навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ИНСТРУКЦИЯ № Із-2673 ОТ 10 НОЕМВРИ 2010 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ ОРГАНИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ПРИ ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ

Издадена от Министерството на вътрешните работи и Министерството на труда и социалната политика

Обн. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2010г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. (1) С тази инструкция се урежда редът за осъществяване на взаимодействие между органите на Министерството на вътрешните работи (МВР) и на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) при защита от домашно насилие.

(2) При осъществяване на взаимодействието си органите на МВР и МТСП се ръководят от своите правомощия по закон и от принципите за зачитане на най-добрия интерес на пострадалото лице и взаимна информираност.


Чл. 2. Взаимодействието по реда на тази инструкция не изключва съвместните действия на органите на МВР и МТСП, регулирани от други законови и подзаконови нормативни актове и споразумения, при защита от домашно насилие.


Чл. 3. Взаимодействието се осъществява чрез:

1. обмен на информация за:

а) постъпили молби за защита от домашно насилие;

б) изпълнение на мерки за защита;

в) създадени програми за превенция и защита от домашно насилие;

2. извършване на съвместни действия при защита от домашно насилие.


Раздел II.
Органи от МВР и МТСП, които си взаимодействат при защита от домашно насилие

Чл. 4. Органите на МВР, които осъществяват взаимодействие при защита от домашно насилие, са държавните служители от:

1. главни дирекции на МВР;

2. областни дирекции на МВР (ОДМВР) и Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР);

3. районни управления "Полиция" (РУП).


Чл. 5. Органите на МТСП, които осъществяват взаимодействие при защита от домашно насилие, са служители от:

1. Агенцията за социално подпомагане (АСП);

2. регионални дирекции за социално подпомагане (РДСП);

3. дирекции "Социално подпомагане" (ДСП).


Раздел III.
Обмен на информация

Чл. 6. (1) При поискване органите на МВР и структурите на АСП си предоставят взаимно информация за изпълнението на наложените мерки чрез структурите си по чл. 4 и 5, както следва:

1. органите на МВР предоставят информация за мерките по чл. 5, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Закона за защита от домашно насилие (ЗЗДН);

2. структурите на АСП предоставят информация за мерките по чл. 5, ал. 1, т. 4 и 6 ЗЗДН.

(2) Информацията по ал. 1 може да бъде поискана и предоставена от и на съответната структура на МВР и АСП по:

1. местоизвършването на акта на домашно насилие или опита към насилие;

2. постоянния или настоящия адрес на извършителя;

3. постоянния или настоящия адрес на пострадалото лице.


Чл. 7. (1) В началото на всяко шестмесечие РДСП предоставя на ОДМВР/СДВР информация за регистрираните доставчици на социални услуги, подходящи за лица, пострадали от домашно насилие, и развиващи дейност в района на териториалната им компетентност.

(2) Извън случаите по ал. 1, когато в съответния район бъде регистриран нов доставчик на социални услуги, подходящи за лица, пострадали от домашно насилие, РДСП предоставя в едномесечен срок на ОДМВР/СДВР информация за тях.

(3) Обменът на информацията по ал. 1 и 2 се осъществява от координатори, определени със заповед на директорите на ОДМВР/СДВР и РДСП.


Раздел IV.
Съвместни действия на служителите от МВР и МТСП

Чл. 8. (1) Директорът на ДСП незабавно уведомява органите на МВР по местоизвършване на всеки акт на домашно насилие или нарушение, свързано с неизпълнение на заповед за защита от домашно насилие.

(2) Органите на МВР предприемат необходимите действия съгласно Наказателно-процесуалния кодекс при:

1. нарушение, свързано с неизпълнение на заповед за защита от домашно насилие;

2. престъпление от общ характер.


Чл. 9. (1) Органите на МВР уведомяват директора на ДСП, когато в структурите на МВР бъде получен сигнал за домашно насилие над:

1. непълнолетно лице;

2. лице, поставено под запрещение;

3. лице с увреждания.

(2) Уведомяване се извършва и при получен сигнал за домашно насилие над малолетно лице.

(3) Уведомяването по ал. 1 и 2 се извършва незабавно след получаване на сигнала, включително по телефон и факс.


Чл. 10. (1) Органите на МВР и АСП осъществяват взаимодействието си по защита на деца от домашно насилие при постъпили сигнали непрекъснато и извън установеното работно време.

(2) В случаите по ал. 1, когато е необходимо да бъдат предприети съвместни действия извън определеното работно време, в почивни и в празнични дни, органите на АСП осигуряват участието на социален работник към ДСП.

(3) След предварителна проверка на сигнала социалният работник, на когото е възложен случаят, набелязва необходимите мерки в рамките на 24 часа.

(4) При необходимост работата по сигнала се планира съвместно с полицейски служител от РУП по местоизвършване на акта на домашно насилие.

(5) В случаите, при които полученият сигнал се отнася до дете, извършило и/или пострадало от акт на домашно насилие, в планираните действия от страна на МВР задължително участва и инспектор от Детска педагогическа стая.


Чл. 11. (1) Когато сигналът за извършен акт на домашно насилие се отнася до дете, органите на МВР уведомяват ДСП по настоящия адрес на детето.

(2) Във всеки един отдел "Закрила на детето" (ОЗД) при ДСП началникът на отдела определя отговорен социален работник, който извършва проверката на сигнала до 24 часа от постъпването му.


Чл. 12. (1) Когато бъде издадено направление за ползване на социални услуги на лице, пострадало от домашно насилие, или заповед за настаняване по реда на Закона за закрила на детето в кризисен център или звено "Майка и бебе", директорът на ДСП уведомява РУП по:

1. местонахождение на кризисния център или звеното "Майка и бебе";

2. постоянния или настоящия адрес на пострадалото лице.

(2) При получаване на информация от доставчик на социална услуга за настанени лица, пострадали от домашно насилие, директорът на ДСП уведомява РУП по:

1. местонахождение на кризисния център или звеното "Майка и бебе";

2. постоянния или настоящия адрес на пострадалото лице.

(3) Уведомяването по ал. 1 и 2 се извършва незабавно, когато:

1. има данни за непосредствена опасност за живота на настанените лица;

2. лицето, пострадало от домашно насилие, е бременна жена или майка на дете, ненавършило 3 години, и е в риск да изостави детето си.


Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази инструкция "настоящ адрес на дете" е адресът, на който детето пребивава.


Заключителни разпоредби

§ 2. Инструкцията се издава на основание чл. 5 от Правилника за прилагане на Закона за защита от домашно насилие (ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 15.06.2010 г.).Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума