навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № Із-1201 ОТ 1 ЮНИ 2010 Г. ЗА РЕДА ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ В СПЕЦИАЛНИТЕ ДОМОВЕ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ И В ТЕХНИТЕ ЗВЕНА И ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА ИМ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 52 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 30.06.2017 Г.)

Издадена от министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.11 от 7 Февруари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.57 от 27 Юли 2012г., изм. ДВ. бр.20 от 15 Март 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.34 от 3 Май 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.52 от 30 Юни 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се уреждат:
1. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2017 г., в сила от 30.06.2017 г.) редът за временно настаняване, престой и освобождаване на чужденци в специалните домове за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) и в техните звена, в гр. София и гр. Любимец при дирекция "Миграция" на Министерството на вътрешните работи (ДМ - МВР);
2. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г.) организацията и дейността на местата за настаняване по т. 1.

Чл. 2. (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.)


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) (1) Директорът на ДМ - МВР, подпомаган от заместник-директор, осъществява общото ръководство и контрола върху дейността на СДВНЧ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г.) Началникът на СДВНЧ непосредствено ръководи и контролира дейността на специалните домове за временно настаняване на чужденци.


Чл. 4. (1) (Предишен текст на чл. 4 - ДВ, бр. 57 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2017 г., в сила от 30.06.2017 г.)
(2) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2017 г., в сила от 30.06.2017 г.) Медицинското обслужване на настанените чужденци се осигурява от медицински служби на Медицинския институт на МВР.


Чл. 5. (1) Специалните домове за временно настаняване на чужденци се оборудват с необходимите технически системи за сигурност и други средства за физическа защита, пожарна и аварийна безопасност, охрана и контрол на сградите, помещенията и съоръженията към тях.
(2) Организацията на охраната на СДВНЧ се урежда със заповед на директора на ДМ - МВР.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) Финансовото обезпечаване на СДВНЧ се осигурява от бюджета на МВР.


Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.)


Чл. 8. Вътрешният ред в СДВНЧ се урежда с правилник, утвърден от директора на ДМ - МВР.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г.) Съответните районни управления (РУ) на МВР, на чиято територия са изградени местата за настаняване, оказват при необходимост помощ и съдействие на началника на СДВНЧ.

Раздел II.
Ред за приемане на чужденци в СДВНЧ, настаняване, престой и освобождаване (Загл. изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.)


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) В СДВНЧ се приемат и настаняват чужденци, на които е издадена заповед за:
1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2017 г., в сила от 30.06.2017 г.) налагане на принудителна административна мярка (ПАМ) по чл. 39а, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) и принудително настаняване в СДВНЧ по чл. 44, ал. 6 или 9 ЗЧРБ; и
2. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2017 г., в сила от 30.06.2017 г.) краткосрочно настаняване по чл. 44, ал. 13 ЗЧРБ.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2017 г., в сила от 30.06.2017 г.) При настаняване освен заповедите по ал. 1 се представят копия от необходимите документи по задържане на чужденеца съгласно правилника по чл. 8.


Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 11 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2017 г., в сила от 30.06.2017 г.) Фактическото настаняване в СДВНЧ се осъществява след съгласуване с директора или заместник-директора на ДМ - МВР или началника на отдел "СДВНЧ - София" или отдел "СДВНЧ - Любимец".


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2017 г., в сила от 30.06.2017 г.) Чужденците се представят за приемане и настаняване в СДВНЧ от полицейски органи на МВР, на които са възложени функциите по съпровождане на чужденците.

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2017 г., в сила от 30.06.2017 г.) Длъжностното лице от СДВНЧ или от Оперативен дежурен център (ОДЦ)/Оперативна дежурна част (ОДЧ) проверява редовността на необходимите документи за настаняване на чужденеца, посочени в правилника по чл. 8. След установяване на редовността им чужденецът се приема с приемно-предавателен протокол съгласно приложение № 1 или приложение № 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) Списъкът на необходимите документи по ал. 1 се определя с Правилника за вътрешния ред (ПВР).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2017 г., в сила от 30.06.2017 г.) Приемно-предавателните протоколи по ал. 1 се изготвят в три екземпляра от полицейския орган, съпровождащ чужденеца, като се подписват от него, длъжностното лице по ал. 1 и от чужденеца. Първият екземпляр от съответния протокол се прилага към личното дело на настанения, вторият се предоставя на съпровождащия полицейски орган, а третият - на чужденеца.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.)
(6) (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.)
(7) (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.)


Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 11 от 2012 г., отм. с Решение № 164 от 07.01.2016 г. на ВАС - ДВ, бр. 20 от 2016 г., в сила от 15.03.2016 г.)


Чл. 12б. (Нов - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) (1) Чужденецът подлежи на задължителен медицински преглед, резултатът от който се отразява в медицинска документация. При необходимост се извършва и хигиенно обслужване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г.) Медицинският преглед по ал. 1 се извършва от лекар или фелдшер от медицинската служба, разположена на територията на СДВНЧ, или от медицински специалисти от други структури на Медицинския институт на МВР. Копия от съставените медицински документи се представят за прилагане по личното дело на чужденеца.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г.) При необходимост от неотложно осигуряване на болнична или извънболнична специализирана медицинска помощ незабавно след настаняването му чужденецът се привежда в лечебно заведение.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 57 от 2012 г.)


Чл. 12в. (Нов - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2017 г., в сила от 30.06.2017 г.) При настаняване в СДВНЧ или в обособеното към него звено за краткосрочно настаняване се извършва проверка на личните вещи на чужденеца от полицейските органи на основанията, предвидени в ЗМВР.
(2) Проверка на личните вещи се извършва от полицейски служители от същия пол, за което се изготвя протокол в два екземпляра, който се подписва от служителите и лицето.
(3) Отказът на лицето да подпише протокола се удостоверява с подписите на двама свидетели.
(4) Екземпляр от протокола се връчва на лицето, а другият се прилага към личното дело на чужденеца.

Чл. 13. (1) (Доп. - ДВ, бр. 11 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2017 г., в сила от 30.06.2017 г.) При настаняването на чужденеца длъжностното лице съставя протокол в два екземпляра за носените от него лични вещи, пари и ценности, които се предават за съхранение. Протоколът се подписва от длъжностното лице, свидетел, извършилия проверката и от чужденеца, след което единият екземпляр му се връчва, а другият се прилага към личното му дело.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 11 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г.) При наличие на паспорт, други документи, удостоверяващи самоличността, или документ за пътуване длъжностното лице ги описва в отделен протокол и ги предава незабавно на служител от отдел "Противодействие на незаконната миграция" (ПНМ) при ДМ - МВР или служители по противодействие на незаконната миграция към съответния СДВНЧ. Копие от документите се прилага към личното дело на чужденеца.


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2017 г., в сила от 30.06.2017 г.) Длъжностно лице запознава чужденеца с правата и задълженията му съгласно правилника по чл. 8.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г.) В обособена част на легловия сектор се настаняват:
1. чужденци от различен пол;
2. семейства;
3. (отм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г.)
4. (нова - ДВ, бр. 52 от 2017 г., в сила от 30.06.2017 г.) ненавършили пълнолетие чужденци.
(3) (Отм. с Решение № 164 от 07.01.2016 г. на ВАС - ДВ, бр. 20 от 2016 г., в сила от 15.03.2016 г., отм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г.) При наличие на данни, че настанен чужденец представлява заплаха за сигурността на други настанени или с оглед осигуряване на личната му безопасност, чужденец/чужденци могат след писмено разпореждане от началника на СДВНЧ да се преместят в самостоятелно помещение.


Чл. 14а. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2012 г.) (1) Медицинското обслужване на настанените в СДВНЧ чужденци включва:
1. оказване на първична извънболнична медицинска помощ;
2. осъществяване на профилактична, рехабилитационна и хигиенно-противоепидемиологична дейност за поддържане и укрепване на физическото и психическото здраве на чужденците;
3. насочване за специализирана медицинска помощ или стационарно лечение в лечебни заведения за извънболнична или болнична помощ.
(2) Когато в медицинската служба няма условия за провеждане на необходимото лечение, както и при необходимост от извършване на консултативни прегледи или специализирани изследвания чужденците се насочват към лечебни заведения извън СДВНЧ.
(3) Охраната и транспортирането до лечебното заведение се организира и осъществява под ръководството на началника на СДВНЧ.
(4) В случаите на спешни състояния медицинска помощ на чужденеца се оказва от екипа за спешна медицинска помощ, обслужващ територията по местонахождение на СДВНЧ. До пристигането на екипа спрямо чужденеца се прилагат възможните животоспасяващи и животоподдържащи мерки.


Чл. 14б. (Нов - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г.) С настанения чужденец се провеждат беседи с психолог от Института по психология на МВР.

Чл. 15. На настанения в СДВНЧ чужденец се осигуряват:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 11 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2012 г.) легло и храна, както и вещи и предмети от първа необходимост съгласно норматив, определен със заповед на министъра на вътрешните работи;
2. естествено и изкуствено осветление, отопление и условия за поддържане на лична хигиена;
3. условия за ежедневен престой на открито;
4. възможност за среща с адвокати, роднини, близки и официални представители на съответните дипломатически и/или консулски представителства, представители на неправителствени организации;
5. възможност за лична кореспонденция;
6. възможност за получаване на пощенски пратки при спазване на изискванията за пощенската сигурност.


Чл. 16. (1) Настаненият в СДВНЧ чужденец:
1. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2017 г., в сила от 30.06.2017 г.) спазва правилата за вътрешния ред и изпълнява указанията на служителите, дадени по прилагане на правилника по чл. 8;
2. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г.) получава и съхранява предметите, необходими за престоя му в дома.
3. (доп. - ДВ, бр. 11 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2017 г., в сила от 30.06.2017 г.) Периодично и/или при получаване на данни за наличие на забранени вещи и предмети в помещенията, които се ползват от настанените, се извършва проверка. Списъкът на забранените предмети и вещи се определя с правилника по чл. 8.


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г., предишен текст на чл. 17, доп. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г., доп. - ДВ, бр. 52 от 2017 г., в сила от 30.06.2017 г.) При необходимост чужденец може да бъде преместван в друг СДВНЧ по искане на началник-отдел ПНМ след писмено разрешение на директора или заместник-директора на ДМ - МВР.
(2) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г., доп. - ДВ, бр. 52 от 2017 г., в сила от 30.06.2017 г.) В извънредни ситуации чужденец може да бъде преместен в друг СДВНЧ след устно разрешение на директора или заместник-директора на ДМ - МВР. В тези случаи се изготвя докладна записка от началник-отдел ПНМ или началника на съответния СДВНЧ, която се представя за писмена санкция от органа, който е дал разрешението.

Чл. 18. (1) За изпълнение на нормативно определените служебни задължения на съответните длъжностни лица се осигурява възможност за провеждане на срещи с настанения в СДВНЧ чужденец.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г.) С разрешение на началника на СДВНЧ чужденецът може да се среща с представители на правозащитни, религиозни или други организации и общности, регистрирани в страната. Проведените срещи се отразяват в дневника за свиждания на настанените чужденци.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) При постъпило в СДВНЧ искане от средствата за масово осведомяване за провеждане на среща с настанен чужденец тя се допуска след писмено уведомяване на директора на дирекция "Пресцентър и връзки с обществеността" - МВР.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2017 г., в сила от 30.06.2017 г.) Срещите по ал. 1, 2 и 3 се провеждат в рамките на установеното редовно работно време в местата за настаняване по ред, определен с правилника по чл. 8.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.)


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2017 г., в сила от 30.06.2017 г.) Когато настанен в СДВНЧ чужденец подаде молба за закрила по реда на Закона за убежището и бежанците (ЗУБ) пред длъжностно лице на ДМ - МВР, същата се изпраща незабавно на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ - МС) или на Администрацията на президента.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г.)


Чл. 20. Чужденецът се освобождава от СДВНЧ, когато:
1. (отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.)
2. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г.) е подадена молба за закрила по ЗУБ и не са налице основанията на чл. 44, ал. 12 ЗЧРБ;
3. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) административен съд отмени заповедта за принудително настаняване или определи освобождаване;
4. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г.) административен съд или органът, издал заповедта за настаняване в СДВНЧ, я отмени и издаде заповед за задължително ежеседмично явяване в териториална структура на МВР по местопребиваването му;
5. (отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.)
6. (доп. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г.) компетентният орган на МВР, издал заповедта за налагане на ПАМ по чл. 41 или 42 ЗЧРБ или съдът, я отмени на законово основание;
7. (нова - ДВ, бр. 11 от 2012 г.) е в изпълнение на ПАМ;
8. (нова - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г.) изтече установеният срок за настаняване в СДВНЧ;
9. (нова - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г.) възникне основание за законно пребиваване на територията на Република България;
10. (нова - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г.) е предаден на друг орган на държавна власт за цели, различни от изпълнението на наложени ПАМ по ЗЧРБ.

Чл. 20а. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2017 г., в сила от 30.06.2017 г.) Чужденецът се освобождава от звено за краткосрочно настаняване при СДВНЧ, когато:
1. е подал молба за закрила по ЗУБ;
2. административен съд отмени заповедта за краткосрочно настаняване;
3. административният орган, издал заповедта за краткосрочно настаняване, я оттегли, отмени или измени с друга;
4. възникне основание за законно пребиваване на територията на Република България;
5. е предаден на друг орган на държавна власт с оглед реализиране на негови законови правомощия;
6. при издаване на заповед по чл. 39а, ал. 1, т. 2 или 3 ЗЧРБ.


Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г.)

Чл. 22. (1) (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2017 г., в сила от 30.06.2017 г.) При освобождаване на чужденеца длъжностното лице от Оперативен дежурен център (ОДЦ) или Оперативна дежурна част (ОДЧ) отразява основанието за освобождаването му в регистъра по чл. 26, ал. 1, т. 1 или 2.


Чл. 23. (1) (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2017 г., в сила от 30.06.2017 г.) При освобождаване на чужденец от СДВНЧ с цел изпълнение на заповед по чл. 39а, ал. 1, т. 2 и 3 ЗЧРБ длъжностно лице от СДВНЧ или ОДЦ/ОДЧ изготвя приемно-предавателен протокол и предава чужденеца и съпровождащите го документи на полицейския орган, на когото е възложено изпълнението.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2017 г., в сила от 30.06.2017 г.) Полицейският орган, на когото е възложено изпълнението на заповедта по ал. 3, предава чужденеца и документите на съответния орган от граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП). За предаването се изготвя приемно-предавателен протокол или докладна записка, копие от които се предоставя на началника на СДВНЧ за прилагане към личното дело на чужденеца.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2017 г., в сила от 30.06.2017 г.) При освобождаване на чужденец от СДВНЧ или звено за краткосрочно настаняване към него във връзка с подадена молба по реда на ЗУБ длъжностното лице от СДВНЧ или ОДЦ/ОДЧ предава чужденеца и съпровождащите го документи на приемащия орган. За предаването на чужденеца се изготвя и подписва приемно-предавателен протокол.
(6) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2017 г., в сила от 30.06.2017 г.) При издаване на заповед по чл. 39а, ал. 1, т. 2 или 3 и чл. 44, ал. 6 или 9 ЗЧРБ по отношение на чужденец, настанен в звено за краткосрочно настаняване, същият се предава за настаняване в СДВНЧ с протокол (приложение № 3), подписан от длъжностното лице от СДВНЧ и чужденеца, като оригиналът се прилага към личното му дело.
(7) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2017 г., в сила от 30.06.2017 г.) При освобождаване на чужденец от СДВНЧ съответният началник изготвя докладна записка до директора на ДМ - МВР, като посочва:
1. основанието за освобождаване;
2. датата, на която е освободен чужденецът, и
3. ГКПП, през който чужденецът е напуснал Република България, когато основанието за освобождаването е изпълнение на заповед за ПАМ.


Чл. 23а. (Нов - ДВ, бр. 11 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г.)

Чл. 23б. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2017 г., в сила от 30.06.2017 г.) Всички действия по настаняването, престоя и освобождаването на чужденец от СДВНЧ се отразяват своевременно в съответните документи, посочени в тази наредба и правилника по чл. 8.

Раздел III.
Организация на дейността на специалните домове (Загл. изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.)


Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г.) На територията на СДВНЧ в зависимост от нуждите се обособяват следните сектори:
1. административен;
2. медицински;
3. леглови;
4. за хранене;
5. културно-занимателен;
6. стопански.
(2) Посочените в ал. 1 сектори се оборудват и обзавеждат в зависимост от предназначението им и от капацитета на дома.


Чл. 25. (1) Деловодната дейност в СДВНЧ се осъществява съгласно нормативните изисквания за организацията на тази дейност в МВР.
(2) Специалните домове за временно настаняване на чужденци ползват собствен печат и щемпели съгласно изискванията на Указа за печатите (обн., ДВ, бр. 69 от 1965 г.; изм., бр. 26 от 1988 г., бр. 11 и 47 от 1998 г., бр. 45 и 97 от 2002 г.).


Чл. 26. (1) (Доп. - ДВ, бр. 52 от 2017 г., в сила от 30.06.2017 г.) В специалните домове за временно настаняване на чужденци и обособените към тях звена за краткосрочно настаняване се водят:
1. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 52 от 2017 г., в сила от 30.06.2017 г.) регистър на настанените чужденци с наложена ПАМ;
2. (нова - ДВ, бр. 52 от 2017 г., в сила от 30.06.2017 г.) регистър на краткосрочно настанените чужденци;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 52 от 2017 г., в сила от 30.06.2017 г.) дневник за входяща и изходяща кореспонденция;
4. (отм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г., предишна т. 3 - ДВ, бр. 52 от 2017 г., в сила от 30.06.2017 г.)
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 52 от 2017 г., в сила от 30.06.2017 г.) дневник за свижданията на настанените чужденци и получените пощенски пратки;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 52 от 2017 г., в сила от 30.06.2017 г.) картотека с личните дела на настанените в дома чужденци;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 52 от 2017 г., в сила от 30.06.2017 г.) медицинска документация.
8. (нова - ДВ, бр. 11 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 52 от 2017 г., в сила от 30.06.2017 г.)
(2) В СДВНЧ се води и друга документация, утвърдена със съответните нормативни актове.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2017 г., в сила от 30.06.2017 г.) Директорът на ДМ - МВР по предложение на началника на отдел "СДВНЧ - София" и отдел "СДВНЧ - Любимец" със заповед утвърждава образците на регистрите и другите документи, които се водят в СДВНЧ.


Чл. 27. (1) (Предишен текст на чл. 27 - ДВ, бр. 52 от 2017 г., в сила от 30.06.2017 г.) За настанения в СДВНЧ чужденец се води лично дело, което съдържа:
1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2017 г., в сила от 30.06.2017 г.) заповед за връщане или за експулсиране;
2. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2017 г., в сила от 30.06.2017 г.) заповед за принудително настаняване на чужденеца в дома;
3. копие от документ за самоличност, ако притежава такъв;
4. приемно-предавателни протоколи за настаняване и освобождаване;
5. приемно-предавателни протоколи за личните вещи, пари и ценности;
6. медицински документи, констатиращи здравословното състояние на чужденеца, при приемането и освобождаването му от дома;
7. една снимка съгласно установения от Закона за българските лични документи и Правилника за издаване на българските лични документи, приет с ПМС № 13 от 2010 г. (ДВ, бр. 12 от 2010 г.), образец;
8. (нова - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г.) други документи, свързани с настаняването и престоя на чужденеца.
(2) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2017 г., в сила от 30.06.2017 г.) За настанения в обособеното звено за краткосрочно настаняване в СДВНЧ чужденец се води лично дело, което съдържа:
1. заповедта по чл. 44, ал. 13 ЗЧРБ;
2. документите по ал. 1, т. 4 - 8.
(3) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2017 г., в сила от 30.06.2017 г.) За чужденец, пребивавал в обособено звено за краткосрочно настаняване на чужденци и предаден за настаняване в СДВНЧ, се води едно лично дело.

Допълнителни разпоредби


§ 1. Тази наредба въвежда изискванията на Директива 2008/115 на Европейския парламент и Съвета от 16 декември 2008 г. относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки, за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (OB L 348/98 от 24 декември 2008 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 44, ал. 11 ЗЧРБ и отменя Наредба № I-13 от 2004 г. за реда за временно настаняване на чужденци, за организацията и дейността на специалните домове за временно настаняване на чужденци (обн., ДВ, бр. 12 от 2004 г.; изм., бр. 48 от 2007 г.).


§ 3. Правилниците за вътрешния ред в СДВНЧ се изготвят в едномесечен срок от издаването на тази наредба.


§ 4. (Доп. - ДВ, бр. 57 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на директора на ДМ - МВР, директора на Медицинския институт на МВР и директора на Института по психология на МВР.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Із-1201 ОТ 2010 Г. ЗА РЕДА ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ, ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СПЕЦИАЛНИТЕ ДОМОВЕ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ


(ОБН. - ДВ, БР. 34 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 03.05.2016 Г.)

§ 28. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Із-1201 ОТ 2010 Г. ЗА РЕДА ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ, ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СПЕЦИАЛНИТЕ ДОМОВЕ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ


(ОБН. - ДВ, БР. 52 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 30.06.2017 Г.)

§ 24. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 12, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 03.05.2016 г., предишно Приложение към чл. 12, ал. 3 - ДВ, бр. 52 от 2017 г., в сила от 30.06.2017 г.)

наименование на структурата и адрес

 

ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

 

Днес, ___ . ___ . 20___ г., след проверка редовността на необходимите за настаняване на чужденеца документи и отразяване в регистъра на СДВНЧ и на основание заповед рег. № ____________ по описа на _______________________ за принудително настаняване на чужденец в СДВНЧ към Дирекция "Миграция" приех/предадох лицето:

 

име на кирилица: ___________________ (пол)

име на латиница: ___________________ (пол)

 

роден на ___ . ___ . _________ г. в ___________________, гражданин на ___________________, без документи за самоличност.

 

Забележка. В случай че чужденецът притежава документ за самоличност, номерът и срокът на валидност се изписват.

 

ПРЕДАЛ:

.................................................

(подпис, фамилия)

ПРИЕЛ:

.................................................

(подпис, фамилия)

ЧУЖДЕНЕЦ:

.................................................

(подпис, фамилия)

Екз. № 1 за органа, предал лицето.

Екз. № 2 за СДВНЧ.

Екз. № 3 за чужденеца.

 


Приложение № 2 към чл. 12, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 52 от 2017 г., в сила от 30.06.2017 г.)

Наименование на структурата и адрес

 

ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

 

Днес, ___ .___ . 20___г., след проверка редовността на необходимите за настаняване на чужденеца документи и отразяване в регистъра на краткосрочно настанените чужденци при СДВНЧ и на основание заповед рег. № ________________________ по описа на _______________________ за краткосрочно настаняване на чужденец в обособено звено за краткосрочно настаняване при СДВНЧ към дирекция "Миграция" приех/предадох лицето:

 

име на кирилица: ___________________ (пол)

име на латиница: ___________________ (пол),

 

роден на ___ . ___ . _________г. в ___________________,

гражданин на ___________________, без документи за самоличност.

 

Забележка. В случай че чужденецът притежава документ за самоличност, номерът и срокът на валидност се изписват.

 

                                                                                             ПРЕДАЛ:

                                                                                             ................................................

                                                                                                     (подпис, фамилия)

                                                                                             ПРИЕЛ:

                                                                                             ...............................................

                                                                                                     (подпис, фамилия)

                                                                                             ЧУЖДЕНЕЦ:

                                                                                             ...............................................

                                                                                                      (подпис, фамилия)

 

Екз. № 1 за органа, предал лицето.

Екз. № 2 за СДВНЧ.

Екз. № 3 за чужденеца.


Приложение № 3 към чл. 23, ал. 6

(Ново - ДВ, бр. 52 от 2017 г., в сила от 30.06.2017 г.)

Наименование на структурата и адрес

 

ПРОТОКОЛ

 

Днес, ___ .___ . 20___г., на основание заповед рег. № ___________________________по описа на _____________________________ за принудително настаняване на чужденец в СДВНЧ към дирекция "Миграция" лицето:

 

име на кирилица: _____________________ (пол)

име на латиница: ______________________ (пол),

 

роден на ___ . ___ . _________г. в ___________________, гражданин на ___________________, без документи за самоличност,

е освободено от звено за краткосрочно настаняване в СДВНЧ и след отразяване в регистъра за настанените чужденци с наложена ПАМ е настанено в СДВНЧ.

 

                                                                               ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:

                                                                               ...........................................

                                                                                        (подпис, фамилия)

                                                                               ЧУЖДЕНЕЦ:

                                                                               ...........................................

                                                                                            (подпис, фамилия)Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума