навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № Н-2 ОТ 12 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ЛИЦАТА, ПРЕДАЛИ ВЕЩИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 93 ОТ ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ИЛИ СЪОБЩИЛИ ЦЕННА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТАКИВА ВЕЩИ

Издадена от министъра на културата

Обн. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2012г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
УСЛОВИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за определяне размера на възнаграждението на лицата, предали вещи на музеите по реда на чл. 93 от Закона за културното наследство (ЗКН) или съобщили ценна информация за такива вещи.

Чл. 2. Право на възнаграждение има лице:
1. което е намерило вещ в случаите по чл. 88 и 91 от Закона за собствеността (ЗС), уведомило е най-близкия държавен, регионален или общински музей в 7-дневен срок и е предприело необходимите действия за запазване на вещта в състоянието, в което я е намерило, до предаването й на компетентните органи;
2. което е съобщило ценна информация за намерена вещ.


Чл. 3. (1) Възнаграждение се определя само в случаите, когато намерената вещ бъде идентифицирана от съответния музей като движима културна ценност.
(2) Възнаграждението се определя с оглед значението на вещта и приноса на лицето за нейното запазване и може да бъде в размер до 5000 лв.
(3) Размерът на възнаграждението не може да бъде обвързан в процентно отношение със стойността на движимата културна ценност.

Глава втора.
РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ


Чл. 4. Определянето на възнаграждение в случаите по чл. 2 се извършва от експертно- оценителна комисия към държавен, регионален или общински музей.


Чл. 5. (1) Експертно-оценителната комисия към музея се назначава със заповед на директора за срок 1 година.
(2) В състава на комисията се включват: главен уредник, счетоводител на музея и съответните уредници от музея по профили. За председател на комисията може да бъде определен заместник-директор или главен уредник, а в случаите, когато такива длъжности не съществуват - председателят се определя от директора.
(3) Когато не могат да бъдат осигурени съответните специалисти, в състава на комисията се включват представители от специализиран музей, а при необходимост - и външни експерти.
(4) Отношенията с външните експерти от състава на комисията по ал. 1 се уреждат с договор.


Чл. 6. Промени в състава на комисията могат да се правят в следните случаи:
1. при трайна невъзможност за период 1 година на някои от членовете да участват в заседанията;
2. при прекратяване на трудовоправните отношения с музея;
3. при повече от три последователни отсъствия от заседанията на комисията.


Чл. 7. (1) За определяне на възнаграждение за предадена вещ или за съобщена ценна информация се подава заявление до музея, приел вещта или получил информацията.
(2) Към заявлението се прилагат доказателства за:
1. уведомяването на държавен, регионален или общински музей в 7-дневен срок от намиране на вещта;
2. запазването на вещта във вида и в състоянието, в което е намерена, до момента на предаването й на компетентните органи.
(3) Заявлението по ал. 1 се разглежда в 2-месечен срок. В зависимост от характеристиката и състоянието на вещта този срок може да бъде удължен до 6 месеца.


Чл. 8. (1) Експертно-оценителната комисия насрочва заседание в 10-дневен срок от подаване на заявлението.
(2) За провеждане на заседанието е необходимо да бъдат представени:
1. заявлението с всички приложени към него доказателства;
2. експертна оценка за идентификация на вещта като движима културна ценност;
3. декларация за липса на личен интерес от определяне на възнаграждението на съответната движима културна ценност от членовете на комисията.
(3) Комисията има право да събира нови доказателства, ако това е необходимо за правилното решаване на въпроса.
(4) В случай че по преписката има данни за извършено престъпление, се уведомява незабавно директорът на музея и се сигнализират органите на Министерството на вътрешните работи. Разглеждането на заявлението се спира до приключване на разследването.


Чл. 9. (1) Заседанието на експертно-оценителната комисия се свиква от председателя.
(2) Комисията приема решения с мнозинство от две трети.
(3) За всяко заседание на комисията се води протокол, в който се вписват взетите от комисията решения.
(4) Протоколите от заседанията се номерират за всяка година от едно до безкрайност, подреждат се в папки, прошнуроват се, заверяват се с подписа на директора на съответния музей, подпечатват се с печата на музея и се съхраняват в научния архив.


Чл. 10. Директорът на музея разглежда и взема решения по възражения за определените от експертно-оценителната комисия възнаграждения. Възраженията се подават до директора на музея чрез председателя на комисията в писмена форма в тримесечен срок от получаване на съобщението за решението на съответната комисия. Решението на директора на музея е окончателно и се съобщава на лицата в едномесечен срок от постъпването на възражението.


Чл. 11. (1) Определените от комисията възнаграждения се изплащат със средства от бюджета на съответния държавен, регионален или общински музей, поел съхранението на вещта.
(2) Изплащането се извършва въз основа на акт за приемане на движима културна ценност и протокола на комисията. В случай че не са предвидени средства по бюджета за изплащане на възнагражденията, финансиращият орган следва да предприеме необходимото, за да предвиди средства най-късно в следващия бюджет.
(3) В случаите на чл. 88 от Закона за собствеността определеното от комисията възнаграждение се изплаща след изтичане на едногодишния срок от намирането на вещта.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба: "ценна информация" е информация, въз основа на която може да се установи местонахождението на вещ по чл. 88 или 91 ЗС, да се предприемат действия за опазването й, да се предотврати нейното унищожаване, повреждане или незаконното й присвояване.

Заключителни разпоредби


§ 2. Тази наредба отменя Наредба № 2 от 1998 г. за определяне възнагражденията и стойността на движими паметници на културата, предоставени на музеите (обн., ДВ, бр. 99 от 1998 г.; изм., бр. 49 от 1999 г.).


§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 95, ал. 2 от Закона за културното наследство.


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума