навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № Н-4 ОТ 20 МАЙ 2008 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ БРОЯ НА УЧЕНИЦИТЕ В ПАРАЛЕЛКА, ДЕЛЕНИЕТО НА ПАРАЛЕЛКИТЕ НА ГРУПИ И ИНДИВИДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА И УЧИЛИЩАТА ПО КУЛТУРАТА

Издадена от министъра на културата

Обн. ДВ. бр.50 от 30 Май 2008г., изм. ДВ. бр.62 от 10 Август 2010г., изм. ДВ. бр.63 от 16 Август 2011г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 28 Март 2014г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът в училищата по изкуствата и училищата по културата за определяне на:
1. броя на учениците в паралелка, полуинтернатна група и общежитие;
2. делението на паралелките на групи;
3. индивидуалното обучение.

Чл. 2. Броят на паралелките в училищата, на учениците в тях, деленето на паралелките на групи, броят на учениците в полуинтернатна група и общежитие се определят от директора на съответното училище.

Раздел II.
Условия за определяне на брой паралелки и брой на ученици в паралелка


Чл. 3. (1) Броят на паралелките в училищата се определя в началото на учебната година или в първия от класовете при приема, като броят на учениците се разделя на норматива за максимален брой ученици в паралелка.
(2) При определяне броя на паралелките по реда на ал. 1 нормативът за максимален брой ученици в паралелка може да бъде завишен, но с не повече от 6 ученици.


Чл. 4. (1) Нормативът за минимален и максимален брой ученици в паралелка за:
1. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г.) подготвителна група, преди постъпване в първи клас, е минимален 12 и максимален 16 ученици;
2. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г.) I - IV клас - минимален 16 и максимален 22 ученици;
3. V - ХII клас - минимален 18 и максимален 24 ученици.
(2) Броят на учениците в паралелка може да бъде определен и над норматива за максимален брой, но с не повече от 6 ученици.
(3) При утвърждаване на държавния план-прием броят на учениците в паралелка може да бъде определен над норматива за максимален брой съгласно ал. 2 само при изготвянето на заявка за приема по реда на чл. 4 от Наредба № 1 от 2003 г. за определяне на условията и реда за утвърждаване на държавния план-прием в училищата по изкуствата (ДВ, бр. 27 от 2003 г.).


Чл. 5. При недостатъчен брой ученици за образуване на паралелки в първия от класовете на приема при условията на чл. 3, ал. 1 паралелките се формират, както следва:
1. една паралелка - при минимален брой ученици, равен на норматива за минимален брой ученици;
2. две паралелки - при минимален брой 16 ученици във всяка от тях;
3. трета и следваща паралелка - когато броят на учениците, разделен на норматива за максимален брой, е с остатък 15 ученици, след което учениците се разпределят равномерно в паралелките от съответния клас.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., в сила от 28.03.2014 г.) Изключения от минималния брой ученици се допускат с разрешение на министъра на културата по мотивирано предложение на директора, ако са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г.) В случаите по ал. 1 броят на учениците в паралелка не може да бъде по-малък от 10.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., в сила от 28.03.2014 г.) Искането по ал. 1 се представя в срок три работни дни след приключване на приемните изпити за съответната учебна година.


Чл. 7. (1) Когато във втория и следващите класове при ученици от дневна форма на обучение броят на учениците в паралелка се намали под 16, паралелките могат да се формират, както следва:
1. при паралелки с еднакви специалности/професии учениците се разпределят между останалите паралелки по специалността/професията в училището;
2. паралелките с две и повече различни специалности/професии от едно училище се сливат;
3. паралелката се запазва със съществуващия брой ученици, ако е единствена по тази специалност в страната и учениците не са навършили 16-годишна възраст;
4. учениците преминават на самостоятелна форма на обучение, ако са навършили 16-годишна възраст.
(2) Когато няма възможност за промяна по ал. 1, учениците се прехвърлят в друго училище по същата специалност/професия.
(3) В последния клас на училищата по изкуствата и по културата паралелките могат да съществуват при минимален брой 13 ученици.

Раздел III.
Деление на паралелките на групи


Чл. 8. Паралелките в училищата по изкуства и училищата по култура могат да се делят на следните групи:
1. по чужди езици:
а) в I - IV клас, когато паралелката е с най-малко 21 ученици, които изучават един и същ език, а когато учениците изучават различни чужди езици, група се формира с най-малко 10 ученици, ако съответният език не се изучава в други паралелки от същия клас;
б) в останалите класове с паралелки най- малко 25 ученици, група се формира, когато се изучават един и същ първи или втори чужд език, а при паралелки, в които учениците изучават различни чужди езици, група се образува с най-малко 10 ученици, ако този език не се изучава в други паралелки от същия клас;
в) когато учениците изучават различни езици, група се образува с най-малко 10 ученици в паралелка или от други паралелки от същия клас;
г) по италиански език за професия "музикант-вокалист" група се образува с най-малко 6 ученици;
2. по информатика и информационни технологии се формират две групи с най-малко 8 ученици.


Чл. 9. Паралелките, формирани от различни профили или специалности/професии, се делят на групи при провеждане на обучението по профилиращите предмети и по учебните предмети по професионална подготовка, различни за съответните специалности/професии.


Чл. 10. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г.) При обучение по професиите "музикант-инструменталист", "музикант-вокалист", "акордьор" и "музикален оформител" паралелките могат да се делят на следните групи:
1. по солфеж, елементарна теория на музиката, хармония и по музикално-теоретична подготовка се формира група от 8 до 12 ученици, като паралелката може да се дели на две групи, когато броят на учениците в паралелка е от 16 до 24, или на три групи, когато броят на учениците в паралелка е 25 или по-голям;
2. по камерна музика, ансамблово свирене и вокални ансамбли се формира група съобразно броя на учениците в съответния състав;
3. (доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) по четене на хорови партитури, корепетиторска практика и дирижиране от клавир се формират групи от 3 до 6 ученици;
4. по оркестрови трудности се формират групи по една и съща специалност от 9 до 12 ученици, а когато броят на учениците от випуска по една и съща специалност е по-малък - съобразно броя на учениците;
5. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) по актьорско майсторство, сценична реч, пластика, исторически и модерни танци за професия "музикант-вокалист" се формира една обща група с най-малко 6 ученици;
6. по теория и по методика на специалността се формира сборна група от випуск по професионални направления, професии и специалности.
(2) Индивидуално обучение се провежда по музикален инструмент, клавирен съпровод, класическо пеене, поп и джаз пеене и народно пеене за професиите "музикант-инструменталист", "музикант-вокалист", "лютиер" и "балетист".


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., в сила от 28.03.2014 г.) (1) При обучението по професиите "Балетист" и "Танцьор" паралелките могат да се делят на групи, когато в тях се обучават ученици по една и съща специалност, както следва:
1. за учениците за специалност "Класически танц", професия "Балетист", паралелките могат да се делят на две групи по учебните предмети "Класически танц", "Репертоар" и "Учебна практика", като групите са съставени от момичета и от момчета; когато групата е само от момчета или само от момичета с 16 и повече ученици, тя също може да се дели на две групи в зависимост от наличния брой момичета или момчета в нея;
2. за учениците за специалност "Български танци", професия "Танцьор", паралелките могат да се делят на две групи по учебните предмети "Български танци", "Репертоар" и "Учебна практика", като групите са съставени от момичета и от момчета; когато групата е само от момчета или само от момичета с 16 и повече ученици, тя също може да се дели на две групи в зависимост от наличния брой момичета или момчета в нея;
3. за учениците за специалност "Модерен танц", професия "Танцьор", паралелките могат да се делят на две групи по учебните предмети "Модерен танц", "Репертоар" и "Учебна практика", като групите са съставени от момичета и от момчета; когато групата е само от момчета или само от момичета с 16 и повече ученици, тя също може да се дели на две групи в зависимост от наличния брой момичета или момчета в нея.
(2) При обучението по професиите "Балетист" и "Танцьор" група по съответната специалност може да се формира с най-малко 6 ученици за момичета и 3 за момчета, когато е единствена. Когато учениците са по-малко, може да се формира сборна група с ученици от друг випуск или от момчета и момичета.
(3) При обучение по учебните предмети по ал. 1, т. 1, 2 и 3 паралелките не могат да се делят на повече от три групи.


Чл. 12. (1) За професиите "актьор" и "лютиер" група по съответната специалност се формира с най-малко 6 ученици.
(2) Обучението по учебните предмети за учениците по ал. 1 за задължително-избираема/професионална подготовка се провежда в една обща група с минимум 6 ученици.


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г.) При обучение по професиите "художник - изящни изкуства", "художник - приложни изкуства" и "дизайнер", както и по специалност "изобразително изкуство" група по съответната специалност се формира с най-малко 8 ученици.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 16.08.2011 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г.) За професиите по ал. 1 паралелката може да се дели на две групи, когато в нея има 16 и повече ученици от една и съща специалност или когато учениците изучават с еднакъв хорариум учебните предмети: рисуване, изобразително изкуство, театрален, кино- и телевизионен декор, бутафория, живопис, скулптура, графика, стенопис, иконопис, илюстрация и оформление на книгата, театрална кукла, конструиране на кукла, театрален грим и перуки, рекламна графика, компютърна графика, компютърно проектиране, художествено осветление за театър, кино и телевизия, осветителна техника, електротехника, озвучителна техника, фризьорство, аксесоари, аранжиране, художествена дърворезба, художествена керамика, художествена тъкан, художествена обработка на метали, детски играчки, интериорен дизайн, вътрешна архитектура, художествено проектиране и декорация, силикатен дизайн, керамични техники и технологии, пространствен дизайн, промишлен дизайн, приложна графика, предпечатна подготовка, специално чертане, интериорен текстилен дизайн, моден дизайн, конструиране на облеклото, текстилни техники, проектиране и моделиране на обемни текстилни форми, методика на проектирането, материалознание, бижутерия, техника и технологии в металопластиката, технология, силикатни техники и технологии, сценичен костюм, конструиране, производствена и учебна практика.


Чл. 14. (1) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 16.08.2011 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г.) При обучението по професиите "полиграфист", "библиотекар", "фотограф", "графичен дизайнер", "компютърен график" и "компютърен аниматор" група по съответната специалност се формира с най-малко 8 ученици.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 16.08.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г.) За професиите по ал. 1 паралелката може да се дели на две групи, когато в нея има 16 и повече ученици от една и съща специалност или когато учениците изучават с еднакъв хорариум учебните предмети: технология на полиграфическите процеси, графично и техническо чертане, графичен дизайн, шрифт, рисуване, изобразително изкуство, компютърна графика, компютърна анимация, уеб дизайн, предпечатна подготовка, фотография и видеотехника, илюстрация и оформление на полиграфическите издания, кино, мултимедийни технологии, комбинаторика и цветознание, производствена практика, учебно-производствена практика.
(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 16.08.2011 г.) По предмет "учебна практика" за професиите по ал. 1 група се формира с най-малко 8 ученици по съответната специалност.


Чл. 15. (1) При обучението за професия "каменоделец" група се формира с най-малко 8 ученици.
(2) За професията по ал. 1 паралелката може да се дели на две групи от 8 до 12 ученици, когато в нея се обучават ученици по една и съща специалност по учебните предмети: "рисуване" и "моделиране", а по предмет "учебна практика" се дели на три групи с най-малко 6 ученици.


Чл. 16. В Националната гимназия за древни езици и култури "Константин-Кирил Философ" паралелките могат да се делят на групи от 9 до 12 ученици по латински, старобългарски, старогръцки, чужди езици и при профилирано обучение в ХI и ХII клас.


Чл. 17. (1) В Националния учебен комплекс по култура паралелките в училището могат да се делят на две групи, както следва:
1. група по чужди езици от V до ХII клас и по изкуства от I до VII клас;
2. група по физическо възпитание и спорт в I и II клас, когато помещенията за спорт са маломерни и броят на децата в паралелка е по-голям от 25.
(2) В детската градина на Националния учебен комплекс по култура броят на децата в група е от 18 до 22.


Чл. 18. В задочна форма на обучение броят на учениците в паралелка и в група по съответните специалности се определя от директора на училището.


Чл. 19. Свободноизбираема подготовка се организира по учебни предмети, утвърдени от педагогическия съвет на училището, съобразно възможностите на училището и желанието на учениците.


Чл. 20. (1) Група по свободноизбираема подготовка се формира при записани най-малко 13 ученици.
(2) По учебни предмети от задължителноизбираемата профилирана или професионална подготовка група може да се формира и с по-малък брой ученици, според възможностите на училището и съобразно определения минимум за формиране на групи по съответния предмет, но с не по-малко от 6 ученици в група.
(3) По учебните предмети "камерна музика", "ансамблово свирене" и "вокални ансамбли" броят на учениците в група е според вида на състава.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) Свободноизбираема подготовка по часове за индивидуално обучение може да се провежда по музикален инструмент или пеене след решение на педагогическия съвет в рамките на определените средства на училището за съответната учебна година.

Раздел IV.
Условия за определяне на броя на учениците в общежития и полуинтернатни групи


Чл. 21. (1) Броят на групите в общежитията се образува в началото на учебната година, като броят на учениците се разделя на норматива за максимален брой - 24 ученици. Нова група се образува при остатък от 18 и повече ученици.
(2) Когато групата е единствена в населеното място, броят на учениците може да е под минималния брой от 18, но не по-малко от 15.


Чл. 22. (1) Броят на групите за целодневна организация на учебния ден (полуинтернатни групи) се определя в началото на учебната година за ученици от I до IV клас, като се раздели броят на учениците на норматива за максимален брой, съгласно чл. 4 и се формират самостоятелни или сборни групи.
(2) Учениците, формиращи групите в общежитията, не се включват в полуинтернатните групи на училищата.

Допълнителни разпоредби


§ 1. Сведението за организацията на дейността в училището за учебната година (списък-образец № 1) съгласно чл. 68 от Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета (обн., ДВ, бр. 41 от 2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2003 г.; бр. 47 от 2004 г., бр. 55 от 2005 г., бр. 47 от 2006 г., бр. 51 и 74 от 2007 г., бр. 7 и 27 от 2008 г.) се променя по време на учебните занятия, като групите или паралелките се разформират, когато броят на децата и/или учениците се намали под норматива за минимален брой във:
1. групите в детска градина;
2. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 16.08.2011 г.)
3. полуинтернатните групи в училищата;
4. групите за свободноизбираема подготовка в училищата.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 90, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и отменя Наредба № 9 от 2000 г. за определяне на броя на учениците в паралелките и групите на средните училища по изкуствата и по културата (обн., ДВ, бр. 65 от 2000 г.; изм., бр. 77 от 2002 г., бр. 65 от 2004 г., бр. 83 от 2006 г. и бр. 43 от 2007 г.).

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-4 ОТ 2008 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ БРОЯ НА УЧЕНИЦИТЕ В ПАРАЛЕЛКА, ДЕЛЕНИЕТО НА ПАРАЛЕЛКИТЕ НА ГРУПИ И ИНДИВИДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА И УЧИЛИЩАТА ПО КУЛТУРАТА


(ОБН. - ДВ, БР. 63 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 16.08.2011 Г.)

§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-4 ОТ 2008 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ БРОЯ НА УЧЕНИЦИТЕ В ПАРАЛЕЛКА, ДЕЛЕНИЕТО НА ПАРАЛЕЛКИТЕ НА ГРУПИ И ИНДИВИДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА И УЧИЛИЩАТА ПО КУЛТУРАТА


(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 09.10.2012 Г.)

§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-4 ОТ 2008 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ БРОЯ НА УЧЕНИЦИТЕ В ПАРАЛЕЛКА, ДЕЛЕНИЕТО НА ПАРАЛЕЛКИТЕ НА ГРУПИ И ИНДИВИДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА И УЧИЛИЩАТА ПО КУЛТУРАТА


(ОБН. - ДВ, БР. 28 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 28.03.2014 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума