навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА МЛАДЕЖТА

В сила от 20.04.2012 г.

Обн. ДВ. бр.31 от 20 Април 2012г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 16 Март 2018г., доп. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г., изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Проект: 202-01-11/10.02.2012 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Този закон определя основните принципи, управлението и финансирането на дейностите, осъществявани в изпълнение на държавната политика за младежта.

Чл. 2. Държавната политика за младежта е целенасочена и последователна дейност на държавата, общините, младежките организации и обществото, която има за цел създаване на благоприятни условия за пълноценно личностно развитие на младежите и участието им в обществения и икономическия живот, както и приобщаването им в управлението на местно, областно и национално ниво чрез дейности, насърчаващи развитието на младежите в страната.


Чл. 3. Основните принципи на държавната политика за младежта са:
1. законност, прозрачност, равнопоставеност, целенасоченост, системност и последователност на политиките на държавата, общините и обществото за развитие на младежта;
2. координиране на политиките за младежта в сферата на образованието, социалната политика, здравеопазването, културата, спорта, правосъдието, вътрешните работи и отбраната;
3. координиране на държавната политика за младежта с политиката за младите хора, осъществявана от и в рамките на Европейския съюз, Съвета на Европа и Организацията на обединените нации;
4. интеграция на политиките за децата и младежта;
5. гарантиране на диалог и участие на младежите при формирането на политиката за младежта;
6. свобода на сдружаване на младежите, свобода на младежките инициативи, самоуправление на младежките организации;
7. децентрализация на политиките за младежта.

Глава втора.
ФОРМИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА МЛАДЕЖТА


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Държавната политика за младежта се провежда от Министерския съвет чрез министъра на младежта и спорта и в съответствие с Националната стратегия за младежта.
(2) Народното събрание приема Национална стратегия за младежта по предложение на Министерския съвет.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Министерският съвет внася в Народното събрание стратегията по ал. 1 по предложение на министъра на младежта и спорта.
(4) Националната стратегия за младежта определя дългосрочните цели и приоритети на държавната политика за младежта на Република България за срок 10 години.
(5) Националната стратегия за младежта съдържа:
1. анализ на предизвикателствата пред политиката за младежта;
2. основните и специфичните цели и приоритети на държавната политика за младежта;
3. дейности за постигане целите на стратегията;
4. действия по наблюдение, оценка и актуализация на стратегията.


Чл. 5. (1) Народното събрание ежегодно одобрява годишен доклад за младежта по предложение на Министерския съвет.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Министерският съвет внася в Народното събрание годишния доклад по ал. 1, разработен от министъра на младежта и спорта, в срок до 30 април.
(3) В годишния доклад по ал. 1 се излагат измененията в социално-икономическото положение на младежите от началото на действие на Националната стратегия за младежта и се отчита изпълнението на приоритетите и целите на Стратегията през съответната година.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Одобреният годишен доклад за младежта се публикува на интернет страницата на Министерството на младежта и спорта.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) В изпълнение на Националната стратегия за младежта Министерският съвет приема ежегодно до 31 март годишен план за изпълнение на Националната стратегия за младежта по предложение на министъра на младежта и спорта.
(2) Годишният план по ал. 1 се разработва въз основа на събрана и обобщена информация за дейности и инициативи в сферата на младежта от съответните централни и териториални органи на изпълнителната власт.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Министърът на младежта и спорта координира и ръководи разработването и изпълнението на годишния план.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) В изпълнение на Националната стратегия за младежта Министерският съвет приема национални програми за младежта по предложение на министъра на младежта и спорта.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Министърът на младежта и спорта осъществява контрол върху изпълнението на националните програми за младежта.
(2) Финансовите средства за изпълнение на националните програми за младежта се планират ежегодно със закона за държавния бюджет за съответната година.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Условията и редът за финансиране на проекти по национални програми за младежта се определят с наредба на министъра на младежта и спорта съгласувано с министъра на финансите.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Министърът на младежта и спорта:
1. координира дейността на централните и териториалните органи на изпълнителната власт в изпълнение на политиката за младежта;
2. взаимодейства с младежките организации при осъществяването на държавната политика за младежта;
3. ръководи, организира и координира програми и проекти в областта на младежта;
4. насърчава младежкото доброволчество.


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) При провеждане на държавната политика за младежта министърът на младежта и спорта се подпомага от Националния консултативен съвет за младежта.
(2) Националният консултативен съвет за младежта:
1. дава становища по проекти на нормативни актове и стратегически документи, които се отнасят до политиката за младежта;
2. предлага мерки за постигане целите на държавната политика за младежта;
3. обсъжда и други въпроси, свързани с провеждането на политиката за младежта.
(3) В състава на Националния консултативен съвет за младежта се включват:
1. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) заместник-министър на младежта и спорта, заместник-министър на икономиката, заместник-министър на туризма, заместник-министър на труда и социалната политика, заместник-министър на здравеопазването, заместник-министър на културата, заместник-министър на вътрешните работи, заместник-министър на правосъдието, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, заместник-министър на финансите, заместник-министър на образованието и науката, заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето;
2. представител на Националното сдружение на общините в Република България;
3. представител на Националното представителство на студентските съвети;
4. по един представител от всяка национално представителна младежка организация.
(4) Присъствието на заместник-министрите се определя от дневния ред на Националния консултативен съвет за младежта.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Поименният състав на Националния консултативен съвет за младежта се определя със заповед на министъра на младежта и спорта по предложение на ръководителя на съответното ведомство или организация по ал. 3.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Председател на Националния консултативен съвет за младежта е министърът на младежта и спорта или оправомощен от него заместник-министър на младежта и спорта.
(7) Националният консултативен съвет за младежта може да кани на своите заседания да присъстват и други експерти в областта на младежката политика.


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Министърът на младежта и спорта издава правилник за дейността на Националния консултативен съвет за младежта.


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Административното обслужване на дейността на Националния консултативен съвет за младежта се осигурява от Министерството на младежта и спорта.


Чл. 13. Областните управители осигуряват провеждането на държавната политиката за младежта на територията на съответната област, като:
1. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) работят в тясно сътрудничество с Министерството на младежта и спорта и с младежките организации, регистрирани на територията на съответната област, когато се разглеждат въпроси, свързани с младежката политика;
2. анализират състоянието на младежта в областта и формулират приоритетите и специфичните цели и мерки за развитие на регионалната политика за младежта.


Чл. 14. (1) Областният управител изготвя областния план за младежта, като обобщава общинските планове за младежта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г.) Областният план за младежта определя целите и приоритетите на регионалната политика за младежта в съответствие с Националната стратегия за младежта и с потребностите на младежите в региона.
(3) Областният план за младежта съдържа:
1. анализ на предизвикателствата пред младежта в съответната област;
2. приоритетите и специфичните цели за провеждане на регионалната политика за младежта и мерки за постигането им;
3. описание на съвместни дейности, които допринасят за постигане целите на Националната стратегия за младежта;
4. организация и координация на дейностите за постигане на целите;
5. действия по наблюдение и оценка на областния план за младежта;
6. реда и начина за осигуряване на информация и публичност на плана.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Ежегодно до 1 март областните управители предоставят утвърдените областни планове за младежта на министъра на младежта и спорта.


Чл. 15. (1) Кметовете на общини отговарят за провеждането на общинската политика за младежта в съответствие с държавната политика за младежта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Кметовете на общини работят в тясно сътрудничество с Министерството на младежта и спорта, с областните управители и с младежките организации, когато се разглеждат въпроси, свързани с политиката за младежта.
(3) Кметовете на общини анализират състоянието на младежта в общината и изготвят проект на общинския годишен план за младежта.
(4) Ежегодно до 31 януари кметовете на общини предоставят на областните управители общинския годишен план за младежта за текущата година и отчет за изпълнението на дейностите, насочени към младежите на територията на общината за предходната година.
(5) Кметовете на общини изпълняват общински планове и програми за младежта.
(6) При провеждане на общинската политика за младежта кметовете на общини могат да се подпомагат от общински консултативни съвети по въпросите за младежта, създадени с решение на общинския съвет.


Чл. 16. (1) Общинският план за младежта се приема от общинския съвет по предложение на кмета на общината след съгласуване с общинския консултативен съвет по въпросите за младежта, където такъв е създаден.
(2) Общинският план за младежта определя целите и приоритетите на общинската политика за младежта, както и финансовите ресурси за неговата реализация в съответствие с Националната стратегия за младежта.
(3) Общинският план за младежта съдържа:
1. анализ на предизвикателствата пред младежта в съответната община;
2. приоритетите и специфичните цели за провеждане на общинската политика за младежта и мерки за постигането им;
3. описание на дейности, които допринасят за постигане на целите на Националната стратегия за младежта;
4. организация и координация на дейностите за постигане на целите;
5. действия по наблюдение, оценка и актуализация на общинския план за младежта;
6. реда и начина за осигуряване на информация и публичност на плана.

Глава трета.
МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ


Чл. 17. Младежка дейност е организирана дейност или инициатива, чиято цел е да представя, защитава и развива интересите и потребностите на младежта.


Чл. 18. (1) Държавата и общините насърчават и подпомагат осъществяването на дейности и услуги за младежта, които се изразяват във:
1. информационни и консултантски услуги в подкрепа на личностното, общественото и кариерното развитие на младежта;
2. дейности, насочени към подкрепа на младежите за успешната им трудова и житейска реализация;
3. дейности за организиране на свободното време;
4. насърчаване на неформалното обучение за разширяване на знанията, опита и уменията на младежите за приобщаването им към ценностите на гражданското общество, науката, културата, изкуството, предприемачеството, здравословния начин на живот, спорта, безопасността на движението по пътищата и за предотвратяване на противообществените прояви на младежите;
5. дейности в подкрепа на младежкото доброволчество.
(2) В младежките дейности се прилага индивидуален подход и оценка на конкретните потребности на младите хора и особеностите на младежката възраст.

Глава четвърта.
МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ


Чл. 19. (1) Младежка организация е доброволно сдружение на лица, от които не по-малко от 70 на сто са на възраст от 15 до 29 години включително, за осъществяване на младежки дейности.
(2) Непълнолетни лица могат да членуват в младежки организации с изричното писмено съгласие на техните законни представители.


Чл. 20. (1) Младежките организации могат да се създават като юридически лица с нестопанска цел, регистрирани при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или като организирани младежки структури при условията и по реда на специални закони.
(2) За младежка организация се приема и сдружение на младежки организации, създадени при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.


Чл. 21. Развитието на младежките организации се насърчава и подпомага чрез национални, областни, общински, европейски и международни програми и проекти.


Чл. 22. Национално представителна младежка организация е младежка организация, която има членове не по-малко от 900 физически лица и извършва дейност на територията на не по-малко от 30 на сто от общините в страната.


Чл. 23. (1) Младежките организации, които отговарят на изискванията на чл. 22, се вписват в списък на национално представителните младежки организации.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Списъкът на национално представителните младежки организации се публикува на интернет страницата на Министерството на младежта и спорта.


Чл. 24. (1) Вписването на младежките организации в списъка на национално представителните организации се извършва по тяхно искане.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Министерството на младежта и спорта провежда процедура за вписване на национално представителна младежка организация.


Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Младежките организации, които желаят да бъдат вписани в списъка на национално представителните младежки организации, подават в Министерството на младежта и спорта писмено заявление по образец, утвърден със заповед на министъра на младежта и спорта.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. данни за заявителя - наименование, вид, седалище и адрес на управление; учредителен акт; удостоверение за актуално състояние или друг равнозначен документ, удостоверяващ правния статус на заявителя;
2. доказателства за дейност на територията на не по-малко от 30 на сто от общините в страната;
3. списък на членовете на младежката организация, съдържащ трите имена, единния граждански номер, постоянен адрес и саморъчен подпис на не по-малко от 900 членове.


Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Министърът на младежта и спорта назначава със заповед комисия, която разглежда заявлението и представените документи по чл. 25.
(2) За изясняване на фактите и обстоятелствата за вписване в списъка по чл. 23, ал. 1 комисията може да изисква от кандидатите и допълнителни документи, както и сверяване с оригиналите на представените документи.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Комисията въз основа на изискванията на чл. 22 и документите по чл. 25, ал. 2 представя на министъра на младежта и спорта становище с предложение за вписване на младежката организация в списъка по чл. 23, ал. 1 или за отказ.


Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Въз основа на предложенията на комисията министърът на младежта и спорта или определено от него длъжностно лице от състава на министерството издава заповед за вписване или за отказ за вписване на младежката организация в списъка на национално представителните младежки организации.
(2) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 28. (1) Вписването на младежката организация в списъка на национално представителните организации е за срок три години.
(2) След изтичането на срока по ал. 1 младежката организация може отново да подаде заявление за вписване в списъка по чл. 23, ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) В случаите по ал. 2 комисията по чл. 26 прави предложение до министъра на младежта и спорта за отказ за повторно вписване в списъка на национално представителните младежки организации, когато младежката организация е престанала да отговаря на изискванията на чл. 22.


Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Списъкът на национално представителните младежки организации се актуализира след всяко издаване на заповед на министъра на младежта и спорта за вписване или заличаване от списъка.


Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Национално представителната младежка организация, за която са настъпили промени в обстоятелствата по чл. 22, е длъжна да уведоми министъра на младежта и спорта в 30-дневен срок от настъпването им.


Чл. 31. (1) Комисията по чл. 26 извършва проверка на национално представителна младежка организация, за която е постъпила информация за промени в обстоятелствата по чл. 22, както и при възникване на основателни съмнения относно истинността на представените от нея документи по чл. 25.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Комисията изготвя становище до министъра на младежта и спорта с предложение за заличаване на младежката организация от списъка на национално представителните младежки организации, когато се установи, че тя е престанала да отговаря на изискванията на чл. 22.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) В случаите по ал. 2 министърът на младежта и спорта издава заповед за заличаване на младежката организация от списъка на национално представителните организации.

Глава пета.
МЛАДЕЖКИ РАБОТНИК


Чл. 32. Младежкият работник е пълнолетно лице, което е преминало специално обучение за работа с младежи и/или е придобило професионален опит за работа с младежи и изпълнение на младежки дейности.


Чл. 33. Младежкият работник подпомага дейността на младежките организации, като анализира, планира, организира, наблюдава и оценява младежките дейности, въз основа на индивидуален подход и оценка на конкретните потребности на младежите.


Чл. 34. Националните и общинските програми за младежта включват дейности в подкрепа на развитието и специалното обучение на младежкия работник.

Глава шеста.
МЛАДЕЖКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО


Чл. 35. Младежка доброволческа дейност е общественополезна дейност, извършвана безвъзмездно от младежи на територията на Република България или в друга държава по програми и инициативи в сферата на социални, младежки, спортни и други общественозначими дейности.


Чл. 36. Държавата и общините насърчават младежките доброволчески дейности чрез национални и общински програми за младежта.


Чл. 37. Младежката доброволческа дейност се полага въз основа на принципите на:
1. свободен избор;
2. безвъзмездност;
3. лична отговорност;
4. равнопоставеност;
5. зачитане на живота, здравето и достойнството на доброволеца.


Чл. 38. Непълнолетни младежи осъществяват младежка доброволческа дейност само с писмено съгласие на техните законни представители.


Чл. 39. (1) На непълнолетни доброволци не могат да бъдат възлагани дейности, които са забранени или ограничени за извършване за някои категории лица поради тежкото, вредното или опасното влияние върху психиката и организма им съгласно действащото законодателство.
(2) При осъществяване на младежка доброволческа дейност от непълнолетни доброволци организаторът на дейността им осигурява квалифициран пълнолетен ръководител.


Чл. 40. (1) Младежите доброволци - граждани на държава - членка на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и на Конфедерация Швейцария, осъществяват младежка доброволческа дейност при условията за българските граждани.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 23.05.2018 г.) Младежите доброволци - граждани на трети държави, могат да получат разрешение за пребиваване на територията на Република България за осъществяване на доброволческа дейност в рамките на Европейската доброволческа служба в съответствие със Закона за чужденците в Република България.
(3) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 23.05.2018 г.) В случаите по ал. 2 се сключва споразумение между доброволеца и приемаща организация на територията на Република България.
(4) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2018 г., в сила от 23.05.2018 г.) Споразумението по ал. 3 включва:
1. описание на дейността;
2. продължителност;
3. мястото на осъществяване;
4. контрола по осъществяването;
5. условията за покриване на разходите за издръжка и настаняване на доброволеца;
6. предварително обучение, което доброволецът трябва да премине.

Чл. 41. (1) Младежките организации въвеждат и популяризират добри практики за младежка доброволческа дейност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Ежегодно до 1 март младежките организации предоставят в Министерството на младежта и спорта информация за добри практики за младежка доброволческа дейност.
(3) Информацията по ал. 2 съдържа: описание на младежката доброволческа дейност, място и период на провеждането, брой и възраст на младежите доброволци.


Чл. 42. При извършване на младежка доброволческа дейност всеки младеж доброволец получава инструктаж за безопасност на труда или съответно специализирано обучение от организатора на проявата.


Чл. 43. По искане на младежите доброволци организаторът на проявата издава документ, удостоверяващ участието на доброволеца.

Глава седма.
НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА МЛАДЕЖТА


Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Министерството на младежта и спорта създава и поддържа Национална информационна система за младежта (НИСМ) с цел осигуряване на актуална информация за потребностите на младежта в страната, както и за планирането, наблюдението, управлението и оценката на политиките за младежта на национално, областно и общинско ниво.
(2) Националната информационна система за младежта съдържа:
1. данни за младежките организации в страната;
2. списък на национално представителните младежки организации;
3. изследвания за състоянието на младежта, анализи и оценки за провеждането на политиките за младежта на национално, областно и общинско ниво;
4. национални и европейски документи, свързани с осъществяване на политиката за младежта;
5. актуална информация за възможностите за финансиране на младежки дейности.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Националната информационна система за младежта е общодостъпна чрез интернет страницата на Министерството на младежта и спорта.


Чл. 45. Младежките организации, които кандидатстват за финансиране по национални и европейски програми за младежта, са длъжни да са вписани в Националната информационна система за младежта.


Чл. 46. (1) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Младежките организации се вписват в Националната информационна система за младежта чрез подаване на заявление в Министерството на младежта и спорта.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. данни за младежката организация - наименование, вид, седалище и адрес на управление; копия от учредителен акт и удостоверение за актуално състояние или друг равнозначен документ, удостоверяващ правния статус на заявителя;
2. кратко описание на дейността на младежката организация.


Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Младежката организация, за която са настъпили промени в данните по чл. 46, ал. 2, т. 1, е длъжна да уведоми министъра на младежта и спорта в 30-дневен срок от настъпването им.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на този закон "младежи" са лица на възраст от 15 до 29 години включително.


§ 2. Разпоредбите на този закон се прилагат за непълнолетните лица, доколкото не противоречат на Закона за политическите партии, на Закона за закрила на детето и на Закона за лицата и семейството.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. Министерският съвет внася в Народното събрание проект на Национална стратегия за младежта в срок два месеца от влизането в сила на закона.


§ 4. В двумесечен срок от влизането в сила на закона министърът на образованието, младежта и науката издава наредбата по чл. 8, ал. 3 и правилника по чл. 11.


§ 5. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
-------------------------
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 5 април 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЛАДЕЖТА

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЛАДЕЖТА


(ОБН. - ДВ, БР. 68 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 02.08.2013 Г.)

§ 55. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТРУДОВАТА МИГРАЦИЯ И ТРУДОВАТА МОБИЛНОСТ


(ОБН. - ДВ, БР. 24 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 23.05.2018 Г.)

§ 55. Законът влиза в сила от 23 май 2018 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС


(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2019 Г.)

§ 156. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г., с изключение на:
1. параграфи 4, 11, 14, 16, 20, 30, 31, 74 и § 105, т. 1 относно изречение първо и т. 2, които влизат в сила от 10 октомври 2019 г.;
2. параграфи 38 и 77, които влизат в сила два месеца след обнародването на този закон в "Държавен вестник";
3. параграф 79, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 7, § 150 и 153, които влизат в сила от деня на обнародването на този закон в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 21 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 13.03.2020 Г.)

§ 56. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума