навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № Н-8 ОТ 27 ЮНИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА

Издадена от министъра на транспорта

Обн. ДВ. бр.63 от 15 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.92 от 20 Ноември 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.14 от 19 Февруари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 8 Декември 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за извършване на превоз за собствена сметка на пътници и товари с автомобили с българска регистрация.

Чл. 2. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 14 от 2016 г.) Превоз на пътници за собствена сметка е превоз на пътници без заплащане и формиране на печалба с нетърговска или нестопанска цел, предназначен единствено за собствена дейност или произтичащ от собствена дейност, извършван със собствени или наети въз основа на договор за лизинг или наем пътни превозни средства, управлявани от водачи, назначени по трудов договор с лицето, за чиято сметка се извършва превозът или предоставени на разположение съгласно договор, когато този превоз не е основна дейност за него.


Чл. 3. За извършване на превоз на пътници за собствена сметка на територията на Европейската общност не се изисква лиценз или друго разрешително.


Чл. 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2016 г.) Превози на пътници за собствена сметка между Република България и страни, които не са членки на Европейския съюз, или транзит през такива страни се извършват съгласно международните договори, по които Република България е страна, и издаден сертификат по ал. 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2016 г.) Превози на пътници за собствена сметка между страните - членки на Европейския съюз, могат да се извършват от еднолични търговци или юридически лица, които притежават сертификат за извършване на превози за собствена сметка с автобус между държави членки на основание Регламент (ЕО) № 1073/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 (ОВ, L 300 от 2009 г.) (Регламент (ЕО) № 1073/2009) по образец (приложение № 1).


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2016 г.) За издаване на сертификат по чл. 4 лицето по чл. 2 подава заявление по образец (приложение № 2) до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", към което прилага следните документи:
1. (доп. - ДВ, бр. 14 от 2016 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) копие на трудовия договор на водача и/или копие на договор, с който водачът е предоставен на разположение на лицето по чл. 2; не се изисква представянето на копие от трудовия договор на водача, когато той е сключен с работодател по смисъла на § 1, т. 1 от Кодекса на труда, като в тези случаи Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" извършва служебна проверка за сключен трудов договор в регистъра на уведомленията за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори и уведомления за промяна на работодател, воден в Националната агенция за приходите;
2. (отм. - ДВ, бр. 14 от 2016 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 14 от 2016 г.)
4. (нова - ДВ, бр. 92 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 14 от 2016 г.) списък на пътниците, определен със заповед на едноличния търговец или управляващия юридическото лице, в която са посочени целта, маршрутът и периодът на пътуване;
5. (нова - ДВ, бр. 92 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 14 от 2016 г.) заповед за командировка на водача (водачите);
6. (нова - ДВ, бр. 92 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 14 от 2016 г.) копие от покана или друг документ, доказващ целта на пътуването;
7. (нова - ДВ, бр. 92 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 14 от 2016 г.)
8. (нова - ДВ, бр. 92 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 14 от 2016 г.)
9. (нова - ДВ, бр. 92 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 14 от 2016 г.)
10. (нова - ДВ, бр. 92 от 2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 14 от 2016 г.) декларация (приложение № 2а) от едноличния търговец или управляващия юридическото лице за спазване на изискванията относно времето за управление и почивка на водачите съгласно глава шеста от Закона за автомобилните превози;
11. (нова - ДВ, бр. 14 от 2016 г.) копие на договор за лизинг или за наем - когато превозното средство не е собственост на лицето по чл. 2.


Чл. 6. (1) (Предишен текст на чл. 6 - ДВ, бр. 92 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2016 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" или упълномощено от него длъжностно лице издават или отказват издаването на сертификат за извършване на превози за собствена сметка с автобус между държави членки на основание Регламент (ЕО) № 1073/2009 в 5-дневен срок от датата на подаване на заявлението.
(2) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2009 г.) При издаване на сертификат за извършване на превози за собствена сметка с автобус между държави членки списъкът на пътниците се заверява с печат на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".


Чл. 7. Не се издава сертификат по чл. 4, ал. 2, когато заявеният превоз не отговаря на изискванията по чл. 2 или не са приложени всички документи по чл. 5.


Чл. 8. Сертификатът по чл. 4, ал. 2 се издава със срок на валидност, чиято продължителност се определя от целта и характера на пътуването, но за не повече от 5 години.


Чл. 9. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 14 от 2016 г.) Превоз на товари за собствена сметка е превоз на товари без заплащане и формиране на печалба, предназначен единствено за собствена дейност или произтичащ от собствена дейност, извършван със собствени или наети въз основа на договор за лизинг или за наем пътни превозни средства, управлявани от водачи, назначени по трудов договор с лицето, за чиято сметка се извършва превозът, или предоставени на разположение съгласно договор, когато този превоз не е основна дейност за него и превозът е предназначен да се доставят товари на лицето, за чиято сметка се извършва превозът, да се експедират негови товари, товарите да се превозят в рамките на предприятието му или за негови собствени нужди извън предприятието, а товарите принадлежат на лицето, за чиято сметка се извършва превозът, или са били продадени, закупени, дадени под наем или наети, произведени, добити, преработени или поправени от него.


Чл. 10. За извършване на превоз на товари за собствена сметка на територията на Европейската общност не се изисква лиценз или друго разрешително.


Чл. 11. За извършване на превоз на товари за собствена сметка извън територията на Общността е необходимо разрешително, ако такова се изисква по силата на двустранни или многостранни спогодби, по които Република България е страна.


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2016 г.) В случаите по чл. 11 лицето по чл. 9 подава заявление по образец (приложение № 3) до Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и прилага към него:
1. (доп. - ДВ, бр. 14 от 2016 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) копие на трудовия договор на водача и/или копие на договор, с който водачът е предоставен на разположение на лицето по чл. 9; не се изисква представянето на копие от трудовия договор на водача, когато той е сключен с работодател по смисъла на § 1, т. 1 от Кодекса на труда, като в тези случаи Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" извършва служебна проверка за сключен трудов договор в регистъра на уведомленията за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори и уведомления за промяна на работодател, воден в Националната агенция за приходите;
2. (отм. - ДВ, бр. 14 от 2016 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2016 г.) копие на фактурата за товара или копие на документ, удостоверяващ, че превозваните товари принадлежат на едноличния търговец или юридическото лице или са продадени, закупени, дадени под наем или наети, произведени, добити, преработени или поправени от него.
4. (отм. - ДВ, бр. 14 от 2016 г.)


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2016 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" или упълномощено от него длъжностно лице предоставя или отказва предоставянето на разрешителното по чл. 11 в 5-дневен срок от датата на подаване на заявлението.


Чл. 14. Не се предоставя разрешително по чл. 11, когато заявеният превоз не отговаря на изискванията по чл. 9, не са приложени всички документи по чл. 12 или когато предоставени разрешителни на заявителя не са върнати.


Чл. 15. Предоставените разрешителни се връщат в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" в 7-дневен срок от приключване на превоза.


Чл. 16. Лицата по чл. 2 и 9 са длъжни да:
1. организират труда на водачите, като спазват нормативно установената максимална продължителност на работния ден (смяна), междудневната и междуседмичната почивка съгласно глава шеста "Време за управление на превозното средство, прекъсване и време за почивка. Ограничаване на скоростта" от Закона за автомобилните превози;
2. предоставят на водачите необходимите документи, изискващи се от Закона за автомобилните превози и тази наредба.


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2009 г.) При извършване на превози на пътници за собствена сметка водачът представя при поискване от контролните органи следните документи:
1. за международни превози на територията на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Швейцария:
а) (доп. - ДВ, бр. 14 от 2016 г.) заверено копие на трудовия договор, с който е назначен, или заверено извлечение от него, което съдържа името на работодателя, името на водача, датата на сключване и срока, за който е сключен договорът и/или заверено копие на договор, с който водачът е предоставен на разположение на лицето по чл. 2;
б) оригинал на сертификата за моторното превозно средство по чл. 4, ал. 2;
в) списък на пътниците, заверен с печат на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация";
2. за превози между Република България и страни, които не са членки на Европейския съюз, или транзит през такива страни се изискват документите по ал. 1 и документи съгласно международните договори, по които Република България е страна, ако в договорите има такива изисквания;
3. за превози на територията на Република България:
а) (доп. - ДВ, бр. 14 от 2016 г.) заверено копие на трудовия договор, с който е назначен, или заверено извлечение от него, което съдържа името на работодателя, името на водача, датата на сключване и срока, за който е сключен договорът и/или заверено копие на договор, с който водачът е предоставен на разположение на лицето по чл. 2;
б) (изм. - ДВ, бр. 14 от 2016 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) заповед на едноличния търговец или управляващия юридическото лице, за чиято сметка се извършва превозът или на упълномощено от тях със заповед лице, с приложен към нея списък на пътниците; в заповедта се посочват датата или периодът за извършване на превоза, часовете на тръгване и маршрутът на движение; приложеният към заповедта списък трябва да бъде заверен с подпис и печат от едноличния търговец или юридическото лице;
в) (нова - ДВ, бр. 14 от 2016 г.) карта за квалификация на водача.

Чл. 18. При извършване на превози на товари за собствена сметка водачът представя при поискване от контролните органи следните документи:
1. (доп. - ДВ, бр. 14 от 2016 г.) заверено копие на трудовия договор, с който е назначен, или заверено извлечение от него, което съдържа името на работодателя, името на водача, датата на сключване и срока, за който е сключен договорът и/или заверено копие на договор, с който водачът е предоставен на разположение на лицето по чл. 9;
2. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2016 г.) копие на фактурата за товара или копие на документ, удостоверяващ, че превозваните товари принадлежат на едноличния търговец или юридическото лице или са продадени, закупени, дадени под наем или наети, произведени, добити, преработени или поправени от него;
3. разрешително, ако такова се изисква по силата на двустранни или многостранни спогодби, по които Република България е страна;
4. (нова - ДВ, бр. 92 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2016 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) заповед на едноличния търговец или управляващия юридическото лице, за чиято сметка се извършва превозът или на упълномощено от тях със заповед лице; в заповедта се посочват датата или периодът за извършване на превоза, часовете на тръгване и маршрутът на движение, както и видът на товара;
5. (нова - ДВ, бр. 14 от 2016 г.) карта за квалификация на водача;
6. (нова - ДВ, бр. 14 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) заверено копие на лиценза на Общността или удостоверение на моторно превозно средство за обществен превоз на товари на територията на Република България в съответствие с чл. 12б, ал. 10 от Закона за автомобилните превози.

Чл. 18а. (Нов - ДВ, бр. 98 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) В случаите на упълномощаване по чл. 17, т. 3, буква "б" и чл. 18, т. 4 водачът представя и заповедта за упълномощаване.

Чл. 19. (1) При извършване на превоз за собствена сметка моторните превозни средства се обозначават с табели с надпис "Превоз за собствена сметка".
(2) Табелите са с размери 170 мм х 625 мм, черен надпис на бял фон, с височина на буквите 45 мм.
(3) Табелата се поставя на предното стъкло на превозното средство от дясната страна.
(4) Не се обозначават с табели превозни средства при извършване на превоз за собствена сметка по пътища, които не са отворени за обществено ползване.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл. 12б, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-8 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА


(ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.)

§ 8. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2018 г.

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 14 от 2016 г.)

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

BG

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

И СЪОБЩЕНИЯТА

 

 

СЕРТИФИКАТ

издаден за извършване на превози с автобус за собствена сметка на превозвача между държави членки на основание на Регламент (ЕО) № 1073/2009

 

.................................................................................................................................................

(попълва се от физическото или юридическото лице, което осъществява транспортна дейност за собствена сметка)

Долуподписаният:....................................................................................................................

отговарящ за предприятието, организацията с нестопанска цел или др. (опишете)

....................................................................................................................................................

(име и фамилия или официално търговско наименование, пълен адрес)

удостоверява, че:

- извършваният превоз е с нестопанска и с нетърговска цел;

- превозът с само помощна дейност за физическото или юридическото лице;

- автобусът с регистрационен № ........ е собственост на физическото или юридическото лице или е придобит от него на изплащане, или е предмет на дългосрочен договор за лизинг;

- автобусът се управлява от член на персонала на долуподписаното физическо или юридическо лице или от самия долуподписан, или от служители, назначени от (или предоставени на разположение на) предприятието съгласно договорно задължение.

.................................................................................................................................................

(подпис на физическото лице или на представител на юридическото лице)

.................................................................................................................................................

(попълва се от компетентния орган)

Настоящото представлява сертификат по смисъла на член 5, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1073/2009.

....................................................................

(срок на валидност)

....................................................................

(място и дата на издаване)

...................................................................

(подпис и печат на компетентния орган)

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. В член 2, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1073/2009 се посочва, че "транспортни операции за собствена сметка" означава операции, които се извършват с нетърговска или с нестопанска цел от физическо или юридическо лице, когато:

- транспортната дейност представлява за това физическо или юридическо лице само допълнителна дейност, и

- използваните превозни средства са собственост на това физическо или юридическо лице или са получени от това лице на изплащане, или са предмет на дългосрочен договор за лизинг и се управляват от член на персонала на това физическо или юридическо лице или от самото физическо лице, или от служители, назначени от или предоставени на разположение на предприятието съгласно договорно задължение.

2. На превозвачи, които извършват превози за собствена сметка, се разрешава в съответствие с член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1073/2009 да извършват този вид транспортна дейност без дискриминация, основана на националността или мястото на установяване, при условие че те:

- са получили разрешително в държавата членка на установяване да извършват превоз с автобус в съответствие с условията за достъп до пазара, предвидени в националното законодателство;

- отговарят на законовите изисквания относно пътната безопасност за водачи и превозни средства, установени в съответното законодателство на Съюза.

3. Превозите, които се извършват от превозвачите за тяхна собствена сметка, посочени в точка 1, подлежат на сертифициране.

4. Сертификатът дава право на титуляря да извършва международни превози с автобус за собствена сметка. Той се издава от компетентния орган на държавата членка, където превозното средство е регистрирано, и е валиден за цялото пътуване, включително и за всички транзитни пътувания.

5. Съответните части от сертификата се попълват с незаличими букви в три екземпляра от физическото лице или от представител на юридическото лице, което извършва превоза, и от компетентния орган. Едно копие трябва да се съхранява от администрацията и едно - от физическото или юридическото лице. Водачът на превозното средство съхранява оригинала или заверено вярно с оригинала копие в превозното средство през цялото времетраене на всяко международно пътуване. При поискване то се представя на контролните органи. Физическото или съответно юридическото лице е отговорно за съхранението на сертификатите.

6. Сертификатът е валиден за максимален срок от пет години.Приложение № 2 към чл. 5

(Изм. - ДВ, бр. 14 от 2016 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА

ИА "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за издаване на Сертификат за извършване на превози с автобус за собствена сметка

 

от ...................................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия)

Фирма ..........................................., БУЛСТАТ/ЕИК ...........................................

(едноличен търговец или юридическо лице)

Адрес: гр. .............................., ул. ................................................................................................

№ ......., бл. ........., вх. .........., ет. ........, ап. Телефон ................................

Моля да бъде издаден Сертификат за извършване на превози с автобус за собствена сметка

1. Цел на пътуването ....................................................................................................................

(туризъм, спортно, културно мероприятие и др.)

2. Превозът ще бъде изпълнен по следния маршрут:

.........................................................................................................................................................

(основен маршрут и ГКПП на изход и вход на българска граница)

3. Период на пътуване .................................................................................................................

Долуподписаният удостоверявам, че:

- извършваният превоз е с нестопанска и неводеща до печалба цел;

- превозът е само помощна дейност;

- автобусът с регистрационен № ............................ е собственост на едноличния търговец или юридическото лице или е нает въз основа на договор за лизинг или наем (ненужното се зачертава);

- автобусът се управлява от водач на основание трудов договор или предоставен на разположение съгласно договорно задължение (ненужното се зачертава).

 

Приложение:

1. Списък на пътниците, определен със заповед на едноличния търговец или управляващия юридическото лице, в която са посочени целта, маршрутът и периодът на пътуване.

2. Заповед за командировка на водача (водачите).

3. Копие от покана или документ, доказващ целта на пътуването.

4. Копие от трудовия договор на водача (водачите) или копие на договорното задължение, с което водачът е предоставен на разположение (копие от трудовия договор на водача не се прилага в случаите по чл. 5, т. 1, изр. второ).

5. Декларация от едноличния търговец или юридическото лице за спазване на изискванията относно времето за управление и почивка на водачите съгласно глава шеста от Закона за автомобилните превози.

6. Копие на договор за лизинг или наем, когато превозното средство не е собствено.

 

Управител: .................................

(подпис и печат)

 

Дата ......................Приложение № 2а към чл. 5, т. 10

(Ново - ДВ, бр. 14 от 2016 г.)

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

от ...............................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

в качеството си на ръководител на ............................................................................................

........................................................................................................................................................

(наименование на едноличния търговец или юридическото лице, адрес и БУЛСТАТ/ЕИК)

 

Декларирам, че съм запознат и ще организирам труда на водачите по време на извършвания превоз при спазване на изискванията на глава шеста "Време за управление на превозното средство, прекъсване и време за почивка. Ограничаване на скоростта" от Закона за автомобилните превози.

 

Дата: ................................................

Декларатор: ...............................................

(подпис и печат)


Приложение № 3 към чл. 12

(Изм. - ДВ, бр. 14 от 2016 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА

ИА "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за издаване на разрешително за международен автомобилен превоз на товари за собствена сметка

 

от ...................................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия)

Фирма .................................................................., БУЛСТАТ/ЕИК ...........................................

(едноличен търговец или юридическо лице)

........................................................................................................................................................

(адрес, телефон)

 

ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

1. Моля да бъдат издадени разрешителни за международен автомобилен превоз на товари, както следва:

1.1. ..... бр. разрешително за ......................................................................................................;

                                                                                                                 (посочва се държавата)

1.2. ..... бр. разрешително за .......................................................................................................;

(посочва се държавата)

1.3. ..... бр. разрешително за ........................................................................................................

(посочва се държавата)

2. Долуподписаният удостоверявам, че:

2.1. целта на превоза е: .............................................................................................................;

2.2. извършваният превоз е с нестопанска цел;

2.3. автомобилът/автомобилите се управлява/управляват от водач/водачи на основание трудов договор или са предоставени на разположение съгласно договорно задължение.

3. Приложение:

3.1. копие от трудовия договор на водача (водачите) или копие на договорното задължение, с което водачът е предоставен на разположение (копие от трудовия договор на водача не се прилага в случаите по чл. 12, т. 1, изр. второ);

3.2. копие на фактурата за товара или копие на документ, удостоверяващ, че превозваните товари са собственост на едноличния търговец или юридическото лице или са закупени, произведени, обработени или ремонтирани от него;

3.3. копие на договор за лизинг или наем, когато превозното средство не е собствено.

 

Дата: ................................................

Управител: ...............................................

(подпис и печат)Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума