навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ

Обн. ДВ. бр.19 от 9 Март 2010г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.26 от 7 Април 2015г., изм. ДВ. бр.50 от 1 Юли 2016г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. ДВ. бр.15 от 22 Февруари 2022г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Проект: 002-01-3/06.01.2010 г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. (1) Този закон урежда изграждането, поддържането и използването на инфраструктура за пространствена информация, осигуряването на достъп до пространствени данни и предоставянето на услуги за данните в областта на околната среда или дейностите, които могат да окажат влияние върху околната среда, чрез гарантиране на съвместимост и сигурност при обмена на данни.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) Инфраструктурата за пространствена информация включва метаданни, масиви от пространствени данни и услуги за пространствени данни, мрежови услуги и технологии; споразумения за обмен, достъп и използване; механизми за координация и наблюдение; процеси и процедури, въведени, управлявани или предоставяни по този закон от лицата по чл. 4, ал. 1 и 2.
(3) Като част от инфраструктурата за пространствена информация по ал. 2 предмет на закона са масивите от пространствени данни, които отговарят на следните условия:
1. са в електронен вид;
2. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) държат се от или от името на орган на публичната власт, след като са създадени или получени от орган на публичната власт или се управляват или актуализират от този орган и попадат в обхвата на публичните му функции или на трети лица, чиито масиви от пространствени данни и услуги са свързани с мрежата от услуги по реда на чл. 14, ал. 5;
3. отнасят се до една или повече от темите съгласно приложения № 1, 2 или 3.

Чл. 2. Целта на закона е да установи правилата за създаване на инфраструктура за пространствена информация, осигуряване на достъп до пространствени данни и предоставяне на услуги за данните в областта на околната среда или за дейностите, които могат да окажат влияние върху околната среда, чрез гарантиране на съвместимост и сигурност при обмена на данни.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) Законът не се прилага за:
1. работа с документи на хартиен носител, свързани със създаването на публични регистри и масиви от пространствени данни на хартиен носител;
2. масивите от пространствени данни, държани от или от името на орган на местното самоуправление и местната администрация, освен когато тяхното събиране или разпространение е предвидено в закон.
(2) Законът не създава задължение за събиране на нови пространствени данни.
(3) Законът не засяга права на интелектуална собственост на лицата по чл. 4, ал. 1.
(4) Лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 могат да използват данни от масиви от пространствени данни - обект на права на интелектуална собственост, само със съгласието на притежателите на тези права.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) Този закон се прилага от органите на публичната власт, които по силата на нормативен акт събират, създават, поддържат и разпространяват актуализирани бази от пространствени данни във връзка с осъществяваните от тях правомощия и предоставят публични услуги, свързани с тях.
(2) Трети лица, извън лицата по ал. 1, могат да предоставят създадени и поддържани от тях пространствени данни и услуги за тях в рамките на инфраструктурата за пространствена информация.
(3) Когато няколко идентични копия от един и същ масив пространствени данни се поддържат от или от името на различни лица по ал. 1 и 2, разпоредбите на този закон се прилагат само към първоначалната версия на масива данни, от които са направени копията.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) Органите на публичната власт по § 1, т. 5, букви "а" и "б" от допълнителните разпоредби са длъжни да обменят масиви от пространствени данни и услуги за такива данни, включително въз основа на споразумения, когато достъпът до такива данни и услуги и обменът и ползването им са необходими за изпълнение на техни публични функции, които могат да имат въздействие върху околната среда. Условията за обмена, достъпа и ползването, включително сключените споразумения, не могат да съдържат ограничения, които биха могли да създадат практически пречки в точката за ползване, за обмена на масиви от пространствени данни и услуги за такива данни.
(5) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) Ако специален закон предвижда събирането на такси за обмена по ал. 4, тези такси не трябва да ограничават обмена на данни и техният размер не трябва да надвишава минималната стойност, необходима за гарантиране на нужното качество и доставка на масиви от пространствени данни и услуги за такива данни, заедно с разумен приход от инвестициите, като в същото време, когато това е приложимо, се зачитат задълженията за самофинансиране на органите на публичната власт, предоставящи масиви от пространствени данни и услуги за такива данни. Не се събират такси за масивите от пространствени данни и услугите за такива данни, предоставяни на институциите и органите на Европейския съюз в изпълнение на задължението на Република България да докладва съгласно законодателството на Европейския съюз в областта на околната среда.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) Обменът на масиви от пространствени данни и услуги за такива данни се осъществява чрез Националния портал за пространствени данни.


Чл. 5. Достъпът до пространствените данни и услуги е публичен и може да бъде ограничен при условията и по реда на този закон.

Глава втора.
ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПРОСТРАНСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Раздел I.
Пространствени данни


Чл. 6. (1) Пространствени данни са всички данни, които пряко или непряко указват определено местоположение или географски район.
(2) Пространствени данни със сходни тематични характеристики, отнасящи се към тип пространствени обекти, се обединяват в масиви.
(3) Видовете пространствени данни, характеристиките им, начинът на поддържане и предоставяне на услуги за тях се уреждат в Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за водите, Закона за подземните богатства, Закона за геодезията и картографията и в други специални закони, регламентиращи пространствени данни по смисъла на този закон.
(4) В инфраструктурата за пространствени данни се включват само данни в електронна форма.
(5) За да се осигури съвместимост на пространствените данни, отнасящи се до географски обект, който обхваща границите на Република България и една или повече държави - членки на Европейския съюз, описанието и положението на общите обекти може да се изготвят съвместно със съответната гранична държава въз основа на двустранно или многостранно споразумение.


Чл. 7. (1) Адресът като тема на пространствените данни по чл. 6 включва данни за: държава; област; община; населено място; местност; квартал; улица; номер; блок; вход; етаж; самостоятелен обект в сграда.
(2) Лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 са длъжни да осигурят актуалност на данните по ал. 1 и услуги за достъп до тях.


Чл. 8. (1) Всяка информация, включително данни, кодове и технически класификации, необходима за привеждане в съответствие с правилата за прилагане, определящи техническите изисквания за оперативната съвместимост и по целесъобразност хармонизацията на масиви от пространствени данни и услуги, се предоставя на разположение на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 при условия, които не ограничават нейното ползване за тази цел.
(2) Лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 осигуряват достоверност и качество на поддържаните от тях актуализирани пространствени данни и услуги за достъп до тях.


Чл. 9. За хармонизиране на масивите от пространствени данни, съществуващи или новосъздавани, се използват референтни информационни масиви от пространствени данни на територията на страната по темите съгласно приложение № 1.

Раздел II.
Метаданни


Чл. 10. (1) Лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 създават метаданни за масивите от пространствени данни и услуги в съответствие с темите съгласно приложения № 1, 2 и 3 чрез описание на информацията, съдържаща се в масивите и услугите за пространствени данни.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) Лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 управляват, поддържат, актуализират и разпространяват метаданните в съответствие с пространствените бази данни и услугите за тях по начин, който позволява тяхното откриване, обобщаване и използване.
(3) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) Лицата по чл. 4, ал. 1 и 2, чиито масиви от пространствени данни и услуги са свързани с мрежата от услуги по чл. 14, ал. 1, са длъжни да предоставят създадените по този закон метаданни на Националния портал за пространствени данни.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) Метаданните съдържат информация относно:
1. ключови думи;
2. класификации;
3. качествени показатели за масивите от пространствени данни;
4. валидност на масивите от пространствени данни;
5. съответствието на масивите от пространствени данни с правилата, съдържащи се в Регламент (ЕО) № 1089/2010 на Комисията от 23 ноември 2010 г. за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оперативната съвместимост на масиви от пространствени данни и услуги за пространствени данни (ОB, L 323/11 от 8 декември 2010 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 1089/2010";
6. ограниченията на публичния достъп и основанията за тези ограничения в съответствие с чл. 17;
7. условията за достъпа и използването на масивите от пространствени данни и услуги;
8. такси, когато такива са предвидени в специален закон;
9. лицата по чл. 4, ал. 1 и 2, отговорни за създаването, управлението, поддържането и разпространението на масиви от пространствени данни и услуги.
(2) Изискванията за създаване и поддържане на метаданни за масиви от пространствени данни, поредица от масиви от пространствени данни и услуги за пространствени данни се съдържат в Регламент (ЕО) № 1205/2008 на Комисията от 3 декември 2008 г. за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на метаданните (ОВ, L 326/12 от 4 декември 2008 г.).

Раздел III.
Национален портал за пространствени данни


Чл. 12. (1) Националният портал за пространствени данни предоставя достъп до пространствени данни, метаданни и услуги за пространствени данни от различни източници по унифициран начин.
(2) Лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 осигуряват достъп до поддържаните от тях данни, метаданни и услуги от Националния портал за пространствени данни.
(3) Националният портал за пространствени данни предоставя услуги, свързани с референтни информационни масиви.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г., в сила от 22.02.2022 г.) Националният портал за пространствени данни се изгражда и поддържа от Министерството на електронното управление.


Чл. 13. Чрез Националния портал за пространствени данни се осъществява връзката с геопортала на инфраструктурата за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE).

Глава трета.
УСЛУГИ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ

Раздел I.
Услуги


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) Лицата по чл. 4, ал. 1, които събират и поддържат актуализирани пространствени данни и метаданни, осигуряват следната мрежа от услуги:
1. услуги за намиране, позволяващи търсене на масиви от пространствени данни и услуги за такива данни въз основа на съдържанието на съответните метаданни и представяне съдържанието на метаданните;
2. услуги за разглеждане, позволяващи най-малко: представяне, навигация, увеличаване/намаляване, избор на панорамен изглед или припокриване на разглежданите масиви от пространствени данни и представяне на информация за легендата и друго относимо съдържание на метаданните;
3. услуги за изтегляне, позволяващи копиране на масиви от пространствени данни или на части от тези масиви, и където е приложимо, осигуряване на пряк достъп до тях;
4. услуги за трансформиране, позволяващи трансформирането на масиви от пространствени данни, с оглед постигане на оперативна съвместимост;
5. услуги за извикване на услуги за пространствени данни;
6. услуги за предоставяне на метаданни.
(2) Услугите по ал. 1 се предоставят през Националния портал за пространствени данни, интернет мрежата или с други подходящи електронни съобщителни мрежи.
(3) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г., в сила от 22.02.2022 г.) Министерството на електронното управление изгражда и управлява мрежата от услугите по ал. 1, свързани с масивите и услугите от/за пространствени данни, за които са създадени и публикувани метаданни.
(4) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г., в сила от 22.02.2022 г.) Министерството на електронното управление предоставя на органите на публичната власт техническа възможност да свържат своите масиви от пространствени данни и услуги с мрежата от услуги.
(5) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г., в сила от 22.02.2022 г.) Министерството на електронното управление предоставя техническа възможност на трети лица, при искане от тяхна страна, да свържат своите масиви от пространствени данни и услуги с мрежата от услуги, ако масивите и услугите отговарят на правилата, съдържащи се в Регламент (ЕО) № 976/2009 на Комисията от 19 октомври 2009 г. за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на мрежовите услуги (ОB, L 274/9 от 20 октомври 2009 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 976/2009", Регламент (ЕО) № 1089/2010 и Регламент (ЕО) № 1205/2008 на Комисията от 3 декември 2008 г. за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на метаданните.


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) (1) Услугите по чл. 14, ал. 1 са публично достъпни и лесни за ползване. Услугите отчитат съответните изисквания на потребителите, ако изпълнението им е технически възможно.
(2) Услугите за пространствени данни по чл. 14, ал. 1, т. 1 са безплатни, а по чл. 14, ал. 1, т. 2 - 6 са безплатни, освен ако в специален закон е предвидено друго.
(3) За услугите по чл. 14, ал. 1, т. 2 могат да се предвидят такси, когато чрез тях се осигурява поддържането на масиви от пространствени данни или услуги за такива данни, включително в случаите на много големи количества данни, които изискват често актуализиране.
(4) Лицата по чл. 4, ал. 1 са длъжни да предоставят услугите по чл. 14, ал. 1, т. 2, 3 или 5 и чрез електронна търговия, в случаите когато за тях са предвидени такси. Услугите, предоставяни чрез електронна търговия, могат да бъдат предмет на уговорка за освобождаване от отговорност по глава четвърта от Закона за електронната търговия, както и на разрешение за ползване на услугата.


Чл. 16. (1) За услугите по чл. 14, ал. 1, т. 1 като минимално изискване се прилагат следните комбинации от критерии за търсене:
1. ключови думи;
2. класификация на пространствените данни и услуги;
3. качество и валидност на масивите от пространствени данни;
4. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) степен на съответствие с правилата, съдържащи се в Регламент (ЕО) № 1089/2010;
5. географско разположение;
6. условия за достъпа до и ползването на масиви от пространствени данни и услуги за такива данни;
7. лицата по чл. 4, ал. 1, отговарящи за създаването, управлението, поддържането и разпространението на масиви от пространствени данни и услуги за такива данни.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) Услугите по чл. 14, ал. 1, т. 4 се комбинират с услугите по чл. 14, ал. 1, т. 1 - 3, 5 и 6 по начин, позволяващ управлението им в съответствие с правилата, съдържащи се в Регламент (ЕО) № 1089/2010.
(3) Услугите по чл. 14, ал. 1, т. 2 могат да се предоставят във вид, непозволяващ повторното им използване за търговски цели.


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) Лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 могат да ограничат публичния достъп до масивите от пространствени данни и услугите за такива данни посредством услугите по чл. 14, ал. 1, т. 1 по изключение само ако този достъп би оказал неблагоприятно влияние върху международните отношения, обществената сигурност или националната отбрана.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) Ограничаване на достъпа до услугите по чл. 14, ал. 1, т. 2 - 6 се прилага от лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 по изключение само ако този достъп би оказал неблагоприятно влияние в някой от следните случаи:
1. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) поверителност на работата на органите на публичната власт, когато такава е предвидена в закон;
2. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) международните отношения, обществената сигурност или националната отбрана;
3. дейността на органите на изпълнителната и на съдебната власт;
4. (доп. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) поверителност на търговска или промишлена информация, когато такава поверителност е предвидена в закон или акт на Европейския съюз с цел защита на законен икономически интерес, включително обществен интерес във връзка с опазването на статистическа или данъчна тайна;
5. права на интелектуална собственост;
6. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г.) поверителност на личните данни на физическите лица съгласно изискванията за защита на личните данни, когато тези лица не са дали съгласие за публичното им огласяване;
7. опазване на околната среда, за която се отнася информацията, като местонахождението на редки видове и други;
8. при застрашаване или накърняване на законни права и интереси на физически и/или юридически лица, които доброволно са предоставили исканата информация, без да са били задължени по закон да направят това, освен ако са дали съгласие за огласяване на съответната информация.
(3) Не се ограничава достъпът до данни и услуги, свързани с информация за емисиите, отделяни в околната среда.
(4) Лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 издават мотивиран акт за ограничаване на достъпа до услуги по чл. 14, ал. 1 в случаите по ал. 1 и 2, като за всеки отделен случай се отчита общественият интерес, обслужван чрез предоставянето на този достъп.
(5) Актовете по ал. 4 съдържат:
1. наименование на лицето по чл. 4, ал. 1 и 2, което издава или приема акта;
2. наименование на акта;
3. адресат на акта;
4. фактически и правни основания за издаване на акта;
5. разпоредителна част, с която се отказва достъп;
6. пред кой орган и в какъв срок актът може да бъде обжалван;
7. дата на издаване и подпис на лицето, издало акта, с означаване на длъжността му.
(6) Актовете по ал. 4 са индивидуални административни актове по смисъла на чл. 21, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и подлежат на обжалване по реда, предвиден в него.

Раздел II.
Оперативна съвместимост и стандарти


Чл. 18. (1) Услугите за пространствени данни, които извършват лицата по чл. 4, ал. 1 и 2, се предоставят при осигуряване на оперативна съвместимост в съответствие със Закона за електронното управление.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) Услугите за пространствени данни, които лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 предоставят в Европейския съюз, се предоставят при осигуряване на оперативна съвместимост в съответствие с правилата, съдържащи се в Регламент (ЕО) № 1089/2010.

Глава четвърта.
РЕГУЛИРАНЕ И КОНТРОЛ


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г., в сила от 22.02.2022 г.) Министърът на електронното управление осъществява държавната политика в областта на инфраструктурата за пространствена информация.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г., в сила от 22.02.2022 г.) Министърът на електронното управление:
1. изготвя и внася за приемане от Министерския съвет стратегии и програми за развитие на националната инфраструктура за пространствена информация;
2. координира изпълнението на приетите програми и прилагането на законодателството на Европейския съюз, свързано с пространствените данни.


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г., в сила от 22.02.2022 г.) Министърът на електронното управление изпълнява функциите на национален орган за контакт с Европейската комисия по въпроси, свързани с хармонизиране на условията за достъп до националните пространствени данни от страна на Европейския съюз.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г., в сила от 22.02.2022 г.) В изпълнение на правомощията си по ал. 1 министърът на електронното управление изготвя и предоставя документи и доклади, изисквани от Европейската комисия, включително периодични доклади, които отразяват изпълнението на контролните му функции по този закон.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г., в сила от 22.02.2022 г.) Министърът на електронното управление изпраща на Европейската комисия доклад, който съдържа:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) начина на координация между лицата по чл. 4, ал. 1 и 2, потребителите на масиви от пространствени данни и услуги за такива данни и посредническите органи, начините на осъществяване на връзка с третите лица и организирането на качествен контрол;
2. приноса на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 за функционирането и координацията на инфраструктурата за пространствена информация;
3. информацията за ползването на инфраструктурата за пространствена информация;
4. споразуменията за обмен на данни между лицата по чл. 4, ал. 1;
5. разходите и ползите от създаването на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE).
(4) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г., в сила от 22.02.2022 г.) На всеки три години министърът на електронното управление изпраща на Европейската комисия доклада по ал. 3 с актуализираната информация.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г., в сила от 22.02.2022 г.) Докладите по ал. 2 и 3 се публикуват на интернет страницата на Министерството на електронното управление.


Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г., в сила от 22.02.2022 г.) Министърът на електронното управление е орган за регулиране и контрол на инфраструктурата на пространствени данни.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г., в сила от 22.02.2022 г.) В изпълнение на правомощията си по ал. 1 министърът на електронното управление:
1. осъществява контрол и координация върху дейността на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 във връзка с прилагането на закона и нормативните актове по прилагането му;
2. дава задължителни за изпълнение от лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 предписания по прилагането на закона;
3. осъществява контрол и координация върху дейността на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 по прилагането на регламентите по пространствени данни на Европейския съюз;
4. издава методически указания по прилагането на закона.


Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г., в сила от 22.02.2022 г.) Министърът на електронното управление предприема мерки, които:
1. (доп. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) позволяват безпрепятствен и без ограничение достъп на лицата по чл. 4, ал. 1 до масиви от пространствени данни и услуги за такива данни и обмен и ползване на тези масиви и услуги за целите на публичните си функции, които могат да имат въздействие върху околната среда, включително въз основа на подписани споразумения за обмен;
2. осигуряват обмен на масиви от пространствени данни и услуги за такива данни за ползване от други държави - членки на Европейския съюз, и от институциите и органите на Европейския съюз с оглед осъществяването на публичните им функции, които могат да имат въздействие върху околната среда.
(2) Обменът по ал. 1, т. 2 въз основа на взаимност и равнопоставеност се осигурява така, че да е достъпен за органите, създадени с международни споразумения, по които Европейският съюз и държавите - членки на Европейския съюз, са страни, с оглед осъществяването на задачи, които могат да имат въздействие върху околната среда.
(3) Обменът по ал. 1, т. 2 може да бъде ограничен, когато това би оказало неблагоприятно влияние в някои от следните области:
1. осъществяване на правораздавателната дейност;
2. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) обществената сигурност, националната отбрана и международните отношения.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г., в сила от 22.02.2022 г.) Министърът на електронното управление:
1. създава и поддържа Класификатор на пространствени обекти в съответствие с правото на Европейския съюз в тази област;
2. контролира изграждането, поддържането и използването на Националния портал за пространствени данни;
3. контролира изграждането, поддържането и използването на инфраструктурата за пространствена информация в съответствие с този закон.


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г., в сила от 22.02.2022 г.) При изпълнение на правомощията си по този закон министърът на електронното управление се подпомага от:
1. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., отм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г., в сила от 22.02.2022 г.)
2. Междуведомствения съвет по пространствени данни, наричан по-нататък "Междуведомствения съвет".


Чл. 24. (1) Междуведомственият съвет по чл. 23 се състои от членове, определени от органите на изпълнителната власт, които са първични администратори на пространствени данни.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г., в сила от 22.02.2022 г.) Председател на Междуведомствения съвет е министърът на електронното управление или оправомощено от него длъжностно лице, а заместник-председатели са заместник-министър на околната среда и водите и заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството или оправомощени от тях длъжностни лица.
(3) За изпълнение на конкретни задачи Междуведомственият съвет с решение определя експертни комисии и групи.
(4) Междуведомственият съвет:
1. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г., в сила от 22.02.2022 г.) подпомага министъра на електронното управление при осъществяването на методическо ръководство по изграждането, внедряването, развитието, поддържането и ползването на инфраструктурата за пространствена информация;
2. прави предложения относно дейността на лицата по чл. 4, ал. 1 във връзка с осигуряването на достъп до пространствени данни и услуги за тях;
3. (нова - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) координира участието на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2, потребителите и доставчиците на услуги с добавена стойност при:
а) определянето на съответните масиви от пространствени данни;
б) определянето на потребителските нужди;
в) предоставянето на информация за съществуващи практики, и
г) събирането и обобщаването на информация, необходима за изготвянето на докладите по чл. 20, ал. 2 - 4;
4. (нова - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) одобрява функционалностите и стандартите, на които следва да отговаря Националният портал за пространствени данни на всички етапи при създаването, управлението, поддържането и развитието му.
(5) Министерският съвет приема правилник за дейността, структурата и организацията на работа на Междуведомствения съвет по предложение на неговия председател.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г., в сила от 22.02.2022 г.) Административното обслужване на Междуведомствения съвет се извършва от администрацията на Министерството на електронното управление.

Глава пета.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ


Чл. 25. (1) Длъжностно лице или лице по чл. 4, ал. 1 и 2, което наруши или не изпълни задължение по чл. 7, ал. 2, чл. 8, ал. 2, чл. 10, 11, чл. 12, ал. 2, чл. 14, чл. 17, ал. 1 - 3, чл. 18 и чл. 21, ал. 2, т. 2, се наказва с глоба или с имуществена санкция.
(2) Глобите за длъжностните лица са в размер от 1000 до 5000 лв., а за лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 глобата или имуществената санкция е в размер от 5000 до 30 000 лв.
(3) Когато нарушението е извършено повторно, глобата е в размер от 5000 до 10 000 лв., а имуществената санкция - от 10 000 до 100 000 лв.
(4) За нарушение на този закон и на издадените въз основа на него актове, за което не е предвидено друго наказание, се налага глоба или имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв.


Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г., в сила от 22.02.2022 г.) Нарушенията се констатират с актове, съставени от длъжностни лица, определени със заповед на министъра на електронното управление.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г., в сила от 22.02.2022 г.) Въз основа на съставените актове министърът на електронното управление или оправомощено от него длъжностно лице издава наказателни постановления.
(3) Съставянето на актовете и издаването на наказателните постановления за административни нарушения по този закон, както и тяхното обжалване и изпълнение се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на този закон:
1. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) "Администратор на пространствени данни" е орган на публичната власт, както и физическо или юридическо лице, които предоставят публични услуги за пространствени данни.
2. "Масив от пространствени данни" е определяем набор от пространствени данни.
3. "Метаданни" е информация, описваща масив от пространствени данни и услуги за пространствени данни, позволяваща тяхното откриване, обобщаване и използване.
4. "Оперативна съвместимост" е възможността за съчетаване на пространствените данни и за взаимодействие на услугите, използвайки единни технологични стандарти и процеси без повторяема ръчна намеса, за да се постигне последователен резултат и да бъде увеличена добавената стойност на масива от данни и услуги.
5. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) "Орган на публичната власт" е:
а) (доп. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) орган на изпълнителната власт или на местното самоуправление, ако събирането или разпространението на масивите от пространствени данни е предвидено в закон, включително консултативни органи на национално, регионално и местно равнище, които подпомагат дейността на органите на изпълнителната власт и на местното самоуправление;
б) (доп. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) физическо или юридическо лице, което изпълнява административни публични функции съгласно действащото законодателство, включително специфични задачи, дейности или услуги, свързани с околната среда;
в) (изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) физическо или юридическо лице с публични правомощия или функции или което предоставя публични услуги, свързани с околната среда, под контрола на органите и лицата по букви "а" и "б".
6. "Повторно нарушение" е нарушение, което е извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което е наложено наказание за същия вид нарушение.
7. "Пространствен обект" е абстрактно представяне на обективно съществуваща даденост от действителността, свързано с определено местоположение или географски район.
8. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) "Първични администратори на пространствени данни" са органи на публичната власт, които събират, създават, поддържат и актуализират бази от пространствени данни.
9. "Референтен информационен масив от пространствени данни" е стандартизиран набор от пространствени данни, създаден в съответствие с изискванията на този закон и предназначен за адаптиране на информационни масиви.
10. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) "Трето лице" е физическо или юридическо лице, различно от орган на публичната власт.
11. "Услуги за изтегляне на данни" са тези, които осигуряват копиране на масиви от пространствени данни или на части от тези масиви, и където е приложимо, осигуряване на пряк достъп до тях.
12. "Услуги за намиране" са тези, които осигуряват търсене на масиви от пространствени данни и услуги за такива данни въз основа на съдържанието на съответните метаданни и представяне съдържанието на метаданните.
13. "Услуги за извикване на пространствени данни" са операциите, които могат да бъдат извършени чрез използване на компютърно приложение по пространствените данни, съдържащи се в масив от пространствени данни или по свързаните с тях метаданни.
14. "Услуги за разглеждане на данни" са тези, които осигуряват: представяне, навигация, увеличаване или намаляване, избор на панорамен изглед или препокриване на разглежданите масиви от пространствени данни, както и предоставяне на информация за легендата и друго съдържание на метаданните.
15. "Услуги за трансформиране" са тези, които осигуряват трансформирането на масиви от пространствени данни с оглед постигане на оперативна съвместимост.
16. (нова - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) "Услуга с добавена стойност" е услуга, предоставена в съответствие с изисквания на потребител, при която начинът на представяне на съдържанието е различен от определения в Регламент (ЕО) № 976/2009.
17. (нова - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) "Мрежата от услуги" са услугите, свързани с масивите и услугите от/за пространствени данни, за които са създадени и публикувани метаданни - мрежови услуги, и представляват интегрирана среда, достъпна чрез интернет или чрез подходящи електронни съобщителни мрежи.


§ 2. Този закон въвежда разпоредбите на Директива 2007/2/EО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) (ОВ, L 108/1 от 25 април 2007 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. Министерският съвет в тримесечен срок от влизането в сила на закона приема правилник за дейността на Междуведомствения съвет по пространствени данни.


§ 4. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията изпраща доклада по чл. 20, ал. 3 на Европейската комисия в срок до 15 май 2010 г.


§ 5. Лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 създават метаданните по чл. 10 в съответствие с изискванията на този закон в срок:
1. до 3 декември 2010 г. - за масивите от пространствени данни, съответстващи на темите съгласно приложения № 1 и 2;
2. до 3 декември 2013 г. - за масивите от пространствени данни, съответстващи на темите съгласно приложение № 3.
-------------------------
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 24 февруари 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА


(ОБН. - ДВ, БР. 66 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 26.07.2013 Г.)

§ 117. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА


(ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 28.11.2014 Г.)

§ 117. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 50 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2016 Г.)

§ 49. В Закона за достъп до пространствени данни (обн., ДВ, бр. 19 от 2010 г.; изм., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 26 от 2015 г.) се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Навсякъде в закона думите "министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията", "министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията" и "Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията" се заменят съответно с "председателят на Държавна агенция "Електронно управление", "председателя на Държавна агенция "Електронно управление" и "Държавна агенция "Електронно управление".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 60. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на разпоредбите на:
1. параграф 15, който влиза в сила от 1 януари 2018 г.;
2. параграф 18, т. 2 и 3, които влизат в сила от 1 юни 2017 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 22.02.2022 Г.)

§ 16. В Закона за достъп до пространствени данни (обн., ДВ, бр. 19 от 2010 г.; изм., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 26 от 2015 г., бр. 50 от 2016 г. и бр. 17 от 2019 г.) се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Навсякъде в закона думите "председателят на Държавна агенция "Електронно управление", "председателя на Държавна агенция "Електронно управление" и "Държавна агенция "Електронно управление" се заменят съответно с "министърът на електронното управление", "министъра на електронното управление" и "Министерството на електронното управление".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 29. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 1, ал. 3, т. 3, чл. 9 и чл. 10, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.)

1. Координатни системи
Система за уникално рефериране на пространствена информация, представени с координати (x, y, z) или с географска ширина и географска дължина и надморска височина, базирани на геодезически определени хоризонтални и вертикални данни.
2. Система за географски мрежи
Хармонизирана мрежа с мултипространствена разделителна способност, с обща начална точка и стандартизирано разположение и размер на клетките.
3. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) Географски имена
Наименования на области, региони, местности, големи градове, предградия, малки градове или населени места, или географска или топографска характеристика от обществен или исторически интерес.
4. Административни единици
Административни единици, отделени с административни граници и отграничаващи райони, върху които държавите - членки на Европейския съюз, имат и/или упражняват юридически правомощия за целите на местното, регионалното и националното управление.
5. Адреси
Местонахождение, което съдържа данни най-малко за: държава, област, община, населено място, наименование на улица, съответно площад или булевард, жилищен комплекс, квартал, номер, вход, етаж, номер на самостоятелен обект в сграда, наименование на местност.
6. Кадастрални имоти
Част от земната повърхност, включително трайно покритите с вода, определена с граници съобразно правото на собственост.
7. Транспортни мрежи
Автомобилни, железопътни, въздушни и водни транспортни мрежи и прилежаща инфраструктура. Включват връзки между различните мрежи. Включват също така Трансевропейската транспортна мрежа, определена в Решение № 1692/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 1996 г. относно общностните насоки за развитието на трансевропейска транспортна мрежа и бъдещо преразглеждане на това решение.
8. Хидрография
Хидрографски елементи, включително морски райони и други водни маси и свързаните с тях елементи, включително речни басейни и подбасейни. По целесъобразност съгласно определенията, посочени в Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите, и под формата на мрежи.
9. Защитени обекти
Район, определен или управляван съгласно международното право, правото на Европейския съюз или законодателството на държавите - членки на Европейския съюз, за постигане на определени цели за опазване на такива обекти.


Приложение № 2 към чл. 1, ал. 3, т. 3 и чл. 10, ал. 1

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.)

1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) Релеф
Цифрови релефни модели за земната, морската и ледената повърхност. Включва земен релеф, батиметрия и брегова линия.
2. Земно покритие
Физическа или биологична покривка на земната повърхност, включително изкуствени повърхности, селскостопански райони, гори, (полу-) естествени райони, влажни зони, водни маси.
3. Ортоизображение
Данни за геореферирано изображение на земната повърхност, направено от сателитни или самолетни снимки.
4. Геология
Геология, определена според състава и структурата. Включва земен слой (консолидирани и неконсолидирани скали), воден слой (водоносни хоризонти), както и морфоструктурни елементи и форми на релефа.


Приложение № 3 към чл. 1, ал. 3, т. 3 и чл. 10, ал. 1

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.)

1. Статистически единици
Единици, разпространяващи или ползващи статистическа информация.
2. Сгради
Географско разположение на сградите.
3. Почва
Почви и подпочви, определени според дълбочина, строеж, структура, механичен състав и съдържание на органични материали, каменливост, ерозия и по целесъобразност среден наклон и предполагаема водопопиваемост.
4. Ползване на земята
Територия, определена според настоящите и бъдещите и планирани функционални параметри или социално-икономическо предназначение (например: жилищна, промишлена, търговска, селскостопанска, горска, почивна).
5. Здраве и безопасност на човека
Географско разпределение на преобладаващите патологии (алергии, рак, болести на дихателните пътища и др.), информация за въздействието върху човешкото здраве (биомаркери, намаляване на раждаемостта, епидемии) или за физическото състояние на човека (умора, стрес и други), пряко свързани (замърсяване на въздуха, химикали, изтъняване на озоновия слой, шум и др.) или непряко свързани (храна, генетично модифицирани организми и др.) с качеството на околната среда.
6. Комунално-битови и обществени услуги
Включват инфраструктура за комунално-битови услуги, например напоителни системи, управление на отпадъците, електроснабдяване и водоснабдяване, административни и социални обществени услуги, например публични администрации, обекти на гражданската защита, училища и болници.
7. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) Съоръжения за мониторинг на околната среда
Местонахождението и действието на съоръжения за мониторинг на околната среда включват наблюдение и измерване на емисиите, на състоянието на факторите на околната среда и на други параметри на екосистемата (биологично разнообразие, екологични условия на флората и др.), извършвани от органите на публичната власт или от тяхно име.
8. Производствени и промишлени съоръжения
Промишлени обекти, включително инсталации, обхванати от Директива 96/61/ЕО на Съвета от 24 септември 1996 г. за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, и съоръжения за водочерпене, минни съоръжения, складови обекти.
9. Селскостопански и водностопански съоръжения
Оборудване за селски стопанства и производствени мощности (включително поливни системи, парници и обори).
10. Разпределение на населението - демография
Географско разпределение на населението, включително характеристики на населението и нива на дейност, представено обобщено по координати, регион, административна единица или друга аналитична единица.
11. Управление на територията/ограничени/регулирани зони и отчетни единици
Зони, управлявани, регулирани или използвани за докладване на международно, европейско, национално, регионално и местно равнище. Включват складови обекти, санитарно-охранителни зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване, уязвими от замърсяване с нитрати зони, контролирани морски проходи или големи вътрешни водни пътища, райони за складиране на отпадъци, зони с наложени ограничения върху шума, проучвателни и минни райони, райони на речни басейни, съответни отчетни единици и зони за управление на брегови райони.
12. Природни рискови зони
Уязвими райони, определени в зависимост от вида природен риск (всички атмосферни, хидрологични, сеизмични, вулканични и огнени явления, които поради местонахождението, силата и честотата на проявление могат да засегнат сериозно обществото), например наводнения, свличане и пропадане на земни маси, лавини, горски пожари, земетресения, изригвания на вулкани.
13. Атмосферни условия
Физически атмосферни условия. Включва пространствени данни, основаващи се на измервания, на модели или на комбинация от двете, както и местата, където са направени измерванията.
14. Метеорологични географски характеристики
Атмосферни условия и измерването им; валежи, температура, евапотранспирация, скорост и посока на вятъра.
15. (нова - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) Океанографски географски характеристики
Физическо състояние на океаните (течения, соленост, височина на вълните и други).
16. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) Морски региони
Физическо състояние на моретата и солени водни маси, разделени на региони и подрегиони с общи характеристики.
17. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 26 от 2015 г.)Биогеографски региони
Райони с относително еднородни екологични условия с общи характеристики.
18. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 26 от 2015 г.)Местообитания и биотопи
Географски райони, характеризиращи се със специфични екологични условия, процеси, структура и (животоподпомагащи) функции, подпомагащи физически организмите, които ги обитават. Включват земни или водни райони, отличаващи се с напълно естествени или полуестествени географски, абиотични и биотични характеристики.
19. (предишна т. 18 - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) Разпространение на видовете
Географско разпределение на животинските и растителните видове, представено обобщено по квадрати, регион, административна единица или друга аналитична единица.
20. (предишна т. 19 - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) Енергийни източници
Енергийни източници, включително въглеводороди, водна енергия, биоенергия, слънчева енергия, енергия от вятър и други. По целесъобразност се включва информация за дълбочина/височина на района на източника.
21. (предишна т. 20 - ДВ, бр. 26 от 2015 г.) Минерални ресурси
Минерални ресурси, включително метални руди, индустриални минерали и други. По целесъобразност се включва информация за дълбочина/височина на находището на ресурса.


Релевантни актове от Европейското законодателство


Директиви:

ДИРЕКТИВА 2010/75/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 24 ноември 2010 година относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването)
ДИРЕКТИВА 2007/2/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 14 март 2007 година за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE)
ДИРЕКТИВА 2003/4/ЕO НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 28 януари 2003 година относно обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета
ДИРЕКТИВА 2000/60/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2000 година за установяване рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите

Регламенти:

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1312/2014 НА КОМИСИЯТА от 10 декември 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1089/2010 за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оперативната съвместимост на услуги за пространствени данни
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1311/2014 НА КОМИСИЯТА от 10 декември 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 976/2009 по отношение на определението за елемента INSPIRE на метаданните
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1253/2013 НА КОМИСИЯТА от 21 октомври 2013 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1089/2010 за прилагане на Директива 2007/2/ЕО по отношение на оперативната съвместимост на масиви от пространствени данни и услуги за пространствени данни
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 102/2011 НА КОМИСИЯТА от 4 февруари 2011 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1089/2010 за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оперативната съвместимост на масиви от пространствени данни и услуги за пространствени данни
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1089/2010 НА КОМИСИЯТА от 23 ноември 2010 година за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оперативната съвместимост на масиви от пространствени данни и услуги за пространствени данни
РЕГЛАМЕНТ (ЕC) № 1088/2010 НА КОМИСИЯТА от 23 ноември 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 976/2009 по отношение на услугите за изтегляне и трансформиране
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 976/2009 НА КОМИСИЯТА от 19 октомври 2009 година за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на мрежовите услуги
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1205/2008 НА КОМИСИЯТА от 3 декември 2008 година за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейскияпарламент и на Съвета по отношение на метаданните

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума