навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № Н-3 ОТ 7 АПРИЛ 2009 Г. ЗА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 165/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 4 ФЕВРУАРИ 2014 Г. ОТНОСНО ТАХОГРАФИТЕ В АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ, ЗА ОТМЯНА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3821/85 НА СЪВЕТА ОТНОСНО КОНТРОЛНИТЕ УРЕДИ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ДАННИТЕ ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПРИ АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 561/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ЗА ХАРМОНИЗИРАНЕ НА НЯКОИ РАЗПОРЕДБИ ОТ СОЦИАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СВЪРЗАНИ С АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ И ЗА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 561/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 15 МАРТ 2006 Г. ЗА ХАРМОНИЗИРАНЕ НА НЯКОИ РАЗПОРЕДБИ ОТ СОЦИАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СВЪРЗАНИ С АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ, ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТИ (ЕИО) № 3821/85 И (ЕО) № 2135/98 НА СЪВЕТА И ЗА ОТМЯНА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3820/85 НА СЪВЕТА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 15 ОТ 2016 Г.)

Издадена от министъра на транспорта

Обн. ДВ. бр.31 от 24 Април 2009г., изм. ДВ. бр.33 от 26 Април 2011г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.74 от 20 Септември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.68 от 8 Август 2023г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. изискванията за времето на управление, прекъсванията и почивките на водачите при извършване на превози с превозни средства, посочени в чл. 3, буква "а" от Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета (ОВ L 102/2006 г., Специално издание на български език, глава 05, том 8, стр. 214-226), (Регламент (ЕО) № 561/2006);
2. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г.) изискванията към съдържанието, графикът за работата на водачите и другите документи, удостоверяващи дейността на водачите;
3. условията и редът за издаване на карти за дигитални тахографи;
4. (изм. и доп. - ДВ, бр. 33 от 2011 г.) сроковете за извличането и съхраняването на данните от паметта на дигиталните тахографи и от картите на водачите.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2016 г.) Превозните средства, които за първи път са пуснати в експлоатация след 01.01.2007 г. и за които се изисква да бъдат оборудвани с тахографи съгласно чл. 3 от Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт (OB, L 60 от 2014 г., стр. 1 - 33) (Регламент (ЕС) № 165/2014), задължително се оборудват с дигитални тахографи от одобрен тип.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2016 г.) Превозните средства, които за първи път са пуснати в експлоатация преди 01.01.2007 г. и за които се изисква да бъдат оборудвани с тахографи съгласно чл. 3 от Регламент (ЕС) № 165/2014, могат да бъдат оборудвани с дигитални или аналогови тахографи от одобрен тип.
(3) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2019 г.) Превозните средства, които са регистрирани за първи път на 15.06.2019 г. или след тази дата и за които се изисква да бъдат оборудвани с тахографи съгласно чл. 3 от Регламент (ЕС) № 165/2014, трябва да бъдат оборудвани с интелигентни тахографи (тахограф от второ поколение) от одобрен тип. Превозните средства, които са регистрирани преди 15.06.2019 г. и за които се изисква да бъдат оборудвани с тахографи съгласно чл. 3 от Регламент (ЕС) № 165/2014, могат да бъдат оборудвани с интелигентни тахографи.
(4) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2019 г., в сила от 15.06.2034 г.) Превозните средства, за които се изисква да бъдат оборудвани с тахографи съгласно чл. 3 от Регламент (ЕС) № 165/2014, трябва да бъдат оборудвани с интелигентни тахографи.
(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 74 от 2019 г.) Аналоговите тахографи от одобрен тип могат да продължат да се използват до момента, в който се повредят така, че повредата им не може да бъде отстранена и се налага подмяната им с нови. В този случай се прилагат изискванията на чл. 2, параграф 1, буква "б" от Регламент (ЕО) № 2135/98 на Съвета от 24 септември 1998 г. за изменение на Регламент (ЕИО) № 3821/85 относно контролните уреди за регистриране на данните за движението на автомобилите и на Директива 88/599/ЕИО относно прилагането на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 (ОВ L 274/1998 г., Специално издание на български език, глава 07, том 6, стр.156-176).


Чл. 3. Тази наредба не се прилага по отношение на:
1. превозни средства, чиято максимално допустима скорост не надвишава 40 km/h;
2. превозни средства, притежавани или наети без водач от въоръжените сили, службите за гражданска защита, противопожарните служби и службите, отговарящи за поддържането на обществения ред, когато превозът се извършва в изпълнение на задачи, възложени на тези служби и е под техен контрол;
3. превозни средства, използвани за превоз на хуманитарни помощи с нетърговска цел, използвани при извънредни случаи или спасителни операции;
4. специализирани превозни средства, използвани за медицински цели;
5. специализирани ремонтни превозни средства, извършващи дейност в радиус от 100 km от тяхната база;
6. превозни средства, преминаващи пътни изпитвания за целите на техническо разработване, ремонт или поддръжка, и нови или възстановени превозни средства, които не са пуснати в експлоатация;
7. превозни средства или състави от превозни средства с допустима максимална маса непревишаваща 7,5 t, използвани за превоз на товари с нетърговска цел;
8. превозни средства, представляващи музеен или исторически интерес, използвани за превоз на пътници или товари с нетърговска цел.

Глава втора.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВРЕМЕТО НА УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕКЪСВАНИЯТА И ПОЧИВКИТЕ НА ВОДАЧИТЕ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗИ С ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛ. 3, БУКВА "А" ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 561/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 15 МАРТ 2006 Г. ЗА ХАРМОНИЗИРАНЕ НА НЯКОИ РАЗПОРЕДБИ ОТ СОЦИАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СВЪРЗАНИ С АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ, ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТИ (ЕИО) № 3821/85 И (ЕО) № 2135/98 НА СЪВЕТА И ЗА ОТМЯНА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3820/85 НА СЪВЕТА


Чл. 4. (1) Дневното време на управление не трябва да надхвърля 10 h.
(2) Общото време на управление за период от две последователни седмици не трябва да надвишава 90 h.


Чл. 5. (1) След период на управление 4 последователни часа водачът е длъжен да спази прекъсване от най-малко 30 min.
(2) Прекъсването по ал. 1 може да бъде заменено с прекъсвания от най-малко 15 min всяко, вместени в периода на управление на превозното средство.


Чл. 6. (1) За всеки период от 24 h след края на предходната дневна или седмична почивка водачът е длъжен да е ползвал дневна почивка от най-малко 11 последователни часа.
(2) Дневната почивка може да бъде намалена до 9 последователни часа най-много три пъти седмично, при условие че водачът ползва като компенсация съответната почивка преди края на следващата седмица.


Чл. 7. Максимум след шест 24-часови периода от края на предходната седмична почивка водачът ползва нова седмична почивка от най-малко 24 последователни часа.

Глава трета.
ДОКУМЕНТИ, УДОСТОВЕРЯВАЩИ ДЕЙНОСТТА НА ВОДАЧИТЕ

Раздел I.
График за работата на водачите (Загл. изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г.)


Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г.)


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г.) Превозвачите и ръководителят на лицето, извършващо превоз за собствена сметка, изготвят ежедневен график за работа за водачите, осъществяващи превози на пътници по автобусни линии с моторни превозни средства, които не попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 561/2006 или на Европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози (обн., ДВ, бр. 99 от 1994 г., ратифицирана със закон - ДВ, бр. 28 от 1995 г.), наричана по-нататък "AETR", по образец (приложение № 1).
(2) Графикът за работа включва имената на водача и всички данни за мястото на базиране, различните периоди на управление, прекъсване на управлението, почивките, друга работа и периоди, когато водачът е на разположение.
(3) Графиците за работа се подписват от ръководителя на предприятието или упълномощено от него лице.
(4) Графиците за работа се съхраняват в предприятието най-малко една година от изтичането на периода, обхванат от тях, и се представят за проверка на контролните органи.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г.) Водачите носят заверено извлечение от графика за работа, който се представя на контролните органи.

Раздел II.
Формуляр във връзка със социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2016 г.) Водач, който при проверка от контролните органи не може да предостави необходимите тахографски листа, данни от картата на водача, ръчни записи или разпечатки, както се изисква съгласно чл. 34 от Регламент (ЕС) № 165/2014, поради това, че е бил в отпуск по болест, годишен отпуск, отпуск или почивка, управлявал превозно средство, попадащо извън обхвата на Регламент (ЕО) № 561/2006 или AETR, извършвал друга работа, а не управление на превозно средство или е бил на разположение, предоставя на контролните органи удостоверение по образец съгласно Решение на Комисията от 12 април 2007 г. относно формуляр във връзка със социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт (ОВ L 99/2007 г.).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г.) Удостоверението по ал. 1 се попълва на машина на един от езиците на Общността и се подписва от представител на предприятието и от водача преди началото на пътуването. В случай на самостоятелно заети водачи водачът полага два подписа - като представител на предприятието и като водач.
(3) Удостоверението по ал. 1 не се използва за удостоверяване на дейности, различни от тези, за които е предназначено.

Глава четвърта.
КАРТИ ЗА ДИГИТАЛНИ ТАХОГРАФИ

Раздел I.
Условия и ред за издаване на карти за дигитални тахографи


Чл. 11. (1) Картите за дигитални тахографи се издават от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".
(2) Персонализацията на картите се извършва от персонализиращ дигитален център.
(3) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" може да възложи отпечатването на персонализираните карти на външен изпълнител.
(4) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" може да възлага дейности по изграждането и поддържането на елементи от системата за издаване на карти за дигитални тахографи след провеждане на конкурс. Условията и редът за конкурса се определят със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2023 г., в сила от 08.08.2023 г.) Заявление за издаване на карта на водач се подава чрез информационна система на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" в центровете за административно обслужване на агенцията, за което се представят следните документи:
1. валидна лична карта на български гражданин или документ за продължително или постоянно пребиваващ на територията на Република България чужденец, издаден съгласно Закона за българските лични документи на лицето, на което ще бъде издадена картата;
2. валидно свидетелство за управление на моторно превозно средство, издадено в Република България или от друга държава - член на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария;
3. снимка, отговаряща на следните изисквания:
а) размер - 45/35 mm;
б) изобразеното на снимката лице да е заснето фронтално;
в) височината на изобразеното лице от брадата до върха на главата е между 25/35 mm.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2023 г., в сила от 08.08.2023 г.) Заявлението по ал. 1 може да бъде подадено и по електронен път, с квалифициран електронен подпис, чрез електронния портал за заявяване на административни услуги на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".
(3) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 68 от 2023 г., в сила от 08.08.2023 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2023 г., в сила от 08.08.2023 г.) Заявлението по ал. 1 се подава от водача или от упълномощено от него лице по реда на чл. 18 от Административнопроцесуалния кодекс.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2023 г., в сила от 08.08.2023 г.) При подаване на заявлението по ал. 1 в център за административно обслужване на агенцията служителят:
1. проверява самоличността на заявителя;
2. проверява документите по ал. 1;
3. попълва данните от предоставените документи и предоставя на заявителя попълненото заявление за проверка на данните и подпис.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2023 г., в сила от 08.08.2023 г.) При установени непълноти или нередовности в подаденото заявление изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" уведомява заявителя за това и определя 10-дневен срок за отстраняването на посочените несъответствия.


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2023 г., в сила от 08.08.2023 г.) Картата на водач се получава лично от водача или от упълномощено от него лице по реда на чл. 18 от Административнопроцесуалния кодекс в посочен от заявителя център за административно обслужване на агенцията. Картата на водач може да бъде получена и на посочен от заявителя адрес чрез лицензиран пощенски оператор за сметка на заявителя.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2023 г., в сила от 08.08.2023 г.) Картата на водача се получава след подписване на двустранен приемно-предавателен протокол. При изпращане на адрес чрез лицензиран пощенски оператор пратката се изпраща с обратна разписка.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 68 от 2023 г., в сила от 08.08.2023 г.) При получаване на картата на водача в център за административно обслужване на агенцията се проверява самоличността на лицето, което я получава.


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г.) Картата на водач се издава на лице, което:
1. притежава валидно свидетелство за управление на моторно превозно средство, издадено в Република България или от друга държава - член на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария;
2. е установило обичайното си пребиваване в Република България;
3. (нова - ДВ, бр. 68 от 2023 г., в сила от 08.08.2023 г.) е заплатило такса, определена с акт на Министерския съвет и стойността на картата на водача.
(2) При издаване на карта на водач Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" извършва проверка, удостоверяваща, че водачът няма вече издадена друга валидна карта в Република България или в друга държава, издаваща карти за дигитални тахографи.


Чл. 15. Картата на водач се изработва по образец (приложение № 3) и се издава със срок на валидност 5 години.


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2023 г., в сила от 08.08.2023 г.) Заявление за издаване на карта на превозвач се подава чрез информационна система на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" в центровете за административно обслужване на агенцията, за което се представят следните документи:
1. валидна лична карта на български гражданин или документ за продължително или постоянно пребиваващ на територията на Република България чужденец, издаден съгласно Закона за българските лични документи на лицето, на което ще бъде издадена картата;
2. копие на справка за приети уведомления по чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда за заявителите, които не са собственици; не се изисква представянето на справка, когато се касае за договор, сключен с работодател по смисъла на § 1, т. 1 от Кодекса на труда, като в тези случаи Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" извършва служебна проверка на обстоятелството в регистъра на уведомленията за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори и уведомленията за промяна на работодател, воден в Националната агенция за приходите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2023 г., в сила от 08.08.2023 г.) Заявлението по ал. 1 може да бъде подадено и по електронен път, с квалифициран електронен подпис, чрез електронния портал за заявяване на административни услуги на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".
(3) (Отм. - ДВ, бр. 68 от 2023 г., в сила от 08.08.2023 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2023 г., в сила от 08.08.2023 г.) Заявлението по ал. 1 се подава от:
1. превозвача или упълномощено от него лице по реда на чл. 18 от Административнопроцесуалния кодекс;
2. лицето, извършващо превоз за собствена сметка, или упълномощено от него лице по реда на чл. 18 от Административнопроцесуалния кодекс;
3. лицето, на което ще бъде издадена картата, при изрично упълномощаване от лицата по т. 1 или т. 2.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2023 г., в сила от 08.08.2023 г.) При подаване на заявлението по ал. 1 в център за административно обслужване на агенцията служителят:
1. проверява самоличността на заявителя;
2. проверява документите по ал. 1;
3. попълва данните от предоставените документи и предоставя на заявителя попълненото заявление за проверка на данните и подпис.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2023 г., в сила от 08.08.2023 г.) При установени непълноти или нередовности в подаденото заявление, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" уведомява заявителя за това и определя 10-дневен срок за отстраняването на посочените несъответствия.


Чл. 17. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2023 г., в сила от 08.08.2023 г.) Картата на превозвача се получава лично от лицата, посочени в чл. 16, ал. 4, в посочен от заявителя център за административно обслужване на агенцията. Картата на превозвач може да бъде получена и на посочен от заявителя адрес чрез лицензиран пощенски оператор за сметка на заявителя.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2023 г., в сила от 08.08.2023 г.) Картата на превозвача се получава след подписване на двустранен приемно-предавателен протокол. При изпращане на адрес чрез лицензиран пощенски оператор пратката се изпраща с обратна разписка.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 68 от 2023 г., в сила от 08.08.2023 г.) При получаване на картата на превозвач в център за административно обслужване на агенцията се проверява самоличността на лицето, което я получава.


Чл. 18. (1) Карта на превозвача се издава на служители на превозвача.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2011 г.) Превозвачите и лицата, извършващи превоз за собствена сметка могат да притежават повече от една карта на превозвача.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 68 от 2023 г., в сила от 08.08.2023 г.) Лицата по ал. 2 уведомяват Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" за прекратяването на правоотношенията си със служителите, на които са издадени карти на превозвач, в срок до 3 работни дни след настъпване на събитието.


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2023 г., в сила от 08.08.2023 г.) Картата на превозвач се изработва по образец (приложение № 5) след заплащането на такса, определена с акт на Министерския съвет и на стойността на картата на превозвача, и се издава със срок на валидност 5 години.


Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2023 г., в сила от 08.08.2023 г.) Заявление за издаване на карта за монтаж и настройки се подава чрез информационна система на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" в центровете за административно обслужване на агенцията, за което се представят следните документи:
1. копие на удостоверение за регистрация по чл. 35, ал. 3 от Наредба № РД-16-1054 от 2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи (ДВ, бр. 91 от 2008 г.) (Наредба № РД-16-1054), с което се дават права за монтаж, проверка и ремонт на дигитални тахографи;
2. валидна лична карта на български гражданин или документ за продължително или постоянно пребиваващ на територията на Република България чужденец, издаден съгласно Закона за българските лични документи на лицето, на което ще бъде издадена картата;
3. копие на справка за приети уведомления по чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда за заявителите, които не са собственици; не се изисква представянето на справка, когато се касае за договор, сключен с работодател по смисъла на § 1, т. 1 от Кодекса на труда, като в тези случаи Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" извършва служебна проверка на обстоятелството в регистъра на уведомленията за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори и уведомленията за промяна на работодател, воден в Националната агенция за приходите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2023 г., в сила от 08.08.2023 г.) Заявлението по ал. 1 може да бъде подадено и по електронен път, с квалифициран електронен подпис, чрез електронния портал за заявяване на административни услуги на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".
(3) (Отм. - ДВ, бр. 68 от 2023 г., в сила от 08.08.2023 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2023 г., в сила от 08.08.2023 г.) Заявлението по ал. 1 се подава от:
1. лицето, което притежава удостоверение за регистрация по чл. 35, ал. 3 от Наредба № РД-16-1054, с което се дават права за монтаж, проверка и ремонт на дигитални тахографи, или от упълномощено от него лице по реда на чл. 18 от Административнопроцесуалния кодекс;
2. лицето, на което ще бъде издадена картата, при изрично упълномощаване от лицето по т. 1 по реда на чл. 18 от Административнопроцесуалния кодекс.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2023 г., в сила от 08.08.2023 г.) Служител от център за административно обслужване на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация":
1. проверява самоличността на заявителя, когато заявлението се подава в център за административно обслужване на агенцията;
2. проверява документите по ал. 1;
3. попълва данните от предоставените документи и предоставя на заявителя попълненото заявление за проверка на данните и подпис.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2023 г., в сила от 08.08.2023 г.) При установени непълноти или нередовности в подаденото заявление изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" уведомява заявителя за това и определя 10-дневен срок за отстраняването на посочените несъответствия.


Чл. 21. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2023 г., в сила от 08.08.2023 г.) Картата за монтаж и настройки и кодът за достъп до картата се получават лично от лицето, на което е издадена картата, или от упълномощено от него лице по реда на чл. 18 от Административнопроцесуалния кодекс в посочен от заявителя център за административно обслужване на агенцията. Картата за монтаж и настройки може да бъде получена и на посочен от заявителя адрес чрез лицензиран пощенски оператор за сметка на заявителя.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2023 г., в сила от 08.08.2023 г.) Картата за монтаж и настройки и кодът за достъп до картата се получават след подписване на двустранен приемно-предавателен протокол. При изпращане на адрес чрез лицензиран пощенски оператор пратката се изпраща с обратна разписка.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 68 от 2023 г., в сила от 08.08.2023 г.) При получаване на картата за монтаж и настройки и кода за достъп до картата в център за административно обслужване на агенцията се проверява самоличността на лицето, което ги получава.


Чл. 22. (1) (Доп. - ДВ, бр. 68 от 2023 г., в сила от 08.08.2023 г.) Карта за монтаж и настройки се издава на служителите на лицата, които притежават удостоверение за регистрация по чл. 35, ал. 3 от Наредба № РД-16-1054, с което се дават права за монтаж, проверка и ремонт на дигитални тахографи, издадено от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор след заплащане на такса, определена с акт на Министерския съвет и стойността на картата за монтаж и настройки.
(2) Лицата, които притежават удостоверение за регистрация по чл. 35, ал. 3 от Наредба № РД-16-1054, могат да притежават повече от една карта за монтаж и настройки.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 33 от 2011 г.) Лицата, които притежават удостоверение за регистрация по чл. 35, ал. 3 от Наредба № РД-16-1054, уведомяват Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" за прекратяването на правоотношенията си със служителите, на които са издадени карти за монтаж и настройки, в срок от 3 работни дни след настъпване на събитието.


Чл. 23. Картата за монтаж и настройки се изработва по образец (приложение № 7) и се издава със срок на валидност една година.


Чл. 24. Картите за монтаж и настройки се съхраняват в сервиза на място и по начин, непозволяващ неоторизиран достъп до картите.


Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г.) Контролните карти се издават по ред, определен със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".


Чл. 26. Контролната карта се изработва по образец (приложение № 8) и се издава със срок на валидност две години.


Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г.) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" извършва проверка на посочените в заявленията по чл. 12, ал. 1, чл. 16, ал.1 и чл. 20, ал. 1 данни.


Чл. 28. Картите за дигитални тахографи могат да се използват само по предназначение и не могат да се използват от лица, различни от притежателите им.


Чл. 29. (1) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" отказва да издаде карта за дигитален тахограф, когато:
1. в заявлението за издаване на съответната карта е подадена невярна или неточна информация;
2. заявителят вече притежава издадена валидна карта от заявения вид в Република България или в друга държава, издаваща карти;
3. заявителят не отговаря на изискванията на наредбата.
(2) Отказът по ал. 1 се мотивира и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" със заповед обявява за невалидна издадена карта за дигитален тахограф, когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г.) картата е издадена въз основа на документ с невярно съдържание или на неистински и/или документ с невярно съдържание;
2. картата се използва от лице, различно от нейния притежател;
3. (отм. - ДВ, бр. 68 от 2023 г., в сила от 08.08.2023 г.)
4. лицензът за извършване на обществен превоз на пътници или товари е отнет или е изтекъл срокът му - за карта за превозвач;
5. удостоверението за регистрация по чл. 35, ал. 3 от Наредба № РД-16-1054, с което се дават права за монтаж, проверка и ремонт на дигитални тахографи, бъде обезсилено - за карта за монтаж и настройки.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г.) Заповедта по ал. 3 се мотивира и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г.) (1) Притежателят на карта за дигитален тахограф подава заявление за:
1. подновяване на картата не по-късно от 15 работни дни преди изтичането на нейната валидност;
2. (доп. - ДВ, бр. 68 от 2023 г., в сила от 08.08.2023 г.) замяна на карта, която е повредена, технически неизправна, изгубена или открадната, в срок до 7 дни след настъпване на събитието;
3. (доп. - ДВ, бр. 68 от 2023 г., в сила от 08.08.2023 г.) подновяване на картата в срок до 7 дни от настъпване на промяна:
а) в данните за трите имена и рождената дата - за карта на водача;
б) свързана с регистрацията на превозвача или лицето, извършващо превоз за собствена сметка, трите имена или рождената дата на лицето, на което е издадена картата - за карта на превозвача;
в) свързана с регистрацията на лицето, извършващо монтаж и настройки, трите имена или рождената дата на лицето, на което е издадена картата - за карта за монтаж и настройки.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2023 г., в сила от 08.08.2023 г.) Лицето по ал. 1 в рамките на 3 работни дни предава своята карта в един от центровете за административно обслужване на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", в случай:
1. че е изтекъл срокът, за който е била издадена картата - за лица, които не желаят да подновят своята карта;
2. че смени своята месторабота - за лица, притежаващи карта на превозвач, карта за монтаж и настройки.


Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г.) (1) В случаите по чл. 30, ал. 1, т. 1 и 3 лицата подават заявление по чл. 12, ал. 1, чл. 16, ал. 1 или чл. 20, ал. 1 и прилагат:
1. за карта на водач - документите по чл. 12, ал. 1;
2. за карта на превозвач - документите по чл. 16, ал. 1;
3. за карта за монтаж и настройки - документите по чл. 20, ал. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2023 г., в сила от 08.08.2023 г.) В случай на чл. 30, ал. 1, т. 2 лицата подават заявление чрез информационна система на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" в центровете за административно обслужване на агенцията или по електронен път, с квалифициран електронен подпис, чрез електронния портал за заявяване на административни услуги на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2023 г., в сила от 08.08.2023 г.) в случай на загуба - декларация;
2. в случай на кражба - доказателство за уведомяване на съответните компетентни органи за извършената кражба;
3. в случай на повреда или техническа неизправност - съществуващата карта.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2023 г., в сила от 08.08.2023 г.) При получаването на новата карта за дигитален тахограф съществуващата карта се предава в съответния център за административно обслужване на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". Когато е заявено получаване на картата за дигитален тахограф чрез лицензиран пощенски оператор, съществуващата карта се предава при подаване на заявлението за издаване на новата карта за дигитален тахограф или в срок до 10 дни след получаване на новата карта.


Чл. 31а. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2011 г.) (1) Такса за издаване на карта за дигитален тахограф не се дължи, в случай че заявлението за замяна на карта, която е технически неизправна, е подадено в срок от 5 работни дни след нейното получаване.
(2) При промяна на данни от картата за дигитален тахограф се прилагат:
1. разпоредбите за подновяване - в случай, че картата, която се подновява, е издадена от Република България;
2. разпоредбите за първоначално издаване - в случай, че картата, която се подновява, е издадена от друга държава, издаваща карти за дигитални тахографи.
(3) При промяна на свидетелството за управление на моторно превозно средство притежателите на карта за водача могат да подадат заявление по чл. 12, ал. 1 за издаване на нова карта.


Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г.) (1) Сроковете за първоначално издаване или подновяване на карти за дигитални тахографи са за:
1. карта на водач - 15 работни дни от подаването на заявление по чл. 12, ал. 1;
2. карта на превозвач - 5 работни дни от подаването на заявление по чл. 16, ал. 1;
3. карта за монтаж и настройки - 5 работни дни от подаването на заявление по чл. 20, ал. 1.
(2) Срокът за замяна на карта за дигитален тахограф, която е повредена, техническа неизправна, изгубена или открадната, е 5 работни дни от подаването на съответното заявление по чл. 31, ал. 2.


Чл. 32а. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2011 г.) (1) Картата за дигитален тахограф, издадена за замяна на съществуваща карта, има същия номер като картата, която заменя, с изключение на индекса за замяна, който се увеличава с единица.
(2) Картата по ал. 1 се издава със срока на валидност на картата, която се заменя, освен когато до изтичането на нейната валидност остават по-малко от 3 месеца.
(3) Картата за дигитален тахограф, издадена за подновяване на съществуваща карта, има същия номер като картата, която се подновява, с изключение на индекса за замяна, който е "0", и индекса за подновяване, който се увеличава с единица.


Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г.) (1) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" обменя данни по електронен път с компетентните органи на държавите, издаващи карти за дигитални тахографи, за да осигури уникалност на издаваните карти на водач.
(2) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" уведомява компетентните органи на държавите, издаващи карти за дигитални тахографи, за валидността на всяка издадена карта.


Чл. 33а. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2011 г.) (1) Заявленията, въз основа на които са издадени карти за дигитални тахографи, се съхраняват за срока на валидност на картите, след което се унищожават.
(2) Карти за дигитални тахографи, върнати или отнети, се съхраняват за срока на тяхната валидност.

Раздел II.
Регистър на картите за дигитални тахографи


Чл. 34. (1) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" води и поддържа регистър за издадените карти за дигитални тахографи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2023 г., в сила от 08.08.2023 г.) Информацията в регистъра по ал. 1 се съхранява на електронен носител.


Чл. 35. (1) В регистъра по чл. 34, ал. 1 се съхраняват следните данни:
1. за издадените карти на водачи:
а) трите имена и единен граждански номер на лицето, на което е издадена карта;
б) постоянен и настоящ адрес;
в) номер на производствената поръчка за издаване на картата;
г) номер на издадената карта;
д) информация за подадените заявления и статусът им на обработка;
е) дата на издаване на съответната карта и срок на валидност;
ж) издаваща държава и наименование на издаващия орган;
з) език, на който е издадена съответната карта;
и) снимка;
2. за издадените карти на превозвачи:
а) (доп. - ДВ, бр. 33 от 2011 г.) пълно наименование на превозвача или лицата, извършващи превози за собствена сметка и регистрацията му;
б) трите имена и адрес на притежателя на картата;
в) номер на производствената поръчка за издаване на карта;
г) номер на издадената карта;
д) информация за подадените заявления и статусът им на обработка;
е) издаваща държава и наименование на издаващия орган;
ж) дата на издаване на съответната карта и срок на валидност;
з) език, на който е издадена съответната карта;
3. за издадените карти за монтаж и настройки:
а) пълно наименование на лицето, притежаващо удостоверение за извършване на монтаж, проверка и ремонт на тахографи и регистрацията му;
б) трите имена и адрес на притежателя на картата;
в) номер на производствената поръчка за издаване на карта;
г) номер на издадената карта;
д) информация за подадените заявления и статусът им на обработка;
е) издаваща държава и наименование на издаващия орган;
ж) дата на издаване на съответната карта и срок на валидност;
з) език, на който е издадена съответната карта;
4. за издадените контролни карти:
а) наименование на контролния орган;
б) трите имена и адрес на притежателя на картата/контролиращото лице;
в) номер на производствената поръчка за издаване на карта;
г) номер на издадената карта;
д) информация за подадените заявления и статусът им на обработка;
е) издаваща държава и наименование на издаващия орган;
ж) дата на издаване на съответната карта и срок на валидност;
з) език, на който е издадена съответната карта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г.) Съхранението и обработката на личните данни по ал. 1 се извършват съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.


Чл. 36. (1) Към регистъра по чл. 34, ал. 1 се съхранява и информация за всички невалидни карти.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 68 от 2023 г., в сила от 08.08.2023 г.)

Глава пета.
ИЗВЛИЧАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПАМЕТТА НА ДИГИТАЛНИЯ ТАХОГРАФ И КАРТАТА НА ВОДАЧА


Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г.) (1) Превозвачите и лицата, извършващи превози за собствена сметка, са длъжни да извличат и съхраняват информацията, записана в паметта на дигиталния тахограф и в картата на водача, и да я предоставят за проверка при поискване от контролен орган.
(2) Извлечените данни по ал. 1 се съхраняват в адреса на управление на превозвачите и лицата, извършващи превоз за собствена сметка.


Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г.) (1) Превозвачите и лицата, извършващи превоз за собствена сметка, извличат данните от паметта на дигиталния тахограф и картата на водача, с изключение на подробните данни за скоростта:
1. най-малко един път на 90 дни - за данните от паметта на дигиталния тахограф;
2. най-малко един път на 28 дни - за данните от картата на водача.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2016 г.) При подновяване на карта на водача лицата по ал. 1 извличат данните от паметта на картата преди предаването и в съответното регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и получаването на нова карта.
(3) Извлечените данни по ал. 2 се предоставят на водача.


Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г.) Превозвачите и лицата, извършващи превоз за собствена сметка, съхраняват всички записани данни по чл. 37, ал. 1 за срок най-малко 1 година след записването им.


Чл. 40. Не се допуска процесът на извличане на записана информация да променя или изтрива запаметената в дигиталния тахограф или в картата на водача информация.

Глава шеста.
КОНТРОЛ


Чл. 41. Контролът за спазване изискванията по тази наредба се осъществява от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".


Чл. 42. (1) За констатираните нарушения по тази наредба контролните органи съставят актове за установяване на административни нарушения.
(2) Контролните органи по ал. 1 изземват картите за дигитални тахографи, които са обявени за невалидни, използват се от лица, различни от техните притежатели, или са повредени или неизправни.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Аналогов тахограф" е средство за измерване, предназначено да бъде монтирано в превозно средство, за да показва и регистрира автоматично или полуавтоматично данни за движението на превозното средство и за определени периоди от работата на водачите.
2. "Дигитален тахограф" е средство за измерване, предназначено да бъде монтирано в превозно средство, за да показва, регистрира и съхранява автоматично или полуавтоматично данни за движението на превозното средство и за определени периоди от работата на водачите. Той се състои от кабели, сензори, електронен дисплей за информация на водача, едно или две гнезда за разчитане на карти, интегриран или отделен принтер, дисплей, позволяващ изтеглянето на запаметени данни, тяхното показване или разпечатване.
3. "Карта за дигитален тахограф" е интегрирана карта с чип за употреба с дигитален тахограф, която позволява идентифицирането от дигиталния тахограф на притежателя на картата, както и прехвърлянето и съхраняването на данни.
4. "Карта на водач" е карта за дигитален тахограф, която служи за съхраняване на данните за дейността на водача.
5. (доп. - ДВ, бр. 33 от 2011 г.) "Карта на превозвач" е карта за дигитален тахограф, която служи за показване, извличане и отпечатване на данните, съхранени в паметта на дигиталния тахограф, достъпът до които е бил ограничен от превозвача или лицето, извършващо превоз за собствена сметка.
6. "Карта за монтаж и настройки" е карта за дигитален тахограф, която служи за активиране, калибриране и извличане на информация от дигиталните тахографи.
7. "Контролна карта" е карта за дигитален тахограф, осигуряваща достъп на лицата, осъществяващи контрол, до данните, съхранени в паметта на дигиталния тахограф или в картата на водача, с цел прочитане, отпечатване и/или извличане.
8. "Персонализация" е процес на генериране на различна по вид електронна и неелектронна информация и свързването на тази информация с личните данни на притежателя на карта за дигитален тахограф по начин, който да не дава възможност записаната на картата информация да бъде манипулирана чрез неоторизиран достъп.
9. "Персонализиращ дигитален център" е център, отговарящ на националната политика за издаване на карти за дигитални тахографи и извършващ процеса на персонализацията на картите.
10. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г.) "Извличане" е процесът на копиране на част или на всички записани данни в паметта на дигиталния тахограф или в паметта на карта за дигитален тахограф.
11. "Седмица" е периодът включващ времето от 00:00 ч. в понеделник до 24:00 ч. в неделя.
12. (отм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г.)
13. (нова - ДВ, бр. 33 от 2011 г.) "Превоз на товари с нетърговска цел" е налице, когато превозваните товари не се превозват във връзка с търговия, бизнес, за отдаване под наем или получаване на възнаграждение под каквато и да е форма.
14. (нова - ДВ, бр. 33 от 2011 г.) "Подновяване" е издаване на нова карта за дигитален тахограф, когато срокът на валидност на съществуващата карта е изтекъл или предстои да изтече.
15. (нова - ДВ, бр. 33 от 2011 г.) "Замяна" е преиздаването на съществуваща карта за дигитален тахограф, която е повредена, технически неизправна, изгубена или открадната.
16. (нова - ДВ, бр. 33 от 2011 г.) "Подробните данни за скоростта" е информацията, която се записва и съхранява в паметта на дигиталния тахограф относно моментната скорост на пътното превозно средство и датата и часа за всяка секунда през най-малко 24-те последни часа, по време на които пътното превозно средство е било в движение.
17. (нова - ДВ, бр. 74 от 2019 г.) Интелигентен тахограф (тахограф от второ поколение) е тахограф, отговарящ на изискванията на чл. 8, 9 и 10 от Регламент (ЕС) 165/2014, както и на изискванията от приложение 1В на Регламент (ЕС) 2016/799 от 18.03.2016 г. за прилагане на Регламент (ЕС) № 165/2014.


§ 2. (Отм. - ДВ, бр. 68 от 2023 г., в сила от 08.08.2023 г.)

Заключителни разпоредби


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2016 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 89, ал. 1 от Закона за автомобилните превози и осигурява необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламенти (ЕС) № 165/2014 и (ЕО) № 561/2006.

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № H-3 ОТ 2009 Г. ЗА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3821/85 НА СЪВЕТА ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 1985 Г. ОТНОСНО КОНТРОЛНИТЕ УРЕДИ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ДАННИТЕ ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПРИ АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ И РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 561/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 15 МАРТ 2006 Г. ЗА ХАРМОНИЗИРАНЕ НА НЯКОИ РАЗПОРЕДБИ ОТ СОЦИАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СВЪРЗАНИ С АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ, ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТИ (ЕИО) № 3821/85 И (ЕО) № 2135/98 НА СЪВЕТА И ЗА ОТМЯНА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3820/85 НА СЪВЕТА


(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2016 Г.)

§ 8. Навсякъде в наредбата думите "съответния областен отдел "Контролна дейност - ДАИ" се заменят със "съответното регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", а думите "областен отдел "Контролна дейност - ДАИ" и "областния отдел "Контролна дейност - ДАИ" се заменят с "регионалното звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-3 ОТ 2009 Г. ЗА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 165/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 4 ФЕВРУАРИ 2014 Г. ОТНОСНО ТАХОГРАФИТЕ В АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ, ЗА ОТМЯНА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3821/85 НА СЪВЕТА ОТНОСНО КОНТРОЛНИТЕ УРЕДИ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ДАННИТЕ ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПРИ АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 561/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ЗА ХАРМОНИЗИРАНЕ НА НЯКОИ РАЗПОРЕДБИ ОТ СОЦИАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СВЪРЗАНИ С АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ И ЗА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 561/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 15 МАРТ 2006 Г. ЗА ХАРМОНИЗИРАНЕ НА НЯКОИ РАЗПОРЕДБИ ОТ СОЦИАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СВЪРЗАНИ С АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ, ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТИ (ЕИО) № 3821/85 И (ЕО) № 2135/98 НА СЪВЕТА И ЗА ОТМЯНА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3820/85 НА СЪВЕТА


(ОБН. - ДВ, БР. 74 ОТ 2019 Г.)

§ 3. Разпоредбата на § 1, т. 2 относно чл. 2, ал. 4 влиза в сила от 15.06.2034 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-3 ОТ 7.04.2009 Г. ЗА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 165/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 4 ФЕВРУАРИ 2014 Г. ОТНОСНО ТАХОГРАФИТЕ В АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ, ЗА ОТМЯНА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3821/85 НА СЪВЕТА ОТНОСНО КОНТРОЛНИТЕ УРЕДИ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ДАННИТЕ ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПРИ АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 561/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ЗА ХАРМОНИЗИРАНЕ НА НЯКОИ РАЗПОРЕДБИ ОТ СОЦИАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СВЪРЗАНИ С АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ И ЗА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 561/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 15 МАРТ 2006 Г. ЗА ХАРМОНИЗИРАНЕ НА НЯКОИ РАЗПОРЕДБИ ОТ СОЦИАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СВЪРЗАНИ С АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ, ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТИ (ЕИО) № 3821/85 И (ЕО) № 2135/98 НА СЪВЕТА И ЗА ОТМЯНА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3820/85 НА СЪВЕТА


(ОБН. - ДВ, БР. 68 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 08.08.2023 Г.)

§ 22. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 9, ал. 1


График за работа
 
на ................................................................ водач на МПС в ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(трите имена) (наименование на предприятието)

 
Дата Място на Регистра- Начало Край на Маршрут Време на Прекъсване Друга работа Време на Забе-
  базиране ционен на днев- дневното на движе- управление от ... ч. и ... м от ... ч. и ... м разположение лежка
    № на ното работно ние от ... ч. и ... м до ... ч. и ... м до ... ч. и ... м от ... ч. и ... м  
    МПС работ- време   до ... ч. и ... м     до ... ч. и ... м  
      но вре- (час,     от ... ч. и ... м от ... ч. и ... м    
      ме минути)   от ... ч. и ... м до ... ч. и ... м до ... ч. и ... м от ... ч. и ... м  
      (час,     до ... ч. и ... м     до ... ч. и ... м  
      мину-              
      ти)       от ... ч. и ... м от ... ч. и ... м    
            от ... ч. и ... м до ... ч. и ... м до ... ч. и ... м от ... ч. и ... м  
            до ... ч. и ... м     до ... ч. и ... м  
        Данни за            
        предход-            
        ните            
        28 дни            
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
Забележка. Графа "Забележка" се попълва за датите, на които водачът не е управлявал МПС, като се посочва за това (почивки, отпуск, отпуск по болест и др.). В тези случаи останалите графи не се попълват.


Приложение № 2 към чл. 12, ал. 1

(Отм. - ДВ, бр. 68 от 2023 г., в сила от 08.08.2023 г.)


Приложение № 3 към чл. 15

Образец на карта на водачаПриложение № 4 към чл. 16, ал. 1

(Отм. - ДВ, бр. 68 от 2023 г., в сила от 08.08.2023 г.)


Приложение № 5 към чл. 19

Образец на карта на превозвачаПриложение № 6 към чл. 20, ал. 1

(Отм. - ДВ, бр. 68 от 2023 г., в сила от 08.08.2023 г.)


Приложение № 7 към чл. 23

Образец на карта за монтаж и настройкиПриложение № 8 към чл. 26

Образец на контролна картаПриложение № 9 към чл. 31, ал. 2

(Предишно приложение № 9 към чл. 31, ал. 1, т. 1, изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 68 от 2023 г., в сила от 08.08.2023 г.)


Приложение № 10 към чл. 31, ал. 2, т. 1

(Ново - ДВ, бр. 33 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 68 от 2023 г., в сила от 08.08.2023 г.)


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума