навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № Iз-3147 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ ОТ ОРГАНИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Издадена от Министерството на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.100 от 20 Декември 2011г., отм. ДВ. бр.90 от 31 Октомври 2014г.


Отменена с § 2 от заключителните разпоредби на Наредба № 8121з-758 от 22 октомври 2014 г. за осъществяване на превантивна дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните работи - ДВ, бр. 90 от 31 октомври 2014 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определя редът за осъществяване на превантивна дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН) на Министерството на вътрешните работи (МВР) при изпълнение на задачата за осигуряване на пожарна безопасност, спасяване и защита при бедствия.
Чл. 2. Превантивната дейност се осъществява от органите за ПБЗН на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" при МВР (ГДПБЗН - МВР) съвместно с органите на държавната власт, местното самоуправление, юридическите лица и гражданите при оказване на експертна и методическа помощ.

Чл. 3. Превантивната дейност на ГДПБЗН - МВР обхваща:
1. информационно-разяснителна дейност и обучение на населението за предотвратяване на пожари, формиране на необходимото поведение при пожари, бедствия и извънредни ситуации и за прилагане на необходимите защитни мерки;
2. участие в разработването на планове, свързани със защитата при бедствия;
3. подпомагане на министъра на вътрешните работи при осъществяване на дейността по категоризиране на територията на страната в зависимост от рисковете от бедствия;
4. поддържане на колективни и индивидуални средства за защита, предоставени на ГДПБЗН - МВР в съответствие с изискванията на Наредбата за реда за изграждане, поддържане и използване на колективните средства за защита, приета с Постановление № 60 на Министерския съвет от 2009 г. (ДВ, бр. 23 от 2009 г.), и Наредбата за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане запасите от индивидуални средства за защита, приета с Постановление № 3 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 5 от 2009 г.; изм., бр. 5 от 2010 г. и бр. 7 от 2011 г.);
5. анализ на информацията, получавана в Националния оперативно комуникационно-информационен център (НОКИЦ) за подпомагане на процеса по управление на риска от пожари, бедствия и извънредни ситуации;
6. предлагане на насоки за развитие на обучението и образователните програми по защитата от пожари, бедствия и извънредни ситуации.

Чл. 4. При осъществяване на превантивната дейност органите за ПБЗН на МВР:
1. ползват текущата информация за оперативната обстановка в страната и дейността на органите за ПБЗН от Националния оперативно-комуникационен център и областните оперативно-комуникационни центрове (ОКИЦ) при ГДПБЗН - МВР, съгласно териториалната и функционалната им компетентност;
2. поддържат връзка с НОКИЦ/ОКИЦ на ГДПБЗН - МВР по време на ликвидиране на вредните последици от произшествия, провеждане на учения в областта на защитата при пожари, бедствия и извънредни ситуации, при планиране и задействане на механизмите за сътрудничество за подпомагане, свързани с механизмите за гражданско-аварийното планиране и гражданската защита и др.;
3. ползват информационно-статистически и аналитични данни в областта на ПБЗН за нуждите на редакционно-издателската, културно-информационната и разяснителната дейност;
4. анализират придобитата информация в областта на ПБЗН за определяне на насоките, планирането и осъществяването на превантивна дейност;
5. подпомагат организирането на доброволни формирования за предотвратяване или овладяване на пожари, бедствия и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях;
6. взаимодействат със служителите от Специализираната административна дирекция "Пресцентър и връзки с обществеността" на МВР;
7. проучват международния опит и добрите практики, разработват и прилагат нови методи, форми и средства за осъществяване на превантивната дейност.

Чл. 5. Финансирането на превантивната дейност по ПБЗН се извършва целево от бюджетите за съответната година на ГДПБЗН - МВР, от дарения от страната и чужбина, чрез разработване на проекти за кандидатстване по оперативни правителствени и обществени програми, структурни фондове и други по установения ред.

Глава втора.
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ ОТ ОРГАНИТЕ ЗА ПБЗН НА МВР

Раздел I.
Информационно-разяснителна дейност и обучение на населението и органите на изпълнителната власт


Чл. 6. (1) Органите за ПБЗН осъществяват информационно-разяснителна дейност и обучение на населението за предотвратяване на пожари, за формиране на необходимото поведение и действия при пожари, бедствия и извънредни ситуации и за прилагане на необходимите защитни мерки.
(2) Информационно-разяснителната дейност е информационно въздействие за повишаване нивото на информираност и осведоменост на населението чрез подходящи канали и средства за обществена комуникация, организиране на обществено насочени инициативи, мероприятия и прояви с учебен, спортно-състезателен и демонстративен характер.
(3) При осъществяване на дейността по ал. 2 органите за ПБЗН разработват специализирани материали, организират и провеждат целенасочени информационни кампании за:
1. повишаване информираността на органите на държавната власт, местното самоуправление, юридическите лица и гражданите;
2. формиране и поддържане на необходимото поведение у гражданите за предотвратяване и отстраняване на причините и условията за възникване и разпространение на пожари, прилагане на мерките за осигуряване на защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации, начините за поведение и действие при пожари, бедствия и извънредни ситуации;
3. разясняване дейността на органите за ПБЗН при МВР, традициите и достиженията, популяризиране на добри практики и международния опит в областта на ПБЗН;
4. подпомагане създаването на доброволни формирования за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и за отстраняване на последиците от тях;
5. популяризиране и подпомагане работата на движението на младежките противопожарни отряди (МПО) "Млад огнеборец" и другите специализирани извънкласни и извън-училищни форми за работа с подрастващите.
(4) Съдържанието на информационно-разяснителната дейност се съобразява с характеристиките на оперативната обстановка в областта на ПБЗН за съответния период и територия, спецификата на потенциалните опасности и рискове, със спецификата на рисковите групи от населението, тези в неравностойно положение и неработещите.
(5) Дейността на органите за ПБЗН по обучение на населението за формиране на необходимото поведение и действия при пожари, бедствия и извънредни ситуации и за прилагане на необходимите защитни мерки включва:
1. изготвяне и предлагане на насоки за развитие на обучението и образователните програми по защитата от пожари, бедствия и извънредни ситуации;
2. участие в разработването на програми за обучение, учебни материали и помагала за детските градини и училищата и планове за обучение и подготовка за защита при бедствия на ръководния персонал и учителите в системата на народната просвета;
3. оказване на методическа и експертна помощ при провеждане на учебни занятия, семинари и беседи;
4. участие в разработването на дидактични средства за подготовката и обучението на населението, включително за хората с увреждания.
(6) Обучението на населението по ПБЗН може да се провежда от органите на ГДПБЗН - МВР и в центровете за обучение по ПБЗН към ГДПБЗН - МВР.
(7) Органите за ПБЗН организират обучение на органите на изпълнителната власт за ранното предупреждение и оповестяване с Националната система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия (НСРПОБ) във взаимодействие със структурите на МВР и съгласно изискванията на Наредбата за ранното предупреждение и оповестяване при бедствия, приета с Постановление № 70 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 26 от 2009 г.; изм., бр. 43 от 2010 г. и бр. 7 от 2011 г.).

Раздел II.
Планиране на защитата при бедствия


Чл. 7. Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" подпомага министъра на вътрешните работи при осъществяване на взаимодействие с органите на изпълнителната власт и неправителствените организации за:
1. разработване на Националния план за защита при бедствия и за актуализиране на негови части;
2. разработване на Националната програма за защита при бедствия и на годишните планове за изпълнението й;
3. установяване и означаване на европейската критична инфраструктура (ЕКИ) и при съгласуването на операторските планове на означената ЕКИ;
4. изпълнение на дейностите от годишния план на Националната програма за защита при бедствия, финансирани от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане.

Чл. 8. Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" подпомага главния секретар на МВР при:
1. координиране и контрол по изпълнението на Националната програма за защита при бедствия, на годишните планове за изпълнението й и на плановете за защита при бедствия;
2. координиране разработването и съгласуването на плановете по чл. 9, ал. 2 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ).

Чл. 9. Органите за ПБЗН на СУПБЗН/ОУПБЗН участват в планирането на защитата при бедствия на общинско и областно ниво.

Чл. 10. За целите на планирането на защитата при бедствия на общинско и областно ниво органите за ПБЗН на СУПБЗН/ОУПБЗН:
1. събират информация за обектите по чл. 35 и 36 ЗЗБ;
2. събират информация от собствениците/операторите на обектите по т. 1 данни от оценката на риска за населението в прилежащите им територии по отношение на следните опасности: сеизмична, геоложка, радиационна, биологична, от вредно въздействие на води и от химични вещества;
3. ползват картен материал с обозначени критични участъци по поречията от собствениците на коригираните речни легла, които при високи води могат да причинят наводнения на прилежащите населени места и инфраструктура;
4. взаимодействат с органите на изпълнителната власт за предвиждане и прилагане на инженерно-технически мерки за осигуряване на планираната защита на населението и възможност за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи (СНАВР);
5. актуализират информацията за средствата за защита на населението, за планираните сили и ресурси в случай на бедствено положение, за екипите на единната спасителна система (ЕСС) и техните възможности за провеждане на СНАВР.

Чл. 11. Органите за ПБЗН на СУПБЗН/ОУПБЗН дават становища по предложенията на териториалните органи на изпълнителната власт за включване на дейности по поддържане проводимостта на речните легла в годишните планове за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия.

Раздел III.
Мониторинг и анализ на данни с цел управление на риска от бедствия и координация на съставните части на единната спасителна система


Чл. 12. Мониторингът и анализът на данните за радиационната обстановка включват:
1. поддържане на дублираща станция към Националната система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон в Република България;
2. измерване на радиационния гама-фон в постовете за радиационно наблюдение на общините и предоставяне на информацията в НОКИЦ;
3. изготвяне на ежедневен анализ на радиационната обстановка в страната след обобщаване на данните от постовете за радиационно наблюдение и Националната система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон в Република България;
4. ежедневно публикуване на информация за радиационния фон в Република България на интернет страницата на ГДПБЗН - МВР, а при възникване на извънредна обстановка - и информацията, предоставена от Агенцията за ядрено регулиране;
5. поддържане и използване на работна станция на системата за подпомагане вземането на решения при аварийни ситуации в реално време (RODOS);
6. поддържане на дублираща станция по Споразумението за уведомяване и обмяна на информация във всички случаи, в които една от страните участнички или държава - членка на Евратом реши да предприеме широкообхватни по естеството си мерки за защита на населението в случай на радиационна опасност (ECURIE).

Чл. 13. Мониторингът и анализът на данни, получавани от информационните системи на Центъра за аерокосмическо наблюдение (ЦАН) при ГДПБЗН - МВР, включват:
1. наблюдение в реално време, прием и обработка на сателитни данни, получавани от специализирани метеорологични и научни сателити за изследване на Земята от Космоса;
2. анализиране на моментното състояние на процесите и явленията, развиващи се в атмосферата, земната и водната повърхност, за откриване, локализиране и проследяване в реално време на развиващите се природни опасности и бедствени явления;
3. предоставяне на ежедневна информация на НОКИЦ и ОКИЦ и публикуване на обработените данни в геопортала на ЦАН;
4. поддържане на национална точка за контакт по проектите SAFER, LinkER, G-MOSAIK, осъществявани по програма GMES на Европейската космическа агенция и Европейската комисия (Глобален мониторинг на околната среда и сигурност);
5. анализ на сателитни и наземни данни, получавани от различни източници от страната и чужбина; поддържане на система база данни;
6. изготвяне на картографски продукти за дейностите по ПБЗН.

Чл. 14. За управление на риска от бедствия и координация на съставните части на ЕСС НОКИЦ и ОКИЦ:
1. получават, обработват и предоставят информация за възникнали пожари, бедствия и извънредни ситуации на територията на Република България;
2. получават, обработват и предоставят данните за анализ, получавани от системите за мониторинг на ГДПБЗН за подпомагане на процеса.

Чл. 15. Националният оперативен комуникационно-информационен център поддържа непрекъсната връзка и извършва обмен на информация за реагиране при бедствия, пожари и извънредни ситуации като национална оперативна точка 24/7 с Центъра за мониторинг и информация (MIC) на Европейската комисия, Ситуационния център за извънредни ситуации на Съвета на Европейския съюз (SITCEN), Евроатлантическия координационен център за реагиране при бедствия (EADRCC) на НАТО, Офиса за координация на хуманитарните дейности на ООН (UNOCHA) и регионалните споразумения - Инициативата за превенция и готовност при бедствия за Югоизточна Европа (DPPI - SEE), Съвета за гражданско-военно аварийно планиране в Югоизточна Европа (CMEP SEE Council).

Раздел IV.
Координация и участие в планирането, подготовката и провеждането на учения в областта на защитата при пожари, бедствия и извънредни ситуации, гражданското аварийно планиране и механизма за гражданска защита на Европейския съюз


Чл. 16. За провеждане на учения в областта на защитата при пожари, бедствия, извънредни ситуации, гражданското аварийно планиране и механизма за гражданска защита на Европейския съюз ГДПБЗН - МВР:
1. участва в планирането, подготовката и провеждането на национални пълномащабни учения за проиграване на Националния план за защита при бедствия;
2. планира, организира и провежда пълномащабно аварийно учение и аварийни тренировки на ЕСС за прилагане на външния авариен план на АЕЦ "Козлодуй" поне веднъж на 5 години;
3. изгражда и поддържа модули за спасителни операции в областта на гражданската защита; осигурява обучение на ръководния състав и експертите от регистрираните модули съгласно програмите за обучение на ЕС и участие в операции и учения на ЕС.

Чл. 17. Органите на ПБЗН на СУПБЗН/ОУПБЗН участват в планирането, подготовката и провеждането на пълномащабни учения за проиграване на областни и общински планове за защита при бедствия.

Раздел V.
Редакционно-издателска и културно-информационна дейност


Чл. 18. (1) Органите за ПБЗН извършват специализирана редакционно-издателска и културно-информационна дейност в областта на ПБЗН.
(2) Редакционно-издателската дейност представлява подготовката, списването, издаването и разпространението на периодични и други издания в областта на ПБЗН за нуждите на:
1. отразяване политиката и дейността на органите за ПБЗН на МВР, положителен наш и международен опит и тенденции в областта на ПБЗН;
2. осъществяване на информационно-разяснителна дейност и обучение на населението;
3. повишаване професионалната подготовка на служителите от органите за ПБЗН при МВР;
4. популяризиране на традициите и достиженията на страната за осигуряване на пожарна безопасност, спасяване и защита при бедствия.
(3) Органите за ПБЗН, осъществяващи превантивна дейност, организират и извършват културно-информационна дейност чрез:
1. организиране на публични мероприятия, презентации, специализирани изложби и др.;
2. съхраняване историческата памет за развитието, традициите и достиженията на страната, както и участието в международното сътрудничество за осигуряването на пожарната безопасност, спасяването и защитата при бедствия;
3. взаимодействие със средствата за масова информация, културните институции, организации и дейци по реда, установен в МВР;
4. оказване на методическа и експертна помощ на други органи, юридически и физически лица при провеждане на културно-информационна дейност, свързана с осигуряване на пожарна безопасност, спасяване и защита при бедствия;
5. организиране отбелязването на важни дати, годишнини, чествания, празници и др., свързани с конкретни инициативи, значими събития и личности със значение за осигуряването на пожарната безопасност, спасяването и защитата при бедствия.

Глава трета.
ОРГАНИЗАЦИЯ, РЪКОВОДСТВО И КОНТРОЛ НА ОРГАНИТЕ ЗА ПБЗН, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ


Чл. 19. (1) Главна дирекция "ПБЗН" при МВР:
1. организира и осъществява превантивната дейност по ПБЗН на територията на страната съвместно с органите на държавната власт, местното самоуправление, юридическите лица и гражданите;
2. методически ръководи и контролира осъществяваната превантивна дейност от СУПБЗН и ОУПБЗН при ГДПБЗН - МВР;
3. разработва приоритетни насоки на дейността (концепции, стратегии, програми, проекти, инициативи и др.) за създаване на необходимите условия за формиране и провеждане на ефективна национална политика по превенция при пожари, бедствия и извънредни ситуации;
4. информира, координира и взаимодейства с органите на държавната власт, местното самоуправление, юридическите лица и гражданите за подготовка на населението за действия при пожари, бедствия и извънредни ситуации;
5. осъществява сътрудничеството в областта на превантивната дейност по ПБЗН със съответните служби на други държави, международни органи и организации.
(2) Органите на ГДПБЗН, осъществяващи превантивна дейност:
1. организират и осъществяват превантивната дейност в съответствие с тяхната компетентност;
2. осъществяват взаимодействието в областта на ПБЗН с териториалните структури на държавната власт, местното самоуправление, юридическите лица и гражданите и подпомагат дейността им с тематични и специализирани информационни материали;
3. информират и предлагат на органите по т. 2 мерки за снижаване риска при бедствия, пожари и извънредни ситуации;
4. организират мероприятия с превантивен характер като обучения, занятия, демонстративни прояви и други дейности за информиране и обучение на населението по защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации;
5. организират провеждането на учебни, спортно-състезателни и демонстративни мероприятия сред подрастващите, включително и чрез националното младежко движение "Млад огнеборец" и други специализирани извънкласни и извънучилищни форми за работа с подрастващите;
6. организират провеждането на културно-информационна и разяснителна дейност сред населението по защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации.

Чл. 20. (1) Превантивната дейност се планира, отчита и анализира по реда, установен за Министерството на вътрешните работи.
(2) Превантивната дейност, осъществявана от органите на ПБЗН, се регистрира в тетрадка-дневник (съгласно приложението) за ежедневен отчет и се отчита като самостоятелна част от цялостната им дейност.
(3) Превантивната дейност се оценява по методика, утвърдена от главния секретар на МВР.

Глава четвърта.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЦЕНТРАЛНИТЕ И ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА И ГРАЖДАНИТЕ


Чл. 21. Органите на ГДПБЗН - МВР в съответствие с тяхната компетентност взаимодействат с централните и териториалните органи на държавната власт и местното самоуправление, юридическите лица и гражданите при планиране, координиране и осъществяване на превантивната дейност за осигуряване на пожарна безопасност, спасяване и защита при бедствия, като:
1. участват при разработването и съгласуването на нормативни актове, концепции, стратегии, методики (за оценка на риска от природни и антропогенни заплахи, за установяване на критична инфраструктура и др.) и указания, свързани с превантивната дейност;
2. осъществяват взаимодействие и обменят информация за поддържане на регистри на обектите от критичната инфраструктура, на обектите по чл. 35 и 36 ЗЗБ, активни и стабилизирани свлачища, колективни средства за защита и на водовземните съоръжения за ползване при извънредни ситуации;
3. участват в организацията, координацията и контрола на съвместните задачи, инициативи и мероприятия, отчитат постигнатите резултати и работят за подобряването им;
4. при необходимост, но не по-малко от един път годишно, предоставят на териториалните органи на изпълнителната власт информация-анализ за пожарната обстановка и за проблемите, свързани с ПБЗН на съответната територия, като предлагат превантивни мерки за тяхното решаване.

Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 52г, ал. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

§ 2. Отменя се Наредба № Iз-809 от 2010 г. за реда за осъществяване на превантивна дейност от органите за пожарна безопасност и спасяване на МВР (ДВ, бр. 33 от 2010 г.).

§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на органите за пожарна безопасност и защита на населението на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" и териториалните й звена.

Приложение към чл. 20, ал. 2
ТЕТРАДКА-ДНЕВНИК
ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ИЗВЪРШЕНА ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ ОТ ОРГАНИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ СУПБЗН/ОУПБЗН ПРИ ГДПБЗН - МВР
Да- Дейност Във Изготвил/ Забележка
  та вид място връзка/изпълнение извършил  
        на (задача, кампа- (подпис)  
        ния и др.)    
1 2 3 4 5 6 7
             
             
             

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума