навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 14 ОТ 20 АПРИЛ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "МЕДИЦИНСКИ ОДИТ"

Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.34 от 4 Май 2010г., изм. ДВ. бр.83 от 22 Октомври 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.69 от 21 Август 2018г., отм. ДВ. бр.26 от 29 Март 2019г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменена с § 4 от заключителните разпоредби на Наредба № 1 от 26 март 2019 г. за условията и реда за извършване на проверки от Изпълнителна агенция "Медицински надзор" - ДВ, бр. 26 от 29 март 2019 г., в сила от 01.04.2019 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за извършване на проверки на лечебните заведения от Изпълнителна агенция "Медицински одит" ("агенцията").
(2) По реда на наредбата агенцията проверява дейността на всички физически и юридически лица, за които има данни, че осъществяват дейност в нарушение на Закона за здравето и на Закона за лечебните заведения.

Чл. 2. Целта на извършваните от агенцията проверки е осигуряване на достъпна и качествена медицинска помощ и защита правата на пациентите.


Чл. 3. При извършване на проверките служителите на Изпълнителна агенция "Медицински одит" се ръководят от принципите на независимост, обективност, добросъвестност, обоснованост и доказаност на констатациите.

Раздел II.
Условия и ред за извършване на проверките


Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2018 г.) (1) Изпълнителният директор на агенцията със заповед определя длъжностните лица от агенцията, които извършват проверките по чл. 1 и съставят актовете за установяване на административни нарушения.
(2) При извършване на проверките служителите се легитимират със служебни карти.

Чл. 4. Изпълнителна агенция "Медицински одит" извършва планови и извънредни проверки на лечебните заведения.


Чл. 5. (1) Плановите проверки могат да бъдат общи и тематични.
(2) Плановите проверки се извършват по шестмесечен план, утвърден от директора на агенцията.
(3) Планът се изготвя въз основа на направен от агенцията анализ на дейността на лечебните заведения.
(4) Планът съдържа наименованията на лечебните заведения, които ще бъдат обект на планови проверки през съответната година, вида, предмета и времето на извършване на проверките.
(5) Утвърденият план се публикува на официалната страница на агенцията в интернет поне 30 дни преди началото на съответното шестмесечие.


Чл. 6. (1) Извънредните проверки се извършват по преценка на изпълнителния директор на агенцията без предварително уведомяване на лечебното заведение.
(2) Извънредни проверки могат да се провеждат по искане на министъра на здравеопазването, по сигнали на граждани и други заинтересовани лица и организации.
(3) Изпълнителна агенция "Медицински одит" може да се самосезира и да извършва проверки при получена информация за здравни неблагополучия и/или нарушения при извършване на лечебната дейност.
(4) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2018 г.) В случаите, когато извънредната проверка е започнала по сигнал на граждани или други заинтересовани лица, проверката се извършва в срок до два месеца от постъпването на сигнала. При фактическа и/или правна сложност срокът може да бъде продължен от изпълнителния директор на агенцията, но с не повече от един месец, за което се уведомява подателят на сигнала.


Чл. 7. (1) Проверките се извършват от комисия в състав, определен със заповед на изпълнителния директор на агенцията, а в негово отсъствие - от заместник-директора на агенцията.
(2) Със заповедта по ал. 1 се определят и предметът, периодът на извършване на проверката, както и други обстоятелства, свързани с провеждането и.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2018 г.)

Чл. 8. (Доп. - ДВ, бр. 83 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2018 г.) В състава на комисиите по чл. 7, ал. 1 могат да участват по изключение и служители от Министерството на здравеопазването и регионалните здравни инспекции, предложени от министъра на здравеопазването или от директора на съответната регионална здравна инспекция.


Чл. 9. (1) В състава на комисиите по чл. 7, ал. 1 могат да участват и национални консултанти, външни експерти и медицински специалисти, които не работят в агенцията.
(2) За нуждите на осъществяваната контролна дейност агенцията може да възлага на национални консултанти, външни експерти и медицински специалисти да изготвят писмени становища по конкретен казус или по медицинска документация.
(3) За извършената дейност лицата по ал. 1 и 2 получават възнаграждения, чийто размер се определя със заповед на директора на агенцията.
(4) Преди всяка проверка членовете на комисията подписват декларация за липса на конфликт на интереси. Образецът на декларацията се утвърждава от изпълнителния директор на агенцията.
(5) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2010 г.) Националните консултанти участват в състава на комисиите по ал. 1 по изключение.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2018 г.) Изпълнителна агенция "Медицински одит" може да участва в извършване на съвместни проверки с Министерството на здравеопазването, Изпълнителната агенция по лекарствата, Изпълнителната агенция по трансплантация, регионалните здравни инспекции, Националната здравноосигурителна каса, както и с други държавни органи.


Чл. 11. Изпълнителна агенция "Медицински одит" е длъжна периодично да отправя покани към представителните организации за защита правата на пациентите да участват със свои представители като наблюдатели в извършваните от агенцията проверки.


Чл. 12. В рамките на извършвана проверка комисията по чл. 7 може да проследи пътя на пациента, както и всеки отделен случай на контакт между пациента и лечебното заведение.


Чл. 13. Проверките могат да се извършват по всяко време в лечебните заведения при спазване правата на пациентите.


Чл. 14. (1) Лицата, участващи в проверката, са длъжни да опазват информацията, представляваща служебна тайна, както всяка друга защитена от закона тайна, и да не разгласяват факти и обстоятелства, станали им известни при или по повод изпълнението на техните задължения.
(2) Лицата, участващи в проверките, подписват декларация за опазване на тайната и за неразгласяване на факти и обстоятелства по ал. 1.


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2018 г.) Изпълнителна агенция "Медицински одит" има право да получава периодично и при поискване информация от Националната здравноосигурителна каса и нейните териториални структури, Националния център по обществено здраве и анализи и доброволните здравноосигурителни дружества, която е необходима за извършване от страна на агенцията на анализ за състоянието и тенденциите за развитие на здравноосигурителната система, здравното състояние на населението и други въпроси, свързани с него.


Чл. 16. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2018 г.) За резултатите от всяка извършена проверка се съставя констативен протокол в срок до 10 дни от приключване на проверката. В случаите по чл. 9, ал. 2 срокът за съставяне на констативния протокол започва да тече от датата на получаване на писменото становище.
(2) Констативният протокол съдържа обект на проверката, факти и обстоятелства, установени при извършването на проверката, констатирани нарушения, ако има такива, други обстоятелства, свързани с проверката, както и препоръки към лечебното заведение при необходимост.
(3) Констативният протокол се изготвя в два екземпляра - по един за лечебното заведение и за агенцията.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2018 г.) Констативният протокол се подписва от лицата, включени в комисията по чл. 7, ал. 1, и се връчва на директора, съответно управителя на лечебното заведение, в срок до 3 дни от изготвянето му.
(5) Отказът на лицето да приеме протокола се удостоверява с подписа поне на един свидетел, като в протокола се отбелязват трите имена, ЕГН и адресът му. В този случай протоколът се смята за връчен на лечебното заведение.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2018 г.) Констативният протокол се връчва на директора, съответно на управителя на лечебното заведение, от лице, включено в комисията по чл. 7, ал. 1, или от длъжностно лице на съответната регионална здравна инспекция по седалището на лечебното заведение. Констативният протокол може да се изпрати на лечебното заведение по пощата с обратна разписка.
(7) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2018 г.) След връчване на констативния протокол направените констатации не могат да бъдат преразглеждани, изменяни или отменяни.

Чл. 17. В случай че в хода на извършваната проверка се установи административно нарушение, оправомощените длъжностни лица съставят актове за установяване на административни нарушения по реда на Закона за административните нарушения и наказания.


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2018 г.) (1) За нуждите на отчетността и контрола лицата, включени в комисията по чл. 7, ал. 1, представят отчет за извършената работа на изпълнителния директор на агенцията в срок до 5 дни от датата на връчване на констативния протокол.
(2) Отчетът не може да съдържа правни квалификации относно наличие на извършено нарушение, както и информация за последващи действия от административнонаказателен характер.
(3) В случаите, когато проверката е започнала по сигнал на граждани или други заинтересовани лица, изпълнителният директор на агенцията ги уведомява за резултатите от проверката в 7-дневен срок от връчване на констативния протокол.

Раздел III.
Сезиране на компетентни органи за констатирани нарушения


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2018 г.) В зависимост от вида и характера на констатираните нарушения по време на извършените проверки изпълнителният директор на агенцията прави мотивирани предложения до:
1. министъра на здравеопазването - за отнемане на разрешения за лечебна дейност на лечебни заведения по чл. 9 и чл. 10, т. 3, 4, 6 и 7 от Закона за лечебните заведения, които нарушават правата на пациента и не спазват утвърдените медицински стандарти;
2. министъра на здравеопазването - за налагане на административни наказания и прилагане на принудителни административни мерки в рамките на неговата компетентност;
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2018 г.) директора на регионалната здравна инспекция - за заличаване от регистъра на лечебни заведения по чл. 8 и чл. 10, т. 5 от Закона за лечебните заведения, които нарушават правата на пациента и не спазват утвърдените медицински стандарти;
4. съответния министър - за налагане на дисциплинарно наказание на директора на лечебното заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения;
5. ръководителя на лечебното заведение - за налагане на дисциплинарни наказания на съответните работници и служители.
(2) Към предложението по ал. 1 се прилага копие от констативния протокол от извършената проверка, както и други материали при необходимост.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2018 г.) Лицата по ал. 1, до които е направено предложението, са длъжни в 30-дневен срок да уведомят изпълнителния директор на агенцията за предприетите от тях мерки.


Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2018 г.) При констатиране на признак/признаци на извършено престъпление се прилага чл. 33, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. (1) В срок до 15 май 2010 г. директорът на агенцията утвърждава план на проверките на лечебните заведения до края на 2010 г.
(2) Утвърденият план по ал. 1 се публикува на официалната страница на агенцията в интернет.

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 116в, ал. 3 от Закона за здравето.


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума