навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 8 ОТ 26 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ЗА ФУНКЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА БЮРАТА ЗА СЪДИМОСТ

Издадена от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.24 от 4 Март 2008г., изм. и доп. ДВ. бр.14 от 12 Февруари 2013г., попр. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.58 от 15 Юли 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.78 от 9 Октомври 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.18 от 27 Февруари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 28 Юли 2020г., изм. ДВ. бр.108 от 22 Декември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.109 от 21 Декември 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.70 от 30 Август 2022г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА БЮРАТА ЗА СЪДИМОСТ


Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1 - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.) Бюро за съдимост има при всеки районен съд и Централно бюро за съдимост при Министерството на правосъдието.
(2) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. относно влизането в сила от ДВ, бр. 67 от 2020 г. - ДВ, бр. 109 от 2021 г.) Централното бюро за съдимост събира, съхранява и актуализира данните за съдимост, като обменя информация с бюрата за съдимост при районните съдилища и с централните органи на други държави - членки на Европейския съюз, както и със системи на Европейския съюз и на международни организации. Мястото на Централното бюро за съдимост в структурата на Министерството на правосъдието се урежда в Устройствения правилник на Министерството на правосъдието.
(3) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. относно влизането в сила от ДВ, бр. 67 от 2020 г. - ДВ, бр. 109 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2022 г.) Министерството на правосъдието създава и поддържа Централизирана автоматизирана информационна система "Съдебен статус" с централна база данни. Бюрата за съдимост при районните съдилища и Централното бюро за съдимост при Министерството на правосъдието използват централната база данни.
(4) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 109 от 2021 г., доп. - ДВ, бр. 70 от 2022 г.) Централизираната автоматизирана информационна система "Съдебен статус" обменя по служебен път информация с Националната база данни "Население", Регистъра на задължените лица на Националната агенция за приходите, Единния регистър за чужденци и Националния регистър на българските лични документи на МВР, Информационната система за "Изпълнение на наказанията" (ИСИН), Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС), Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП).

Чл. 2. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г., предишен текст на чл. 2 - ДВ, бр. 109 от 2021 г.) Бюрото за съдимост при районен съд събира, съхранява данни и обменя информация за съдимост на лицата, родени в района на съда, които са:
1. осъдени от български съдилища;
2. освободени от наказателна отговорност от български съдилища и са им наложени административни наказания по чл. 78а от Наказателния кодекс (НК);
3. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 109 от 2021 г.) български граждани, осъдени от съдилища на държави - членки на Европейския съюз, с влязъл в сила съдебен акт, както и от чуждестранни съдилища с влязъл в сила съдебен акт по наказателни дела, приет за изпълнение по реда на чл. 453 - 470 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК).
(2) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2021 г.) Бюрото за съдимост по месторождение на лицето изпраща информация до Централното бюро за съдимост, когато в бюрото за съдимост е постъпил бюлетин за съдимост или за наложено административно наказание по чл. 78а НК за лице, което е:
1. гражданин на друга държава;
2. едновременно български гражданин и гражданин на друга държава;
3. без гражданство или лице, чието гражданство не е известно.

Чл. 3. (1) Централното бюро за съдимост събира и съхранява данните за съдимост по чл. 2, когато лицата са:
1. родени извън страната;
2. с неизвестно месторождение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2022 г.) Централното бюро за съдимост събира, съхранява и актуализира сведения за осъдени извън страната български граждани.
(3) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 109 от 2021 г.) Централното бюро за съдимост обменя информация от националните регистри за съдимост с централните органи на други държави членки на Европейския съюз, със системи на Европейския съюз и на международни организации, както и с трети страни.
(4) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2021 г.) За целите на обмена на информация за съдимост на граждани на държава членка и за целите на Регламент (ЕС) 2019/816 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за създаване на централизирана система за установяване на държавите членки, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство (ECRIS-TCN), с цел допълване на Европейската информационна система за съдимост и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1726 (ОВ, L 135 от 22 май 2019 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2019/816", Централното бюро за съдимост събира, съхранява и обменя информация за лицата, които са:
1. граждани единствено на друга държава;
2. едновременно български граждани и граждани на друга държава;
3. без гражданство или гражданството им не е известно.

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 109 от 2021 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2022 г.) Бюрото за съдимост при районен съд издава справки за съдимост за лицата, родени в района на съда, и предоставя данни за съдимост за тези лица, както и издава свидетелства за съдимост на подалите заявление лица при условията и по реда на тази наредба.
(2) Централното бюро за съдимост издава справки за съдимост за лицата по чл. 3, ал. 1, предоставя данни за съдимост за тези лица, както и сведения за съдимост за лицата по чл. 3, ал. 2. Централното бюро за съдимост издава свидетелства за съдимост на подалите заявление лица при условията и по реда на тази наредба.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 109 от 2021 г.) (1) Регистрирането в бюрата за съдимост на осъдените и освободените от наказателна отговорност лица се извършва чрез хартиени и електронни бюлетини за съдимост и бюлетини за наложени административни наказания по чл. 78а НК.
(2) Бюрата за съдимост поддържат и съхраняват хартиени и електронни картотеки на бюлетините за съдимост и на бюлетините за наложени административни наказания по чл. 78а НК, както и електронни и хартиени азбучни указатели и входящ регистър на хартиен носител и в електронен вариант.

Глава втора.
БЮЛЕТИНИ ЗА СЪДИМОСТ


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 109 от 2021 г.) (1) Бюлетини за съдимост се съставят за всички осъдени лица на наказания по чл. 37 НК, включително и в случаите, когато осъденият е освободен от изтърпяване на наказанието или не е наказан съгласно НК, или е приложено условно осъждане по чл. 66 НК.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 70 от 2022 г.)

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 109 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2022 г.) (1) В бюлетина за съдимост на осъденото лице задължително се вписват:
1. пълното име на осъденото лице, изписано на кирилица и латиница по начина, по който е изписано в документа му за самоличност; в случай че лицето е встъпило в брак, в бюлетина се вписват и пълните имена на лицето преди сключването му; когато е извършена промяна на име по реда на Закона за гражданската регистрация, на вписване подлежат и предходните имена на лицето; имената на лицето се изписват в структуриран вид (собствено име, презиме, фамилия, а за чуждите граждани - пълно име);
2. пол;
3. единен граждански номер (ЕГН), личен номер (ЛН) или личен номер за чужденец (ЛНЧ), ако притежава такъв;
4. денят, месецът и годината на раждане;
5. месторождението (за лицата с известно такова); за бюлетините за съдимост, изготвяни в ЕИСС, месторождението се въвежда посредством номенклатура на държавите съгласно таблица с трицифрен код по ISO-3166-1/трибуквен код по ISO-3166-1 и наименованието и; за осъдените граждани, родени на територията на Република България, в бюлетина за съдимост, изготвен в ЕИСС, се въвежда в структуриран вид населеното място по код от номенклатура - ЕКАТТЕ код на населеното място и наименование;
6. гражданството/гражданствата на лицето; за изготвените в ЕИСС бюлетини за съдимост гражданството/гражданствата се въвеждат съгласно номенклатура, съдържаща списък с държави - трицифрен код по ISO-3166-1/трибуквен код по ISO-3166-1, както и наименование;
7. номер в автоматизирана дактилоскопна идентификационна система (AFIS номер) от Националния институт по криминалистика, ако в делото се съдържа информация за него;
8. вид на акта;
9. датата и номерът на съдебния акт;
10. съдът, който е постановил акта; за изготвяните в ЕИСС бюлетини за съдимост съдът се въвежда по код по Единен информационен код на съдилищата съгласно списъка от приложение № 9 към чл. 80, ал. 2 от Правилника за администрацията в съдилищата (ДВ, бр. 68 от 2017 г.); код на съда (код на ЕИСПП) и наименование на съда;
11. ECLI номер - само за изготвените в ЕИСС бюлетини за съдимост;
12. вид на делото;
13. номерът и година на делото;
14. съдът, в който е било образувано делото; за изготвените в ЕИСС бюлетини за съдимост съдът се въвежда посредством номенклатура по код по Единен информационен код на съдилищата съгласно списъка от приложение № 9 към чл. 80, ал. 2 от Правилника за администрацията в съдилищата; код на съда (код на ЕИСПП) и наименование на съда;
15. извършеното престъпление и неговата квалификация; в бюлетините за съдимост, изготвени от ЕИСС, се въвежда категорията на извършеното престъпление съгласно националното право (код по ЕИСПП и правна квалификация);
16. описание на деянието;
17. кодът на деянието съгласно Общата таблица на категориите наказуеми деяния от приложение № 8;
18. формата на вината;
19. дата на извършване на престъплението;
20. мястото на извършване на престъплението; за изготвените бюлетини в ЕИСС държавата и населеното място се въвеждат съгласно съответните номенклатури;
21. видът и размерът/срокът на наложеното наказание; за бюлетините, изготвени в ЕИСС, видът на наказанието се попълва чрез кода и наименованието по ЕИСПП;
22. кодът съгласно Общата таблица на категориите наказания и мерки от приложение № 8;
23. описание на наказанието;
24. началният и крайният момент на действие на наказанието;
25. приспадането и зачитането на предварителното задържане по чл. 59, ал. 1 НК;
26. освобождаването от изтърпяване на наказанието и неналагането на наказание съгласно НК, както и условното осъждане по чл. 66, ал. 1 или чл. 69, ал. 1 НК, при което се посочва и изпитателният срок в години, месеци, дни;
27. постановено изтърпяване на предходна условна присъда;
28. номер на акта на предходната условна присъда;
29. датата на влизане в сила на съдебния акт.
(2) На вписване подлежи и следната допълнителна информация, в случай че съдът разполага с нея:
1. документ за самоличност в структуриран вид, номер, дата на издаване и дата на валидност на документа за самоличност на осъденото лице, както и информация за органа по издаването;
2. псевдоним и/или друго използвано име на осъденото лице - разделено на имена (собствено име, презиме, фамилия, а за чуждите граждани - пълно име);
3. пълните имена на родителите на осъденото лице в структуриран вид (собствено име, презиме, фамилия, а за чуждите граждани - пълно име).
(3) Когато бюлетинът за съдимост се съставя чрез ЕИСС, следва да съдържа информация относно:
1. датата на съставяне на бюлетина;
2. имената на съставилия го служител и длъжността му;
3. имената на проверилия и длъжността му;
4. съда, изготвил бюлетина за съдимост - код по Единен информационен код на съдилищата съгласно списъка от приложение № 9 към чл. 80, ал. 2 от Правилника за администрацията в съдилищата; код на съда (код на ЕИСПП) и наименование на съда.
(4) Когато актът на съда е отменен по реда на глава тридесет и трета от НПК, в бюлетина за съдимост се отразява актът по чл. 425 НПК.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 109 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2022 г.) (1) Бюлетинът за съдимост се съставя в тридневен срок от влизане в сила на съдебния акт.
(2) Електронният бюлетин за съдимост се съставя в ЕИСС, като се попълва в електронна форма с полета, които съответстват на съдържанието на чл. 7, и постъпва в ЦАИС "Съдебен статус" като подписан с електронен печат "xml файл".
(3) Създаденият в ЕИСС електронен бюлетин за съдимост се подава по електронен път в ЦАИС "Съдебен статус". Същият се разпечатва на хартиен насител - картон, по образец съгласно приложение № 1 и се изпраща на бюрото за съдимост по месторождение.
(4) Постъпващите на хартиен носител бюлетини, съставяни чрез деловодни системи на съдилищата, се въвеждат от бюрата за съдимост по месторождение на лицето посредством специализиран модул за въвеждане на бюлетини за съдимост в ЦАИС "Съдебен статус".
(5) Информацията, съдържаща се в бюлетина за съдимост, при наличие на техническа възможност се изтегля автоматично от регистрите на държавата.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 109 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2022 г.) Съдебният служител, определен да съставя бюлетините за съдимост, отбелязва върху хартиения бюлетин датата на съставянето му, прави заверка "Вярно извлечение от оригинала", написва собственото, бащиното и фамилното си име и се подписва. Когато лицето е било осъждано, в горната дясна страна на бюлетина за съдимост се прибавя думата "осъждан". Електронният бюлетин за съдимост съдържа същите реквизити като хартиения бюлетин.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. относно влизането в сила от ДВ, бр. 67 от 2020 г. - ДВ, бр. 109 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2022 г.) Съставеният бюлетин за съдимост се проверява и подписва от председателя на съда или определен от него - заместник, председател на съдебния състав, който е постановил съдебния акт, или съдията-докладчик при разглеждане на наказателното дело като първа инстанция. Електронният бюлетин за съдимост се подписва със сървърен печат.
(3) Съдебният служител по ал. 1 отбелязва върху оригинала на влезлия в сила съдебен акт, че е изготвен бюлетин за съдимост, написва собственото, бащиното и фамилното си име, датата и се подписва.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2022 г.) Когато със съдебен акт са осъдени повече лица, за всяко едно от тях се съставя отделен бюлетин за съдимост, в който след попълване на данните по чл. 7, ал. 1 се вписват имената на другите осъдени лица.


Чл. 11. (1) Когато осъденото лице има повече от едно име, се съставя бюлетин за съдимост по името, което най-много се ползва, и напомнителни бюлетини по другите имена. Напомнителен бюлетин се съставя и за лице, имащо псевдоним.
(2) На всеки екземпляр от бюлетина се отбелязва съответният брой.


Чл. 12. (1) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2014 г., в сила от 15.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. относно влизането в сила от ДВ, бр. 67 от 2020 г. - ДВ, бр. 109 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2022 г.) Съдебният служител изпраща хартиения бюлетин за съдимост незабавно или най-късно на следващия работен ден от подписването му в съответното бюро за съдимост, придружен с писмо.
(2) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2022 г.) При получен от ЕИСС в ЦАИС бюлетин за съдимост Централизираната автоматизирана информационна система "Съдебен статус" изпраща автоматично нотификация до бюрото за съдимост при районния съд по месторождението на лицето или до Централното бюро за съдимост при Министерството на правосъдието.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 70 от 2022 г.) Служителят от бюрото за съдимост, получил писмото, написва върху него собственото, бащиното и фамилното си име, датата, подписва се, поставя печат и го връща на съда, който го е изпратил, в тридневен срок от получаването. Писмото се прилага към делото, по което е издаден бюлетинът за съдимост.


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 109 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2022 г.) Бюлетинът за съдимост се завежда незабавно в азбучния указател в хартиен и в електронен вид, като вписването в електронен вид става чрез въвеждане на получения електронен запис или постъпилия на хартия бюлетин за съдимост в централната база данни чрез специализирания модул на ЦАИС "Съдебен статус". На вписване подлежи и датата на постъпване на хартиения бюлетин. Бюлетинът за съдимост се подрежда в картотеката по азбучен ред по собственото име на осъденото лице.
(2) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2022 г.) При получен от ЕИСС електронен бюлетин за съдимост, след получаване на бюлетина за съдимост на хартиен носител, служител от бюрото за съдимост по месторождение извършва преглед за съответствие между тях и променя статуса на електронния бюлетин в "актуален".
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 70 от 2022 г.) Когато за едно лице са съставени повече бюлетини за съдимост, те се подреждат в плик в поредност по датата на съставянето им. Върху плика се написват собственото, бащиното и фамилното име, ЕГН или ЛНЧ на осъденото лице.


Чл. 14. (1) Бюлетините, които се съхраняват в Централното бюро за съдимост, се разпределят в два раздела:
1. бюлетини за лица, родени в чужбина;
2. бюлетини за лица с неизвестно месторождение.
(2) Сведенията за осъдени извън страната български граждани, които се съхраняват в Централното бюро за съдимост, се завеждат в отделен азбучен указател. Вписват се данните, посочени в сведението. Сведенията се подреждат в отделна картотека по азбучен ред по собственото име на осъденото лице.


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 109 от 2021 г.) Хартиените бюлетини за съдимост се съхраняват в предназначени за целта технически съоръжения, които се държат заключени на място с ограничен достъп за външни лица.
(2) Забранява се изнасянето на бюлетините за съдимост от местата за съхранението им освен в случаите на разпореждане на председателя на съда или на ръководителя на Централното бюро за съдимост.


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 109 от 2021 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 70 от 2022 г.) Когато се установи, че за определено лице в бюрото за съдимост се намират бюлетини и под други имена, лицето, изпълняващо функциите на ръководител на бюрото за съдимост в съответния съд, а в Централното бюро за съдимост - неговият ръководител или определен служител юрист, прави незабавно съответните отметки в хартиените и електронните бюлетини за съдимост, в азбучния указател и в електронния архив, като съставя напомнителни бюлетини.
(2) Редът по ал. 1 се прилага и когато се установи, че за определено лице съществуват различия в единния граждански номер, в личния номер на чужденец, в датата на раждането му или други различия.


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 109 от 2021 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2022 г.) В хартиения и в електронния бюлетин за съдимост и в електронния архив служебно се отбелязват допълнителни сведения, когато:
1. (доп. - ДВ, бр. 70 от 2022 г.) престъплението, за което лицето е осъдено, е амнистирано - дата, престъпление и описание;
2. (доп. - ДВ, бр. 70 от 2022 г.) лицето е реабилитирано - вид, номер на акта, дата и описание;
3. (доп. - ДВ, бр. 70 от 2022 г.) е било допуснато или отменено условно предсрочно освобождаване - вид на акта, номер, дата, описание, престъпление, наказание и срок на условното предсрочно освобождаване;
4. (доп. - ДВ, бр. 70 от 2022 г.) определеното наказание е заменено с друго наказание - дата, престъпление, старо наказание, ново наказание и описание;
5. (доп. - ДВ, бр. 70 от 2022 г.) е било определено общо наказание по чл. 23, 25 и 27 НК. Тези данни се въвеждат в структуриран вид със следните характеристики: списък с кумулирани наказания, като се въвежда: вид наказание, категория деяние, съгласно кода и наименованието по ЕИСПП; крайна дата на извършване на престъплението. При определяне на новото наказание в ЦАИС "Съдебен статус" се вписва видът на новото наказание (код и наименование по ЕИСПП), дата, описание, вид и номер на акта, дата на акта, номер на делото, вид наказание и престъпление.
6. (доп. - ДВ, бр. 70 от 2022 г.) има дата на изтърпяване на наказанието - дата, престъпление, наказание и описание;
7. (доп. - ДВ, бр. 70 от 2022 г.) е постановен съдебен акт по чл. 425 НПК - дата, описание, вид акт, номер и дата на акта.
(2) При амнистия се посочва законът, с който е дадена.
(3) В тридневен срок от изтърпяване на наказанието органите по изпълнение на наказанията изпращат данни за изтърпяното наказание на бюрото за съдимост при съответния районен съд по месторождението на лицето или на Централното бюро за съдимост за лицата по чл. 3, ал. 1 за отбелязване в бюлетина за съдимост.
(4) Информацията по ал. 3 може да се изпраща и по електронен път и съдържа данни за осъденото лице, номера на делото и съда, постановил съдебния акт, вида на наказанието, датата на изтърпяването му, съответно - датата на освобождаването на лицето от мястото за лишаване от свобода.
(5) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2022 г.) Когато е наложено наказание "лишаване от свобода" или "пробация" данните за изтърпяването му се получават в ЦАИС "Съдебен статус" от ИСИН периодично или при поискване на служител от бюрото за съдимост по месторождение.
(6) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2022 г.) Когато в ЕИСС се съдържа информация за изтърпяно наказание "глоба", данните се получават в ЦАИС "Съдебен статус" периодично или при поискване на служител от бюрото за съдимост по месторождение.
(7) (Предишна ал. 5, изм. и доп. - ДВ, бр. 70 от 2022 г.) Съдебният служител в съответното бюро за съдимост по разпореждане на лицето, изпълняващо функциите на ръководител на бюрото за съдимост, а в Централното бюро за съдимост - служителят по разпореждане на неговия ръководител или на определен служител юрист, отбелязва незабавно или най-късно в рамките на следващия работен ден в хартиения и в електронния бюлетин за съдимост получените от ИСИН, ЕИСС и от органите по изпълнение на наказанията данни.


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 109 от 2021 г.) Съдът, който определя общото наказание по чл. 23, 25 и 27 НК, както и съдът, който постановява реабилитацията или условното предсрочно освобождаване или отменя условното предсрочно освобождаване, в тридневен срок от влизането в сила на определението изпраща на съответното бюро за съдимост извлечение от него за вписване в бюлетина за съдимост.
(2) Когато бюлетините са повече от един, вписването се извършва върху последния бюлетин.


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 109 от 2021 г.) Когато определеното наказание е заменено с друго наказание, в тридневен срок от постановяване на съдебния акт съдът, който го е постановил, уведомява за това съответното бюро за съдимост, като съобщава номера и датата на акта, с който е извършено заменянето, както и наложеното друго наказание.


Чл. 20. При отбелязване на условното предсрочно освобождаване и на реабилитацията от съд в бюлетина за съдимост се посочват номерът и датата на съдебния акт и извлечение от диспозитива му.


Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 109 от 2021 г.) (1) Поправките и отбелязванията в бюлетина за съдимост се вписват и подписват от лицето, изпълняващо функциите на ръководител на бюрото за съдимост в съответния съд, а в Централното бюро за съдимост - от неговия ръководител или от определен служител юрист.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2022 г.) Поправките и отбелязванията по ал. 1 незабавно се вписват и в електронния бюлетин за съдимост, като корекциите автоматично се отразяват в централната база данни.

Чл. 22. (1) (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. относно влизането в сила от ДВ, бр. 67 от 2020 г. - ДВ, бр. 109 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2022 г.) Когато в бюрото за съдимост се установи, че лице е било осъдено условно или е освободено условно предсрочно и в изпитателния срок е извършило ново престъпление, но съдът не се е произнесъл по изтърпяване на отложеното наказание, в тридневен срок от установяването се изпраща уведомление на съответния прокурор или съд за това обстоятелство. Уведомление до прокурора се изпраща и когато от бюрото за съдимост се установи, че към определено лице вече са били приложени разпоредбите на чл. 182, ал. 3 НК, съответно на чл. 183, ал. 3 НК, чл. 227д, ал. 4 НК, чл. 254а, ал. 4 НК, както и в други случаи, в които деецът не се наказва.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.)


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 109 от 2021 г.) Всички обстоятелства във връзка с необходимите поправки и отбелязвания на допълнителни сведения се отразяват както в хартиените, така и в електронните бюлетини за съдимост.


Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 109 от 2021 г.) Бюлетините за съдимост, по които от датата на раждането на лицата са изтекли сто години, се отделят в специална картотека и се унищожават.
(2) В азбучния указател се отбелязват определените за унищожаване бюлетини, без да се заличават имената на лицата и вписаните сведения. Отбелязванията се подписват от председателя на съда или от определен от него заместник, а в Централното бюро за съдимост - от ръководителя или от определен служител юрист.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 109 от 2021 г.) Подлежащите на унищожаване хартиени бюлетини за съдимост се унищожават по реда на Закона за националния архивен фонд.


Чл. 25. (1) При загубване или унищожаване на бюлетин за съдимост преди изтичане на срока за съхраняването му бюрото за съдимост изисква нов бюлетин от съда, постановил съдебния акт. Съставянето на нов бюлетин за съдимост се извършва по реда на чл. 7 - 10.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 109 от 2021 г., доп. - ДВ, бр. 70 от 2022 г.) Когато не може да бъде издаден нов бюлетин за съдимост поради изтичане на сроковете за съхраняване на съдебния акт, въз основа на който е издаден бюлетинът, съответното бюро за съдимост изготвя на база данните, съдържащи се в азбучния указател и в електронния архив, бюлетин за съдимост, в който на горната лява страна се прибавя думата "дубликат".

Глава трета.
БЮЛЕТИНИ ЗА НАЛОЖЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ НАКАЗАНИЯ ПО ЧЛ. 78а ОТ НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС


Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 109 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2022 г.) (1) В бюлетините за наложени административни наказания по чл. 78а НК задължително се вписват:
1. пълното име на осъденото лице, изписано на кирилица и латиница по начина, по който е изписано в документа му за самоличност; в случай че лицето е встъпило в брак, в бюлетина се вписват и пълните имена на лицето преди сключването му; когато е извършена промяна на име по реда на Закона за гражданската регистрация, на вписване подлежат и предходните имена на лицето; имената на лицето се изписват в структуриран вид (собствено име, презиме, фамилия, а за чуждите граждани - пълно име);
2. пол;
3. (доп. - ДВ, бр. 109 от 2021 г.) ЕГН, ЛН или ЛНЧ, ако притежава такъв;
4. денят, месецът и годината на раждане;
5. месторождението (за лицата с известно такова); за бюлетините за съдимост, изготвяни в ЕИСС, месторождението се въвежда посредством номенклатура на държавите съгласно таблица с трицифрен код по ISO-3166-1/трибуквен код по ISO-3166-1 и наименованието и; за осъдените граждани, родени на територията на Република България, в бюлетина за наложени административни наказания по чл. 78а НК, изготвен в ЕИСС, се въвежда в структуриран вид населеното място по код от номенклатура - ЕКАТТЕ код на населеното място и наименование;
6. гражданството/гражданствата на лицето; за изготвените в ЕИСС бюлетини за съдимост гражданството/гражданствата се въвеждат съгласно номенклатура, съдържаща списък с държави - трицифрен код по ISO-3166-1/трибуквен код по ISO-3166-1, както и наименование;
7. номер в автоматизирана дактилоскопна идентификационна система (AFIS номер) от Националния институт по криминалистика, ако в делото се съдържа информация за него;
8. вид на акта;
9. датата и номерът на съдебния акт;
10. съдът, който е постановил акта; за изготвяните в ЕИСС бюлетини за наложени административни наказания по чл. 78а НК се въвежда код по Единен информационен код на съдилищата съгласно списъка от приложение № 9 към чл. 80, ал. 2 от Правилника за администрацията в съдилищата; код на съда (код на ЕИСПП) и наименование на съда;
11. ECLI номер - само за изготвените в ЕИСС бюлетини за наложени административни наказания по чл. 78а НК;
12. вид на делото;
13. номерът и година на делото, по което е наложено административното наказание;
14. извършеното престъпление и неговата квалификация; в бюлетините за наложени административни наказания по чл. 78а НК, изготвени от ЕИСС, се въвежда категория на извършеното престъпление съгласно националното право (код по ЕИСПП и правна квалификация);
15. описание на деянието;
16. кодът на деянието съгласно Общата таблица на категориите наказуеми деяния от приложение № 8;
17. мястото на извършване на престъплението; за изготвените бюлетини в ЕИСС държавата и населеното място се въвеждат съгласно съответните номенклатури;
18. формата на вината;
19. дата на извършване на престъплението;
20. видът и размерът/срокът на наложеното административно наказание; за бюлетините, изготвени в ЕИСС, видът на наказанието се попълва чрез кода и наименованието по ЕИСПП;
21. кодът съгласно Общата таблица на категориите наказания и мерки от приложение № 8;
22. описание на наказанието;
23. началният и крайният момент на действие на наказанието;
24. датата на влизане в сила на съдебния акт.
(2) На вписване подлежи и следната допълнителна информация, в случай че съдът разполага с нея:
1. документ за самоличност в структуриран вид, номер, дата на издаване и дата на валидност на документа за самоличност на осъденото лице, както и информация за органа по издаването;
2. псевдоним и/или друго използвано име на осъденото лице - разделено на имена (собствено име, презиме, фамилия, а за чуждите граждани - пълно име);
3. пълните имена на родителите на осъденото лице в структуриран вид (собствено име, презиме, фамилия, а за чуждите граждани - пълно име).
(3) Когато бюлетинът за съдимост се съставя чрез ЕИСС, следва да съдържа информация относно:
1. датата на съставяне на бюлетина;
2. имената на изготвилия го служител и длъжността му;
3. имената на проверилия и длъжността му;
4. съда, изготвил бюлетина за съдимост - код по Единен информационен код на съдилищата съгласно списъка от приложение № 9 към чл. 80, ал. 2 от Правилника за администрацията в съдилищата; код на съда (код на ЕИСПП) и наименование на съда.


Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 109 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2022 г.) (1) Бюлетинът за наложено административно наказание по чл. 78а НК се съставя в тридневен срок от влизане в сила на съдебния акт от определен за това съдебен служител към съда, който го е постановил. Към хартиения бюлетин, който не е съставен в ЕИСС, не се прилага сканирано копие на влезлия в сила съдебен акт.
(2) Електронният бюлетин за наложено административно наказание по чл. 78а НК се съставя в ЕИСС, като се попълва в електронна форма с полета, които съответстват на съдържанието на чл. 26, и постъпва в ЦАИС "Съдебен статус" като подписан с електронен печат "xml файл".
(3) Създаденият в ЕИСС електронен бюлетин за наложено административно наказание по чл. 78а НК се подава по електронен път в ЦАИС "Съдебен статус". Същият се разпечатва на хартиен насител - картон, по образец съгласно приложение № 2 и се изпраща на бюрото за съдимост по месторождение.
(4) Постъпващите на хартиен носител бюлетини, съставяни чрез деловодни системи на съдилищата, се въвеждат от бюрата за съдимост по месторождение на лицето посредством специализиран модул за въвеждане на бюлетини за наложено административно наказание по чл. 78а НК в ЦАИС "Съдебен статус".
(5) Информацията, съдържаща се в бюлетина за съдимост при наличие на техническа възможност, се изтегля автоматично от регистрите на държавата.
(6) Съдебният служител, определен да съставя бюлетините за наложено административно наказание по чл. 78а НК, отбелязва върху хартиения бюлетин датата на съставянето му, прави заверка "Вярно извлечение от оригинала", написва собственото, бащиното и фамилното си име и се подписва.
(7) Съставеният бюлетин за наложено административно наказание по чл. 78а НК се проверява и подписва от председателя на съда или определен от него заместник, от председателя на съдебния състав, който е постановил съдебния акт, или от съдията-докладчик при разглеждане на наказателното дело като първа инстанция. Електронният бюлетин за наложено административно наказание по чл. 78а НК се подписва със сървърен печат.

Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 109 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2022 г.) Бюлетинът за наложено административно наказание по чл. 78а НК се завежда незабавно в азбучния указател в хартиен и в електронен вид, като вписването в електронен вид става чрез въвеждане на постъпилия бюлетин в централната база данни чрез специализирания модул на ЦАИС "Съдебен статус". На вписване подлежи и датата на постъпване на хартиения бюлетин.
(2) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2022 г.) При получен от ЕИСС електронен бюлетин за наложено административно наказание по чл. 78а НК, след получаване на бюлетина за наложено административно наказание по чл. 78а НК на хартиен носител, служител от бюрото за съдимост по месторождение извършва преглед за съответствие между тях и променя статуса на електронния бюлетин в "актуален".
(3) (Предишна ал. 2, изм. и доп. - ДВ, бр. 70 от 2022 г.) Бюлетинът за наложено административно наказание по чл. 78а НК се подрежда в една обща картотека заедно с бюлетините за съдимост по азбучен ред по собственото име на осъденото лице.
(4) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 70 от 2022 г.) В азбучния указател се отбелязват определените за унищожаване бюлетини, без да се заличават имената на лицата и вписаните сведения. Отбелязванията се подписват от председателя на съда или от определен от него заместник, а в Централното бюро за съдимост - от ръководителя или от определен служител юрист.


Чл. 29. В бюлетина за налагане на административно наказание по чл. 78а НК се отбелязва амнистирането на престъплението, за което на лицето е наложено административното наказание.


Чл. 30. Когато в бюрото за съдимост се установи, че административното наказание по чл. 78а НК е наложено на лице, осъждано за престъпление от общ характер или освобождавано от наказателна отговорност по глава осма НК, се изпраща уведомление до съответната прокуратура.


Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.) Бюлетините за наложени административни наказания по чл. 78а НК се съхраняват и унищожават в срок петнадесет години от влизане в сила на съдебния акт.
(2) При загубване или унищожаване на бюлетин за наложено административно наказание по чл. 78а НК преди изтичане на срока за съхранение бюрото за съдимост изисква нов бюлетин от съда, постановил съдебния акт по чл. 78а НК. Новият бюлетин се съставя съответно по реда на чл. 8 - 10.
(3) В случай че не може да бъде издаден нов бюлетин, се постъпва по реда на чл. 25, ал. 2.


Чл. 32. По искане на органите по чл. 33, ал. 5 бюрото за съдимост издава справки за наложени административни наказания по чл. 78а НК по реда на чл. 36, чл. 38, ал. 2 и чл. 40.

Глава четвърта.
СВИДЕТЕЛСТВА ЗА СЪДИМОСТ И СПРАВКИ ЗА СЪДИМОСТ


Чл. 33. (1) Бюрата за съдимост издават свидетелства за съдимост и справки за съдимост.
(2) Свидетелство за съдимост се издава на:
1. лице по негово заявление, подадено в съответното бюро за съдимост;
2. български гражданин по негово заявление, подадено в българско задгранично представителство, когато пребивава на територията на приемащата държава;
3. чужд гражданин чрез чуждестранно дипломатическо или консулско представителство в Република България или чрез българско задгранично представителство.
(3) Лице може да иска свидетелство за съдимост за свой починал възходящ, низходящ, съпруг, брат и сестра.
(4) Лице може да иска свидетелство за съдимост за свой жив възходящ, низходящ, съпруг, брат, сестра или за други лица.
(5) Справка за съдимост се издава за служебна цел на:
1. съд, прокуратура и разследващи органи;
2. органите по § 1, т. 1 и 2 от допълнителните разпоредби на Закона за защита на класифицираната информация;
3. учреждения и ведомства, когато по закон имат право да получават такива сведения;
4. съдебни органи на друга държава, когато това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна, или в акт на Европейския съюз (ЕС);
5. централен орган за предаване или приемане на информация за съдимост от страна - членка на ЕС;
6. чуждестранни дипломатически и консулски представителства в Република България за техни граждани;
7. (нова - ДВ, бр. 78 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) Централната избирателна комисия - за кандидатите за народни представители, за президент и вицепрезидент, за членове на Европейския парламент и за общински съветници и кметове.


Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 109 от 2021 г.) (1) Свидетелство за съдимост се издава на лице въз основа на заявление, генерирано от ЦАИС "Съдебен статус", в което лицето вписва допълнително необходимите данни и го подписва. Заявлението може да бъде подадено в бюрото за съдимост към всеки районен съд или в Централното бюро за съдимост.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2022 г.) Когато заявлението е подадено в бюрото за съдимост към районен съд, различен от този по месторождението на лицето, или в Централното бюро за съдимост, се извършва справка в ЦАИС "Съдебен статус". При наличие на бюлетин за съдимост служебно от бюрото за съдимост по месторождение се изискват данни за изтърпяно наказание и отбелязване на реабилитация. Когато липсват данни за изпълнение на наказанието, бюрото за съдимост по месторождение изисква служебно информацията по електронен път чрез ЦАИС от ИСИН и ЕИСС или от компетентните органи.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2022 г.) В случаите, когато лицето е осъждано, но е реабилитирано или престъплението е амнистирано, бюрото за съдимост, където е подадено заявлението, чрез лицето, изпълняващо функциите на ръководител на бюрото за съдимост в него или определен от него служител юрист, а в Централното бюро за съдимост - неговият ръководител или определен служител юрист, извършва преценка дали тези обстоятелства следва да се отразят в свидетелството за съдимост предвид целта, за която то се иска и издава свидетелството за съдимост.
(4) Когато заявлението за издаване на свидетелство за съдимост бъде подадено чрез българско задгранично представителство, Централното бюро за съдимост съставя по съответния ред свидетелство за съдимост, поставя апостил, ако е поискан, и го изпраща по надлежния ред. Свидетелството за съдимост може да бъде изпратено до българско задгранично представителство като електронно подписан документ, който се разпечатва на хартиен носител и се заверява от оправомощения в представителството служител.
(5) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2021 г., в сила от 01.09.2022 г.) Когато заявлението за издаване на свидетелство за съдимост се подава от лице, което притежава гражданство на държава, която не е членка на Европейския съюз, лице без гражданство или с неизвестно гражданство, Централното бюро за съдимост извършва проверка в системата ECRIS-TCN.

Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 109 от 2021 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2022 г.) Заявлението за издаване на свидетелство за съдимост се генерира в ЦАИС "Съдебен статус" по образец съгласно приложение № 3 и съдържа:
1. пълното име на лицето, за което се иска издаване на свидетелство за съдимост, изписано на кирилица и латиница в реда, посочен в документ за самоличност;
2. (доп. - ДВ, бр. 109 от 2021 г., в сила от 01.09.2022 г.) ЕГН, ЛН или ЛНЧ, ако притежава такъв, на лицето, за което се иска свидетелството за съдимост;
3. деня, месеца и годината на раждане на лицето, за което се иска свидетелството за съдимост;
4. месторождението на лицето, за което се иска свидетелството за съдимост;
5. гражданството на лицето, за което се иска свидетелството за съдимост;
6. пълните имена на родителите на лицето, за което се иска свидетелството за съдимост;
7. целта, за която се иска свидетелството за съдимост, а когато е за постъпване на работа - точната длъжност; посочва се и нормативният акт, който съдържа условията и реда за извършването на работата или заемането на длъжността;
8. държавата, ако свидетелството за съдимост е предназначено за чужбина.
(2) Когато свидетелството за съдимост се иска за починал възходящ, низходящ, съпруг, брат или сестра, лицето, което иска свидетелството за съдимост, посочва в заявлението и собственото, бащиното и фамилното си име и адрес за кореспонденция. Данните относно родствената връзка се проверяват от служителя в бюрото за съдимост посредством служебен достъп до Национална база данни "Население".
(3) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2021 г., в сила от 01.09.2022 г.) Когато свидетелството за съдимост се иска за жив възходящ, низходящ, съпруг, брат или сестра, лицето, което иска свидетелството за съдимост, посочва в заявлението и собственото, бащиното и фамилното си име, адрес за кореспонденция и прилага изрично писмено пълномощно, а когато е за други лица - изрично нотариално заверено пълномощно, съдържащо пълните имена на упълномощителя, изписани на кирилица и на латиница в реда, посочен в документ за самоличност. Заявлението може да се подаде и от адвокат по силата на пълномощно по чл. 33 от Гражданския процесуален кодекс в обикновена писмена форма.
(4) Когато собственото, бащиното и фамилното име на лицето, за което се иска свидетелството за съдимост, са променени след навършване на 14-годишна възраст поради встъпване в брак, осиновяване или на други основания, в заявлението се посочват допълнително и имената по рождение.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2021 г., в сила от 01.09.2022 г.) При подаване на заявление за издаване на свидетелство за съдимост се представя в оригинал лична карта - за българските граждани, или документ за самоличност или документ за пребиваване, издаден от компетентен орган по реда на Закона за българските лични документи - за чужденците. Когато се иска издаване на свидетелство за съдимост на чужденец, който не представя издаден български документ за самоличност или за пребиваване и удостоверява самоличността си само с националния си документ за самоличност, се издава документ по образец съгласно приложение № 3а.
(6) В заявлението се посочва постановената съдебна реабилитация или амнистията, ако има такива, и се представят необходимите доказателства.
(7) (Отм. - ДВ, бр. 70 от 2022 г.)
(8) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 70 от 2022 г.) Чужденец, който не подлежи на вписване в регистъра на населението съгласно Закона за гражданската регистрация, прилага към заявлението по ал. 1 и документ, издаден от компетентен орган, удостоверяващ данни за месторождението и родителите му, преведено на български език по съответния ред.
(9) (Отм. - ДВ, бр. 70 от 2022 г.)

Чл. 35а. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2022 г.) Издаване на електронно свидетелство за съдимост се извършва от Министерството на правосъдието след подаване на заявление по електронен път.
(2) Електронно свидетелство за съдимост не се издава в случаите по чл. 33, ал. 3 и 4.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2022 г.) Заявител може да бъде само български гражданин, който притежава електронен идентификатор по реда на Закона за електронната идентификация или на което е издаден квалифициран електронен подпис или друго средство по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, необходимо за идентифицирането на заявителя и за заявяването на електронното свидетелство за съдимост. Системата автоматично зарежда данните по чл. 35, ал. 1 с изключение на т. 7 и 8, като заявителят въвежда допълнително информация за целта, за която се иска свидетелството за съдимост, а когато е за постъпване на работа - точната длъжност и информация за държавата, когато е предназначено за чужбина.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2021 г.) След идентифициране на заявителя системата генерира регистрационен номер на заявката и визуализира информация, въз основа на която заявителят заплаща държавна такса за извършване на услугата.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2021 г.)
(6) Министерството на правосъдието предоставя възможност на заявителя да въведе електронен адрес за получаване на код за достъп до електронното свидетелство за съдимост. Електронното свидетелство за съдимост е достъпно чрез предоставения код не по-късно от три работни дни след постъпване на държавната такса по посочената банкова сметка.
(7) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 109 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2022 г.) Електронното свидетелство за съдимост се генерира в електронен формат. Когато се издава за лице, което не е осъждано, се полага сървърен печат на Министерството на правосъдието. В случай на наличие на осъждане или предназначение за чужбина електронното свидетелство за съдимост се подписва и от определения служител юрист в Централното бюро за съдимост при Министерството на правосъдието.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. относно влизането в сила от ДВ, бр. 67 от 2020 г. - ДВ, бр. 109 от 2021 г., доп. - ДВ, бр. 70 от 2022 г.) Електронното свидетелство за съдимост е достъпно на интернет страница на Министерството на правосъдието чрез предоставения код за достъп, визуализирано по образец, съгласно приложение № 4, когато лицето е неосъждано и не са му налагани административни наказания по чл. 78а НК. При наличие на осъждане и/или наложени административни наказания по чл. 78а НК електронното свидетелство за съдимост се визуализира по образец съгласно приложение № 4а.
(9) Електронното свидетелство за съдимост важи за срок шест месеца от датата на издаването му.
(10) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г.) Електронното свидетелство за съдимост само в електронния си вид, достъпно на интернет страница на Министерството на правосъдието, има същата сила като свидетелството за съдимост, издадено на хартиен носител.
(11) (Отм. - ДВ, бр. 70 от 2022 г.)
(12) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 109 от 2021 г.) Всички обстоятелства във връзка с издаване на електронно свидетелство за съдимост се съхраняват в информационната система на Министерството на правосъдието за срок от 20 години.


Чл. 35б. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2018 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 109 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2022 г.) Издаване на електронно служебно свидетелство за съдимост (ЕССС) се извършва от Министерството на правосъдието след подаване на заявление по електронен път от централните и териториалните органи на изпълнителната власт, от Висшия съдебен съвет и органите на съдебната власт, както и от Народното събрание, Централната избирателна комисия, Националната служба за охрана, Сметната палата, Българската народна банка, Комисията за финансов надзор и Националния институт на правосъдието чрез оправомощени от тях лица.
(2) Електронното служебно свидетелство за съдимост не се издава в случаите по чл. 33, ал. 3 и 4.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2022 г.) Заявител може да бъде само длъжностно лице от администрацията на органите по ал. 1, оправомощено да получава достъп до данните за съдимост на лица, по отношение на които нормативен акт предвижда служебно установяване на съдебния статус.
(4) Заявлението по ал. 1 се подава по образец чрез попълване на електронна форма, която се достъпва на интернет страница на Министерството на правосъдието, като идентифицирането на заявителя се извършва с квалифициран електронен подпис.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2022 г.) В заявлението по ал. 1 се попълва ЕГН на лицето, за което се иска издаване на ЕССС, и системата визуализира допълнителна информация за лицето.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2022 г.) Заявителят попълва допълнително информация за целта, за която се иска свидетелството за съдимост, а когато е за постъпване на работа - точната длъжност. Посочва се нормативният акт и конкретните разпоредби от него.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 109 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2022 г.) Електронно служебно свидетелство за съдимост се издава незабавно, а при необходимост от информация, налична в бюрото за съдимост към районния съд по месторождение на лицето - в срок не по-късно от три работни дни от датата на заявяване.
(8) За издаване на ЕССС не се дължи държавна такса.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 109 от 2021 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 70 от 2022 г.) Електронното служебно свидетелство за съдимост се генерира в електронен формат по образец съгласно приложение № 5 чрез информационната система на Министерството на правосъдието. Когато се издава за лице, което не е осъждано, се полага сървърен печат на Министерството на правосъдието. В случай на наличие на осъждане и/или наложено административно наказание по чл. 78а НК електронното служебно свидетелство за съдимост се подписва и от определения служител юрист в Централното бюро за съдимост при Министерството на правосъдието съгласно приложение № 5а.
(10) Електронното служебно свидетелство за съдимост важи за срок от шест месеца от датата на издаване.
(11) (Отм. - ДВ, бр. 70 от 2022 г.)
(12) Всички обстоятелства във връзка с издаване на ЕССС се съхраняват в информационната система на Министерството на правосъдието. В информационната система за издаване на ЕССС задължително се пазят записи за заявяването на всяко ЕССС, за лицето, заявило издаването и/или получило ЕССС, за времето на заявяването/получаването. Записите не подлежат на изтриване за срок от 20 години и са защитени с криптографски методи.
(13) Всяко лице може да получи справка за заявените за него ЕССС. Справките се предоставят след подаване на изрично заявление до Министерство на правосъдието или при техническа възможност на лицето директно на интернет страница на Министерство на правосъдието.

Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 109 от 2021 г.) Справката за съдимост се издава въз основа на искане на съответния орган. Искането трябва да съдържа данните, посочени в чл. 35, ал. 1 и 4. В искането имената на чуждите граждани задължително се изписват и на кирилица. Данните по чл. 35, ал. 1, т. 6 се посочват, ако са известни на органа, поискал справката.
(2) Искането по ал. 1 се изпраща до бюрото за съдимост по месторождение на лицето, за което се иска справката. В справката се посочват всички осъждания, независимо от последвалата амнистия или реабилитация, и се написват собственото, бащиното и фамилното име на служителя, изготвил справката. Копия от бюлетините за съдимост се изпращат на органа, направил искането, по преценка на председателя на районния съд или определен от него заместник в зависимост от целта, за която се иска справката. В Централното бюро за съдимост тази преценка се прави от неговия ръководител или от определен служител юрист.
(3) Справката се изпраща служебно на органа, направил искането.
(4) В неотложни случаи съответният орган може да подаде искане за издаване на справка за съдимост по факс или по електронен път, като се мотивира за това.
(5) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2021 г., в сила от 01.09.2022 г.) По искане на органа по ал. 1 справка за съдимост за лице, което притежава гражданство на държава, която не е членка на Европейския съюз, лице без гражданство или с неизвестно гражданство се издава след извършване на проверка от Централното бюро за съдимост в системата ECRIS-TCN.
(6) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2021 г., в сила от 01.09.2022 г.) В справката за съдимост за лице по ал. 5 Централното бюро за съдимост включва и информация за всяка присъда, постановена в държава, която не е членка на Европейския съюз, в случай че разполага с нея.
(7) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2021 г., в сила от 01.09.2022 г.) По искане на органа по ал. 1 проверка в системата ECRIS-TCN може да се направи и за български гражданин или гражданин на друга държава членка, когато съществува съмнение, че това лице може да притежава и гражданство на държава, която не е членка на Европейския съюз.


Чл. 36а. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2014 г., в сила от 15.07.2014 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 109 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2022 г.) Органите по чл. 33, ал. 5, т. 1 - 2 могат да получават електронна справка за съдимост, която се генерира от ЦАИС "Съдебен статус".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 109 от 2021 г.) Електронната справка за съдимост по ал. 1 се получава след попълване от органите по чл. 33, ал. 5, т. 1 - 2 на заявление в електронна форма до съответното бюро за съдимост. Заявлението трябва да съдържа данните, посочени в чл. 35, ал. 1 и 4. Заявлението може да съдържа част от данните, посочени в чл. 35, ал. 1 и 4, когато се отнасят за чужденци.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 109 от 2021 г.) Ръководителите на органите по чл. 33, ал. 5, т. 1 - 2 определят служител/и с права за заявяване на електронни справки за съдимост.
(4) Получената електронна справка за съдимост, възпроизведена на хартиен носител и заверена от служителя/ите по ал. 3, има доказателствена сила.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 109 от 2021 г.) Министерството на правосъдието сключва двустранни споразумения с органите по чл. 33, ал. 5, т. 1 - 2 за предоставяне на достъп до електронни справки за съдимост по ал. 1.


Чл. 36б. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 109 от 2021 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2022 г.)

Чл. 37. (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2014 г., в сила от 15.07.2014 г., доп. - ДВ, бр. 70 от 2022 г.) Заявленията и исканията за издаване на свидетелства и справки за съдимост се завеждат във входящ регистър на хартиен носител и в електронния архив, освен в случаите по чл. 35а, 35б и 36а.


Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 109 от 2021 г.) Свидетелство за съдимост се издава в деня на поискването, но не по-късно от три работни дни.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2014 г., в сила от 15.07.2014 г.) Справка за съдимост се издава в деня на поискването, но не по-късно от следващия работен ден, с изключение на случаите по чл. 36а.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2014 г., в сила от 15.07.2014 г.) В неотложни случаи справката за съдимост се издава незабавно, но не по-късно от деня на поискването, с изключение на случаите по чл. 36а.
(4) Когато е поискано издаване на справка за съдимост, но се установи, че в бюрото за съдимост се намира бюлетин за съдимост на лице, за което данните за самоличност са сходни, но не съвпадат напълно с посочените в искането, издава се специална справка, в която това обстоятелство се отбелязва.


Чл. 39. (1) (Доп. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 109 от 2021 г.) В свидетелството за съдимост се вписват данните по чл. 35, ал. 1, т. 1 - 5 и 7, както и всички осъждания на лицето.
(2) В свидетелството за съдимост не се вписва осъждането за престъпление:
1. което е амнистирано;
2. за което лицето е реабилитирано.
(3) Осъждане, за което лицето е реабилитирано, се вписва само когато реабилитацията съгласно закон или указ не заличава последиците от осъждането. В този случай в свидетелството за съдимост се отбелязва, че лицето е реабилитирано, и се посочва датата на реабилитацията.
(4) Осъжданията се вписват в свидетелството за съдимост по реда на влизане в сила на съдебните актове.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2022 г.) В свидетелството за съдимост се отбелязва целта, за която то се издава. Когато то се отнася за постъпване на работа, отбелязва се точната длъжност, за която кандидатства лицето.


Чл. 40. (1) В справката за съдимост се вписват всички осъждания и наложени административни наказания по чл. 78а НК.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2014 г., в сила от 15.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. относно влизането в сила от ДВ, бр. 67 от 2020 г. - ДВ, бр. 109 от 2021 г.) Свидетелството за съдимост и справката за съдимост, в които има вписани осъждания, се подписват от определения служител в съответното бюро за съдимост и от лицето, изпълняващо функциите на ръководител на бюрото за съдимост в съответния съд, а тези, издавани от Централното бюро за съдимост - от определения служител и от неговия ръководител или от определен служител юрист с изключение на случаите по чл. 36а. Под подписите се написват името и фамилията на съответните длъжностни лица и се полага печат.


Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г., доп. - ДВ, бр. 58 от 2014 г., в сила от 15.07.2014 г., доп. - ДВ, бр. 70 от 2022 г.) Свидетелството за съдимост и справката за съдимост се издават на хартиен носител, освен в случаите по чл. 35а, 35б и 36а, без поправки и задрасквания.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2014 г., в сила от 15.07.2014 г.) Свидетелството за съдимост и справката за съдимост, в които няма вписано осъждане, се подписват от определения служител в съответното бюро за съдимост, с изключение на случаите по чл. 36а. Под подписа си той написва името и фамилията си и полага печат.


Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 109 от 2021 г.) Когато свидетелството или справката за съдимост се издават, за да послужат в чужбина, те се подписват от определения служител в съответното бюро за съдимост и от лицето, изпълняващо функциите на ръководител на бюрото за съдимост в съответния съд, а тези, издавани от Централното бюро за съдимост - от определения служител и от неговия ръководител или от определен служител юрист. Под подписите се написват името и фамилията на съответните длъжностни лица и се полага печат.


Чл. 43. Свидетелството за съдимост важи за срок шест месеца от датата на издаването му.


Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. относно влизането в сила от ДВ, бр. 67 от 2020 г. - ДВ, бр. 109 от 2021 г.) Свидетелство за съдимост се издава срещу заплащане на държавна такса, определена с Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, одобрена с Постановление № 167 на Министерския съвет от 1992 г. (ДВ, бр. 71 от 1992 г.).


Чл. 45. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 109 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2022 г.) Свидетелството за съдимост на неосъждано лице се издава по образец съгласно приложение № 6. Свидетелство за съдимост на осъждано лице се издава по образец съгласно приложение № 6а.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 109 от 2021 г.) Справката за съдимост се издава по образец съгласно приложение № 7.


Чл. 46. (1) Справка за осъждане на лице или препис от бюлетин за съдимост се издава по реда на тази наредба по искане на чуждестранен орган, когато това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна, или при условията на взаимност, както и по дипломатически път.
(2) Справка за съдимост за български граждани се издава за служебна цел при поискване от чуждестранни дипломатически и консулски представителства в Република България. В искането се посочва конкретно служебната цел.
(3) Предоставянето на справки за съдимост по ал. 2 става при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

Глава пета.
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО


Чл. 47. (1) Централното бюро за съдимост изпълнява задълженията на Министерството на правосъдието като централен орган по международни двустранни и многостранни договори и по актовете на ЕС относно приемане и предаване на информация за съдимост с други държави.
(2) Обменът на информация за съдимост с други държави се осъществява съгласно условията, посочени в съответния международен договор.


Чл. 48. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.) (1) Централното бюро за съдимост събира, съхранява и предоставя информация относно гражданството или гражданствата на лицата, за които има постановени присъди от български съд.
(2) При постановена присъда от български съд срещу гражданин на друга държава членка Централното бюро за съдимост уведомява веднага след постъпване на бюлетина за съдимост централния орган на съответната държава членка.
(3) Алинея 2 се прилага и когато осъдено лице е едновременно български гражданин и гражданин на друга държава членка.
(4) Централното бюро за съдимост незабавно предава информация на централния орган на друга държава членка по гражданството на лицето за последващо изменение или заличаване на данни, съдържащи се в регистъра за съдимост.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 109 от 2021 г.) В случаите на ал. 2 - 4 при искане на държавата членка Централното бюро за съдимост изпраща и препис от съответните присъди или други наложени мерки.
(6) В случаите на ал. 2 - 5 Централното бюро за съдимост може да уведоми централния орган на другата държава членка, че информацията за присъди и решения, постановени в Република България, не може да се използва за други цели освен за целите на наказателно производство.


Чл. 49. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.) (1) Централното бюро за съдимост съхранява цялата информация за български граждани, която му е предадена по реда на чл. 48, ал. 2 - 4, с цел предоставянето и при запитване от централен орган на друга държава членка.
(2) В случаите на чл. 48, ал. 4 Централното бюро за съдимост отразява и съхранява съответните изменения и заличавания в информацията за български гражданин.
(3) За целите на предаването на данни на друга държава членка се използва само информация, която е актуализирана в съответствие с ал. 2.


Чл. 50. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.) (1) Искане за информация от регистъра за съдимост на друга държава членка за целите на наказателното производство срещу дадено лице или за други цели се подава чрез Централното бюро за съдимост, което отправя искане към централния орган на другата държава членка.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. относно влизането в сила и доп. - ДВ, бр. 109 от 2021 г., в сила от 01.09.2022 г.) Физическо лице може да поиска чрез Централното бюро за съдимост информация за своето досие за съдимост от централен орган на друга държава членка само при условие, че е български гражданин или гражданин на другата държава членка, или пребивава или е пребивавал в Република България или другата държава членка. Право да поиска информация за съдимост има и лице, което притежава гражданство на държава, която не е членка на Европейския съюз, лице без гражданство или с неизвестно гражданство.
(3) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2021 г., в сила от 01.09.2022 г.) В случай на съответствие в системата ECRIS-TCN при проверка по чл. 34, ал. 5 и чл. 36, ал. 5 и 7 Централното бюро за съдимост отправя искане към централния орган на съответната държава членка.
(4) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2021 г., в сила от 01.09.2022 г.) При искане по ал. 2 информацията се предоставя на лицето в срок до 25 работни дни срещу заплащане на държавна такса, определена с Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, съгласно приложение № 7а.


Чл. 50а. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.) (1) При постъпило искане от централен орган на друга държава членка за предоставяне на информация от регистъра за съдимост за целите на наказателно производство Централното бюро за съдимост предоставя информация относно:
1. присъди и решения, постановени в Република България за лица с българско гражданство;
2. присъди, постановени в други държави членки за лица с българско гражданство, които са предадени, съхранявани и вписани в регистъра за съдимост;
3. съдебни актове за лица с българско гражданство, постановени в трети страни и предадени на Централното бюро за съдимост.
(2) При постъпило искане от централен орган на друга държава членка за предоставяне на информация от регистъра за съдимост за цели, различни от наказателно производство, Централното бюро за съдимост предоставя следната информация при спазване на националното законодателство:
1. присъди и решения, постановени в Република България за лица с българско гражданство, и;
2. съдебни актове за лица с българско гражданство, постановени в трети страни и предадени на Централното бюро за съдимост.
(3) В случаите на ал. 2 Централното бюро за съдимост предава при спазване на националното законодателство и информация, съхранявана съгласно чл. 49, ал. 1 и 2.
(4) В случаите, когато Централното бюро за съдимост е било уведомено за забрана за използване на предадената информация за други цели освен за целите на наказателното производство, то уведомява централния орган на запитващата държава членка коя държава членка е предала информацията.
(5) При постъпило искане от трета страна за предоставяне на информация от регистъра за съдимост Централното бюро за съдимост може да предостави информация за присъди, постановени в други държави членки, при спазване на условията в ал. 1 - 4.
(6) В случаите, когато се иска от централния орган на друга държава членка информация от регистъра за съдимост за гражданин на друга държава членка, гражданин на трета страна или лице без гражданство, Централното бюро за съдимост предоставя следната информация:
1. за целите на наказателно производство - цялата налична информация по чл. 40, ал. 1;
2. за цели, различни от наказателно производство - при спазване на националното законодателство.


Чл. 50б. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. относно влизането в сила и доп. - ДВ, бр. 109 от 2021 г., в сила от 01.09.2022 г.) Исканията за информация и отговорите на искания за информация за съдимост от държава членка се изготвят съгласно формуляр по образец съгласно приложение № 8. Исканията и отговорите се изпращат чрез системата ECRIS или ако това не е възможно - по друг начин, позволяващ писмен запис и удостоверяване на автентичността.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 109 от 2021 г.) Отговорът на искане за информация за съдимост се придружава от справка за съдимост, когато е поискана от централен орган на друга държава - членка на ЕС, или от свидетелство за съдимост, когато е поискано от гражданин, чрез централен орган на друга държава - членка на ЕС. Централното бюро за съдимост посочва кода на наказуемото деяние в съответствие с таблицата на наказуеми деяния от приложение № 8.
(3) Централното бюро за съдимост подава и приема искания от централните органи на другите държави членки, изпратени по системата ECRIS, на български и на английски език.
(4) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 109 от 2021 г.) При получено запитване от централен орган на държава членка чрез системата ECRIS, с оглед изпълнение на задълженията по чл. 50а, ал. 1 - 3, Централното бюро за съдимост изпраща чрез ЦАИС "Съдебен статус" искане за информация до бюрото за съдимост при районния съд по месторождение на лицето. Искането съдържа пълно име на лицето, ЕГН (в случай че лицето има такова), дата на раждане, място на раждане, гражданство и цел на запитването.
(5) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 109 от 2021 г.) Бюрото за съдимост при районния съд по месторождение връща чрез ЦАИС "Съдебен статус" отговор на искането за информация съобразно разпоредбите на чл. 50а, ал. 1 - 3, който съдържа:
1. информация за осъждането (съд, постановил акта, дата на съдебния акт, дата на влизане в сила на съдебния акт);
2. информация за всяко от наказуемите деяния (дата, място на наказуемото деяние, правна квалификация на наказуемото деяние и приложими законови разпоредби, кода на деянието в съответствие с Общата таблица на категориите наказуеми деяния от приложение № 8);
3. информация за наказанията, както и за всякакви съпътстващи наказания, мерки за сигурност и последващи решения, променящи изпълнението на наказанията (вид наказание и код в съответствие с Общата таблица на категориите наказания и мерки от приложение № 8).
(6) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 109 от 2021 г.) След получаване на отговора от бюрото за съдимост при районния съд по месторождение Централното бюро за съдимост изпраща чрез системата ECRIS отговор на запитването до централния орган на държавата членка, поискала информацията.

Чл. 50в. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.) (1) Централното бюро за съдимост изпраща отговор на искане, отправено от централен орган на друга държава членка по смисъла на чл. 50, ал. 1, незабавно, но не по-късно от 10 работни дни от деня на получаване на искането.
(2) В случаите, когато е необходимо предоставяне на допълнителна информация за идентификация на лицето, Централното бюро за съдимост се консултира незабавно с централния орган на другата държава членка, отправил искането, с цел изготвяне на отговор в рамките на 10 работни дни от получаване на искането.
(3) Централното бюро за съдимост изпраща отговор на искане, отправено чрез централен орган на друга държава членка по смисъла на чл. 50, ал. 2, в срок от 20 работни дни от деня на получаване на искането.


Чл. 50г. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.) Личните данни, получени в отговор на отправено искане от Централното бюро за съдимост, се обработват при условията и по реда на Закона за защита на личните данни и в съответствие с целите, за които са били поискани.


Чл. 50д. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2021 г., в сила от 01.09.2022 г.) (1) В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2019/816 Централното бюро за съдимост създава запис на данни в системата ECRIS-TCN за всяко лице, осъдено или освободено от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на територията на Република България, което е:
1. гражданин единствено на държава, която не е членка на Европейския съюз;
2. едновременно гражданин на държава членка и на държава, която не е членка на Европейския съюз;
3. без гражданство или гражданството му не е известно.
(2) Записът съдържа буквено-цифрени данни и данни за пръстови отпечатъци. Данните за пръстови отпечатъци се въвеждат в записа, когато на лицето е наложено наказание лишаване от свобода за срок не по-малко от шест месеца, включително и когато изпълнението му е отложено.
(3) За целите на включването на пръстови отпечатъци в записа Централното бюро за съдимост изпраща искане за предоставяне на съответните данни за лицата по ал. 1 до Националния институт по криминалистика към Министерството на вътрешните работи. Редът и начинът за предоставянето на необходимите данни се определят със споразумение между Министерството на правосъдието и Министерството на вътрешните работи.
(4) Запис на данни за лицата по ал. 1 се създава и когато присъдите срещу тях са постановени преди началната дата за въвеждане на данните в системата ECRIS-TCN, определена от Европейската комисия.

Чл. 50е. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2021 г., в сила от 01.09.2022 г.) Записът на данни се заличава:
1. след изтичане на срока по чл. 24, ал. 1 или съответно по чл. 31, ал. 1;
2. при отмяна на влязла в сила присъда по реда на глава тридесет и трета от НПК;
3. в случай че престъплението, за което лицето е осъдено, е амнистирано.

Чл. 50ж. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2021 г., в сила от 01.09.2022 г.) При запитване от страна на Евроюст съгласието по чл. 17, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2019/816 се предоставя от министъра на правосъдието.

Глава шеста.
КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА БЮРАТА ЗА СЪДИМОСТ


Чл. 51. (1) Председателят на районния съд упражнява постоянен и непосредствен контрол върху дейността на бюрото за съдимост.
(2) Ръководителят на Централното бюро за съдимост упражнява постоянен и непосредствен контрол върху дейността му.
(3) Председателят на районния съд и ръководителят на Централното бюро за съдимост контролират дали унищожаването на бюлетините за съдимост и на бюлетините за наложени административни наказания по чл. 78а НК се извършва по установения ред, проверяват спазено ли е съответствието между вписаните в азбучниците обстоятелства за осъдените лица и тези, вписани в бюлетините, подредени в картотеките, както и изпълнението на други изисквания на наредбата.
(4) При констатирани нарушения контролиращите лица дават препоръки и срокове за отстраняването им, ако не са налице обстоятелства за търсене на дисциплинарна или друга отговорност.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (1) Председателите на районни съдилища до края на месец януари на съответната година изпращат в Министерството на правосъдието списък с имената и образци от подписите на длъжностните лица, които ще подписват свидетелствата за съдимост и справките за съдимост.
(2) При промяна в списъка председателите на районните съдилища уведомяват министъра на правосъдието в тридневен срок от настъпване на обстоятелството и изпращат образци от подписите на новите длъжностни лица, които ще подписват свидетелствата за съдимост и справките за съдимост.


§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г., отм. - ДВ, бр. 109 от 2021 г.)

Заключителни разпоредби


§ 2. Министърът на правосъдието уведомява Генералния секретариат на Европейската комисия за правомощието по чл. 47, ал. 1 в едномесечен срок от влизане в сила на наредбата.


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.) Тази наредба въвежда разпоредбите на Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета от 26 февруари 2009 г. относно организацията и съдържанието на обмена на информация, получена от регистрите за съдимост, между държавите членки (ОВ, L 93 от 7.04.2009 г.) и Решение 2009/316/ПВР на Съвета от 6 април 2009 г. за създаване на Европейска информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS) в изпълнение на чл. 11 от Рамково решение 2009/315/ПВР (ОВ, L 93 от 7.04.2009 г.).


§ 4. Тази наредба се издава на основание чл. 77, ал. 4 от Закона за съдебната власт и отменя Наредба № 1 от 2000 г. за организацията и работата на бюрата за съдимост (ДВ, бр. 10 от 2000 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2008 Г. ЗА ФУНКЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА БЮРАТА ЗА СЪДИМОСТ


(ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 15.02.2013 Г.)

§ 26. Наредбата влиза в сила от 15 февруари 2013 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2008 Г. ЗА ФУНКЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА БЮРАТА ЗА СЪДИМОСТ


(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 15.07.2014 Г.)

§ 9. Тази наредба влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2008 Г. ЗА ФУНКЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА БЮРАТА ЗА СЪДИМОСТ


(ОБН. - ДВ, БР. 78 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 09.10.2015 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2008 Г. ЗА ФУНКЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА БЮРАТА ЗА СЪДИМОСТ

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2008 Г. ЗА ФУНКЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА БЮРАТА ЗА СЪДИМОСТ


(ОБН. - ДВ, БР. 109 ОТ 2021 Г.)

§ 16. Наредбата въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2019/884 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за изменение на Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета във връзка с обмена на информация за гражданите на трети държави и във връзка с Европейската информационна система за съдимост (ECRIS) и за замяна на Решение 2009/316/ПВР на Съвета (ОВ, L 151/143 от 7 юни 2019 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2008 Г. ЗА ФУНКЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА БЮРАТА ЗА СЪДИМОСТ


(ОБН. - ДВ, БР. 109 ОТ 2021 Г.)

§ 17. В едномесечен срок от влизане на наредбата в сила министърът на правосъдието уведомява Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) за централния орган по чл. 34, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/816.

§ 18. Параграфи 5, 6, 8, 9, 10, 11 и 14 влизат в сила от 1 септември 2022 г.

§ 19. В § 49 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост (обн., ДВ, бр. 67 от 2020 г.; изм., бр. 108 от 2020 г.) думите "1 януари 2022 г." се заменят с "1 септември 2022 г.".

Приложение № 1 към чл. 8, ал.3

(Предишно Приложение № 1 към чл. 8, ал. 2, изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 109 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2022 г.)Приложение № 2 към чл. 27, ал. 3

(Предишно Приложение № 5 към чл. 27, ал. 1, изм. - ДВ, бр. 67 от 2020 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 109 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2022 г.)