навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 10 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ОТ ФЕРМЕРИ И СОБСТВЕНИЦИ НА ГОРИ" ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.

В сила от 11.10.2011 г.
Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.79 от 11 Октомври 2011г., изм. ДВ. бр.1 от 6 Януари 2015г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Чл. 2. Подпомага се използването на консултантски услуги от фермери и собственици на гори за постигане на целите на мярката:
1. подкрепа на земеделските стопани и собствениците на гори за подобряване устойчивото управление на техните стопанства чрез използването на консултантски услуги;
2. подпомагане на земеделските стопани по въпросите на управлението на земята и на стопанствата и определяне на необходимите подобрения във връзка със законоустановените изисквания за управление и с условията за поддържането на земята в добро земеделско и екологично състояние, посочени в глава 1 на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение на регламенти (EО) № 1290/2005, (EО) № 247/2006, (EО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003 (L ОВ, бр. 30 от 31 януари 2009 г.), и във връзка със стандартите на Европейския съюз, отнасящи се до безопасността на труда;
3. подкрепа на земеделските стопани и собствениците на гори за повишаване на конкурентоспособността на стопанствата, адаптиране и подобряване на производствената дейност чрез оценка и предоставяне на консултантска помощ за устойчиво управление и за рационално използване на възможностите за финансова помощ чрез различните инструменти на Общата селскостопанска политика.

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ

Раздел I.
Обхват на дейностите


Чл. 3. (1) Финансовата помощ се отпуска с цел подпомагане на земеделските стопани и собствениците на гори за посрещане на нарастващите разходи за консултантски услуги и подобряване на общата производителност на техните стопанства.
(2) Консултантски услуги за целите на тази наредба са комплект от консултации, които обхващат оценка, предоставяне на информация и съвети, предоставени на земеделския стопанин или собственик на гори от доставчик на консултантски услуги, определен като консултант, който е вписан в Регистъра на консултантите по чл. 32, ал. 4 към Министерството на земеделието и храните.
(3) В рамките на две календарни години считано към годината на подаване на предходното одобрено по реда на тази наредба заявление за подпомагане един земеделски стопанин или собственик на гори може да получи безвъзмездна финансова помощ за максимум един комплект консултации.


Чл. 4. (1) Задължителните консултантски услуги (Група А), включени в комплекта от консултации за кандидатите по чл. 13, ал. 1, включват следните дейности:
1. минимума консултантски услуги съгласно чл. 24 на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 277, 21.10.2005 г.) (Регламент (ЕО) 1698/2005) относно оценка на стопанството и установяване на подобрения във връзка със:
а) законоустановените изисквания за управление и условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, предвидени в членове 5 и 6 от Регламент (EО) № 73/2009 и приложения II и IІІ към него;
б) стандарти за безопасност на труда, основани на законодателството на Европейския съюз;
2. най-малко едно посещение на стопанството, което е свързано с изготвянето на оценка на стопанството, свързана с минимума, посочен в т. 1.
(2) Допълнителните консултантски услуги по избор от фермера (Група Б), включени в комплекта от консултации за кандидатите по чл. 13, ал. 1, могат да обхващат един или повече от следните компоненти:
1. компонент Б1 се състои от консултации по управлението на стопанството, които могат да включват:
а) разработване на маркетингов анализ на базата на заявени потребности на фермера с цел да се определи как да се подобри общото икономическото състояние на стопанството (общата производителност на стопанството), включително съвети за диверсификация на земеделските дейности, където е приложимо; предоставяне на съвети относно организацията и управлението на стопанството; изисквания за водене на счетоводство в областта на земеделието;
б) възможности за участие на фермера в организации на производители;
2. компонент Б2 се състои от специфични консултации в областта на растениевъдството и/или животновъдството, които могат да включват:
а) технологии за производство в растениевъдството (включително изготвяне на технологични карти, сеитбооборот, съвети за обработка на почвата, прибиране и съхранение на продукцията);
б) препоръки за торене (включително вземане на почвени проби, почвени анализи, определяне на торови норми и срокове за торене, начини за съхранение на торовете);
в) препоръки за водене на растителнозащитни мероприятия (включително използване на инсектициди, фунгициди, хербициди, биопрепарати и др.);
г) препоръки за напояване/отводняване (включително избор на начин за напояване, поливен режим, поливни норми, водоспестяващи и екологосъобразни технологии и техники за напояване);
д) технологии за отглеждане на животните (включително избор на видове животни, подходящи породи, системи за отглеждане и хранене);
е) ветеринарномедицински въпроси (включително стопанско значими заболявания при животните, стандарти за хигиена);
3. компонент Б3 се състои от консултации, които се предоставят на кандидати и/или одобрени за подпомагане по мярка 214 "Агроекологични плащания" от ПРСР за:
а) да им се съдейства в избора на най-подходящите направления или комбинация от направления за техните стопанства;
б) да бъде оказана подкрепа за успешна подготовка на първоначалните документи за кандидатстване за отделни агроекологични пакети по мярката;
в) осигуряване на съветнически услуги по време на изпълнение на агроекологичния ангажимент с цел подпомагане в разбирането и правилното прилагане на установените изисквания за управление.


Чл. 5. Финансовата подкрепа за използване на консултантски услуги по чл. 4, ал. 2 е допустима само при условие, че се получава в комплект с консултантски услуги по чл. 4, ал. 1.


Чл. 6. (1) Комплектът от консултации за кандидатите по чл. 13, ал. 2 трябва да обхваща всички задължителни консултантски услуги, отнасящи се до управление на гори, увеличаване на икономическата, екологичната и социалната роля на горите за техните собственици и за региона, към който принадлежат. Тези услуги трябва да включват:
1. запознаване с горското законодателство;
2. планиране на лесовъдски дейности в горите;
3. извършване на лесовъдски дейности в горите;
4. запознаване със съвременните практики за стопанисване на горите;
5. стопанисване на гори в Натура 2000 (където е уместно);
6. защита на горите от пожари, насекоми, болести и тяхната превенция;
7. консултации в областта на вещното право;
8. екосистемни ползи от горите.
(2) Комплектът от предоставяни консултации по ал. 1 задължително включва най-малко едно посещение на стопанството.


Чл. 7. (1) За предоставянето на консултантските услуги между консултанта и земеделския стопанин/собственика на гори се сключва договор.
(2) Договорът по ал. 1 съдържа задължително следните елементи:
1. обхват на комплекта консултации с конкретно описание на групите и компонентите съгласно условията на чл. 4 или 6. В договора се посочват само дейностите, които са в съответствие с подаденото и одобрено заявление за подпомагане по чл. 19;
2. график за изпълнението, в който се посочват начална и крайна дата на изпълнението на договора;
3. стойност на предоставения комплект консултации и график на плащанията от земеделския стопанин в случай на плащане на части;
4. описание на условията и реда за извършване на плащания, върху които се начислява данъкът върху добавената стойност (ДДС).
(3) За осигуряване на условия за правилното изпълнение на изискванията за предоставяне на консултантските услуги, предвидени в чл. 4 и 6, земеделският стопанин или собственикът на гори се задължава да:
1. предоставя на консултанта необходимите данни за стопанството;
2. осигури достъп на консултанта до стопанството за изпълнение на условието за минимум едно посещение, свързано с изготвянето на оценка на стопанството;
3. въведе в стопанството направените препоръки в резултат на извършената оценка съгласно условията на чл. 4, ал. 1, т. 1 за земеделските стопани или чл. 6 за собствениците на гори.
(4) За осигуряване на условия за правилното изпълнение на изискванията за предоставяне на консултантските услуги, предвидени в чл. 4 и 6, консултантите се задължават да:
1. спазват пълна конфиденциалност по отношение на всяка информация, която са получили от земеделските стопани или собствениците на гори при предоставяне на консултантските услуги;
2. не извършват рекламна или търговска дейност по отношение на стопанството, на което се предоставят консултантските услуги;
3. предоставят актуална информация, като спазват принципите на обективност, независимост и отговорност при предоставяне на комплекта консултации.
(5) За всеки изпълнен комплект от консултации консултантът се задължава да предостави на земеделския стопанин или собственика на гори писмен доклад по образец съгласно приложение № 1, който да съдържа:
1. попълнен чек-лист на предоставените компоненти от групите от комплекта консултации;
2. текстова част, която съдържа събраната информация, анализи, препоръки или решения;
3. списък с използваните нормативни актове.
(6) Докладът и чек-листът по ал. 5 се изготвят в три оригинални екземпляра, с подписи на консултанта и фермера или собственика на гори и дата на получаване на комплекта консултации. Един екземпляр е за земеделския стопанин или собственик на гори, един екземпляр е за консултанта, един екземпляр се прилага към заявката за плащане.
(7) Образец на чек-лист по ал. 5, т. 1 се изготвя от Министерството на земеделието и храните и се публикува на интернет страницата на министерството и на интернет страницата на Държавен фонд "Земеделие".

Раздел II.
Финансови условия


Чл. 8. Финансова помощ се предоставя в рамките на наличните средства по Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.


Чл. 9. (1) Финансовата помощ е в размер 80 % от общите допустими разходи, доказани с фактури и издадени въз основа на тях платежни документи. Общите допустими разходи не могат да надвишават левовата равностойност на 1500 евро за пълен комплект консултации, който включва всички компоненти по чл. 4, ал. 1 и 2, и не повече от левовата равностойност на 240 евро за комплект консултации по чл. 6, ал. 1.
(2) Финансовата помощ за използване на консултантски услуги за кандидатите по чл. 13, ал. 2 ще се прилага при спазване на ограниченията и условията, наложени по правилата за минимална помощ (de minimis) от Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на минималната помощ (ОВ, L 379 от 28.12.2006) (Регламент (ЕО) 1998/2006).
(3) За изпълнение на условията на ал. 2 кандидатите по чл. 13, ал. 2 подписват специална декларация по образец към заявлението за подпомагане.


Чл. 10. (1) Финансова помощ не се предоставя по реда на тази наредба, при условие че за същите дейности кандидатът е подпомаган по други програми.
(2) Не се предоставя финансова помощ за дейности, извършени преди подаване на заявлението за подпомагане.


Чл. 11. (1) Максималните стойности на допустимите разходи са:
1. за комплект консултации по чл. 4, ал. 1 (Група А) - максимум левовата равностойност на 240 евро;
2. за комплект консултации по чл. 4, ал. 2 (Група Б), както следва:
а) за консултации по чл. 4, ал. 2, т. 1 (компонент Б1) - максимум левовата равностойност на 300 евро;
б) за консултации по чл. 4, ал. 2, т. 2 (компонент Б2) - максимум левовата равностойност на 690 евро;
в) за консултации по чл. 4, ал. 2, т. 3 (компонент Б3) - максимум левовата равностойност на 270 евро;
(2) За комплекта от консултации по чл. 6, ал. 1 максималната стойност на допустимите разходи е левовата равностойност на 240 евро.


Чл. 12. (1) Извършените разходи за консултантски услуги и заплащането им от земеделския стопанин или собственика на гори трябва да бъдат доказани с фактури, в които трябва ясно да се посочват елементите от комплекта консултации по дейностите, посочени в чл. 4 или 6, за да се гарантира, че са осигурени изискваните по мярката консултантски услуги, включително тези по чл. 24 на Регламент (ЕО) 1698/2005.
(2) Към счетоводните документи по ал. 1 се прилага копие от сключения договор между консултанта и фермера или собственика на гори и един подписан оригинален екземпляр на доклада и чек-листа по чл. 7, ал. 5.

Раздел III.
Изисквания към кандидатите за подпомагане


Чл. 13. (1) Допустими за подпомагане по реда на тази наредба за използване на консултантски услуги по чл. 4 са юридически и физически лица и еднолични търговци, които са регистрирани в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и/или са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.).
(2) Допустими за подпомагане по реда на тази наредба за използване на консултантски услуги по чл. 6 са физически лица, юридически лица и техните сдружения, еднолични търговци и общини, които са собственици на гори.
(3) Физическите, юридическите лица и едноличните търговци по ал. 2 трябва да притежават минимум 0,5 ха гори.
(4) Сдруженията на физическите и юридическите лица по ал. 2 трябва да притежават минимум 5,0 ха гори.
(5) Общините по ал. 2 трябва да притежават минимум 10 ха гори.
(6) Юридическите лица и едноличните търговци по ал. 1 и 2 трябва да са регистрирани по Търговския закон или по Закона за кооперациите или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(7) Не повече от 25 % от капитала на юридическите лица по чл. 2 да е притежание на държавата.
(8) Едноличните търговци, юридическите лица - търговци, и кооперациите по ал. 1 и 2 да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията.


Чл. 14. (1) Кандидатите по чл. 13 се подпомагат, при условие че:
1. нямат изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие";
2. не са в открито производство по обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;
3. не са в производство по ликвидация;
4. нямат изискуеми публични задължения към държавата;
5. не са кандидати или одобрени ползватели на помощ по реда на Наредба № 28 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ДВ, бр. 74 от 2008 г.).
(2) Не се предоставя финансова помощ в случай, че в анкетните формуляри към регистрационната карта по реда на Наредба № 3 от 1999 г. кандидатите, регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г., са посочили само и единствено намерения за засети/засадени площи.

Раздел IV.
Допустими разходи


Чл. 15. (1) Допустими за финансова помощ са разходи за използване на консултантски услуги по чл. 4 или 6 при следните условия:
1. консултантските услуги са предоставени от консултант, включен в Регистъра на консултантите по реда на чл. 32, ал. 4;
2. консултантските услуги са предоставени след сключен договор по реда на чл. 7, ал. 1 и 2;
3. консултантските услуги са предоставени съгласно условията на:
а) одобреното заявление по чл. 19, ал. 1;
б) изискванията на чл. 4 или 6;
в) договора по чл. 7, ал. 1.
(2) За предоставените съгласно ал. 1 консултантски услуги е представен от консултанта писмен доклад съгласно изискванията на чл. 7, ал. 5.
(3) Заплащането на консултантските услуги е доказано с фактура и издадени въз основа на нея платежни документи, в които са посочени елементите от комплекта консултации по дейностите, посочени в чл. 4 или 6.


Чл. 16. Недопустими за подпомагане по реда на тази наредба са:
1. разходи за консултантски услуги на лицата по чл. 14, ал. 1, т. 5;
2. разходи за нематериални инвестиции по реда на чл. 26, ал. 1, т. 12 на Наредба № 8 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Модернизиране на земеделските стопанства" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ДВ, бр. 41 от 2008 г.);
3. разходи за дейности по чл. 3, ал. 2 на Наредба № 21 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Подобряване икономическата стойност на горите" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. ( ДВ, бр. 66 от 2008 г.);
4. разходи за дейности по чл. 3, ал. 2, т. 1, буква "а" на Наредба № 22 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Първоначално залесяване на неземеделски земи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ДВ, бр. 67 от 2008 г.);
5. разходи за дейности по чл. 4, ал. 5 на Наредба № 20 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ДВ, бр. 65 от 2008 г.);
6. разходи за дейности по чл. 23, ал. 1, т. 5 от Наредба № 30 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Разнообразяване към неземеделски дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ДВ, бр. 77 от 2008 г.);
7. плащания в брой;
8. данък добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност.

Глава трета.
РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Раздел I.
Общи изисквания към документите и реда за кандидатстване


Чл. 17. Документите за кандидатстване по чл. 19, ал. 1 за предоставяне на финансова помощ и документите по чл. 35, ал. 2 за изплащане на финансовата помощ трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да се представят в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от кандидата; в случай на представяне на заверени от кандидата копия на документи техните оригинали се осигуряват за преглед от служител на Разплащателната агенция (РА);
2. да се подават лично от кандидата или от упълномощено от него лице с нотариално заверено изрично пълномощно;
3. да се представят на български език; в случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален по смисъла на Гражданския процесуален кодекс, той трябва да бъде легализиран или с апостил.


Чл. 18. (1) Започването и приключването на приема на заявления за подпомагане се определят със заповед на изпълнителния директор на РА.
(2) В заповедта по ал. 1 се посочват сроковете за кандидатстване, както и бюджетът за предоставяне на финансова помощ за консултантски услуги по реда на наредбата за конкретния прием.
(3) След издаване на заповед по ал. 1 за започване приема на заявления за подпомагане съобщението се публикува на електронните страници на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) и Разплащателната агенция (РА) най-малко 15 календарни дни преди началната дата на приема и се поставя на общодостъпно място в областните разплащателни агенции и областните дирекции на МЗХ.
(4) След издаване на заповед по ал. 1 за спиране приема на заявления за подпомагане съобщението се публикува на електронните страници на МЗХ и РА най-малко 15 календарни дни преди спирането на приема и се поставя на общодостъпно място в областните разплащателни агенции и областните дирекции на МЗХ.

Раздел II.
Процедура за разглеждане на заявления за подпомагане


Чл. 19. (1) Кандидатите за финансова помощ подават заявление за подпомагане по образец съгласно приложение № 2 в областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция (ДФЗ - РА), отдел "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане" (ОПСМП), по постоянен адрес или по седалището на ползвателя на помощта и прилагат документи съгласно приложение № 3.
(2) В заявлението по ал. 1 се посочва за кои дейности от комплекта консултации по чл. 4 или 6 се кандидатства.
(3) Отдел "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане" извършва преглед на документите в присъствието на кандидата.
(4) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 ОПСМП връща документите на кандидата, придружени с писмено изложение за липсите и нередовностите.
(5) Всички приети заявления за подпомагане получават уникален идентификационен номер (УИН) с отбелязани дата, час и минута.


Чл. 20. (1) В срок до три месеца от изтичане на крайния срок за подаване на заявления за подпомагане, посочен в заповедта по чл. 18, ал. 1, ДФЗ - РА:
1. извършва административна проверка на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението за подпомагане;
2. одобрява или отхвърля заявлението за подпомагане.
(2) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти по ал. 1, т. 1 РА с мотивирано писмо уведомява кандидата, който в срок до 10 работни дни от уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи извън посочените в приложение № 3.
(3) Срокът по ал. 1 се удължава в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности или по дадено заявление е необходимо становище на други органи или институции, той се удължава със срока за получаване на отговор;
2. със заповед на изпълнителния директор на РА, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност.
(4) Изпълнителният директор на РА се произнася със заповед за одобрение или отхвърляне на заявлението за подпомагане, която подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 21. (1) Разплащателната агенция извършва класиране на допустимите за подпомагане кандидати, които кандидатстват за ползване на консултантски услуги по чл. 4 по следните критерии:
1. лица, които не са получавали предишна подкрепа по мярката - 40 точки;
2. физически лица, които са на възраст от 18 до 40 години в годината, в която кандидатстват, или са одобрени по реда на Наредба № 9 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Създаване на стопанства на млади фермери" (ДВ, бр. 42 от 2008 г.) - 20 точки;
3. лица, които ще кандидатстват по мярка 214 "Агроекологични плащания" от ПРСР и които са подписали декларация, че ще кандидатстват по тази мярка - 20 точки;
4. лица, произвеждащи краве мляко - 20 точки.
(2) Кандидатите, получили еднакъв брой точки при класирането по ал. 1, за които е установен недостиг на средства, се класират допълнително по реда на приемане на заявленията за подпомагане.


Чл. 22. Разплащателната агенция извършва класиране на допустимите за подпомагане кандидати, които кандидатстват за ползване на консултантски услуги по чл. 6, по реда на приемане на заявленията за подпомагане, като с предимство се ползват сдружения на частни собственици на гори, създадени с цел тяхното съвместно стопанисване.


Чл. 23. (1) Заявлението за подпомагане може да получи отказ за финансиране в случай на:
1. нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти, установени при извършване на проверките по чл. 20, ал. 1;
2. несъответствие с целите, дейностите и изискванията, определени с тази наредба;
3. неотстраняване на непълнотите и пропуските в срока по чл. 20, ал. 2;
4. недостатъчен бюджет по мярката.
(2) В случаите по ал. 1 кандидатът има право да кандидатства отново по реда на тази наредба.


Чл. 24. (1) Изпълнителният директор на РА одобрява със заповед заявленията за подпомагане, като се създават:
1. регистър на одобрените кандидати за ползване на консултантски услуги за съответната година по чл. 4;
2. регистър одобрените кандидати за ползване на консултантски услуги за съответната година по чл. 6.
(2) Регистрите по ал. 1 съдържат наименованието на кандидата, УИН на заявлението за подпомагане, групите и компонентите от група Б от комплекта консултации, които са одобрени. Регистрите на одобрените кандидати се публикуват на официалната интернет страница на РА и МЗХ в 10-дневен срок от издаването за заповедта за одобрение.
(3) Разплащателната агенция писмено уведомява кандидатите за одобрението на заявленията за подпомагане, като задължително ги информира, че използването на консултантски услуги ще зависи от наличието на достатъчен капацитет на консултантите, включени в Списъка на консултантите в областта на земеделието и в Списъка на консултантите в областта на горите.
(4) Достатъчният капацитет на консултантите от Списъка на консултантите в областта на земеделието се определя от следните условия:
1. брой на консултантите, включени в списъка по чл. 33, ал. 1, т. 1;
2. брой на експертите, включени в консултантския екип по чл. 28, ал. 1, т. 2 на всеки консултант от списъка по чл. 33, ал. 1, т. 1;
3. административната и техническата осигуреност на консултантите, включени в списъка по чл. 33, ал. 1, т. 1, за осигуряване предоставянето на консултантски услуги по общини и области в страната.
(5) Достатъчният капацитет на консултантите от Списъка на консултантите в областта на горите се определя от следните условия:
1. брой на консултантите, включени в списъка по чл. 33, ал.1, т. 2;
2. брой на експертите, включени в консултантския екип по чл. 29, ал. 1, т. 2 на всеки консултант от списъка по чл. 33, ал. 1, т. 2;
3. административната и техническата осигуреност на консултантите, включени в списъка по чл. 33, ал. 1, т. 2, за осигуряване предоставянето на консултантски услуги по общини и области в страната.


Чл. 25. Изпълнителният директор издава заповед за отказ на заявленията за подпомагане, която съдържа изрични мотиви за отказа. Заповедта се връчва на кандидата по реда на АПК и подлежи на обжалване по същия ред.


Чл. 26. (1) След включване в регистрите по чл. 24, ал. 1 за съответната година земеделските стопани или собствениците на гори си избират консултант, който трябва да е в списъка на избраните да осигуряват консултантски услуги по тази наредба, и сключват договор с него за получаване на комплект консултации по чл. 4 за кандидатите по чл. 13, ал. 1 или чл. 6 за кандидатите по чл. 13, ал. 2.
(2) Кандидати по чл. 13, ал. 1 и 2, включени в регистри по чл. 24, ал. 1, могат да подават следващо заявление за подпомагане по тази наредба при следните условия:
1. подали са заявка за плащане по чл. 35, ал. 1 за получен комплект консултации по предходно одобрено заявление за подпомагане;
2. заявлението се подава в срок не по-рано от две години, считано от годината на предходното подадено и одобрено заявление.

Глава четвърта.
ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ОРГАНИЗАЦИИ, ОТГОВОРНИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА КОНСУЛТАНТСКИТЕ УСЛУГИ

Раздел I.
Изисквания за избор на организации, отговорни за предоставянето на консултантски услуги на земеделските и горските стопанства


Чл. 27. (1) Институциите и организациите, които могат да осигуряват консултантските услуги по реда на чл. 4, трябва да отговарят на следните условия:
1. да имат квалифициран персонал;
2. да имат опит в консултантските услуги в областта на земеделието;
3. да докажат надеждност по отношение на изискванията, условията и стандартите, посочени в букви "а" и "б" от втора алинея от чл. 24, параграф 1 от Регламент (ЕО) 1698/2005 г.;
4. да имат административна и техническа осигуреност.
(2) Институциите и организациите, които могат да осигуряват консултантските услуги по реда на чл. 6, трябва да отговарят на следните условия:
1. да имат квалифициран персонал;
2. да имат опит в консултантските услуги в областта на горите;
3. да докажат надеждност по отношение на основните принципи и критерии за устойчиво стопанисване на горите, които се асоциират с интегриране на различните възможни функции на гората и гарантиране на тяхната жизненост;
4. да имат административна и техническа осигуреност.
(3) Институциите и организациите, които могат да осигуряват консултантските услуги по ал. 1, се определят като консултанти в областта на земеделието.
(4) Институциите и организациите, които могат да осигуряват консултантските услуги по ал. 2, се определят като консултанти в областта на горите.


Чл. 28. (1) За изпълнение на изискванията по чл. 27, ал. 1, т. 1, 2 и 3 консултантите в областта на земеделието трябва да отговарят на следните критерии:
1. ръководителят на организацията да има минимум 2 години консултантски опит в областта на земеделието и/или организацията да има минимум 2 години опит в консултантската дейност в земеделието;
2. в персонала на организацията да има структуриран консултантски екип в състав от минимум трима експерти, по един в следните области:
а) растениевъдство;
б) животновъдство;
в) икономика;
3. минимум един експерт от консултантския екип трябва да бъде посочен като отговарящ за консултациите по законоустановените изисквания за управление и условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, предвидени в членове 5 и 6 от Регламент (EО) № 73/2009 и приложения II и IІІ към него.
(2) Изпълнението на критериите по ал. 1 се доказва, както следва:
1. ръководителят на организацията да е участвал в изпълнението на минимум 10 договора за консултантска дейност в областта на земеделието като ръководител или като член на екип през предходните 2 години преди годината на кандидатстване на организацията по реда на чл. 32 или организацията да е изпълнила минимум 10 договора за консултантска дейност в областта на земеделието през предходните 2 години преди годината на кандидатстване по реда на чл. 32 или организацията да е извършвала консултантска дейност в областта на земеделието по реда на нормативен акт през предходните 2 години преди годината на кандидатстване по реда на чл. 32;
2. експертите, които са включени в консултантския екип по ал. 1, т. 2, да имат висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър", издадена от акредитирано висше училище по специалности, както следва:
а) за експертите в област "Растениевъдство" да имат специалност агрономство или аграрно инженерство, или растителна защита, или хидромелиорации или специалности по професионални направления растениевъдство или растителна защита;
б) за експертите в област "Животновъдство" да имат специалност зооинженерство или животновъдство, или ветеринарна медицина, или специалности по професионални направления животновъдство или ветеринарна медицина;
в) за експертите в област "Икономика" да имат специалност аграрна икономика или маркетинг или мениджмънт или специалности по професионално направление икономика;
3. експертите от консултантския екип да са ангажирани от организацията със сключен трудов договор, като в случаите на срочен трудов договор срокът на договора да е до минимум една година след датата на кандидатстване на организацията по реда на чл. 32 или датата на представяне на декларацията по чл. 33, ал. 5, т. 1;
4. един експерт може да бъде включен само в един консултантски екип на една организация;
5. отговорният експерт по ал. 1, т. 3 трябва да е преминал курс по законоустановени изисквания за управление и условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, предвидени в членове 5 и 6 от Регламент (ЕО) № 73/2009 и приложения ІІ и ІІІ;
6. обучението по т. 5 трябва да е по учебна програма, одобрена със заповед на министъра на земеделието и храните;
7. обучението по т. 5 се признава, когато е проведено от висше училище, акредитирано по професионално направление "Ветеринарна медицина" и/или професионално направление "Животновъдство".
(3) За изпълнение на изискванията по чл. 27, ал. 1, т. 4 консултантите в областта на земеделието трябва да имат осигурени подходящо офис оборудване и транспортни средства за посещения на стопанствата.
(4) Изпълнението на условията на ал. 3 се доказва, както следва:
1. посочен адрес на офис или адреси на офиси;
2. осигурени компютри за всеки експерт от консултантския екип;
3. определено минимум едно транспортно средство, с посочване на вида и регистрационния номер;
4. средства за комуникация, които включват факс, интернет, мобилен или стационарен телефон, като се посочват съответните номера и електронни адреси;
5. доказателства за възможности за извършване на анализи, които могат да бъдат документ за собственост на лаборатория или предварителен договор с лаборатория/и за извършване на анализи от следните видове: почвени анализи, анализи на фуражи, анализи на качество на млякото, биохимични анализи на кръвта в животновъдството.


Чл. 29. (1) За изпълнение на изискванията по чл. 27, ал. 2, т. 1 и 2 консултантите в областта на горите трябва да отговарят на следните критерии:
1. ръководителят на организацията да има минимум 2 години консултантски опит в областта на горите и/или организацията да има минимум 2 години опит в консултантската дейност в горите;
2. в персонала на организацията да има структуриран консултантски екип в състав от минимум двама експерти, по един в следните области:
а) горско стопанство;
б) икономика.
(2) Изпълнението на критериите по ал. 1 се доказва, както следва:
1. ръководителят на организацията да е участвал в изпълнението на минимум 2 договора за консултантска дейност в областта на горите като ръководител или като член на екип през предходните 2 години преди годината на кандидатстване на организацията по реда на чл. 32 или организацията да е изпълнила минимум 2 договора за консултантска дейност в областта на горите през предходните 2 години преди годината на кандидатстване по реда на чл. 32 или организацията да е извършвала консултантска дейност в областта на горите по реда на нормативен акт през предходните 2 години преди годината на кандидатстване по реда на чл. 32;
2. експертите, които са включени в консултантския екип по ал. 1, т. 2, да имат висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър", издадена от акредитирано висше училище по специалности, както следва:
а) за експертите в област "Горско стопанство" да имат специалност горско стопанство или специалности по професионално направление горско стопанство;
б) за експертите в област "Икономика" да имат специалност икономика или маркетинг или мениджмънт или специалности по професионално направление икономика;
3. експертът в област "Горско стопанство" трябва да е вписан в публичния регистър за упражняване на частна лесовъдска практика по реда на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 1 от 2008 г. за реда и критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд (ДВ, бр. 8 от 2009 г.);
4. експертите от консултантския екип да са ангажирани от организацията със сключен трудов договор, като в случаите на срочен трудов договор срокът на договора да е до минимум една година след датата на кандидатстване на организацията по реда на чл. 32 или датата на подаване на декларацията по чл. 33, ал. 5, т. 1;
5. един експерт може да бъде включен само в един консултантски екип на една организация.
(3) За изпълнение на изискванията по чл. 27, ал. 2, т. 4 консултантите в областта на горите трябва да имат осигурени подходящо офис оборудване и транспортни средства за посещения на стопанствата.
(4) Изпълнението на условията на ал. 3 се доказва, както следва:
1. посочен адрес на офис или адреси на офиси;
2. осигурени компютри за всеки експерт от консултантския екип;
3. определено минимум едно транспортно средство, с посочване на вида и регистрационния номер;
4. средства за комуникация, които включват факс, интернет, мобилен или стационарен телефон, като се посочват съответните номера и електронни адреси.


Чл. 30. (1) Институциите и организациите по чл. 27, ал. 1 и 2 могат да бъдат юридически лица, регистрирани по Търговския закон, по Закона за висшето образование, по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за горите, както и БАН и Селскостопанската академия.
(2) Юридическите лица по ал. 1, които са регистрирани по Търговския закон, трябва да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.
(3) За лицата, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, трябва в основния предмет на дейност в устава или учредителния акт да е включено обучение и/или повишаване на квалификацията и/или консултации и/или информационна дейност в сектори, които попадат в областта на селското стопанство в случаите по чл. 29, ал. 1 или горското стопанство в случаите на чл. 27, ал. 2.
(4) Институциите и организациите по чл. 27, ал. 1, които са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за юридическите лица с нестопанска цел, трябва да:
1. не са в открито производство по обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;
2. не са в производство по ликвидация;
3. нямат изискуеми публични задължения към държавата.


Чл. 31. (1) При предоставяне на консултантските услуги по реда на тази наредба институциите и организациите по чл. 27, ал. 1 и 2, както и персоналът им, ангажиран в предоставянето на консултантските услуги по реда на тази наредба, не трябва да са търговски представители или посредници на фирми в областта на търговията със земеделска или горска техника, торове, семена и посадъчен материал, препарати за растителна защита, ветеринарномедицински препарати, животни за разплод, както и други материали, инструменти и консумативи, използвани при отглеждането на растения и животни в земеделските стопанства.
(2) За изпълнение на изискванията на ал. 1 институциите и организациите по чл. 27, ал. 1 и 2 представят декларация от ръководителя на юридическото лице по образец съгласно приложение № 4 и декларации от всеки експерт от консултантския екип по образец съгласно приложение № 5.

Раздел II.
Процедура за избор на организации, отговорни за предоставянето на консултантски услуги на земеделските и горските стопанства


Чл. 32. (1) Консултантите по чл. 27, ал. 3 и 4 се одобряват от министъра на земеделието и храните след провеждане на процедура по избор на базата на посочените в раздел І условия.
(2) Процедурата по ал. 1 се провежда по реда на правила за избор на консултанти в съответствие с изискванията на тази наредба. Правилата за избор на консултанти се одобряват със заповед на министъра на земеделието и храните.
(3) Процедурите по ал. 1 се провеждат след публикуване на обяви за избор на доставчици на консултантски услуги по реда на тази наредба със срок за кандидатстване.
(4) След провеждане на първата процедура по ал. 1 Министерството на земеделието и храните съставя регистър на консултантите, които имат право да предоставят консултантски услуги, съгласно изискванията на тази наредба и който ще се допълва след всяка нова процедура.


Чл. 33. (1) Дирекция "Развитие на селските райони" на Министерството на земеделието и храните поддържа регистъра на консултантите, които имат право да предоставят консултантски услуги, съгласно изискванията на тази наредба, който се състои от:
1. списък на консултантите в областта на земеделието;
2. списък на консултантите в областта на горите.
(2) В регистъра по ал. 1 се вписват следните данни:
1. регистрационен номер в списъка на консултантите в областта на земеделието по ал. 1, т. 1 или регистрационен номер в списъка на консултантите в областта на горите по ал. 1, т. 2;
2. наименование на организацията, седалище на управление;
3. адреси, телефони и електронни адреси, посочени от организацията, съгласно чл. 28, ал. 4, т. 1 или съгласно чл. 29, ал. 4, т. 1;
4. списък на експертите от консултантския екип по области съгласно чл. 28, ал. 1, т. 2 или чл. 29, ал. 1, т. 2.
(3) Регистърът по ал. 1 се поддържа в електронен вид и се публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните и на интернет страницата на Държавен фонд "Земеделие".
(4) (Отм. - ДВ, бр. 1 от 2015 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 1 от 2015 г.)
(6) При съставяне на регистъра по ал. 1 и във връзка с процедурата по неговото актуализиране Министерството на земеделието и храните може да изисква и допълнителни документи, различни от посочените в чл. 34, за изясняване на допълнителни обстоятелства във връзка с изпълнение на критериите по чл. 28 или 29.
(7) Контрол по изпълнението на критериите по чл. 28 и по чл. 29 може да се извършва и чрез посещение на място от представители на Министерството на земеделието и храните, Разплащателната агенция, Сметната палата, Европейската комисия и Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите.
(8) Консултантите се изключват от регистъра по ал. 1 при установяване на следните обстоятелства:
1. заличаване на лицето от търговския регистър или обявяването му в несъстоятелност;
2. когато за съответната консултантска организация се открие производство по ликвидация;
3. установяване, че консултантът е престанал да отговаря на някое от изискванията, посочени в глава четвърта, раздел І на тази наредба;
4. установяване на неизпълнение на задълженията по чл. 7, ал. 4.
(9) В случай на изключване само при условията на ал. 8, т. 3 след промяна на установените обстоятелства по посочената точка и привеждане в съответствие с изискванията на глава четвърта, раздел І на тази наредба консултантите могат да кандидатстват по реда на чл. 32, ал. 1 при публикуване на следващи обяви за избор на доставчици на консултантски услуги по реда на тази наредба.


Чл. 34. (1) За участие в процедурата по чл. 32, ал. 1 институциите и организациите по чл. 27 подават в Министерството на земеделието и храните заявление по образец съгласно приложение № 8.
(2) За доказване на изпълнението на критериите по чл. 28 и 29 институциите и организациите представят документи, както следва:
1. съгласно приложение № 9 - за условията по чл. 28;
2. съгласно приложение № 10 - за условията по чл. 29.
(3) За доказване на обстоятелствата по чл. 30 институциите и организациите по чл. 27 представят документи съгласно приложение № 11.
(4) Към документите по ал. 2 и 3 се прилагат и следните декларации:
1. декларациите по чл. 31, ал. 2;
2. декларации от експертите от консултантския екип по чл. 28, ал. 1, т. 2 или чл. 29, ал. 1, т. 2, че са съгласни да извършват консултантска дейност с институцията или организацията по чл. 27.

Глава пета.
ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ


Чл. 35. (1) За изплащане на финансовата помощ ползвателят на помощта подава заявка за плащане по образец съгласно приложение № 12 заедно с попълнен формуляр за мониторингови индикатори в Областната дирекция - отдел "Регионална разплащателна агенция - Разплащателна агенция" (ОДФ - РРА - РА) по постоянен адрес или по седалището на ползвателя на помощта.
(2) При подаване на заявката за плащане ползвателят на помощта прилага документи съгласно приложение № 13.


Чл. 36. (1) Областната дирекция на фонда - отдел "Регионална разплащателна агенция - Разплащателна агенция" извършва преглед на документите по чл. 35 в присъствието на ползвателя на помощта.
(2) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 ОДФ - РРА - РА връща документите на ползвателя на помощта заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.
(3) След отстраняване на констатираните пропуски по ал. 2 ползвателят на помощта има право отново да подаде заявка за плащане в срока по чл. 38, ал. 1.
(4) След приемане на документите за плащане на заявката за плащане се поставя уникален идентификационен номер, който се предоставя и на ползвателя на помощта.


Чл. 37. (1) В срок до два месеца от подаване на заявката за плащане РА:
1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявката за плащане;
2. одобрява или мотивирано отказва със заповед на изпълнителния директор на РА изплащането на финансовата помощ след извършен анализ за съответствие по документи между одобреното заявление за подпомагане и извършените разходи;
3. изплаща одобрената финансова помощ.
(2) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти РА писмено уведомява ползвателя на помощта, който в срок до 15 работни дни от деня на уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи извън посочените в приложение № 13.
(3) Срокът по ал. 1 се удължава в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване на констатираните нередовности или по дадена заявка за плащане е необходимо становище на други органи или институции, той се удължава със срока за получаване на отговор;
2. със заповед на изпълнителния директор на РА, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност.


Чл. 38. (1) Заявката за плащане се подава от ползвателя на помощта в срок до две години от датата на заповедта по чл. 24.
(2) Не се допускат междинни плащания.
(3) Разплащателната агенция може да откаже изплащането на финансовата помощ в случаите, когато:
1. ползвателят на помощта е представил неистински документ или документ с невярно съдържание;
2. се констатира липса или нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти, които не са отстранени от ползвателя в срока по чл. 37, ал. 2;
3. бъде установено несъответствие между одобреното заявление за подпомагане и извършените разходи;
4. се установи несъответствие с целите, дейностите и изискванията, определени с тази наредба.
(4) Плащанията се изчисляват въз основа на признатите документи по чл. 35, ал. 2.
(5) В случаите на отказ за изплащане на финансовата помощ ползвателят на помощта не може да подаде друга заявка за плащане за същата дейност.


Чл. 39. Ползвателят на помощта е длъжен да съхранява всички документи, свързани с подпомаганите дейности, за срок 5 години след издаване на заповедта за одобрение по чл. 24.


Чл. 40. (1) Ползвателят на помощта е длъжен да предоставя на РА всяка поискана информация, свързана с осъществяването на дейността, подпомагана по мярката.
(2) Контрол за изпълнение на заповедта за одобрение по чл. 24, както и на документите, свързани с подпомаганата дейност, може да бъде извършван от представители на РА, МЗХ, Сметната палата в Република България, Европейската комисия, Европейската сметна палата и Европейската служба за борба с измамите.
(3) В случаите, когато МЗХ или Европейската комисия извършва оценяване или наблюдение на ПРСР, ползвателят на помощта поема задължението да осигури на упълномощените от тях лица всякакви документи и информация, които ще подпомогнат оценяването или наблюдението.
(4) Длъжностните лица по ал. 2 и 3 са длъжни да се легитимират пред ползвателя на помощта и да извършват проверки в съответствие с предоставените им правомощия.

Глава шеста.
ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ


Чл. 41. (1) С цел осигуряване на публичност и прозрачност най-малко веднъж на три месеца РА публикува на електронната си страница информация относно оторизирани суми за възстановяване на разходи на кандидати по мярка "Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори" от ПРСР.
(2) Данните на ползвателя могат да бъдат публикувани в съответствие с Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (ОВ L 209, 11.08.2005 г. и Българско специално издание: глава 03 том 80) и Регламент (ЕО) № 259/2008 на Комисията от 18 март 2008 г. за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 относно публикуването на информация за получателите на средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 76, 19.03.2008 г.) и могат да бъдат обработени от органите за финансов контрол и от следствените органи на Общностите и на държавите членки с цел защита на финансовите интереси на Общностите.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Мярка" е съвкупност от дейности, способстващи за прилагане на приоритетите на ПРСР.
2. "Уникален идентификационен номер" е регистрационен номер, който се издава на кандидата от служител в РА след извършване на преглед на документите към заявлението за подпомагане и приемане на заявлението.
3. "Административни проверки" са проверки съгласно условията и разпоредбите по чл. 24 от Регламент (ЕС) № 65/2011 на Комисията от 27 януари 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) 1698/2005 г. на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосаното спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони (OB L 25, 28.01.2011) (Регламент (ЕС) № 65/2011) и разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1998/2006.
4. "Ползвател" е лице, на което е одобрена и/или изплатена финансова помощ по ПРСР.
5. "Частичен отказ за финансиране" е отказът да се финансират част от заявените разходи на кандидата. Основанията за отказ са регламентирани в тази наредба, както и в цялото българско и европейско законодателство, уреждащо правилата за прилагане на ПРСР в Република България.
6. "Нередност" е всяко нарушение на общностното право в резултат от действие или бездействие на икономически оператор, което е имало или би имало за резултат ощетяване на общия бюджет на Европейските общности или на бюджетите, управлявани от тях, чрез намаляване или загуба на приходи в резултат на собствени ресурси, събирани от името на ЕО, или посредством извършване на неоправдан разход.
7. "Опит в консултантска дейност в областта на земеделието" е изпълнението на договори за подготовка на проекти по предприсъединителната програма САПАРД или по ПРСР или участие в изпълнение на проекти, финансирани от различни донорски програми с цел консултиране в земеделието или предоставяне на специализирани съвети и консултации в земеделието по реда на нормативен акт.
8. "Опит в консултантска дейност в областта на горите" е участие в изготвяне и/или изпълнение на договори, лесоустройствени или други проекти за устойчиво управление и опазване на горските територии.
9. "Лице, произвеждащо краве мляко" по смисъла на тази наредба е всяко физическо или юридическо лице или едноличен търговец, което произвежда и предлага на пазара сурово краве мляко и притежава актуално удостоверение за разпределение на индивидуална млечна квота, издадено от Областна дирекция "Земеделие" или от РА.
10. "Фермер" по смисъла на тази наредба е всяко физическо или юридическо лице или едноличен търговец, което е регистрирано в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и/или е регистрирано като земеделски производител по реда на Наредба № 3 от 1999 г.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание § 35, ал. 3 от Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ДВ, бр. 18 от 2006 г.).


§ 3. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 7, ал. 5


Образец на писмен доклад
 
ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕН КОМПЛЕКТ КОНСУЛТАЦИИ
Дата на предоставяне на доклада ............... .............
(Всяка страница от попълнения доклад се подписва от ползвателя на консултантските услуги и от ръководителя на консултантската организация или член на консултантския екип)
Земеделски стопанин/  
собственик на гори  
  (Попълва се името на физическото лице или на юридическото лице ползвател на консултантските услуги)
Консултантска организация  
  (Попълва се името на консултантската организация, предоставила консултантските услуги)
Адрес на управление на земеделския стопанин/собственика на гори   Тел.
Адрес на управление на консултантската организация и № в Регистъра на консултантите по мярка 114, публикуван от МЗХ   Тел.
Място/места на провеждане на консултациите: Договор за предоставяне на комплекта
Посочват се адресите на посещение/я на стопанството: консултации
......................................................................................................................................................................................................
№ .................. дата ...........................................................................
......................................................................................................................................................................................................
 
......................................................................................................................................................................................................
 
Посочват се адресите на посещение/я на офиса/ите на консултантската  
организация Срок за изпълнение на договора:
......................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
 
......................................................................................................................................................................................................
 
Начална дата на предоставяне на Крайна дата на предоставяне на Консултант/и:
комплекта консултации: комплекта консултации:
............................................................................................................
   
............................................................................................................
   
............................................................................................................
    (Попълват се имената на лицата от консултантския екип, предоставили комплекта консултации)
 
Изпълнени дейности в комплекта консултации:
Консултантски услуги за кандидати по чл. 13, ал. 1
1. Задължителни консултантски услуги (Група А) - кратко описание на вида на предоставената консултация в рамките на задължителното съдържание съгласно чл. 4, ал. 1. 0
  (Попълненият чек-лист съгласно изискванията на чл. 7, ал. 5, т. 1 се прилага допълнително към доклада.)  
 
...............................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
...............................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
...............................................................................................................................................................................................................................................................
 
2. Допълнителни консултантски услуги по избор от фермера (Група Б). 0
Компонент Б1 - Кратко описание на вида на предоставената консултация в рамките на възможното съдържание по компонента съгласно чл. 4, ал. 2, т. 1. 0
(Попълненият чек-лист съгласно изискванията на чл. 7, ал. 5, т. 1 се прилага допълнително към доклада.)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Компонент Б2 - Кратко описание на вида на предоставената консултация в рамките на възможното 0
съдържание по компонента съгласно чл. 4, ал. 2, т. 2. Изрично се посочва по коя част от компонента са предоставените консултации. В частите, по които не са предоставяни консултации, се записва "не е предоставяна консултантска услуга по елемента". (Попълненият чек-лист съгласно изискванията на чл. 7, ал. 5, т. 1 се прилага допълнително към доклада.)  
   
а) технологии за производство в растениевъдството (включително изготвяне на технологични карти, сеитбооборот, съвети за обработка на почвата, прибиране и съхранение на продукцията)  
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
 
б) препоръки за торене (включително вземане на почвени проби, почвени анализи, определяне на торови норми и срокове за торене, начини за съхранение на торовете)  
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
 
в) препоръки за водене на растителнозащитни мероприятия (включително използване на инсектициди, фунгициди, хербициди, биопрепарати и др.)  
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
 
г) препоръки за напояване/отводняване (включително избор на начин за напояване, поливен режим, поливни норми, водоспестяващи и екологосъобразни технологии и техники за напояване);  
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
 
д) технологии за отглеждане на животните (включително избор на видове животни, подходящи породи, системи за отглеждане и хранене)  
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
 
е) ветеринарномедицински въпроси (включително стопанско значими заболявания при животните, стандарти за хигиена)  
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Компонент Б3 - Кратко описание на вида на предоставената консултация в рамките на възможното 0
съдържание по компонента съгласно чл. 4, ал. 2, т. 3  
(Попълненият чек-лист съгласно изискванията на чл. 7, ал. 5, т. 1 се прилага допълнително към доклада.)  
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
 
   
Консултантски услуги за кандидати по чл. 13, ал. 2  
  Задължителни съветнически услуги, отнасящи се до управление на гори, увеличаване на икономическата, 0
  екологичната и социалната роля на горите за техните собственици и за региона, към който принадлежат - Кратко описание на вида на предоставената консултация в рамките на възможното съдържание по компонента съгласно чл. 6, ал. 1. Изрично се посочва по коя част от компонента са предоставените консултации. В частите, по които не са предоставяни консултации, се записва "не е предоставяна консултантска услуга по елемента". (Попълненият чек-лист съгласно изискванията на чл. 7, ал. 5, т. 1 се прилага допълнително към доклада.)  
  1. запознаване с горското законодателство  
 
...............................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
...............................................................................................................................................................................................................................................................
 
  2. планиране на лесовъдски дейности в горите  
 
...............................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
...............................................................................................................................................................................................................................................................
 
  3. извършване на лесовъдски дейности в горите  
 
...............................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
...............................................................................................................................................................................................................................................................
 
  4. запознаване със съвременните практики за стопанисване на горите  
 
...............................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
...............................................................................................................................................................................................................................................................
 
  5. стопанисване на гори в Натура 2000 (където е уместно)  
 
...............................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
...............................................................................................................................................................................................................................................................
 
1 6. защита на горите от пожари, насекоми, болести и тяхната превенция  
 
...............................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
...............................................................................................................................................................................................................................................................
 
  7. вещно право  
 
...............................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
...............................................................................................................................................................................................................................................................
 
  8. екосистемни ползи от горите.  
 
...............................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
...............................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
Събрана информация
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Анализи и оценка
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Препоръки
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Предложения за решения
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Списък с използваните нормативни актове
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
МНЕНИЕ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ НА КОМПЛЕКТА КОНСУЛТАЦИИ
Препоръките и решенията са приложими в стопанството 0 Препоръките и решенията не са приложими в стопанството 0
Посочват се основните ползи и подобрения Посочват се основните причини и проблеми
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ДЪЛЖИМА СУМА ЗА КОМПЛЕКТА КОНСУЛТАЦИИ
Вид на консултацията Стойност на консултацията по договор, лв. Максимална стойност на допустимите разходи по чл. 11 - левовата равностойност на ... евро
  Комплект консултации по чл. 4
  Група А    
  Група Б    
  Компонент Б1    
  Компонент Б2    
  Компонент Б3    
  Комплект консултации по чл. 6
  Задължителни съветнически услуги в областта на горското стопанство    
   
Ползвател на Консултант, предоставил
комплекта консултации: комплекта консултации:
............................................. .............................................
............................................. .............................................
(Име, позиция и подпис) (Име, позиция и подпис)
   
ПРИЛОЖЕНИЕ: Попълнен чек-лист по образец на МЗХ


Приложение № 2 към чл. 19, ал. 1
Образец на Заявление за подпомагане
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА
ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 - 2013
 
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
Мярка 114 "ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ОТ ФЕРМЕРИ
И СОБСТВЕНИЦИ НА ГОРИ"
 
За служебно ползване
(Попълва се от експерт РА)
..........................................................................................
...............................................................................................
 
Идентификационен № Дата/час/минута Печат
ДАННИ ЗА КАНДИДАТА
ОСНОВНИ ДАННИ
Име на кандидата:  
Юридически статут (физическо или юридическо лице)  
Единен идентификационен код към Агенцията по  
вписванията или фирмено дело №  
От дата:  
Окръжен съд:  
Том:  
Регистър:  
Страница:  
Партиден №  
Булстат:  
СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:
Град/село:  
ПК:  
Област:  
Община:  
Улица №:  
МЯСТО НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА  
(В случай, че дейността се извършва на повече от  
едно място, се посочват всички адреси)  
Град/село:  
ПК:  
Община, област:  
ИЗБРАНА ОБСЛУЖВАЩА БАНКА  
IBAN  
BIC код  
Име на банката  
Адрес на банката  
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:  
Град/село:  
ПК:  
Област:  
Община:  
Улица №:  
Телефонен номер:  
Мобилен телефонен номер:  
Номер на факс:  
Електронен адрес:  
Интернет страница:  
УПРАВИТЕЛ/КМЕТ  
Име  
Презиме  
Фамилия  
Лична карта №  
Издадена от:  
На дата:  
ЕГН:  
ДАННИ ЗА УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ
(в случай, че документите се подават от упълномощено лице)
Име  
Презиме  
Фамилия  
Лична карта №  
Издадена от:  
На дата:  
ЕГН:  
Пълномощно №:  
Дата:  
Кандидатствам за ____________ пореден път за подпомагане по мярка 114.
Подпомаган съм по мярка 114 0 Да 0 Не
При отговор ДА се попълва:
Одобрен съм за подпомагане по мярка 114 през ............ година
Одобрен съм за подпомагане по мярка 114 през ............ година
 
Кандидатствам в качеството си на:
Кандидат по чл. 13, ал. 1 0
Физическо лице, регистрирано в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК)
с УРН........................................ 0
Юридическо лице, регистрирано в Интегрираната система за администриране и
контрол (ИСАК) с УРН ........................................ 0
Едноличен търговец, регистриран в Интегрираната система за администриране и 0
контрол (ИСАК) с УРН ........................................
Физическо лице, регистрирано като земеделски производител по реда на Наредба № 3 от
1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10  
от 1999 г.) с регистрационната карта № ....................................... , 0
издадена от Областна дирекция "Земеделие" гр. ...........................................................  
Последна заверка на ..........................................................................................................  
Юридическо лице, регистрирано като земеделски производител по реда на Наредба № 3 от  
1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от  
1999 г.) с регистрационната карта № ............................................................................., 0
издадена от Областна дирекция "Земеделие" гр. .......................................  
Последна заверка на .......................................................................................  
Едноличен търговец, регистриран като земеделски производител по реда на Наредба № 3 от  
1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от  
1999 г.) с регистрационната карта № ............................................................................., 0
издадена от Областна дирекция "Земеделие" гр. .......................................  
Последна заверка на ........................................................................................  
 
Кандидат по чл. 13, ал. 2 0
Физическо лице, собственик на гори с площ .............. ха  
Физическите и юридическите лица по ал. 2 трябва да притежават минимум 0,5 ха гори 0
Юридическо лице, собственик на гори с площ ................ ха  
Физическите и юридическите лица по ал. 2 трябва да притежават минимум 0,5 ха гори 0
Сдружение на физически и/или юридически лица, собственици на гори с площ .......................... ха  
Сдруженията на физическите и юридическите лица по ал. 2 трябва да притежават минимум 5,0 ха гори 0
Община, собственик на гори с площ .................. ха  
Общините по ал. 2 трябва да притежават минимум 10 ха гори. 0
   
Запознат съм, че използването на консултантските услуги, за които кандидатствам, в случай  
че бъда включен в регистъра по чл. 24, ал. 1, т. 1 или в регистъра по чл. 24, ал. 1, т. 2, ще  
зависи от наличието на достатъчен капацитет на консултантите, включени в Списъка на  
консултантите в областта на земеделието и в Списъка на консултантите в областта на горите.  
   
Достатъчният капацитет на консултантите от Списъка на консултантите в областта на  
земеделието се определя от следните условия:  
1. Брой на консултантите, включени в списъка по чл. 33, ал. 1, т. 1;  
2. Брой на експертите, включени в консултантския екип по чл. 28, ал. 1, т. 2 на всеки  
консултант от списъка по чл. 33, ал. 1,т. 1;  
3. Административната и техническата осигуреност на консултантите, включени в списъка по чл.  
32, ал. 4 за осигуряване предоставянето на консултантски услуги по общини и области в  
страната.  
   
Достатъчният капацитет на консултантите от Списъка на консултантите в областта на горите се  
определя от следните условия:  
1. Брой на консултантите, включени в списъка по чл. 33, ал. 1,т. 2;  
2. Брой на експертите, включени в консултантския екип по чл. 29, ал. 1, т. 2 на всеки консултант от списъка по чл. 33, ал. 1, т. 2;  
3. Административната и техническата осигуреност на консултантите, включени в списъка по чл. 32, ал. 4 за осигуряване предоставянето на консултантски услуги по общини и области в страната.  
Дата: Подпис:
СПЕЦИФИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТА, ДОПУСТИМ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО ЧЛ. 13, АЛ. 1
В СЛУЧАИТЕ НА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ ПО ЧЛ. 4
Кандидатът не е получавал предишна Да 0 - 40 точки
подкрепа по мярка 114 Не 0
Кандидатът е физическо лице, което е на Да 0 - 20 точки
възраст от 18 до 40 години в годината, в която Не 0
кандидатства, или е одобрен по реда на  
Наредба № 9 от 2008 г. за условията и реда за  
предоставяне на безвъзмездна финансова  
помощ по мярка "Създаване на стопанства на  
млади фермери" (ДВ, бр. 42 от 2008г.) с ЕГН  
...................................... или Договор по мярка  
112..................................................................................................................................
 
...............................  
Кандидатът е лице, което ще кандидатства по Да 0 - 20 точки
мярка 214 "Агроекологични плащания" Не 0
   
Подписана е декларацията по т. 9 в част Да 0
Декларации на заявлението. Не 0
Кандидатът е лице, което произвежда и Да 0 - 20 точки
предлага на пазара сурово краве мляко и Не 0
притежава актуално удостоверение за  
разпределение на индивидуална млечна  
квота, издадено от Областна дирекция  
"Земеделие" или от РА с №  
.....................................................................................................................................
 
Общ брой точки
....................................................................................................................................................................
Максималният брой точки е 100.  
Консултантски услуги, за които се кандидатства, за финансова подкрепа
1. Задължителни консултантски услуги (Група А) - максимална стойност на 0
  допустимите разходи - левовата равностойност на 240 евро  
  Задължително е покриването минимум обема на тези услуги, които включват:  
  1. Минимума консултантски услуги съгласно чл. 24 на Регламент (ЕО)  
  1698/2005 относно оценка на стопанството и установяване на подобрения във връзка със:  
  а) законоустановените изисквания за управление и условията за  
  поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние,  
  предвидени в членове 5 и 6 от Регламент (EО) № 73/2009 и приложения II и към него;  
  б) стандарти за безопасност на труда, основани на законодателството на Европейския съюз.  
  2. Най-малко едно посещение на стопанството, което е свързано с  
  изготвянето на оценка на стопанството, свързана с минимума, посочен в т. 1.  
2. Допълнителни консултантски услуги по избор от фермера (Група Б). 0
Компонент Б1 - максимална стойност на допустимите разходи - левовата равностойност на 300 евро 0
Консултации по управлението на стопанството, които могат да включват:  
а) разработване на маркетингов анализ на базата на заявени потребности на  
фермера с цел да се определи как да се подобри общото икономическото  
състояние на стопанството (общата производителност на стопанството),  
включително съвети за диверсификация на земеделските дейности, където е  
приложимо; предоставяне на съвети относно организацията и управлението на  
стопанството; изисквания за водене на счетоводство в областта на земеделието;  
б) възможности за участие на фермера в организации на производители.  
Компонент Б2 - максимална стойност на допустимите разходи - левовата равностойност на 690 евро 0
Специфични консултации в областта на растениевъдството и/или  
животновъдството, които могат да включват:  
а) технологии за производство в растениевъдството (включително изготвяне на  
технологични карти, сеитбооборот, съвети за обработка на почвата, прибиране и  
съхранение на продукцията);  
б) препоръки за торене (включително вземане на почвени проби, почвени анализи,  
определяне на торови норми и срокове за торене, начини за съхранение на торовете);  
в) препоръки за водене на растителнозащитни мероприятия (включително  
използване на инсектициди, фунгициди, хербициди, биопрепарати и др.);  
г) препоръки за напояване/отводняване (включително избор на начин за  
напояване, поливен режим, поливни норми, водоспестяващи и екологосъобразни  
технологии и техники за напояване);  
д) технологии за отглеждане на животните (включително избор на видове  
животни, подходящи породи, системи за отглеждане и хранене);  
е) ветеринарномедицински въпроси (включително стопанско значими заболявания  
при животните, стандарти за хигиена).  
Компонент Б3 - максимална стойност на допустимите разходи - левовата равностойност на 270 евро 0
Консултации, които се предоставят на кандидати и/или одобрени за подпомагане  
по мярка 214 "Агроекологични плащания" за:  
а) да им се съдейства в избора на най-подходящите направления или комбинация  
от направления за техните стопанства;  
б) да бъде оказана подкрепа за успешна подготовка на първоначалните  
документи за кандидатстване за отделни агроекологични пакети по мярката;  
в) осигуряване на съветнически услуги по време на изпълнение на  
агроекологичния ангажимент с цел подпомагане в разбирането и правилното  
прилагане на установените изисквания за управление.  
СПЕЦИФИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТА, ДОПУСТИМ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО ЧЛ. 13, АЛ. 2 В СЛУЧАИТЕ НА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ ПО ЧЛ. 6
Кандидатът е сдружение на физически Да 0
и/или юридически лица, собственици на гори Не 0
Консултантски услуги, за които се кандидатства
1. Задължителни съветнически услуги, отнасящи се до управление на гори, 0
  увеличаване на икономическата, екологичната и социалната роля на горите  
  за техните собственици и за региона, към който принадлежат - максимум  
  левовата равностойност на 240 евро  
  Тези услуги трябва да включват:  
  1. запознаване с горското законодателство;  
  2. планиране на лесовъдски дейности в горите;  
  3. извършване на лесовъдски дейности в горите;  
  4. запознаване със съвременните практики за стопанисване на горите;  
  5. стопанисване на гори в Натура 2000 (където е уместно);  
  6. защита на горите от пожари, насекоми, болести и тяхната превенция;  
  7. вещно право;  
  8. екосистемни ползи от горите.  
ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ
(Моля, отбележете приложените към заявлението документи)
Общи документи
1. Копие от документ за самоличност на кандидата за подпомагане, както и 0
  на лицето, представляващо кандидата, в случай че заявлението не се  
  подава лично от кандидатстващия;  
2. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се 0
  подават лично от кандидата, или заповед от кмета на общината, в случай  
  че кандидатства община, собственик на гори;  
3. Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от месеца, 0
  предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане за  
  кандидати, които не подлежат на вписване в търговския регистър, с  
  изключение на общини;  
4. Копие на регистрационната карта заедно с разпечатка или заверени от ОД 0
  "ЗГ" копия на анкетните карти с анкетни формуляри в случай, че  
  кандидатът е физическо или юридическо лице или едноличен търговец,  
  регистрирано като земеделски производител по реда на  
  Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на  
  земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.);  
5. Копие от документ за право на собственост върху горите за кандидати 0
  физически или юридически лица, собственици на гори;  
6. Копие на някои от документите по чл. 28, ал. 3 от Закона за горите, 0
  удостоверяващи собствеността на общината върху поземлени имоти в  
  горски територии, в случай че кандидатът е община;  
7. Копие от регистрация по Закона за данък върху добавената стойност 0
  (ЗДДС), в случай че кандидатът е регистриран по ЗДДС;  
8. Удостоверение за наличие или липса на изискуеми публични задължения 0
  към държавата, издадено от съответната териториална дирекция (ТД) на  
  Националната агенция по приходите (НАП) не по-рано от месеца,  
  предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане (за  
  всички кандидати с изключение на общини)  
9. Декларация по чл. 4а от Закона за малките и средните предприятия 0
  (представя се само от ЮЛ по чл. 13, ал. 2).  
ДЕКЛАРАЦИИ
Декларирам, че:
1. Съм запознат/а с правилата за предоставяне на финансова помощ по 0
  мярка "Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори".  
2. Нямам изискуеми задължения към ДФ "Земеделие". 0
3. Нямам изискуеми публични задължения към държавата (не се декларира от кандидат община). 0
4. Не съм получил публична финансова помощ от националния бюджет и/или 0
  от бюджета на Европейския съюз за същата дейност.  
5. Не съм кандидат или одобрен ползвател на помощ по реда на Наредба № 28 0
  от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна  
  финансова помощ по мярка "Подпомагане на полупазарни стопанства в  
  процес на преструктуриране" от Програмата за развитие на селските  
  райони за периода 2007 - 2013 г. (ДВ, бр. 74 от 2008 г.).  
6. Всички предоставени от мен официални документи към настоящата дата 0
  удостоверяват действителното правно положение относно третираните  
  факти и обстоятелства. Представените от мен частни документи са  
  автентични и носят моя подпис.  
7. Съм съгласен/съгласна посочените от мен факти и обстоятелства да бъдат 0
  проверени на място от представители на Министерството на земеделието и  
  храните, Разплащателната агенция, Сметната палата, Европейската  
  комисия, Европейската сметна палата и Европейската служба за борба с измамите.  
8. Информиран съм, че ще бъдат публикувани данни в съответствие с 0
  Регламент (ЕО) №1290/2005 и Регламент (ЕО) 259/2008 и че могат да бъдат  
  обработени от органите за финансов контрол и от следствените органи на  
  Общностите и на държавите членки с цел защита на финансовите интереси на Общностите.  
9. Ще кандидатстват по мярка 214 "Агроекологични плащания" от ПРСР в сроковете, определени в 0
  Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за  
  директни плащания (ДВ, бр. 22 от 2009 г.) и Наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда за  
  прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от ПРСР (ДВ, бр. 29 от 2009 г.), но не  
  по-късно от един месец преди датата на подаване на заявка за плащане (попълва се от кандидати,  
  които са посочили, че кандидатстват за финансова подкрепа по компонент Б3 от допълнителните  
  консултантски услуги).  
10. Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 НК за предоставени от мен неверни данни и документи. 0
СПЕЦИАЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 4а от Закона за малките и средните предприятия
(представя се само от ЮЛ, кандидати по чл. 13, ал. 2)
ДЕКЛАРИРАМ, че:
А.) Представляваното от мен предприятие/организация:
(Вярната информация се зачертава. В т. 2 се посочват видът и източникът на държавната помощ и видът на разходите.)
  1. Не е получило държавна помощ по реда на Регламент (ЕО) № 1998/2006 0
  на Комисията от 15 декември 2006 г.относно прилагането на членове 87 и  
  88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на  
  минималната помощ (ОВ L 379 от 28.12.2006)  
  2. Е получило през двете предшестващи данъчни години и текущата 0
  данъчна година до датата на деклариране помощ, която е обявена като  
  минимална помощ (de minimis) по реда на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на  
  Комисията от 15 декември 2006 г., на обща стойност (с натрупване) ... лв.  
  ..(словом), както следва:  
  .......... лв. .............. (словом) за .............. година  
  .......... лв. .............. (словом) за .............. година  
  .......... лв. .............. (словом) за .............. година  
  За сектор "сухопътен транспорт":  
  .......... лв. .............. (словом), както следва:  
  .......... лв. .............. (словом) за .............. година  
  .......... лв. .............. (словом) за .............. година  
  3. Не е подпомагано/а за тази инвестиция по друга програма 0
Б.) Предприятие партньор/свързано предприятие:
(Вярната информация се зачертава. В т. 2 се посочват видът и източникът на държавната
помощ и видът на разходите.)
  1. Не е получило държавна помощ по реда на Регламент (ЕО) № 1998/2006 0
  на Комисията от 15 декември 2006 г.относно прилагането на членове 87 и  
  88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на  
  минималната помощ (ОВ L 379 от 28.12.2006)  
  2. Е получило през двете предшестващи данъчни години и текущата 0
  данъчна година до датата на деклариране помощ, която е обявена като  
  минимална помощ (de minimis) по реда на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на  
  Комисията от 15 декември 2006 г., на обща стойност (с натрупване) ...лв.  
  ..(словом), както следва:  
  .......... лв. .............. (словом) за .............. година  
  .......... лв. .............. (словом) за .............. година  
  .......... лв. .............. (словом) за .............. година  
  За сектор "сухопътен транспорт":  
  .......... лв. .............. (словом), както следва:  
  .......... лв. .............. (словом) за .............. година  
  .......... лв. .............. (словом) за .............. година  
  3. Не е подпомагано/а за тази инвестиция по друга програма 0
 
Известна ми е наказателната отговорност за деклариране на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Кандидатствам за сума от _________________________ лева

(Посочва се левовата равностойност на максималната стойност на допустимите разходи за комплекта консултации съответно по чл. 4 или по чл. 6 в зависимост от попълнената част от "Консултантски услуги, за които се кандидатства, за финансова подкрепа". В случаите на кандидатстване за финансова подкрепа за група А и някои от компонентите от група Б се попълва сумата на максимално допустимите разходи.)

(Сумата трябва да бъде същата като записаната на ред "Обща стойност на разходите за комплект консултации" от таблицата за допустими разходи.)

Дата: Подпис: ..................
Таблица за допустимите разходи
Идентификационен №:....................................................
Вид на консултантските услуги Обща Обща Допустим Одобрена
    сума без сума с разход сума
    ДДС ДДС    
    (лв.)* (лв.)*    
1 2 3 4 да не 5
1 Комплект консултации за кандидати          
  по чл. 13, ал. 1          
А1 Задължителни консултантски услуги          
  Група А          
Б1 Допълнителни консултантски услуги          
  Компонент Б1          
В1 Допълнителни консултантски услуги          
  Компонент Б2          
Г1 Допълнителни консултантски услуги          
  Компонент Б3          
Г1 Обща стойност на разходите за          
  комплект консултации (А1+Б1+В1+Г1)          
2 Комплект консултации за кандидати          
  по чл. 13, ал. 2          
А2 Задължителни консултантски услуги          
  по чл. 6          
  Обща стойност на разходите за          
  комплект консултации          
 
* Попълва се колона 3 или 4 в зависимост от стойността, за която се кандидатства. Невъзстановимият ДДС е допустим разход и следва да бъде предвиден при желание да бъде финансиран. В този случай се попълва колона 4.
Забележка. Потъмнените полета в таблицата се попълват само от служители в Разплащателната агенция.
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
(дата/име/подпис на кандидата/печат)
Приложение № 3 към чл. 19, ал. 1

Списък на документите към заявлението за подпомагане

А) За кандидатите по чл. 13, ал. 1
1. Копие от документ за самоличност на кандидата за подпомагане, както и на лицето, представляващо кандидата, в случай че заявлението не се подава лично от кандидатстващия;
2. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от кандидата;
3. Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане за кандидати, които не подлежат на вписване в търговския регистър, с изключение на общини;
4. Копие на регистрационната карта заедно с разпечатка или заверени от ОД "ЗГ" копия на анкетните карти с анкетни формуляри в случай, че кандидатът е физическо или юридическо лице или едноличен търговец, регистрирано като земеделски производител по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.);
5. Копие от регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в случай че кандидатът е регистриран по ЗДДС;
6. Удостоверение за наличие или липса на изискуеми публични задължения към държавата, издадено от съответната териториална дирекция (ТД) на Националната агенция по приходите (НАП) не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане.

Б) За кандидатите по чл. 13, ал. 2
1. Копие от документ за самоличност на кандидата за подпомагане, както и на лицето, представляващо кандидата, в случай че заявлението не се подава лично от кандидатстващия;
2. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от кандидата, или заповед от кмета на общината, в случай че кандидатства община, собственик на гори;
3. Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане за кандидати, които не подлежат на вписване в търговския регистър, с изключение на общини;
4. Копие от документ за право на собственост върху горите за кандидати физически или юридически лица;
5. Копие на някой от документите по чл. 28, ал. 3 от Закона за горите, удостоверяващи собствеността на общината върху поземлени имоти в горски територии, в случай че кандидатът е община;
6. Копие от регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в случай че кандидатът е регистриран по ЗДДС;
7. Удостоверение за наличие или липса на изискуеми публични задължения към държавата, издадено от съответната териториална дирекция (ТД) на Националната агенция по приходите (НАП) не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане (за всички кандидати с изключение на общини);
8. Декларация по чл. 4а от Закона за малките и средните предприятия (представя се само от ЮЛ).


Приложение № 4 към чл. 31, ал. 2


 
Декларация от ръководител на юридическо лице за изпълнение на
изискванията на чл. 31, ал. 1
 
 
Ръководител/представляващ/управител:
 
Име: .......................................... Фамилия: ........................................ Презиме: ......................................................................................................................................................
 
Лична карта №: ..................................., издадена от: .................................................................................................................................................................................................
 
на: ............................
 
ЕГН: .......................................
 
Ръководител/представляващ/управител на Консултантска организация/институция:
 
Юридическо лице: ......................................................................................................................................................................................................................................................
 
Фирмено дело №: ........./дата: ................................ по описа на: ..................................................... съд
 
Том: ................. Регистър: .......... Страница: ......... Партида: ..........
 
БУЛСТАТ/ЕИК №: ....................................... Данъчен №: ................................................................................................................................................................................................
 
Седалище: ..........................................................................................................................................................................................................................................................
 
Адрес на управление: село/ град: .............. Пощ. код : ........ Област: ......................................................................................................................................................................................
 
Община: .................................. улица: .............................................................. №: ..............................................................................................................................................
 
Телефон: .................................... Факс: ...................................... E-mail: ................................................................................................................................................................
 
 
Декларирам, че организацията, която представлявам/ръководя, както и персоналът, ангажиран в предоставянето на консултации по реда на тази наредба, не са търговски представители или посредници на фирми в областта на търговията със земеделска или горска техника, торове, семена и посадъчен материал, препарати за растителна защита, ветеринарномедицински препарати, животни за разплод, както и други материали, инструменти и консумативи, използвани при отглеждането на растения и животни в земеделските стопанства.
Известна ми е наказателната отговорност по член 313 НК за деклариране на неверни данни и обстоятелства.
 
Дата: Декларатор:
  (подпис)
   


Приложение № 5 към чл. 31, ал. 2


 
Декларация от експерт, член на консултантски екип за изпълнение на
изискванията на чл. 31, ал. 1
 
 
Експерт в областта на ...................................................................................................................................................................................................................................
 

(растениевъдство, животновъдство, икономика)

 
Име: ........................................... Фамилия: ......................................... Презиме: ..................................................................................................................................................
 
Лична карта №: ..................................., издадена от: ................................................................................................................................................................................................
 
на: ...................................................................................
 
ЕГН: ..................................................................................
 
Член на консултантски екип на Консултантска организация/институция:
 
Юридическо лице:
 
....................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Фирмено дело №: ........./дата: ....................... по описа на: ......................................... съд
Том: ................. Регистър: .............................. Страница: ............................. Партида: .............................................................................................................................................
 
БУЛСТАТ/ЕИК №: .............................................. Данъчен №:.............................................................................................................................................................................................
 
Седалище:............................................................................................................................................................................................................................................................
 
Адрес на управление: село/ град: .................................. Пощ.код: ........ Област: .................................................................................................................................................................
 
Община: .......................................... улица: .............................................................. №: .....................................................................................................................................
 
Телефон: ............................................ Факс: ...................................... E-mail: .......................................................................................................................................................
 
 
Декларирам, че не съм ангажиран с никакъв вид договор или като собственик или съсобственик на юридическо лице или представляващ юридическо лице в качеството ми на търговски представител или посредник на фирми в областта на търговията със земеделска или горска техника, торове, семена и посадъчен материал, препарати за растителна защита, ветеринарномедицински препарати, животни за разплод, както и други материали, инструменти и консумативи, използвани при отглеждането на растения и животни в земеделските стопанства.
Известна ми е наказателната отговорност по член 313 НК за деклариране на неверни данни и обстоятелства.
 
Дата: Декларатор:
  (подпис)
   


Приложение № 6 към чл. 33, ал. 5, т. 1


Декларация, в случай че не са настъпили промени в данните, представени съгласно
критериите по чл. 28 или по чл. 29
 
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 - 2013
Мярка 114 "ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ОТ ФЕРМЕРИ И
СОБСТВЕНИЦИ НА ГОРИ"
 
ДЕКЛАРАЦИЯ
ОТ ДОСТАВЧИК НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО МЯРКА 114 "ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ОТ ФЕРМЕРИ И СОБСТВЕНИЦИ НА ГОРИ"
 
Регистрационен номер в Списък на консултантите в областта на земеделието .....................................................................................................................................................................................
Регистрационен номер в Списък на консултантите в областта на горите .............................................................................................................................................................................................
     
......................................................................................
......................................................................................
Краен срок - 30 декември .......г.
Вх. № МЗХ Дата/час/минута  
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА  
ОСНОВНИ ДАННИ  
Име на юридическото лице:  
Юридически статут  
Единен идентификационен код към Агенцията по вписванията или фирмено дело №  
От дата:  
Окръжен съд:  
Том:  
Регистър:  
Страница:  
Партиден №  
Решение на Народното събрание/акт за акредитация  
(в случаите на институции по Закона за висшето образование)  
"Държавен вестник" за публикуване на Закона за БАН или Закона за Селскостопанската академия  
Булстат:  
СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:  
Град/село:  
ПК:  
Област:  
Община:  
Улица №:  
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:  
Град/село:  
ПК:  
Област:  
Община:  
Улица №:  
Телефонен номер:  
Мобилен телефонен номер:  
Номер на факс:  
Електронен адрес:  
Интернет страница:  
УПРАВИТЕЛ/РЪКОВОДИТЕЛ  
Име  
Презиме  
Фамилия  
Лична карта №  
Издадена от:  
На дата:  
ЕГН:  
Основание за изпълнение на длъжността  
ДАННИ ЗА УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ
(в случай че документите се подават от упълномощено лице)
Име  
Презиме  
Фамилия  
Лична карта №  
Издадена от:  
На дата:  
ЕГН:  
Пълномощно №:  
Дата:  
През ............... г. сме включени във:  
  Списък на консултантите в областта на земеделието 0  
   
№ .............................
 
  Списък на консултантите в областта на горите 0  
   
№ .............................
 
Включени сме в качеството си на:
Юридическо лице, регистрирано по Търговския закон 0
Юридическо лице, регистрирано по Закона за висшето образование 0
Юридическо лице по Закона за юридическите лица с нестопанска цел 0
Юридическо лице по Закона за горите 0
Юридическо лице по Закона за Българската академия на науките 0
Юридическо лице по Закона за Селскостопанската академия 0
Декларираме, че не са настъпили промени в данните, представени съгласно критериите по чл. 28 или по чл. 29, които са заявени в Заявление с вх. № ..................., подадено в МЗХ на дата ........................... по обява по Заповед № ............................ от ....................
ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ
(Моля отбележете приложените към заявлението документи. В случай че посоченият документ не се отнася за Вашата организация, моля отбележете "неприложимо".)
Общи документи
1. Актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър (за юридически лица по Търговския закон и държавни предприятия по чл. 163 от Закона за горите), издадено не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на декларацията; 0
2. Удостоверение за актуално състояние за юридически лица по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, включително и за браншови организации по чл. 214 от Закона за горите, издадено не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на декларацията; 0
3. Копие от лична карта на ръководителя на организацията, която подава декларацията; 0
4. Документ, доказващ правото на ръководителя на юридическото лице по Закона за висшето образование, по Закона за БАН или по Закона за Селскостопанската академия да представлява организацията; 0
5. Приложени копия на договорите на членовете на консултантския екип ..........бр. 0
ДЕКЛАРАЦИИ КЪМ ПРИЛОЖЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ
Декларирам, че:
1. Всички предоставени от мен официални документи към настоящата дата удостоверяват действителното правно положение относно третираните факти и обстоятелства. Представените от мен частни документи са автентични и носят моя подпис. 0
2. Организацията, която представлявам, няма изискуеми публични задължения към държавата. 0
3. Прилагам декларации от експертите от консултантския екип по чл. 28, ал. 1, т. 2 или по чл. 29, ал. 1, т. 2, че са съгласни да извършват консултантска дейност с институцията или организацията по чл. 27. 0
  Приложени ......... броя.  
4. Съм съгласен/съгласна посочените от мен факти и обстоятелства да бъдат проверени на място от представители на Министерството на земеделието и храните, Разплащателната агенция, Сметната палата, Европейската комисия, Европейската сметна палата и Европейската служба за борба с измамите. 0
5. Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 НК за предоставени от мен неверни данни и документи. 0
   
Дата:  
Подпис: .........................................................  
............................................................................  
(име, презиме, фамилия)  
................................................................................................................
 
(представляващ, ръководител)  
   


Приложение № 7 към чл. 33, ал. 5, т. 3


Справка за настъпили промени в данните, представени съгласно
критериите по чл. 28 или по чл. 29
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
 
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 - 2013
 
Мярка 114 "ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ОТ ФЕРМЕРИ
И СОБСТВЕНИЦИ НА ГОРИ"
СПРАВКА ОТ ДОСТАВЧИК НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО МЯРКА 114 "ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ОТ ФЕРМЕРИ И СОБСТВЕНИЦИ НА ГОРИ" ЗА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ В ДАННИТЕ, ПРЕДСТАВЕНИ СЪГЛАСНО КРИТЕРИИТЕ ПО Чл. 28.ИЛИ ПО Чл. 29./TD>
Регистрационен номер в Списък на консултантите в областта на земеделието ...........................
Регистрационен номер в Списък на консултантите в областта на горите ...........................
.................................... .................................... Краен срок - 30 декември ......... г.
Вх. № МЗХ Дата/час/минута  
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА
ОСНОВНИ ДАННИ
Име на юридическото лице:  
Юридически статут  
Единен идентификационен код към Агенцията по вписванията или фирмено дело №  
От дата:  
Окръжен съд:  
Том:  
Регистър:  
Страница:  
Партиден №  
Решение на Народното събрание/акт за акредитация  
(в случаите на институции по Закона за висшето образование)  
"Държавен вестник" за публикуване на Закона за БАН или Закона за Селскостопанската академия  
Булстат:  
СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:  
Град/село:  
ПК:  
Област:  
Община:  
Улица №:  
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:  
Град/село:  
ПК:  
Област:  
Община:  
Улица №:  
Телефонен номер:  
Мобилен телефонен номер:  
Номер на факс:  
Електронен адрес:  
Интернет страница:  
УПРАВИТЕЛ/РЪКОВОДИТЕЛ  
Име  
Презиме  
Фамилия  
Лична карта №  
Издадена от:  
На дата:  
ЕГН:  
Основание за изпълнение на длъжността  
ДАННИ ЗА УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ
(в случай, че документите се подават от упълномощено лице)
Име
Презиме
Фамилия
Лична карта №
Издадена от:
На дата:
ЕГН:
Пълномощно №:
Дата:
През .................. г. сме включени в:
  Списък на консултантите в областта на земеделието 0  
    № ..................  
  Списък на консултантите в областта на горите 0  
    № ..................  
Включени сме в качеството си на:
Юридическо лице, регистрирано по Търговския закон 0
Юридическо лице, регистрирано по Закона за висшето образование 0
Юридическо лице по Закона за юридическите лица с нестопанска цел 0
Юридическо лице по Закона за горите 0
Юридическо лице по Закона за Българската академия на науките 0
Юридическо лице по Закона за Селскостопанската академия 0
Уведомяваме, че са настъпили промени в следните данни
Условие по чл. ..........
Промяна Изпълнение по заявление Промяна на изпълнението Приложени документи
Чл. 28. ал. 2, т. 2   Експерти в област "Растениевъдство" - ..... бр. Експерти в област "Растениевъдство" - ..... бр. Посочват се номера и дати на издаване на дипломите
    По списък: По списък: за висше образование.
   
Име ...............................................................................
Име ..............................................................................
 
   
.....................................................................................
.................................................................................
 
    Образование, степен Образование, степен Прилагат се нотариално
   
.....................................................................................
.................................................................................
заверени копия на дипломите.
    Специалност/професионално Специалност/професионално  
   
направление .....................................................................
направление .....................................................................
 
   
.....................................................................................
.................................................................................
 
   
Висше училище .....................................................................
Висше училище ...................................................................
 
   
.....................................................................................
.................................................................................
 
    (описанието се допълва за всеки експерт от област "Растениевъдство") (описанието се допълва за всеки нов експерт от област "Растениевъдство")  
         
    Експерти в област "Животновъдство" - ..... бр. Експерти в област "Животновъдство" - ..... бр.  
    По списък: По списък:  
   
Име ...............................................................................
Име ..............................................................................
 
   
.....................................................................................
.................................................................................
 
    Образование Образование  
   
.....................................................................................
.................................................................................
 
  0 Специалност/професионално Специалност/професионално  
 
направление .....................................................................
направление .....................................................................
 
   
.....................................................................................
.................................................................................
 
   
Висше училище .....................................................................
Висше училище ...................................................................
 
   
.....................................................................................
.................................................................................
 
    (описанието се допълва за всеки експерт от област "Животновъдство") (описанието се допълва за всеки нов експерт от област "Животновъдство")  
         
    Експерти в област "Икономика" - ..... бр. Експерти в област "Икономика" - ..... бр.  
    По списък: По списък:  
   
Име ...............................................................................
Име ..............................................................................
 
   
.....................................................................................
.................................................................................
 
    Образование Образование  
   
.....................................................................................
.................................................................................
 
    Специалност/професионално Специалност/професионално  
   
направление .....................................................................
направление .....................................................................
 
   
.....................................................................................
.................................................................................
 
   
Висше училище .....................................................................
Висше училище ...................................................................
 
   
.....................................................................................
.................................................................................
 
    (описанието се допълва за всеки експерт от област "Икономика") (описанието се допълва за всеки нов експерт от област "Икономика")  
Чл. 29.   Експерти в област "Горско Експерти в област "Горско  
ал. 2, т. 2   стопанство" - ..... бр. стопанство" - .....бр.  
    По списък: По списък:  
   
Име ...............................................................................
Име ..............................................................................
 
   
.....................................................................................
.................................................................................
 
    Образование Образование  
   
.....................................................................................
.................................................................................
 
  0 Специалност/професионално Специалност/професионално  
 
направление .....................................................................
направление .....................................................................
 
   
.....................................................................................
.................................................................................
 
   
Висше училище .....................................................................
Висше училище ...................................................................
 
   
.....................................................................................
.................................................................................
 
    (описанието се допълва за всеки експерт от област "Горско стопанство") (описанието се допълва за всеки нов експерт от област "Горско стопанство")  
         
    Експерти в област "Икономика" - ..... бр. Експерти в област "Икономика" - ..... бр.  
    По списък: По списък:  
   
Име ...............................................................................
Име ..............................................................................
 
   
.....................................................................................
.................................................................................
 
    Образование Образование  
   
.....................................................................................
.................................................................................
 
    Специалност/професионално Специалност/професионално  
   
направление .....................................................................
направление .....................................................................
 
   
.....................................................................................
.................................................................................
 
   
Висше училище .....................................................................
Висше училище ...................................................................
 
   
.....................................................................................
.................................................................................
 
    (описанието се допълва за всеки експерт от област "Икономика") (описанието се допълва за всеки нов експерт от област "Икономика")  
Чл. 29.  
Име ..............................................................................
Име ..............................................................................
Прилага се копие на
ал. 2, т. 3  
№ и дата на документ за правото за упражняване на частна лесовъдска дейност или № в регистъра ............
№ и дата на документ за правото за упражняване на частна лесовъдска дейност или № в регистъра ............
документа или се посочва № в регистъра.
      (Попълва се в случай, че в консултантския екип има нови членове в област "Горско стопанство")  
Чл. 28.   Консултантски екип: Консултантски екип: Прилагат се декларации от
ал. 2, т. 3  
Име ..............................................................................
Име ..............................................................................
всеки член на консултант-
или   Ангажиран с Ангажиран с ския екип.
чл. 29,  
трудов договор .....................................................................
трудов договор .....................................................................
 
ал. 2, т. 4 0
вид ..............................................................................
вид ..............................................................................
 
   
срок ..............................................................................
срок ..............................................................................
 
    (Описанието се попълва за всеки член на консултантския екип) (Описанието се попълва за всеки член на консултантския екип)  
Чл. 28. ал. 2, т. 4 или чл. 29, ал. 2, т. 5 0 Един експерт може да бъде включен само в един консултантски екип на една организация Един експерт може да бъде включен само в един консултантски екип на една организация Прилагат се декларации от всеки нов член на консултантския екип.
Чл. 28. ал. 2, т. 5 0 Експерт (и), отговарящ/и за консултациите по законоустановените изисквания за управление и условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, предвидени в членове 5 и 6 от Регламент (EО) № 73/2009 и приложения II и IІІ към него. Експерт (и), отговарящ/и за консултациите по законоустановените изисквания за управление и условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, предвидени в членове 5 и 6 от Регламент (EО) № 73/2009 и приложения II и IІІ към него. Прилага се копие/я от удостоверение за преминатия курс.
   
Име ..............................................................................
Име ..............................................................................
 
  0 Област в консултантския екип ........... Област в консултантския екип ...........  
   
Преминат курс по програма, одобрена със заповед на министъра на земеделието и храните ............
Преминат курс по програма, одобрена със заповед на министъра на земеделието и храните ............
 
    Обучаваща организация ............... Обучаваща организация ...............  
    Период на преминат курс ............ Период на преминат курс ............  
    (Описанието се попълва за всеки член на консултантския екип, който отговаря на условията на чл. 28, ал. 1, т. 3) (Описанието се попълва за всеки нов член на консултантския екип, който отговаря на условията на чл. 28, ал. 1, т. 3)  
Чл. 28. ал.  
Офис гр./с ........................................................................
Офис гр./с. .....................................................................
Прилагат се документи,
4, т. 1 или  
.................................................................................
.................................................................................
доказващи основанието за
чл. 29, ал.  
Адрес П.К. ........................................................................
Адрес П.К. ........................................................................
ползване на посочените
4, т. 1  
Населено място .....................................................................
Населено място .....................................................................
нови офиси или сменени адреси.
   
Област ..............................................................................
Област ..............................................................................
 
   
Кв./ул. ........................................................................
Кв./ул. ........................................................................
 
   
№/бл. ..............................................................................
№/бл. ..............................................................................
 
   
Собствен/нает .....................................................................
Собствен/нает .....................................................................
 
  0 (Описанието се попълва за всеки офис, който ще бъде използван от организацията за извършването на консултантските услуги по реда на наредбата) (Описанието се попълва за всеки офис, който ще бъде използван от организацията за извършването на консултантските услуги по реда на наредбата. Посочва се дали има смяна на адрес, или се допълва с нов офис към досегашните офиси)  
Чл. 28.   Консултантски екип: Консултантски екип: Прилагат се документи,
ал. 4, т. 2  
Име ..............................................................................
Име ..............................................................................
доказващи основанието за
или   Компютър: Компютър: ползване на компютрите.
чл. 29,  
Марка ..............................................................................
Марка ..............................................................................
 
ал. 4, т. 2  
Модел ..............................................................................
Модел ..............................................................................
 
   
Сериен номер .....................................................................
Сериен номер .....................................................................
 
    Принтер: Принтер:  
   
Марка ..............................................................................
Марка ..............................................................................
 
  0
Модел ..............................................................................
Модел ..............................................................................
 
   
Сериен номер .....................................................................
Сериен номер .....................................................................
 
    (Описанието се попълва за всеки член на консултантския екип) (Описанието се попълва за всеки нов член на консултантския екип или за промени с оборудването, зачислено на член на консултантския екип)  
Чл. 28.   Транспортни средства ........бр. Транспортни средства ........бр. Посочва се видът на
ал. 4, т. 3   № 1 № 1 ползване (собственост
или  
Вид ..............................................................................
Вид ..............................................................................
на организацията, соб-
чл. 29,  
Марка ..............................................................................
Марка ..............................................................................
ственост на член от екипа,
ал. 4, т. 3  
Модел ..............................................................................
Модел ..............................................................................
наемане с договор).
    Регистрационен номер Регистрационен номер Прилагат се документи,
   
.................................................................................
.................................................................................
доказващи основанието за
  0 № 2 № 2 ползване на транспортните
   
....................................................................................
....................................................................................
средства.
    (Описанието се попълва за всяко транспортно средство, което ще се използва от консултантския екип, в случай на повече от един брой) (Описанието се попълва за всяко допълнително или променено транспортно средство, което ще се използва от консултантския екип, в случай на повече от един брой)  
Чл. 28.   Средства за комуникация Средства за комуникация  
ал. 4, т. 4  
Факс номер ........................................................................
Факс номер ........................................................................
 
или  
Интернет адрес .....................................................................
Интернет адрес .....................................................................
 
чл. 29,   Телефони Телефони  
ал. 4, т. 4   Стационарен телефон Стационарен телефон  
   
номер ..............................................................................
номер ..............................................................................
 
    Мобилен телефон Мобилен телефон  
   
номер ..............................................................................
номер ..............................................................................
 
  0
Е-mail: ........................................................................
Е-mail: ........................................................................
 
    (Описанието се попълва за всички номера и електронни адреси, които ще се използват от организацията за предоставяне на консултантски услуги по реда на наредбата) (Описанието се попълва за всички променени или нововъведени номера и електронни адреси, които ще се използват от организацията за предоставяне на консултантски услуги по реда на наредбата)  
Чл. 28.   Видове анализи Видове анализи Документ за собственост на
ал. 4, т. 5  
.................................................................................
.................................................................................
лаборатория или
   
.................................................................................
.................................................................................
предварителен договор с
   
.................................................................................
.................................................................................
лаборатория или лаборатории за извършване
  0   (Попълват се промени във вида на анализите или лабораторията за съответните анализи) на посочените изменени видове анализи или променени лаборатории
Допълнителна информация, по преценка на организацията, за доказване на обстоятелства (в случай на необходимост)
         
Декларираме, че настъпилите промени в данните не противоречат на условията на критериите по чл. 28 или по чл. 29, които са заявени в Заявление с вх. № ..................., подадено в МЗХ на дата ........................... по обява по Заповед №............................ от ...........................................................................
ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ
(Моля отбележете приложените към заявлението документи. В случай че посоченият документ не се отнася за Вашата организация, моля отбележете "неприложимо".)
Общи документи
1. Актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър (за юридически лица по Търговския закон и държавни предприятия по чл. 163 от Закона за горите), издадено не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на декларацията; 0
2. Удостоверение за актуално състояние за юридически лица по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, включително и за браншови организации по чл. 214 от Закона за горите, издадено не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на декларацията; 0
3. Копие от лична карта на ръководителя на организацията, която подава декларацията; 0
4. Документ, доказващ правото на ръководителя на юридическото лице по Закона за висшето образование, по Закона за БАН или по Закона за Селскостопанската академия да представлява организацията; 0
5. Приложени копия на договорите на членовете (включително новите) на консултантския екип .......... бр. 0
6. Представям декларации по чл. 33, ал. 2 съгласно приложение № 4 и приложение № 5 на новите членове на консултантския екип.
  Приложени .......... броя. 0
ДЕКЛАРАЦИИ КЪМ ПРИЛОЖЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ
Декларирам, че:
1. Всички предоставени от мен официални документи към настоящата дата удостоверяват действителното правно положение относно третираните факти и обстоятелства. Представените от мен частни документи са автентични и носят моя подпис. 0
2. Организацията, която представлявам, няма изискуеми публични задължения към държавата. 0
3. Прилагам декларации от експертите от консултантския екип по чл. 28, ал. 1, т. 2 или по чл. 29, ал. 1, т. 2, че са съгласни да извършват консултантска дейност с институцията или организацията по чл. 27. 0
  Приложени ......... броя.  
4. Съм съгласен/съгласна посочените от мен факти и обстоятелства да бъдат проверени на място от представители на Министерството на земеделието и храните, Разплащателната агенция, Сметната палата, Европейската комисия и Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите. 0
5. Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 НК за предоставени от мен неверни данни и документи. 0
 
Дата:
Подпис: ................................
.....................................................

(име, презиме, фамилия)

....................................................

(представляващ, ръководител)Приложение № 8 към чл. 34, ал. 1


Заявление за участие в процедура по чл. 32, ал. 1 за избор на доставчици на консултантски услуги
 
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 - 2013
Мярка 114 "ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ОТ ФЕРМЕРИ
И СОБСТВЕНИЦИ НА ГОРИ"
ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ИЗБОР НА ДОСТАВЧИЦИ НА
КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО МЯРКА 114 "ИЗПОЛЗВАНЕ НА
КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ОТ ФЕРМЕРИ И СОБСТВЕНИЦИ НА ГОРИ"
Обява за избор на консултанти, одобрена със Заповед..............................................
...................................... ............................................ Краен срок по обява
Вх.№ МЗХ Дата/час/минута  
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА
ОСНОВНИ ДАННИ
Име на юридическото лице:  
Юридически статут  
Единен идентификационен код към  
Агенцията по вписванията или фирмено дело №  
От дата:  
Окръжен съд:  
Том:  
Регистър:  
Страница:  
Партиден №  
Решение на Народното събрание/ акт за  
акредитация  
(в случаите на институции по Закона за  
висшето образование)  
"Държавен вестник" за публикуване на  
Закона за БАН или Закона за  
Селскостопанската академия  
Булстат:  
СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:  
Град/село:  
ПК:  
Област:  
Община:  
Улица №:  
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:  
Град/село:  
ПК:  
Област:  
Община:  
Улица №:  
Телефонен номер:  
Мобилен телефонен номер:  
Номер на факс:  
Електронен адрес:  
Интернет страница:  
УПРАВИТЕЛ/РЪКОВОДИТЕЛ  
Име  
Презиме  
Фамилия  
Лична карта №  
Издадена от:  
На дата:  
ЕГН:  
Основание за изпълнение на длъжността  
ДАННИ ЗА УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ
(в случай, че документите се подават от упълномощено лице)
Име  
Презиме  
Фамилия  
Лична карта №  
Издадена от:  
На дата:  
ЕГН:  
Пълномощно №:  
Дата:  
 
Кандидатстваме за включване в регистъра на консултанти, които имат право да предоставят консултантски услуги по Мярка 114.
Кандидатстваме за включване в:
  Списък на консултантите в областта на земеделието 0  
  Списък на консултантите в областта на горите 0  
   
Кандидатстваме в качеството си на:  
Юридическо лице, регистрирано по Търговския закон 0
Юридическо лице, регистрирано по Закона за висшето образование 0
Юридическо лице по Закона за юридическите лица с нестопанска цел 0
Юридическо лице по Закона за горите 0
Юридическо лице по Закона за Българската академия на науките 0
Юридическо лице по Закона за Селскостопанската академия 0
ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ
(Моля отбележете приложените към заявлението документи. В случай че посоченият
документ не се отнася за Вашата организация, моля отбележете "неприложимо".)
Общи документи
1. Актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър на (за 0
  юридически лица по Търговския закон и държавни предприятия по чл. 163  
  от Закона за горите), издадено не по-рано от месеца, предхождащ датата  
  на подаване на заявлението;  
2. Удостоверение за актуално състояние за юридически лица по Закона за 0
  юридическите лица с нестопанска цел, включително и за браншови  
  организации по чл. 214 от Закона за горите, издадено не по-рано от  
  месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението;  
3. Копие от устава или учредителния акт на юридическото лице с нестопанска 0
  цел, включително и за браншови организации по чл. 214 от Закона за горите;  
4. Решение за акредитация на Акредитационния съвет, съответно на 0
  постоянната комисия на Националната агенция за оценяване и акредитация  
  (за кандидати, акредитирани по Закона за висшето образование);  
5. Копие от правилник за устройството и дейността на научния институт или 0
  по-висшата научна организация, към която институтът се числи, и документ  
  за правосубектност на научния институт (за кандидати по Закона за  
  Селскостопанската академия и Закона за Българската академия на  
  науките) или правилник за устройството и дейността на организацията (за  
  кандидати, които предоставят специализирани консултации и съвети в  
  земеделието по реда на нормативен акт);  
6. Нотариално заверено изрично пълномощно в случай, че документите не се 0
  подават лично от кандидата, както и копие от лична карта на пълномощника;  
7. Копие от лична карта на ръководителя на кандидатстващата организация; 0
8. Документ, доказващ правото на ръководителя на юридическото лице по 0
  Закона за висшето образование, по Закона за БАН или по Закона за  
  Селскостопанската академия да представлява организацията;  
9. Приложение № 9 за условията по чл. 28; 0
10. Приложение № 10 за условията по чл. 29. 0
ДЕКЛАРАЦИИ
Декларирам, че:
1. Всички предоставени от мен официални документи към настоящата дата 0
  удостоверяват действителното правно положение относно третираните факти и  
  обстоятелства. Представените от мен частни документи са автентични и носят моя подпис.  
2. Организацията, която представлявам, няма изискуеми публични задължения към държавата. 0
3. Представям декларации по чл. 31, ал. 2 съгласно приложение № 4 и приложение № 5. 0
  Приложени .......... броя  
4. Декларации от експертите от консултантския екип по чл. 28, ал. 1, т. 2 или по чл. 29, ал. 1, т. 2, 0
  че са съгласни да извършват консултантска дейност с институцията или организацията по чл. 27.  
  Приложени ......... броя  
5. Съм съгласен/съгласна посочените от мен факти и обстоятелства да бъдат проверени на място 0
  от представители на Министерството на земеделието и храните, Разплащателната агенция,  
  Сметната палата, Европейската комисия, Европейската сметна палата и Евро-пейската служба за  
  борба с измамите.  
6. Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 НК за предоставени от мен неверни данни и документи. 0
 
Дата:
Подпис: .....................................
............................................................................................

(име, презиме, фамилия)

............................................................................................
(представляващ, ръководител)


Приложение № 9 към чл. 34, ал. 2, т. 1


 
Списък на документи за доказване на условията по чл. 28
 
Организация ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Адрес ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Представляващ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Условие по: Критерии Изпълнение Приложени документи
Чл. 28. ал. 2, т. 1 Ръководителят на организацията да е участвал в изпълнението на минимум 10 договора за консултантска дейност в областта на земеделието като ръководител или като член на екип през предходните 2 години преди годината на кандидатстване на организацията по реда на чл. 32, Ръководителят на организацията да е участвал в изпълнението на ....... договора за консултантска дейност в областта на земеделието като ръководител или като член на екип през предходните 2 години преди годината на кандидатстване на организацията по реда на чл. 32. Описват се видовете договори с дати и възложители.
  или    
  Организацията да е изпълнила минимум 10 договора за консултантска дейност в областта на земеделието през предходните 2 години преди годината на кандидатстване по реда на чл. 32, Организацията е изпълнила ............. договора за консултантска дейност в областта на земеделието през предходните 2 години преди годината на кандидатстване по реда на чл. 32. Описват се видовете договори с дати и възложители. Прилагат се копия на договори или референции от възложители.
  или    
  Организацията да е извършвала консултантска дейност в областта на земеделието по реда на нормативен акт през предходните 2 години преди годината на кандидатстване по реда на чл. 32. Организацията е извършвала консултантска дейност в областта на земеделието по реда на нормативен акт през предходните ... години преди годината на кандидатстване по реда на чл. 32. Посочва се нормативният акт.
Чл. 28. ал. 2, т. 2 Експертите, които са включени в консултантския екип по ал. 1, т. 2, да имат Експерти в област "Растениевъдство" - ..... бр. Посочват се номера и дати на издаване на дипломите за
  висше образование с По списък: висше образование.
  образователно-квалификационна степен
Име............................................................................................................
 
  "бакалавър" или "магистър", издадена от
Образование, степен ............................................................................................
Прилагат се нотариално
  акредитирано висше училище, по специалности, както следва:
Специалност/професионално направление ......................................................................
заверени копия на дипломите.
  а) за експертите в област
Висше училище ................................................................................................
 
  "Растениевъдство" да имат специалност агрономство или аграрно инженерство или растителна защита или хидромелиорации или специалности по професионални направления растениевъдство или растителна защита; (Описанието се допълва за всеки експерт от област "Растениевъдство")  
  б) за експертите в област "Животновъдство" да имат специалност Експерти в област "Животновъдство" - ..... бр.  
  зооинженерство или животновъдство или По списък:  
  ветеринарна медицина или специалности
Име ...........................................................................................................
 
  по професионални направления
Образование ............................................................................................
 
  животновъдство или ветеринарна медицина;
Специалност/професионално направление ......................................................................
 
   
Висше училище ................................................................................................
 
    (Описанието се допълва за всеки експерт от област "Животновъдство")  
  в) за експертите в област "Икономика" да Експерти в област "Икономика" - ..... бр.  
  имат специалност аграрна икономика или По списък:  
  маркетинг или мениджмънт или
Име.......................................................................................................
 
  специалности по професионално
Образование .....................................................................................................
 
  направление икономика.
Специалност/професионално направление .....................................................................
 
   
Висше училище................................................................................................
 
    (Описанието се допълва за всеки експерт от област "Икономика")  
Чл. 28. Експертите от консултантския екип да са Консултантски екип:  
ал. 2, т. 3 ангажирани от организацията със
Име.......................................................................................................
 
  сключен трудов договор, като в случаите
Ангажиран с трудов договор ................................................................................
 
  на срочен трудов договор срокът на
вид .......................................................................................................
 
  договора да е до минимум една година
срок .....................................................................................................
 
  след датата на кандидатстване на организацията по реда на чл. 32 или датата на представяне на декларацията по чл. 33, ал. 5, т. 1. (Описанието се попълва за всеки член на консултантския екип)  
Чл. 28. ал. 2, т. 4 Един експерт може да бъде включен само в един консултантски екип на една организация.   Прилагат се декларации от всеки член на консултантския екип.
Чл. 28. ал. 2, т. 5 Отговорният експерт по ал. 1, т. 3 трябва да е преминал курс по Законоустановени изисквания за управление и условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, предвидени в членове 5 и 6 от Регламент (ЕО) № 73/2009 и приложения ІІ и ІІІ. Експерт (и) отговарящ/и за консултациите по законоустановените изисквания за управление и условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, предвидени в членове 5 и 6 от Регламент (EО) № 73/2009 и приложения II и IІІ към него. Прилагат се копие/я от удостоверение за преминатия курс.
       
   
Име ...........................................................................................................
 
   
Област в консултантския екип ...........................................................................
 
   
Преминат курс по програма, одобрена със заповед на министъра на земеделието и храните .......................................
 
   
Обучаваща организация ..................................................................................
 
   
Период на преминат курс .................................................................................
 
    (Описанието се попълва за всеки член на консултантския екип, който отговаря на условията на чл. 28, ал. 1, т. 3)  
Чл. 28. Посочен адрес на офис или адреси на
Офис гр./с ................................................................................................
Прилагат се документи,
ал. 4, т. 1 офиси
.............................................................................................................
доказващи основанието за ползване на посочените офиси.
   
Адрес, п.к. .................................................................................................
 
   
Населено място ................................................................................................
 
   
Област .....................................................................................................
 
   
Кв./ул. ......................................................................................................
 
   
№/бл. .........................................................................................................
 
   
Собствен/нает ...............................................................................................
 
    (Описанието се попълва за всеки офис, който ще бъде използван от организацията за извършването на консултантските услуги по реда на наредбата)  
Чл. 28. Осигурени компютри за всеки експерт от Консултантски екип: Прилагат се документи,
ал. 4, т. 2 консултантския екип.
Име ......................................................................................................
доказващи основанието за
    Компютър: ползване на компютрите.
   
Марка ......................................................................................................
 
   
Модел ......................................................................................................
 
   
Сериен номер ...................................................................................................
 
    Принтер:  
   
Марка ......................................................................................................
 
   
Модел .......................................................................................................
 
   
Сериен номер .................................................................................................
 
    (Описанието се попълва за всеки член на консултантския екип)  
Чл. 28. Определено минимум едно транспортно Транспортни средства ..... бр. Посочва се видът на ползване
ал. 4, т. 3 средство с посочване на вида и № 1 (собственост на организацията,
  регистрационния номер.
Вид ......................................................................................................
собственост на член от екипа,
   
Марка ......................................................................................................
наемане с договор).
   
Модел .......................................................................................................
 
   
Регистрационен номер ....................................................................................
 
    № 2 Прилагат се документи,
   
.............................................................................................................
доказващи основанието за
    (Описанието се попълва за всяко транспортно средство, което ще се използва от консултантския екип, в случай на повече от един брой) ползване на транспортните средства.
Чл. 28. Средства за комуникация, които включват Средства за комуникация  
ал. 4, т. 4 факс, интернет, мобилен или стационарен
Факс номер ..................................................................................................
 
  телефон, като се посочват съответните
Интернет адрес ...............................................................................................
 
  номера и електронни адреси. Телефони  
    Стационарен телефон  
   
номер ......................................................................................................
 
    Мобилен телефон  
   
номер ......................................................................................................
 
   
Е-mail: ..................................................................................................
 
    (Описанието се попълва за всички номера и електронни адреси, които ще се използват от организацията за предоставяне на консултантски услуги по реда на наредбата)  
Чл. 28. Доказателства за възможности за Видове анализи Документ за собственост на
ал. 4, т. 5 извършване на анализи, които могат да
.................................................................................................................
лаборатория или
  бъдат документ за собственост на
............................................................................................................
предварителен договор с
  лаборатория или предварителен договор с лаборатория/и за извършване на анализи от следните видове почвени анализи, анализи на фуражи, анализи на качество на млякото, биохимични анализи на кръвта в животновъдството.
.................................................................................................................
лаборатория или лаборатории за извършване на посочените анализи
Допълнителна информация, по преценка на организацията, за доказване на обстоятелства (в случай на необходимост).
       
       
   
Ръководител: ......................................  
Подпис: Дата:
   


Приложение № 10 към чл. 34, ал. 2, т. 2


Списък на документи за доказване на условията по чл. 29
Организация...................................................................................................................................................................................................................................................................
Адрес.......................................................................................................................................................................................................................................................................
Представляващ...................................................................................................................................................................................................................................................................
Условие Критерии Изпълнение Приложени
по:     документи
Чл. 29. Ръководителят на организацията Ръководителят на Описват се видовете
ал. 2, т. 1 да е участвал в изпълнението на организацията да е участвал договори с дати и
  минимум 2 договора за
в изпълнението на ................................................................
възложители.
  консултантска дейност в областта договора за консултантска Прилагат се копия на
  на горите като ръководител или дейност в областта на горите договори или
  като член на екип през като ръководител или като референции от
  предходните 2 години преди член на екип през възложители.
  годината на кандидатстване на предходните 2 години преди  
  организацията по реда на чл. 32, годината на кандидатстване  
  или на организацията по реда на чл. 32.  
  Организацията да е изпълнила Организацията е изпълнила Описват се видовете
  минимум 2 договора за ............. договора за договори с дати и
  консултантска дейност в областта консултантска дейност в възложители.
  на горите през предходните 2 областта на горите през Прилагат се копия на
  години преди годината на предходните 2 години преди договори или
  кандидатстване по реда на чл. годината на кандидатстване референции от
  32, по реда на чл. 32. възложители.
  или    
  Организацията да е извършвала Организацията е извършвала Посочва се
  консултантска дейност в областта консултантска дейност в нормативният акт.
  на горите по реда на нормативен областта на горите по реда  
  акт през предходните 2 години на нормативен акт през  
  преди годината на предходните ....... години  
  кандидатстване по реда на чл. преди годината на  
  32. кандидатстване по реда на чл. 32.  
Чл. 29. Експертите, които са включени в   Посочват се номера и
ал. 2, т. 2 консултантския екип по ал. 1, т. 2,   дати на издаване на
  да имат висше образование с   дипломите за висше
  образователно-квалификационна   образование.
  степен "бакалавър" или   Прилагат се
  "магистър", издадена от   нотариално заверени
  акредитирано висше училище, по   копия на дипломите.
  специалности, както следва:    
  а) за експертите в област "Горско    
  стопанство" да имат специалност    
  горско стопанство или    
  специалности по професионално    
  направление горско стопанство;    
  б) за експертите в област    
  "Икономика" да имат специалност    
  икономика или маркетинг или    
  мениджмънт или специалности    
  по професионално направление    
  икономика.    
Чл. 29. Експертът в област "Горско
Име ................................................................................
Прилага се копие на
ал. 2, т. 3 стопанство" трябва да е вписан в № и дата на документ за документа или се
  публичния регистър за правото за упражняване на посочва № в регистъра.
  упражняване на частна частна лесовъдска дейност  
  лесовъдска практика по реда на
или № в регистъра ..............................................................
 
  чл. 2, ал. 1 от Наредба № 1 от
...................................................................................
 
  22.12.2008 г. за реда и критериите    
  за регистрация за упражняване на    
  частна лесовъдска практика и за    
  извършване на дейности в    
  горския фонд (ДВ, бр. 8 от 2009 г.).    
Чл. 29. Експертите от консултантския Консултантски екип:  
ал. 2, т. 4 екип да са ангажирани от
Име ............................................................................
 
  организацията със сключен Ангажиран с  
  трудов договор, като в случаите
трудов договор ...............................................................
 
  на срочен трудов договор срокът
вид .............................................................................
 
  на договора да е до минимум
срок ............................................................................
 
  една година след датата на (Описанието се попълва за  
  кандидатстване на организацията всеки член на консултантския  
  по реда на чл. 32 или датата на екип)  
  представяне на декларацията по    
  чл. 33, ал. 5, т. 1.    
Чл. 29. Един експерт може да бъде   Прилагат се декларации
ал. 2, т. 5 включен само в един   от всеки член на
  консултантски екип на една   консултантския екип.
  организация.    
Чл. 29. Посочен адрес на офис или
Офис гр./с. .......................................................................
Прилагат се документи,
ал. 4, т. 1 адреси на офиси.
......................................................................................
доказващи основанието
   
Адрес, п.к. .......................................................................
за ползване на
   
Населено място ....................................................................
посочените офиси.
   
Област ..............................................................................
 
   
Кв./ул. .............................................................................
 
   
№/бл. ..............................................................................
 
   
Собствен/нает ....................................................................
 
    (Описанието се попълва за  
    всеки офис, който ще бъде  
    използван от организацията  
    за извършването на  
    консултантските услуги по  
    реда на наредбата)  
Чл. 29. Осигурени компютри за всеки Консултантски екип: Прилагат се
ал. 4, т. 2 експерт от консултантския екип.
Име ................................................................................
документи,
    Компютър: доказващи
   
Марка ..............................................................................
основанието за
   
Модел ..........................................................................
ползване на
   
Сериен номер .....................................................................
компютрите.
    Принтер:  
   
Марка ..............................................................................
 
   
Модел .............................................................................
 
   
Сериен номер ...................................................................
 
    (Описанието се попълва за  
    всеки член на консултантския  
    екип)  
Чл. 29. Определено минимум едно Транспортни средства ... бр. Посочва се видът на
ал. 4, т. 3 транспортно средство с посочване № 1 ползване
  на вида и регистрационния номер.
Вид ................................................................................
(собственост на
   
Марка .............................................................................
организацията,
   
Модел ............................................................................
собственост на член
      от екипа, наемане с
      договор).
    Регистрационен номер Прилагат се
   
...........................................................................
документи,
    № 2 доказващи
   
............................................................................
основанието за
    (Описанието се попълва за ползване на
    всяко транспортно средство, транспортните
    което ще се използва от средства
    консултантския екип, в  
    случай на повече от един  
    брой)  
Чл. 29. Средства за комуникация, които Средства за комуникация  
ал. 4, т. 4 включват факс, интернет, мобилен
Факс номер ......................................................................
 
  или стационарен телефон, като се
Интернет адрес .................................................................
 
  посочват съответните номера и Телефони  
  електронни адреси. Стационарен телефон  
   
номер ..........................................................................
 
    Мобилен телефон  
   
номер ..........................................................................
 
   
Е-mail: ..........................................................................
 
    (Описанието се попълва за  
    всички номера и електронни  
    адреси, които ще се  
    използват от организацията  
    за предоставяне на  
    консултантски услуги по реда  
    на наредбата)  
Допълнителна информация, по преценка на организацията, за доказване на обстоятелства (в случай на необходимост).
       
       
Ръководител: .........................................  
Подпис: Дата:


Приложение № 11 към чл. 34, ал. 3

Списък на документи за доказване на обстоятелствата по чл. 30

1. Актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър на (за юридически лица по Търговския закон и държавни предприятия по чл. 163 от Закона за горите);
2. Удостоверение за актуално състояние за юридически лица по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, включително и за браншови организации по чл. 214 от Закона за горите, издадено не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението;
3. Копие от устава или учредителния акт на юридическото лице с нестопанска цел, включително и за браншови организации по чл. 214 от Закона за горите;
4. Решение за акредитация на Акредитационния съвет, съответно на постоянната комисия на Националната агенция за оценяване и акредитация (за кандидати, акредитирани по Закона за висшето образование);
5. Копие от правилник за устройството и дейността на научния институт или по-висшата научна организация, към която институтът се числи, и документ за правосубектност на научния институт (за кандидати по Закона за Селскостопанската академия и Закона за Българската академия на науките) или правилник за устройството и дейността на организацията (за кандидати, които предоставят специализирани консултации и съвети в земеделието по реда на нормативен акт);
6. Нотариално заверено изрично пълномощно в случай, че документите не се подават лично от кандидата, както и копие от лична карта на пълномощника;
7. Копие от лична карта на ръководителя на кандидатстващата организация;
8. Документ, доказващ правото на ръководителя на юридическото лице по Закона за висшето образование, по Закона за БАН или по Закона за Селскостопанската академия да представлява организацията.


Приложение № 12 към чл. 35, ал. 1
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за развитие на селските райони (2007 - 2013)
Заявка за плащане
Мярка 114: ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ОТ ФЕРМЕРИ И СОБСТВЕНИЦИ НА ГОРИ
До
Държавен фонд "Земеделие"
Отдел "Оторизация на плащанията по прилагане на мерките за развитие на селските райони"
Отдел "РРА - РА", гр. .....................
Вид плащане: Окончателно
Попълва се служебно:  
   
Заявка № __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ Печат:
Дата: __/__/ __/__/__/__/__/__/  
Попълва се от бенефициента
Наименование на бенефициента:
БУЛСТАТ №: ____________________________ Седалище и адрес на управление: ________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Телефон: __________________________________ Факс: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
E-mail ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

УРН

 
Попълва се от законния представител на ползвателя - ФЛ/представител на ФЛ/общината
 
Име: ___________________________ Презиме: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Фамилия: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Лична карта №: __________, издадена на: __________от: ________ ЕГН: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Постоянен адрес: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
град/село община област
__________ адрес ______________________ телефон __________________ факс ________________________________________________________________________________________________________________________________________
Информация за банковата сметка на бенефициента
IBAN: _______________________ Банков код (BIC): ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Банка: ___________________________________Банков клон_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Попълва се от упълномощено лице
(в случай, че документите не са подадени лично)
Име: _____________ Презиме: __________________ Фамилия: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Лична карта №: __________, издадена на: ____________________ от: ___________ ЕГН: ________________________________________________________________________________________________________________________________
Пълномощно №: ____________________________________/дата: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Описание на използваните консултантски услуги по видове:
  Комплект консултации по чл. 4 - Група А 0 Да 0 Не
  Комплект консултации по чл. 4 - Група Б 0 Да 0 Не
  (получаването на консултации по група Б е    
  допустимо само в комбинация с група А)    
  Група Б - компонент Б1 0 Да 0 Не
  Група Б - компонент Б2 0 Да 0 Не
  Група Б - компонент Б3 0 Да 0 Не
  Комплект консултации по чл. 6 0 Да 0 Не
А. Общи документи:
G 01 Копие от документ за самоличност на физическото лице или 0 Да  
  представляващия юридическото лице/едноличния търговец    
G 02 Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че 0 Да 0 Непр.
  документите не се подават лично от ползвателя на помощта    
  съгласно заповедта за одобрение    
G 03 Копие от документ за самоличност на лицето, което подава 0 Да 0 Непр.
  документите за плащане (при упълномощаване)    
G 04 Копие от регистрационна по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за 0 Да 0 Непр.
  създаване и поддържане на регистър на земеделските    
  производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) или документ за собственост    
  върху горски масиви    
G 05 Удостоверение от ТД на НАП за наличие или липса на задължения, 0 Да  
  издадено не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване    
  на заявката за плащане    
G 06 Копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС или декларация 0 Да 0 Непр.
  по образец (в случай че ползвателят на помощта няма регистрация    
  по ДДС), че ползвателят на помощта няма да упражни правото си    
  на данъчен кредит за активи и услуги, финансирани по ПРСР    
G 07 Първични счетоводни документи (напр. фактури или еквивалентни 0 Да  
  на фактурата платежни документи), доказващи извършените    
  разходи    
G 08 Платежно нареждане, прикрепено към всяка фактура, което да 0 Да 0 Непр.
  доказва плащане от страна на ползвателя на помощта    
G 09 Пълно банково извлечение от деня на извършване на плащането, 0 Да 0 Непр.
  доказващо плащане от страна на ползвателя на помощта    
G 10 Копие от договора с консултанта, предоставил комплекта 0 Да  
  консултации, съставен съгласно условията на чл. 7, ал. 2    
G 11 Писмен доклад и попълнен чек -лист на предоставените 0 Да  
  компоненти от групите от комплекта консултации, изготвени    
  съгласно изискванията на чл.7, ал. 5    
G 12 Декларация от ползвателя на помощта за наличие или липса на 0 Да  
  двойно финансиране за същата дейност по други национални    
  и/или европейски програми (по образец)    
G 13 Попълнена таблица за извършените консултантски услуги по групи 0 Да  
  услуги към заявката за плащане    
G 14 Попълнен формуляр за мониторингови индикатори към заявката за плащане 0 Да  
В. Декларации:
1. Декларирам, че не съм подпомаган за същата дейност по други 0 Да
  програми или инструменти  
2. Декларирам, че представените от мен документи са достоверни 0 Да
3. Декларирам, че съм запознат и разбирам условията и реда за 0 Да
  финансово подпомагане по мярката  
4. Декларирам, че съм запознат, че информацията, предоставена от 0 Да
  мен във връзка с настоящата заявка за плащане, ще бъде  
  използвана за обработката на моя проект за предоставяне на  
  помощ по мярка, съфинансирана от ЕС  
В случай че бенефициентът предостави неверни данни или документи с невярно съдържание, същият носи наказателна отговорност съгласно разпоредбите на действащото българско законодателство.
В случай че бенефициентът представи документ и/или декларация с невярно съдържание, същият ще бъде изключен от предоставяне на финансово подпомагане по ЕЗФРСР за съответната мярка и е длъжен да върне всички изплатени към момента средства. Бенефициентът ще бъде изключен от подпомагане за съответната мярка за годината, в която е било открито нарушението, и следващата финансова година по ЕЗФРСР.
 
Дейностите, регистрирани в заявката за плащане, са действително извършени. Разходите, за които се заявява подпомагане, са отразени в таблицата за разходите към заявката за плащане.
Извършените от мен разходи, за които заявявам финансово подпомагане, са в размер на:
____________ лева.
Финансовата помощ, която заявявам за плащане, е в размер на: ____________ лева.
Допустимата финансова помощ е в размер до 80% от извършените разходи, които не могат да надвишават 1500 евро, както и определените по групи максимално допустими разходи за консултантски услуги съгласно чл. 11.
Име на ползвателя
подпис и печат
Име на експерта от отдел "РРА - РА", гр. ............, приел заявката за плащане подпис и печат
Име на гл. експерт от отдел "РРА - РА", гр. .........., проверил заявката за плащане подпис и печат
 
 
Таблица за разходите към Заявка за плащане по Мярка 114
 
 
"Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори"
 
УРН: __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ Вид плащане
Уникален идентификационен №: на проекта  
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/  
Уникален идентификационен №: на Заявката за плащане __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
 
РРА -   Вид на услугата Група или Извършен Сума на № на Дата на фактурата
РА     по групи и/или компонент разход разходите, фактурата  
      компоненти, консултации лева които се    
      която се     заявяват за    
      заявява за     подпомагане    
      подпомагане          
    1            
    2            
    3            
    4            
    5            
    6            
Обща сума на извършените разходи
 
Ползвател:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

име, подпис, дата, печат

  Важно!
  При неспазване на инструкциите за попълване на Таблицата за разходите и неправилно въвеждане на посочените данни е възможно РА да предприеме мерки, изразяващи се в намаление или отказ на заявената финансова помощ.
Приложение № 13 към чл. 35, ал. 2

Документи при подаване на заявка за плащане

1. Копие от документ за самоличност на физическото лице или представляващия юридическото лице/едноличния търговец;
2. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от ползвателя на помощта съгласно заповедта за одобрение;
3. Копие от документ за самоличност на лицето, което подава документите за плащане (при упълномощаване);
4. Копие от регистрационна по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) или документ за собственост върху горски масиви;
5. Удостоверение от ТД на НАП за наличие или липса на задължения, издадено не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявката за плащане;
6. Копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС или декларация по образец (в случай че ползвателят на помощта няма регистрация по ДДС), че ползвателят на помощта няма да упражни правото си на данъчен кредит за активи и услуги, финансирани по ПРСР;
7. Първични счетоводни документи (напр. фактури или еквивалентни на фактурата платежни документи), доказващи извършените разходи;
8. Платежно нареждане, прикрепено към всяка фактура, което да доказва плащане от страна на ползвателя на помощта;
9. Пълно банково извлечение от деня на извършване на плащането, доказващо плащане от страна на ползвателя на помощта;
10. Копие от договора с консултанта, предоставил комплекта консултации, съставен съгласно условията на чл. 7, ал. 2;
11. Писмен доклад и попълнен чек-лист на предоставените компоненти от групите от комплекта консултации, изготвени съгласно изискванията на чл. 7, ал. 5;
12. Декларация от ползвателя на помощта за наличие или липса на двойно финансиране за същата дейност по други национални и/или европейски програми (по образец);
13. Попълнена таблица за извършените консултантски услуги по групи услуги към заявката за плащане;
14. Попълнен формуляр за мониторингови индикатори към заявката за плащане.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума