навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

РЕШЕНИЕ № 619 ОТ 20 ЮЛИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ СПИСЪК НА РЕГУЛИРАНИТЕ ПРОФЕСИИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Обн. ДВ. бр.61 от 31 Юли 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.30 от 17 Април 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.7 от 26 Януари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.57 от 22 Юли 2016г., изм. ДВ. бр.48 от 8 Юни 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


На основание чл. 3 и 6 от Закона за признаване на професионални квалификации

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:

1. Приема Списък на регулираните професии в Република България съгласно приложение № 1.
2. При признаването на професионални квалификации за упражняване на регулирана професия органите по признаване прилагат съответно списъците, учебните програми и образеца на декларация за временно предоставяне на услуги съгласно приложения № 2 - 27.
3. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2014 г., доп. - ДВ, бр. 57 от 2016 г.) Списъкът по приложение № 2 е в съответствие с Приложение I към Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на професионалните квалификации (ОВ, L 255 от 30.09.2005 г.), изменена с Директива 2006/100/ЕО на Съвета от 20 ноември 2006 г. за адаптиране на някои директиви в областта на свободното движение на хора поради присъединяването на България и Румъния (ОВ, L 363 от 20.12.2006 г.), Регламент (ЕО) № 1430/2007 на Комисията от 5 декември 2007 г. за изменение на приложения II и III към Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионалните квалификации (OB, L 320 от 6.12.2007 г.), Регламент (ЕО) № 755/2008 на Комисията от 31 юли 2008 г. за изменение на Приложение II към Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионалните квалификации (OB, L 205 от 1.08.2008 г.), Поправка на Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на професионални квалификации (ОВ, L 271 от 16.10.2007 г.), Поправка на Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на професионални квалификации (ОВ, L 93 от 4.04.2008 г.), Регламент (ЕО) № 279/2009 на Комисията от 6 април 2009 г. за изменение на Приложение II към Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионалните квалификации (OB, L 93 от 7.04.2009 г.) и Регламент (ЕО) № 213/2011 на Комисията от 3 март 2011 г. за изменение на приложения II и V към Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионалните квалификации (OB, L 59 от 4.03.2011 г.), Регламент (ЕС) № 623/2012 на Комисията от 11 юли 2012 г. за изменение на Приложение II към Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионалните квалификации (ОВ, L 180 от 12.07.2012 г.), Съобщение на Комисията - Уведомление за удостоверения за професионална квалификация - Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации (Приложение I), (ОВ, бр. С 182 от 23.06.2011 г.), Съобщения на Комисията - Уведомления за удостоверения за професионална квалификация - Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации (Приложение V), (ОВ, бр. С 279 от 19.11.2009 г., ОВ, бр. С 129 от 19.05.2010 г., ОВ, бр. С 183 от 24.06.2011 г., ОВ, бр. C 337 от 14.12.2010 г., ОВ, бр. С 367 от 16.12.2011 г., ОВ, бр. C 244 от 14.08.2012 г., ОВ, бр. C 396 от 21.12.2012 г. и ОВ, бр. C 183 от 28.06.2013 г.), Директива 2013/25/ЕС на Съвета от 13 май 2013 г. за адаптиране на някои директиви в областта на правото на установяване и свободното предоставяне на услуги поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ, бр. L 158 от 10.06.2013 г.), Директива 2013/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. за изменение на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации и на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар ("Регламент за ИСВП") (ОВ, бр. L 354 от 28.12.2013 г.) и Делегирано решение на Комисията от 13.01.2016 г. за изменение на приложение V към Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета във връзка с удостоверенията за професионална квалификация и наименованията на курсовете на обучение C (2016) 1 final и Поправка на Делегирано решение на Комисията от 13 януари 2016 г. за изменение на приложение V към Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета във връзка с удостоверенията за професионална квалификация и наименованията на курсовете на обучение (C (2016) 1 final).
4. (отм. - ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
5. (отм. - ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
6. Списъците по приложения № 5, 6 и 7 са в съответствие с Приложение IV към Директива 2005/36/ЕО.
7. Списъците по приложения № 8 - 23 са в съответствие с Приложение V към Директива 2005/36/ЕО.
8. Списъкът по приложение № 24 е в съответствие с Приложение VI към Директива 2005/36/ЕО.
9. Списъкът по приложение № 25 е в съответствие с Приложение VII към Директива 2005/36/ЕО.
10. Списъците по приложение № 26 са в съответствие с изискванията на Директива 74/556/ЕИО относно определяне на подробни разпоредби за преходните мерки, свързани с дейности в търговията и в разпространението на токсични продукти, и за дейности, които предполагат професионално използване на тези продукти, включително дейности на посредници (ОВ, L 307 от 18.11.1974 г.) и на Директива 74/557/ЕИО относно реализиране на свободата на установяване и свободното предоставяне на услуги по отношение на дейности на самостоятелно заети лица и на посредници в търговията и в разпространението на токсични продукти (ОВ, L 307 от 18.11.1974 г.).
11. Образецът по приложение № 27 е в съответствие с чл. 7, т. 1 от Директива 2005/36/ЕО.


Приложение № 1 към т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 30 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2018 г.)


СПИСЪК

на регулираните професии в Република България

№ по ред

Наименование на

професията

Нормативен акт, който определя

условията и реда за

даване/признаване на право за

упражняване на съответната

професия

Орган, компетентен да

взема решения по

даване/признаване на

право за упражняване

на съответната

професия

1

2

3

4

 

СЕКТОР I

Професии в областта на

здравеопазването

 

 

1.

Лекар

Закон за здравето

министърът на

здравеопазването

2.

 

Лекар по дентална

медицина

Закон за здравето

 

министърът на

здравеопазването

3.

 

Фармацевт

 

Закон за здравето

 

министърът на

здравеопазването

4.

 

Медицинска сестра

 

Закон за здравето

 

министърът на

здравеопазването

5.

 

Акушерка

 

Закон за здравето

 

министърът на

здравеопазването

6.

 

Медицински лаборант

 

Закон за здравето

 

министърът на

здравеопазването

7.

 

Рентгенов лаборант

 

Закон за здравето

 

министърът на

здравеопазването

8.

 

Рехабилитатор

 

Закон за здравето

 

министърът на

здравеопазването

9.

 

Инспектор по обществено

здраве

Закон за здравето

 

министърът на

здравеопазването

10.

 

Фелдшер

 

Закон за здравето

 

министърът на

здравеопазването

11.

 

Ортопедичен техник

 

Закон за здравето

 

министърът на

здравеопазването

12.

 

Масажист (за лица с увредено зрение)

 

Закон за здравето

 

министърът на

здравеопазването

13.

 

Зъботехник

 

Закон за здравето

 

министърът на

здравеопазването

14.

 

Помощник-фармацевт

 

Закон за здравето

 

министърът на

здравеопазването

15.

Преподавател по практика

по специалностите от

професионално

направление "Здравни

грижи"

Закон за здравето;

Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Управление на здравните грижи" за образователно-квалификационните степени "магистър" и "бакалавър" от професионално направление "Обществено здраве", приета с Постановление № 215 на Министерския съвет (МС) от 2006 г.

министърът на

здравеопазването

16.

Кинезитерапевт

Закон за здравето, Закон за лечебните заведения, Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на образование по специалността "Кинезитерапия" от професионално направление "Кинезитерапия" на образователно-квалификационна степен "бакалавър", приета с Постановление № 78 на МС от 1999 г., Наредба № 4 от 2006 г. за професионалната компетентност на лицата, завършили висше образование по специалността "Кинезитерапия", издадена от министъра на здравеопазването

министърът на

здравеопазването

17.

Лекарски асистент

Закон за здравето

Министърът на здравеопазването

 

СЕКТОР II

Професии в областта на

юридическите и

счетоводните дейности

 

 

18.

 

Адвокат

 

Закон за адвокатурата

 

Висшият адвокатски

съвет

19.

 

 

Регистриран одитор

 

 

Закон за независимия финансов одит

 

Институтът на дипломираните експерт-счетоводители

20.

Вътрешен одитор в

публичния сектор

 

Закон за вътрешния одит в публичния сектор, Наредба № Н-6 от 2006 г. за реда и начина на организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат "Вътрешен одитор в публичния сектор", издадена от министъра на финансите

министърът на

финансите

21.

 

Финансов инспектор

 

Закон за държавната финансова инспекция

Агенцията за държавна

финансова инспекция

22.

 

Одитор по смисъла на

Закона за Сметната палата

Закон за Сметната палата

 

Сметната палата

 

 

 

 

СЕКТОР III

Професии в областта на

образованието

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКТОР IV

Професии в областта на

социалните дейности и

туризма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКТОР V

Професии в областта на

икономиката, енергетиката и

търговията

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКТОР VI

Професии в областта на

техниката и технологиите

 

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

Машинист на мостови и

козлови кранове

 

  

Наредба № 1 от 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки, издадена от министъра на образованието и науката и министъра на труда и социалната политика

Държавна агенция за

метрологичен и

технически надзор

(ДАМТН)

24.

 

 

 

 

Машинист на портални

кранове

 

 

 

Наредба № 1 от 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки, издадена от министъра на образованието и науката и министъра на труда и социалната политика

ДАМТН

 

 

25.

 

Машинист на кулокранове

 

 

 

Наредба № 1 от 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки, издадена от министъра на образованието и науката и министъра на труда и социалната политика

ДАМТН

 

26.

 

 

 

 

Машинист на кранове

стрелови тип, монтирани на

автомобили, самоходни или

несамоходни шасита

Наредба № 1 от 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки, издадена от министъра на образованието и науката и министъра на труда и социалната политика

ДАМТН

27.

 

 

Машинист на багери,

предназначени за работа с

кука, грайфер или

електромагнит

Наредба № 1 от 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки, издадена от министъра на образованието и науката и министъра на труда и социалната политика

ДАМТН

 

 

28.

 

 

 

Машинист на кабелни

кранове, дерик кранове и

други кранове със

специална конструкция

Наредба № 1 от 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки, издадена от министъра на образованието и науката и министъра на труда и социалната политика

ДАМТН

 

29.

 

Машинист на железопътни

кранове и други

повдигателни съоръжения,

монтирани на железопътни

машини

  

Наредба № 1 от 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки, издадена от министъра на образованието и науката и министъра на труда и социалната политика

ДАМТН

 

30.

 

 

 

 

Машинист на щабелни

кранове

  

Наредба № 1 от 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки, издадена от министъра на образованието и науката и министъра на труда и социалната политика

ДАМТН

 

31.

 

 

 

Машинист на велосипедни

кранове

 

Наредба № 1 от 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки, издадена от министъра на образованието и науката и министъра на труда и социалната политика

ДАМТН

32.

 

Заварчик

Наредба № 7 от 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване, издадена от министъра на образованието и науката

председателят на

Българския съюз по

заваряване

33.

 

 

Заварчик за извършване на заваръчни дейности, свързани с изработването на изделия, подлежащи на технически надзор-съдове под налягане; конструкции или елементи от тях на изделия, свързани с пренос и превоз на товари и пътници; газопроводи; напорни съоръжения и конструкции или елементи от тях, застрашаващи живота и здравето на населението, както и при строително-монтажни дейности и други заваръчни дейности, определени в искането на заявителя за извършването им

Наредба № 7 от 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване, издадена от министъра на образованието и науката

 

органът за сертификация на

заваръчен персонал, акредитиран от Изпълнителна агенция "Българска служба по акредитация"

34.

 

 

 

Машинист на котли с ниско

налягане

 

Наредба № 2 от 2001 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли, издадена от министъра на образованието и науката и министъра на труда и социалната политика

ДАМТН

35.

 

 

 

 

Машинист на котли с високо налягане III, II и

I степен

 

Наредба № 2 от 2001 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли, издадена от министъра на образованието и науката и министъра на труда и социалната политика

ДАМТН

 

36.

 

 

 

 

 

 

 

 

Машинист на енергийни

котли

 

 

 

 

 

 

 

Наредба № 2 от 2001 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли, издадена от министъра на образованието и науката и

министъра на труда и социалната

политика

ДАМТН

 

 

 

 

 

 

 

 

37.

 

 

 

 

 

 

 

 

Оператор на енергиен блок

 

 

 

 

 

 

 

 

Наредба № 2 от 2001 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли, издадена от министъра на образованието и науката и

министъра на труда и социалната

политика

ДАМТН

 

 

 

 

 

 

 

 

38.

 

 

 

 

 

Монтьор по монтиране,

поддържане и ремонтиране

на асансьори

 

 

 

 

Наредба № 3 от 2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори", издадена от министъра на образованието и науката и министъра на труда и социалната

политика

ДАМТН

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКТОР VII

Професии в областта на

транспорта

 

 

 

 

 

 

39.

 

 

 

 

 

 

Професионален пилот на

самолет (CPL(A)

 

 

 

 

 

Закон за гражданското въздухоплаване;

Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал, издадена от министъра на транспорта и съобщенията

Главна дирекция

"Гражданска

въздухоплавателна

администрация"

 

 

 

40.

 

 

 

 

 

 

Транспортен пилот на

самолет (ATPL(A)

 

 

 

 

 

Закон за гражданското въздухоплаване;

Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал, издадена от министъра на транспорта и съобщенията

Главна дирекция

"Гражданска

въздухоплавателна

администрация"

 

 

 

41.

 

 

 

 

 

 

Професионален пилот на

вертолет (CPL(H)

 

 

 

 

 

Закон за гражданското въздухоплаване;

Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал, издадена от министъра на транспорта и съобщенията

Главна дирекция

"Гражданска

въздухоплавателна

администрация"

 

 

 

42.

 

 

 

 

 

 

Транспортен пилот на

вертолет (ATPL(H)

 

 

 

 

 

Закон за гражданското въздухоплаване;

Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал, издадена от министъра на транспорта и съобщенията

Главна дирекция

"Гражданска

въздухоплавателна

администрация"

 

 

 

43.

 

 

 

 

 

 

Борден инженер (F/EL)

 

 

 

 

 

 

Закон за гражданското въздухоплаване;

Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал, издадена от министъра на транспорта и съобщенията

Главна дирекция

"Гражданска

въздухоплавателна

администрация"

 

 

 

44.

 

 

 

 

 

 

Щурман (борден навигатор)

(F/NL)

 

 

 

 

 

Закон за гражданското въздухоплаване;

Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал,  издадена от министъра на

транспорта и съобщенията

Главна дирекция

"Гражданска

въздухоплавателна

администрация"

 

 

 

45.

 

 

 

 

 

 

Борден радиооператор

(F/ROL)

 

 

 

 

 

Закон за гражданското въздухоплаване;

Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал,  издадена от министъра на

транспорта и съобщенията

Главна дирекция

"Гражданска

въздухоплавателна

администрация"

 

 

 

46.

 

 

 

 

 

 

Борден оператор (F/OL)

 

 

 

 

 

 

Закон за гражданското въздухоплаване;

Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал,  издадена от министъра на

транспорта и съобщенията

Главна дирекция

"Гражданска

въздухоплавателна

администрация"

 

 

 

47.

 

 

 

 

 

 

Стюард/стюардеса (C/AL)

 

 

 

 

 

 

Закон за гражданското въздухоплаване;

Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал,  издадена от министъра на

транспорта и съобщенията

Главна дирекция

"Гражданска

въздухоплавателна

администрация"

 

 

 

48.

 

 

 

 

 

 

Борден съпроводител

 (F/CL)

 

 

 

 

 

Закон за гражданското въздухоплаване;

Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал,  издадена от министъра на

транспорта и съобщенията

Главна дирекция

"Гражданска

въздухоплавателна

администрация"

 

 

 

49.

 

 

 

 

 

 

Ръководител полети (ATCL)

 

 

 

 

 

 

Закон за гражданското въздухоплаване;

Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал,  издадена от министъра на

транспорта и съобщенията

Главна дирекция

"Гражданска

въздухоплавателна

администрация"

 

 

 

50.

 

 

 

 

 

 

Лица, извършващи

техническо обслужване на

ВС (AML)

 

 

 

 

Закон за гражданското въздухоплаване;

Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал, издадена от министъра на

транспорта и съобщенията

Главна дирекция

"Гражданска

въздухоплавателна

администрация"

 

 

 

51.

 

 

 

 

 

 

Полетен диспечер

(сътрудник по осигуряване

на полетите) (FDL)

 

 

 

 

Закон за гражданското въздухоплаване;

Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал, издадена от министъра на

транспорта и съобщенията

Главна дирекция

"Гражданска

въздухоплавателна

администрация"

 

 

 

52.

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор за обучение

на водачи на моторни

превозни средства

 

 

 

 

 

 

Наредба № 37 от 2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение, издадена от министъра на транспорта и съобщенията

министърът на

образованието и

науката

 

 

 

 

 

 

53.

 

 

 

 

Корабоводител

 

 

Кодекс на търговското корабоплаване;

Наредба № 6 от 2007 г. за компетентност на морските лица в Република България, издадена от министъра на транспорта

 

изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и директорите на дирекции "Морска администрация" - Варна, Бургас, Русе и Лом

54.

 

 

 

Корабен механик

 

 

 

Кодекс на търговското корабоплаване;

Наредба № 6 от 2007 г. за компетентност на морските лица в Република България, издадена от

министъра на транспорта

 

 

 

изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и директорите на дирекции "Морска администрация" - Варна, Бургас, Русе и Лом

55.

 

 

 

 

Корабен електромеханик

 

 

 

 

 

 

Кодекс на търговското корабоплаване;

Наредба № 6 от 2007 г. за компетентност на морските лица в Република България, издадена от

министъра на транспорта

 

 

изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и директорите на дирекции "Морска администрация" - Варна, Бургас, Русе и Лом

56.

 

 

Корабен радиоспециалист

 

 

 

 

Кодекс на търговското корабоплаване;

Наредба № 6 от 2007 г. за компетентност на морските лица в Република България, издадена от

министъра на транспорта

  

изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и директорите на дирекции "Морска администрация" - Варна, Бургас, Русе и Лом

57.

 

 

Корабен рулеви

 

 

Кодекс на търговското корабоплаване;

Наредба № 6 от 2007 г. за компетентност на морските лица в Република България, издадена от

министъра на транспорта

 

изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и директорите на дирекции "Морска администрация" - Варна, Бургас, Русе и Лом

58.

 

Корабен моторист

 

 

 

 

 

Кодекс на търговското корабоплаване;

Наредба № 6 от 2007 г. за компетентност на морските лица в Република България, издадена от

министъра на транспорта

 

изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и директорите на дирекции "Морска администрация" - Варна, Бургас, Русе и Лом

59.

 

 

 

Корабен електротехник

 

Кодекс на търговското корабоплаване;

Наредба № 6 от 2007 г. за компетентност на морските лица в Република България, издадена от

министъра на транспорта

 

изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и директорите на дирекции "Морска администрация" - Варна, Бургас, Русе и Лом

60.

 

 

Ръководител-движение

 

  

Закон за железопътния транспорт;

Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване или признаване на правоспособност за длъжностите от железопътния транспорт и реда за провеждане на изпитите на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите, издадена от министъра на транспорта и съобщенията

изпълнителният

директор на

Изпълнителна агенция

"Железопътна

администрация"

 

61.

 

 

Постови стрелочник

 

 

 

 

 

Закон за железопътния транспорт;

Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване или признаване на правоспособност за длъжностите от железопътния транспорт и реда за провеждане на изпитите на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите, издадена от министъра на

транспорта и съобщенията

изпълнителният

директор на

Изпълнителна агенция

"Железопътна

администрация"

  

62.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маневрист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон за железопътния транспорт;

Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване или признаване на правоспособност за длъжностите от железопътния транспорт и реда за провеждане на изпитите на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите, издадена от министъра на

транспорта и съобщенията

изпълнителният

директор на

Изпълнителна агенция

"Железопътна

администрация"

 

 

 

 

 

 

 

63.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маневрен стрелочник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон за железопътния транспорт;

Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване или признаване на правоспособност за длъжностите от железопътния транспорт и реда за провеждане на изпитите на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите, издадена от министъра на

транспорта и съобщенията

изпълнителният

директор на

Изпълнителна агенция

"Железопътна

администрация"

 

 

 

 

 

 

 

64.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Началник-влак

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон за железопътния транспорт;

Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване или признаване на правоспособност за длъжностите от железопътния транспорт и реда за провеждане на изпитите на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите, издадена от министъра на

транспорта и съобщенията

изпълнителният

директор на

Изпълнителна агенция

"Железопътна

администрация"

 

 

 

 

 

 

 

65.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ревизор-вагони

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон за железопътния транспорт;

Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване или признаване на правоспособност за длъжностите от железопътния транспорт и реда за провеждане на изпитите на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите, издадена от министъра на

транспорта и съобщенията

изпълнителният

директор на

Изпълнителна агенция

"Железопътна

администрация"

 

 

 

 

 

 

 

66.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖП кантонер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон за железопътния транспорт;

Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване или признаване на правоспособност за длъжностите от железопътния транспорт и реда за провеждане на изпитите на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите, издадена от министъра на

транспорта и съобщенията

изпълнителният

директор на

Изпълнителна агенция

"Железопътна

администрация"

 

 

 

 

 

 

 

67.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прелезопазач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон за железопътния транспорт;

Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване или признаване на правоспособност за длъжностите от железопътния транспорт и реда за провеждане на изпитите на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите, издадена от министъра на

транспорта и съобщенията

изпълнителният

директор на

Изпълнителна агенция

"Железопътна

администрация"

 

 

 

 

 

 

 

68.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механик на

осигурителна техника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон за железопътния транспорт;

Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване или признаване на правоспособност за длъжностите от железопътния транспорт и реда за провеждане на изпитите на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите, издадена от министъра на

транспорта и съобщенията

изпълнителният

директор на

Изпълнителна агенция

"Железопътна

администрация"

 

 

 

 

 

 

 

69.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механик на контактна

мрежа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон за железопътния транспорт;

Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване или признаване на правоспособност за длъжностите от железопътния транспорт и реда за провеждане на изпитите на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите, издадена от министъра на

транспорта и съобщенията

изпълнителният

директор на

Изпълнителна агенция

"Железопътна

администрация"

 

 

 

 

 

 

 

70.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Локомотивен машинист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон за железопътния транспорт;

Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване или признаване на правоспособност за длъжностите от железопътния транспорт и реда за провеждане на изпитите на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите, издадена от министъра на

транспорта и съобщенията

изпълнителният

директор на

Изпълнителна агенция

"Железопътна

администрация"

 

 

 

 

 

 

 

71.

 

 

 

 

Консултант по превоз на

опасни товари с

железопътен транспорт

 

 

 

 

Закон за железопътния транспорт;

Наредба № 46 от 2001 г. за превоз на опасни товари, издадена от министъра на транспорта и съобщенията; Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване или признаване на правоспособност за длъжностите от железопътния транспорт и реда за провеждане на изпитите за лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите, издадена от министъра на транспорта и съобщенията

изпълнителният

директор на

Изпълнителна агенция

"Железопътна

администрация"

 

 

 

 

 

 

СЕКТОР VIII

Професии в областта на

спорта, артистичните и

религиозните дейности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКТОР IX

Професии в областта на

сигурността

 

 

 

 

 

 

72.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Офицер за тактическо

ниво на управление

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България(ЗОВСРБ), Правилник за прилагане на ЗОВСРБ, приет с Постановление

№ 46 на МС от 2010 г.; Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление "Военно дело" на образователно-квалификационна степен "бакалавър", приета с Постановление № 90 на МС от

2003 г., и Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление "Военно дело" на образователно-квалификационна степен "магистър", приета с Постановление № 90 на МС от 2003 г.

министърът на

отбраната

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Офицер за оперативно

ниво на управление

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), Правилник за прилагане на ЗОВСРБ, приет с Постановление

№ 46 на МС от 2010 г.; Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление "Военно дело" на образователно-квалификационна степен "бакалавър", приета с

Постановление № 90 на МС от

2003 г., и Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление "Военно дело" на образователно-квалификационна степен "магистър", приета с

Постановление № 90 на МС от 2003 г.

министърът на

отбраната

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Офицер за стратегическо

ръководство на отбраната и

въоръжените сили

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България(ЗОВСРБ), Правилник за прилагане на ЗОВСРБ, приет с Постановление

№ 46 на МС от 2010 г., Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление "Военно дело" на образователно-квалификационна степен "магистър", приета с

Постановление № 90 на МС от 2003 г.

министърът на

отбраната

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКТОР X

Професии в областта на

селското, горското и рибното

стопанство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКТОР XI

Професии в областта на

ветеринарната медицина

 

 

 

 

 

 

75.

 

 

 

Ветеринарен лекар

 

 

 

Закон за ветеринарномедицинската дейност 

 

изпълнителният

директор на

Българската агенция по

безопасност на храните

76.

 

 

 

Ветеринарен техник

 

 

 

Закон за ветеринарномедицинската дейност 

 

изпълнителният

директор на

Българската агенция по

безопасност на храните

 

 

 

СЕКТОР XII

Професии в областта на

публичната администрация

 

 

 

 

 

 

77.

 

Архивист

 

Закон за Националния архивен фонд

Държавна агенция "Архиви"

 

 

 

СЕКТОР XIII

Професии в областта на

околната среда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКТОР XIV

Професии в областта на

архитектурата и

строителството

 

 

 

 

 

 

 

 

78.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архитект

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране; Наредба за условията и реда за признаване на правоспособност в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране на лица с професионална квалификация "архитект", съответно "инженер", придобита в държава-членка на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство, в Конфедерация Швейцария и в трети държави, приета с Постановление № 219 на МС от 2005 г.

Камарата на

архитектите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инженер в

инвестиционното

проектиране

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране;

Наредба за условията и реда за признаване на правоспособност в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране на лица с професионална квалификация "архитект", съответно "инженер", придобита в държава-членка на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство, в Конфедерация Швейцария и в трети държави, приета с Постановление № 219 на МС от 2005 г.

Камарата на

инженерите в

инвестиционното

проектиране

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80.

 

 

 

 

 

 

 

 

Инженер в геодезията,

картографията и кадастъра

 

 

 

 

 

 

 

Закон за кадастъра и имотния регистър, Закон за геодезията и картографията  и Наредба № 3 от 2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра, издадена

от министъра на регионалното

развитие и благоустройството

Агенцията по геодезия,

картография и кадастър

 

 

 

 

 

 

 


Приложение № 2

(Изм. - ДВ, бр. 2 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2016 г.)

СПИСЪК НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СДРУЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИЗНАТИ ОТ ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ДРУГИТЕ ДЪРЖАВИ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО И ШВЕЙЦАРИЯ, ДЕЙНОСТТА НА ЧЛЕНОВЕ НА КОИТО СЕ СЧИТА ЗА РЕГУЛИРАНА

ИРЛАНДИЯ(1)
1. The Institute of Chartered Accountants in Ireland Единствено за проверка на сметки(2)
2. The Institute of Certified Public Accountants in Ireland(2)
3. The Association of Certified Accountants(2)
4. Institution of Engineers of Ireland
5. Irish Planning Institute
ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО
1. Institute of Chartered Accountants in England and Wales
2. Institute of Chartered Accountants of Scotland
3. Institute of Chartered Accountants in Ireland
4. Chartered Association of Certified Accountants
5. Chartered Institute of Loss Adjusters
6. Chartered Institute of Management Accountants
7. Institute of Chartered Secretaries and Administrators
8. Chartered Insurance Institute
9. Institute of Actuaries
10. Faculty of Actuaries
11. Chartered Institute of Bankers
12. Institute of Bankers in Scotland
13. Royal Institution of Chartered Surveyors
14. Royal Town Planning Institute
15. Chartered Society of Physiotherapy
16. Royal Society of Chemistry
17. British Psychological Society
18. Library Association
19. Institute of Chartered Foresters
20. Chartered Institute of Building
21. Engineering Council
22. Institute of Energy
23. Institution of Structural Engineers
24. Institution of Civil Engineers
25. Institution of Mining Engineers
26. Institution of Mining and Metallurgy
27. Institution of Electrical Engineers
28. Institution of Gas Engineers
29. Institution of Mechanical Engineers
30. Institution of Chemical Engineers
31. Institution of Production Engineers
32. Institution of Marine Engineers
33. Royal Institution of Naval Architects
34. Royal Aeronautical Society
35. Institute of Metals
36. Chartered Institution of Building Services Engineers
37. Institute of Measurement and Control
38. British Computer Society
_______________
(1) Гражданите на Ирландия са също членове на следните сдружения и организации в Обединеното кралство:
Institute of Chartered Accountants in England and Wales
Institute of Chartered Accountants of Scotland
Institute of Actuaries
Faculty of Actuaries
The Chartered Institute of Management Accountants
Institute of Chartered Secretaries and Administrators
Royal Town Planning Institute
Royal Institution of Chartered Surveyors
Chartered Institute of Building.
(2) Единствено за проверка на сметки.


Приложение № 3

(Доп. - ДВ, бр. 30 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 57 от 2016 г.)


Приложение № 4

(Отм. - ДВ, бр. 57 от 2016 г.)


Приложение № 5

СПИСЪК
на дейности, свързани с признаването въз основа на придобит професионален опит

Списък № 1
Дейности, обхванати от Директива на Съвета 64/427/ЕИО от 7 юли 1964 г., установяваща подробни правила относно преходните мерки по отношение на дейности на самонаети лица в манифактурната и производствената промишленост, попадащи в Главни групи 23 - 40 "Промишленост и малки предприятия" на Международната стандартна икономическа класификация (МСИК) на ООН (ISIC) (ОВ, L 117 от 23.07.1964 г.), изменена с Директива 69/77/ЕИО от 4 март 1969 г. (ОВ, L 59 от 10.03.1969 г.), и от Директива на Съвета 68/366/ЕИО от 15 октомври 1968 г., установяваща детайлни правила относно преходни мерки по отношение на дейности на самонаети лица в производството на храни и напитки в Главни групи 20 - 21 на МСИК (OВ, L 260 от 22.10.1968 г.), и Директива на Съвета 82/489/ЕИО от 19 юли 1982 г., установяваща мерки за улеснение на ефективното упражняване на правото на установяване и свободата на предоставяне на услуги във фризьорството (OВ, L 218 от 27.07.1982 г.):

1. Производство на текстилни продукти
Производство и обработка на текстилни материали с машини за вълна
Производство и обработка на текстилни материали с машини за памук
Производство и обработка на текстилни материали с машини за коприна
Производство и обработка на текстилни материали с машини за лен и коноп
Други производства на въжета от текстилни влакна (юта, твърди влакна и т.н.)
Производство на трикотажни и плетени продукти
Апретура на текстилни продукти
Други текстилни производства
2. Производство на обувки, дрехи и постелки
Машинно производство на обувки (с изключение на гумени и дървени обувки)
Ръчно производство и поправка на обувки
Производство на дрехи (с изключение на кожи)
Производство на дюшеци и постелки
Кожарско производство
3. Производство на дървени и коркови продукти с изключение на мебели
Рязане на трупи и промишлена подготовка на дървесина
Производство на дървени полуфабрикати
Серийно производство на дървени строителни елементи, включително подови настилки
Производство на дървени контейнери
Производство на други дървени продукти (с изключение на мебели)
Производство на сламени, коркови, ракитови, кошничарски и ратанови продукти; производство на четки
4. Производство на дървени мебели
5. Производство на хартия и хартиени продукти
Производство на полуцелулоза, хартия и картон
Преработка на хартия и картон и производство на продукти от полуцелулоза
6. Печатарска, издателска и други свързани с тях промишлености
7. Кожарска промишленост
Предприятия за щавене и апретура на кожи
Производство на кожени продукти
8. Производство на гумени и пластмасови продукти, изкуствени влакна и нишестени продукти
Преработка на гума и азбест
Преработка на пластмаси
Производство на изкуствени влакна
9. Химическа промишленост
Производство на основни химикали и по-нататъшна преработка на тези химикали
Специализирано производство на химически продукти главно за промишлени и селскостопански цели (включително производство за промишлена употреба на мазнини и масла от растителен и животински произход от група 312 по МСИК)
Специализирано производство на химически продукти главно за битова употреба (с изключение на производството на медицински и фармацевтични продукти)
10. Нефтопреработвателна промишленост
11. Производство на неметални минерални продукти
Производство на конструкционни глинени продукти
Производство на стъкло и стъклени продукти
Производство на керамични продукти, включително огнеупорни продукти
Производство на цимент, варовик и хоросан
Производство на конструкционни материали в бетон, цимент и хоросан
Каменоделство и производство на други неметални минерални продукти
12. Производство и първична преработка на черни и цветни метали
Производство на чугун и стомана (по смисъла на Договора за ЕОВС, включително обединените коксови заводи към стоманолеярните)
Производство на стоманени тръби
Изтегляне на проводници, студено изтегляне, студено валцоване на ламарина, студено формоване
Производство и първична преработка на цветни метали
Леярни за черни и цветни метали
13. Производство на метални продукти (с изключение на машини и транспортна техника)
Ковашко производство, тежко щанцоване и тежко пресоване
Вторично преобразуване и повърхностна обработка
Метални конструкции
Казанджийство, производство на кухи продукти
Производство на инструменти, инвентар и крайни метални продукти (с изключение на електрическо оборудване)
Спомагателни машинно-инженерни дейности
14. Производство на машини с изключение на електротехнически продукти
Производство на селскостопански машини и трактори
Производство на канцеларска техника
Производство на металообработващи машини и други инструменти и инсталации и принадлежности за тях и за други уреди с електрозахранване
Производство на текстилни машини и принадлежности, производство на шевни машини
Производство на машини и съоръжения за хранително-вкусовата промишленост и за химическата промишленост и свързаните с нея производства
Производство на техника и съоръжения за мини, за леярни за чугун и стомана и за строителната промишленост; производство на техника за механична обработка
Производство на трансмисионна техника
Производство на машини за други специфични промишлени нужди
Производство на други неелектрически машини и съоръжения
15. Електротехника
Производство на електрически проводници и кабели
Производство на мотори, генератори, трансформатори, трафопостове и друга подобна техника за електроснабдяване
Производство на електротехнически продукти за пряка търговска употреба
Производство на далекосъобщителна техника, електромери, други измервателни уреди и медицинска електротехника
Производство на електронна техника, радио- и телевизионни апарати, звукова техника
Производство на домакински електроуреди
Производство на лампи и осветителна техника
Производство на батерии и акумулатори
Ремонт, монтаж и специализирана инсталация на електрическо оборудване
16. Производство на транспортна техника
Производство на моторни превозни средства и части за тях
Ремонт на моторни превозни средства, мотоциклети и велосипеди
Производство на мотоциклети, велосипеди и части за тях
Производство на транспортна техника, която не е класифицирана другаде
17. Други промишлени производства
Производство на точни уреди, измервателни и контролни инструменти
Производство на медицински хирургически инструменти и оборудване и ортопедични уреди (с изключение на ортопедични обувки)
Производство на фотографска и оптична техника
Производство и ремонт на ръчни, настолни и стенни часовници
Бижутерство и производство на ценни метали
Производство и ремонт на музикални инструменти
Производство на игри, играчки и спортни стоки
Други производства
18. Строителство
Строителство (неспециализирано), разрушителни работи
Строителство на сгради (жилищни и други)
Гражданско строителство; изграждане на пътища, мостове, железопътни линии и т.н.
Монтажни работи
Украса и довършителни работи
19. Производство на животински и растителни мазнини и масла
20. Хранително-вкусова промишленост (с изключение на производството на напитки)
Клане на животни, заготовка и съхраняване на месо
Млечна промишленост
Консервиране на плодове и зеленчуци
Консервиране на риба и други морски храни
Мелничарска промишленост
Производство на хляб и хлебни продукти, включително сухари и бисквити
Захарна промишленост
Производство на какаови, шоколадови и захарни продукти
Производство на други хранителни продукти
21. Производство на напитки
Производство на етилов алкохол чрез ферментация, производство на дрожди и спирт
Производство на вино и други алкохолни напитки без малц
Производство на бира и малц
Производство на безалкохолни напитки и газирана вода
22. Производство на гумени и пластмасови продукти, изкуствени влакна и нишестени продукти
Производство на нишестени продукти
23. Заведения за фризьорство (с изключение на педикюристи и училища за обучение по козметика)


Приложение № 6

СПИСЪК
на дейности, свързани с признаването въз основа на придобит професионален опит

Списък № 2
Дейности, обхванати от Директива на Съвета 75/368/ЕИО от 16 юни 1975 г. относно мерки за улесняване ефективното упражняване на свободата на установяване и свободата на предоставяне на услуги по отношение на различни дейности (бивши раздели от 01 до 85 на МСИК) и, в частност, преходни мерки по отношение на тези дейности (ОВ, L 167 от 30.06.1975 г.), Директива на Съвета 75/369/ЕИО от 16 юни 1975 г. относно мерки за улесняване на ефективното упражняване на свободата на установяване и свободата на предоставяне на услуги с оглед амбулантни дейности и, в частност, преходни мерки по отношение на тези дейности (ОВ, L 167 от 30.06.1975 г.) и Директива на Съвета 82/470/ЕИО от 29 юни 1982 г. относно мерки за улесняване ефективното упражняване на свобода на установяване и свобода на предоставяне на услуги по отношение на дейности на самонаети лица в определени услуги подобни на транспорт и пътнически агенти (МСИК Група 718) и в съхранение и складова дейност (МСИК Група 720) (ОВ, L 213 от 21.07.1982 г.):

1. Рибарство
Рибарство във вътрешни води
2. Производство на транспортна техника
Корабостроене и кораборемонт
Производство на железопътна техника
Самолетостроене (включително космическа техника)
3. Дейности, свързани с транспорта, и дейности извън транспорта в следните групи
Услуги в спални вагони и вагон-ресторанти; поддръжка на вагонния парк в ремонтни депа; почистване на вагони
Поддръжка на парка на градския, подземния и междуградския пътнически транспорт
Поддръжка на парка на други видове пътнически наземен транспорт (например леки автомобили, автобуси, таксита)
Експлоатация и поддръжка на спомагателни услуги за автомобилния транспорт (например пътища, тунели и мостове с пътна такса, депа за стоки, паркинги, автобусни и трамвайни депа)
Дейности, свързани с вътрешния воден транспорт (например експлоатация и поддръжка на водните пътища, пристанищата и останалите съоръжения за вътрешния воден транспорт; буксирни и лоцмански услуги в пристанища, поставяне на буйове, товарене и разтоварване на съдове и други подобни дейности, като например изваждане на потънали съдове, теглене на буксир и експлоатация на пристани).
4. Съобщения: пощенски услуги и далекосъобщения
5. Лични услуги
Перални и перални услуги, химическо чистене и боядисване
Фотографски ателиета: портретна и търговска фотография, с изключение на фотожурналистика
Лични услуги, които не са класифицирани другаде (поддръжка и почистване на сгради или само на жилища).
6. Покупко-продажба на стоки
- от пътуващи търговци, улични или амбулантни търговци (МСИК бивша Група 612)
- в покрити пазари извън постояннодействащите и в открити пазари;
- организиране, предлагане за покупка или продажба пряко или на консигнация на единични или колективни предмети (транспорт, пансион, настаняване, екскурзии и т.н.) при пътуване или пребиваване независимо от причините за него;
- посредническа дейност между изпълнители за различни видове транспорт и лица, които изпращат или получават стоки, и извършване на свързани с нея дейности:
а) чрез сключване на договори с транспортни изпълнители за сметка на възложители;
б) чрез избор на вида транспорт, фирмата и маршрута, които се смятат за най-изгодни за възложителя;
в) чрез организиране на техническата страна на транспортната операция (например необходимата за превоза опаковка); чрез извършване на различни операции, свързани със съответния транспорт (например доставка на лед за хладилни вагони);
г) чрез извършване на формалностите във връзка с транспорта, като например попълване на товарителници; чрез групаж или разделяне на пратките;
д) чрез координиране на различните етапи на превоза, като се осигуряват транзит, пренасочване, претоварване и други крайни операции;
е) чрез осигуряване на товари и превозвачи и транспортни средства за изпращачите или получателите на стоки:
- оценка на транспортните разходи и проверка на подробните сметки;
- предприемане на определени временни или постоянни мерки от името и за сметка на корабособственика или превозвача по море (с пристанищните власти, търговците, които снабдяват корабите с провизии, и др.).


Приложение № 7

СПИСЪК
на дейности, свързани с признаването въз основа на придобит професионален опит

Списък № 3
Други дейности, обхванати от Директива на Съвета 64/222/ЕИО от 25 февруари 1964 г., установяваща подробни правила относно преходни мерки по отношение на дейности в търговията на едро и дейности на търговски посредници, промишленост и малки предприятия (ОВ, L 56 от 4.04.1964 г.), Директива на Съвета 68/364/ЕИО от 15 октомври 1968 г., установяваща подробни правила относно преходни мерки по отношение на дейности на самонаети лица в продажбата на дребно (МСИК бивша Група 612) (ОВ, L 260 от 22.10.1968 г.), Директива на Съвета 68/368/ЕИО от 15 октомври 1968 г., установяваща подробни правила относно преходни мерки по отношение на дейности на самонаети лица в сектора на персоналните услуги (МСИК бивша Главна група 85: 1. Ресторанти, кафенета, таверни и други питейни заведения и заведения за хранене (МСИК Група 852), 2. Хотели, къщи под наем, лагери и други заведения за настаняване (МСИК Група 853) (ОВ, L 260 от 22.10.1968 г.), Директива на Съвета 75/368/ЕИО, Директива на Съвета 75/369/ЕИО, Директива на Съвета 70/523/ЕИО от 30 ноември 1970 г., установяваща подробни правила относно преходни мерки по отношение на дейности на самонаети лица в областта на търговията на едро с въглища и по отношение на дейности на посредници в търговията с въглища (МСИК бивша Група 6112) (ОВ, L 267 от 10.12.1970 г.) и Директива на Съвета 82/470/ЕИО от 29 юни 1982 г. относно мерки за улесняване ефективното упражняване на свобода на установяване и свобода на предоставяне на услуги по отношение на дейности на самонаети лица по определени транспортни услуги и на пътнически агенти (МСИК Група 718) и в съхранение и складова дейност (МСИК Група 720) (ОВ, L 213 от 21.07.1982 г.).

1. Професионални дейности на посредник
Професионални дейности на самостоятелно заети лица в търговията на едро с изключение на търговия на едро с медицински и фармацевтични продукти, токсични продукти и патогени, и въглища;
Професионални дейности на посредник, който е оправомощен и инструктиран от едно или повече лица да води преговори или да сключва търговски сделки от името и за сметка на тези лица;
Професионални дейности на посредник, който, без да е постоянно инструктиран в тази връзка, свързва лица, желаещи да се договарят пряко помежду си, или организира търговските им сделки и подпомага тяхното изпълнение;
Професионални дейности на посредник, който сключва търговски сделки от свое име и за сметка на други лица;
Професионални дейности на посредник, който извършва търговия на едро чрез търг за чужда сметка;
Професионални дейности на посредник, който обикаля от врата на врата в търсене на поръчки;
Предоставяне на услуги чрез професионални дейности на посредник, нает от едно или повече търговски, промишлени или занаятчийски предприятия.
2. Търговия на дребно - изключени дейности
Отдаване под наем на селскостопански машини;
Недвижими имоти, отдаване на имоти под наем;
Отдаване под наем на автомобили, файтони и коне;
Отдаване под наем на железопътни локомотиви и вагони;
Отдаване под наем на машини на търговски предприятия;
Резервация на места в киносалони и отдаване под наем на кинематографски филми;
Резервация на места в театрални салони и отдаване под наем на театрално оборудване;
Отдаване под наем на лодки, велосипеди, игрални автомати с монети за игри на щастието или на основата на умения;
Отдаване под наем на мебелирани стаи;
Отдаване под наем на изпрано спално бельо;
Отдаване под наем на дрехи.
3. Бивша главна група 85 по МСИК
Ресторанти, кафенета, таверни и други места за обществено хранене;
Хотели, квартири, къмпинги и други места за настаняване.
4. Банки и други финансови институции
Закупуване на патенти и лицензиране на дружества.
5. Транспорт
Пътнически шосеен транспорт с изключение на транспорта с моторни превозни средства;
Транспортиране по тръбопроводи на течни въглеводороди и други течни химически продукти.
6. Обществени услуги
Библиотеки, музеи, ботанически и зоологически градини.
7. Развлекателни услуги
Услуги, свързани с отдиха, които не са класифицирани другаде:
- спортни дейности (спортни игрища, организиране на спортни съоръжения и т.н.) с изключение на дейността на спортни инструктори;
- игри (състезателни конюшни, зони за игри, хиподруми и т.н.);
- други развлекателни дейности (циркове, увеселителни паркове и други забавления).
8. Лични услуги
Домашни услуги;
Козметични салони и услуги на маникюристи с изключение на педикюристи и училища за подготовка на професионални козметици и фризьори;
Лични услуги, които не са класифицирани другаде, с изключение на спортни и медицински масажисти и планински водачи, разделени в следните групи:
- дезинфекциране и борба с вредители;
- отдаване на дрехи под наем и складова дейност;
- бюра за организиране на сватби и подобни услуги;
- астрология, гадателство и подобни;
- санитарни услуги и свързани с тях дейности;
- погребални услуги и поддръжка на гробища;
- куриери и преводач-екскурзоводи.
9. Пътнически търговски дейности
а) покупко-продажба на стоки:
- от пътуващи търговци, улични или амбулантни търговци (МСИК бивша Група 612);
- в покрити пазари извън постояннодействащите и в открити пазари;
б) дейности, обхванати от вече приети преходни мерки, които изрично изключват или не посочват пътническото търговско извършване на такива дейности.
10. Професионални дейности на самостоятелно заети лица в търговията на едро с въглища и професионални дейности на посредници в търговията с въглища
11. Други дейности
- наемане на железопътни вагони за превоз на хора или стоки;
- посредническа дейност при покупко-продажбата или наемането на кораби;
- организиране, договаряне и сключване на договори за превоз на емигранти;
- получаване на всякакви депозирани предмети и стоки за сметка на депозанта под митнически контрол или извън него в складове, универсални магазини, мебелни депа, хладилни складове, силози и т.н.;
- предоставяне на депозанта на разписка за депозираните предмети или стоки;
- предоставяне на помещения за гледане, фураж и огради при продажба на временно настанен добитък в очакване на продажба или при транзитно прехвърляне от или до пазара;
- извършване на проверка или технически преглед на моторни превозни средства;
- измерване, претегляне и еталониране на стоки.


Приложение № 8

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2016 г.)


СПИСЪК НА ДОКАЗАТЕЛСТВАТА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО МЕДИЦИНА В ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Държава

Удостоверение за професионална квалификация

Орган, който присъжда   квалификацията

Свидетелство, което придружава удостоверението

Референтна дата

Belgie/Belgique/Belgien

Diplome de "medecin"/Master in de geneeskunde

- Les universites/De universiteiten

- Le Jury competent d'enseignement de la Communaute francaise/De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap

 

20.12.1976 г.

Ceska republika

Diplom o ukonceni studia ve studijnim programu vseobecne lekarstvi (doktor mediciny, MUDr.)

Lekarska fakulta univerzity v Ceske republice

 

01.05.2004 г.

Danmark

Bevis for kandidatuddannelsen i medicin (cand.med.)

Universitet

- Autorisation som laege, udstedt af Sundhedsstyrelsen og

- Tilladelse til selvstaendigt virke som laege (dokumentation for gennemf?rt praktisk uddannelse), udstedt af Sundhedsstyrelsen

20.12.1976 г.

Deutschland

- Zeugnis uber die Arztliche Prufung

- Zeugnis uber die Arztliche Staatsprufung und Zeugnis uber die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, soweit diese nach den deutschen Rechtsvorschriften noch fur den Abschluss der arztlichen Ausbildung vorgesehen war

Zustandige Behorden

 

20.12.1976 г.

Eesti

Arstikraad

Degree in Medicine (MD)

Diplom arstiteaduse oppekava labimise kohta

Tartu Ulikool

 

01.05.2004 г.

?????

?????o I???????

- I?????? ??o?? ??v????????o?,

- ??o?? ????????v ??????, ????? I??????? ??v????????o?

 

01.01.1981 г.

Espana

Titulo de Licenciado en Medicina y Cirugia

Titulo de Graduado/a en Medicina

- Ministerio de Educacion y Cultura

- El rector de una Universidad

- El rector de una Universidad

 

01.01.1986 г.

01.01.1986 г.

France

Diplome de fin de deuxieme cycle des etudes medicales

Universites

 

20.12.1976 г.

Hrvatska

Diploma "doktor medicine/doktorica medicine"

Medicinski fakulteti sveucilista u Republici Hrvatskoj

 

01.07.2013 г.

Ireland

Primary qualification

Competent examining body

Certificate of experience

20.12.1976 г.

Italia

Diploma di laurea in medicina e chirurgia

Universita

Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia

20.12.1976 г.

??????

????????????? ???????? ??????

??????? ?????????

 

01.05.2004 г.

Latvija

arsta diploms

Universitates tipa augstskola

 

01.05.2004 г.

Lietuva

1. Aukstojo mokslo diplomas, nurodantis suteikta gydytojo kvalifikacija

2. Magistro diplomas (medicinos magistro kvalifikacinis laipsnis ir gydytojo kvalifikacija)

Universitetas

1. Internaturos pazymejimas, nurodantis suteikta medicinos gydytojo profesine kvalifikacija

2. Internaturos pazymejimas (medicinos gydytojo profesine kvalifikacija)

01.05.2004 г.

Luxembourg

Diplome d'Etat de docteur en medecine, chirurgie et accouchements

Jury d'examen d'Etat

Certificat de stage

20.12.1976 г.

Magyarorszag

Okleveles orvosdoktor oklevel (dr. med)

Egyetem

 

01.05.2004 г.

Malta

Lawrja ta' Tabib tal-Medicina u l-Kirurgija

Universita` ta' Malta

Certifikat ta' registrazzjoni ma?rug mill-Kunsill Mediku

01.05.2004 г.

Nederland

Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen

Faculteit Geneeskunde

 

20.12.1976 г.

Osterreich

Urkunde uber die Verleihung des akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde (bzw. Doctor medicinae universae, Dr.med.univ.)

Medizinische Fakultat einer Universitat, bzw Medizinische Universitat

 

01.01.1994 г.

Polska

Dyplom ukonczenia studiow wyzszych na kierunku lekarskim z tytulem "lekarza"

szkoly wyzsze

Swiadectwo zlozenia Lekarskiego Egzaminu Panstwowego (1) (3)/ Swiadectwo zlozenia Lekarskiego Egzaminu Koncowego (2) (3)

01.05.2004 г.

Portugal

Carta de Curso de licenciatura em medicina

Universidades

Certificado emitido pela Ordem dos Medicos

01.01.1986 г.

Romania

Diploma de licenta de doctor medic

Universitati

 

01.01.2007 г.

Slovenija

Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "doktor medicine/doktorica medicine"

Univerza

Potrdilo o Opravljenem Strokovnem Izpitu za Poklic Zdravnik/Zdravnica

01.05.2004 г.

Slovensko

DIPLOM vseobecne lekarstvo doktor vseobecneho lekarstva ("MUDr.")

Univerzita

 

01.05.2004 г.

Suomi/Finland

Laaketieteen lisensiaatin tutkinto/Medicine licentiatexamen

Yliopisto

 

01.01.1994 г.

Sverige

Lakarexamen

Universitet eller hogskola

Bevis om legitimation som lakare, utfardat av Socialstyrelsen

01.01.1994 г.

United Kingdom

Primary qualification

Competent examining body

Certificate of experience

20.12.1976 г.

________________________
(1) До 2012 г.
(2) Считано от 2013 г.
(3) До 1 октомври 2017 г. удостоверението за професионална квалификация трябва да е придружено от свидетелство за завърш ен следдипломен стаж ("staz podyplomowy").


Приложение № 9

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2016 г.)


СПИСЪК НА ДОКАЗАТЕЛСТВАТА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИСТИ В ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Държава

Удостоверение за професионална квалификация

Орган, който присъжда квалификацията

Референтна дата

Belgie/Belgique/ Belgie

Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre professionnel particulier de medecin specialiste

Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Sante publique

20.12.1976 г.

Ceska republika

Diplom o specializaci

Ministerstvo zdravotnictvi

01.05.2004 г.

Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallaege

Sundhedsstyrelsen

20.12.1976 г.

Deutschland

Facharztliche Anerkennung

Landesarztekammer

20.12.1976 г.

Eesti

Residentuuri lopetamist toendav tunnistus

Residentuuri loputunnistus eriarstiabi erialal

Tartu Ulikool

01.05.2004 г.

?????

????o? I??????? ???????????

1. ??????????

2. ?o???????? ???o??o?????

3. ?o??????

01.01.1981 г.

Espana

Titulo de Especialista

Ministerio de Educacion y Cultura

01.01.1986 г.

France

1. Certificat d'etudes speciales de medecine accompagne du diplome d'Etat de docteur en medecine

2. Attestation de medecin specialiste qualifie accompagnee du diplome d'Etat de docteur en medecine

3. Diplome d'etudes specialisees ou diplome d'etudes specialisees complementaires qualifiant de medecine accompagne du diplome d'Etat de docteur en medecine

1. Universites

2. Conseil de l'Ordre des medecins

3. Universites

20.12.1976 г.

Hrvatska

Diploma o specijalistickom usavrsavanju

Ministarstvo nadlezno za zdravstvo

01.07.2013 г.

Ireland

Certificate of Specialist doctor

Competent authority

20.12.1976 г.

Italia

Diploma di medico specialista

Universita

20.12.1976 г.

??????

????????????? ??????????? ???????????

??????? ?????????

01.05.2004 г.

Latvija

"Sertifikats" - kompetentu iestazu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokartojusi sertifikacijas eksamenu specialitate

Latvijas Arstu biedriba

Latvijas Arstniecibas personu profesionalo organizaciju savieniba

01.05.2004 г.

Lietuva

1. Rezidenturos pazymejimas, nurodantis suteikta gydytojo specialisto profesine kvalifikacija

2. Rezidenturos pazymejimas (gydytojo specialisto profesine kvalifikacija)

Universitetas

01.05.2004 г.

Luxembourg

Certificat de medecin specialiste

Ministre de la Sante publique

20.12.1976 г.

Magyarorszag

Szakorvosi bizonyitvany

Nemzeti Vizsgabizottsag

01.05.2004 г.

Malta

Certifikat ta' Specjalista Mediku

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Specjalisti

01.05.2004 г.

Nederland

Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister

Diploma geneeskundig specialist

 - Medische Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

- Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie (SGRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

- Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (1)

20.12.1976 г.

Osterreich

Facharztdiplom

Osterreichische Arztekammer

01.01.1994 г.

Polska

Dyplom uzyskania tytulu specjalisty

Centrum Egzaminow Medycznych

01.05.2004 г.

Portugal

Titulo de especialista

Ordem dos Medicos

01.01.1986 г.

Romania

Certificat de medic specialist

Ministerul Sanatatii

01.01.2007 г.

Slovenija

Potrdilo o opravljenem specialisticnem izpitu

1. Ministrstvo za zdravje

2. Zdravniska zbornica Slovenije

01.05.2004 г.

Slovensko

Diplom o specializacii

1. Slovenska zdravotnicka univerzita

2. Univerzita Komenskeho v Bratislave

3. Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach

01.05.2004 г.

Suomi/Finland

Erikoislaakarin tutkinto/Speciallakarexamen

Yliopisto

01.01.1994 г.

Sverige

Bevis om specialkompetens som lakare, utfardat av Socialstyrelsen

Socialstyrelsen

01.01.1994 г.

United Kingdom

Certificate of Completion of training

Postgraduate Medical Education and Training Board

General Medical Council

20.12.1976 г.

 

01.04.2010 г.

_________________________
(1) Считано от януари 2013 г.


Приложение № 10

(Доп. - ДВ, бр. 30 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2016 г.)

СПИСЪК НА НАИМЕНОВАНИЯТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МЕДИЦИНА В ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Анестезиология

Обща хирургия

 

Минимална продължителност на обучението: 3 години

Минимална продължителност на обучението: 5 години

Държава

Наименование

Наименование

Belgique/Belgie/ Belgien

Anesthesie-reanimation/Anesthesie-reanimatie

Chirurgie/Heelkunde

Ceska republika

Anesteziologie a intenzivni medicina

Chirurgie

Danmark

Anaestesiologi

Kirurgi

Deutschland

Anasthesiologie

(Allgemeine) Chirurgie

Eesti

Anestesioloogia

Uldkirurgia

?????

?v???????o?o???

????o??????

Espana

Anestesiologia y Reanimacion

Cirugia general y del aparato digestivo

France

Anesthesie-reanimation

Chirurgie generale

Hrvatska

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina

Opca kirurgija

Ireland

Anaesthesia

General surgery

Italia

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva

Chirurgia generale

??????

???????????????

?????? ???????????

Latvija

Anesteziologija un reanimatologija

Kirurgija

Lietuva

Anesteziologija reanimatologija

Chirurgija

Luxembourg

Anesthesie-reanimation

Chirurgie generale

Magyarorszag

Aneszteziologia es intenziv terapia

Sebeszet

Malta

Anestezija u Kura Intensiva

Kirurgija Generali

Nederland

Anesthesiologie

Heelkunde

Osterreich

Anasthesiologie und Intensivmedizin

- Chirurgie

- Allgemeinchirurgie und Viszeralchirurgie (1)

Polska

Anestezjologia i intensywna terapia

Chirurgia ogolna

Portugal

Anestesiologia

Cirurgia geral

Romania

Anestezie si terapie intensiva

Chirurgie generala

Slovenija

Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina

Splosna kirurgija

Slovensko

Anesteziologia a intenzivna medicina

Chirurgia

Suomi/Finland

Anestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvard

Yleiskirurgia/Allman kirurgi

Sverige

Anestesi och intensivvard

Kirurgi

United Kingdom

Anaesthetics

General surgery

_________________________
(1) Считано от юни 2015 г.

 

Неврохирургия

Акушеро-гинекология

 

Минимална продължителност на обучението: 5 години

Минимална продължителност на обучението: 4 години

Държава

Наименование

Наименование

Belgique/Belgie/Belgien

Neurochirurgie

Gynecologie - obstetrique/Gynaecologie - verloskunde

Ceska republika

Neurochirurgie

Gynekologie a porodnictvi

Danmark

Neurokirurgi

Gynaekologi og obstetrik

Deutschland

Neurochirurgie

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Eesti

Neurokirurgia

Sunnitusabi ja gunekoloogia

?????

????o????o??????

?????????-??v???o?o???

Espana

Neurocirugia

Obstetricia y ginecologia

France

Neurochirurgie

Gynecologie - obstetrique

Hrvatska

Neurokirurgija

Ginekologija i opstetricija

Ireland

Neurosurgery

Obstetrics and gynaecology

Italia

Neurochirurgia

Ginecologia e ostetricia

??????

????????????????

????????? - ????????????

Latvija

Neirokirurgija

Ginekologija un dzemdnieciba

Lietuva

Neurochirurgija

Akuserija ginekologija

Luxembourg

Neurochirurgie

Gynecologie - obstetrique

Magyarorszag

Idegsebeszet

Szuleszet-nogyogyaszat

Malta

Newrokirurgija

Ostetricja u Ginekologija

Nederland

Neurochirurgie

Obstetrie en Gynaecologie

Osterreich

Neurochirurgie

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Polska

Neurochirurgia

Poloznictwo i ginekologia

Portugal

Neurocirurgia

Ginecologia e obstetricia

Romania

Neurochirurgie

Obstetrica-ginecologie

Slovenija

Nevrokirurgija

Ginekologija in porodnistvo

Slovensko

Neurochirurgia

Gynekologia a porodnictvo

Suomi/Finland

Neurokirurgia/Neurokirurgi

Naistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar och forlossningar

Sverige

Neurokirurgi

Obstetrik och gynekologi

United Kingdom

Neurosurgery

Obstetrics and gynaecology

 

Вътрешни болести

Офталмология

 

Минимална продължителност на обучението: 5 години

Минимална продължителност на обучението: 3 години

Държава

Наименование

Наименование

Belgique/Belgie/ Belgien

Medecine interne/Inwendige geneeskunde

Ophtalmologie/Oftalmologie

Ceska republika

Vnitrni lekarstvi

Oftalmologie

Danmark

 

Oftalmologi

Deutschland

Innere Medizin

Augenheilkunde

Eesti

Sisehaigused

Oftalmoloogia

?????

???o?o???

??????o?o???

Espana

Medicina interna

Oftalmologia

France

Medecine interne

Ophtalmologie

Hrvatska

Opca interna medicina

Oftalmologija i optometrija

Ireland

General (Internal) Medicine

Ophthalmic surgery

Ophthalmology (1)

Italia

Medicina interna

Oftalmologia

??????

???o?o???

????????????

Latvija

Interna medicina

Oftalmologija

Lietuva

Vidaus ligos

Oftalmologija

Luxembourg

Medecine interne

Ophtalmologie

Magyarorszag

Belgyogyaszat

Szemeszet

Malta

Medicina Interna

Oftalmologija

Nederland

Interne geneeskunde

Oogheelkunde

Osterreich

Innere Medizin

Augenheilkunde und Optometrie

Polska

Choroby wewnetrzne

Okulistyka

Portugal

Medicina interna

Oftalmologia

Romania

Medicina interna

Oftalmologie

Slovenija

Interna medicina

Oftalmologija

Slovensko

Vnutorne lekarstvo

Oftalmologia

Suomi/Finland

Sisataudit/Inre medicin

Silmataudit/Ogonsjukdomar

Sverige

Internmedicine

Ogonsjukdomar (oftalmologi)

United Kingdom

General (internal) medicine

Ophthalmology

_________________________
(1) Считано от 1991/1992 г.

 

Ото-рино-ларингология

Педиатрия

 

Минимална продължителност на обучението: 3 години

Минимална продължителност на обучението: 4 години

Държава

Наименование

Наименование

Belgique/Belgie/ Belgien

Oto-rhino-laryngologie/Otorhinolaryngologie

Pediatrie/Pediatrie

Ceska republika

Otorinolaryngologie

Detske lekarstvi

Danmark

Oto-rhino-laryngologi

Paediatri

Deutschland

Hals-Nasen-Ohrenheilkunde

Kinder- und Jugendmedizin

Eesti

Otorinolarungoloogia

Pediaatria

?????

??o??vo??????o?o???

???????????

Espana

Otorrinolaringologia

Pediatria y sus areas especificas

France

Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale

Pediatrie

Hrvatska

Otorinolaringologija

Pedijatrija

Ireland

Otolaryngology

Paediatrics

Italia

Otorinolaringoiatria

Pediatria

??????

???????????????????

???????????

Latvija

Otolaringologija

Pediatrija

Lietuva

Otorinolaringologija

Vaiku ligos

Luxembourg

Oto-rhino-laryngologie

Pediatrie

Magyarorszag

Ful-orr-gegegyogyaszat

Csecsemo-es gyermekgyogyaszat

Malta

Otorinolaringologija

Pedjatrija

Nederland

Keel-, neus- en oorheelkunde

Kindergeneeskunde

Osterreich

- Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten

- Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde (1)

Kinder- und Jugendheilkunde

Polska

Otorynolaryngologia

Pediatria

Portugal

Otorrinolaringologia

Pediatria

Romania

Otorinolaringologie

Pediatrie

Slovenija

Otorinolaringologija

Pediatrija

Slovensko

Otorinolaryngologia

Pediatria

Suomi/Finland

Korva-, nena- ja kurkkutaudit/Oron-, nas- och halssjukdomar

Lastentaudit/Barnsjukdomar

Sverige

Oron-, nas- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)

Barn- och ungdomsmedicin

United Kingdom

Otolaryngology

Paediatrics

_________________________
(1) Считано от юни 2015 г.

 

Пулмология

Урология

 

Минимална продължителност на обучението: 4 години

Минимална продължителност на обучението: 5 години

Държава

Наименование

Наименование

Belgique/Belgie/ Belgien

Pneumologie

Urologie

Ceska republika

Pneumologie a ftizeologie

Urologie

Danmark

Intern medicin: lungesygdomme

Urologi

Deutschland

- Pneumologie

- Innere Medizin und Pneumologie (1)

Urologie

Eesti

Pulmonoloogia

Uroloogia

?????

??????o?o???- ?v???ovo?o???

???o?o???

Espana

Neumologia

Urologia

France

Pneumologie

Chirurgie urologique

Hrvatska

Pulmologija

Urologija

Ireland

Respiratory medicine

Urology

Italia

Malattie dell'apparato respiratorio

Urologia

??????

????????????? - ????????????

?????????

Latvija

Ftiziopneimonologija

Urologija

Lietuva

Pulmonologija

Urologija

Luxembourg

Pneumologie

Urologie

Magyarorszag

Tudogyogyaszat

Urologia

Malta

Medicina Respiratorja

Urologija

Nederland

Longziekten en tuberculose

Urologie

Osterreich

- Lungenkrankheiten

- Innere Medizin und Pneumologie (2)

Urologie

Polska

Choroby pluc

Urologia

Portugal

Pneumologia

Urologia

Romania

Pneumologie

Urologie

Slovenija

Pnevmologija

Urologija

Slovensko

Pneumologia a ftizeologia

Urologia

Suomi/Finland

Keuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar och allergologi

Urologia/Urologi

Sverige

Lungsjukdomar (pneumologi)

Urologi

United Kingdom

Respiratory medicine

Urology

_________________________
(1) Считано от юли 2011 г.
(2) Считано от юни 2015 г.

 

Ортопедия

Патоанатомия

 

Минимална продължителност на обучението: 5 години

Минимална продължителност на обучението: 4 години

Държава

Наименование

Наименование

Belgique/Belgie/ Belgien

Chirurgie orthopedique/Orthopedische heelkunde

Anatomie pathologique/Pathologische anatomie

Ceska republika

Ortopedie

Patologie

Danmark

Ortopaedisk kirurgi

Patologisk anatomi og cytology

Deutschland

- Orthopadie (und Unfallchirurgie)

- Orthopadie und Unfallchirurgie (1)

Pathologie

Eesti

Ortopeedia

Patoloogia

?????

???o??????

???o?o???? ?v??o????

Espana

Cirugia ortopedica y traumatologia

Anatomia patologica

France

Chirurgie orthopedique et traumatologie

Anatomie et cytologie pathologiques

Hrvatska

Ortopedija i traumatologija

Patologija

Ireland

Trauma and orthopaedic surgery

Histopathology

Italia

Ortopedia e traumatologia

Anatomia patologica

??????

??????????

???????????????? - ?????????

Latvija

Traumatologija un ortopedija

Patologija

Lietuva

Ortopedija traumatologija

Patologija

Luxembourg

Orthopedie

Anatomie pathologique

Magyarorszag

Ortopedia es traumatologia

Patologia

Malta

Kirurgija Ortopedika

Istopatologija

Nederland

Orthopedie

Pathologie

Osterreich

- Orthopadie und Orthopadische Chirurgie

- Orthopadie und Traumatologie (2)

- Pathologie

- Klinische Pathologie und Molekularpathologie (2)

- Klinische Pathologie und Neuropathologie

Polska

Ortopedia i traumatologia narzadu ruchu

Patomorfologia

Portugal

Ortopedia

Anatomia patologica

Romania

Ortopedie si traumatologie

Anatomie patologica

Slovenija

- Ortopedska kirurgija; Travmatologija

Patologija

Slovensko

Ortopedia

Patologicka anatomia

Suomi/Finland

Ortopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologi

Patologia/Patologi

Sverige

Ortopedi

Klinisk patologi

_________________________
(1) Считано от май 2006 г.
(2) Считано от юни 2015 г.


 

Неврология

Психиатрия

 

Минимална продължителност на обучението: 4 години

Минимална продължителност на обучението: 4 години

Държава

Наименование

Наименование

Belgique/Belgie/Belgien

Neurologie

Psychiatrie, particulierement de l'adulte/Psychiatrie, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie

Ceska republika

Neurologie

Psychiatrie

Danmark

Neurologi

Psykiatri

Deutschland

Neurologie

Psychiatrie und Psychotherapie

Eesti

Neuroloogia

Psuhhiaatria

?????

????o?o???

??????????

Espana

Neurologia

Psiquiatria

France

Neurologie

Psychiatrie

Hrvatska

Neurologija

Psihijatrija

Ireland

Neurology

Psychiatry

Italia

Neurologia

Psichiatria

??????

??????????

??????????

Latvija

Neirologija

Psihiatrija

Lietuva

Neurologija

Psichiatrija

Luxembourg

Neurologie

Psychiatrie

Magyarorszag

Neurologia

Pszichiatria

Malta

Newrologija

Psikjatrija

Nederland

Neurologie

Psychiatrie

Osterreich

Neurologie

Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin

Polska

Neurologia

Psychiatria

Portugal

Neurologia

Psiquiatria

Romania

Neurologie

Psihiatrie

Slovenija

Nevrologija

Psihiatrija

Slovensko

Neurologia

Psychiatria

Suomi/Finland

Neurologia/Neurologi

Psykiatria/Psykiatri

Sverige

Neurologi

Psykiatri

United Kingdom

Neurology

General psychiatry

 

Образна диагностика

Лъчетерапия

 

Минимална продължителност на обучението: 4 години

Минимална продължителност на обучението: 4 години

Държава

Наименование

Наименование

Belgique/Belgie/ Belgien

Radiodiagnostic/Rontgendiagnose

Radiotherapie-oncologie/Radiotherapie-oncologie

Ceska republika

Radiologie a zobrazovaci metody

Radiacni onkologie

Danmark

Radiologi

Klinisk Onkologi

Deutschland

(Diagnostische) Radiologie

Strahlentherapie

Eesti

Radioloogia

Onkoloogia

?????

????vo????v??????

????vo??????????? - ?????????

Espana

Radiodiagnostico

Oncologia radioterapica

France

Radiodiagnostic et imagerie medicale

Oncologie option oncologie radiotherapique

Hrvatska

Klinicka radiologija

Onkologija i radioterapija

Ireland

Radiology

Radiation oncology

Italia

Radiodiagnostica

Radioterapia

??????

???????????

????????????????? ?????????

Latvija

Diagnostiska radiologija

Terapeitiska radiologija

Lietuva

Radiologija

Onkologija radioterapija

Luxembourg

Radiodiagnostic

Radiotherapie

Magyarorszag

Radiologia

Sugarterapia

Malta

Radjologija

Onkologija u Radjoterapija

Nederland

Radiologie

Radiotherapie

Osterreich

Radiologie

Strahlentherapie-Radioonkologie

Polska

Radiologia i diagnostyka obrazowa

Radioterapia onkologiczna

Portugal

Radiodiagnostico

Radioterapia

Romania

Radiologie-imagistica medicala

Radioterapie

Slovenija

Radiologija

Radioterapija in onkologija

Slovensko

Radiologia

Radiacna onkologia

Suomi/Finland

Radiologia/Radiologi

Syopataudit/Cancersjukdomar

Sverige

Medicinsk radiologi

Tumorsjukdomar (allman onkologi)

United Kingdom

Clinical radiology

Clinical oncology

 

Пластична хирургия

Клинична биология

 

Минимална продължителност на обучението: 5 години

Минимална продължителност на обучението : 4 години

Държава

Наименование

Наименование

Belgique/Belgie/Belgien

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthetique/Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde

Biologie clinique/Klinische biologie

Ceska republika

Plasticka chirurgie

 

Danmark

Plastikkirurgi

 

Deutschland

- Plastische (und Asthetische) Chirurgie

- Plastische und Asthetische Chirurgie (1)

Laboratoriumsmedizin (2)

Eesti

Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia

Laborimeditsiin

?????

???????? ????o??????

 

Espana

Cirugia plastica, estetica y reparadora

Analisis clinicos

France

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthetique

Biologie medicale

Hrvatska

Plasticna, rekonstrukcijska i estetska kirurgija

 

Ireland

Plastic, reconstructive and aesthetic surgery

 

Italia

Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica

Patologia clinica

??????

???????? ???????????

 

Latvija

Plastiska kirurgija

 

Lietuva

Plastine ir rekonstrukcine chirurgija

Laboratorine medicina

Luxembourg

Chirurgie plastique

Biologie clinique

Magyarorszag

Plasztikai (egesi) sebeszet

Orvosi laboratoriumi diagnosztika

Malta

Kirurgija Plastika

 

Nederland

Plastische chirurgie

 

Osterreich

Plastische, Asthetische und Rekonstruktive Chirurgie

Plastische, Rekonstruktive und Asthetische Chirurgie (3)

Medizinische Biologie

Polska

Chirurgia plastyczna

Diagnostyka laboratoryjna

Portugal

Cirurgia plastica, estetica e reconstrutiva

Patologia clinica

Romania

Chirurgie plastica, estetica si microchirurgie reconstructiva

Medicina de laborator

Slovenija

Plasticna, rekonstrukcijska in estetska kirurgija

 

Slovensko

Plasticka chirurgia

Laboratorna medicina

Suomi/Finland

Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi

 

Sverige

Plastikkirurgi

 

United Kingdom

Plastic surgery

 

(1) Считано от 2006 г.
(2) Считано от 2012 г.
(3) Считано от юни 2015 г.


 

Микробиология - Бактериология

Биохимия

 

Минимална продължителност на обучението: 4 години

Минимална продължителност на обучението: 4 години

Държава

Наименование

Наименование

Belgique/Belgie/Belgien

 

 

Ceska republika

Lekarska mikrobiologie

Klinicka biochemie

Danmark

Klinisk mikrobiologi

Klinisk biokemi

Deutschland

- Mikrobiologie (Virologie) und Infektionsepidemiologie

- Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie (3)

Laboratoriumsmedizin (1)

Eesti

 

 

?????

- I?????? ??o???o?o???

- ????o??o?o???

 

Espana

Microbiologia y parasitologia

Bioquimica clinica

France

 

 

Hrvatska

Klinicka mikrobiologija

 

Ireland

Microbiology

Chemical pathology

Italia

Microbiologia e virologia

Biochimica clinica

??????

?????????????

 

Latvija

Mikrobiologija

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Microbiologie

Chimie biologique

Magyarorszag

Orvosi mikrobiologia

 

Malta

Mikrobijologija

Patologija Kimika

Nederland

Medische microbiologie

Klinische chemie (2)

Osterreich

- Hygiene und Mikrobiologie

- Klinische Mikrobiologie und Hygiene (4)

- Klinische Mikrobiologie und Virologie (4)

Medizinische und Chemische Labordiagnostik

Polska

Mikrobiologia lekarska

 

Portugal

 

 

Romania

 

 

Slovenija

Klinicna mikrobiologija

Medicinska biokemija

Slovensko

Klinicka mikrobiologia

Klinicka biochemia

Suomi/Finland

Kliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi

Kliininen kemia/Klinisk kemi

Sverige

Klinisk bakteriologi

Klinisk kemi

United Kingdom

Medical microbiology and virology

Chemical pathology

(1) До 2012 г.
(2) Дата на отмяна съгласно член 27, параграф 3: 4 април 2000 г.
(3) Считано от май 2006 г.
(4) Считано от юни 2015 г. 

Имунология

Гръдна хирургия

 

Минимална продължителност на обучението: 4 години

Минимална продължителност на обучението: 5 години

Държава

Наименование

Наименование

Belgique/Belgie/ Belgien

 

Chirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax (1)

Ceska republika

Alergologie a klinicka imunologie

Hrudni chirurgie

Danmark

Klinisk immunologi

Thoraxkirurgi

Deutschland

 

Thoraxchirurgie

Eesti

 

Torakaalkirurgia

?????

 

??????????? ???????

Espana

Inmunologia

- Cirugia toracica

- Cirugia cardiovascular

France

 

Chirurgie thoracique et cardiovasculaire

Hrvatska

Alergologija i klinicka imunologija

 

Ireland

Immunology (clinical and laboratory)

Cardiothoracic surgery

Italia

 

- Chirurgia toracica

- Cardiochirurgia

??????

??????????

??????????? ???????

Latvija

Imunologija

Torakala kirurgija

Lietuva

 

Krutines chirurgija

Luxembourg

Immunologie

Chirurgie thoracique

Magyarorszag

Allergologia es klinikai immunologia

Mellkassebeszet

Malta

Immunologija

Kirurgija Kardjo-Toracika

Nederland

 

Cardio-thoracale chirurgie

Osterreich

- Immunologie

- Klinische Immunologie (2)

Thoraxchirurgie

Polska

Immunologia kliniczna

Chirurgia klatki piersiowej

Portugal

 

Cirurgia cardiotoracica

Romania

 

Chirurgie toracica

Slovenija

 

Torakalna kirurgija

Slovensko

Klinicka imunologia a alergologia

Hrudnikova chirurgia

Suomi/Finland

 

Sydan-ja rintaelinkirurgia/Hjart- och thoraxkirurgi

Sverige

Klinisk immunologi

Thoraxkirurgi

United Kingdom

Immunology

Cardo-thoracic surgery

_________________________
(1) Дата на отмяна съгласно член 27, параграф 3: 1 януари 1983 г.
(2) Считано от юни 2015 г.


 

Детска хирургия

Съдова хирургия

 

Минимална продължителност на обучението: 5 години

Минимална продължителност на обучението: 5 години

Държава

Наименование

Наименование

Belgique/Belgie/ Belgien

 

Chirurgie des vaisseaux/Bloedvatenheelkunde (1)

Ceska republika

Detska chirurgie

Cevni chirurgie

Danmark

 

Karkirurgi

Deutschland

Kinderchirurgie

Gefasschirurgie

Eesti

Lastekirurgia

Kardiovaskulaarkirurgia

?????

????o?????? ?????v

?????o????o??????

Espana

Cirugia pediatrica

Angiologia y cirugia vascular

France

Chirurgie infantile

Chirurgie vasculaire

Hrvatska

Djecja kirurgija

Vaskularna kirurgija

Ireland

Paediatric surgery

 

Italia

Chirurgia pediatrica

Chirurgia vascolare

??????

??????????? ??????

??????????? ???????

Latvija

Bernu kirurgija

Asinsvadu kirurgija

Lietuva

Vaiku chirurgija

Kraujagysliu chirurgija

Luxembourg

Chirurgie pediatrique

Chirurgie vasculaire

Magyarorszag

Gyermeksebeszet

Ersebeszet

Malta

Kirurgija Pedjatrika

Kirurgija Vaskolari

Nederland

 

 

Osterreich

Kinder- und Jugendchirurgie

Allgemeinchirurgie und Gefasschirurgie