навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА УРЕЖДАНЕ НА НЯКОИ ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ПРАВА НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ

Обн. ДВ. бр.98 от 14 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2016г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Проект: 802-01-61/22.07.2008 г.

Чл. 1. Този закон урежда някои права по Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване и по Закона за здравното осигуряване на български граждани, задържани и осъдени от съда в Бенгази по наказателно дело № 607/2003 г. и от Апелативния съд в Бенгази по наказателно дело № 213/2002 г.

Чл. 2. (1) Времето, през което лицата по чл. 1 са били задържани и са изтърпявали наложеното им наказание, се признава за:
1. трудов стаж по смисъла на Кодекса на труда;
2. осигурителен стаж по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2016 г.) За времето, признато за осигурителен стаж по ал. 1, т. 2, се внасят осигурителни вноски в размера за фонд "Пенсии" върху минималната работна заплата за 2007 г., които са за сметка на държавния бюджет.
(3) При пенсиониране доходът, върху който са внесени вноските по ал. 2, не се взема предвид за изчисляване на пенсиите по реда на Кодекса за социално осигуряване.


Чл. 3. (1) На лицата по чл. 1 се внасят здравноосигурителни вноски за времето от 25 юли 2007 г. до влизането в сила на този закон.
(2) Здравноосигурителните вноски по ал. 1 се внасят само за месеците, през които такива се дължат и са в размер, изчислен върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване в сила към момента на внасяне на вноските.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2016 г.) Здравноосигурителните вноски по ал. 1 са за сметка на държавния бюджет.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2016 г.) При пенсиониране към пенсиите за трудова дейност на лицата по чл. 1 се изплаща месечна добавка в размер на социалната пенсия за старост, която е за сметка на държавния бюджет.

Преходни разпоредби


Параграф единствен. Осигурителните вноски по чл. 2, ал. 2 и чл. 3 се внасят от Агенцията за социално подпомагане в тримесечен срок от влизането в сила на този закон по ред, определен от министъра на финансите и министъра на труда и социалната политика.
-------------------------
Законът е приет от 40-то Народно събрание на 30 октомври 2008 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


Новини


 
 
 

Спектър


 

rss
Посети форума