навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 1 ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2008 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КАРТИ И РЕГИСТРИ НА ОБЕКТИТЕ ПО ЧЛ. 6, АЛ. 4 И 5 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ

В сила от 26.09.2008 г.
Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.84 от 26 Септември 2008г., изм. и доп. ДВ. бр.64 от 18 Юли 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С наредбата се определят съдържанието, условията и редът за създаването, поддържането и съхраняването на специализираните карти и регистри и информационна система на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК).
(2) Картите и регистрите по ал. 1 са специализирани карти и регистри по смисъла на чл. 32, ал. 1, т. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).

Чл. 2. (1) Обектите по чл. 6, ал. 4 ЗУЧК са публична държавна собственост и включват:
1. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.) морските плажове - към територията на морските плажове се включват и пясъчните дюни, разположени непосредствено зад плажната ивица или попадащи върху морския плаж;
2. брегоукрепителните и брегозащитните системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите, изградени в имотите - държавна собственост, извън границите на населените места;
3. прилежащите на морето крайбрежни езера, лагуни, лимани и влажни зони;
4. пясъчните дюни;
5. островите, включително и изградените от човешка дейност.
(2) Обектите по чл. 6, ал. 5 ЗУЧК са публична общинска собственост и включват брегоукрепителните и брегозащитните системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите.
(3) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.) Пясъчният плаж, каменистият плаж и пясъчната дюна са подобекти на морския плаж, когато повече от един от тях се намира в границите на морския плаж.

Чл. 3. Специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 ЗУЧК (наричани по-нататък за краткост "специализирани карти и регистри") и информационната система се създават и поддържат от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.


Чл. 4. (1) Специализираните карти и регистри се изработват с цел документиране на пространственото положение и на технически характеристики за обектите по чл. 2.
(2) Специализираните карти и регистри осигуряват информация за:
1. изработване на устройствени схеми и на общи и подробни устройствени планове;
2. опазване на естествения ландшафт и на морския бряг от ерозия, абразия и свлачищни процеси;
3. защита на културно-историческото наследство;
4. изработване на инвестиционни проекти;
5. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.) възлагане на концесия или отдаване под наем на морски плажове;
6. решаване на други задачи.

Глава втора.
СЪЗДАВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КАРТИ И РЕГИСТРИ

Раздел I.
Съдържание на специализираните карти и регистри


Чл. 5. (1) Специализираните карти и регистри се изработват на базата на кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.) Специализираните карти съдържат обектите на кадастралната карта, границите на обектите по чл. 2 и на подобектите, местоположението на елементите по чл. 6, както и наименованията на обектите, подобектите и елементите.
(3) Специализираните регистри на обектите по чл. 2 съдържат описанието на поземлените имоти, в които те са разположени, извлечено от кадастралния регистър на недвижимите имоти, допълнено със специализираните данни - технически, количествени и качествени характеристики, и данни за ползвателите и правата им върху тях.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.) Елементи на специализираните карти са:
1. пешеходни и велосипедни алеи, разделителни пътни ивици и др.;
2. линейни инженерни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;
3. естествени и изкуствени водни площи и течения, басейни, корекции на водни течения, сондажи, солници, зауствания на отпадъчни води и др.;
4. огради и други заграждения, които не са имотообразуващи;
5. трайни насаждения и зелени площи, декоративни елементи, монументи и други обекти на изкуството;
6. спортни площадки и съоръжения;
7. границите на охранителните зони "А" и "Б" по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие;
8. (нова - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.) преместваеми обекти в случаите по чл. 12, ал. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.) В зависимост от характера на територията с техническата спецификация за възлагане в съдържанието на специализираните карти може да бъде включено изобразяване и на релефа на земната повърхност.


Чл. 7. (1) Специализираните регистри на обектите по чл. 2 съдържат :
1. (доп. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.) основни кадастрални данни за поземлените имоти, в които са разположени: идентификатор, площ, трайно предназначение на територията, начин на трайно ползване, адрес;
2. вид на собствеността на поземления имот - публична държавна или общинска собственост;
3. пореден номер на обекта в границите на поземления имот;
4. вид на обекта;
5. (нова - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.) номер и вид на подобект;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.) технически, количествени и качествени характеристики;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.) данни за актовете, удостоверяващи правата върху обектите, включително за предоставяне на концесия;
8. (предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.) регистрационен номер на техническия паспорт на съоръжението.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.)

Раздел II.
Създаване на специализираните карти и регистри


Чл. 8. (1) Агенцията по геодезия, картография и кадастър възлага по реда и условията на Закона за обществените поръчки изработването на специализирани карти и регистри на обектите по чл. 2 на правоспособни лица по чл. 17 ЗКИР.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.) Териториалният обхват на обектите по чл. 2, етапите за изработване и специфичните изисквания към специализираните карти и регистри се определят с техническа спецификация, съставена от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.) Агенцията по геодезия, картография и кадастър уведомява Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и органите, в чиито правомощия е управлението на обектите по чл. 2, за избрания изпълнител, за началото и за времетраенето за извършване на дейностите.
(4) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.) Органите, в чиито правомощия е управлението на обектите по чл. 2, съдействат на изпълнителя, като:
1. предоставят на изпълнителя изходни документи и данни, необходими за изпълнение на работата;
2. осигуряват достъп на изпълнителя до обектите.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.) За извършване на дейности, свързани с изработването и поддържането на специализираните карти и регистри, собствениците и ползвателите на недвижимите имоти са длъжни да осигуряват свободен достъп в тях.


Чл. 9. (1) За изработването на специализираните карти и регистри Агенцията по геодезия, картография и кадастър предоставя за съответната територия кадастрална карта и кадастрални регистри.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.) Специализираните карти и регистри се създават чрез извършване на геодезически измервания. При създаването им могат да бъдат ползвани и данни от едромащабната топографска карта в мащаб 1:5000 или от други специализирани карти и регистри, данни по чл. 192, ал. 3 от Закона за концесиите, както и данни от други източници.
(3) Материалите и данните по ал. 2 се предоставят безвъзмездно от ведомствата и общините в 14-дневен срок от поискването им.
(4) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.) За определяне границите на обектите по чл. 2, ал. 1, т. 3 и 4 и на подобектите по чл. 2, ал. 3 органите, на които със закон са възложени опазването и контролът на защитените територии и на защитените зони и управлението на водите, са задължени да предоставят информация и/или да посочат очертанията на обектите.

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.) За извършване на геодезически измервания се използва геодезическата основа на кадастралната карта. Нова работна геодезическа основа се създава при необходимост съгласно изискванията на наредбата по чл. 31 ЗКИР и съгласувано със Службата по геодезия, картография и кадастър.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.)

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.) Пясъчните дюни се заснемат и отразяват в специализираните карти като:
1. самостоятелни обекти, когато са разположени извън границите на морския плаж;
2. подобекти, когато са включени в границите на морския плаж.
(2) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.) Границите на пясъчните дюни се заснемат след посочването им на място и определяне на вида им от ботаник фитоценолог и експерт по брегова геоморфология, на които дейността е възложена от МОСВ. В специализирания регистър в графа "Характеристики" се записва техният вид - зараждащи се подвижни дюни, подвижни (бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) или облесени дюни.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.) На брегоукрепителните и брегозащитните системи и съоръжения - дамби, буни, диги, подпорни стени и др., се заснемат външните очертания, както и насипаните камъни, скални отломки или бетонови блокове за защита на брега. Заснемат се и надземните проводи със стълбовете и съоръженията към тях, масивни парапети, стълби и др.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.) На яхтени и рибарски пристанища и на водни бази за акостиране на плавателни съдове се заснемат бреговете, кейовете, укрепителните стени, вълноломите, рампите, фаровете, временни складове, резервоари и др.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.) Крайбрежни езера, лагуни, лимани, влажни зони се заснемат по бреговата им линия, посочена на място от представители на басейновата дирекция, в чийто район на действие попадат обектите. Островите се заснемат по бреговата им линия. На водните течения се показва посоката им. Водни площи и течения с непостоянно водно ниво или които пресъхват през по-голямата част от годината, се изобразяват с прекъсната линия.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.) На естествените и изкуствените водни течения с широчина:
1. над 3.М мм (където М е мащабното число на картата) се заснемат двата бряга;
2. от 1.М мм до 3.М мм може да се заснеме само единият бряг, а другият се изобразява чрез измерената широчина на водното течение;
3. по-малка от 1.М мм се заснема и изобразява средната линия на водното течение.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.) Териториите с естествена растителност или изкуствено озеленяване се заснемат с достатъчен за правилното им изобразяване брой точки. Заснемат се отделно стоящи дървета с диаметър на стеблото, по-голям от 0,4 м, алеи с широчина 1 м или по-голяма, паметници, скулптурни фигури, чешми и др.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.) На пътищата и улиците се заснемат пътните платна, тротоарите, разделителните ивици, островите, подлезите и надлезите, водостоците, тревните площи, алеите, различните видове настилки и др. Заснемат се и изкопи, насипи, канавки, подпорни стени и други съоръжения. Тротоарите, алеите и разделителните ивици се заснемат, когато широчината им е 1 м или по-голяма.
(9) (Предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.) Надземни тръбопроводи и съоръжения на колони се заснемат чрез опорните им колони. Заснемат се канализационни колектори, съоръжения от пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води и др.
(10) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.) На подземните проводи и съоръжения се заснемат видимите надземни части. Ситуационно се заснемат всички шахти и камери по външните им очертания, кръглите - с една точка в центъра им, а тези над 1 м - по действителните им размери, като се изобразяват мащабно.
(11) (Предишна ал. 10 - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.) На спортните съоръжения се заснемат алеите, игрищата, пистите, площадките, зелените площи, басейните, трибуните и др.
(12) (Предишна ал. 11, изм. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.) Релефът на терена се изобразява чрез хоризонтали, щрихи и надписани надморски височини на характерни места. При изискване, указано в техническата спецификация, релефът може да се изобрази само с надморски височини. Нарушените теренни форми се изобразяват със съответните условни знаци.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.) За териториите на морските плажове с техническата спецификация може да се възложи заснемане на преместваеми обекти за нуждите на здравното и санитарно-хигиенното обслужване, спортно-развлекателната дейност, водноспасителната дейност, търговското обслужване и за поддържането на морските плажове - спасителни постове, медицински пунктове, складове, заведения за бързо обслужване, развлекателни и спортни обекти, детски кътове, павилиони, съблекални, душове и др.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.) Техническите характеристики и размери за морските плажове и дюни се описват в таблици съгласно приложение № 2 и включват данни за обща площ, активна плажна площ, дължини на всяка една от границите, ширини на плажната ивица (средна, максимална, минимална), максимална надморска височина и др.
(3) Размерите на обектите на техническата инфраструктура и на преместваемите обекти, разположени в морските плажове, се описват в табличен вид съгласно приложение № 3.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.)

Чл. 13. (1) Границите на охранителни зони "А" и "Б" се определят за територията на Черноморското крайбрежие - урбанизирана и неурбанизирана територия, включително и за островите във вътрешните морски води и териториалното море.
(2) При определяне на границата на охранителна зона "А" се спазват следните изисквания:
1. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.) всяка точка от линията, определяща откъм сушата границата на зона "А", извън териториите на населените места, трябва да бъде на разстояние 100 м от най-близката точка от линията на морския бряг, а при наличие на морски плаж - от сухоземната граница на плажа;
2. границата на зона "А" в акваторията се определя на 200 м от линията на морския бряг;
3. за териториите на острови и полуострови границата на зона "А" се отразява само в случаите, когато разстоянието между две срещуположни точки от морския бряг или от морския плаж е по-голямо от 200 м;
4. когато линията на морския бряг е силно начупена, се допуска тя да бъде генерализирана;
5. (нова - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.) от обхвата на зона "А" се изключват територии на населените места, определени с подробни устройствени планове, влезли в сила към датата на влизане в сила на ЗИДЗУЧК (ДВ, бр. 40 от 2014 г.).
(3) При определяне на границата на охранителна зона "Б" се спазват следните изисквания:
1. всяка точка от линията, определяща границата на зона "Б", трябва да бъде на разстояние 2000 м от най-близката точка от линията, определяща сухоземната граница на охранителна зона "А";
2. (доп. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.) от обхвата на зона "Б" се изключват урбанизираните територии на населените места, определени към датата на влизане в сила на ЗУЧК (ДВ, бр. 48 от 2007 г.).
(4) Информацията за границите на охранителни зони "А" и "Б" се съхранява в интегрираната информационна система на кадастъра и имотния регистър.
(5) Границите на охранителни зони "А" и "Б" се отразяват върху устройствените планове и схеми и се нанасят в други документи, издавани за нуждите на устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството.


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.) Специализираните карти се създават в цифров вид и се изчертават на традиционен носител, и се поддържат в цифров вид чрез специализираната информационна система.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.) Специализираните регистри се създават в цифров вид, в XML файл във формат, съответстващ на формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР, и се разпечатват на хартиен носител съгласно приложение № 1. Специализираните регистри се поддържат в цифров вид.
(3) Информацията за обектите по чл. 2 от специализираната карта в цифров вид се съхранява на отделни слоеве, включващи техническа инфраструктура, водни обекти, благоустройство, релеф и др.
(4) Специализираните карти в цифров вид се изработват във формата на записа по чл. 12, т. 5 ЗКИР.


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.) Разграфката, номенклатурата, размерите и извънрамковото оформление на листовете на специализираната карта са еднакви с тези на кадастралната карта за съответната територия.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.) Мащабът за изчертаване на специализираната карта е 1:1000. В зависимост от площта на обектите по чл. 2 с техническо задание може да бъде определен и мащаб 1:500 или 1:2000.
(3) Точността на специализираната карта съответства на точността на кадастралната карта.


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.) Елементите на специализираната карта се заснемат с оглед мащабното им изобразяване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.) Елемент, който не може да се изобрази мащабно на картата, се заснема с точка в геометричния му център или с точки по оста му и се изобразява със съответния условен знак.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.) Елементите се изобразяват и надписват съгласно Условни знаци за кадастрални планове на населени места и незастроени терени в мащаби 1:1000 и 1:500 (издание на МТРС, 1993 г.), Условни знаци за едромащабни топографски карти в мащаб 1:10 000, 1:5000 и 1:2000 (издание на МТРС, 1993 г.), Инструкция и условни знаци за изработване и поддържане на планове на подземни проводи и съоръжения (издание на ГУГК, 1984 г.), допълнени с тези от приложение № 4.


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.) Поддържането, съхраняването и предоставянето на данните за обектите по чл. 2 от специализираните карти и регистри се осигуряват чрез специализирана информационна система.
(2) Специализираната информационна система поддържа връзка с интегрираната информационна система на кадастъра и имотния регистър.

Раздел III.
Приемане на специализираните карти и регистри


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.) Специализираните карти и регистри се приемат от комисия в състав: председател - представител на службата по геодезия, картография и кадастър, и членове - представители на службата по геодезия, картография и кадастър, специализираната администрация на АГКК, областната администрация, общинската администрация, Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на туризма, други заинтересувани ведомства и представители на научните институти към БАН, чиято дейност е в областта на географията, геологията, океанологията, биологията и екосистемите.
(2) Началникът на Службата по геодезия, картография и кадастър назначава комисията по ал. 1 в 7-дневен срок от предоставяне от страна на изпълнителя на материалите и данните съгласно приложение № 5.
(3) За приемане на специализирани карти с площ, по-голяма от 10 ха, Агенцията по геодезия, картография и кадастър може да възложи на правоспособни лица по чл. 17 ЗКИР извършване на контролни измервания и проверка на данните. Докладът за резултатите от извършения контрол се представя за работата на комисията по ал. 1.
(4) Комисията по ал. 1 в 30-дневен срок от назначаването и проверява съдържанието и точността на специализираните карти и регистри и взема решение за приемането или неприемането им. За направените констатации и взетото решение се съставя протокол.
(5) На заседанията на комисията задължително присъства без право на съвещателен глас правоспособно лице по чл. 17 ЗКИР, представител на изпълнителя.
(6) В случай на неприемане на специализираните карти и регистри се определя срок за отстраняване на допуснатите несъответствия, след което в 30-дневен срок от повторното им представяне се извършва ново разглеждане.


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.) (1) Приетите специализирани карти и регистри в цифров вид и на традиционен носител се съхраняват в службите по геодезия, картография и кадастър по местонахождението на обекта.
(2) Копие от специализираните карти и регистри в цифров вид се предават на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и на органите, в чиито правомощия е управлението на обектите по чл. 2.

Глава трета.
ПОДДЪРЖАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КАРТИ И РЕГИСТРИ

Раздел I.
Условия за поддържане в актуално състояние на специализираните карти и регистри (Нов - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.)


Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.) Специализираните карти и регистри се поддържат в актуално състояние чрез специализираната информационна система.

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.) (1) Изменението на данните за обектите, подобектите и елементите на специализираните карти и регистри се извършва в резултат на проведено обновяване или въз основа на предоставени данни на Агенцията по геодезия, картография и кадастър от лицата по чл. 23, ал. 2 в периодите между обновяванията.
(2) Новите, променени или грешно отразени обекти, подобекти и елементи на специализираните карти се заснемат чрез геодезически измервания при спазване на съответните изисквания при създаването им.
(3) Променена или грешна граница на обект, подобект или елемент по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 6 се констатира, когато разликата в местоположението на идентични точки от специализираната карта и определените с геодезически измервания е по-голяма от допустимите стойности, определени в раздел II на наредбата по чл. 31 ЗКИР.
(4) Границите и видът на пясъчните дюни се определят и посочват на място от лицата по чл. 11, ал. 2. Посочените граници се заснемат от правоспособно лице по кадастър чрез геодезически измервания.
(5) Границите на крайбрежни езера, лагуни, лимани и влажни зони се посочват от представители на басейновата дирекция, в чийто район на действие попадат обектите, и се координират от правоспособно лице по кадастър чрез геодезически измервания.
(6) За всички обекти, които попадат в границите на защитени територии по Закона за защитените територии или са обявени за защитени територии по Закона за защитените територии, обновяването се извършва в присъствието на представители на Министерството на околната среда и водите.
(7) При констатиране на променени или грешни данни в обектите на специализираните карти и регистри, с които се засягат и основни кадастрални данни за обектите по чл. 2, ал. 1, т. 1 - 5, правоспособното лице по кадастър изработва проекти за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри. Проектите за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри се изработват след приемане на проектите за изменение на специализираните карти и регистри от комисията по чл. 18, ал. 1.
(8) Когато се изработват специализирани карти на нови обекти или се променят граници на обектите по чл. 2, ал. 1, т. 1, 2 и 5, които променят изходните данни, при които са определени границите на охранителни зони "А" и "Б", правоспособното лице по кадастър определя новото им местоположение в проекта за изменение на специализираните карти и регистри, в проекта за изменение на зоната на ограничение в кадастралната карта и в регистъра на зоните на ограничения.
(9) Проектите за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри и на зоната на ограничение в кадастралната карта и в регистъра на зоните на ограничения се изработват след приемане на проектите за изменение на специализираните карти и регистри от комисията по чл. 18, ал. 1 и се приемат по реда на ЗКИР.
(10) Органите, в чиито правомощия е управлението на обектите по чл. 2, ал. 1, т. 1 - 5, заявяват изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, и на зоните на ограничение, въз основа на проектите за изменението им. Изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри се извършва по реда на ЗКИР.

Раздел II.
Обновяване (Нов - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.)

Раздел II.


Чл. 22. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.) (1) За актуализиране на специализираните карти и регистри се извършва обновяване на данните за всички създадени специализирани карти на обектите по чл. 2, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5. Обновяването включва контролни геодезически измервания и анализ спрямо данните, отразени в специализираните карти и регистри и кадастралната карта и кадастралните регистри; заснемане на новите или променени обекти, подобекти и елементи, вкл. и премахнатите елементи; проверка на характеристиките на обектите и подобектите. Резултатът от извършеното обновяване за обектите по чл. 2, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 се описва в доклад, изготвен от изпълнителя.
(2) Обновяването се провежда на период от 10 години по възлагане от АГКК на правоспособно лице по кадастър.
(3) Обновяването се извършва въз основа на техническа спецификация, в която са определени: териториалният обхват, етапите за извършване на обновяването и други специфични изисквания. Техническата спецификация се съгласува с МОСВ.
(4) Органите, в чиито правомощия е управлението на обектите по чл. 2, предоставят на изпълнителя налични материали и документи за променени данни в специализираните карти и регистри.
(5) Министерството на туризма предоставя актуални данни за сключените договори за наем на морските плажове, данни за проведен от тях мониторинг на морските плажове, ако има констатирани изменения в данните от приетите специализирани карти и регистри.
(6) За нови, променени или грешно отразени граници на обектите по чл. 2, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 се изработват проекти за изменение на специализираните карти при спазване изискванията на чл. 23, ал. 5 - 7. Проекти за изменение на специализираните карти и регистри се приемат от комисията по чл. 18, ал. 1.
(7) Когато при извършване на обновяването се установи наличие на нови обекти по чл. 2, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5, за които няма изработени специализирани карти и регистри, в доклада по ал. 1 изпълнителят описва местоположението и характеристиките им. Създаване на специализирани карти и регистри за тези обекти се извършва по реда на наредбата.
(8) За приемане от комисията по чл. 18, ал. 1 се представят: докладът по ал. 1, проектите за изменение на специализираните карти и регистри и всички документи и материали, послужили за изготвянето на доклада и за изработването на проектите за изменение. Докладът и материалите и данните, използвани при определянето на местоположението и характеристиките на обектите и подобектите по чл. 2, ал. 1, т. 1, 3 и 4 и ал. 3, се подписват от лицата по чл. 21, ал. 4, 5 и 6.
(9) Приетите проекти за изменение са основание за изменение на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 2, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5. Изменението се извършва от службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождението на обектите.
(10) Материалите и данните от извършеното обновяване се съхраняват в службите по геодезия, картография и кадастър.
(11) Копие от приетите проекти за изменение на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 2, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 в цифров вид се предоставят на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и на органите, в чиито правомощия е управлението на обектите по чл. 2.

Раздел III.
Поддържане в актуално състояние на специализираните карти и регистри в периодите между обновяванията (Нов - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.)


Чл. 23. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.) (1) В периодите между обновяванията специализираните карти и регистри на обектите по чл. 2 се поддържат в актуално състояние, като се изменят в случаите на:
1. настъпили промени в данните за обектите, подобектите или елементите на специализираните карти и регистри;
2. отстраняване на грешки;
3. изменение в данните за обектите в резултат на изменението им в кадастралната карта и кадастралните регистри.
(2) В случаите на ал. 1 заявление за изменение на специализираните карти и регистри се подава от органите, в чиито правомощия е управлението на обектите от специализираните карти, а именно:
1. за обектите по чл. 2, т. 1 (морските плажове) - от министъра на туризма;
2. за обектите по чл. 2, т. 2, 3, 4 и 5 (брегоукрепителните и брегозащитните системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите, изградени в имоти - държавна собственост, извън границите на населените места; прилежащите на морето крайбрежни езера, лагуни, лимани и влажни зони; дюните, които не са включени в обхвата на морските плажове съгласно чл. 2, т. 1; дюните, които не са обявени за защитена територия по ЗЗТ и не са включени в границите на защитените територии по ЗЗТ; островите, включително и създадените в резултат на човешка дейност) - от областния управител по местонахождението на обектите;
3. брегоукрепителните и брегозащитните системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите извън тези по т. 2 - от кмета на съответната общината;
4. за обектите, които са защитена територия или са включени в границите на защитени територии по Закона за защитените територии - паркове с национално значение и природни резервати - от министъра на околната среда и водите.
(3) Агенцията по геодезия, картография и кадастър предоставя на органите по ал. 2 необходимите материали и данни от специализираните карти и регистри на обектите по чл. 2 и данни от кадастралната карта и кадастралните регистри за съответната територия.
(4) Изменението се извършва от службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождението на обекта в 14-дневен срок от постъпване на заявление за изменение на специализираната карта и регистър на основание на приет проект от комисията по чл. 18, ал. 1, а в случаите на чл. 24 - въз основа на проекта за изменение по ал. 5.
(5) Данните в специализираните карти и регистри се изменят с проект, изработен в цифров вид от правоспособно лице по кадастър, при условията на чл. 21, ал. 2 - 6. Изработването на проекта се възлага от съответния орган по ал. 2.
(6) Проектът за изменение на специализираната карта и регистър се изработва в цифров вид във формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР и съдържа:
1. обяснителна записка съгласно приложение № 5;
2. протокол за определените на място граници и характеристики на обектите по чл. 2, ал. 1, т. 1, 3 и 4 и подобектите по чл. 2, ал. 3, подписан от лицата по чл. 21, ал. 4, 5 и 6;
3. данни от специализираната карта и данни от кадастралната карта в обхвата на изменението, поправеното или ново местоположение на обектите, подобектите или елементите, новите точки от геодезическата основа, границите на охранителни зони "А" и "Б" - в случаите, в които се изменят;
4. проектни данни за изменението;
5. специализиран регистър - приложение № 1, приложение № 2 - за обектите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 4, и приложение № 3 - за обектите, в които има наличие на трайни и преместваеми обекти, описани в приложение № 3;
6. материали и данни от геодезически измервания и обработката им;
7. материали от геодезически измервания и данни за нови точки от геодезическата основа, определени съгласно изискванията на наредбата по чл. 31 ЗКИР.
(7) Материалите по ал. 6, т. 1, 2, 3 и 5 се разпечатват на традиционен носител.
(8) Проектите за изменение на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 2, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 се приемат от комисията по чл. 18, ал. 1.
(9) Заявлението по ал. 2 съдържа:
1. уникален идентификационен номер, получен при регистрацията му в информационната система;
2. данни за заявителя на изменението: име/наименование, ЕГН/ЕИК, качество (представител или упълномощено от него лице), адрес, телефон, електронна поща и други данни за заявителя;
3. основание на исканото изменение;
4. данни за приет проект за изменение на специализираните карти и регистри - от комисията по чл. 18, ал. 1, а в случаите на чл. 24 - проекта за изменение по ал. 6;
5. подпис на заявителя.

Чл. 24. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.) Не се внасят за разглеждане и приемане от комисията по чл. 18, ал. 1 проекти за изменение при:
1. настъпили промени в съществуващите елементи или нови елементи, разположени върху обектите по чл. 2, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 - бетонови площадки, стълби, шахти, крайбрежни алеи, зелени площи и др., както и данни за преместваеми обекти;
2. извършена реконструкция на брегозащитните и брегоукрепителните системи и съоръжения или когато те са премахнати.

Глава четвърта.
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ (НОВА - ДВ, БР. 64 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2023 Г.)


Чл. 25. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 01.01.2023 г.) Агенцията по геодезия, картография и кадастър предоставя услуги с данни от специализираните карти и регистри за обектите по чл. 2 по реда и условията, определени в Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (обн., ДВ, бр. 83 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 88 от 2017 г.; изм., бр. 8 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2019 г.).

Чл. 26. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 01.01.2023 г.) В резултат на заявените услуги по чл. 25 се получават официални документи и справки със съдържание, определено в таблица 1 на приложение № 1 към чл. 7, ал. 2 и таблици 4, 5, 9 и 13 на приложение № 2 към чл. 7, ал. 3 на Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. (отм. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.)
2. "Лагуна" е плитък водоем, отделен от морето с пясъчна ивица, образуван около устията на реките.
3. "Лиман" е територия, в миналото устие на река, а сега покрито с морска вода. Отворените лимани са свободно свързани с морето. Затворените лимани са изолирани от морето от пясъчна преграда.
4. "Влажна зона" е район, включващ езера, блата, мочурища, торфища или други водни площи, независимо дали са естествени или изкуствени, постоянни или временни, с вода, която е статична или течаща, прясна, полусолена или солена, включително морска вода, чиято дълбочина или отлив не надхвърля 6 м.
5. (отм. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.)

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. До одобряване на формат на записа в цифров вид по чл. 12, т. 5 ЗКИР специализираните карти в цифров вид се създават съгласно Наредба № 5 от 1999 г. за структура на записа в цифров вид на кадастралните планове и карти, регулационните планове и плановете на почвените категории (ДВ, бр. 56 от 1999 г.) и указания на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.


§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 6, ал. 7 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.


§ 4. Указания по прилагането на наредбата дава министърът на регионалното развитие и благоустройството по предложение на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.


§ 5. Наредбата влиза в сила с обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2008 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КАРТИ И РЕГИСТРИ НА ОБЕКТИТЕ ПО ЧЛ. 6, АЛ. 4 И 5 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 64 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 18.07.2020 Г.)

§ 26. До одобряване на формат на записа в цифров вид по чл. 12, т. 5 ЗКИР специализираните карти и регистри в цифров вид се създават и поддържат във формат, одобрен от изпълнителния директор на АГКК.

§ 27. (1) Първо обновяване на специализирани карти и регистри, приети в периода 2011 - 2016 г., се извършва в срок от 5 години от влизане в сила на тази наредба.
(2) До извършване на обновяването по ал. 1 специализираните карти и регистри се поддържат при условията и по реда за поддържането им в актуално състояние в периодите между обновяванията.

§ 28. (1) Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник" с изключение на § 19, който влиза в сила от 1.01.2023 г.
(2) До изтичане на срока по ал. 1 АГКК осигурява публичен достъп до информацията в специализираните карти и регистри.

Приложение № 1 към чл. 7, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.)

Специализиран регистър на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 ЗУЧК

Област: ........................         Община: ...............

     Населено място: .........         ЕКАТТЕ: ...............

Идентификатор

на поземлен имот

Площ на поземлен имот

(кв. м)

Трайно предназначение на територията

Начин на трайно ползване

Адрес

Вид собственост

№ на обект

Вид на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 ЗУЧК

№ на подобект

Площ и размер на обект/подобект

(кв. м)

Характеристики на обект/подобект

Акт, удостоверяващ правата върху обекта, вкл. концесия и ползване

Регистрационен номер на техническия паспорт на съоръжението

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка. За обект морски плаж в колони 10 и 11 се нанасят данните на подобектите.
Приложение № 2 към чл. 12, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.)

МОРСКИ ПЛАЖ " наименование "  
    идентификатор    
 
Област: ..................................................................
Община: ..................................................................
 
Населено място: .........................................................
ЕКАТТЕ: ..................................................................
Специализирани данни  
Технически характеристики Площ (кв.м),
  размери (м)
1. Обща площ на плажа  
1.1. Пясъчен плаж:  
1.1.1. Активна плажна площ  
1.1.2. Площи, заети от обекти на инфраструктурата, в т. ч.:  

Шахти

 

Бетонови площадки

 

Стълби

 

....................

 

....................

 
1.1.3. Други, в т. ч.:  

Временно заливаеми площи

 

...................

 
1.2. Дюни, обща площ, в т.ч.:  
1.2.1. Зараждащи се подвижни дюни  
1.2.2. Площи от дюните, заети от обекти на инфраструктурата  
1.3. Каменист плаж:  
2. Дължина на бреговата линия  
3. Дължина на сухоземните граници:  
3.1. Северна  
3.2. Южна  
3.3. Източна  
3.4. Западна  
4. Средна ширина на морския плаж  
5. Максимална ширина на морския плаж  
6. Минимална ширина на морския плаж  
7. Максимална надморска височина  
Забележка.


Приложение № 3 към чл. 12, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.)


МОРСКИ ПЛАЖ

"

наименование

"

 

 

 

идентификатор

 

 

 

 

Област: ..................................................................

Община: ..................................................................

 

Населено място: .........................................................

ЕКАТТЕ: ..................................................................

 

 

 

 

 

I. Трайни обекти

 

№ по ред

Вид

Площ (кв.м)

 

Бетонова площадка

 

 

Крайбрежна алея

 

 

Стълба

 

 

Подпорна стена

 

 

Сондаж

 

 

Шахта

 

 

Пирс (мостик)

 

 

Други

 

 

 

 

 

II. Преместваеми обекти

 

№ по ред

Вид

Площ (кв.м)

 

Спасителен пост

 

 

Медицински пункт

 

 

Заведения за бързо обслужване

 

 

Батут

 

 

Бънджи

 

 

Склад за чадъри и шезлонги

 

 

Павилион

 

 

Детски кът

 

 

Съблекални

 

 

Душове

 

 

Водни пързалки

 

 

Други

 Приложение № 4 към чл. 16, ал. 3

(Доп. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.)

Условни знаци

За изобразяване и надписване на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 ЗУЧК се използват условни знаци съгласно документите по чл. 16, ал. 3, допълнени със:


Пояснение. Знак № 1 се изобразява с кафяв цвят, № 2 - с черен цвят, а знаци № 3 и 4 - с червен цвят. Нови или променени граници на обектите, подобектите и елементите се изобразяват в червен цвят. Заличени обекти и подобекти или премахнати елементи - в зелен цвят.


Приложение № 5 към чл. 18, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.)

Материали и данни, предоставяни от изпълнителя, при изработване на специализираните карти и регистри

1. Обяснителна записка, която съдържа:
1.1. Адрес, местонахождение, предназначение на територията, охранителни зони "А" и "Б", достъп до морските плажове (пешеходен, транспортен), наличие на природни богатства, включително минерални извори, елементи на техническа инфраструктура, брегоукрепителни и брегозащитни съоръжения, обобщени технически характеристики и размери на плажната ивица.
1.2. Използвани изходни карти, планове и материали, наличие на актове за изключителна държавна собственост, данни за предоставяне на обекта на концесия, опис на точките от държавната геодезическа мрежа, геодезическата мрежа с местно предназначение и работната геодезическа основа, данни за новоизградени геодезически точки.
1.3. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.) Кратко описание на извършените геодезически работи, използваните технологии за заснемане, програмни продукти, мащаб.
1.4. Име на изпълнителя, година и месец на изработване и други характерни особености.
2. Резултати от измерванията в цифров вид.
3. Резултати от изчисляването на координатите на подробните точки в цифров вид.
4. Специализирана карта на обектите по чл. 2 в цифров вид.
5. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.) Специализирана карта на обектите по чл. 2 в графичен вид на полиестерна недеформируема материя с дебелина не по-малка от 0,11 mm - 1 бр.
6. Специализиран регистър на обектите по чл. 2 в цифров вид.
7. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.) Специализиран регистър на обектите по чл. 2 - на традиционен носител - 1 бр.
8. Други материали и данни съгласно техническото задание.
(изм. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.) Материалите и данните в цифров вид се предоставят на CD за еднократен запис в два екземпляра. Форматът на представяне на данните от преки геодезически измервания е съгласно приложение № 3 от Наредба № 19 от 2001 г. за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри (обн., ДВ, бр. 2 от 2002 г.; изм., бр. 16 от 2006 г.).


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума