навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 6 ЯНУАРИ 2011 Г. ЗА СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

В сила от 14.01.2011 г.

Обн. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.15 от 18 Февруари 2011г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Преобразува съществуващите регионални центрове по здравеопазване и регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве в регионални здравни инспекции съгласно приложението.

(2) Регионалните здравни инспекции са второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването със седалище населеното място - административен център на областта, и с предмет на дейност: осъществяване и организиране на държавната здравна политика на територията на съответната област.

(3) Дейността, имуществото, архивът, правата и задълженията на преобразуваните регионални центрове по здравеопазване и регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве се поемат от съответните регионални здравни инспекции.


Чл. 2. (1) Директорите на регионалните здравни инспекции, назначени съгласно § 93, ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето (ДВ, бр. 98 от 2010 г.), в 7-дневен срок от назначаването им утвърждават длъжностните разписания на инспекциите в съответствие с определената с правилника по чл. 10, ал. 3 от Закона за здравето численост на персонала.

(2) В срок до 7 дни от утвърждаването на длъжностните разписания на регионалните здравни инспекции директорите по ал. 1 уреждат трудовите и служебните правоотношения на работниците и служителите от преобразуваните регионални центрове по здравеопазване и регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 87а от Закона за държавния служител и в съответствие с определените в правилника по ал. 1 функции и численост.

(3) Трудовите и служебните правоотношения на работниците и служителите от преобразуваните регионални центрове по здравеопазване и регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве извън случаите по ал. 2 се уреждат при условията и по реда на чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда и чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния служител.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г.) Общата численост на персонала на регионалните здравни инспекции е 3005 щатни бройки.


Заключителни разпоредби

§ 1. В Постановление № 256 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 88 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2009 г. и бр. 27 и 64 от 2010 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 2, ал. 2:

а) точка 4 се изменя така:

"4. директорите на регионалните здравни инспекции;"

б) точка 5 се отменя.

2. В приложението към чл. 2, ал. 2, т. 9 и ал. 3:

а) ред 4 се изменя така:

"4. Регионални здравни инспекции 3459";

б) ред 5 се заличава.


§ 2. В Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването, приет с Постановление № 256 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 88 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2009 г. и бр. 55 от 2010 г.), се правят следните изменения:

1. В чл. 14:

а) в ал. 2:

аа) в т. 1 накрая се добавя "по чл. 15 от Закона за здравето";

бб) точки 3 и 4 се отменят;

б) в ал. 3:

аа) в т. 1 думите "регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве" се заменят с "регионалните здравни инспекции при осъществяване на правомощията си по ал. 2";

бб) в т. 3 след думите "здравен контрол към" се добавя "Министерството на правосъдието".

2. В чл. 29 т. 11 се изменя така:

"11. координира дейността на регионалните здравни инспекции с изключение на дейностите по чл. 14, ал. 2;".

3. В чл. 33, т. 11 думите "регионалните центрове по здравеопазване" се заменят с "регионалните здравни инспекции".

4. В чл. 36, т. 10 думите "регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве, регионалните центрове по здравеопазване" се заменят с "регионалните здравни инспекции".


§ 3. В Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с Постановление № 83 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 34 от 2010 г.), се правят следните изменения:

1. В чл. 2 думите "регионалните центрове по здравеопазване (РЦЗ)" се заменят с "регионалните здравни инспекции (РЗИ)".

2. В приложение № 1 към чл. 7, ал. 1 думите "ДО ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ" се заменят с "ДО ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНАТА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ".

3. В приложение № 3 към чл. 7, ал. 1 думите "Директор на Регионалния център по здравеопазване" се заменят с "Директор на регионалната здравна инспекция".

4. Навсякъде в правилника абревиатурата "РЦЗ" се заменя с "РЗИ".


§ 4. В чл. 21, ал. 3 от Правилника за устройството и дейността на лечебните заведения към Министерството на правосъдието, приет с Постановление № 159 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2003 г.; изм., бр. 1 от 2005 г.), думите "регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве" се заменят с "регионална здравна инспекция".


§ 5. В чл. 17, ал. 2 от Правилника за устройството и дейността на многопрофилните транспортни болници към Министерството на транспорта, приет с Постановление № 163 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 13 от 2003 г. и бр. 1 и 96 от 2005 г.), думите "регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ)" се заменят с "регионалната здравна инспекция".


§ 6. В чл. 3 от Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по лекарствата, приет с Постановление № 169 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 52 от 2009 г.; изм., бр. 69 от 2009 г.), се правят следните изменения:

1. Алинея 2 се изменя така:

"(2) Агенцията координира дейността си с регионалните здравни инспекции в областта на контрола върху лекарствените продукти и за осъществяване на контрол по реда на ЗККК."

2. Алинея 3 се отменя.


§ 7. В чл. 12, т. 11 от Устройствения правилник на Изпълнителна агенция "Медицински одит", приет с Постановление № 287 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2010 г.), думите "регионалните центрове по здравеопазване" се заменят с "регионалните здравни инспекции".


§ 8. В чл. 14, ал. 3, т. 1 от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към Министерския съвет, приет с Постановление № 351 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 36 от 2007 г., бр. 53 от 2008 г. и бр. 78 от 2009 г.), думите "регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве" се заменят с "регионалната здравна инспекция".


§ 9. В Наредбата за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите, приета с Постановление № 283 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 97 от 2010 г.), се правят следните изменения:

1. В приложението към чл. 2, ал. 1 думите "Регионален център по здравеопазване" се заменят с "Регионална здравна инспекция".

2. Навсякъде в наредбата думите "регионалния център по здравеопазване" се заменят с "регионалната здравна инспекция".


§ 10. В чл. 4 от Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места, приета с Постановление № 165 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 68 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2005 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 45 и 79 от 2009 г. и бр. 5 от 2010 г.), думите "регионалните центрове по здравеопазване" се заменят с "регионалните здравни инспекции".


§ 11. В чл. 9, ал. 3 от Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 65 от 2008 г.), думите "регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ)" се заменят с "регионална здравна инспекция".


§ 12. В чл. 5, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, приета с Постановление № 216 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 76 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 3 и 78 от 2005 г. и бр. 60 от 2008 г.), думите "регионалните центрове по здравеопазване" се заменят с "регионалните здравни инспекции".


§ 13. В чл. 4 от Наредбата за условията и реда за провеждане на граничен здравен контрол на Република България, приета с Постановление № 274 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2006 г.; изм., бр. 37 от 2008 г.), думите "регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ)" се заменят с "регионалните здравни инспекции".


§ 14. В Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление № 87 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 36 от 2010 г.), се правят следните изменения:

1. В чл. 44 думите "Регионалния център по здравеопазване - София" се заменят с "Регионалната здравна инспекция - София".

2. В чл. 56, ал. 2 абревиатурата "РЦЗ" се заменя с "регионалната здравна инспекция".

3. В чл. 60, ал. 3 думите "регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве" се заменят с "регионална здравна инспекция".


§ 15. В чл. 10 от Наредбата за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване, приета с Постановление № 2 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 5 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2006 г. и бр. 79 от 2008 г.), думите "регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве" се заменят с "регионалните здравни инспекции".


§ 16. В чл. 2 от Тарифата за таксата, която се събира за регистриране на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, приета с Постановление № 7 на Министерския съвет от 2005 г. (ДВ, бр. 9 от 2005 г.), думите "регионалните центрове по здравеопазване" се заменят с "регионалните здравни инспекции".


§ 17. В Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето, приета с Постановление № 242 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 83 от 2007 г.; изм., бр. 39 и 101 от 2010 г.), чл. 18 се отменя.


§ 18. В чл. 3, ал. 1 от Постановление № 242 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето (ДВ, бр. 83 от 2007 г.), думите "регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве" се заменят с "регионалните здравни инспекции".


§ 19. В чл. 10, ал. 6 от Постановление № 25 на Министерския съвет от 2009 г. за създаване на Център "Фонд за асистирана репродукция" (ДВ, бр. 13 от 2009 г.) думите "регионалните центрове по здравеопазване" се заменят с "регионалните здравни инспекции".


§ 20. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


§ 21. Постановлението се приема на основание § 93, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето (ДВ, бр. 98 от 2010 г.).


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2011 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 18.02.2011 Г.)


§ 15. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 1, ал. 1


Съществуващи регионални центрове по Регионални здравни
по здравеопазване и регионални инспекции за инспекции
ред опазване и контрол на общественото здраве  
1 2 3
1. Регионален център по здравеопазване - Регионална здравна
  Благоевград инспекция - Благоевград
  Регионална инспекция за опазване и контрол на  
  общественото здраве - Благоевград  
2. Регионален център по здравеопазване - Бургас Регионална здравна
  Регионална инспекция за опазване и контрол на инспекция - Бургас
  общественото здраве - Бургас  
3. Регионален център по здравеопазване - Варна Регионална здравна
  Регионална инспекция за опазване и контрол на инспекция - Варна
  общественото здраве - Варна  
4. Регионален център по здравеопазване - Велико Регионална здравна
  Търново инспекция - Велико
  Регионална инспекция за опазване и контрол на Търново
  общественото здраве - Велико Търново  
5. Регионален център по здравеопазване - Видин Регионална здравна
  Регионална инспекция за опазване и контрол на инспекция - Видин
  общественото здраве - Видин  
6. Регионален център по здравеопазване - Враца Регионална здравна
  Регионална инспекция за опазване и контрол на инспекция - Враца
  общественото здраве - Враца  
7. Регионален център по здравеопазване - Регионална здравна
  Габрово инспекция - Габрово
  Регионална инспекция за опазване и контрол на  
  общественото здраве - Габрово  
8. Регионален център по здравеопазване - Добрич Регионална здравна
  Регионална инспекция за опазване и контрол на инспекция - Добрич
  общественото здраве - Добрич  
9. Регионален център по здравеопазване - Регионална здравна
  Кърджали инспекция - Кърджали
  Регионална инспекция за опазване и контрол на  
  общественото здраве - Кърджали  
10. Регионален център по здравеопазване - Регионална здравна
  Кюстендил инспекция - Кюстендил
  Регионална инспекция за опазване и контрол на  
  общественото здраве - Кюстендил  
11. Регионален център по здравеопазване - Ловеч Регионална здравна
  Регионална инспекция за опазване и контрол на инспекция - Ловеч
  общественото здраве - Ловеч  
12. Регионален център по здравеопазване - Регионална здравна
  Монтана инспекция - Монтана
  Регионална инспекция за опазване и контрол на  
  общественото здраве - Монтана  
13. Регионален център по здравеопазване - Регионална здравна
  Пазарджик инспекция - Пазарджик
  Регионална инспекция за опазване и контрол на  
  общественото здраве - Пазарджик  
14. Регионален център по здравеопазване - Перник Регионална здравна
  Регионална инспекция за опазване и контрол на инспекция - Перник
  общественото здраве - Перник  
15. Регионален център по здравеопазване - Плевен Регионална здравна
  Регионална инспекция за опазване и контрол на инспекция - Плевен
  общественото здраве - Плевен  
16. Регионален център по здравеопазване - Регионална здравна
  Пловдив инспекция - Пловдив
  Регионална инспекция за опазване и контрол на  
  общественото здраве - Пловдив  
17. Регионален център по здравеопазване - Регионална здравна
  Разград инспекция - Разград
  Регионална инспекция за опазване и контрол на  
  общественото здраве - Разград  
18. Регионален център по здравеопазване - Русе Регионална здравна
  Регионална инспекция за опазване и контрол на инспекция - Русе
  общественото здраве - Русе  
19. Регионален център по здравеопазване - Регионална здравна
  Силистра инспекция - Силистра
  Регионална инспекция за опазване и контрол на  
  общественото здраве - Силистра  
20. Регионален център по здравеопазване - Сливен Регионална здравна
  Регионална инспекция за опазване и контрол на инспекция - Сливен
  общественото здраве - Сливен  
21. Регионален център по здравеопазване - Смолян Регионална здравна
  Регионална инспекция за опазване и контрол на инспекция - Смолян
  общественото здраве - Смолян  
22. Регионален център по здравеопазване - София Столична регионална
  Столична регионална инспекция за опазване и здравна инспекция
  контрол на общественото здраве  
23. Регионален център по здравеопазване - Регионална здравна
  Софийска област инспекция - Софийска
  Регионална инспекция за опазване и контрол на област
  общественото здраве - Софийска област  
24. Регионален център по здравеопазване - Стара Регионална здравна
  Загора инспекция - Стара
  Регионална инспекция за опазване и контрол на Загора
  общественото здраве - Стара Загора  
25. Регионален център по здравеопазване - Регионална здравна
  Търговище инспекция - Търговище
  Регионална инспекция за опазване и контрол на  
  общественото здраве - Търговище  
26. Регионален център по здравеопазване - Регионална здравна
  Хасково инспекция - Хасково
  Регионална инспекция за опазване и контрол на  
  общественото здраве - Хасково  
27. Регионален център по здравеопазване - Шумен Регионална здравна
  Регионална инспекция за опазване и контрол на инспекция - Шумен
  общественото здраве - Шумен  
28. Регионален център по здравеопазване - Ямбол Регионална здравна
  Регионална инспекция за опазване и контрол на инспекция - Ямбол
  общественото здраве - Ямбол  Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума