навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 308 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА И НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО IV КЛАС

В сила от 30.12.2010 г.

Обн. ДВ. бр.102 от 30 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.62 от 12 Юли 2013г., отм. ДВ. бр.81 от 10 Октомври 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменено с параграф единствен, т. 2 от заключителните разпоредби на Постановление № 219 от 5 септември 2017 г. за приемане на Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищно образование - ДВ, бр. 81 от 10 октомври 2017 г., в сила от 14.10.2017 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. С постановлението се урежда осигуряването и разпределението на целеви средства от държавния бюджет за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и на учениците от I до IV клас в държавните и общинските детски градини и училища.

Чл. 2. (1) Средствата по чл. 1 се предоставят за следните дейности:
1. осигуряване на закуска, мляко, зеленчуци и/или плодове на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата, както и на учениците от I до IV клас;
2. подпомагане на обедното хранене на учениците от I до IV клас в държавните и общинските училища, обхванати в целодневна организация на учебния ден.
(2) Средствата по ал. 1 могат да се предоставят и за допълване на средствата, осигурени за подпомагане на храненето на учениците, обхванати от Постановление № 84 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища (обн., ДВ, бр. 29 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 51, 79 и 87 от 2009 г. и бр. 3, 12 и 97 от 2010 г.) и Постановление № 186 на Министерския съвет от 2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от I клас в държавните и общинските училища (ДВ, бр. 71 от 2010 г.).


Чл. 3. (1) За всяка бюджетна година Министерският съвет определя размера на средствата за подпомагане на храненето на едно дете и на един ученик като основа за разпределение на средствата по първостепенните разпоредители с бюджетни кредити.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Министърът на образованието и науката може да предложи диференциране на средствата за едно дете или ученик в зависимост от обективните социално-икономически характеристики на общината.
(3) За всяка бюджетна година средствата по чл. 2, ал. 1 се предоставят на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, финансиращи детските градини и училищата, в зависимост от броя на децата от подготвителните групи и на учениците от І до ІV клас към 15 септември на предходната бюджетна година.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Информация за разчетените средства за всяка бюджетна година, разпределени по първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, се публикува на електронната страница на Министерството на образованието и науката в срок до 10 декември на предходната бюджетна година.


Чл. 4. (1) Детските градини и училищата получават средствата за подпомагане на храненето въз основа на заявка по образец съгласно приложението до съответния първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, подадена след публикуване на информацията по чл. 3, ал. 4, но не по-късно от 15 декември на предходната бюджетна година.
(2) Разпределението на разчетените средства за всяка бюджетна година по детските градини и училищата се извършва до 31 декември на предходната бюджетна година. Разпределението се извършва от комисия, определена от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити, в която участват и директори на детски градини и училища.
(3) Въз основа на фактическия брой на децата и учениците, посочен в заявките, комисията разпределя пълния размер на средствата, разчетени за съответния първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.
(4) За едно дете или ученик се предоставят средства само за една от дейностите по чл. 2, ал. 1.


Чл. 5. При промяна в броя на децата или учениците в детските градини и училищата, които получават средства по реда на постановлението, първостепенният разпоредител с бюджетни кредити може да извърши съответните корекции за периода 15 септември - 31 декември на текущата бюджетна година.


Чл. 6. (1) За получените и изразходваните средства по реда на постановлението се води аналитична счетоводна отчетност.
(2) Подпомагане на храненето получават само присъстващите в подготвителните групи деца и присъстващите в клас ученици.
(3) Неизразходваните средства по реда на постановлението в края на годината остават в преходен остатък по бюджетите на училищата и детските градини при запазване на целевия им характер.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. (1) Информацията по чл. 3, ал. 4 за бюджетната 2011 г. се публикува в 3-дневен срок от влизане в сила на постановлението.
(2) Разпределението на средствата по чл. 4 за 2011 г. се извършва в срок до 15 дни след публикуване на информацията по ал. 1.


§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 34, ал. 3 от Закона за народната просвета и чл. 6, т. 2 от Закона за нормативните актове.


§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на министъра на финансите.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 8 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 03.07.2013 Г.)

§ 46. В Постановление № 308 на Министерския съвет от 2010 г. за осигуряване и разпределение на средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от I до IV клас (ДВ, бр. 102 от 2010 г.) навсякъде думите "образованието, младежта и науката" се заменят с "образованието и науката".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 91. Постановлението влиза в сила от 3 юли 2013 г.


Приложение към чл. 4, ал. 1Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума