навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 11 ОТ 1 МАРТ 2010 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ТЕХНИК-ГЕОЛОГ"

В сила от 16.03.2010 г.
Издадена от министъра на образованието, младежта и науката

Обн. ДВ. бр.21 от 16 Март 2010г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 443010 "Техник-геолог" от област на образование "Физически науки" и професионално направление "Науки за земята" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията 443010 "Техник-геолог" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на трета степен на професионална квалификация за специалностите 4430101 "Геология и геофизика" и 4430102 "Хидрогеология и геотехника".


Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват учебни планове и учебни програми за обучението по специалностите по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието, младежта и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.
Съдържание на държавното образователно изискване


Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията 443010 "Техник-геолог".
(2) Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по професията "Техник-геолог" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.


Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.


§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Техник-геолог"


Професионално направление:
443 Науки за Земята
Наименование на професията:
443010 Техник-геолог
Специалност: Степен на професионална
  квалификация
4430101 Геология и Трета
  геофизика  
4430102 Хидрогеология Трета
  и геотехника  

1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 години
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Техник-геолог" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден от министъра на образованието и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г.; изм. и доп. със Заповед № РД-09-04 от 08.01.2004 г., Заповед № РД-09-34 от 22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 09.04.2004 г., Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г., Заповед № РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед № РД-09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД-09-1891 от 30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 от 19.02.2009 г., Заповед № РД-09-1803 от 29.10.2009 г. ) входящото минимално образователно равнище за ученици е завършен седми клас или завършено основно образование.
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Техник-геолог" входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години, е завършено основно образование.
1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение
Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че професията "Техник-геолог", по която желае да се обучава, не му е противопоказана.
2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции по специалности
Основните характеристики на профила на професията, диференцирани по специалности, са представени в таблица 1.

Таблица 1

Описание на Предмети и средства Професионални компетенции
трудовите дейности на труда знания за: умения за: професионално-личностни
(задачи)       качества:
1 2 3 4 5
Специалност 4430101 "Геология и геофизика"
1. Извършва теренно скали, минерали, състав, свойства и точно и вярно описание на наблюдателност,
описание и наблюдение. геоложки структури, произход на минералите, наблюдаваните обекти; отговорност, концентрация,
  релеф, полезни скалите и полезните водене на геоложкия съобразителност,
  изкопаеми; изкопаеми; бележник (оформяне на издръжливост при
  бележник, разпознава пукнатини, съдържанието); извършване на
  топографска карта, гънки, разриви и зарисовка (скициране) на еднообразна дейност,
  молив, линия, компас, несъгласия; наблюдавания обект; търпение
  ролетка, чук, длето, пространственото вземане на образци и  
  химикал, подходяща положение на проби; определяне и точно  
  екипировка - раница, пластовете; и вярно описание на  
  туристически обувки, видове геоложки граници наблюдаваните обекти  
  ръкавици и несъгласия;    
    определяне    
    относителната възраст на    
    скалите - палеонтоложки    
    методи    
2. Работи с геоложки геоложки компас, устройство на геоложкия работа с геоложки компас; наблюдателност,
компас. пластове компас; принцип на измерване на концентрация,
    работа с геоложки пространствените съобразителност,
    компас; видове пластове елементи на плоскостните издръжливост
      и линейните структури  
3. Работи с топографски и топографска и топографска карта, разчитане на карти, наблюдателност,
геоложки карти, планове, геоложка карта, видове геоложки карти, планове, чертежи и отговорност, концентрация,
чертежи и планове, чертежи и плановете и чертежите; геолого-техническия съобразителност,
геологотехнически геологотехнически мащаби и условни знаци наряд; издръжливост при
наряд. наряд;   движение по карта в извършване на рутинна
  линия, молив, компас   открита местност; дейност, инициативност
  (туристически и   движение по азимут в  
  геоложки)   закрита местност  
4. Документира минни проучвателни форма и размер на точно и вярно определяне наблюдателност,
проучвателни изработки. изработки - галерия, проучвателните на пространственото отговорност, концентрация,
  щолна, шахта, изработки; положение на съобразителност,
  травербан, разсечка, състав и свойства на изработката; изработване издръжливост, устойчивост
  комин; полезните изкопаеми; на точна скица на на вниманието
  повърхностни видове скали; елементите на отделна  
  проучвателни видове контакти; мащаб проучвателна изработка в  
  изработки - разчистка, на документиране; подходящ мащаб чрез  
  шурф, кладенец, определяне на стандартни условни знаци  
  канава; сондаж; пространственото    
  бележник, химикал, положение на    
  молив, гума, чук, документирания обект    
  длето, компас, (спрямо географските    
  ролетка посоки); елементи на    
    геоложките тела; условни    
    знаци    
5. Опробва проучвателни минни проучвателни видове проучвателни вземане, съхраняване и наблюдателност,
изработки. изработки - галерия, изработки; транспортиране на отговорност, концентрация,
  щолна, шахта, форма, размери и пробите; съставяне на съобразителност,
  травербан, разсечка, елементи на документацията (водене издръжливост, устойчивост
  комин, орт; проучвателните на дневник на на вниманието
  повърхностни изработки; опробването); вземане на  
  проучвателни вид, състав и свойства на проба от рудно тяло,  
  изработки - разчистка, полезните изкопаеми; контакт, вместващи скали,  
  шурф, кладенец, форма и размер на шлам  
  канава; сондаж; чук, рудните тела;    
  длето, торба, етикет, видове контакти и    
  химикалка, сандъчета, вместващи скали; начини    
  ролетка, отвес, за вземане на проби;    
  U-образна коронка, описване, съхранение и    
  пневматичен чук, транспортиране на    
  дневник на пробите    
  опробването      
6. Извършва опробване скален масив (грунт); състав и свойства на качествено вземане на наблюдателност,
при торбички, фолио, скалите; образци и проби при отговорност, концентрация,
инженерногеоложкото етикети, химикалка, текстура на скалите; спазване на съобразителност,
проучване. сандъчета, хартия, физикомеханични технологичната издръжливост, устойчиво
  стърготини, конус свойства на скалния последователност на внимание, инициативност
  (пенетометри), масив; операциите;  
  пресиометри, щампи, физикомеханични съхранение и  
  цилик, хидравлични свойства на грунта транспортиране на взетите  
  крикове, метални (плътност, проби;  
  плочи, лагери водосъдържание, работа с уредите при  
    зърнометричен състав, спазване технологичната  
    пористост, пластичност, последователност на  
    консистенция, набъбване, операциите;  
    свиване, лепкавост, безопасна работа с  
    размекване, капилярни уредите  
    явления, деформационни    
    свойства, якост);    
    геоложки процеси;    
    инженерна геодинамика;    
    склонови процеси и    
    явления - сипеи, срутища,    
    свлачища; устройство и    
    принцип на работа на    
    уредите за извършване    
    на хидрогеоложки    
    изследвания    
7. Извършва режимни пластове, съдържащи химичен състав и извършване на режимни наблюдателност,
наблюдения на флуиди. флуиди (вода, нефт и свойства на флуидите, наблюдения по отговорност, концентрация;
  газ); манометри съдържащи се в пласта; предварително изработен съобразителност,
  (дълбочинни и състав и свойства на график; подготовка на издръжливост, устойчиво
  устиеви), пакери, скалите; сондажа за измерване; внимание
  нивомери, видове режимни подготовка и проверка на  
  пробовземачи, наблюдения; устройство апаратурата за работа;  
  грунтоноси, и принцип на работа на наблюдение и контрол  
  дегазатори, измервателните уреди върху безаварийната  
  термометри, лебедка,   работа на уредите;  
  регистриращи   спазване правилата за  
  устройства   безопасна работа  
8. Реализира
измервателни схеми и
извършва геофизични
измервания.
8.1. Измерва с основните измервателни полеви основни понятия от работа с техническа съобразителност,
геофизични апарати в геофизични уреди - електротехниката, документация: инструкции, наблюдателност,
полевата геофизика - електрични, радиотехниката и чертежи и др.; концентрация,
електропроучвателни, магнитометри, електрониката; работа с шлосерски и отговорност,
магнитометри, гравиметри, принцип на действие на монтьорски инструменти; издръжливост на работа
гравиметри, сеизмични сеизмични станции; основните геофизични спазване правилата за при рутинна дейност
апаратури; оборудване - кабели, апарати в полевата безопасна работа  
спазва изискванията на лебедки, сеизмични геофизика    
методиката за коси, електрически,      
измерване; шлосерски и      
съхранява и проверява монтьорски      
геофизичните апарати. инструменти,      
  инструменти за      
  експлоатация и      
  сравнение на      
  измервателните уреди      
8.2. Подготвя сондажно-геофизична принцип на действие на работа с техническа съобразителност,
сондажно-геофизичните апаратура (наземна и каротажните станции и документация: инструкции, наблюдателност,
изследвания, като сондажна) - каротажни основните геофизични чертежи и др.; работа с концентрация,
реализира станции, зондове, апарати в сондажната шлосерски и монтьорски отговорност,
измервателните схеми и сондажно-геофизични геофизика инструменти; издръжливост на работа
отчита изискванията към уреди   спазване правилата за при рутинна дейност
методиката на (инклинометри,   безопасна работа  
измерване. резистивиметри,      
  кавернометри,      
  термометри и др.);      
  оборудване - кабели,      
  лебедки,      
  блок-баланси,      
  колектори      
9. Открива повреди в
измервателните уреди и
отстранява повредите в
съответствие с
професионалните си
компетенции.
9.1. Установява повреди измервателни полеви основни понятия от работа с шлосерски и наблюдателност,
в основните геофизични геофизични уреди - електротехниката, монтьорски инструменти; отговорност, концентрация,
апарати на полевата електрични, радиотехниката и диагностика на съобразителност,
геофизика; магнитометри, електрониката; захранващия блок; издръжливост при
открива и отстранява гравиметри, принцип на действие на откриване на повреди в извършване на
повреди по трасето на сеизмични станции; основните геофизични изолацията на еднообразна дейност
измервателната мрежа. оборудване - кабели, апарати в полевата електрическите кабели,  
  лебедки, сеизмични геофизика; изграждащи  
  коси, електрически, видове измервателни измервателните мрежи;  
  шлосерски и вериги и свързващите правилно прилагане на  
  монтьорски елементи; изолационните материали,  
  инструменти, характеристики на крепежните и  
  инструменти за изолационните свързващите елементи  
  експлоатация и материали, технологична    
  сравнение на последователност при    
  измервателните отстраняване на повреди    
  уреди; в изолацията    
  инструкции за      
  устройството и      
  експлоатацията на      
  апаратурата      
9.2. Открива и отстранява сондажно-геофизична принцип на действие на работа с шлосерски и наблюдателност,
повреди в изолацията на апаратура (наземна и каротажните станции и монтьорски инструменти; отговорност, концентрация,
измервателната верига и сондажна) - каротажни основните геофизични откриване на повреди в съобразителност,
каротажния кабел. станции, зондове; апарати в сондажната изолацията на каротажния издръжливост при
  сондажно-геофизични геофизика; кабел; извършване на
  уреди (инклинометри, устройство на каротажния правилно прилагане на еднообразна дейност
  резистивиметри, кабел; изолационните материали,  
  кавернометри, видове измервателни крепежните и  
  термометри и др.); вериги и свързващи свързващите елементи  
  оборудване - кабели, елементи;    
  лебедки, характеристики на    
  блок-баланси, изолационните    
  колектори, монтьорски материали;    
  и шлосерски технологична    
  инструменти; последователност при    
  изолационни отстраняване на повреди    
  материали; в изолацията    
  свързващи елементи;      
  инструкции за      
  устройството и      
  експлоатацията на      
  каротажния кабел и      
  измервателните      
  вериги      
10. Извършва мониторинг земни недра, води - показатели, периодични и наблюдателност,
на водите и геоложката подземни и надземни; характеризиращи непрекъснати контролни отговорност, концентрация,
среда съоръжения, геоложки състоянието на водите и наблюдения за съобразителност,
  процеси и явления; геоложката среда; определяне качествените издръжливост, устойчиво
  Закон за водите; техногенни и природни и количествените внимание;
  Закон за опазване на фактори на замърсяване; показатели,  
  околната среда; механизми на характеризиращи  
  наредби, инструкции, замърсяване; състоянието на водите,  
  планове, стратегии модели за прогнозиране геоложката среда и  
    миграцията на инженерногеоложките  
    замърсителите; съоръжения; прогнозиране  
    видове защитни мерки на геодинамичните  
    при опазване на водите процеси и явления;  
    и геоложката среда; прилагане на мерките за  
    мерки за недопускане опазване на околната  
    вредното въздействие на среда и борба с  
    подземните и неблагоприятните  
    повърхностните води въздействия върху нея  
    върху околната среда; вследствие на  
    периодичност на геодинамичните процеси,  
    замерване при явления и човешката  
    мониторинг на води и дейност;  
    геоложка среда; мерки работа с нормативната  
    за борба с уредба (закони, наредби,  
    инженерногеоложките правилници, инструкции)  
    процеси и явления;    
    структура на органите за    
    управление на околната    
    среда;    
    нормативна уредба    
    (закони, наредби,    
    инструкции)    
11. Всички дейности се лични предпазни лични предпазни правилно използване на наблюдателност,
извършват, като се средства, средства; лични предпазни отговорност, концентрация,
спазват изискванията за пожарогасител, нормативни документи за средства; съобразителност,
техническа безопасност нормативни актове, здравословни и безопасна работа с издръжливост, устойчиво
съобразно с условията на предпазни, безопасни условия на материали, инструменти, внимание
работната среда. забранителни и труд при извършване на измервателни уреди и  
  предупредителни различни видове машини;  
  знаци, надписи и геоложка дейност; правилно ориентиране на  
  табели начин за безопасна територията на  
    работа с инструменти, извършваните геоложки  
    машини и материали в работи;  
    ежедневната трудова безопасна работа със  
    дейност; средствата за  
    правилно реагиране при противопожарна защита;  
    злополуки, природни оказване на долекарска  
    бедствия, аварии и помощ и бързо и  
    пожари адекватно реагиране при  
      трудова злополука  
Специалност 4430102 "Хидрогеология и геотехника"
1. Работи с топографска и топографска карта, разчитане на карти, наблюдателност, отговорност,
топографски и геоложка карта, видове геоложки карти, планове, чертежи и концентрация,
геоложки карти, планове, чертежи и планове и чертежи; геолого-техническия съобразителност,
планове, чертежи и геологотехнически мащаби и условни знаци наряд; издръжливост при
геологотехнически наряд;   движение по карта в извършване на еднообразна
наряд. линия, молив, компас   открита местност; дейност, търпение
  (туристически и   движение по азимут в  
  геоложки)   закрита местност  
2. Работи с геоложки геоложки компас, устройство на геоложкия работа с геоложки компас; наблюдателност,
компас. пластове компас; измерване на концентрация,
    принцип на работа с пространствените съобразителност,
    геоложки компас; елементи на плоскостните издръжливост
    видове пластове и линейните структури  
3. Извършва
наблюдение и
описание при
хидрогеоложкото
картиране.
3.1. Геоморфо-ложки геоморфоложки видове геоморфоложки определяне вида и наблюдателност, отговорност,
наблюдения. форми на релефа, форми на релефа действителните размери концентрация,
  кватернерна покривка; (хребети, долини, на геоморфоложките съобразителност,
  бележник, каньони, речни тераси, форми на релефа; издръжливост, устойчиво
  топографска карта, оврази и др.); вземане на проба по внимание, инициативност
  молив, линия, компас, класификация на различни методи на  
  ролетка, чук, химикал, кватернерните кватернерната геология;  
  подходяща (четвъртични) наслаги, движение по  
  екипировка - раница, произхода и литоложките топографската карта  
  туристически обувки, особености;    
  ръкавици връзка между    
    геоморфоложките форми    
    на релефа и вида на    
    четвъртичните наслаги,    
    които се отлагат в тях;    
    методи за наблюдение и    
    изучаване на    
    кватернерните наслаги;    
    мащаб - определяне на    
    разстояние и площ по    
    карта;    
    методика на работа при    
    маршрутно-точковия    
    метод, използван при    
    наблюденията    
3.2. Геоложки скали, тектонски видове скали, условия на движение по карта; наблюдателност, отговорност,
наблюдения. структури; тяхното залягане, точно, вярно и пълно концентрация,
  бележник, зърнометричен състав, описание на съобразителност,
  топографска карта, напуканост, шистозност, наблюдаваните обекти; издръжливост, устойчиво
  молив, линия, компас, окарстеност; изработване на зарисовки внимание, инициативност
  ролетка, чук, длето, видове тектонски на наблюдаваните обекти;  
  лупа, пликове, структури - линейни и вземане на образци  
  етикети, химикал, кръгово-радиални; (скални и фусилни)  
  подходяща видове геоложки    
  екипировка - раница, граници;    
  туристически обувки, морфология на    
  ръкавици пластовата и разломната    
    повърхност;    
    карст, карстови процеси;    
    фациес на седиментните    
    скали;    
    технология за вземане на    
    образци    
3.3. Хидрогеоложки водоносен хоризонт; геоморфоложки форми нанасяне на карта на наблюдателност, отговорност,
наблюдения. бележник, на релефа; всички естествени концентрация,
  топографска и генетична връзка между изходища на подземни съобразителност,
  геоложка карта, литоложките и води; издръжливост, устойчиво
  молив, линия, компас, стратиграфските последователност при внимание, инициативност
  хронометър, химикал, хоризонти и подземните описването на  
  подходяща води; физични свойства извършваните  
  екипировка - раница, и химичен състав на наблюдения, измервания  
  туристически обувки, водата; и вземане на водни проби  
  ръкавици видове проучвателни    
    изработки;    
    връзка между    
    повърхностно течащите и    
    подземните води;    
    хидрогеоложки    
    параметри (дебит, ниво,    
    водоотдаване);    
    последователност на    
    операциите при    
    извършване на    
    хидрогеоложки    
    наблюдения;    
    движение по карта    
3.4. Хидроложки воден стоеж, воден връзка на подземните с измерване на водния наблюдателност, отговорност,
наблюдения. отток; речните води; стоеж и оттока на реките; концентрация,
  бележник, методи за измерване на работа с уредите за съобразителност,
  топографска и водния стоеж и водния извършване на издръжливост, устойчиво
  геоложка карта, отток на реките; измерванията внимание, инициативност
  молив, линия, компас, литоложки особености на    
  хронометър, химикал, скалите, изграждащи    
  подходяща речните корита;    
  екипировка - раница, устройство и методика на    
  туристически обувки, работа с измервателни    
  ръкавици; уреди;    
  хидрометричен прът движение по карта    
  (лост), хидрометрично      
  крило, интегратори      
3.5. Наблюдения и скали, водоносен видове скали и техния подреждане, описание и наблюдателност, отговорност,
документиране хоризонт; състав; съхранение на сондажна концентрация,
в процеса на бележник, химикал, физико-механични ядка; съобразителност,
сондиране. геологотехнически свойства на скалите; вземане на проби от издръжливост, устойчиво
  наряд, сандъчета, геоложка възраст на сондажна ядка; внимание, инициативност
  пликове за проби, скалите; извършване на режимни  
  етикети, чук, тебешир, напорни и безнапорни наблюдения и измервания  
  ролетка, лупа, водоносни хоризонти;    
  микроскоп, помпи, шлам и сондажна ядка;    
  термометър, подреждане и    
  батометър, съхранение на    
  калциметър; сондажната ядка;    
  сондажна апаратура - правила за вземане на    
  УРБ - 3АМ; образци и проби от    
  ЗИФ - 650; сондажна ядка;    
  ЗИФ - 1200А; последователност на    
  БУ - 75 и др. документиране на    
    наблюденията в процеса    
    на сондиране;    
    хидрогеоложки режимни    
    наблюдения в процеса на    
    сондиране;    
    сондаж, сондажен    
    процес, елементи на    
    сондажа, конструкция на    
    сондаж;    
    предназначение и    
    устройство на    
    скалоразрушаващите    
    инструменти -    
    сондажен лост, ядкова    
    тръба;    
    експлоатационна колона -    
    видове;    
    видове филтри;    
    режими на сондиране;    
    видове промивни    
    течности - състав и    
    параметри;    
    изолиране и разкриване    
    на водоносните пластове    
4. Извършва елементи и параметри елементи и парaметри на измерване параметрите на наблюдателност, отговорност,
хидроложки на водния поток на водния поток; водния поток; концентрация,
измервания. конкретен обект или воден стоеж, работа с водомерни съобразителност,
  на цяла система; температура на водата, постове, термометри, издръжливост, устойчиво
  воден стоеж, скорост на речно питотова тръба, внимание, инициативност
  температура, скорост течение, водно тензометри,  
  на речните течения, количество; хидрометрично витло;  
  водно количество; устройство и измерване на водното  
  водомерни постове технологична количество и определяне  
  (непредаващи и последователност при на водни количества  
  предаващи), работа с различни    
  термометри, питотова видове водомерни    
  тръба, тензометри, постове, термометър,    
  хидрометрично витло, питотова тръба,    
  дълбочинни, тензометър, хидравлично    
  повърхностни и витло    
  плуващи интегратори,      
  хидрометричен прът и      
  лост, хронометър;      
  инструкции за работа      
  с уредите      
5. Извършва воден пласт, вода, хидрогеоложки измерване наблюдателност, отговорност,
хидрогеоложки пиезометри, помпи, параметри на водоносния хидрогеоложките концентрация,
измервания дебитометри, пласт; параметри на водоносния съобразителност,
(опитно-филтрацион- компресор, видове водочерпения и пласт при спазване на издръжливост, устойчиво
ни) въздуховоден техните етапи; технологичната внимание, инициативност
  маркуч, водоотводна предназначение на последователност на  
  тръба (водоподемна уредите, които се операциите и етапите на  
  тръба), сепаратор, използват в процеса на измерване  
  резервоар, филтри, водочерпене; начини и    
  дневник, молив, продължителност на    
  химикалка, контролен водочерпене; сондажи и    
  сондаж, шурф с взаимното им    
  цилиндър разположение при    
    разкриване на    
    водоносния пласт;    
    устройство и    
    разположение на    
    измервателните уреди;    
    технологична    
    последователност на    
    измерване;    
    период на наблюдение    
6. Извършва скален масив (грунт); състав и свойства на качествено вземане на наблюдателност, отговорност,
опробване при торбички, фолио, скалите; образци и проби при концентрация,
инженерногеоложкото етикети, химикалка, текстура на скалите; спазване на съобразителност,
проучване. сандъчета, хартия, физико-механични технологичната издръжливост, устойчиво
  стърготини, конус свойства на скалния последователност на внимание, инициативност
  (пенетометри), масив; операциите;  
  пресиометри, щампи, физико-механични съхранение и  
  цилик, хидравлични свойства на грунта транспортиране на взетите  
  крикове, метални (плътност, проби;  
  плочи, лагери водосъдържание, работа с уредите при  
    зърнометричен състав, спазване технологичната  
    пористост, пластичност, последователност на  
    консистенция, набъбване, операциите;  
    свиване, лепкавост, безопасна работа с  
    размекване, капилярни уредите  
    явления, деформационни    
    свойства, якост);    
    геоложки процеси;    
    инженерна геодинамика;    
    склонови процеси и    
    явления - сипеи, срутища,    
    свлачища; устройство и    
    принцип на работа на    
    уредите за извършване    
    на хидрогеоложки    
    изследвания    
7. Наблюдения и скален масив, условни знаци и движение по наблюдателност, отговорност,
документиране при тектонски структури, означения; топографската карта; концентрация,
инженерногеоложката геоморфоложки инженерногеоложка последователност при съобразителност,
картировка. форми на релефа; класификация на скалния описването на издръжливост, устойчиво
  склонови процеси и масив; видове скали; извършваните внимание, инициативност
  явления; петрографски състав, наблюдения и  
  инженерни структура, текстура на измервания; разчленяване  
  съоръжения; скалите; на скалния масив;  
  бележник, физични и механични регистриране и  
  топографска карта, свойства на скалите; отразяване върху карта на  
  геоложка карта, кватернерни наслаги; инженерногеоложките  
  молив, линия, компас, видове геоморфоложки процеси и явления;  
  ролетка, чук, длето, форми на релефа; документиране на  
  лупа, пликове, условия на залягане на състоянието и работата на  
  етикети, химикал; скалите; съществуващите  
  подходяща видове тектонски инженерни съоръжения;  
  екипировка - раница, структури; изготвяне на таблици с  
  туристически обувки, видове инженерни физико-механичните  
  ръкавици съоръжения; същност, показатели на  
    значение, развитие и инженерногеоложките  
    фактори, определящи разновидности;  
    повърхностните и вземане на проба по  
    склоновите процеси и различните методи на  
    явления и техногенните кватернерната геология  
    им аналози;    
    методи и критерии за    
    оценка на геоложките    
    процеси и явления и    
    влиянието им върху    
    инженерните съоръжения    
8. Наблюдава и шурф, сондаж, шахта предназначение, документиране стените на наблюдателност, отговорност,
документира и галерия; скален елементи и размери на шурф, шахта и галерия - концентрация,
инженерногеоложки масив, тектонски инженерногеоложките зарисовка на свлачищни съобразителност,
изработки. структури, ниво на изработки; повърхнини, напуканост, издръжливост, устойчиво
  подземните води, скален масив - зони на изветряне и др.; внимание, инициативност
  склонови процеси и петрографски състав, подреждане, описание и  
  явления, инженерни физични и механични съхранение на  
  съоръжения; сондажна свойства, тектонски сондажната ядка;  
  апаратура; бележник, структури, сондажна извършване на режимни  
  топографска карта, ядка; наблюдения и изпитвания  
  геоложка карта, предназначение и    
  молив, линия, компас, конструкция на    
  ролетка, чук, длето, сондажите; технология    
  лупа, пликове, на сондиране;    
  етикети, химикал; проучвателна мрежа за    
  подходяща прокарване на    
  екипировка - раница, сондажите    
  туристически обувки,      
  ръкавици      
9. Извършва скален масив, грунт; състав, физични и монтиране, обслужване, наблюдателност, отговорност,
инженерногеоложки бележник, химикал, механични свойства, поддържане и съхранение концентрация,
изпитвания. милиметрова хартия, структура, текстура, на апаратурата за съобразителност,
  геологотехнически зърнометричен състав на инженерно-геоложки издръжливост, устойчиво
  наряд, геоложка скалния масив, грунта; изпитвания - пенетометри, внимание, инициативност
  карта; същност на методите за пресиометри, щамп,  
  пресиометри, изпитване на скалния крилчатки; отчитане и  
  пенетометри, масив - динамична и документиране на  
  крилчатки, щамп статична пенетрация, инженерно-  
    щампови натоварвания, геоложките изпитвания  
    пресиометрия и срязване;    
    предназначение,    
    устройство, принцип на    
    действие и методика на    
    работа с апаратурата за    
    инженерногеоложки    
    изпитвания    
10. Извършва земни недра, води - показатели, периодични и наблюдателност, отговорност,
мониторинг на водите подземни и надземни; характеризиращи непрекъснати контролни концентрация,
и геоложката среда. съоръжения, геоложки състоянието на водите и наблюдения за съобразителност,
  процеси и явления; геоложката среда; определяне качествените издръжливост, устойчиво
  Закон за водите, техногенни и природни и количествените внимание
  Закон за опазване на фактори на замърсяване, показатели,  
  околната среда; механизми на характеризиращи  
  наредби, инструкции, замърсяване; състоянието на водите,  
  планове, стратегии модели за прогнозиране геоложката среда и  
    миграцията на инженерногеоложките  
    замърсителите, видове съоръжения; прогнозиране  
    защитни мерки при на геодинамичните  
    опазване на водите и процеси и явления;  
    геоложката среда; мерки прилагане на мерките за  
    за недопускане опазване на околната  
    вредното въздействие на среда и борба с  
    подземните и неблагоприятните  
    повърхностните води въздействия върху нея  
    върху околната среда; вследствие на  
    периодичност на геодинамичните процеси и  
    замерване при явления и човешката  
    мониторинг на води и дейност;  
    геоложка среда; мерки работа с нормативната  
    за борба с уредба (закони, наредби,  
    инженерногеоложките правилници, инструкции)  
    процеси и явления;    
    структура на органите за    
    управление на околната    
    среда, нормативната    
    уредба (закони, наредби,    
    инструкции)    
11. Спазва лични предпазни лични предпазни правилно използване на наблюдателност, отговорност,
изискванията за средства, средства; лични предпазни концентрация,
техническа пожарогасител, нормативни документи за средства; съобразителност,
безопасност съобразно нормативни актове, здравословни и безопасна работа с издръжливост, устойчиво
условията на предпазни, безопасни условия на материали, инструменти, внимание
работната среда. забранителни и труд при извършване на измервателни уреди и  
  предупредителни различни видове машини;  
  знаци, надписи и геоложка дейност; правилно ориентиране на  
  табели начин за безопасна територията на  
    работа с инструменти, извършваните геоложки  
    машини и материали в работи;  
    ежедневната трудова безопасна работа със  
    дейност; средствата за  
    правилно реагиране при противопожарна защита;  
    злополуки, природни оказване на долекарска  
    бедствия, аварии и помощ и бързо и  
    пожари адекватно реагиране при  
      трудова злополука  

2.2. Тенденции в развитието на професионалното направление "Науки за Земята"
Съвременната икономика използва за суровинна база главно минералните ресурси на Земята, а геологията като наука представлява основата за тяхното търсене, проучване и експлоатация. Геоложките и хидрогеоложките проучвания са задължителни при изследване на минералните води, при водоснабдяване на промишлени обекти и населени места. Данните от геоложките и инженерногеоложките проучвания имат изключително важно значение при предприемане на строителните дейности и борбата със свлачищните явления.
2.3. Възможности за професионална реализация
Съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) в Република България, утвърдена със Заповед № 742 от 27.12.2005 г., Заповед № 884 от 07.11.2006 г., Заповед № 969 от 28.12.2007 г., Заповед № РД-01-1114 от 30.12.2008 г. и Заповед № РД-01-1082 от 30.12.2009 г. на министъра на труда и социалната политика - лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията "Техник-геолог", могат да заемат длъжностите 3111-3002 Техник, геология, 3111-3004 Техник, геофизика, 3111-3007 Техник, физика, 3111-3008 Техник, хидрогеология, 7111-2004 Геофизичен оператор, 7451 Пробовземач, 7451 Хидроизмерител, 7451 Хидрометеорологичен/агрометеорологичен наблюдател, 7451 Хидронаблюдател и др., както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.
2.4. Възможност за повишаване на професионалната квалификация
След придобиване на трета степен на професионална квалификация обучаваният може да продължи обучението си по друга специалност от професията "Техник-геолог", като обучението му по задължителната професионална подготовка - единна за всички направления, и отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за професиите от професионално направление "Науки за Земята", се зачита.
3. Цели на обучението
Основна цел на обучението е придобиване на теоретични знания, практически умения и професионално-личностни качества за реализация на обучавания по придобитата професия в областта на геологията.
3.1. Цели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- знае и прилага основните правила за безопасна работа при изпълнение на трудовите си задачи, познава и използва личните предпазни средства, не замърсява с работата си околната среда;
- осъществява ефективни комуникации при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип - умее да формулира проблеми, да задава въпроси, да прави отчет за извършената работа и да поддържа делови отношения;
- познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях;
- познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда и разбира договорните отношения между работодател и работник;
- разбира своята роля в производството, съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията;
- участва при разпределяне на задачите, съдейства и търси помощ от членовете на екипа, отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на задачите, които са му възложени;
- познава общите правила за работа с компютър и ползва готови програмни продукти, както и съвременните технологии за изпълнение на технически задачи от професионалната област;
- справя се с предвидими и рутинни задачи на работното място, като осъществява кратка комуникация на чужд език.
3.2. Цели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионално направление "Науки за Земята"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- разчита геоложка и техническа документация - схеми, чертежи, скици, карти, проекти и др.;
- познава ендогенните и екзогенните геоложки процеси;
- познава и прилага Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91 от 2002 г.);
- организира ефективно работното си време и работното си място;
- оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания.
3.3. Цели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по специфичната за професията "Техник-геолог" задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- умее да определя и разпознава минералите и скалите в природата;
- познава основните минни и сондажни изработки и тяхното предназначение;
- умее да документира и опробва проучвателните изработки.
3.3.1. Специалност: 4430101 "Геология и геофизика"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да:
- работи с геотехниката, като знае нейното предназначение и функции;
- разбира технологията и механизмите за осъществяване на технически операции при геолого-геофизични дейности, разбира правата, задълженията и отговорностите, които носи като участник в трудовия процес;
- анализира условията за работа и съобразно тях извършва необходимите дейности;
- прилага усвоените знания и умения за правилно организиране на работното място и време;
- изпълнява технически операции в конкретни условия, като спазва нормативните документи при извършване на трудовия процес, зачита фирмената тайна;
- оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания.
3.3.2. Специалност 4430102 "Хидрогеология и геотехника"
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- знае предназначението, функциите, начините на безопасна работа с геотехниката;
- умее да работи и изпълнява всички видове технически дейности при хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвания, разбира правата, задълженията и отговорностите, които носи като участник в трудовия процес;
- анализира условията за работа и съобразно тях извършва необходимите дейности;
- прилага усвоените знания и умения за правилно организиране на работното място и време;
- прилага усвоените теоретични и практически знания, умения и опит в конкретни условия, като спазва нормативните документи при извършване на трудовия процес, зачита фирмената тайна;
- оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания.
4. Съдържание на обучението
Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебни програми, които се разработват на базата на ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Техник-геолог".
Съдържанието на обучението по професията "Техник-геолог" - трета степен на професионална квалификация, е представено в табл. 2.

Таблица 2

Професионални компетенции Тематични области
1 2 3
Обща задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
1. Да знае и прилага правилата за безопасна работа на работното място, да не правила и инструкции за безопасна работа;
  замърсява с работата си околната среда. противопожарна охрана;
    екологична култура;
    долекарска помощ;
    вредности и професионални заболявания.
2. Да участва при разпределяне на задачите, организация на трудовия процес;
  да съдейства и търси помощ от членовете групова динамика;
  на екипа, да се отнася с чувство на мотивация и контрол;
  отговорност при изпълнение на задачите, които са му възложени. психологична структура на трудовата дейност;
  Да разбира своята роля в производството и да съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си. потребности и способности на личността за саморазвитие.
3. Да осъществява ефективни комуникации п видове общуване;
  ри изпълнение на трудовата си дейност в принципи на деловото общуване;
  работен екип - да умее да формулира проблеми, да задава въпроси, да прави правила за водене на делова кореспонденция;
  отчет за извършената работа. работа в екип.
4. Да познава правата и задълженията си трудовоправно законодателство;
  като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, да разбира договорните трудовоправни отношения в производственото звено;
  отношения между работодател и работник (служител). длъжностна характеристика.
5. Да познава пазарните отношения, мястото структура на фирмата;
  и ролята на отделните лица, фирмите, нормиране на труда;
  институциите и държавата в тях. заплащане на труда;
    работна заплата.
6. Да познава правилата за работа с конфигурация на компютъра;
  компютър и да ползва програмни продукти. Да използва възможностите на устройства за въвеждане и съхраняване на данни;
  интернет и новите системи и технологии. съхраняване и намиране на информация;
    работа с програмни продукти за създаване на документи;
    работа с локални и глобални мрежи.
Отраслова задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионалното направление "Науки за Земята"
7. Да умее да разчита и работи с условни геоложки и топографски знаци;
  документация - проекти, чертежи, скици, схеми, карти, доклади. видове карти според мащаба, обхвата и специални;
    геоложки планове;
    геологотехнически наряд;
    геоложки доклад.
8. Да познава ендогенните и екзогенните произход на Земята;
  геоложки процеси. земни физични полета;
    външни обвивки на Земята;
    ендогенни и екзогенни геоложки процеси и продуктите на тяхната дейност.
9. Да умее да провежда мониторинг на фактори на замърсяване;
  състоянието на околната среда. механизми на замърсяване;
    видове наблюдения;
    качествени и количествени показатели;
    мерки за борба с геоложките процеси и явления;
    Закон за подземните богатства;
    Закон за опазване на околната среда;
    Закон за водите.
10. Да се справя със задачи на работното място, като осъществява свободна комуникация на чужд език. използване на професионална терминология на чужд език - елементарни думи и изрази, свързани с изпълнение на професионалните задачи.
Специфична за професията 443010 "Техник-геолог"
задължителна професионална подготовка
11. Да познава строежа на земната кора, вътрешен строеж на Земята;
  структурните форми и геоложките състав, възраст и строеж на земната кора;
  процеси и явления. ендогенни и екзогенни геоложки процеси и явления;
    развитие на земната кора;
    първични структурни форми;
    вторични структурни форми.
12. Да познава геоложките процеси, формиращи минералите и скалите в земната кора. ендогенни и екзогенни геоложки процеси и свързаното с тях минерало- и скалообразуване - етапи;
  Да умее да определя и разпознава минералите и скалите. форма на минералните и скалните находища;
    физични и химични свойства на минералите и скалите;
    структура на минералите;
    структура и текстура на скалите;
    диагностични белези на минералите и скалите.
13. Да умее да документира и взема образци и проби от сондажни и минни изработки. видове проучвателни изработки - минни и сондажни;
    геоложка документация - видове;
    елементи на геоложката документация;
    документиране на проучвателни изработки;
    съставяне на обобщена геоложка документация;
    видове опробвания;
    методи на опробването;
    технически средства на опробването;
    интервал на опробване в проучвателните изработки;
    описание, съхранение и обработка на пробите;
    представителност на опробването.
14. Да познава основните сондажни и минни сондаж и елементи на сондажа;
  дейности. методи и технологичен процес на сондиране;
    промиване на сондажите;
    сондови машини и съоръжения;
    аварии при сондирането;
    минни изработки;
    основни минни технологии и механизация;
    пробивно-взривни работи;
    рудничен крепеж;
    организация на работата при прокарване на минни изработки;
    рудничен транспорт и подем.
Специалност 4430101 "Геология и геофизика"
15. Да умее да извършва теренни наблюдения геоложки граници;
  и геоложко описание на скали и последователност на описанията;
  структури. методи на геоложкото картиране;
    нанасяне на разкрития върху топографска карта;
    вземане и съхранение на образци и проби;
    предназначение, устройство и работа с геоложки компас;
    движение по карта;
    определяне пространственото положение на пластовете;
    елементи на залягане на пластовете и геоложките структури;
    съставяне на скици и стратиграфски колонки;
    тектонски единици на територията на България;
    съставяне на геоложки профили;
    геоложки дневник
16. Да умее да определя възрастта на скалите. относителна и абсолютна геохронология;
    геохроноложка скала;
    литостратиграфски, биостратиграфски и хроностратиграфски единици;
    взимане на фосилни образци;
    палеонтоложки методи
17. Да умее да разпознава видовете полезни изкопаеми. генетични типове находища на полезни изкопаеми;
    структура и текстура на полезните изкопаеми;
    метални полезни изкопаеми;
    неметални полезни изкопаеми;
    каустобиолити;
    форма на минералните находища.
18. Да умее да провежда режимни химичен състав и свойства на флуидите;
  наблюдения при изпитване на хоризонти, физико-механични свойства на скалите;
  съдържащи флуиди. уреди и съоръжения за наблюдения на сондажи;
    видове режимни наблюдения.
19. Да познава земните физични полета. земни физични полета;
  Да умее да обслужва геофизичната полеви геофизични методи;
  апаратура в процеса на работа. сондажногеофизични методи;
    апаратура - приложение, обслужване и съхранение.
Специалност 4430102 "Хидрогеология и геотехника"
20. Да умее да извършва геоморфоложки и геоморфоложки форми на релефа;
  геоложки наблюдения и описания. кватернерни наслаги;
    геоложки компас - устройство и работа с него;
    движение по карта в открита и закрита местност;
    минерален и скален състав на земната кора;
    структура и текстура на скалите;
    физико-механични свойства на скалите;
    пластове, пукнатини, гънки, разломи;
    карст, карстови процеси;
    вземане и съхранение на образци и проби;
    последователност при извършване на описанията;
    геохроноложка таблица.
21. Да умее да извършва хидроложки и повърхностни и подземни води;
  хидрогеоложки наблюдения и описания. връзка между подземните и повърхностно течащите води;
    видове проучвателни изработки - кладенци, шахти, сондажи и др.;
    хидроложки параметри;
    хидрогеоложки параметри;
    нанасяне на обекти върху карта;
    последователност при извършване на описанията.
22. Да извършва наблюдение и сондаж, елементи на сондажа;
  документиране в процеса на конструкция и обзавеждане на сондажите;
  хидрогеоложкото и инженерногеоложкото видове филтри;
  сондиране. сондажен процес, режим на сондиране;
    промивна течност - параметри;
    скалоразрушаващи инструменти;
    шлам;
    сондажна ядка;
    документиране на шлам и сондажна ядка;
    подреждане и съхранение на сондажната ядка;
    хидрогеоложки режимни наблюдения и измервания в процеса на сондиране.
23. Да умее да избира прибори и уреди за воден поток;
  провеждане на хидроложки измервания. воден стоеж;
    реки и речни системи;
    скорост на речните течения;
    водосборна област;
    уреди и устройства за измерване на водния стоеж - предназначение, устройство, обслужване;
    основни уравнения на хидродинамиката;
    хидростатично налягане;
    воден баланс.
24. Да умее да избира прибори и уреди за подземни води - систематизация;
  извършване на хидрогеоложки измервания. физични свойства и химичен състав на подземните води;
    движение на подземните води - Закон на Дарси;
    основни филтрационни измервания;
    уреди и устройства за измерване на хидрогеоложките параметри - предназначение, устройство, обслужване;
    типове водосъбирателни съоръжения.
25. Да извършва документиране, опробване и състав и строеж на грунта;
  изпитания на грунта (скалния масив). свойства на грунта;
    склонови процеси и явления - срутища, сипеи, свлачища;
    инженерногеоложки процеси и явления при строителството;
    инженерногеоложки проучвателни изработки;
    инженерногеоложко опробване и документиране;
    полеви изследвания на грунта.
    инженерногеоложка апаратура.
     

5. Система за оценяване и удостоверяване
Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение е в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за системата за оценяване, издадена от министъра на образованието и науката (ДВ, бр. 37 от 2003 г.). При оценяването се определя степента на постигане на поставените цели на обучението.
Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.
5.1. Оценяване на междинно ниво
5.1.1. За оценяване по теория:
Слаб 2 - обучаваният не е овладял терминологията, не умее да представя усвоените знания;
Среден 3 - обучаваният е овладял терминологията, умее да представя усвоените знания;
Добър 4 - обучаваният разбира и умее да прилага усвоените знания в познати ситуации;
Много добър 5 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в нови ситуации;
Отличен 6 - обучаваният прилага усвоените знания в нови и проблемни ситуации, прави анализи, оценки и сравнява.
5.1.2. За оценяване по практика:
Слаб 2 - обучаваният не умее да прилага усвоени знания при изпълнение на практическо задание, не спазва правилата за безопасен труд по предварително дадени указания;
Среден 3 - обучаваният умее да прилага усвоените знания при изпълнение на поставена задача в позната ситуация, спазвайки правилата за безопасен труд по предварително дадени указания;
Добър 4 - обучаваният умее да осмисля и изпълни самостоятелно поставена практическа задача в нови условия, спазвайки правилата за безопасен труд по предварително дадени указания;
Много добър 5 - обучаваният умее да съставя план за работа, подбира методи за изпълнение на практическа задача в нови условия, спазвайки правилата за безопасен труд;
Отличен 6 - обучаваният умее да съставя план за работа; да разпредели работата между членовете на екипа, с които работи; да изпълни поставена практическа задача, спазвайки правилата за безопасен труд, както и да оцени качеството на работата на всеки член от екипа, включително самооценка.
5.1.3. При оценяване на обучение, организирано на модулен принцип, се разработва система за оценяване, която включва:
- описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;
- определяне на минималния брой точки, при който обучаваният се счита за издържал (обучаваният е овладял минималните знания и умения, необходими да продължи обучението му);
- определяне на критерии за оценяване на всяка задача от изпитването;
- въвеждане на коефициент на тежест за всяка изпитна процедура при оформяне на окончателната оценка;
- задаване на формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система.
5.1.4. Инструменти за оценяване - тест, практическо задание, устно изпитване, практически задачи и др. Тези инструменти трябва да се апробират и да отговарят на ДОИ за система на оценяване и ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Техник-геолог" - трета степен на професионална квалификация.
5.2. Оценяване на изхода
Държавните изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация са два - по теория на професията и по практика на професията, и се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията.
5.2.1. Изпит по теория
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на "Цели на обучението". Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка, са представени в табл. 3.

Таблица 3

Критерии Показатели Тежест
    (%)
1. Изпълнение знае теоретичните 80
на различни основи на  
дейности, извършваната  
свързани с геоложка дейност;  
геоложката познава  
дейност, работа технологичната  
с прибори и последователност  
устройства, при извършване на  
намиращи геоложки работи;  
приложение в знае приложението на  
геоложката приборите и  
практика устройствата за  
  регистриране на  
  параметрите, работи с  
  тях и ги съхранява;  
  синтезира усвоените  
  знания;  
  анализира и сравнява  
  различните методи;  
  избира най-оптимален  
  геоложки метод.  
2. Здравословно описва начините за 5
и безопасно оказване на първа  
упражняване на помощ на пострадал;  
изучаваната познава правилата за  
професия и безопасна работа на  
опазване на работното място и  
околната среда опазване на околната  
  среда;  
  знае опасните  
  ситуации в процеса  
  на работа и начините  
  за своевременно  
  реагиране  
3. Трудовоправни познава общите 10
знания и умения принципи на  
  трудовото  
  законодателство;  
  сравнява основните  
  форми и системите на  
  заплащане на труда;  
  познава документите  
  при кандидатстване и  
  назначаване на  
  работа  
4. Чуждоезикови разбира изрази и 5
знания и умения често употребявана  
  лексика, свързана с  
  рутинни задачи на  
  работното място  
  Общо 100

5.2.2. Изпит по практика
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа.
Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка, са представени в табл. 4.

Таблица 4

Критерии Показатели Тежест
    (%)
1. Изпълнение правилно реагира при 70
на дейности по изпълнение на  
специалността в задачата според  
съответствие с конкретните условия;  
нормативните умее да планира и  
изисквания организира работата си;  
  умее да анализира  
  извършената работа;  
  умее да представя  
  свършената работа;  
  умее да извършва  
  самооценка на  
  работата си.  
2. Здравословно не застрашава 15
и безопасно живота и здравето -  
упражняване на своите и на околните,  
изучаваната при изпълнение на  
професия и изпитното задание;  
опазване на умение за адекватно  
околната среда реагиране в критични  
  ситуации;  
  умение за оказване  
  на първа помощ на  
  пострадал при авария  
  на работното място  
  (наранявания, пожар  
  и др.).  
3. Организация умение за правилно 5
на работното разпределяне и  
време и на планиране на  
работното място работното време при  
  изпълнение на  
  дадена задача;  
  умее да организира  
  работното място;  
  почиства и подрежда  
  работното място.  
4. Знания, умение за работа с 10
умения за компютър;  
използването на създава текстови и  
информационна графични файлове;  
техника и познава и умее да  
технология използва  
  устройствата за  
  въвеждане,  
  съхранение и  
  извеждане на  
  информация;  
  познава новите  
  информационни  
  технологии.  
  Общо 100

5.3. Удостоверяване на професионалното образование и обучение
Завършеното професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Техник-геолог" се удостоверява с диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация.
Завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Техник-геолог" се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.
6. Изисквания към материалната база
Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, а по учебна практика - в специализирани лаборатории и при полеви условия извън учебната база.
6.1. Учебен кабинет
В учебен кабинет се провежда обучението по теория на професията.
6.1.1. Основно оборудване и обзавеждане: работно място на всеки обучаван - работна маса и стол; работно място на обучаващия - работна маса и стол, учебна дъска (черна или бяла) с подходящи маркери, шкафове, гладка свободна стена за окачване на табла, платно за прожектиране, шрайбпроектор, мултимедиен проектор, видеокасетофон, телевизор и други средства за обучение и дидактическа техника.
6.1.2. Учебни помагала: демонстрационни макети и модели, реални образци, онагледяващи табла, учебни видеофилми, програмни продукти и др.
6.2. Обучаващата институция трябва да разполага с база за учебна практика
Обучението по практика се осъществява и на терен при полеви условия извън учебната база.
6.2.1. Основно оборудване и обзавеждане
Оборудването и обзавеждането на базата за учебна практика за съответната специалност (материали, инструменти, прибори и машини) трябва да са съобразно точка 2 "Профил на професията", графа "Предмети и средства на труда".
Базата за учебна практика трябва да разполага със:
- определена открита и закрита площ за съхраняване на техниката;
- учебен сондаж;
- склад за съхраняване на инструментите.
За нормално протичане на учебния процес по практика е необходимо да се обезпечи: работно облекло, лични предпазни средства, медико-санитарни средства и средства за гасене на пожари.
6.2.2. Учебни помагала: мостри (демонстрационни макети) на съоръжения, изработки, оборудване, инструменти; схеми за устройството на наличните машини; диаграми, таблици, геологотехнически наряд, схеми на измервателни линии, образци на детайли и възли.
7. Изисквания към обучаващите
Професионалната подготовка по професията "Техник-геолог" се извършва от лица с образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" по специалности от професионални направления "Физически науки" и "Науки за Земята" от област на висше образование "Природни науки, математика и информатика" и от професионално направление "Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми" от област на висше образование "Технически науки" от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64 от 2002 г.) и съответстващи на учебните предмети (модули) от професионалната подготовка.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за усъвършенстване на професионалната квалификация.
8. Процедури за преглед и актуализиране на Държавното образователно изискване по професията "Техник-геолог" - трета степен на професионална квалификация
- апробиране на ДОИ в обучаващите институции по професията;
- текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ;
- ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост и промяна на нормативната база.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума