Брезник

Станьовци

87579

Перник

Брезник

Ярославци

03887

Перник

Земен

Беренде

04340

Перник

Земен

Блатешница

12228

Перник

Земен

Враня стена

14146

Перник

Земен

Габровдол

16167

Перник

Земен

Горна Врабча

16170

Перник

Земен

Горна Глоговица

20972

Перник

Земен

Дивля

22054

Перник

Земен

Долна Врабча

27320

Перник

Земен

Еловдол

29012

Перник

Земен

Жабляно

30778

Перник

Земен

Земен

35482

Перник

Земен

Калотинци

49357

Перник

Земен

Мурено

53415

Перник

Земен

Одраница

55141

Перник

Земен

Падине

56280

Перник

Земен

Пещера

62356

Перник

Земен

Раянци

67595

Перник

Земен

Смиров дол

80385

Перник

Земен

Чепино

27043

Перник

Ковачевци

Егълница

35434

Перник

Ковачевци

Калище

37513

Перник

Ковачевци

Ковачевци

38724

Перник

Ковачевци

Косача

43918

Перник

Ковачевци

Лобош

61947

Перник

Ковачевци

Ракиловци

65591

Перник

Ковачевци

Светля

66648

Перник

Ковачевци

Сирищник

67266

Перник

Ковачевци

Слатино

72223

Перник

Перник

Батановци

04618

Перник

Перник

Богданов дол

05760

Перник

Перник

Боснек

11209

Перник

Перник

Вискяр

11288

Перник

Перник

Витановци

15504

Перник

Перник

Големо Бучино

20986

Перник

Перник

Дивотино

23251

Перник

Перник

Драгичево

30836

Перник

Перник

Зидарци

37174

Перник

Перник

Кладница

39387

Перник

Перник

Кралев дол

43428

Перник

Перник

Лесковец

44656

Перник

Перник

Люлин

48037

Перник

Перник

Мещица

55871

Перник

Перник

Перник

56650

Перник

Перник

Планиница

61618

Перник

Перник

Радуй

62219

Перник

Перник

Расник

63152

Перник

Перник

Рударци

66072

Перник

Перник

Селищен дол

70038

Перник

Перник

Студена

81623

Перник

Перник

Чуйпетлово

87480

Перник

Перник

Ярджиловци

02230

Перник

Радомир

Байкалско

05534

Перник

Радомир

Борнарево

11404

Перник

Радомир

Владимир

16208

Перник

Радомир

Горна Диканя

18263

Перник

Радомир

Гълъбник

20256

Перник

Радомир

Дебели лаг

22085

Перник

Радомир

Долна Диканя

23443

Перник

Радомир

Драгомирово

23649

Перник

Радомир

Дрен

24832

Перник

Радомир

Друган

29060

Перник

Радомир

Жедна

29622

Перник

Радомир

Житуша

32384

Перник

Радомир

Извор

36566

Перник

Радомир

Касилаг

41232

Перник

Радомир

Кленовик

38265

Перник

Радомир

Кондофрей

38460

Перник

Радомир

Копаница

51617

Перник

Радомир

Николаево

61354

Перник

Радомир

Радибош

61577

Перник

Радомир

Радомир

69064

Перник

Радомир

Старо село

69239

Перник

Радомир

Стефаново

75023

Перник

Радомир

Углярци

80488

Перник

Радомир

Червена могила

81709

Перник

Радомир

Чуковец

02645

Перник

Трън

Банкя

03873

Перник

Трън

Бераинци

04697

Перник

Трън

Богойна

05918

Перник

Трън

Бохова

07096

Перник

Трън

Бусинци

07137

Перник

Трън

Бутроинци

10478

Перник

Трън

Велиново

11017

Перник

Трън

Видрар

12139

Перник

Трън

Врабча

12348

Перник

Трън

Вукан

14979

Перник

Трън

Главановци

15134

Перник

Трън

Глоговица

16331

Перник

Трън

Горна Мелна

17077

Перник

Трън

Горочевци

20818

Перник

Трън

Джинчовци

21854

Перник

Трън

Докьовци

22201

Перник

Трън

Долна Мелна

24517

Перник

Трън

Дълга лука

27084

Перник

Трън

Ездимирци

27351

Перник

Трън

Еловица

27601

Перник

Трън

Ерул

30017

Перник

Трън

Забел

30716

Перник

Трън

Зелениград

37602

Перник

Трън

Кожинци

39027

Перник

Трън

Костуринци

41040

Перник

Трън

Къшле

43195

Перник

Трън

Лева река

43551

Перник

Трън

Лешниковци

44269

Перник

Трън

Ломница

44781

Перник

Трън

Лялинци

48249

Перник

Трън

Милкьовци

48252

Перник

Трън

Милославци

49182

Перник

Трън

Мракетинци

49196

Перник

Трън

Мрамор

51130

Перник

Трън

Насалевци

51343

Перник

Трън

Неделково

55453

Перник

Трън

Парамун

55814

Перник

Трън

Пенкьовци

58551

Перник

Трън

Проданча

61501

Перник

Трън

Радово

62205

Перник

Трън

Рани луг

62565

Перник

Трън

Реяновци

67458

Перник

Трън

Слишовци

68641

Перник

Трън

Стайчовци

69777

Перник

Трън

Стрезимировци

70086

Перник

Трън

Студен извор

73273

Перник

Трън

Трън

73479

Перник