навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВФИЕТО НА ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ

Приета с ПМС № 315 от 18.12.2009 г.

Обн. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.75 от 27 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.13 от 17 Февруари 2015г., отм. ДВ. бр.50 от 3 Юли 2015г.


Отменена с § 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 162 от 29 юни 2015 г. за приемане на Наредба за осъществените изисквания и оценяване на съответствието на пиротехническите изделия - ДВ, бр. 50 от 3 юли 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят:
1. категоризацията на пиротехническите изделия;
2. съществените изисквания към пиротехническите изделия;
3. процедурите за оценяване и начините за удостоверяване на съответствието на пиротехническите изделия със съществените изисквания към тях;
4. етикетирането на пиротехническите изделия;
5. (нова - ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 17.10.2016 г.) редът и условията за водене на регистър на пиротехническите изделия;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 17.10.2016 г.) редът за издаване на разрешения за извършване оценяване съответствието и проверки за спазване на условията, при които е издадено разрешението.

Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за пиротехническите изделия.
(2) Пиротехническо изделие е всяко изделие, което съдържа взривни вещества или взривна смес от вещества, предназначено да произведе топлина, светлина, звук, газ или дим или комбинация от такива ефекти чрез самоподдържащи се екзотермични химични реакции.

Чл. 3. Наредбата не се прилага за:
1. пиротехнически изделия за нуждите на Министерството на вътрешните работи, на Държавна агенция "Национална сигурност", на Главна дирекция "Охрана" при Министерството на правосъдието и на въоръжените сили на Република България;
2. оборудването на морските кораби съгласно Наредба № 54 от 2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби (ДВ, бр. 76 от 2004 г.);
3. пиротехнически изделия, предназначени за използване от въздухоплавателната индустрия;
4. ударни капси, предназначени за играчки, съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките, приета с Постановление № 177 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 13 и 104 от 2003 г. и бр. 24 и 40 от 2006 г.);
5. взривни вещества за граждански цели съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на взривните вещества за граждански цели, приета с Постановление № 52 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 26 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2002 г., бр. 13 от 2003 г., бр. 11, 24 и 40 от 2006 г.);
6. боеприпаси.

Чл. 4. (1) Пиротехническите изделия в зависимост от техния вид, употреба, предназначение и степен на опасност, включително ниво на шум, се категоризират от производителя по следния начин:
1. фойерверки:
а) категория 1: фойерверки, при използването на които съществува много ниска степен на опасност и пренебрежимо ниско ниво на шум и които са предназначени за употреба в ограничени пространства, включително фойерверки, предназначени за употреба в жилищни сгради;
б) категория 2: фойерверки, при използването на които съществува ниска степен на опасност и ниски нива на шум и които са предназначени за употреба на открито в обособени пространства;
в) категория 3: фойерверки, при използването на които съществува средноголяма степен на опасност, предназначени са за употреба в обширни открити пространства и чието ниво на шум не вреди на човешкото здраве;
г) категория 4: фойерверки, при използването на които съществува висока степен на опасност, предназначени са за употреба само от лица със специализирани познания (известни като "фойерверки за професионална употреба") и чието ниво на шум не вреди на човешкото здраве;
2. сценични пиротехнически изделия:
а) категория Т1: пиротехнически изделия за сценична употреба, при използването на които съществува ниска степен на опасност;
б) категория Т2: пиротехнически изделия за сценична употреба, предназначени за използване само от лица със специализирани познания;
3. други пиротехнически изделия:
а) категория Р1: пиротехнически изделия, различни от фойерверки, и сценични пиротехнически изделия, при използването на които съществува ниска степен на опасност;
б) категория Р2: пиротехнически изделия, различни от фойерверки, и сценични пиротехнически изделия, които могат да се използват само от лица със специализирани познания.
(2) Нотифицираният орган по чл. 40 потвърждава категоризацията на пиротехническите изделия като част от процедурите за оценяване на съответствието по чл. 36.

Чл. 5. Пиротехническите изделия се пускат на пазара, когато имат нанесена маркировка за съответствие СЕ съгласно Наредбата за маркировката за съответствие, приета с Постановление № 191 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 69 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 66 от 2006 г.), която удостоверява, че съответствието на изделията със съществените изисквания на глава втора е било оценено по приложимите процедури по глава четвърта.

Чл. 6. За пиротехническите изделия, произведени в съответствие с българските стандарти, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти, се приема, че съответстват на съществените изисквания на наредбата.

Чл. 7. (1) Върху пиротехнически изделия, които се представят на търговски панаири, изложения и демонстрации без оценено съответствие по реда на глава четвърта, се нанася видим знак, ясно обозначаващ наименованието и датата на съответния търговски панаир, изложение или демонстрация.
(2) Върху пиротехнически изделия, произведени с цел изследване, разработване или изпитване, се нанася видим знак, ясно обозначаващ, че не са с оценено съответствие по реда на глава четвърта и не могат да се използват за други цели освен за изследване, разработване или изпитване.

Чл. 8. Забранява се търговията на дребно на:
1. фойерверки от категория 1 на лица под 12 години; фойерверки от категория 2 на лица под 16 години; фойерверки от категория 3 на лица под 18 години;
2. други пиротехнически изделия и сценични пиротехнически изделия от категории Т1 и Р1 на лица под 18 години.

Чл. 9. Производителите, вносителите и търговците на едро могат да продават или да предоставят фойерверки от категория 4, пиротехнически изделия от категория Р2 и сценични пиротехнически изделия от категория Т2 само на лица със специализирани познания.

Глава втора.
СЪЩЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ

Раздел I.
Общи изисквания за безопасност


Чл. 10. Пиротехническото изделие се проектира така, че рискът за здравето, собствеността и околната среда да е сведен до минимум при нормалната му употреба.

Чл. 11. Начинът на запалване на пиротехническото изделие трябва да бъде ясно видим или да бъде посочен в етикета или в инструкцията за употреба.

Чл. 12. Пиротехническото изделие се проектира така, че да се намали до минимум рискът за здравето, собствеността и околната среда от отломки при неумишленото му запалване.

Чл. 13. Пиротехническото изделие трябва да функционира правилно до изтичане срока на годност, посочен от производителя.

Чл. 14. Пиротехническото изделие трябва да притежава функционалните характеристики, посочени от производителя на нотифицирания орган, с оглед гарантиране на максимална сигурност и надеждност.

Чл. 15. Пиротехническото изделие се проектира и произвежда така, че да може да се обезвреди по безопасен начин чрез подходящ процес и с минимално въздействие върху околната среда.

Чл. 16. Пиротехническото изделие трябва да функционира правилно, когато се използва по предназначение.

Чл. 17. (1) Пиротехническото изделие се изпитва в лаборатория, а когато това е невъзможно, изпитванията се провеждат в средата, в която пиротехническото изделие ще се използва.
(2) Когато е приложимо, при изследванията и изпитванията на пиротехническо изделие се отчита следната информация и характеристики:
1. проект, конструкция и характерни свойства, включително подробен химически състав (маса и процентно съдържание на използвани вещества) и размери;
2. физическа и химическа устойчивост на пиротехническото изделие при всички нормални и предвидими условия на околната среда;
3. чувствителност при нормални и предвидими условия на боравене и превоз;
4. съвместимост на всички компоненти по отношение на тяхната химическа устойчивост;
5. устойчивост на пиротехническото изделие на влага, когато е предназначено за употреба при влажни или мокри условия и когато влагата може да окаже неблагоприятно въздействие върху неговата безопасност или надеждност;
6. устойчивост на ниски и високи температури, когато пиротехническото изделие е предназначено за съхранение или употреба при такива температури и охлаждането или нагряването на компонент или на пиротехническото изделие като цяло могат да окажат неблагоприятно въздействие върху неговата безопасност или надеждност;
7. мерки за безопасност за предотвратяване на преждевременно или непреднамерено запалване или задействане;
8. подходящи инструкции и при необходимост маркировка за безопасно боравене, съхранение, употреба (включително разстояния на безопасност) и обезвреждане на български език;
9. устойчивост на пиротехническото изделие, неговата опаковка или на други компоненти срещу влошаване на състоянието при нормални и предвидими условия на съхранение;
10. спецификация на всички необходими уреди и принадлежности и инструкции за безопасна употреба на пиротехническото изделие.

Чл. 18. (1) По време на превоз и при нормална употреба пиротехническото изделие трябва да съдържа състава на пиротехническата смес, освен ако производителят е предвидил друго в инструкциите за употреба.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., в сила от 04.07.2013 г.) Пиротехническите изделия не трябва да съдържат детониращи взривни вещества, различни от черен барут или възпламенителен състав, освен пиротехническите изделия от категории Р1, Р2 и Т2 и фойерверки от категория 4, които отговарят на следните условия:
а) детониращото взривно вещество да не може да бъде лесно извлечено от изделието;
б) за категория Р1 пиротехническото изделие да не може да функционира като детониращо взривно вещество или да е проектирано и произведено така, че самото то да не инициира вторични взривни вещества;
в) за фойерверки от категория 4 и за пиротехнически изделия от категории Т2 и Р2 изделието да е проектирано и предназначено да не функционира като детониращо взривно вещество или ако е проектирано да детонира, е проектирано и произведено така, че да не може да инициира вторични взривни вещества.

Раздел II.
Специални изисквания към фойерверките


Чл. 19. Фойерверките от категория 1 се проектират и произвеждат така, че:
1. разстоянието на безопасност да бъде най-малко 1 м; когато е приложимо, разстоянието на безопасност може да бъде по-малко;
2. максималната стойност на нивото на шум не трябва да надвишава 120 dB (A, imp) или еквивалентно ниво на шум, измерено посредством друг подходящ метод, на разстоянието на безопасност;
3. да не включват звукови петарди (изделия, съдържащи пиротехнически вещества, които при задействането им произвеждат звуков ефект), пиробатерии от звукови петарди, звукови петарди със светлинен ефект и пиробатерии от звукови петарди със светлинен ефект;
4. при взривяване чрез хвърляне на земята не трябва да съдържат повече от 2,5 мг сребърен фулминат.

Чл. 20. Фойерверките от категория 2 се проектират и произвеждат така, че:
1. разстоянието на безопасност да бъде най-малко 8 м; когато е приложимо, разстоянието на безопасност може да бъде по-малко;
2. максималната стойност на нивото на шум не трябва да надвишава 120 dB (A, imp) или еквивалентно ниво на шум, измерено посредством друг подходящ метод, на разстоянието на безопасност.

Чл. 21. Фойерверките от категория 3 се проектират и произвеждат така, че:
1. разстоянието на безопасност да бъде най-малко 15 м; когато е приложимо, разстоянието на безопасност може да бъде по-малко;
2. максималната стойност на нивото на шум не трябва да надвишава 120 dB (A, imp) или еквивалентно ниво на шум, измерено посредством друг подходящ метод, на разстоянието на безопасност.

Чл. 22. Фойерверките се произвеждат само от материали, които свеждат до минимум риска за здравето, собствеността и околната среда, причинен от отломки.

Чл. 23. Начинът на запалване трябва да бъде ясно видим или да бъде посочен в етикета или в инструкциите.

Чл. 24. Фойерверките не трябва да извършват хаотично и непредсказуемо движение.

Чл. 25. Фойерверките от категории 1, 2 и 3 трябва да са защитени срещу непреднамерено запалване чрез защитно покритие, чрез опаковката или чрез устройството на изделието. Фойерверките от категория 4 трябва да са защитени срещу неумишлено запалване чрез методи, определени от производителя.

Раздел III.
Специални изисквания към детонаторите


Чл. 26. Детонаторите трябва да могат да бъдат надеждно задействани и да имат достатъчен капацитет за задействане при всички нормални и предвидими условия на употреба.

Чл. 27. Детонаторите трябва да са защитени от електростатичен заряд при нормални и предвидими условия на съхранение и употреба.

Чл. 28. Електрическите детонатори трябва да са защитени срещу електромагнитни полета при нормални и предвидими условия на съхранение и употреба.

Чл. 29. Покритията на детониращите шнурове трябва да имат необходимата механична якост и да предпазват адекватно взривния пълнеж, когато са подложени на нормално и предвидимо механично напрежение.

Чл. 30. Параметрите за времето на горене на детониращите шнурове трябва да се предоставят заедно с изделието.

Чл. 31. Електрическите характеристики (например безопасен ток, устойчивост и т.н.) на електрическите детонатори трябва да се предоставят заедно с изделието.

Чл. 32. Проводниците на електрическите детонатори трябва да са с достатъчна изолация и да имат достатъчна механична якост, включително здрава връзка с детонатора, в зависимост от предназначението им.

Глава трета.
ЕТИКЕТИРАНЕ И РЕГИСТЪР НА ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 13 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 17.10.2016 Г.)

Глава трета.
ЕТИКЕТИРАНЕ НА ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ

Раздел I.
Етикетиране (Предишен текст на Глава трета "Етикетиране на пиротехническите изделия" - ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 17.10.2016 г.)


Чл. 33. (1) Всяко пиротехническо изделие се придружава от информация към потенциалния потребител за безопасното му и точно използване на български език, когато изделието се пуска на българския пазар.
(2) Информацията по ал. 1 се състои от данни върху етикета на изделието. Ако върху пиротехническото изделие липсва достатъчно място, за да бъдат спазени изискванията за етикетиране, посочени в чл. 34 и 35, информацията се предоставя върху най-малката опаковка.
(3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 не се прилагат за пиротехнически изделия, предназначени за представяне на търговски панаири, изложения и демонстрации съгласно чл. 7, ал. 1 или произведени с цел изследване, разработване и изпитване съгласно чл. 7, ал. 2.

Чл. 34. Производителят поставя върху пиротехническото изделие етикет, който съдържа следната информация:
1. име и адрес на производителя; когато изделията се внасят на територията на Европейския съюз от трета държава - име на производителя и име и адрес на вносителя;
2. наименование, тип и категория на изделието;
3. (нова - ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 17.10.2016 г.) регистрационен номер съгласно приложение № 7;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 17.10.2016 г.) инструкции за употреба;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 17.10.2016 г.) нетното еквивалентно количество (НЕК) на активно взривно вещество;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 17.10.2016 г.) обозначение за ограничаване употребата на пиротехническите изделия съгласно чл. 8;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 17.10.2016 г.) за фойерверки от категории 3 и 4 - годината на производство;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 17.10.2016 г.) за фойерверки от категория 1 - указание "само за употреба на открито", когато е приложимо, и посочване на минималното разстояние на безопасност;
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 17.10.2016 г.) за фойерверки от категории 2 и 3 - указание "само за употреба на открито" и посочване на минималното разстояние на безопасност;
10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 17.10.2016 г.) за фойерверки от категория 4 - указание "за употреба само от лица със специализирани познания" и посочване на минималното разстояние на безопасност;
11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 17.10.2016 г.) за сценичните пиротехнически изделия от категория Т1 - указание "само за употреба на открито", когато е приложимо, и посочване на минималното разстояние на безопасност;
12. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 17.10.2016 г.) за сценичните пиротехнически изделия от категория Т2 - указание "за употреба само от лица със специализирани познания" и посочване на минималното разстояние на безопасност.


Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 17.10.2016 г.) Пиротехническите изделия за превозни средства се придружават освен от информацията по чл. 34, т. 1 - 4 и от информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ, L 396, 29.05.2007 г., стр. 1), който е предназначен за професионални потребители.
(2) Информационният лист за безопасност по ал. 1 се изготвя на хартиен или електронен носител в зависимост от възможностите за достъп на адресата до него.

Раздел II.
Регистър на пиротехническите изделия (Нов - ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 17.10.2016 г.)


Чл. 35а. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 17.10.2016 г.) (1) Всеки производител или вносител води регистър съответно на произведените или внесените от него пиротехнически изделия, който съдържа регистрационния номер по чл. 34, т. 3, търговското наименование, общ тип и ако е приложимо, подтип на пиротехническото изделие, и адрес на производствения обект.
(2) Регистърът се съхранява за срок 10 години от датата на пускане на пиротехническото изделие на пазара.
(3) Производителите и вносителите при мотивирано искане от органите по чл. 27, ал. 2 ЗТИП или от компетентните органи на други държави членки предоставят информацията по ал. 1.
(4) При прекратяване на дейността си производителят или вносителят предава регистъра за съхранение на ДАМТН.

Чл. 35б. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 17.10.2016 г.) (1) Всеки нотифициран орган води регистър на пиротехническите изделия, за които е издал сертификат за ЕО изследване на типа съгласно процедурата "ЕО изследване на типа" (модул В), определена в приложение № 1, сертификат за съответствие съгласно процедурата "Проверка на единичен продукт" (модул G), определена в приложение № 5, или одобрение на системата по качеството съгласно процедурата "Пълно осигуряване на качеството" (модул Н), определена в приложение № 6. Нотифицираният орган редовно актуализира регистъра и го прави публично достояние чрез интернет страницата си.
(2) Регистърът по ал. 1 съдържа информацията и се води във формата съгласно приложение № 8. Той се съхранява за срок 10 години от датата, на която нотифицираният орган е издал съответния сертификат или одобрение.
(3) При отнемане на разрешението за извършване оценяване на съответствието нотифицираният орган предава регистъра по ал. 1 на друг нотифициран орган или на ДАМТН.

Глава четвърта.
ОЦЕНЯВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО


Чл. 36. Преди да нанесе маркировката за съответствие върху пиротехническото изделие, производителят прилага една от следните процедури:
1. процедурата "ЕО изследване на типа" (модул B) съгласно приложение № 1 в съчетание със:
а) процедурата "Съответствие с типа" (модул С) съгласно приложение № 2, или с
б) процедурата "Осигуряване качеството на производството" (модул D) съгласно приложение № 3, или с
в) процедурата "Осигуряване качеството на продукта" (модул Е) съгласно приложение № 4;
2. процедурата "Проверка на единичен продукт" (модул G) съгласно приложение № 5;
3. процедурата "Пълно осигуряване на качеството" (модул H) съгласно приложение № 6, когато се извършва оценяване на съответствието на фойерверки от категория 4.

Глава пета.
РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ НА ЛИЦА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И ПРОВЕРКИ ЗА СПАЗВАНЕ НА УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО Е ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕТО


Чл. 37. Лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за оценяване съответствието на пиротехнически изделия, трябва да отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и на БДС ЕN 45011, БДС ЕN ISO/IEC 17021 и БДС ЕN ISO/IEC 17025 в зависимост от процедурите и продуктите, за които кандидатства, и:
1. да може да изпълнява една или повече процедури за оценяване съответствието на изделията;
2. да има методики и инструкции за изпитване на пиротехнически изделия, когато не се прилагат стандартите по чл. 6;
3. да има най-малко един компетентен одитор, който да отговаря на изискванията на БДС EN ISO 19011 и да има опит в областта на пиротехническите изделия, при извършване оценката на внедрената система по качеството, когато това се изисква от процедурата за оценяване на съответствието, за която кандидатства;
4. да има наръчник и процедури на системата по качеството.

Чл. 38. (1) Лицето по чл. 37 подава до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) писмено заявление, в което се посочват изделията и процедурите, за които желае да получи разрешение. Към заявлението се прилагат:
1. единен идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от Закона за търговския регистър;
2. справка в табличен вид, съдържаща видовете изделия, приложимите за тях съществени изисквания, хармонизираните стандарти или методиките и инструкциите за измерване и изпитване, които ще се прилагат при оценяване на съответствието;
3. копия от трудови договори на персонала, документи за завършено образование, допълнително придобита квалификация и професионална автобиография, както и справка относно неговата компетентност и опит за извършване оценяване на съответствието по заявения обхват;
4. справка за техническите средства за извършване на изпитвания като част от процедурите за оценяване на съответствието, с които разполагат собствените му лаборатории и/или лабораториите, с които има сключени договори;
5. копие от сключените договори с подизпълнители, когато има такива;
6. копие от сертификатите за акредитация на лабораториите съгласно БДС ЕN ISO/IEC 17025, в чийто обхват попадат видовете изделия, за които лицето по чл. 37 кандидатства, когато има такива;
7. декларации на лицето и на наетия от него персонал за обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 3, 5 и 8 ЗТИП;
8. удостоверение от съответните компетентни органи за обстоятелството по чл. 10, ал. 1, т. 7 ЗТИП;
9. копие от договора за застраховка за вредите, които могат да настъпят вследствие на неизпълнение на задълженията му, свързани с дейностите по оценяване на съответствието;
10. списък на стандартите по чл. 6, които притежава, отнасящи се до изделията, посочени в заявлението;
11. методики и инструкции за изпитване на изделията, когато не се прилагат стандартите по чл. 6;
12. копие от документи, удостоверяващи завършено образование, обучение за одитори, професионален и одиторски опит съгласно изискванията на БДС EN ISO 19011 на одитора, който ще извършва оценяване на внедрената система по качеството, когато това се изисква от процедурата за оценяване на съответствието;
13. наръчник и процедурите на системата по качеството;
14. документираните процедури за оценяване на съответствието, за които кандидатства;
15. документ за платена такса за установяване съответствието на документите с изискванията на чл. 10, ал. 1 и 2 ЗТИП по чл. 27, ал. 1 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси, утвърдена с Постановление № 97 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 10 от 2000 г., бр. 94 и 115 от 2002 г., бр. 17 и 19 от 2003 г.; попр., бр. 27 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 33 и 49 от 2003 г., бр. 32 и 104 от 2004 г., бр. 15 и 40 от 2006 г., бр. 19 от 2007 г. и бр. 33 от 2008 г.).
(2) В случаите по чл. 11, ал. 2 ЗТИП лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за оценяване на съответствието, подава до председателя на ДАМТН заявлението по ал. 1, придружено от:
1. документите по ал. 1, т. 1 - 6, 8 - 12, 14 и 15;
2. сертификат за акредитация от орган по акредитация в зависимост от продуктите и процедурите, за които кандидатства:
а) за "ЕО изследване на типа" (приложение № 1) - по стандарти БДС EN 45011 и БДС EN ISO/IEC 17025;
б) за "Съответствие с типа" (приложение № 2) - по стандарти БДС ЕN 45011 и БДС EN ISO/IEC 17025;
в) за "Осигуряване качеството на производството" (приложение № 3) - по стандарт БДС ЕN ISO/IEC 17021;
г) за "Осигуряване качеството на продукта" (приложение № 4) - по стандарт БДС ЕN ISO/IEC 17021;
д) за "Проверка на единичен продукт" (приложение № 5) - по стандарти БДС EN 45011 и БДС EN ISO/IEC 17025;
е) за "Пълно осигуряване на качеството" (приложение № 6) - по стандарти БДС ЕN ISO/IEC 17021 и БДС EN ISO/IEC 17025.
(3) При положителен резултат от проверките на документите по ал. 1 и 2 кандидатът за издаване на разрешение за оценяване на съответствието внася такси за извършване проверка на място за установяване на техническата компетентност и способността за изпълнение на заявените процедури, определени в чл. 27, ал. 1 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси.


Чл. 39. (1) Оценяването на изпълнението на изискванията по чл. 37 се извършва съгласно процедура, утвърдена от председателя на ДАМТН, която се предоставя на заявителя.
(2) В срок 6 месеца от получаването на документите по чл. 38 председателят на ДАМТН взема решение за издаване на разрешение за извършване оценяване на съответствието на пиротехнически изделия или отказва издаването му с мотивирана заповед. Издаването на разрешение за оценяване съответствието на пиротехнически изделия се извършва по реда на чл. 12а ЗТИП.
(3) При издаване на разрешението за оценяване съответствието на пиротехнически изделия се заплащат такси, определени в чл. 27, ал. 1 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси.
(4) Разрешението за оценяване на съответствието не може да се прехвърля или преотстъпва на други физически или юридически лица.


Чл. 40. (1) Държавната агенция за метрологичен и технически надзор проверява периодично нотифицирания орган за спазване на условията, при които е получил разрешението, и за изпълнение на процедурите за оценяване на съответствието.
(2) Проверките по ал. 1 са планови и извънредни и се извършват от комисия, определена със заповед на председателя на ДАМТН.
(3) Плановите проверки на нотифицирания орган по ал. 1 се извършват най-малко веднъж годишно от датата на издаване на разрешението съгласно годишен график за проверки и обхващат:
1. изпълнените процедури за оценяване на съответствието;
2. функционирането на системата по качеството;
3. състоянието на техническите средства за измерване и изпитване;
4. актуалността на прилаганите стандарти;
5. взаимодействието с подизпълнителите и дейността им като част от процедурите за оценяване на съответствието;
6. постъпилите жалби, възражения, рекламации и начините за тяхното уреждане;
7. издадените сертификати и одобрения в резултат на извършените процедури за оценяване на съответствието.
(4) Извънредните проверки по чл. 14в, ал. 2 ЗТИП се извършват на място при нотифицирания орган по ал. 1 и обхващат:
1. допуснатите несъответствия с изискванията на чл. 10 ЗТИП, за които е постъпила информация, причините за възникването им и начините за тяхното отстраняване;
2. пропуски при изпълнение на процедурите за оценяване на съответствието;
3. възможността на нотифицирания орган да продължава да извършва дейността си по оценяване на съответствието.
(5) При извършване на проверките по ал. 3 и 4 нотифицираният орган заплаща разходите за командироване на експертите от комисията по ал. 2.
(6) В случаите, когато комисията констатира нарушения по чл. 14в, ал. 4 и чл. 15 ЗТИП, тя изготвя и представя на председателя на ДАМТН доклад за временно спиране на дейността или за отнемане разрешението на нотифицирания орган по ал. 1.


Чл. 41. Нотифицираният орган е длъжен до 31 януари на следващата година да представя годишен доклад за дейността си, който обхваща общия брой на извършените оценки за съответствието по видове изделия и процедури за оценяване на съответствието, списък на издадените сертификати и одобрения, отказите за издаване на сертификат и/или одобрения, общия брой на предявените жалби, възражения, рекламации и предприетите действия по уреждането им.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Фойерверк" е пиротехническо изделие за увеселителни цели.
2. "Сценично пиротехническо изделие" е пиротехническо изделие, предназначено за употреба на сцена, в закрити или открити помещения, включително във филмови или телевизионни продукции, или за употреба с подобно предназначение.
3. "Пиротехническо изделие за превозни средства" е част от устройство за безопасност на превозно средство, което съдържа пиротехнически вещества, използвани за задействане на това или други устройства.
4. "Лице със специализирани познания" е лице, което притежава свидетелство за придобита правоспособност, издадено по реда на Правилника по безопасността на труда при взривните работи, утвърден със Заповед № 294 на министъра на труда и социалните грижи от 1996 г. (ДВ, бр. 3 от 1997 г.).
5. "Търговец на едро" е физическо или юридическо лице, регистрирано по Търговския закон или по националното законодателство на друга държава членка, което предоставя пиротехническо изделие на пазара.
6. "Боеприпаси" са снаряди, метателни заряди и халосни патрони, използвани в преносимо огнестрелно оръжие, други огнестрелни оръжия и артилерия.

§ 2. (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., в сила от 04.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 17.10.2016 г.) Наредбата въвежда:
1. Разпоредбите на Директива 2007/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 май 2007 г. относно пускането на пазара на пиротехнически изделия (ОВ, L 154 от 14.06.2007 г., стр. 1 - 21).
2. Точка 4 от Приложение № 1 на Директива 2013/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на пиротехнически изделия (ОВ, L 178 от 28.06.2013 г., стр. 27 - 65).
3. Разпоредбите на Директива за изпълнение 2014/58/ЕС на Комисията от 16 април 2014 г. относно създаването съгласно Директива 2007/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на система за проследяване на пиротехнически изделия (ОВ, L 115 от 17.04.2014 г., стр. 28 - 31).

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. (1) От 4 юли 2010 г. фойерверки от категории 1, 2 и 3 се пускат на българския пазар, когато отговарят на изискванията на наредбата.
(2) От 4 юли 2013 г. всички пиротехнически изделия, различни от тези по ал. 1, се пускат на българския пазар, когато отговарят на изискванията на наредбата.

§ 4. Физически и юридически лица, регистрирани като търговци по реда на Търговския закон, които не са се пререгистрирали до изтичането на срока по § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър, представят оригинал или заверено копие от удостоверение за актуалното състояние на търговската регистрация и удостоверение, че не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация.

§ 5. Изпълнителният директор на Българския институт за стандартизация (БИС) публикува в официалния бюлетин на БИС списък на българските стандарти по чл. 6.

§ 6. Наредбата се приема на основание чл. 7, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 178 ОТ 20 АВГУСТ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 315 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 75 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 04.07.2013 Г.)
§ 3. Постановлението влиза в сила от 4 юли 2013 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25 ОТ 10 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 315 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 13 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 17.10.2016 Г.)

§ 8. Постановлението влиза в сила от 17 октомври 2016 г.

Приложение № 1 към чл. 36, т. 1
Процедура за оценяване на съответствието "ЕО изследване на типа" (модул B)
1. "ЕО изследване на типа" е процедура, при която нотифицираният орган потвърждава, че даден представителен образец на произвежданата продукция отговаря на приложимите за него изисквания на наредбата.
2. Заявлението за изследване на типа се подава от производителя пред избран от него орган по т. 1. Заявлението включва:
а) името и адреса на производителя;
б) писмена декларация, че същата заявка не е подадена пред друг нотифициран орган;
в) техническата документация съгласно т. 3.
Производителят предоставя на разположение на лицето по т. 1 образец на произвежданата продукция, наричан по-нататък "тип". Нотифицираният орган по т. 1 може да поиска и други образци, ако това се изисква от програмата за изследване.
3. Техническата документация трябва да дава възможност за оценяване съответствието на продукта с изискванията на наредбата и да обхваща в необходимата за оценяването степен проектирането, производството и експлоатацията на изделието. Документацията трябва да съдържа:
а) общо описание на типа;
б) идеен проект, производствени чертежи и диаграми на компонентите, монтажните възли, веригите и др.;
в) описания и пояснения към чертежите, схемите и функционирането на изделието;
г) списък на стандартите по чл. 6, които са приложени изцяло или частично, и описание на техническите решения, които са приети за изпълнение на приложимите съществени изисквания по наредбата, когато не са приложени стандартите по чл. 6;
д) резултати от изчисленията при проектиране, от извършени изследвания и др.;
е) протоколи от изпитвания.
4. Нотифицираният орган по т. 1:
4.1. Преглежда техническата документация, проверява дали типът е произведен в съответствие с нея и установява компонентите, които са проектирани в съответствие с приложимите изисквания на стандартите по чл. 6, както и компонентите, които са проектирани, без да са приложени съответните изисквания на тези стандарти.
4.2. Извършва или възлага извършването на подходящи изследвания и необходими изпитвания, за да провери дали приетите от производителя решения осигуряват съответствие със съществените изисквания на наредбата, когато не са приложени стандартите по чл. 6.
4.3. Извършва или възлага извършването на подходящи изследвания и необходими изпитвания, за да провери дали стандарти по чл. 6 са действително приложени, когато производителят е избрал да ги приложи.
4.4. Съгласува със заявителя мястото, където ще се извършват изследванията и необходимите изпитвания.
5. Когато типът отговаря на изискванията на наредбата, нотифицираният орган по т. 1 издава на заявителя сертификат за ЕО изследване на типа. Сертификатът съдържа наименованието и адреса на производителя, заключенията от изследването и данните, необходими за идентифициране на одобрения тип. Към сертификата се прилага списък на частите на техническата документация. Копие от него се съхранява от нотифицирания орган по т. 1. Отказът за издаване на сертификат за ЕО изследване на типа трябва да бъде подробно мотивиран. Следва да бъде предвидена процедура за обжалване.
6. Заявителят трябва да информира нотифицирания орган по т. 1, който съхранява техническата документация, отнасяща се до сертификата за ЕО изследване на типа, за всички изменения на одобреното пиротехническо изделие, които трябва да получат допълнително одобрение, ако тези изменения могат да повлияят на съответствието със съществените изисквания или на предвидените условия за използване на изделието. Последващото одобрение се дава под формата на допълнение към първоначалния сертификат за ЕО изследване на типа.
7. Нотифицираният орган по т. 1 съобщава на другите нотифицирани органи необходимите данни относно издадените и обявените за невалидни сертификати за ЕО изследване на типа и допълненията към тях.
8. Другите нотифицирани органи могат да получат копия от сертификатите за ЕО изследване на типа и/или допълненията към тях. Приложенията към сертификатите се държат на тяхно разположение.
9. Производителят съхранява копия от сертификатите за ЕО изследване на типа и допълненията към тях заедно с техническата документация в продължение най-малко на 10 години от датата на производството на последното изделие.
Когато производителят не е установен на територията на Европейския съюз, задължението да се съхранява техническата документация е на лицето, което пуска продукта на пазара.

Приложение № 2 към чл. 36, т. 1, буква "а"
Процедура за оценяване на съответствието "Съответствие с типа" (модул C)
1. "Съответствие с типа" е процедура, при която производителят декларира, че пиротехническото изделие съответства на типа, описан в сертификата за ЕО изследване на типа, и отговаря на приложимите за него изисквания на наредбата. Производителят нанася маркировката за съответствие СЕ върху всяко пиротехническо изделие и изготвя декларация за съответствие.
2. Производителят взема всички необходими мерки, за да осигури производственият процес да гарантира съответствието на изделието с типа, описан в сертификата за ЕО изследване на типа, и с приложимите изисквания на наредбата.
3. Производителят съхранява копие от декларацията за съответствие в продължение най-малко на 10 години от датата на производството на последното изделие.
Когато производителят не е установен на територията на ЕС, задължението да се съхранява техническата документация е на лицето, което пуска изделието на пазара.
Нотифицираният орган, избран от производителя, извършва или възлага извършването на проверки на изделието на произволни интервали. Изследва се подходящ образец от крайните изделия, взет на място от нотифицирания орган, и се провеждат подходящи изпитвания, определени в приложимия стандарт по чл. 6, или еквивалентни изпитвания, за да се установи съответствието на изделието с изискванията на наредбата. Ако един или повече образци от изследваните изделия не отговарят на съществените изисквания, нотифицираният орган трябва да предприеме съответните мерки.
На отговорността на нотифицирания орган производителят поставя идентификационния му номер по време на производствения процес.

Приложение № 3 към чл. 36, т. 1, буква "б"
Процедура за оценяване на съответствието "Осигуряване качеството на производството" (модул D)
1. "Осигуряване качеството на производството" е процедура, при която производителят, като изпълнява задълженията по т. 2, осигурява и декларира, че произвежданите пиротехнически изделия съответстват на типа, описан в сертификата за ЕО изследване на типа, и отговарят на приложимите за тях изисквания на наредбата. Производителят нанася маркировката за съответствие СЕ върху всяко изделие и изготвя писмена декларация за съответствие. Маркировката СЕ се придружава от идентификационния номер на нотифицирания орган, който осъществява надзора по т. 4.
2. Производителят поддържа одобрена система по качеството за производството, изходящия контрол и изпитванията на съоръжението съгласно т. 3 и подлежаща на надзора по т. 4.
3. Система по качеството.
3.1. Производителят подава заявление за оценяване на неговата система по качеството за съответното съоръжение пред избран от него нотифициран орган. Заявлението съдържа:
а) всички необходими данни за съответната категория пиротехнически изделия;
б) документацията относно системата по качеството;
в) техническата документация относно одобрения тип и копие от сертификата за ЕО изследване на типа.
3.2. Системата по качеството осигурява съответствието на пиротехническото изделие с типа, описан в сертификата за ЕО изследване на типа, и с приложимите за него изисквания на наредбата. Всички елементи, изисквания и норми, приложени от производителя, трябва да са систематично свързани и подредени в документация под формата на правила, процедури и инструкции. Документацията за системата по качеството трябва да позволява еднозначно тълкуване на програмите, плановете, ръководствата и записите по качеството. Документацията трябва да съдържа достатъчно описание на:
а) целите по качеството и организационната структура, отговорностите на ръководството и неговите правомощия относно качеството на пиротехническите изделия;
б) производствените процеси, методите за контрол и осигуряване на качеството и методите, процесите и систематичните действия, които ще се прилагат;
в) изследванията и изпитванията, които ще се извършват преди, по време на производството и след това, с посочване честотата на тяхното извършване;
г) записите по качеството, като доклади от контрола и данни от изпитвания и калибриране, доклади за квалификацията на съответния персонал и др.;
д) начините за контрол на постигане на изискваното качество на пиротехническите изделия и на ефективното действие на системата по качеството.
3.3. Нотифицираният орган оценява системата по качеството, за да установи дали тя съответства на изискванията на т. 3.2, и приема за съответстващи на тези изисквания системите по качеството, за които е приложен съответният хармонизиран стандарт. Екипът одитори трябва да включва поне едно лице с опит в оценяването на съответната технология. Процедурата за оценяване включва проверка в местата на производство. Решението се съобщава на производителя. Съобщението съдържа заключение от оценяването и мотивирано решение.
3.4. Производителят трябва да изпълнява задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството, и да я поддържа актуална и ефикасна. Производителят информира нотифицирания орган, одобрил системата по качеството, за всяко предвиждано изменение на системата по качеството. Нотифицираният орган по т. 3.3 преценява предложените изменения и решава дали изменената система по качеството ще продължи да отговаря на изискванията на т. 3.2, или е необходимо ново оценяване. Решението се съобщава на производителя. Съобщението съдържа заключение от оценяването и мотивирано решение.
4. Надзор, извършван от нотифицирания орган по т. 3.3.
4.1. Нотифицираният орган по т. 3.3 осъществява надзор с цел да се осигури точното изпълнение на задълженията на производителя, произтичащи от одобрената система по качеството.
4.2. За целите на надзора производителят осигурява на нотифицирания орган по т. 3.3 достъп до обектите за производство, контрол, изпитвания и складиране и му предоставя всички необходими данни и по-специално:
а) документацията за системата на качеството;
б) записите по качеството, като доклади от контрола и данни от изпитвания и калибриране, доклади за квалификацията на съответния персонал и др.
4.3. Нотифицираният орган по т. 3.3 извършва периодични одити, за да се увери, че производителят поддържа и прилага системата по качеството, и предоставя на производителя доклад от одита.
4.4. Нотифицираният орган по т. 3.3 може да извършва и внезапни проверки при производителя, като при тези проверки може, ако е необходимо, да извършва или да възлага извършването на изпитвания, за да се провери функционирането на системата по качеството. Нотифицираният орган по т. 3.3 предава на производителя доклад за проверката и протоколи от изпитванията, ако такива са извършени.
5. Производителят държи на разположение на органите за надзор на пазара в продължение най-малко на 10 години от датата на производството на последното изделие:
а) документацията на системата по качеството по т. 3.1, буква "б";
б) данни за измененията на система по качеството по т. 3.4;
в) решенията и докладите по т. 3.4, 4.3 и 4.4.
6. Нотифицираният орган по т. 3.3 съобщава на другите нотифицирани органи необходимите данни относно издадените и обявените за невалидни одобрения на системи по качеството.

Приложение № 4 към чл. 36, т. 1, буква "в"
Процедура за оценяване на съответствието "Осигуряване качеството на продукта" (модул E)
1. "Осигуряване качеството на продукта" е процедура, при която производителят, като изпълнява задълженията по т. 2, осигурява и декларира, че пиротехническото изделие съответства на типа, описан в сертификата за ЕО изследване на типа. Производителят нанася маркировката за съответствие СЕ върху всеки отделен продукт и изготвя декларация за съответствие. Маркировката СЕ се придружава от идентификационния номер на нотифицирания орган, който осъществява надзора по т. 4.
2. Производителят поддържа одобрена система по качеството за крайния контрол и изпитванията на пиротехническите изделия съгласно т. 3 и подлежи на надзор по т. 4.
3. Система по качеството.
3.1. Производителят подава заявление за оценяване на неговата система по качеството за съответното пиротехническо изделие пред избран от него нотифициран орган. Заявлението съдържа:
а) всички необходими данни за съответната категория пиротехнически изделия;
б) документацията относно системата по качеството;
в) техническата документация относно одобрения тип и копие от сертификата за ЕО изследване на типа.
3.2. В рамките на системата по качеството всяко пиротехническо изделие се изследва индивидуално и се извършват подходящи изпитвания, определени в съответните стандарти по чл. 6, или еквивалентни изпитвания, за да се осигури неговото съответствие с приложимите изисквания на наредбата. Всички елементи, изисквания и норми, приложени от производителя, трябва да са систематично свързани и подредени в документация под формата на писмени правила, процедури и инструкции. Документацията на системата по качеството трябва да позволява еднозначно тълкуване на програмите, плановете, ръководствата и записите по качеството. Документацията трябва да съдържа достатъчно описание на:
а) целите по качеството и организационната структура, отговорностите на ръководството и неговите правомощия относно качеството на изделието;
б) изследванията и изпитванията, които ще се извършват след производството;
в) начините за контрол на ефективното действие на системата по качеството;
г) записите по качеството, като доклади от контрола и данни от изпитвания и калибриране, доклади за квалификацията на съответния персонал и др.
3.3. Нотифицираният орган оценява системата по качеството, за да установи дали тя съответства на изискванията на т. 3.2, и приема за съответстващи на тези изисквания системите по качеството, за които е приложен съответният хармонизиран стандарт.
Екипът одитори трябва да включва поне едно лице с опит в оценяването на съответната технология. Процедурата за оценяване включва проверка в обектите на производство.
Решението се съобщава на производителя. Съобщението съдържа заключение от оценяването и мотивирано решение.
3.4. Производителят се задължава да изпълнява задълженията, произтичащи от така одобрената система по качеството, и да я поддържа актуална и ефикасна.
Производителят информира нотифицирания орган, одобрил системата по качеството, за всяко предвиждано изменение на системата по качеството.
Нотифицираният орган по т. 3.3 оценява предложените изменения и решава дали изменената система по качеството ще продължи да отговаря на изискванията на т. 3.2, или е необходимо ново оценяване.
Решението се съобщава на производителя. Съобщението съдържа заключение от оценяването и мотивирано решение.
4. Надзор, извършван от нотифицирания орган по т. 3.3.
4.1. Нотифицираният орган по т. 3.3 осъществява надзор с цел да се осигури точното изпълнение на задълженията на производителя, произтичащи от одобрената система по качеството.
4.2. За целите на надзора производителят осигурява на нотифицирания орган по т. 3.3 достъп до местата за производство, контрол, изпитвания и складиране и му предоставя всички необходими данни и:
а) документацията за системата по качеството;
б) техническата документация;
в) записите по качеството, като доклади от контрола и данни от изпитвания и калибриране, доклади за квалификацията на съответния персонал и др.
4.3. Нотифицираният орган по т. 3.3 извършва периодични одити, за да се увери, че производителят поддържа и прилага системата по качеството, и предоставя доклад на производителя от одита.
4.4. Нотифицираният орган по т. 3.3 може да извършва и внезапни проверки при производителя и при тези проверки може, ако е необходимо, да извършва или да възлага извършването на изпитвания, за да се провери функционирането на системата по качеството. Нотифицираният орган по т. 3.3 предава на производителя доклад за проверката и протоколи от изпитванията, ако такива са извършени.
5. Производителят държи на разположение на органите за надзор на пазара в продължение най-малко на 10 години от датата на производството на последното изделие:
а) документацията за системата по качеството по т. 3.1, буква "б";
б) данни за измененията на система по качеството по т. 3.4;
в) решенията и докладите по т. 3.4, 4.3 и 4.4.
6. Нотифицираният орган по т. 3.3 съобщава на другите нотифицирани органи необходимите данни относно издадените и обявените за невалидни одобрения на системи по качеството.

Приложение № 5 към чл. 36, т. 2
Процедура за оценяване на съответствието "Проверка на единичен продукт" (модул G)
1. "Проверка на единичен продукт" е процедура, при която производителят осигурява и декларира, че пиротехническото изделие, за което е издаден сертификат по т. 2, отговаря на приложимите изисквания на наредбата. Производителят нанася маркировката за съответствие СЕ върху пиротехническото изделие и изготвя декларация за съответствие.
2. Нотифицираният орган изследва пиротехническото изделие и извършва подходящи изпитвания, определени в съответните хармонизирани стандарти по чл. 6, или еквивалентни изпитвания, за да провери съответствието му с приложимите изисквания на наредбата. Нотифицираният орган поставя или изисква поставянето на своя идентификационен номер върху всяко одобрено пиротехническо изделие и издава сертификат за съответствие по отношение на извършените изпитвания.
3. Техническата документация трябва да дава възможност за оценяване на съответствието с изискванията на наредбата и да обхваща в необходимата за оценяването степен проектирането, производството и функционирането на изделието. Документацията трябва да съдържа:
а) общо описание на типа;
б) идеен проект, конструкторски и монтажни чертежи и схеми на детайлите, възлите, веригите и др.;
в) описания и пояснения към идейните проекти, чертежите, схемите на детайлите, възлите, веригите и функционирането на пиротехническото изделие;
г) списък на стандартите по чл. 6, които са приложени изцяло или частично, и описание на техническите решения, които са приети за изпълнение на приложимите съществени изисквания на наредбата, когато не са приложени стандартите по чл. 6;
д) резултати от изчисленията при проектиране, от извършени изследвания и др.;
е) протоколи от изпитвания.

Приложение № 6 към чл. 36, т. 3
Процедура за оценяване на съответствието "Пълно осигуряване на качеството" (модул Н)
1. "Пълно осигуряване на качеството" е процедура, при която производителят, като изпълнява задълженията по т. 2, осигурява и декларира, че пиротехническите изделия съответстват на изискванията на наредбата. Производителят или вносителят нанася маркировката за съответствие СЕ на всяко изделие и съставя декларация за съответствие. До маркировката СЕ се нанася идентификационният номер на нотифицирания орган, който ще осъществява надзора по т. 4.
2. Производителят прилага одобрена система по качеството при проектирането, производството, крайния контрол и изпитванията на изделието по т. 3 и подлежи на надзор съгласно т. 4.
3. Система по качеството.
3.1. Производителят подава заявление за оценяване на неговата система по качеството до избран от него нотифициран орган. Заявлението съдържа:
а) всички необходими данни за съответната категория пиротехнически изделия;
б) документацията на системата по качеството.
3.2. Системата по качеството трябва да гарантира съответствието на изделията с приложимите за тях изисквания на наредбата.
Всички елементи, изисквания и предписания, приети от производителя, трябва да са документирани в систематичен и хронологичен ред във формата на писмени мерки, процедури и инструкции. Документацията на системата по качеството трябва да позволява еднозначно тълкуване на правилата и процедурите по качеството, каквито са програмите по качеството, плановете, наръчниците и записите по качеството.
По-специално документацията трябва да съдържа пълно описание на:
а) целите по качеството и организационната структура, отговорностите и компетенциите на ръководството по отношение на проекта и качеството на изделията;
б) техническите изисквания, включително приложимите стандарти, а когато стандартите по чл. 6 не са приложени изцяло - средствата, които ще се използват, за да бъдат спазени приложимите съществени изисквания на наредбата;
в) средствата и методите за управление и проверка на проекта, процедурите и систематичните мерки, които ще се прилагат при проектирането на съответната категория изделия;
г) съответните средства и методи за производство, контрол и осигуряване на качеството, процесите и съответните систематични мерки, които ще се прилагат;
д) изследванията и изпитванията, които ще се извършват преди, по време на производството и след това, с посочване на тяхната честота;
е) записите по качеството, като протоколи от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране, документи за квалификация на съответния персонал и др.;
ж) средствата за непрекъснато наблюдение за постигане на изискващото се качество на проекта и продукта и ефективното функциониране на системата по качеството.
3.3. Нотифицираният орган оценява системата за управление на качеството, за да определи дали тя съответства на изискванията на т. 3.2. Той приема, че системата по качеството отговаря на изискванията, ако тя прилага съответния хармонизиран стандарт.
Екипът одитори трябва да включва поне един одитор с опит в оценяването на технологията на съответното изделие. Процедурата за оценяване включва проверка на място при производителя.
Решението се съобщава на производителя. Съобщението трябва да съдържа заключенията от изследването и мотивираното решение от оценяването.
3.4. Производителят се задължава да изпълнява задълженията, произтичащи от така одобрената система по качеството, и да осигури поддържането й по подходящ и ефикасен начин.
Производителят информира нотифицирания орган, одобрил системата по качеството, за всички предстоящи изменения на системата.
Нотифицираният орган оценява предложените изменения и решава дали изменената система по качеството все още удовлетворява изискванията по т. 3.2, или е необходимо ново оценяване.
Решението се съобщава на производителя. Съобщението съдържа заключенията от изследването и мотивираното решение от оценяването.
4. Надзор под отговорността на нотифицирания орган.
4.1. Целта на надзора е да се осигури точното изпълнение на задълженията на производителя, произтичащи от одобрената система по качеството.
4.2. Производителят осигурява на нотифицирания орган, оценил системата по качеството, достъп до всички помещения, предназначени за проектиране, производство, контрол, изпитване и складиране, предоставя му цялата необходима информация и по-специално:
а) документацията на системата по качеството;
б) записите по качеството, посочени в проектната част на системата по качеството - резултати от анализи, изчисления, изпитвания и др.;
в) записите по качеството, посочени в производствената част на системата по качеството, като протоколи от контрола по качеството, данни от изпитвания, данни от калибриране, документи за квалификация на съответния персонал и др.
4.3. Нотифицираният орган, оценил системата по качеството, извършва периодични одити, за да се увери, че производителят поддържа и прилага системата по качеството. Той предава на производителя доклад от одита.
4.4. Нотифицираният орган, оценил системата по качеството, може да извършва внезапни проверки при производителя. При тези посещения той може да извършва или да възлага извършването на изпитвания, за да се провери правилното функциониране на системата по качеството, когато е необходимо. Той трябва да предаде на производителя доклад от проверката и ако е направено изпитване - протокол от изпитването.
5. Производителят е длъжен да съхранява в продължение на 10 години считано от последната дата на производството на изделието и да предоставя при поискване на органите за надзор на пазара:
а) документацията относно системата по качеството по т. 3.1, буква "б";
б) документацията за извършените изменения на системата по качеството съгласно т. 3.4;
в) решенията и протоколите по т. 3.4, 4.3 и 4.4.
6. Всеки нотифициран орган държи на разположение на другите нотифицирани органи съответната документация относно издадените и оттеглените одобрения на системи по качеството.

Приложение № 7 към чл. 34, т. 3

(Ново - ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 17.10.2016 г.)

Регистрационен номер


Регистрационният номер по чл. 34, т. 3 има следната структура:

XXXX - YY - ZZZZ…,

където:
"ХХХХ" е четирицифреният идентификационен номер по чл. 12а, ал. 8 ЗТИП на нотифицирания орган, който е издал:
- сертификат за ЕО изследване на типа съгласно процедурата "ЕО изследване на типа" (модул В), определена в приложение № 1, или
- сертификат за съответствие съгласно процедурата "Проверка на единичен продукт" (модул G), определена в приложение № 5, или
- одобрение на системата по качеството съгласно процедурата "Пълно осигуряване на качеството" (модул Н), определена в приложение № 6;
"YY" е категорията на пиротехническото изделие, за което е удостоверено съответствието, представена в съкратена форма, с главни букви, както следва:
- за фойерверки от категории 1-ва, 2-ра, 3-та и 4-та - съответно F1, F2, F3 и F4;
- за сценични пиротехнически изделия от категории Т1 и Т2 - съответно Т1 и Т2;
- за други пиротехнически изделия от категории Р1 и Р2 - съответно Р1 и Р2;
"ZZZZ..." е номерът, използван от нотифицирания орган, за обработка на заявлението за оценяване на съответствието на пиротехническото изделие.


Приложение № 8 към чл. 35б, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 17.10.2016 г.)

Регистър на пиротехническите изделия


Регистрационен номер

Дата на издаване на сертификата за ЕО изследване на типа (модул В), на сертификата за съответствие (модул G) или на одобрението на системата по качеството (модул H) и дата на изтичане на срока на валидност, когато е приложимо

Производител

Общ тип и ако е приложимо, подтип на пиротехническото изделие

Модул за оценяване на съответствието на етапа на производство (*)

Нотифициран орган, извършващ оценяване на съответствието на етапа на производство (*)

Допълнителна информация

 

 

 

 

 

 

 


(*) Може да не се попълва за процедурата за оценяване на съответствието по чл. 36, т. 2 и 3 (модули G и H). Попълва се винаги когато процедурата по чл. 36, т. 1, букви "б" или "в" се извършва от същия нотифициран орган, който е извършил "ЕО изследване на типа" (модул В), определена в приложение № 1. Когато в процедурата по чл. 36, т. 1, букви "б" или "в" участва друг нотифициран орган, информацията се попълва, ако е известна.

Новини


 
 
 

Спектър


 

rss
Посети форума