навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ

В сила от 11.02.2011 г.
Приета с ПМС № 26 от 03.02.2011 г.

Обн. ДВ. бр.13 от 11 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.85 от 28 Октомври 2016г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Чл. 1. За издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост се събират следните такси:
1. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2016 г.) за обикновена услуга в срок от 7 работни дни - 10 лв. за всеки имот;
2. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2016 г.) за бърза услуга в срок до 3 работни дни - 15 лв. за всеки имот;
3. (отм. - ДВ, бр. 85 от 2016 г.)
Чл. 2. За издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността се събират следните такси:
1. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2016 г.) за обикновена услуга в срок от 7 работни дни - 15 лв. за всеки имот;
2. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2016 г.) за бърза услуга в срок до 3 работни дни - 22,50 лв. за всеки имот;
3. (отм. - ДВ, бр. 85 от 2016 г.)

Чл. 3. За издаване на удостоверение, че имотът е отписан от актовите книги на имотите - държавна собственост, се събират следните такси:
1. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2016 г.) за обикновена услуга в срок 7 работни дни - 10 лв.;
2. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2016 г.) за бърза услуга в срок до 3 работни дни - 15 лв.;
3. (отм. - ДВ, бр. 85 от 2016 г.)


Чл. 4. (1) Таксата за издаване на удостоверение се заплаща при подаване на искането.
(2) Срокът за издаване на удостоверението започва да тече от деня, следващ датата на завеждане на искането, комплектувано с документи, необходими за извършване на исканата услуга и за платената такса. Срокът изтича в края на работното време на последния ден от срока.
(3) Когато искането не е комплектувано със съответните документи, срокът по ал. 1 започва да тече от датата на отстраняване на непълнотите или нередовностите.
(4) Таксите постъпват по бюджета на съответния държавен орган или бюджетна организация, извършваща услугата.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Тарифата се одобрява на основание чл. 82а, ал. 1 от Закона за държавната собственост.

Преходни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267 ОТ 21 ОКТОМВРИ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 85 ОТ 2016 Г.)

§ 4. (1) Процедурите, започнали преди влизането в сила на това постановление, се довършват в досегашните срокове.
(2) Начало на процедурата по ал. 1 е датата, на която заинтересованото лице е направило искане за издаване на удостоверение пред компетентния орган.

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума