навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 37 ОТ 10 НОЕМВРИ 2008 Г. ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ЯЗОВИРИТЕ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В РИБНОСТОПАНСКО ОТНОШЕНИЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТОПАНСКИ, ЛЮБИТЕЛСКИ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ В ОБЕКТИТЕ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ПО ЧЛ. 3, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ

В сила от 21.11.2008 г.
Издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.100 от 21 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.18 от 1 Март 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.16 от 19 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 27 Декември 2016г., изм. ДВ. бр.26 от 23 Март 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.106 от 15 Декември 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г., в сила от 19.02.2013 г.) ползването на язовирите - държавна собственост, за любителски риболов и/или за аквакултури;
2. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г., в сила от 19.02.2013 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 27.12.2016 г.) редът и условията за определяне на зони за аквакултури в язовири - държавна собственост, определени само за любителски риболов;
3. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г., в сила от 19.02.2013 г., доп. - ДВ, бр. 106 от 2020 г., в сила от 15.12.2020 г.) правилата за извършване на любителски риболов и аквакултури в язовирите - държавна собственост, и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в Черно море и р. Дунав;
4. (отм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г., в сила от 19.02.2013 г., нова - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 27.12.2016 г.) редът и образецът за съставяне на протокол за зарибяване.

Глава втора.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗОНИТЕ И УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЯЗОВИРИТЕ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В РИБНОСТОПАНСКО ОТНОШЕНИЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 16 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 19.02.2013 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 103 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 27.12.2016 Г.)

Глава втора.
ПОЛЗВАНЕ НА ЯЗОВИРИТЕ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В РИБНОСТОПАНСКО ОТНОШЕНИЕ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗОНИ ЗА АКВАКУЛТУРИ В ЯЗОВИРИ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 16 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 19.02.2013 Г.)

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г., в сила от 19.02.2013 г.) Язовирите - държавна собственост, се ползват за любителски риболов и/или за аквакултури в съответствие с приложение № 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г., в сила от 19.02.2013 г.) В язовирите - държавна собственост, определени само за любителски риболов, могат да бъдат определяни зони за аквакултури.
(3) В зоните за аквакултури, определени в язовири само за любителски риболов, отглеждането на риба или други водни организми се допуска само в мрежени клетки (садки) и в други плаващи на повърхността на водата и потопяеми съоръжения.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2013 г., в сила от 19.02.2013 г.) Язовирите - държавна собственост по приложение № 1 от Закона за водите (ЗВ), се определят като обекти, предназначени за любителски риболов, с изключение на определените за аквакултури.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 27.12.2016 г.) В язовирите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, аквакултури, не се разрешават, а любителски риболов е разрешен единствено извън санитарно-охранителните зони съгласно изискванията на Наредба № 3 от 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.).
(6) Достъпът до язовирите - държавна собственост, е свободен при условията и режима за ползване на съответния воден обект.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 27.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2020 г., в сила от 15.12.2020 г.) Технологичните зони за експлоатация на водностопанските системи се определят в съответствие с изискванията на Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние, приета с Постановление № 12 на Министерския съвет от 2020 г. (ДВ, бр. 9 от 2020 г.).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 27.12.2016 г.) Зоните по ал. 1 се определят с географски координати от лицето, на което са предоставени за стопанисване хидротехническите съоръжения, и се обозначават с трайни знаци по брега на обекта. В тези зони е забранен достъпът на плавателни съдове и разполагането на плаващи на повърхността на водата, подводни и потопяеми съдове и съоръжения.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 27.12.2016 г.)

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г., в сила от 19.02.2013 г.) Зоните за аквакултури се определят в подходящи водни участъци извън зоните за техническа експлоатация на хидротехническите съоръжения.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 16 от 2013 г., в сила от 19.02.2013 г.) Зоните за аквакултури обхващат до 25 на сто от общата площ на воден обект с основно предназначение за любителски риболов, като се вземат предвид специфичните му особености.
(3) Техническите съоръжения за аквакултури се разполагат в зоната за аквакултури.
(4) Зоната на действие на техническите съоръжения за аквакултури (садки) обхваща зоната, определена в разрешителното за ползване на воден обект, издадено по реда на ЗВ.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 27.12.2016 г.) Зоната по ал. 4 се обозначава по брега и във водите на обекта с трайни знаци от титуляря на разрешителното за ползване на воден обект, в присъствието на ръководителя или определен служител на съответното териториално звено на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) в едномесечен срок от регистрацията на лицето по чл. 25 ЗРА. Извършеното обозначаване се удостоверява със съставянето на констативен протокол.
(6) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2020 г., в сила от 15.12.2020 г.) Определянето на зоните за аквакултури се извършва съгласно наредбата по чл. 25, ал. 5 от ЗРА.

Чл. 5. (1) (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2020 г., в сила от 15.12.2020 г.) Зоните за аквакултури, аварийните зони и защитните нива за всеки отделен воден обект се определят със заповед на изпълнителния директор на ИАРА.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2013 г., в сила от 19.02.2013 г., доп. - ДВ, бр. 106 от 2020 г., в сила от 15.12.2020 г.) Със заповедта по ал. 1 се определят съответното защитно ниво, границите и площите на съответните зони по предложение на ръководителя на съответното териториално звено на ИАРА, съгласувано с лицето, стопанисващо водностопанските съоръжения, и със съответната басейнова дирекция на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и съответната регионална инспекция по околната среда и водите.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г., в сила от 19.02.2013 г., нова - ДВ, бр. 106 от 2020 г., в сила от 15.12.2020 г.) При констатирана промяна в капацитета на производството, която води до въвеждане или изключване на защитни нива на язовира, изпълнителният директор на ИАРА предприема действия за издаване на нова заповед съгласно ал. 1 със съответните нови параметри.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 27.12.2016 г., доп. - ДВ, бр. 106 от 2020 г., в сила от 15.12.2020 г.) Зоните по ал. 1 се нанасят с географски координати и площ (в дка) от ръководителя на съответното териториално звено на ИАРА.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2020 г., в сила от 15.12.2020 г.) Заповедите за определяне на зони за аквакултури, аварийните зони и защитни нива се предоставят на всички компетентни институции, участвали в съгласуването им, както и на МОСВ.
(6) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 27.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2020 г., в сила от 15.12.2020 г.) В случаите, когато е подадено заявление по реда на чл. 60 ЗВ за язовир, който не е зониран, ИАРА предоставя съгласувателно становище относно зоната за аквакултури съгласно чл. 60, ал. 13, т. 1, буква "а" ЗВ. Съгласувателното становище се изпраща на собственика на хидротехническото съоръжение в 14-дневен срок от издаването му.


Чл. 5а. (Нов - ДВ, бр. 106 от 2020 г., в сила от 15.12.2020 г.) При определянето на границите за естествено възпроизводство на риба и други водни организми се вземат предвид характерните водни нива на язовира в размножителния период и съответните изисквания на видовете към местата за размножаване.

Глава трета.
ПРАВИЛАТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТОПАНСКИ, ЛЮБИТЕЛСКИ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 16 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 19.02.2013 Г.)

Раздел I.
Правила за извършване на стопански риболов в Черно море и р. Дунав (Загл. доп. - ДВ, бр. 16 от 2013 г., в сила от 19.02.2013 г.)


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2020 г., в сила от 15.12.2020 г.) Стопански риболов във водите на Черно море и р. Дунав, се извършва след издаване на разрешително за стопански риболов и придобиване на право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) Стопански риболов в обектите по ал. 1 могат да извършват лица, които притежават разрешително и са придобили право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми за съответната календарна година. Правото за извършване на риболов дава възможност на титуляря на съответното удостоверение да усвоява ресурс от риба и други водни организми, които са държавна собственост.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 106 от 2020 г., в сила от 15.12.2020 г.) Удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми за съответната календарна година в обектите по ал. 1, се издава от съответното териториално звено на ИАРА по образец, съгласно приложение № 2.
(4) Удостоверението по ал. 3 се издава след получаване на разрешителното и след заплащане на такса, определена с Тарифа за таксите, събирани по ЗРА (обн., ДВ, бр. 48 от 2006 г.; изм., бр. 50 от 2008 г.).
(5) В случаите, когато лице кандидатства за разрешително за стопански риболов с кораб във водите на Черно море и р. Дунав и заяви кораб, за който вече има издадено такова, оправомощеното длъжностно лице издава само удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми. В удостоверението се вписва номерът на издаденото разрешително за стопански риболов.
(6) В случаите по ал. 5 задължително се представя документ, удостоверяващ основанието за ползване на кораба.
(7) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г., отм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г., в сила от 19.02.2013 г.)
(8) При извършване на стопански риболов в Черно море и р. Дунав се забранява:
1. преграждането на устията и реките, вливащи се в тях;
2. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г., в сила от 19.02.2013 г.) риболовът с мрежени риболовни уреди в радиус 300 m от техните устия.


Чл. 6а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г., в сила от 19.02.2013 г.) Специално разрешително за улов на квотиран вид риба се издава на кораб за календарна година по ред и при условия, утвърдени със заповед на изпълнителния директор на ИАРА.


Чл. 7. (1) Лицата, кандидатстващи за получаване на разрешително за стопански риболов, декларират в заявлението риболовните уреди по опис, съдържащ видовете, броя и размерите (дължина, широчина, размер на окото на мрежените уреди).
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г., в сила от 19.02.2013 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 27.12.2016 г.) Риболовните уреди по ал. 1 се маркират с отличителен знак и номер на всеки 200 m и в съответствие с изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 на Комисията от 8.04.2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на Общата политика в областта на рибарството (ОВ L 112/1 30.04.2011 г.). Номерът на отличителния знак се вписва в разрешителното за стопански риболов и в удостоверението за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми, а в случаите на чл. 6, ал. 5 - само в удостоверението.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 27.12.2016 г.) В случай че отличителният знак бъде повреден или бъде отстранен от риболовния уред, собственикът на уреда заявява това обстоятелство в съответното териториално звено на ИАРА незабавно след настъпването му.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 27.12.2016 г.) Когато отличителният знак бъде повреден или бъде отстранен от риболовния уред, риболовът се преустановява до повторно маркиране на риболовния уред в срок до 5 работни дни.


Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 106 от 2020 г., в сила от 15.12.2020 г.) (1) Шамандурите, прикрепени към пасивните риболовни уреди, съдържат обозначение на буквите и цифрите на външната маркировка на риболовния кораб, към който принадлежат съответните риболовни уреди.
(2) Обозначението на шамандурите по ал. 1 трябва да отговаря на следните изисквания:
1. буквите и цифрите да са обозначени на възможно най-високо равнище над водата, така че да се виждат ясно;
2. да бъдат в цвят, контрастиращ с повърхността, на която са обозначени.
(3) Буквите и цифрите, обозначени върху шамандурата, не трябва да бъдат заличавани, изменяни или да бъдат оставени да станат нечетливи.

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г., в сила от 19.02.2013 г.) Риболовни уреди, които не са маркирани по реда на чл. 7, ал. 2, и риболовни уреди, чието използване в определена зона или през определен период е забранено, се съхраняват в неработно положение.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г., в сила от 19.02.2013 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2020 г., в сила от 15.12.2020 г.) Стопански риболов на дънни видове (калкан, морска котка и морска лисица) се извършва с дънни хрилни мрежи с размер на окото не по-малък от 400 mm.
(2) През периода на забрана за улов на калкан стопански риболов на дунавска скумрия (карагьоз) се извършва само с едностенни мрежи с минимален размер на окото не по-малък от 36 mm.
(3) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 106 от 2020 г., в сила от 15.12.2020 г.) През периода на забраната за улов на калкан по чл. 32 ЗРА не се разрешава уловът на дънни видове (морска котка и морска лисица).


Чл. 10. (1) (Предишен текст на чл. 10 - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) Стопански риболов на попчета се извършва с мрежени риболовни уреди с размер на окото не по-малък от 22 mm.
(2) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) Стопански риболов на черноморска бодлива акула се извършва само с парагади.


Чл. 11. (1) Стопански риболов на есетрови риби се извършва с мрежени риболовни уреди с размер на окото не по-малък от 160 mm, с изключение на улова на чига.
(2) Стопански риболов на чига се извършва с мрежени риболовни уреди с размер на окото не по-малък от 60 mm.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г., в сила от 19.02.2013 г., доп. - ДВ, бр. 106 от 2020 г., в сила от 15.12.2020 г.) Стопански риболов в р. Дунав се извършва с мрежи с фани с размер на окото не по-малък от 40 mm, както и с размер на окото не по-малък от 16 mm за уклейка, 36 mm за костур, морунаш и скобар, 45 mm за бяла мряна, 60 mm за щука и бяла риба, 65 mm за шаран и растителноядни видове риби (толстолоб и амур) и 70 mm за европейски сом.
(2) Стопански риболов на дунавска скумрия (карагьоз) се извършва само с едностенни мрежи с минимален размер на окото не по-малък от 36 mm.


Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г., в сила от 19.02.2013 г.)


Чл. 14. (1) Стопански риболов със специализиран уред - далян, се извършва след получаване на разрешително за стопански риболов, издадено след проведен конкурс по реда на ЗРА, и придобиване на право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми.
(2) Местоположението и зоните на действие на специализирания уред за стопански риболов - далян, и неговите основни технически параметри се определят със заповед на изпълнителния директор на ИАРА.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г., в сила от 19.02.2013 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 27.12.2016 г.) Зоната на действие на специализиран уред далян обхваща акваторията в рамките на не по-малко от 300 m - от крайните точки на съоръжението във всички посоки.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 27.12.2016 г.) В зоната по ал. 2 могат да бъдат извършвани аквакултури от лицето, придобило правото върху зоната на действие на специализирания уред и регистрирано по реда на чл. 25 ЗРА и притежаващо разрешително по реда на чл. 46, ал. 1, т. 2 ЗВ.

Раздел II.
Правила за извършване на любителски риболов


Чл. 15. (1) Любителски риболов в определените за това обекти или зони от тях се извършва от лица, притежаващи билет за любителски риболов.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г., в сила от 19.02.2013 г.)
(3) В язовири - държавна собственост, предназначени за аквакултури, когато няма извършена регистрация по реда на чл. 25 ЗРА, любителският риболов е разрешен.
(4) Любителски риболов във водни обекти - държавна собственост, където управлението на рибните ресурси е възложено по реда на чл. 15а, ал. 1, 2 и 3 ЗРА, се извършва от лица, които притежават билет за любителски риболов и членска карта на съответното сдружение по чл. 11 ЗРА.


Чл. 16. (1) (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 27.12.2016 г.) Лицата, упражняващи любителски риболов, са длъжни да спазват изискванията по чл. 12, ал. 2 и чл. 24 ЗРА.
(2) Любителски риболов с харпун във водите на Черно море се извършва без ползване на акваланги или други устройства за продължително пребиваване и дишане под водата.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) Забранява се използването на харпун за улов на калкан.

Раздел III.
Правила за аквакултури


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 27.12.2016 г.) Лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми в обектите по чл. 3 ЗРА, се регистрират в ИАРА след влизане в сила на съответно разрешително по ЗВ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2020 г., в сила от 15.12.2020 г.) Лицата, които имат инвестиционно намерение да извършват аквакултури в плаващи или потопяеми съоръжения във водите на Черно море, предварително съгласуват с Басейнова дирекция "Черноморски район" местата за изграждане на съоръженията за аквакултури по отношение на границите им.
(3) Лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми в мрежени клетки (садки) и в други плаващи на повърхността на водата и потопяеми съоръжения във водите на Черно море и в язовирите, се регистрират след положително решение за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или решение, че не е налице необходимост от извършване на процедура по ОВОС, в която се залагат лимити за обема на производството, необходимите площи за рибностопанска дейност и задължения за промяна на мястото на техническите съоръжения през определен период. Когато техническите съоръжения са във водите на Черно море, регистрацията се извършва и след съгласуване с ръководителите на териториалните дирекции на Изпълнителна агенция "Морска администрация" и с Щаба на Военноморските сили на Република България.
(4) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2013 г., в сила от 19.02.2013 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 27.12.2016 г.) В язовири - държавна собственост, определени само за аквакултури по приложение № 1, развъждането и отглеждането на риба и други водни организми се извършва по начин, по който не се възпрепятства безопасната експлоатация и поддържането на хидротехническите съоръжения.


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2020 г., в сила от 15.12.2020 г.) При извършване на аквакултури в плаващи и потопяеми съоръжения във водите на Черно море зоната на действие на съоръженията обхваща акваторията в рамките на 100 m от крайните точки на всяко съоръжение във всички посоки.


Чл. 18а. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 27.12.2016 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2020 г., в сила от 15.12.2020 г.)

Глава четвърта.
РЕД ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛ ЗА ЗАРИБЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 16 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 19.02.2013 Г.)


Чл. 19. (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г., в сила от 19.02.2013 г.)


Чл. 20. (1) Извършено разселване на риба и/или други водни организми в рибностопанските обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 ЗРА се удостоверява с протокол за зарибяване по образец съгласно приложение № 3.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 16 от 2013 г., в сила от 19.02.2013 г.) Протоколът се съставя от комисия, чийто състав се определя от ръководителя на териториалното звено на ИАРА, на чиято територия се намира обектът. В комисията задължително се включват: инспектор от териториалното звено на ИАРА, ветеринарен лекар - служител на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), представител на собственика на обекта, представител на ползвателя на обекта в случай че има такива. При разселване на риба и/или други водни организми в рибностопанските обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 ЗРА в комисията се включват и представители на регионалните инспекции по околна среда и води (РИОСВ) и териториалните поделения на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ).
(3) Лицата, които ще извършват зарибяване, уведомяват ръководителя на съответното териториално звено на ИАРА не по-късно от три дни преди датата, определена за зарибяването.
(4) Разселването на риба и/или други водни организми се извършва в присъствието на комисията по ал. 2, а заверяването на протокола се извършва от ръководителя на съответното териториално звено на ИАРА.


Чл. 21. Разселените количества се описват по вид, възраст, средно единично тегло, количество и общо тегло.


Чл. 22. (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2020 г., в сила от 15.12.2020 г.) Към протокола за зарибяване задължително се прилага ветеринарномедицинско свидетелство, удостоверяващо здравословното състояние на зарибителния материал и копие от документ, удостоверяващ произхода на зарибителния материал. Когато зарибяването е с есетрови риби, се изисква и генетичен сертификат.


Чл. 23. Протоколът се съставя в 3 екземпляра: един за ползвателя на обекта, един за собственика на обекта и един за ИАРА. На останалите членове на комисията се предоставя копие от протокола.


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2016 г., в сила от 27.12.2016 г.) В рибностопанските обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 ЗРА или в зоните от тях, както и в язовирите - държавна собственост, след извършено разселване на риба и/или други водни организми риболовът може да бъде забранен по реда на чл. 30, ал. 3, т. 1 ЗРА.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Трайни знаци" са:
а) по брега на обекта - метални табели с надписи, монтирани на вертикални метални носачи, които в основата си са анкерирани в почвата посредством бетонови блокчета;
б) във водите на обекта - метални или пластмасови шамандури, закотвени за дъното посредством тежести.
2. "Други подходящи места за размножаване" са заливите, разливите, плитчините и местата, определени за създаване на изкуствени гнезда за размножаване, в които рибата и другите водни организми извършват естественото си възпроизводство в обекта.
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 16 от 2013 г., в сила от 19.02.2013 г.) Риболовните уреди са в неработно положение, когато са сухи, сгънати, покрити, поставени в подходяща опаковка и/или в такъв вид са прибрани в багажно (товарно) складово помещение, отделение на сухоземно транспортно средство или кораб. В случай че риболовен уред се състои от няколко части, той е в неработно положение, ако е разглобен и частите му са прибрани поотделно по описания ред.
4. "Други водни организми" са миди, морски охлюви, артемии, дафнии, водорасли, скариди, раци, жаби и други видове - предмет на рибностопанска дейност.
5. "Зарибяване" е съвкупност от дейности за разселване на риба и други водни организми в естествени и изкуствени водни обекти.
6. (нова - ДВ, бр. 106 от 2020 г., в сила от 15.12.2020 г.) "Зона за аквакултури" е зона в язовир - държавна собственост, в която се поставят технически съоръжения за отглеждане на риба и други водни организми (мрежени клетки (садки) и други плаващи на повърхността на водата и потопяеми съоръжения).
7. (нова - ДВ, бр. 106 от 2020 г., в сила от 15.12.2020 г.) "Аварийна зона" е зона, която служи за преместване на съоръженията за аквакултури в случай на ремонт на съоръженията на язовирната стена или друго събитие, което довежда до понижаване на водното ниво.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".


§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.


§ 4. Зоните по чл. 3 се определят най-късно до 6 месеца от влизане в сила на наредбата, а зоните по чл. 4 се определят не по-късно от 3 месеца след заявяването на инвестиционно намерение.


§ 5. Лицата, придобили права за извършване на рибностопански дейности до влизане в сила на наредбата, могат да представят становище при определяне границите на зоната за аквакултури, в която се разполагат съоръженията им.


§ 6. Придобитите права за ползване на държавни язовири в рибностопанско отношение до влизане в сила на наредбата се запазват до изтичането им.


§ 7. Наредбата се издава на основание чл. 15, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите.


§ 8. Тази наредба отменя Наредба № 24 от 2002 г. (ДВ, бр. 55 от 2002 г.) за условията и реда за определяне на зони за любителски и стопански риболов в държавните язовири и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и рибовъдство в тях.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 37 ОТ 2008 Г. ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ЯЗОВИРИТЕ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В РИБНОСТОПАНСКО ОТНОШЕНИЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТОПАНСКИ, ЛЮБИТЕЛСКИ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ В ОБЕКТИТЕ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ПО ЧЛ. 3, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.03.2011 Г.)

§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".


§ 10. Придобитите права за ползване на държавни язовири в рибностопанско отношение до влизане в сила на наредбата се запазват до изтичането им.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 37 ОТ 2008 Г. ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ЯЗОВИРИТЕ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В РИБНОСТОПАНСКО ОТНОШЕНИЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТОПАНСКИ, ЛЮБИТЕЛСКИ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ В ОБЕКТИТЕ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ПО ЧЛ. 3, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 16 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 19.02.2013 Г.)

§ 23. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 37 ОТ 2008 Г. ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ЯЗОВИРИТЕ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В РИБНОСТОПАНСКО ОТНОШЕНИЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТОПАНСКИ, ЛЮБИТЕЛСКИ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ В ОБЕКТИТЕ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ПО ЧЛ. 3, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 27.12.2016 Г.)

§ 13. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 37 ОТ 2008 Г. ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ЯЗОВИРИТЕ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В РИБНОСТОПАНСКО ОТНОШЕНИЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТОПАНСКИ, ЛЮБИТЕЛСКИ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ В ОБЕКТИТЕ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ПО ЧЛ. 3, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 26 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 23.03.2018 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 37 ОТ 2008 Г. ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ЯЗОВИРИТЕ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В РИБНОСТОПАНСКО ОТНОШЕНИЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТОПАНСКИ, ЛЮБИТЕЛСКИ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ В ОБЕКТИТЕ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ПО ЧЛ. 3, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 106 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 15.12.2020 Г.)

§ 18. До влизане в сила на наредбата по чл. 25, ал. 5 от Закона за рибарството и аквакултурите определянето на зоните за аквакултури се съобразява с екологичния капацитет на язовира за производство на риба в садки.

§ 19. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г., в сила от 19.02.2013 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2018 г., в сила от 23.03.2018 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2020 г., в сила от 15.12.2020 г.)


Предназначение на държавните язовири в рибностопанско отношение

Язовир

Площ (дка)

Категоризация

1.

Александър Стамболийски

10860

Любителски риболов

2.

Ахелой

970

Любителски риболов

3.

Беглика

356

Любителски риболов

4.

Бели Лом

3450

Любителски риболов

5.

Георги Трайков (Цонево)

17300

Любителски риболов

6.

Горни Дъбник

11800

Любителски риболов

7.

Домлян

1680

Любителски риболов

8.

Доспат

22000

Любителски риболов

9.

Жребчево

25000

Любителски риболов

10.

Ивайловград

15000

Любителски риболов

11.

Копринка

11200

Любителски риболов

12.

Кула

1567

Любителски риболов

13.

Кърджали

16070

Любителски риболов

14.

Малко Шарково

3900

Любителски риболов

15.

Огняново

1788

Любителски риболов

16.

Огоста

23600

Любителски риболов

17.

Панчарево

897

Любителски риболов

18.

Порой

4450

Любителски риболов

19.

Пчелина (Лобош)

5380

Любителски риболов

20.

Пясъчник

9920

Любителски риболов

21.

Рабиша

3246

Любителски риболов

22.

Розов кладенец

3640

Любителски риболов

23.

Сопот

5350

Любителски риболов

24.

Студен кладенец

25600

Любителски риболов

25.

Съединение

2510

Любителски риболов

26.

Тополница

5619

Любителски риболов

27.

Тошков чарк

254

Любителски риболов

28.

Тракиец

8250

Любителски риболов

29.

Цанков камък

3400

Любителски риболов

30.

Широка поляна (Кавал тепе)

4044

Любителски риболов

31.

Мандра

33000

Любителски риболов

32.

40-те извора

489

Аквакултури

33.

Абрит - I

32

Аквакултури

34.

Абрит - II

110

Аквакултури

35.

Александрово

1300

Аквакултури

36.

Алино

71

Аквакултури

37.

Антимово

1037

Любителски риболов

38.

Багренци

153

Аквакултури

39.

Бакър дере

1101

Аквакултури

40.

Баниска

959

Аквакултури

41.

Барган

65

Аквакултури

42.

Бегуновци

280

Аквакултури

43.

Бели брег

96

Любителски риболов

44.

Бенковски

595

Аквакултури

45.

Берсин

375

Аквакултури

46.

Богатово

310

Аквакултури

47.

Божурица

231

Аквакултури

48.

Бойка

438

Аквакултури

49.

Брягово

963

Аквакултури

50.

Бял кладенец

1186

Аквакултури

51.

Бяла Рада

140

Аквакултури

52.

Валтата

78

Аквакултури

53.

Васил Левски

40

Аквакултури

54.

Виноградец

95

Аквакултури

55.

Вълчовец

351

Аквакултури

56.

Върбешница

278

Аквакултури

57.

Гарваново

650

Аквакултури

58.

Генерал Киселово

690

Аквакултури

59.

Гледка

205

Аквакултури

60.

Горна Гращица

57

Аквакултури

61.

Даскалово 1

55

Аквакултури

62.

Даскалово 2

66

Аквакултури

63.

Двата чучура

370

Любителски риболов

64.

Девец

40

Аквакултури

65.

Детелина

106

Аквакултури

66.

Дженевра

50

Любителски риболов

67.

Добри дол

300

Аквакултури

68.

Долна Диканя

900

Аквакултури

69.

Долна Митрополия

112

Аквакултури

70.

Долни Дъбник

342

Аквакултури

71.

Долно Ново село

80

Аквакултури

72.

Дондуково

165

Аквакултури

73.

Доситеево

650

Аквакултури

74.

Дренов дол

640

Любителски риболов

75.

Дреновец

758

Аквакултури

76.

Дуванли

145

Аквакултури

77.

Дъбника

1640

Любителски риболов

78.

Езерово

680

Аквакултури

79.

Елешница

1184

Любителски риболов

80.

Енево

170

Любителски риболов

81.

Еница

4428

Любителски риболов

82.

Етрополе

63

Аквакултури

83.

Желязковец

228

Аквакултури

84.

Звиница

105

Аквакултури

85.

Звънарци

95

Аквакултури

86.

Златия

340

Аквакултури

87.

Извор

800

Аквакултури

88.

Изворово

370

Аквакултури

89.

Изравнител Басамака

120

Аквакултури

90.

Изравнител Белица

120

Аквакултури

91.

Изравнител Белмекен

29

Любителски риболов

92.

Изравнител Пясъчник

654

Аквакултури

93.

Изравнител Чатма дере

200

Аквакултури

94.

Кайлъка

220

Любителски риболов

95.

Каламица

420

Аквакултури

96.

Каменец

1517

Аквакултури

97.

Каменна чешма

237

Аквакултури

98.

Караджа дере

67

Любителски риболов

99.

Караисен

989

Аквакултури

100.

Карамфил

125

Аквакултури

101.

Кирилово

859

Аквакултури

102.

Климент

198

Аквакултури

103.

Клисурица

173

Аквакултури

104.

Клокотница

390

Аквакултури

105.

Книжовник

490

Аквакултури

106.

Ковачево

1410

Любителски риболов

107.

Ковачица

426

Аквакултури

108.

Комарево - Храброво

134

Аквакултури

109.

Крамолин

219

Аквакултури

110.

Крапец

1848

Любителски риболов

111.

Красноселци

192

Аквакултури

112.

Криво поле

310

Аквакултури

113.

Кринец

51

Аквакултури

114.

Крушево

1800

Аквакултури

115.

Крушовица

176

Аквакултури

116.

Кълново

260

Аквакултури

117.

Леново

975

Аквакултури

118.

Липница

112

Аквакултури

119.

Ломци

404

Аквакултури

120.

Лопушница

327

Аквакултури

121.

Мали лаг

173

Аквакултури

122.

Малка Мътница

134

Аквакултури

123.

Малка Смолница

124

Аквакултури

124.

Малчика

113

Любителски риболов

125.

Мандра

220

Аквакултури

126.

Марков дол

46

Аквакултури

127.

Мечка

580

Аквакултури

128.

Мишковец

79

Аквакултури

129.

Момина сълза

42

Аквакултури

130.

Морун

242

Аквакултури

131.

Мъртва долина 1

63

Аквакултури

132.

Мъртва долина 2

37

Аквакултури

133.

Найденово

75

Аквакултури

134.

Нановица 1

35

Аквакултури

135.

Нановица 2

107

Аквакултури

136.

Негованка

233

Аквакултури

137.

Нови пазар 1

302

Аквакултури

138.

Нови пазар 2

344

Любителски риболов

139.

Овча могила

444

Аквакултури

140.

Овчарица

6550

Аквакултури

141.

Овчарово

226

Аквакултури

142.

Овчи кладенец

260

Аквакултури

143.

Одринци

863

Любителски риболов

144.

Осломе

158

Аквакултури

145.

Острог

38

Любителски риболов

146.

Ошане

49

Аквакултури

147.

Паисий 2

75

Любителски риболов

148.

Пампорово

216

Аквакултури

149.

Пелик дере

34

Аквакултури

150.

Петелово

65

Аквакултури

151.

Полетковци

980

Аквакултури

152.

Поляница

505

Аквакултури

153.

Правец

366

Аквакултури

154.

Правище

394

Аквакултури

155.

Пролеша

56

Любителски риболов

156.

Пустия

231

Аквакултури

157.

Пчеларово 1

53

Аквакултури

158.

Пчеларово 2

25

Аквакултури

159.

Ряховски ливади

139

Аквакултури

160.

Света

95

Аквакултури

161.

Седлото

24

Аквакултури

162.

Сивата вода

175

Аквакултури

163.

Синята река

528

Аквакултури

164.

Сираково

200

Аквакултури

165.

Скала - 1

403

Аквакултури

166.

Скала - 2

50

Аквакултури

167.

Скендер дере

150

Аквакултури

168.

Смирненски

462

Аквакултури

169.

Снежина

180

Аквакултури

170.

Стойковци

1130

Аквакултури

171.

Сушица

459

Аквакултури

172.

Табакова чешма

111

Аквакултури

173.

Телиш

2320

Любителски риболов

174.

Телиш - 2

43

Аквакултури

175.

Темелково

165

Аквакултури

176.

Тешел

100

Любителски риболов

177.

Токмакли

38

Аквакултури

178.

Тотлебенов вал

80

Любителски риболов

179.

Трапище

38

Аквакултури

180.

Троян

530

Аквакултури

181.

Трояново

550

Аквакултури

182.

Тръбач

86

Аквакултури

183.

Тръстиково

578

Любителски риболов

184.

Филиповци

138

Любителски риболов

185.

Фисека

691

Любителски риболов

186.

Церковски

1180

Аквакултури

187.

Черковна (Дъбрава)

312

Аквакултури

188.

Чернозем

460

Аквакултури

189.

Чирпан

131

Любителски риболов

190.

Шишманов вал

548

Аквакултури

191.

Шумен

1050

Аквакултури

192.

Ярловци

560

Аквакултури

Язовири с основно предназначение за питейно-битово водоснабдяване, където любителският риболов е разрешен единствено извън санитарно-охранителната зона

Язовир

Площ (дка)

Категоризация

1.

Асеновец

1100

Любителски риболов

2.

Батак

22080

Любителски риболов

3.

Бебреш

736

Любителски риболов

4.

Бели Искър

850

Любителски риболов

5.

Белмекен

4531

Любителски риболов

6.

Боровица

482

Забранен за риболов

7.

Въча

4970

Любителски риболов

8.

Голям Беглик

4126

Любителски риболов

9.

Дяково

2000

Любителски риболов

10.

Искър

30000

Любителски риболов

11.

Йовковци

5745

Любителски риболов

12.

Калин

350

Любителски риболов

13.

Камчия

9601

Забранен за риболов

14.

Карагьол

90

Любителски риболов

15.

Кокаляне

300

Любителски риболов

16.

Кричим

790

Любителски риболов

17.

Пловдивци

200

Любителски риболов

18.

Студена

1416

Любителски риболов

19.

Среченска бара

840

Любителски риболов

20.

Тича

18700

Любителски риболов

21.

Хр. Смирненски (Янтра)

1054

Забранен за риболов

22.

Чаира

200

Любителски риболов

23.

Ясна поляна

2317

Забранен за риболов

24.

Ястребино

4800

Любителски риболовПриложение № 2 към чл. 6, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2020 г., в сила от 15.12.2020 г.)

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРИДОБИТО ПРАВО ЗА УСВОЯВАНЕ НА РЕСУРС ОТ РИБА

И ДРУГИ ВОДНИ ОРГАНИЗМИ В ЧЕРНО МОРЕ И РЕКА ДУНАВ

№ .................... г.

НА:

(трите имена на физическото лице или пълно наименование на юридическото лице)

снимка Адрес:______________________________________________________________

(постоянен адрес на физ. лице или седалище и адрес на управление на юридическото лице)

ЕИК: ...................................................

Лични данни на капитана или друго физическо лице, извършващи риболова от името и за сметка на титуляря:

___________________________________________________________________________

(трите имена и адрес)

(Личен

подпис);

ЕГН _________________________

Свидетелство за правоспособност № ................./................. г. от ____________________

(Диплома, в случаите по чл. 14, ал. 3 от ЗРА)

Номер на риболовен дневник: от стр. _____ до стр. _______ от стр._____ до стр.______

 

ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТОПАНСКИ УЛОВ НА РИБА И ДРУГИ ВОДНИ ОРГАНИЗМИ

 

1. На основание на разрешително за стопански риболов:

2. За периода:

3. С риболовен кораб:

 

 

 

Външна маркировка и име на кораба

Собственик на кораба (адрес)

или основанието за ползване

Име на плавателния съд

 

Знаме

CFR №

Размери:

дълж. ________ шир. _______________

Височина на борда ........... газене ............

Двигател № ____________________________

Марка _________________________________

Мощност ......................... гориво .......................

Човековместимост (общо):

Екипаж:

Повиквателен сигнал:

Навигационно оборудване:

4. Използвани риболовни уреди: (наименование на уреда, брой, размери: дължина, широчина, размер на окото, номера на пломби) .........................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

 

 

ОРГАН, ИЗДАЛ УДОСТОВЕРЕНИЕТО  …………………………………….................…….

                      (име и длъжност)

 

Гр.                                                                                    Подпис/печат

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРИДОБИТО ПРАВО ЗА УСВОЯВАНЕ НА РЕСУРС ОТ РИБА И ДРУГИ ВОДНИ ОРГАНИЗМИ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАН УРЕД ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ ЧЛ. 21 ЗРА

 

№ .................... г.

НА:

(пълно наименование на юридическото лице или ЕТ)

Адрес: ____________________________________________________________________________

(адрес на управление на юридическото лице)

ЕИК: ...................................................

Лични данни на капитана или друго физическо лице, извършващи риболова от името и за сметка на титуляря: ________________________________________________________

(трите имена и адрес)

(Личен

подпис);

ЕГН _________________________

Свидетелство за правоспособност № ............../............... г. от ________________________

(Диплома, в случаите по чл. 14, ал. 3 от ЗРА)

Номер на риболовен дневник: от стр. _____ до стр. ________ от стр. _____ до стр. _____

ДА ИЗВЪРШВА СТОПАНСКИ УЛОВ НА РИБА И ДРУГИ ВОДНИ ОРГАНИЗМИ:

1. На основание на разрешително за стопански риболов:

2. За периода:

3. С уред, който е поставен:

 

 

 

Координати на характерните гранични точки:

 

Име на мястото, на което ще бъде поставен специализираният уред: __________________

Дълбочина на мястото: ___________________

Дължина на хавлията: ___________________

Размери на къщата:

                         Дължина: __________________

                         Ширина: __________________

Документ, удостоверяващ ползваната площ:

Сезонност:

Местоположение на обекта (местност, селище, община, област)

 

4. С риболовен кораб:

 

Външна маркировка и име на кораба

Собственик на кораба (адрес)

или основанието за ползване

Име на плавателния съд

 

Знаме

CFR №

Размери:

дълж. _______________ шир. ______________

Височина на борда .............. газене ....................

Двигател № _________________________

Марка ______________________________

Мощност ................. гориво ..........................

Човековместимост (общо):

Екипаж:

Повиквателен сигнал:

Навигационно оборудване:

 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

 

 

ОРГАН, ИЗДАЛ УДОСТОВЕРЕНИЕТО ..................................................................................

                        (име и длъжност)

 

Гр.                                                                                                     Подпис/печат

Приложение № 3 към чл. 20, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 106 от 2020 г., в сила от 15.12.2020 г.)

ПРОТОКОЛ ЗА ЗАРИБЯВАНЕ

 

Днес, ...................., съгласно чл. 52 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА), комисия в състав:

1. .................................................................................................................................................

2. .................................................................................................................................................

3. .................................................................................................................................................

4. .................................................................................................................................................

5. ................................................................................................................................................

6. ................................................................................................................................................

(трите имена, длъжност, месторабота)

присъства на зарибяване, извършено от: ................................................................................,

                                                    (наименование на лицето, което извършва зарибяването)

както следва:

I. Във воден обект: ....................................................................................................................

....................................................................................................................................................

(наименование на обекта, който се зарибява)

II. Със зарибителен материал от: .............................................................................................

....................................................................................................................................................

(наименование на обекта, в който е произведен/закупен зарибителният материал, вид и № на документа за придобиване)

III. Видов и количествен състав на зарибителния материал:

 

 

Вид риба и/или други водни организми

Възраст

(личинки и еднолетки - в месеци, едногодишни или по-възрастни -
в години)

Количество

(брой)

Средно

ед. тегло

(грама)

Общо

тегло

(кг)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Приложения:

1. Ветеринарномедицинско свидетелство

№ ................., изд. на ............... г., от ...............................

2. Генетичен сертификат № .........., изд. на ................ г., от ................................

КОМИСИЯ:

1. ...........................

4. .................................

2. ...........................

5. .................................

3. ...........................

6. .................................

 

Забележки: ...................................................................................................................................

Заверил: ..............................................................

                           (трите имена)

Началник-отдел териториално звено на ИАРА

 

гр. ..........................                                                               Подпис/печат ................................
Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума