навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 3 ОТ 17 ЮНИ 2009 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СГРАДИТЕ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.50 от 3 Юли 2009г., отм. ДВ. бр.40 от 29 Май 2012г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменена с § 5 от заключителните разпоредби на Наредба № РД-02-20-8 от 11 май 2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост - ДВ, бр. 40 от 29 май 2012 г., в сила от 29.05.2012 г.


Чл. 1. Общинската/районната администрация създава и поддържа публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост.

Чл. 2. На вписване в регистъра подлежат всички сгради или отделни входове в режим на етажна собственост на територията на общината (района), които попадат в обхвата на разпоредбите на Закона за управление на етажната собственост.


Чл. 3. Регистърът се състои от отделни регистрационни карти (партиди) на хартиен и магнитен носител, които се съставят по образеца в приложение № 1, за всеки обект, който подлежи на вписване.


Чл. 4. В регистъра се вписват данни за:
1. сградата или отделния вход - местонахождение, идентификатор, година на построяване, вид на строителната система, брой етажи, разгъната застроена площ, брой самостоятелни обекти в сградата;
2. формата на управление - общо събрание или сдружение на собствениците;
3. управителния орган - вид, състав, мандат, адреси и телефони за връзка на членовете на управителния съвет (управителя).


Чл. 5. (1) Вписването се извършва въз основа на заявление, което се внася в общинската/районната администрация от председателя на управителния съвет или управителя на етажната собственост.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилага информацията, посочена в чл. 4 и в приложения образец (приложение № 2), необходима за попълване на данните в регистрационната карта.
(3) При приемане на заявлението по ал. 1 съответният служител в общинската/районната администрация проверява самоличността на лицето, което го подава.
(4) Заявленията по ал. 1 се завеждат в общинската администрация във входящ дневник.


Чл. 6. (1) Кметът на общината или района или оправомощено от него лице проверява получената информация по чл. 5, ал. 2 и 3 и в 14-дневен срок от датата на внасяне на заявлението в общинската администрация вписва данните в регистъра или, ако установи, че предоставените данни за вписване не отговарят на изискванията на закона - указва на управителния съвет (управителя) на съответната етажна собственост да отстрани в 7-дневен срок непълнотите или неточностите.
(2) Когато непълнотите или неточностите не бъдат отстранени в срока по ал. 1, кметът на общината или района постановява мотивиран отказ за вписване.


Чл. 7. Вписването в регистъра, съответно отказът за вписване, се съобщава в тридневен срок от постановяването му на заинтересуваните лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.


Чл. 8. Отказът подлежи на оспорване пред административния съд по местонахождението на етажната собственост по реда, установен в чл. 46 от Закона за управление на етажната собственост.


Чл. 9. (1) При промени на вписани в регистъра данни и обстоятелства в 14-дневен срок от настъпването им се подават нови заявления по чл. 5 до общинската администрация.
(2) В 14-дневен срок от внасянето на заявлението в общинската администрация кметът на общината или района или оправомощено от него лице отразява промените, като съставя нова регистрационна карта за сградата или съответния вход, която се завежда със същия регистрационен номер и нова дата. Новата регистрационна карта се съхранява заедно с по-рано създадените регистрационни карти.

Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 44, ал. 4 на Закона за управление на етажната собственост.


§ 2. Достъп до данните в регистъра имат управителният съвет (управителят) и контролният съвет (контрольорът) относно представляваната от тях етажна собственост, длъжностни лица от общинската/районната администрация, както и органите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на вътрешните работи и Националния статистически институт.


§ 3. Графичният дизайн на заявлението и регистрационната карта са типови, като за конкретно използваните от общинската и районната администрация е задължително само фигурирането на обособените полета и данните за тях.


Приложение № 1 към чл. 3


РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА
на сграда/вход в режим на етажна собственост, намираща се в
гр. .............................................., ул. .....................................................................№........
ж.к. ............................................ бл. ...........вх. ...................
Област .......................................................................; Община (Район) ..............................................................................................................................................................
Регистрационен №: ........................................................................ от ............................................................ 20...... г.
 
I. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Идентификатор на сградата:
2. Година на построяване:
3. Вид на строителната система:
4. Брой етажи: .............., в т.ч.:
надземни ............., полуподземни .............., подземни ...................
5. Обща разгъната застроена площ на сградата: ........................... (кв.м.)
6. Брой самостоятелни обекти в сградата:
 
II. ФОРМА НА УПРАВЛЕНИЕ
1. Общо събрание - Да; Не
2. Сдружение на собствениците - Да; Не
При утвърдителен отговор на т. 2 се попълват т. 3 и 4:
3. Наименование на сдружението: .....................................................................
4. Номер и дата на вписване на сдружението по чл. 29, ал. 1 ЗУЕС: .........................................
 
III. УПРАВИТЕЛНИ И КОНТРОЛНИ ОРГАНИ
1. Управител:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена; адрес - вход, обект; телефон)
Избран на .......................................... за срок от ...................г.
2. Управителен съвет
Избран на ........................................... за срок от ...................г.
2.1. Председател:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена; адрес - вход, обект; телефон)
2.2. Членове:
2.2.1. ....................................................................................................................................................................................................................................................................
2.2.2. ....................................................................................................................................................................................................................................................................
2.2.3. ..........................................................................................................................................................................................................................................................................
2.2.4. ..........................................................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена; адрес - вход, обект; телефон)
3. Председател на Контролния съвет/контрольор:
Избран на ........................................... за срок от ...................г.
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена; адрес - вход, обект; телефон)
 
• Картата е съставена от ..................................................................................................................................................................................................................................................
(име, фамилия и длъжност) на ...............................................................................................................................................................................................................................................
Подпис на длъжностното лице: ..........................................................................................................................................................................................................................................


Приложение № 2 към чл. 5, ал. 2


Изх. № .................../..................20 ...г.  
  ДО
  КМЕТА НА ОБЩИНА (РАЙОН)
  ..........................................................
   
З А Я В Л Е Н И Е
от
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
председател на управителен съвет/управител на етажна собственост в сграда,
намираща се гр./с. .............................................,
Община/Район .............................................................., Област .....................................................................................................................................................................................................
ул. .................................................................... №........ ж.к. ............................................ бл. .............вх. ...............................................................................................................................
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТЕ,
В изпълнение на чл. 44 от Закона за управление на етажната собственост и на основание чл. 5 от Наредбата за водене на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост предоставям необходимите данни за вписване на сградата (входа) в регистъра.
Сградата е построена през .............г. Видът на строителната система е: ........................... Има ......... броя етажи, в т.ч.: надземни ......, полуподземни ......, подземни ............
Общата разгъната застроена площ на сградата (входа) е .................кв.м. В нея/него има ........... самостоятелни
обекти.
Етажната собственост се управлява от Общо събрание на собствениците/Сдружение на собствениците.
Сдружението на собствениците е създадено на Учредително събрание, проведено на ...............................................................................................................................................................................................................
с наименование ............................... и е вписано в публичния регистър по чл. 29, ал. 1 ЗУЕС под № ............./
...........................г.
Председател на Управителния съвет е/ Управител е:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена; адрес - вход, обект; телефон)
Членове на Управителния съвет са:
1. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена; адрес - вход, обект; телефон)
Председател на Контролния съвет е/ Контрольор е:
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена; адрес - вход, обект; телефон)
Управителният и контролният орган са избрани на общо събрание, проведено на ....................................... за срок от ........................г.
Настоящото подавам, като декларирам, че заявеното в него отговаря на фактическото положение към момента на подаване на заявлението.
Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 

ЗАЯВИТЕЛ:

 
Забележка. При попълване ненужното се зачертава.


Новини


 
 
 

Спектър


 

rss
Посети форума